99059

Αριθμός τεύχους

3071

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

21/1/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΙΜΝ ΤΥΠΟΥ
  ι-ηθκριτού
  έη.ίγον,α
  τού έξωτερ«ο
  οριστικήν την ά
  ιαβκέψεως
  Ι ατλή
  Ι
  4
  λικός τύπος
  υργηθεΐσαν α
  ιποκρύκτει ότι
  εττ,κώς δυοοίωνος
  ΙΑ ΑΠΕΣΥΡΙΙ
  ΕΡΙΚΗΣ ΧΡΥϋΊ
  • ΑΙ »1 Ίανο)Λρ(0,
  ιταηοκριτού μας),-
  φημ» έκ Παριβίω,
  ΐτι ή Γαλλία ά
  »ικής χρυσόν
  ρίων δονναρίων.
  σημοι πληροφ
  >ν ότι ή ενεργεια
  >λίας δέν είνε χ^
  «δηλωθεΐσαν τελενταί.
  »ν τής · Αμεριχ^ {.
  ν ζητημάτων των »«■
  ΤΙ ΜΝΙΜΚΠΙ
  ΤΕΙΣ ΒΑΣΙΑΙΣΣΙ1
  Ίανου»ρΙθϊ
  ινταποκριτού μ»ς).-
  ιρινόν μνημόσυνον^
  αοιλίσσης Σοφίας φ
  χροπολιτικόν Ναόν «·
  καρά τάς ι»ροβ»*β»ί»(
  ιιλοφρόνων. Σύνεσ¬
  ιν μόλις τριβχίλιοι |ΐο·
  Ι διαλυθέντες ήβύχικ
  ν τελεβιν, τοθ μ.νημ.0'
  ΒΕΝίΖΕΛΙ! ΕΦίΒΓ
  2 Ε|ΠΙΝ ΡΒΜΪΚ
  ΙΝΑ! 9
  *ντ*ποκριτου
  >ν την μ
  ς την Ρώμην
  κ. Βενιζέλον.
  ΒλΗΒΗ ΙΒΠβ
  «ι*
  άντ»«οκριτού
  ν την .«»"**.·
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙ Ο Ν
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  23
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1»3*
  ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΤΤΟΓΡβφΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΖ
  ΑΡΙβΜΟΖ ΤΗΛΕΦΠΝΟΥ 1β
  ΑΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΛΝΑΡΕΑΕ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΙΔΡΥΣΕΩΣ 19·β
  ■ΤΟ« 17ον.- ΑΡΙΘ- ΦΥΛΛΟΥ 3.071
  Η ΚΕΑ ΜΕΓΑΑΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
  Ό κ. Βενιζέλος μεταβαίνων είς
  Ευρώπην χαί καθ* ή** στιγμήν ή
  Διάσκεψις «ής ΛωΙάννης ανεβλή¬
  θη, συγκβντρώνβι ολόκληρον την
  προσοχήν χοΰ Ελληνικόν Λαοϋ.
  Ανεξαρτήτως κρίσβων χαί έπικρΐ-
  σβων Αιασταυοουμένων άπό κάθε
  γωνίαν τών( τριόδων καί άπό καθ β
  θ όάδ άδώ
  ( ρ
  ιθμον όμάδα άδΐΓοβώτων κα·
  λοθβλητ&ν τόσοιν τοδ παρελθόν
  τος δσον καί τοΰ παςόντος έργον
  τοΰ Ββνιζέλου—βΐνβ αυτή ή άλή
  θεΐ"· Την βροντοφωνούν μέ χίλια
  στόματα κΐί άντί πάση; αΚ,λη; πο-
  λιτικολογίας, εί ανθρωποι τοθ λα-
  οΰ προκειμένον τα έκφρασθοδν
  σαφώς καί άπερ»φο?.στως επί τής
  καταστάσεως χαί προκβιμένου νά
  βθλιδοσχοπήσουν μέ την Ιδικήν
  των σοφίαν, την σημερινήν δια
  μόρφωσιν τής κοινωνικάς καί οί
  κονομικής μας ζωής.
  Κατά την αντίληψιν ταύτην
  πού βΐνβ ή πβρισοόιβρον άδιά-
  ψβνστος καί θετικτ), ό Βκνιζέλος
  μεταβαίνων ίίς Ευρώπην άποδει
  κνύβι διά μίαν άκόμτι αοράν τόν
  άκοίμητον πατριωτισμόν τού, άλ-
  λά καί χον άκάματον καί άκαταπό
  νηΐον ζήλον τον υπέρ τοΰ γβνιχοΰ
  καλόν. Ποίος αλλος Πρωθνπθνρ
  γός θά ετόλμα τα; κρισίμους αυ¬
  τάς ώρας «ών διβθν&ν άνωμαλι-
  ών καί «των πβιμπβπλιγμέναν πβ-
  ριστάσεων» καί ποοτοΰ αί πβοι-
  στάσεις αύται λάβονν οιανδήποτε
  σταθεράν καΐ εΰνοϊκήν μορφήν,
  νά εγκαταλείψη την ραστώνην τον
  καί νά μεχαβτΐ έκβΐ δπον νά 6ιβ-
  θνή σνμφέρονταάλληλοσυγΜρούον
  ται καί τθ δίκαιον τού ίσχνςοτ^ρου
  άσκβίται μέ τόν πλέον ώμόν Μοί
  έγωΐστιχδν τοόπον; Θά παρατηοή
  συτβ ϊσως δτι ό Ββνιζέλος οτηρί-
  ΐεται πάντοτβ επί νόν προσωπι¬
  κού τον κύρονς καί «τις βιβθνοΰς
  «όν έπιβολής, ήτις τοΰ έπιτςέπίΐ
  έλευθβρίαν κινήσεων μεγαλυτέραν
  οίουδήποτι άλλον "Ελληνος πολι
  τικοϋ. Άλλ' ή παρατήρησις αυτή,
  μολονότι απολύτως άχριβής, δέν
  έμποδΐζει έν τούτοις διόλου νά έ
  Εαρθΰ ή σημβρινή έκτακτος καί
  ηυρβτώδτις δραστηςιόίης τού "Αλ¬
  λως τβ οί σημεριναί πογκόσμιοι
  θ άδύ έξ
  συνθήκαι άποδβικνύονται
  τικώς άχάριστοι ηοός τάς άξίας
  καί έξβλίσσονΐαι πολλάκις άνβξαρ
  τήτως τοΰ τίτλον καΐ των γοήτρων
  τι καί παοαγωγικής, ϊα·
  μάϊον είς τοίς τέσσαρας άνέμους
  κσΐ ήμιτβλές ώς κρός έκβίνα τα ό-
  ποϊα άπό τΐτοαβτίας νπεπχέθη·
  Αυτή βίνβ ή τελευταία ποοοπά·
  θεια πβρί την οποίαν ή προσοπι-
  χή τον ποωτοβονλία ένβργεΐ καί
  έχδηλώνιται χατά τόν ιδικόν τού
  τρόπον χαί χωρίς καμμίαν επι¬
  βολήν ή πίεσιν πρόσωπον καί
  πρανμάτων.
  Επαναλαμβάνομεν δτι δλα αΰ
  τα δ Λαός ανεξαρτήτως κομματι-
  κών άιτοχοώσεων τα άντιλαμβάνβ-
  ται. "Οπαίς άνηλαμβάνβται καί
  τάς δυσ^ολίας των—δ«»οχολίας τάς
  οποίας καί ό ΐδιος ό Ββνιζάλος ό
  μολογεί χαί άναγνωοίζβι χωοίς έν
  τούτοις μέ αύτό νά έπιθυμή μείω¬
  σιν των βΰΰυνων τού ώς θά β
  πραττβν ασφαλώς επί προκβιμένου
  πάς άλλας πολιτικάς. Διά τόν λόγον
  δ* ('οΰτόν δ Λαός ώς τό έκμνσττι-
  οβύβται πολλάκις Είς τόν καθ"
  ημέραν βίον καί χωρίς κανένα κομ
  ματιχόν ύπολογισμόν, έχει έμπι
  Οϊοσύντιν πλήρη χαί σιηβπώς βί·
  «β σ(σιό5ο£ος διά την νέαν αυτήν,
  μεγάλην προσπάθειαν τον Κνβερ
  νήτου. Υποθέτομεν 6τι ου ιω πράτ-
  των όΛαός ανταποκριται είςτό ά
  σφαλέστβοον πολιτικόναίσθητήςιον
  «αί διά τουτο την αισιοδοξίαν τού
  διά τό ταξείδιον τοΰ Βενιζέλου, εί
  νβ δυνατόν νά την ένατβρνιπθβ
  «αί πάς δλλος όστις νπβρβάλλβι
  τος σημερινάς οτισκοϊίας καί άν
  τιξοότηταο. ' Απέδειξεν έξ άλλον
  η
  πολλάκις ό
  ότι «ίν« άνώ
  τβοος των πβοιστάσβων χαί δα 5η
  μιονργβϊ ϊτολλόΜΐς την μοίραν τής
  χώρας τον χάρις β(ς την Ιδικήν
  τον μόνον δύναμιν καΐ τόν τρόπον
  τοΰ ένβργείν.
  * *
  ΤΤΡΟΘΗΚΕΣ
  ΑΥΤΑΠΑΤΗ
  "Ενός ά'θρωηος 6ήη?ον«ας
  χον ϋατέοα τού τόν τύλιϊε ο" Ινα κομ-
  μάτι «άμηατ από ιό κοοσιυχό'ίρο αοΰ
  ύπάθϊβι. Καί τί)ν δλ'τιν τΊμέρι Ργηκ
  *!Βθ(ηπτο μέ «ήν γυναΐκα τού ςροο&ν·
  τας γάνΐια ηέτσινα, Ινα μιινοο καπέλλο
  ακδ τα αχθ'βώτβοοι χαι μιΛ φο
  α πό "ιχΐνβς ηοΰ ταιθιάζουν μόνο
  «ό κένθός σ-υ ώ; «αιϊιοϋ Ινος
  κηλνβασατισιιίνου, βγήις μέ τή* γυ
  ναΐκα σου οέ £κσ«ουτκίιΐ έ<«ιδ«ίξΐα>ς.
  Κι' 8χυνΐς τόν σπΐίίύν οβ κπθβ μυχ«η-
  ρισιιδ διαβτπου Χαί τόν βδιάφοθΐ δμ=>
  ποός οτα γκ όμματα τοΰ κόσμου κου
  αηοτβλιΐ τα άνάτ«οο «οι^Οΐο χάθι χα·
  ς μας
  Άτθοη>«8 μιχςε. Γΐ'ττί
  ; Ο'ίψας την συνανθοώητον αυτών
  ιτοΰ γυοίζουν <5λλοΰ τό ποόσακο δταν σέ συναντονν; Θίλεις νά ηαίΕος τόν βό¬ λον αναπέοου άτθοώποι<; 'ΑΙλ' ένπς ώ'ερ^ί όί»θοτοηος εΐνβ κοόοτα—κοόό- τα δφΛοχοήματο;, άφιΐοχεοδιίκ, γίνναι- όπιυοος. Κι° ενός τέτοιος »ύκος δέ* δέ- χβται φυσικά νά τοδ ϋέη ό χόσμος πας <οΰ νιύνβι ό ε»ας χι' ό άλλος τίιν γυ- νυΐκα τού. Καί ξέρί.ς γιαιί τό λέβι δ νόσμο; ούΐό «αί γιΛ εέ»α; Γιττί άν- ►βπιηος ηπϋ νυλίγβι ιόί βατίοοι τονπ' ?- νοκομμπτΐΒξιυιβλσμίνο «ανί Ρέν μποο·' ν αι υ την γβννηιοδα>ο!α κου άκαιτβϊ τό
  βοιΐύ χαί μέ μεταΕω'έ; τοααϋέττϊς νιύ
  σιμο ιΐιάς γυναίκας.
  Ύπαγθί-φή δυοανάγναισΐος»
  Τό νοάμμα αΰτόχι' άλλα ηαοόμοια &ο
  γό?Βθα ό ά?θςα>ηο; ούιδς <άσ>' ζβ άφοΰ
  τα δ άβϋζβ ίής γυναϊχσς τού χαί ΠΒΐων-
  τας τα άπό τό ηαράθυρό τού §ξ— στδν
  δοόμ,υ ελιγβ ηώς τα α«·3 χαιάαουτρα
  ή; χοΐΜονίας.
  Τόν ϊΐ.ο αύ ό άτθίωΗο, τδν
  έ; ιατιυ ονλλογισμένο «αί πβοί-
  λ·ΐΑο Μιοΰ ^Ιλ-οιϊ' δ«ι ζή όηομεμοναιμέ
  τος άίΐό τόν κόσμπ κΐ,ί τόν Ιδιχό ιου
  χαί ιον ξένο. Μ ΰ ιΐβαν.....
  'Αλλά"γιατΙ τ-ά ιρέοα) ώ; εδά) τό μυ
  στι»() έ^ος άνθςοόπου, 'έ<ηω μι^οοϋ χαί ούηδανπΓ;; Αύτός ζή μβ την ούιαικίττι δτ; »ώι*ι θκμμίνπ μέσα ο' Ινα Μομμάτι αανί^δηό τό ηερστυχόιεοο πιΰύιιάοχει. "Ά·( ζή30 μιιΐ.!*ίΐιόμτι ήμέοα πβοισσότΕθ») μέσα σ»ήν ΐ^ια αύ<αΐ?άτϊΐη τάχαθά ίσή- μπ>ι«ε; Μήπαι; έΊσ. δέν έζηπε δλτ) «ου
  την ζαυή;
  ΑΡΑΜΙ2
  ργΐ μέ την άλλανήν τής θερμε-
  χρασΐας.
  Οί συμπολίται άς κροοίχουν χαί !8'α
  τιτ βρ'&δυ- χχτά τα δκαϊχ ο χαιρό; εί¬
  ναι ψίΐχρίΐΐρος χαί τό χρθο !έν χ»ρκ-
  τεύΐι.
  ΓΑΖΥΜπΛΗΡΟΤΟΝ.
  Πολλάκις ή στήλτ) αυτή δπείιιξε τθ
  ΙκιΤγον τΐ)ς συμπληρωσισ; τοθ χν-
  τωτίροϋ ηρ^οωκιχο!} τ6ν Τ. Τ, Τ. τοθ
  ιρναζομένσυ κολλακις ηίραν ηανιός
  δυνατ-,0 βρίου διά να ηρβλάβ^ την τρέ¬
  χουσαν υπηρεσίαν.
  "Ηδη μΐ τίν θάνιτον Ινός Ικ τδν κα¬
  λών τοξίνόμίί,ν τοθ άνταλλαχιηοίου μας
  έίχ τα Ι?;Γ.ν ζή«Τ)μ« επί τάπη¬
  τος χαί δτ,μκϊΜργεΓταϊ χΐνόν ι:ρό τοθ ο*
  ή α^μοίία δπηριοία τοθ δ.τουρ-
  γιΐβυ ιυκ να «(Οφεύη δύναται ίπως πρίν
  &υε να 4διαφ3Β^. Ώβιομίνΐκς τό ά-
  αυμττλήοιοτον τ*)ς δκηρισ'.αε τοθ άνταλ-
  λ μας ιτρεπιι νά Αήξη διότι χβ>·
  ρΐς την βλάβην την ίποΕοιν πρβξ«νιι είς
  ϋθΐν(βν!αν έκθίίΐε χαΐ τό Κράιος ώς
  αΐ έιτιχδλαιον.
  ΜΙΑ ΣΥΣΤΑΣΙΣ-
  Είς την πόλιν μας χβί ώ; άντι-
  λήφθτ,μΐν προο.-βΐτικδο,Ιίπάρχβυν εί; στ<· έί&ιμίρροηά τίνα, άπό τ«ς των πρός τβ μέ?ος τής ίδοθ, κ%1 μίλιστα μέ πιθανότητα χαταρριΰσιως συνεπτία τής {ν γεν·: χακοχαιρίας χαί των βροχών. Δια τουτο χαΐ φρονοΟμ>ν
  δτι μ(α μικρά επιθεώρησις έκ μΐρους
  τΑν άρμοί'ων χαί μ(α σύοτασ'.ς κρ(Ις
  τι υ; κατέχανς τβν τυχόν έτοιμορρόπων
  τούτων, ίεν θα ήτο άίκοπος.
  ΗΝΥΜΦΗ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ.
  Πρβχ.έ; &«ό τέ μεσονύκτιον, Κ4ΐ
  χ6ε<·, Ιρριχνε πιθ καί κου χιονόνΐρο. Καί ■δρέΗηααν μΐριχοΐ ιύ·(ηθίντες */& τό στΐώσις» χαί ύς την πόλιν μας. Ή ή· δονή βλίπετι αυτή, διότι πιρΐ ήίονής πίίκιιται, ϊέν ανεγράφη ή σπανιώτατα ιί( τα χρονιχά τοθ ΚαατρινεΟ χιιμηνο;. ΚαΙ ήτο διχαιολογημίνη ή νοατίλγία τδν συμκολΐ'.δν κοθ μόνον άλλιθ—ψ&ϋΐ ■— ίννώριααν τα χαλά της χαΐ 6«ό περι- οτάβεκ χάθ* ίλλο ή εύτυχεΐς καί χου- ζουρεμέναις Βκνς Ι3«ς σήμερον. Άπ4· ναντι δμιος τί]; μακαριΐτητος αύ:«)ς δ- πάρχοον τα πλήΰη των 4ν(ργων, ήμια- οτίγαν χαί απάλτων, τα έκΕ.ΐα δϋθτιι. χώς ιυχονται &κό ψ^χίί; νά μαΐι λείπη τό ταχύτερον χτι ύας δ'όλου ή τ μη «υτή Νύμφη τ;Ο 6;ρρ2. Καί τομεν δα ή ευχή τδν δεηέρων 4ιΐ6 εκείνην ρρ μ τ6ν πρώτων. Τί λίτε; σέ διπλτομάτες χαί έξέΐουσΒς ΕΝΘΥΜΟΥΜΕΘΑ ΚΑΠΟΤΕ; Έί/·χ;λΆ(1εΙ ή »α#οκκφΕ«, ή άρ- 6 ΕΞι των. Πρό παντός ή πημερινή Ηα-ΐ*όιητις. τάστασις άπαιτβί φιλοπονίαν, ίδιο -'δν δοόμο χαν»1ς οέν ΐαιο«ιοΓ·σ« φνΐαν, άντοχήν καί άποφασιστι-1 ιδ» βυοον«»·μένο άΊ-θοαιπο, μά ίίιι κόιητσ, προκειμένον νά ό?ηγηθϋ: «»ι ι'ν νυνοΐ*« την ποόσειε, ναίτοι 8ίς βΰάοβστα διά τό σύνολον απο·(βο<"<νγϋέντι σ«ά μετοίβ'α χ'ή στίιν «Ρ-ι—'.?· .. . . _ _ Τβλέσματα. Καί τα προτβρήματαΐλυιέλ,ια. ΚαΛου— Α™ μό·ο κβειοι. |. Αλή«»:« ΙνΘυμεδμιΘκ .««τε Εβαι ταυτα τα διατη^βϊ καί τα ένασκβΐ ος διαβάτης τού: εΌθ'Χ^ μια γοηγοοη αα πρό ολοκλήρου Ιίδομάϊος. ΚαΙ< Πίθΐίύοκμεν τεϋς Ιχοντος ΐΓ,ρςγνω- [ Ιϊ'όίτ,τα{, ή «αχοιιαψία 2χι μί* Ι νόν ϊέν θ» μετριαοθί ^αλλά. χαΐ θα ίπι- ταθ«|. ϊως τό ύστατον συγχ^ονισμένον ό σημείον, ό Έλλην ρ Τό ταξείδιον τοθ Βενιζέλου α¬ λ λί Ιχεμΐν δλίγην θί(-μτ[^?:ν ν.αΙ τροφήν διά ΚΟΖΜΟΖ_ ΤΙ ΕΙΝΕ ΚΛΠΟΤε "ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ,, Ή οΙχογένΒΐα τού οάιετΓυ Β * » Κοιίχ, ϋ ΟΛθία διαιιένΕΐ ι'ι; ιον α.- μαιιά ναί τοοβωντας χουνοίσε ιό )■■■ τού 8 ιάζουν εΊσι αύ οί ικ ϋ Μ ύ 'κεΐνο , ιΐ^ιπ ταπβΐίθί χαί μ ά; τοϋν. — ΚαίγιατΙ μδς φθόνον»; τ«]σβ 'χιίνη ποτβλεί μίαν τβλβυταίαν ποοσκΛ θείαν γύρω απότό έργον—τό ούγ χοονον βονον τή» Έλληνικής άα βιώσβως. Τό έρνον αύτό προχωοή σαν έν μέσφ άγκαθ&ν κ αί τριβό- λων, κατώρθωσε νά δώσχ) £να*πο λιτικόν χαθβστώ; πάγιον καί όλο- χληρωμένον. %ά εξασφαλίση απο¬ λύτως την έξωτβριχήν θέσιν ττ,ς Ελλάδος καί «ά χαςπωθτί ώφβλή- ματα είχονομικά άναμφ>σβήτη*>α .
  Είς τό τελευταίον κεφάλαιον ύ»ί,ο | *Οί ·»"««".« . ,
  ίβ βύτυχέστβρον, ά-βιβώβ διδιι., ΟΐΦΟόνιισι τού νοσμου πτλ> Ισυ»ηθιζβ
  θά έλίγσμβν, παρβισέφρυοβν ήνο·!.«·αΙ ουνηθί^ι νά π«νβ« τΓυς ■(,"""
  μισματική κβίοις άπέναντι τής ό·| »βϊς *ου σάν ηίβαΐνουν. Και την ϊπί
  ποίας ή Κυβέρνησις Ββνιζέλον »■* οιΛν »ιο *όομο της ε«ιιΐι.ας^τπ.»,
  κατώρθωσβ νά άΐ.θδβίξυ δλην της δ» ίυ·νχί4 τί αν «6 βαι..υ, τό ιιολυδαιια-
  [τάς δ->3>ιόλου; ί-ύ;»ς ήμίρ^, 5η 5κάρ· ολοβακιχήν Ν^λιν Ζ-,ίια,
  ϊχουν χαί κιωχοί ίΐί τίν τόιον χαί έ?· δπσϊϊίματι δλΐγχν μόιδ ήμ^οά
  ίγατΐχοΐ Πΐινωνι«ς |)λι'ψιι τ.ά;ης- οΐχ- την ηλΐηοτρ'ραν ΐΰΐυχίαν εί; ιτ^ν
  [οδήηοτε έργχοίας; |τέοαν απόννσσιν.
  ά ό
  ΗΤΟ ΕΥΧΗΣ]ΕΡΓΟΝ.
  ίΐώ 4ν·,
  Οθτ αδίλφον τον, ο οηι η; προ
  σ-ό
  ττληροφορία Τί«ρΙ πιθΛν*]; άγερβί μ*Ρ«"«ιαοχ4ς Ι,τοαφβν είς την
  ι το αοα'οτέοα μέιοι τοΰ
  ,ον
  ή άί
  «Ι
  ηοάγματα: Την πε-
  τήν δννομικότητα καί ν' άντβπε·
  ξέλθη νικηφόρως κατά τών_σννβ-
  νο νιύσιμο τόν δυό συζύντον.
  ; «ργον ή ηραγματοποί! (
  . ,· ^Ρ/'τΡ^ίι». >»1 θ*| ΒΙς τό Ζ'ΐίϊιΐ δαως βέν 8«ανο. να
  4«ίσηατήν *δγν«μ.σόνην τοθ τόιιοιι·, λο-ν ι ,ο0 βΐίου ,β; .Αν,νιβήί
  ή ΒτΒΐρε'» Πιπαοϊράτος .&« Ιν τ« |(|1 ^()- δΛ£){ου |οη)θ1ζον,0 ηολν,, ό.
  τ«ραα:Γα Ιξ.λ'ξ,ι τβν Ιργ,βιβν τη; ϊέν οι¥αι ϊλΛ(δίς τ{ίς εΐ<Ογ·νι.Ιυις ννωβτ,,ύ η^λ·ικ« νά ίωοϊ την χείρα 6οηθ·'ας-δϊ|ος β« β ικϊις αυιίς ^Ιχβ» α*."».*. «60 6η6αχ·τ« είς τΑν δποφέρ^ντα οή- Μι άχ να[ϊψ -αι ή,0 ά ;μ»ρον Κρήτα χαηνοπαραγβγον. _________ Τή» δλλτι 'μέοπ δ δνθοα>»»ος ηοϋ
  **ΐέλθς ν€ν θά ϊ θάπτοντας τόν πατβοα τού *όν εΐχι τυ-
  τόν καλόν ι λ'^Τ) ο έ ^υό «ήΐ'ιί ι>άμποτ άηό τό πειό
  Ι ιο ηοοστν«ά)τβοο π ου ύηάο·
  ,άβα^ε Ινα γββμμα >.αΙ τοΰλΐγβ:
  τόσον τής στα»·βοποιη-ί «Κυν». νοΐ οίηβανΙ.
  τίίς ν·νΐκωτεοας' Χββς ιτ«οιΦΟθνα)ντης τον νθομσ χ: Ι
  θΐκθ* 1(^ί συντιθρΐας τον *αί
  Ο
  Ι ΓΡΙΤηΤΊΩΝΤΕΣ.
  Δέν μετροθνται τ! γρΐκηβντι; χα-
  μος. Φ ιντάζβται λοιηόν δ κίΐ·ί>>* ; 'ήν
  χαθάν τού οίητου δταν νοο ι ινα) ν ήμΗ«
  0«ν ελαββν Ινα ττιλβγαά'φημΊ άγγέλλον
  το>.
  τα τάς πληρο?ηρ'α; μ*ς. Όφιίλΐτατ τδ τόν ποοο,,ή &φ ξ.ν τού
  πρβγμκ «ίί την τ»λΐυι»ίβν σανεχΐ) χά- Ολ^^ληοος ή οΝογενΒΐβ μεεΠη
  ν,οχ,,ρίαν χχΐ την ΙπΙταθιν τοθ ψίχους. τρν «,αθμόν δια ν4 τό»
  Όφ«!λ·ται ϊμ«ς χαί είς Ι^α άχίμη 8ν«γ«αΙισμοίΐς «αί δια«ώ»ΐ{. ή
  ,κρ«γμ*: Ό« έ ηολ&ς «ίομος .ξίρχιται «»α ήτο 8ο δ σ4·ιηκ δταν ιΐχ,ν Λ.,,
  4ηοτίι νί 4ηέ μί?Τ) Θιρμαινέμινα μϊΙ χαιοήοιι δ αδιλφό; τον διά ιί)ν Ά
  4***
  ΔΗΜΟΣΙΑ. ,ΘΕΑΜΑΤΑ
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Ό
  Κινηματογβ^φο·—2ΗωΒΒο»: Ηέβος
  |κ(ιαιΒον Ζινονάλ ~2·πέ. Μίρις 2>» ί
  Μοΐοσσδί *.....ϊ'ό Δυτικόν μετωπον» τα*
  ♦ία ύμιΐοϋσα 100 ο)<ί. - · [' ί 3αν, όλό«.ληΒο£ ή ύ*ο3οιή ' «όν ιουργοί μας μεΛ τής ά«ηλο«θ(ος Λου εί; Καινστηνηνούκσλιν καί ",* :ΦΛι«αΙ ίχδηλώσβις τώ» επισήμων ^■βόΐ «ού; ίυ^βίίΐίοι^: «αί «οί τοιαύται. Ή κατά; «ήν Ββξίωσι·» είς «Α ΠατΒ">0Χ>'<>
  Διάφθβοι Ικ)ΒομοΙ ιίζ «όν ΒόοχοΒο* κοί
  Πθΐγκηπόνηοα. Έναγκαλιομός Βενιζέλον —
  Ισμέτ. _______
  ΠΑΡΛΑΝ «ΑΠΟΛΛΩΝ^. - Σήμεβον οβ
  βΰΌ χαΰασταΌεΊο ώ:α 5.30 μ*, μ. κοΐ ώρο
  9.30 μ. μ. τδ υπέροχον ήχιτικόν καί «5ον
  Κινηματογοαφΐκόν Έργον «ΛβυΜαΙ Σκιοί*
  ή είς «4ν «Χ«βα» των Άγοίπ·*», * μέ τοβ
  νονεια««ν Χο»ο1ιθΒλο·?, χά) Ζΐβλοϋ, Τμί
  ρβίΥΉ. „ , ,
  -Έκιόί «ο» πύογααμιιατο;, θα «αοΡ*·η
  «0 κοΐ Εν έξΒπνβϊατο» ΒΙπκν Μάο«£- (κι
  ΙΙ*βάΕΰ- άλλβν ν.βΐ·ξ*
  (^ιιο καλφς ϊ
  ~ου. Δΐν .ίϊο Ιοικον
  0ϋ «1{ αύιόν
  ν ϋς ϊᣫ(5τη»θς»τοϋ
  ίββίίροΰ, %ορούνο
  .»ΰ«ας<ί1δι.ΧΗ«Β. Ι άμςριβοΐία ««οί ά δ.«Β. μγλη ,τοφό,η «ς τή* ΤίΙ<αγίνβιανιοΰ οάιττου «αί α ,5ΐήΐ/Ϋ«λ.Βν δΐν «Ιχίν έλθίΐ, βΐς τ,ήν Ενφ ^«τΐ» διΛ' νΛ δ*αποαγ«α«υθί μίαν παλύ μιγάλπ» Ιονασίίΐν.ϊ , ,! ' - * /> .».*.·
  Είς τό Ζ·αΊμ, δπω; ιΐπβ, θα εμε<ρ μόνον Ιπ" ολίγας ήμ$0?ίιΜ **|46 τοίς ρυγγβνιΪ! τού χαΐ βιιιιταΗθά |*||ν· γι δια τό Βίοοΐΐνον «οί τούβ Παοι , οΐους. Άλλά ίέ'.ηϊο βγαιιΐτή... "Άν ό ' βάητυς ηθβλιν ί^μηοθοΰσΒ -νΛ,μβιάσΐ,υ ; Ηΐ την ίΐ»»ϊβ[θτ)9ΐ> μέ ·»ίιν·. βκβαιόνητα
  ' διι θά Ι5*]βφ«λιζβ-Λολύ μεγάλβ «έοδ*;
  " βιαβέιων μόνην ίνα μΐΜοό* κεφάλαιον.
  ^ -?Θ αφιλής Βίκττοο Κοιέ* έΆβηεν είς
  ι «ήν ααγίδα.· Έ"ώληο& τό·.· Ιογασ«ήοι4»
  ν*του χά) δλβ «αν τα -«όηάοΐοττα,· δ.·Α
  ο ^
  ποσόν των 65 000 χοοωνδν, καί δ
  Βοαδβΐφός
  "' Μβτά τοεΊς ήυιέοας ίφθανβ ιιΐη β «ι
  Όιβλίι τσβ γντιβίου άϋίλφοϋ, »6 δ
  τόν ωραίον, Ε»ί*τ*ν ϋτυχή θ(ί«τ«ιν
  • οβν ΑΚεϋΒτε πασά τα υκηβάλιι νήτυοιν
  βηΐ άιτάιό ΑΜοβνναΐ' «τί; δσνυ»ο»»ίας
  ά»έληξα> εί; «ήν δκικ^τακκν τή; ταυ^
  τόΐυτθ; ήΛ (ϊκοηειονος, δ οΛθϊος* δνο-,
  μάζβτβι Αόν>0 νσί «αίθζτι*ϊΙται< ή^ί] ά ■ «δ τάς άβτΐινομΐ»^ .ΐΐΌ^όοισν ΐοοόον " δ.α «ολλας-καί «ΐχΐλας» | ι^ <·ι- *■ 4 ,_, ί» Ι/' ΘΕΑΤΡΟΗ ΠΟΥΑΑΚΑΚΚ ζ:·Ι Π •Μερος Έν επίκαιρον 'Ζο ? II ' ΠαΛ,' ΐ «■■■«■ τοΰ τής -, Όλάκληρθ£ ή Πρΐοθωΐουρ,νοΰ ,ιιαςμβτ άκβλουβίας χο« «ίςΤΒΐων νούπολιν «αί. Άγ καΐ έκδηλώαβις ·φν Τούρ,Μβαν _ ποός ',ν>$& ήμ
  βθ,νς καΐ ,· ηΰθόβμητοι λαΐκαί
  τοιαΰ«αι« Ή.Έλλτινική άντι-
  προοωπεία «α%ά την δεξίωσιν
  είς τα Πατριηοχεία.. Διάφοοοι
  έχδρομαΐ βίς ήν Β^σϊτοβον
  χαί Πριγκηπόντιση. Έ.αγκο-
  λισιιόβ Β&νιζέλου—-'ϊσμέτ.
  Ύποοοχή τοΰ Ισμέτ καί τής
  Ακολουθ'ας τού βϊς Αθήνας.
  Θ ομαί. δεξιώσ,εις βίς Πτΐ—
  ΙΙαλαί κ.λ.π. ν *
  —— -===
  Ι^ΝΟΥΑΡΙΘΥ -Ό Μαραθώνιος τ<5ν δβήββωι». άνβτολίι ήλίον» 7,44 , ΤΑΑΓΑΘΑ ΤΗΣ,ΦΤΟΧΕΙλΣ δ«ι ά «ό την φ«ώχεια* δβ» νϋ£ ΊΊΙχίΐ-- -·......- , ηοω'θΐρπνί» διανΐβνιαμος ά ρ ρς «δν δεήίβίων». .«τ . να ΐβιΛίο}» ά^ό τόν -Ύψ.σταν ΔιΛ ν-ίΝοιβν -Λ»αε»«ία» <Η χο'ισεως, 300 ν«αοαΙ Άμβοικανΐδικ ηο- χισαν, ά«ό ,ι Αλλ' τί?η αηό της ,δσπίρας «£ Σ«Ρ ^α«ου οί' πβοισσί.βοαι *αοτί*τΐθβσαν β'^μ'ϊΐδ.δν τοδ**άγ6ίνος: "χαί" διιένίΐνα», μόνον 4ναϊ 'ο·«οΐςιι"ν.τΐΐ'ϊ|τικρ1ορουν νβ _____. _ ώνέλεισ. Τουτο δμαος είνε άνα ΝΒΐΘες. Ή φτώΐβια χβηβιμεύει διά νά σα· , , νβϊίζιι'μερικάς ώίαΐας «β» γΒαι~κας «·■ μαθικας ραδόαβις·,Καί Οιά νά μή Θεβιβηθή ό γοά' ------». Τ - - ορων ώ; άκαταλόγισΐος, σάς άναφ<Βει; «ό, β{ς χό βΐδος αύΐό. 'Εαν βέ· ΰίή^χιν ή φτ··χεια «οί δλοι οί "Ε*.ληνβς ήσαν εύκατάσιατοι, άικραλώς θα είχον ώβαϊα μικςά σηιτάκια μ· δλα «ό ■ομφόβ'.θά ύπτ)οχβ λου«Βόν, ή·»τοι>ιόν,
  καλθΒ>φ·β κ«λ.' Καί ί«σι ολα ια παλαιά
  ίίδη Οά ηεβνονοαν είς την Ιι«οβίαν. Μαζύ
  βέν μέ ού τα θό πιβνούσι καί «6 κα«Βοπατ
  ΙΐαΒοτον μαν«άλι.
  • Άλλά- «ότι 1( γιανιό μέ .«ό κάτθσπβα «άν
  χιόνι μαλλια της «οί μέ «ά γεΒ»ντι<·Α γΐα- λαιιια «τις θα βλβνβ «ό καοαούθια της στά μη<}ά της βγγονίθΗ·) Π*κ θό μάβαι- να* ς(1 μικβοί τα κααΟΐΓχΐύπια «οβ όν« η ■- , 17 "ππ'η «Γη'ηηιι ΜαΙ^αί ριμμβνου β=.σιλό«όβλο« μέ «δ φτεΒ€βτδ δ« 000 Είς Π.ΟΟϋΒΓρ.Πθυ. ΧβΙίβΙ .—ι Χόός βα σ»««<ινο«ντο Μό ΐήν νο«ΒΒ(α|τβν <σβατάΐ<ν^ ■τπςι-'Μτίαίας " μ·ό »ατΒ·-ί »ουν, &η6 13 Α.ατβά«»3*ίΐα εΙοΓ» 42 .1- τής ββ8γο»γΒη; ϋς, μ ρ κή ««βΒο την άνβγββζβι νά ζή σ»1ς ·»««"■ ή Β η γ μβ Τό ηβάγιιαί «Ϊ*Β τοοούιφ Μ«ν»8αο« Μ ίΖΆ ^μδνλον. οοίδτβοΜο· Μ«ν»8αο "Τβ χαρίΤμΐθιβ μιίορ^βν νό )βχβοδν αν τίμαί τΛν ϊϊ<Λ»τΐί(α)ν βίς βλα «ά ββννχαοχτι ρανιιΛι μέ -,«αΐακόΗ·ινη α>ω |ιθέά ήλΦθ
  ί Αδύ Τόλέ « 1
  τισ; Αδύνατον... Τό καλοΒ·φέρ ϊέ»
  την Ιδία ποίησι. ΔΙπλα
  ■ολύ μποοίί >ά άΜούσυ
  κλημα κοί «δ τελευταίον
  σΐύχομα.
  Άς είνε ϊύλογπμίνη λοιπδν ή
  πάΒα κολλό οέ σίνα...
  αοΰ τό ί ί«ονμρΑ νια«1 «ότι θό
  0«·
  πβιά νά ϊΐσαι δ,τι εΐσαι.
  ο Π«ρ(βργο;
  ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ '
  ■ ΙΑΤΡΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡ
  ΜπτΝησΛγ έν τή 6{$ Μολίβυζ
  ' ο» μ«1 δίχιτβΐι έν τή Οολυχλινικ
  Ηρχκλίίοβ κ*β·.έ»«σ«ιν 10-12
  μ «Ι έν τβ Νλινιχό μ. «Ίρινιανσιχτι.
  8Ό>ς>25 χιεΐ;Ι^ίβτοτ* Φοσικά ..
  τογοαφντ^'^ιομυχανΐα'- βΚ|ο0Μαβτΐ δι'
  'ίίόίτ νπν ριΐσ€ον-ηΐί ν< «ήν ιίαοακμήν· αύΐήν, καί κυοίοος βΐί «ήν διαφήμισιν. 4ΓΪ. % ~· =Γ >ί"~, *> *■' 'ΊΙ
  Το^Ο^οι τί,νχιααν νά'ναιιουν Ι-
  30>,ΐ)ήγ, ποοααγάνδαν,' ν.αί «Ι; «οΰς
  να^ύς κυνΛ Κατ' βπιθυμΐαν _ τοϋ Κ«-
  μάί,φ Τουο;ι»6ί κλήρος διεΐάΐθυ
  "πως, καή' ^λο* «όν ΐίοΕά^ι?νον"' μ
  τΛϋ Ραιιαζα,ν{ου,ΐ3τονΙζ|ΐ δΊ^ -· ~·"
  ,χρ^ ιτοέαβι μ^,νον,' /*φ»0?.ιχα,.
  „»' δνροάζουν. ^ β,
  'Επίστϋ 5ΛθΓτοθΒ·.ήθί}3αν είς
  ΐιίβν Θ«υμ«βί«ν Ραιττο-
  ΓΚΡΙΖΝΕΡ &νϋτέρ«ν 2-
  λ«ν τβν >%λλ«ιν ιΊ ίηοίχ 8ά αάς
  6<ιηρετθ Ενβ ολόκληρον «1&ν«. Τϊκμββπαις ραψίμ«τβ(, κιντ<·μ«τθ{,, ΜβπτΐΜϋς εν«*λ&« * ©ΕΟΔ.. φ «ούς παοο«£υνον' " * ος ΪΥ' -«· ί <"..,: ί.*Ι .(, .1 ΚΑΤ'Α θ ■* τ -Μ •αί πάαα ' έν* ·_ πεζική έργβϋσία, υπό1 Καλ'λιτέρο^ς όρους. | Δρ. _Τρο ΙΟΝΙΚΗ τραπέζα: '♦ Ιτν
  , Ι Ή αρχαιοΐέρ
  Ι τος ιδρύσεως
  ι *γ*«χ ν α , '*-·*«_

  V
  α
  •ι » /
  τος ιδρύσεως 1839.
  *' ■ -
  < · -■
  ■Ι*
  « ν«
  ^ΤτξΤΗ ΑΠΑΡ
  Κ
  ξ ΑΠΑΡΑΐΤ^ΤΟίϊ
  το'ΚΟΣΐνΐΙΚΟΝί
  ΑΝΔΡ. ΚΑΡΑΤξΟΛΛΙ
  !·ΙΠ"»·* ι
  ·1κον·νει«Μα—'βρχήστρβ
  1 ΚΟΙΝΟΝΙΚΑ 1
  ΘΑΝΑΤΟΙ·*— Ά»εθβ»« ύκηκύψας ιίς
  ,οοβολήν Ββ0ΫΪ°'ΐνε»μονΙας ό ϊα|ι»ομΟ5
  τού έν«π«θα ή»*ολλβκτηΒι«<« *αϊ«6οοι«(ου Ίω»ν»ης Κ. Βιτσ»6'ίι<ης.. Ό άκοθ»^, υ. ΗδθΪΒ *κ ,«*« «ιλοιοτίβων καί *ντιμα«4βΐ;» ταχβββομικών ύΛΐλλήλτβν «ήί ιτόλβώς μβς άοχΐσος τίι σΐάβιόν «ο« ά πό αχλονς «αχβ. δοομικάς βιηνομεύς. Την πηδβίαν ΐο« γιν>.
  ιιίνην χβές τλ Απόνενμα καβηκολούθησα*
  οΐ ίΐοοΐβτάμβνοι ΐΛ» ββνάβΛφβΙ _ «οβ ««1
  «Άνόοθΐοοις»
  Ί: την
  τού
  /'ύρς» στην πόλι μας.
  Ο καιρις 4&»1·ολθΛΐβη« ι
  ', — Η τρομουν'κάνα μάλιότο ά'^ο «ου μ,.
  Ιο'ν«Ητ(σ« «ής «Βοχθες.' _
  όο'ν«Ητ(σ« τής Βχς
  ι .**..'Εζα>τ|ββν—ν ' άρκβιά.'
  ,—Ήΐπθοχθβσινή «βιαία
  Κ
  8ιΑ
  ΐα«
  απα-
  Γ>.νομ·η β ηΒ πα
  νέαιν-φίλϊεν τ] α·ιοφοκτ(αν τοτί άμίοώς
  ίΐ*ΐηιβ«ίίένο«<." ·· ' "> Λ»- Α»
  Ί8θΙ ·*■> · «εΜΜγΐ|«έ», «βεα «&

  οτε: ηο
  > · .
  γ κΐααοιν (Ι
  —Καί κου έϊβλειακβ σ<ββεού»ως μέ χά· 'ς'κ'ύίΙΙίβΐβντοΜΑς. ' * ' ■ ς φια· *ά χσύγματα εΐνι καΐ . Λλλό νι*1 κ&Μβς Βιαφο^τικά. ψτιΗΙ°νβχ*αι οέ κάθβ χ<ιμοανιί καί (ικι)ύα«β[» των οβόμιαν. ή 4Ε«μηββ*ϊο*ησαν. ΰΐλλ' ύΐ ής Εβββ . . { , -'ΩίΤζ, τΟΎο,ϊίβδ *£«. ««ο?ε, ν» μή οφθάαη νά. σχηματίση τιναγο καί λι· σσβς. ώ· σηιύ; ος ίς νΛί «βλκόθε§α «βί ιύλαγ,εϊ ^«ό θβό. —Διότ',επΙ τέ^ου( κοΐ μέ την κοκο«αιοία ξχομεν ;κδΉοιο »λ·ον<κτΐ|μα ώς δηιιόιαιί —Γέ μέΒΐ*Τ)ί){' δ Αάΰ έ ίν 6 ά ς ς «— Δηλαδη- ά,<ό τό ένα ν,μ Μτβικά ·1ν· . («πληαιφοή» καί φέγγονν οαν ανΒλάΜα: ' ΙΤ·ο* ,τΑ.ή^» .ϊό, αλλο ΐβ ΜΒα>β *ής
  κΜβσταβε&ς «επι «·γ)<·ήν·Η«βι· «ιν,/. , ,,,,ο. η .....„ ν, , . — "Ι^ρτε νά ρχυμαΐΐζωνται έ^ώρεΐί, «αί νά παοκαλοΰνται βλάβα ''— αιαφΝγάνθαι «Πρσ Βοη»ν «ής ■ ά»ο«οιτ«ταν κης μαβ «ΟπτιβεσΙοϊ. . ,; · , ώΤί"^^ ^■Μΐβ9*°* ·' 'ί?Γ»ίίνν" .. ·*' —Μανβίίνβίΐβν οί( κ ? ίΐς «όν *ϋεΙ Νο¬ μόν- νηάρχβν άβΝεηϋ κοοότήβ βεβλαμμένων βΐνβν", { ,, , , ,{,, 1() ,.,., την έπ(μ- - ήλβικ9ι. ♦τ«ε>όέ«1ί,«ής
  ν άΜΐβϋ *Α οκαπιόνηη «ήνίΰβαν «μ».
  Ι,τόταρλι Μοί η ν^τάμα. "
  —Ά»ακαλτιπτο"ν«αι Ιπίσης ' έμββιθεί;
  ι&ταΐ"." ιν '' * · ι *· 5" ?
  — Γύβ» άκο *λό συμβοΐΐκό/
  καί «ά Ελ ΰ (^
  γ
  <—"βτοι οί κοϊ<ται το·><^]«άνιοι<>5«λαι;
  Αϋύ» ψ^,^ψμΧ ,φμ» είς
  «οβ Βεοιβάλλτιντος «οβ
  ιφακνε
  -Ιϊία»·,
  . -'Η. μετακΐηθβϊαα βΛθ,-ϊής/, Ά*ΜτίΒαί
  Σχολης χόβοτ) χον μ, |Τ^*0Λεταόλλι.
  '*'~ι Ηί οηήο*1|β* κάμν»ι' ϊνΑΐ/ί>ν «ί άπύ'
  ! - . , 7» Πβομη>[ί«α», & ^ ,τρυ,Μ ( \ζ^ «ί|*
  Ι Α™**·: ^.ίΧ·β«Λ'«ί)ίΕ«ίηίο'τήϊ «..·
  οί.
  νά >ιά

  V»1··
  ΔΙΑΝΥΚΤ&ΡΒΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  Γ.
  &*Τ-ί
  δι*
  ]
  οΐβς τοθ Άν.·
  η^ός ιόνιβοιν «οθ;
  χορηγούριΐνβν
  ·νεβρΐΜέ)ν·ινοοημΙηι·ν
  1

  ο
  ί«ης. Ο α«
  ιτβοων καΐ ·τΐίϊοϋ*^
  Ιηλββν τής «όλϊώς „
  τομ ά>6άαλο«ς τοχνι-
  Την κηδβΐαν *ο« γίνβ.
  •ιβμα "ορηκολοΰθηοο»
  &1 6ανά6ε·φοί τού ■■>
  •«««ΙΜν^έπΙ.χής. ι»
  ■φαναι. Ή«Άνόοθα>σις»
  λΧήα ής χή,
  τοί 4κΧει.
  II
  πόλι μας._
  ιλαφβηαα «οΙ, χθέ.
  να μάλΐοτα άΛο τού ιιί.
  χθές.' ' <1' ·>"
  ' άοκετάν
  ή «βιαία,.
  σίαατον ολόκληρον ίίκα-
  «βερ/φτικτων τού'ομίοϊ,ς
  ·*» ί,", .μ* ·· .<,*,,' -,-ίν.,* ίνα »«^ηογιινέ;*, «Μκά «6 χα· κοάγιματα »1ν« ■ Ηβί * ας &ιαφοο.βτικά· ρύμιται θε καθβ χβιμοονιά '<<κιΙύίΐ*βΙ» των δβόμων. υρά έξβμηοβνιββηααν. «αί «βΧύ, ϋλλ' έ·?ώαΐιΕ·ν,*ξ ν* μή ι οοόηββς ψαβ ίΐβο««1.εΐΒ- λου{ χρΐ |*ί τη κκοαιόΕ ηλεονίκτημ» ώς θημό'ιάιΐ ϋ ΰ{ βρμς Κ ον«»#ίθ·«ς ΛΡβτός 16 τό *»β «,μίβοε νΑ, ιληα«<Ι>Μ» κβΐ ^είότό
  ■νβηλάκια
  Γσαι{Ίΐ88Ι*
  β& «έ·*
  αι Βλάβαι. ,
  Οα» «προοδον"»*!» τή* ««Ιμ·
  ΜΒεηεεαν «ο,θγματι, ήΐ
  ισΐας. , .. ,
  ί
  ε** «όν τ»·Γ·γΪο·
  •Ν—% «οθόν** Ρ*λ
  1»βϋ«! »9Ι»£ςομΐι» β»
  ιάφασαν.
  ^/Ι'ν αΒΜας Μο»«<{μκ Κ·η—* σ'μθνς. * βό«ό« *»«■ «όν Α*·*** ς τ •Ε ί φς ·ί* Ι ε«α<ν<··«.ί,*τ)ς , β*«έβ «τ» «*■!' ίί τ«ά»α. ί' *κ(σηβ ΑΝΟΡΘΟΣΙ1 ϋΥΝΔΡΟΜΑΙ Άιι«β*ι άΐτοδϊίξεις φέοβυοι τοθ Διβυβιιντπδ β 'Ηράκλβιον 23 Ίανοναρίοο ΐό' μνημόσυνον 5, Λ τέως βασ|λ(σσης είς ΐόν ^ιοσπσλιτίκόν ναό* Αθηνών. Ή ποτνχία αί»«!ϊ ήτο έπόμκνσς, έάι ργ εύρβΐαν προπαγάν¬ δας Οπως τό μνημόαννρψ τουτο λα βρ πολιιικόν χαβακτήοα^ καί θεώ οηθβ ' ^"ϊκην εκδήλωσις ύπεβΓ *0< βσσιλείας.Ή.στάσις τ^ς Κυβερνή¬ σεως είς τό, ζή^η'ΐια, ^^ύΛήοΐί «'β4 λίίως^άψογρί—-δ,ηί. τβλε/ως καϊ πά- βριμιοβδώς φιλεΐεύθββο^ — πάββξη» Γϋήθη βλέπβΐβ τόσον όίρ%β τα άπό Ίεσλλςύ σβ«σθέν.τα ό'ϋύμ Ιτώ'ν άσ>άλ
  λά«τών ρασιλσφβό#ών, να ε7·φανι*
  σθοΰ» έν πλήρει ήμέοα Α'εκβίΐε,ρβν¬
  τα άσιβίας χιααίρας. '—λλ' είπομβν
  .ότι τό μνημόσυνον ΐής τέως βασιλίσ>-
  ν βης άπέτυχε. Καί αύιό ε,ίνε όλον'δι^ί
  νά σιγήσο '^σώς καί ένΐεύθεν κα4
  Ικεϊθεν κάθε παβελθΌντολογίάςί ',
  , 0ΣΤΕ τα έκατόφεοην κάΐ σνέ
  '—■/. βαλα* , την Διάσκεψιν «ής
  Λωζάννης δλσι κι' όλαι οί ένδια-
  ,' φβρόμενα^. Έ» ηά,αη ηΐ$η*$φϊ
  δέν ΊίίΙηο)ψ επί πρσκειμένΐιύ καΐ αί
  παρηγορίαι: Ή άνα^αΖή έσεται πρα
  Τ ζ
  ρ
  V
  σωριντ}. Τα ζη«ν)ματα θά έξβτάσουν
  έν %φ μβΐαίύ ειΒικο^'έμπειβοννώμσ-
  ν«ς, οΰιως ώσΐε νά ρμ
  όμαλώΐερον τό ίδαφος* καί νά κα
  τασΥ^'βυνατόν ή βιάσκβψις νάβυν-
  έλθη Λυ ν.«ό0ως. Άς «ελπίσωμεν ι «ι
  βέν θά είναι μάταισς κόπος <*> ηο<* διάσκεψις τουλάχιστον κάΐι - * · *■ ■ ···-· | ΟΙΤΛΛΙΚΡΣ, ΐύπβί δανι «έ- λευταίως,. ιϊπό ^ «ήν, συμςιίαν «ιο0 θεΐιΚΓύίρυ Πβωθνπον'ρνσύ, έν Ναινίασε μίαν ύπέροχονέκστοατβίαν . κατά, «ού, άιιομυζώνϊος όλην τ$ψ , .ά»θβωπότ»ϊτα σήμερον οίΗοκομι^οϋ , <άλλαπ«ο9αλλισμρϋ πού λέγεται: έ .•ανίρθ.ώαει^.καί Λολβμικά χβέθ-τ- —δέν άποΝούπτεΐ; τρι>£ , φ/ίββνα τσρ
  σήμερον διά «ήν δημιουργηθβϊσα'ν
  κατά>ιασ>ν. £ίνε περιττόν νά λ ΐ-
  χθ0. ότι *άί |#ί ρόβοι %ον' βδ«οι εί¬
  νε πλέον ^ θετικσί. Άρκεί νά άτΐ
  * νίσο.κίνβίς μόνον, τα στ?μεΐα τό ν
  ' καίριον διά νά πεισθ0 Οτι φερόμετ α
  πρός Νάποιο. βάραθρον — ποίον 1
  * κριβώς καί πίσου* ^άθίύς, άγνιι-
  ^στθν^ _ μόνη φωτεινή άκτίς είνε
  /ίίι, οί θετικοί φ6$οί * τούς όηόΤο »ς
  _* έίανγέϊλούν αί Ίταλ.καί ίφημ
  δε{, ίπόρ'^έί πιθάνόΐης νά Μ'άμ
  ^ ίπί ιέ^λαυς θετικόνς καΓΐούς £^
  ως διάχέιρίζομένόυς' αο*τ*ήν την στ·»«
  «ά παγκόσμ^ιά π(?τ-βλΐ}ματά'.'
  ΐό
  ού
  5:
  ϊΒ3(ΏΕί&ί
  -λλπνική πίστις είς τό έξ
  κάς
  υοίων δο^λαοίων. Νά πιστεύσω* εν
  ' ϊίΛΥ άλ &φ*Μ
  τ,'
  άλ,ν
  «ίιβνούββαΐ»
  σα, α
  ϋα.
  ,> έ
  ει
  της
  Λ«οτύ*Β—
  α
  Λς σηοΐνΐ» ποοσθέ.ο*»εν
  ίΛ,ΪΤν-ί Ϊ*/».**
  —Τα ηβΰκα τοϋ Δημοτι«9ΰ 'Αγβο
  κηπβίου.
  Τ* Γΐΐίρνικ&ν ΈηιμΕλητήαιον βΐ; *·
  ντ« έ^ ή ^ί
  *ντφβρικ&{ μέ' την ' έϋρΐςϋβιν
  «βύχων τού Δημοτικόν Άγροκηκίβυ
  γναιαΐζΐι 2τι> έχον τούτο προγββμμ*
  την δσβν >τβ Ο»ν»(τ&·* μίναλυϊίρκν
  3«ν |τ4»ν δϊνδρυλλίΐίν Αι<«ρίφ6ρ«ν δβνδρΝΫ παντός ίΤδβνς' κΜ μαλιβτ* δϊνδρυλλ'ων έλ»ί»ς Διαφόρων ποικι- λι&ν, «Ι; εποχήν κατά την οποίαν τα ελαιόδενδρα^ τού ν «μ ου είνε γεγηρ'ίΐίοτ» η&λ ίκριζβδνταί τβν^Ιδιόκτητον, γηγιν&ν ή κροατ «ύγιιν, χ«ρΙ( νά αντικαθίαταντηι έλλιί» φεΐ τοιούτων έτ«ίμυν, άνβλαββ την επέκτασιν τδν φνΓοϊρΙνν τού ηρός έ{»| τ&ν ά.αγχδν , ολοκλήβςυ δι«, τη; έκριςύαεει^ μβρΐ; ένκκταλεΧΐιμμΑνννκκΙ άπ«· ρικοιητύν 4τό τί>ς' άρχπς τίί{ φΐιτ·6ί
  οβώς τΜν 4»5 καί ηλίίατ»»ν βάμν»ν χχ'
  το ίυχικόν μίρρς τβι)
  ιβίντβ: είς τ6 ΈκιμΐλητΑριον
  Δήμοιί χώρου. ' '
  βΐ; την δνυ : πρά{ι»
  κρβέβ'η τ* 'ΕπιμβΧητΛβίΐν άιτοτ·ά9*|
  της ΔιοκΐιΐΜί»; αΰτοθ μβτά την όριοτι-
  Μ^ν Οπό τής Γβνιπής -Διοι«ηαΒ*ις π«·
  ραχώρηαιν τόθ 'Αγροχηηίου.
  Τό Έπιπβλητηριβν προ3»·τβι δτΐ μη
  Εχον ύιτ' όφιν την έκ τβν ύστίρκν
  ακύρΝβιν ,οκό τοδ Συμβουλίβυ Έπι-
  κρα—ίας. τής:&ν» «ιτοφβαεα^ τίς Γενι¬
  κάς Διοικήββνς ΜαΙ ίν ττ) έπιθι»ιίά
  αΰτοθ νά εφαρμόση το ταχύτερον τ^>
  έ{ι>πηρετικόν τουτο Ιργβν τή{ διαδ6
  _ ηολλ&ν δβνίρν»λλί»»ν πρβίβπ *1;
  την έν λόγω έΜρίζναιν, άχρηβΤΝν αλ·
  *----δβνδρνν Καΐ θχμνιιν, καί κ«τ*ρ-
  τΐ3ΐν φ»τ»ρΐΗν,' ώς τ«ΰτο δύναται
  νά βΐβΛΐυίή έκ τής εκιτοηίου
  τού
  —-ΐλ λβποοκομεΐαν _Σπι»αλόγκας.
  Καθ & &ναφ£ρβτ εί; τί)ν Γενιχην Δι¬
  οίκησιν ή διβύθυ<.σις τβΰ Λβπρβκομκίο» %πιν*λ*γΗ*ς μ«τ« τό 1931 *') βΐβηλβον λβπροΐ 36 Ιξ «ν 30 «νδββς ««» 6 V»- ]ναι>8?, β') ένεννηθηιιαν &γιά τέκν« έκ
  | λεϊτρών γονίκν 4 καί παραμΐνουαιν έν
  : τω Λίπροκομείω Στΐνβλέγκ'χς μίχρι
  ΐ σίιμεοον, ν') &κιβί«ισ«Βν έ{ αΰΐήΐ ταύ
  ί τπϊ τ>ί{ λέιτραι; μμι έκ. διαφήρυν, νοοη-
  : μάτΜν έν τω Λβιροκβ|ΐβ(α> λίπρέΐ αν
  ί κατά την 31πν Δβχϊμβρΐου 1931 δύναμις
  έν συνόλφ 277 λκηρ&ν μέ τα Ογιά τ·
  χνα τ6ν λΕΐτρΰν, έκ των όπο(«ν άνδρ((
  157 καί γυναίκας 1!έ.
  —·Τό βοήθημα των άναπήοων.
  Ό εν Αθήναι; «αριακομινβς αυμπβ-
  λίΐηι κ Μονάς Γεωργιάδης δι' έιτιστο
  λήςτβϋ πρό; τον Πρόεδρον το& Χον
  δέσμο» 'λναπηρνν κ«1 Βυμάτυν πο>έτ
  μου, γνειρΐζβι ίτι ώ{ τον διϊβ*ίω>3ϊν
  ο Πρόΐδρος τοθ ΤαμϊΙβυ <8υμάτΗ<· Πβ· λέμου κ, Διβιλέτης, βντός. τ^ν ημβρβν 4|«β"ίλλοντοη είς ;τά π<χρ«ιρτήματά Κρήτηΐ «Ι έγκ?ι8ίϊβ«ι ί)( και πρβχθές άνβνράψχμεν 175.000 δρα%. αΐτινες θί διατββοδν διά τούς άναπήρβυς. —Έκπαιδβυτικά. Διά'δημοσιευβέντος είς την ίφ—ιβοίδα τής Κυββρνηβενΐ διβτ«νμ*τβ5 μ«τ*τ·θη ■Ιϊ τβ έν ■ Καστορία Γυμνά3ΐον, ο Δ. ΜυτιληναΙβ{, πρι»τ<·βάβμιο: καθηγπτης τ&ν μαθημκτικ&ν τοθ ίν Βάμω Γυμνα οίβ». ΑΒΕΔΙΣ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΑΙ ' ΙΕ1 (:1ΙΡΕΤΙΙ1 ΑΠΜΙΔΙΙΠΙ (ί ΙτίΙΑίΙίΠΙΙ Ι1ί!ΡΑΐ5·ίίΙ)|!{ΙϋΙ Τό ΠϋλυτΒλέστατον ταχύιατον θαλα¬ μηγόν ΜΛΙΡΗ Μ. άναχωθΒΪ εκάστην Τοίϊϊ,ν 7 μ. μ. κατ' ιΰθεΐ- α* διά Πϋιραια, Χίον, Μυιιλτίνι,ν. > ;
  Τό .ατμόπλοιον ΖΕΦΥΡΟΣ
  (Ε&ΙΙΡΕΧ) άναχοοοεϊ ίκάσιήν
  Γβίτην μεσοτύχΐιον διά Ρέθυμνον, Χα-
  νισ, Πίΐραιδ;, Βόλον, θ8σσαλσν.Μ<)νι ■Καβάλλαν, -Αίδβαγάις, Μή Τό νεοαγοοασθέν πσλυτβλέοτστον,μέ;, γα θαλαμηγόν «Λ.ΟΝΙΟΝ» τεθέν ποός ΐευπηοέΐησιν ιής γραμμής Κοη- ήξ—θΒσααλονίνΐτΐς,.θ' άνοχοοί τακτι- νώς ίξ Ήοακλβίου εκάστην; Πέμπτην 11 π. μ. διά Ρέθυιινον, -Χανιά, Π«ι· ραΐά,Βώλον, Θίοσαλονίχκιν. ("Αφιξις ίίς Πειραια Πυοασκιυην πρωΐιιτ), | ΛΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ "■(] ., , ΑΤΜΟΠΑΟΙΩΝ * Α ΕΩΝ» ίκαστιι» ΤΕΤΑΡΤΗΝ 7 μ. μ. κατ' ίίθεΐαν διά ΠεΐβαιΛ—Χαλκί- δα—Αΐδβψόν—Βόλρν-θιοσάλθϊίκΒΐν. ΦΩΚΙΩΝ ίκαοτον ΣΑΒΒΑΤΟΝ κ, μ. διά Ρίΰυμτον—Χανιά—Π·ι- •Ις Π»ιοαιβ ιαράΐΛατα Κυοιάκίίςί. ι· - ί |)';; ·' ΟΊ! ■' ι ' 3 ·■ ■-■- , . < Ι .' ϊ ΜΙΑ ΠΟ*—ΡΑ -ΠίΟΥ ΚίΑΤΑ» κι'.ι ι γ- ιι ωιι Ήβό έτών διάσκεψιν εκείνην >Χάγ« ΔΑ» ώς ννωστον κίή «
  έτών διάσ
  · ΔΑ» ώς
  ^2.ΗΛΩΣΙΣ
  ΙΙρ«Μ|(β|Βΐβν Εφημερίδων . (ΕΒΕΚ—
  ..«.,.—.-.,Νέα—ΆνθοωΛος— Βήμα—'ΒΙ-
  ληνΐΗή—(ΕοτΙα--"ΕσΛΜ)ΐνή—Ποωίυ — "4ρ-
  μ|ν«κή—'Αθληιΐ|ί|)ί τβποϊ-- θι,αϊίις—Παβ-
  λαν-11«Τοκ—ΆστΒα-'Είΐισχήμη-Νοϋιικό
  Χρονικά καΐ.ληιποΐ θό κοολέιντοι σιό Παα
  κτοββϊον μας Ε.Β.Ε.Κ.—Χ. Ζουράϋη Κρί-
  σποαλΕΪα σία Περίΐκεο» ^Κιόσκι») καί άπό
  τοΰί νέον ς έ«>ημΒοιδβπώ*ας—διότι πλείστοι
  τώνπαλαιάν έζΒΪιώχθησαν «αν κοαχχοοείον.
  Τό Πρακτοβεϊον οάς παυαπτιλεϊ νό προ·
  μηβεύβοθβ τής εφημεςίϊβς σας φανατιχό
  άπό τό ΠρακτοΒ'ίον, Π(&ίπΐΐΒα, νέους έ-
  φημΕβιβοπώλας 6ι4 νά &ιοβά£«τβ νέα, μόλι;
  Ιλθονν ειλοϊα καί όχι καθ· 10 ήμέβας δπαος
  '··τα αλλοΐι. ;
  Έκ το6 ΠβιιμτοββΙοιι ΕΒΕΚ—Χ. Ζο»-
  .—ΚΒεοπ,αιλΒΐα. . , .1—10
  .1 ■'■ Ι ■' - ! .·. Ι γ
  Ι ί
  ΙΙΦΙίΕΐίΐί
  το^
  ■Τραπέζης καί <ίΰ κ. Πάν*οΐ) Ήράκλβιον Κρήτης. ■« ι; > -. ' 1
  «ά*ιν
  ι, ί δέ φ
  διατυπωθοβ». σί «ίόιαι ρ
  •ια·,ββό4ΐ0£ δ»ασι»ί'ω«αΐί μαί
  δ ^|
  ε»ίΐ
  ΣΑΜΟΥ.
  ΐΑΛΜσΕρΤΑΙ
  Έαΐ1»η»ος 10 ΜΛλίων. Δια
  ΧΙΙ Ϊ
  βό4ΐ0£ δ»ασι»ίω«αί μαί ΑΜ| ( Έαΐ1η»ος 10 ΜΛλίω
  —ψ.ά *άα# .δ;ΐ4,. Α ^έ|ΐ( «Λυα- μνον,..Χανιά,,.ΠΚΙΡΑΙλ,
  $άψ'!4*'1* Δί
  '.ΙΙΙ
  {1, }(,,'■(
  ΗΜΕΡΑΝ—
  -Ή αρσις των
  Τό ύιιο»ρν«Ιο<' τ&ν 'ΒσΜΤβρικΒν ίκβί· βπβίήαβ (Ι: τκ« ΝομαρχΙας καί Διβι· κη»ις Χ*)!>οφνιλ«κης δι' ΙνκνκλΙφν τβυ
  ίώϊημα αΰτοθ ΐτρός τίτν Μβμι^βΜ τ«ι>
  μ{>«υλ«¥, πϊρ* τ*υ άρμβδίοοΐΐπρές
  χορήγησιν αδβΐας έκκνοδου είς τάς
  έί 1 ΐβέ ζ
  *ητ«6. ^:, ί^
  Ό κ, Νομικος £θμ*|Ιο>)λ·ς ε(( άπ«ν·
  τησιν" ηρός Το Ιρώτομ* τββτο τοθ
  ΎηβυργιΙο» έγνώβιοιν «Ις *ΰϊβ ίτι
  βΐ «ριβίντπς ύ« |κτ·κΐ9τέ·ι ·Τ« ιςκά
  τού Νομάρχου κατ' ίφατφθγτΐν '
  ΝβμββίτιχβΟ Διατάγμβτβς της Ί
  Ίανοβ«οίο» π·ρΙ μέτροιν κατά χβ%
  ζοίβκλοιτής καί κατά ηρβοώπ»ίν Ιηιζή-
  μίιιν είς την Δημβπί*» 'λσφκλειάν»
  ·ΐτ« «τκρά τ&ν ίπιτρβιτ'ων βημΌσίαί Ά·
  βφβλ»ιί·χς »λη; δέν δύνανται νά τύίΐ·»·
  σιν αδϊίος ίιτϋς εκανελβΜβιν είς ,τά«
  ίοτίας τ»ν παρά τ«& Νομάρχου ή τοθ
  Γιγικοδ ΔιοικητοΟ, διότι χορανηοΐ(
  τοιαότϊιί ϋνος "αδείας' Ιπέχΐι θίσιν
  σλΐΕ τήξ Ικτας
  ται ιΐς την ΐννβιαν καί τον οκοκον
  τής έχτοηίβιοις ήτις δέον ν^ βιαρκ|
  χαβ' όλον τβν ίηβφασιοβΑντα χρβνβν.
  Αϊρϊτοϊι μονον ιτχρϊ- τβΐ 'ΝΛάρίϊ·»
  μέν άλλά μετά αύμφεινβν γνώμην τβθ
  «ΙσαγγΐλΙως καΐ ΔιβιΉηΤοΟ τ«ς χΝρο-
  Φυλκχή;, |Ικ1 έκτοκίσιεκ διαταχ8*(αης
  βάσει το& άνω ΝομοΘετικβΟ Διατάγ-
  ματβί, ηαρά της έκιτροηίίς δέ Λημο.
  οίας Άοβαλιίας έν ταίς λοιηάΐς «ερι-
  πτώβισι, άΧλ' «ΐαν έπίλβΜθΐν βΓ εί-
  τβθς ' Νόμβυ;; Ϊ4ναφβρβμ·νβΐ9λόγβ» ·«!
  βικαιιολογβθντκς την αροιν της *ητο·
  1
  —Ή παράτασις τής ' άταθβωρή-
  σβως «ών έκλογικών καταλόγω*.
  Τό ύηουργιΐον τ&ν 'ΒθΑΐηβιΜΒν διά
  χθβσινβυ ταλΐγραφηματός τβν,/τρ,ο^ τάς
  Γενικάς Διοικιίσβις καί Νομαρχίας
  γνκρίζει δτι διά διατάγματο: Λ πρββ«-
  ομία τής λναβιαιρήβεΝς τβν ίχλογΐΗβν
  Κ«τ«λ6ν*ιν καί ίλΐνί ΙλΜβν
  ββλ(
  βιβλι«ρ(»ν . ηαρκτπΐνκται Μ Η«μ χ|έ(
  ίγράφομΐν, μίχρι τής 15ης «ροβϋχβββ
  μηνός ΦββρουαρΙου. ,
  —Ή. ποιότης «.ών ολβύρων*, *%„
  ΑΓ υπουργικης ηράξ·»{ δημβαιενβει·
  βης είς την Ι«ημ«ρί6* τής Κυββρν,Λ·
  ο*Νς, ή, έφαρμογπ τής απβ 23ης Δεκεμ-
  βρίο» τοιάυτης πβρι' ορισμβδ βόο «βι·
  οτήτΜν άλεύρλΐν καί αρτβυ *ναστ*λ·
  λβτβι μεχρι «ήί 25ης Ίανοιηρίου
  1932. Έηομ*νε>( &ρχβτβι Ισχύουαα ό¬
  σον μέν «Φρορά; τα αλβυρ« απ© τή(
  30 Ίκνονκρίο» όσον δέ ίίά·*ρ§ τον
  άρτον 4ηβ τής 1ης Φΐβρο»«ρ(·» έ.Ι.
  —ΑΙ κοινοτικαί διαχβιρίσβις..
  Τβ Οηουρνείβν τ&ν θΐκονβμιπθν δι*
  Ιγγράββη τού ηρβ< τόν μ. Νβμάοχην παρακαλιΐ βΛ«ς το6 κοινοηοιβ&ντ*! ίφ'ίπς αν,τίγρα»· τ&,ν χαταλβγιατικδν «ποφάσ*Ην έκΐ διαχβιριατΐΗβν άν»μα- λι&ν τ&ν «οινβτήτειν Γνκ λββ την εκτέλεσιν οτυτών. —-Ή άγορά σιγαροχάρτου.:-'"" '." Διά βημβσιιυβεντβς ■!{ την Ιαημερί· δα τής Κυβερνήσβυς διατάγΐΐατος άκο τή« 20 ;ΔβκεμβρΙου 1931 τί τιμή τ*ν>εΙς
  τονς Μ«κνοηαρ«γΝγο(>( κΗλονμΙνειν
  φυλλάδιον θιγαρβχάρτου τοό δημβοίββ
  -Σχολικά. '
  Τβ ύπβυργεΤον τής'ΠβιδΐΙας' δι1 4γ-
  γρώφβυ τον ηροβ τάς1 Νβμ«ρχί·$ γνοί·
  ρτζη δή οΙΈηιββειρηταΙ £]<«λκΙε*ν δύ¬ νανται γά δβπανδβι «βθά (*ά τάς ύκβ τβν μηχανικβν, ΒΚηριοιβν Δήμ»»ν καί κβινοτητΜν ηαρβχομενας' μηχαντκάβ εργασίας, αϊτινβί παρίχοντβη>«ΙΚΒνομι·
  κώτιρα τβν......ΙδΗΐτ&ν μηχανικ&ν, διά
  την *^λ| ^
  -Ή Έβδομάς τοΰ παιδιοΰ.
  Το έν, Αθήναις Κβντρικον τοθ Π··
  τρι«τΐΜβ& ·Ιδρύμαΐβί δι" Ιγνβάφβν τού
  κρ6(<τον μ. Νομάρχην £διαβ.ΐ£«ζ«ι τα δν τοθ Λ*·Ι*(η- ηκβθ τ«» £»μβονλι«υ βρος ίίιια,^τας τβύς, αυμβαλλοντετί. διά ( τής —Πτωχβύσβις "Αρμοδίως μάς ι ρΐα ότι τα Τραπεξιτικά γραφϋά^'Τζα- ιύλβ» έν ΊΚ'α'ρδΙτοα καί Άδΐλ· *' ^·Χλ|Β - |ν-ν.νφ£βλε> άν*.
  τ&ν θυμάνων κατββετων τϋν &{ αν»
  Γραφβίο^ν εΙν'ΛΓ *«Ι '^Νομικκ ιΐόόαΜπα
  δημ^&Ιοι* ΰιχ»ίοι*. Εΐέικν, »ί{ το,Τρ«·
  πβζικθν Ε/ραφείβν,. Τζικγανβιτούλου «Ι-
  χβν,έν«ργί)οει κκΐββίσϊΐς ηολλαΐ 'Βκ-
  κΧησίβατΐκαΓ' "Εηιτρβπαΐ,-τβίέ όίρμό·
  δ««ν ΎΜθργίΊον βι>ηι{ι την «άλνψιν
  τ&ν γενομΑννν ζημιων ιΐς ταςί '^Βπι-
  ' ' την ατβμικην περιουαίβν
  κ»Ι τ&^' μβλ&ν, των Ε·
  - *«·** «'ΐί·ϊ*τί· μετ*
  την πτώχ«υοιν της Λ Υγλο-^Λριρικα-
  νΐΜβς .τρβπίζη? μεθ'ην ( ένβριακοΐ
  έηντρβΐχβι τοδ Ί(ρβΟ . Ναόν «Εθαννβλί-
  οτ'ρΊαι· ληνχρΐύβηιαν νά κληίίεκικβι τβ
  πβοβν δΐΜρέζημ,ώία τέ) Τ·μεΙ«ν, τβ»
  Ιί
  ι?
  11 λ
  ίί!
  Μ .
  < .ι.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ'
  ΕΙΔΗΣΕ1Σ-ΤΗΛ/ΦΗ Μ ΑΤΑ
  ΠΙΟΛϋΟΣ ΒΑ ΣΥΝΕΛΒΟΪΝ ΕΙΣ Α0Ζ4ΗΜΚΝ ΟΙ
  Η ΓΕΡΜΑΝΙ& ΑΠΕΙΑΕΙ ΝΑ ΛΑΒΗ ΜΕΤΡλ ΕΞ ΙΔΙΑΣ ΠΡΟΤΟΒΟΥΑΙΑΣ
  Τό Γραφζϊον Τίπου διβ τηλβ
  γοαφήματ,ός τού ποός τάς Γενικάς
  Διοικήσβις καΐ Νοιιαοχίας ανακοι¬
  νοί νά χάτωϋι:
  Τα έ/0 «ου βξΌτβρΐίθϋ τηλεγςα-
  α>ή ιατα άνσφέοουν δτι ή Διάσκε¬
  ψις τής Λωζάνντι': ανεβλήθη ορι¬
  στικώς, ύπάοχβι δμαις πιθανόιης
  νά συνέλθουν έκβί οί έμπ?ΐ3θ·
  γνώμονβς
  ΣΟΒΑΡΩΤΑΤΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
  ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΚΑΓΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
  Τηλεγβαφήματχ έκ Λονδίνον
  άναφβρουν ότι τό γβνόμβνον Άν
  γλιχον διάβημα παοά τα ΙΥρμανι·
  κή Κυβερνήσει πβρί παρατάσεως
  «ου χοεωοτασίου επί έν διός ά
  πβροίφθη ύτό τού καγκβλλαοίου
  κ. Μπούνινκ δηλώσαντος σχβα-
  κώς δ τι ή Γβρμαν'αθά αναγκασθη
  νά π?οβϋ είς την λήψιν άποτβλβ
  σματικών καί συνιόνων μίτρων
  διά την πρόληψιν, ενδεχόμενον
  νά έπέλθϋ, πανενρωπαϊ'ίθΰ άν τι
  κτύπον.
  < Τα αύτά τη1βγ-ιαφήματα άνα φέρουν δτι πιθανολογεΐΐα'. ή διβ ξανοογή συνεννοήσεως μβΐαςΛ) των Κυβεονήιεων των ενδιαφερομένων κοατών διά την σύγκλησιν ποο σβχώς νίας διασκέψεως κατά την όιτοίαν θά πνζητηθή τό ζήιηιια των έπανο^θώαβων καί των δια¬ συμμαχικών χρβϊν. ΜΕΓΑΛΑΙ ΤΙΜΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ ΕΝ ΙΤΑΛΙΑ Καιά τα έ* Παρισίων φηματα ό "Ελη# Πί,ωθυπουργός χ. Βενιζέλος έφθασεν είς Ρώαην την 1 μβταμβσημβρινήν «ής πά ρςλθούσης Π^μττης έττιβαίνων είδικής άμηξοστοιχίσς διατβθβίσης ποός τουτο βίδικώ; υπό «ής Ί αλι- Κβή Τό άπογβυμα ό κ Ββνιζέλος συνηντήθη μ*τα τοΰ Ιταλού δι κτάτορος χ. Μουσσολίνι χαί τοΰ ύπουργοΰ τών'Εξωιερικών κ. Γκρά ντι. ΤΙ ΛΕΓΟΥΝ ΟΙ ΙΜΕΠΗΙΙ1 ΑΙ1 ΤΗΝ ΒΓ» Τ3Υ ΧΡΥΣΒΥ Τηλβνοαφήμα«α β< «ο6 έΕωβ «ι ου βέβαιον ν δ τι ή Τράπβζι τής Γαλλίας άπέσυρβ χρυσόν 125 έκατομμυρίων δολλαοίων άπό «άς Άμβοικανιχάς Τραπέζας. Σχετικώς μέ ταυτα «ά έκ Νβ*ας Υόρκης τηλβγραφήιιατα «ονίζουν δτι οί άνολήψεις αύται «ου χου σοΰ υπό τής Γαλλίας δέ* θά 6«ι φ^βουν ουδεμίαν μεταβολήν Είς τί,ν νομισματικτ,ν κατάστασιν «ή; Άμερική;. Ο Κ. ΜΑΡΗΣ ΠΙΡΙΜΕΙΈΙ Συνβπβία «ής γενομένης αναβά¬ λη; τή: διασκέψεως των έπανορ- Οώσεων ό ύταυογό; τδν Οί<ο- νομικών κ. Γ Μαοής άνεβαλβ την αναχώρησιν «ου ϊαως Ομως νά μβταβά είς Παρισίους. Η Δ1ΚΗ Δ'Α ΤΟΝ Φ1ΝΟΝ ΜΑΥΡΟΥΚΟΥ ΤΟΥΝΟΥΣΛΑΚΗ Κατά τα έ< Χανίων ,ΙΙήκκ νθές θά Ιξεδ»χάζ«.το ένώιιον τ-ο 4 «βΤ Κχνυργ' οδικΐίου ή χ*τ- Κ. Βϊμβιυρί·»η δτίΗε θίς χατηγοροιιμί"»» ΪΤ'. την 18 Μ ΐθυ Λ*ρελ8όντο; Ι»ο«ς ίφίνειισε<' είς την πόλιν μας δν μιοαμεθανον Μ*ορ-0ι<ον Τλά ΟΚΑΤΑΡΤΙΣΜ9ΣΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝΕΛΑΙΟΚΑΑΔΕΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΑΑΙΟΠΛΡΛΓΩΓΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ή 5ίχη προεμτ] υΐτ,ο ,ΐνδιαϊίρουσϊ. Ι ΠΡΒΧΤΑΣΙ4 Τ8¥ ΕΛΑΙ9Υ Ή Νομαοχία Ήο^κλρίου 2κοινοπο(- πσβν «ρδς τους *■ χ. Ποοέδοους των Μαινητήιιον τοΰ Νοιιοΰ δι9 Ιγκυχλίου της ?(·γο'φον τοΰ ΰκονογείου Γβσιο- γίις ϊίς τό όιοΐ)» άναγοάφβται δλόκλτ)· ρον τό τϊλίυταίως ϊχδοθέν διάταγμ-ΐ πβςί μέιοων ποοστασίος «τί; ϊλαιοπα- θαγωγής κιΐ καοακιλβΐ δησ>ς λαμβά
  νονης αύΐοϋ γνώσιν ανα>·οινοόσα)σι »ό
  ΠΒρΐΒΐόμΐίνέν τού είς τού; κατοΓκιυς
  τΑν πεοΐφ»θ'ΐ®ν τω-».
  Τό «ΒθΐΒχόμίνον τοΰ Ιγ'θ'ία·ου τού
  τού ίδημοσιιύίτη καοά των ΙφρμΒθί
  8α>ν της πόλΐώς μ »ς ποο ήμβοάν.
  ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΖΩΟΚΛΕΠΤΟΥ
  εγ.ϊό τώ» Χοοοοφιλί α)* τ νΰ Σ»αθ
  μοΰ Χχμ)»ή; Πλατήν ά Χ νίββν Σφα
  κιωιάχη καί Μ ιθ'βίλ'ίχΐ) ον,νελήφθη
  Λ Νικ. Μταλα»μΒνά<ης (ν τού χαιοιΌυ 'γίας Μυοίνας 8ιό«ι έ<>ιψ8 πο^β
  τον είς ζηαίαν τοΰ Ίοησήςρ Κουλιζάχη
  («Πλαιανιά
  ΧΟΡΗΓΗ-!. ΥΠ§ΪΡ8ΦΙΩ< Τ4 Δίοιχητιν.ίν Συμ5 ύ' ην τοθ Ίχ· μ*ίου Ιλαιοπαραγω/·, ς Ήρικλϊ'ου χα- τήοτιοε αυνε&γιΐα ίλαιοχλαϊιύ^αιο. ά¬ τινα θά άηο3τ·ίλη είς τ^( δ-.οφίρου ΐπαργίας τοθ Ν-μοΟ άπό 1 Φιβ;οιιαρίου έ { Γνα ένΐργήσίοσι τί τδ; ίλαιοΐίνϊρων ι!; τας δωρεάν. Ί± χαταρτΐοθί/τα ουνιργεΐ» Ιχουν ώ Διά δημοσιευθέντα »!- την φηρ δα τής Κιιβερνήσιως διατάγμντας διορί· ζονται δηότρο?3ΐ είς 64 ιοθ χληρ&οΐ>τήμ«ιο;
  α! έν δΐαγανιομφ Ικιτυχοθ3£ΐ
  τής Α. τάξεως τοθ Διδαακαλιίοιι 'Ηρα
  «λΐΐοιι Κρή'ης μο>Ι φοπβσαΐ τίς αύτο
  Εύαγγΐλία Ταουρλάντ;, Μ Χλ
  —αρΕα Δαφίρμίυ καί Εύαγγελΐα ρ
  χοιιδάχη Ιπί μτ,νυτ'α χσρτ!γ(α δρ. 400
  καριχσμινς ίκάοτη άπό 21 Δεκεμβριού
  1931 μίγρι ηίρατος των έν τώ Διδοι-
  σχαλιίιρ σπουδβν ψ.
  ΕίίΒΠΙΙΙΙ
  Π.ρ^ «41; ΈπιΤΒθΐτί); Δημοσίοι; Ά
  βφ»λι(ας Χτνί^ν ίηιψΊθ'.^η ή έχτίκι
  αίς τδν κομμοιιν.βτϊν Γ. ΤοιτΙλοο, Έμ
  Α'.υ,ιανδάχΐ] χ»1 Γιατρά η, τβθ τίπνκ
  τής ί*Τ3π!οιώ; ινα μή γνιοϊθίντος εί
  οί τι.
  7κερπ.2
  ή ίχλιγιΐα^ έν Χΐνίοι; επι
  ααιιιατιΐιβν έπέίιοχεν εί; «όν
  ·' 'ΪΛοιιργόν Γινιχον Δΐΐΐχητήν τί ψί]
  ^:ομα τ4 ί/χριΰέ^ κατΐ την προχθεσ:
  βυνέλιυαιν τοθ {ργατΐχοθ ιιέντροιι
  διά φ χ»τ»ηολίμη7ΐν ττ)ς ά
  ργ
  Γ Μ-«»ριιδ·ί«η(·, ιιο'θητ'ΐΐ Σ Π
  -ωνάχης, Ν Κ.Ί.οοχηά*·η<, Ν. γκάχτ;: καί Ι Σψ κα'άχτ).. Α' Σ) »ρ γείιν Πιδιά'ϊος. Έχιαι«ειιτή<· Γ Καν- τζαγιαννάχηί, μαθητ ί Χ. Σιββά η , Ζ. ΔΐΓ-μιτζ-ί).η,·, Γ Σίΐμϋΐ'ά ής κκ) Στυλ. Τζ^υανάχηι. Β' ΣινεργεΙ^ν Πι διάδΐς. 'Κκ·»»ιδε«τής Γ. Ψ λά<τκ «τ! μαθηταί Ι. Μιιιντράιη; Έιια. Ζΐ&δά*η; καί Σ:. Μχρχαν:η>νάκης. Γ' Σ^νΐϊγιϊνν
  Πιδιίδ^, Ι<Π3ΐδι«τή; Ι. Πχπαΐακης καί μ»θηι*1 Ήρ. Λ:ο9ι»τά*ηΓ, Έμμ. Φραγχοΰλη; καί Μιχ. Φχντα^υαά η-, Σ.ιν*ηγ . Φ αγχά^η , Έμμ. Μλ Εύ)υμ. ταΐ Γ , Γ Β . Α' φ, ή, λϊμτταλά η χαι μττθηα! Γ. η Ίιιΐ'. Σηΐάχτ} χ?ί Ίοίννη' Μ -ρκά «η- Β' Σ,'νΐρ'ΐΤον Μονοφχτοίοϋ ^«Ί'ήΰ Γ. 2«"«ιιροΐίλάι«Τ)ς ««Ι Μ χ. Χαϊαλαμπίκη , Γρ. Μιυ χ αί Φοόηος Σ βαβτάιΤ); Σ^ργ Παργιωτίαοη· έκπα δευ'ή; Λίμητ): Π 'ρ5γ'αννά<ιτ)' *«1 ιιαθη-αΐ Στυλ. Μ ·ί>
  χά-η*. Γ. Χινδρά-Τ)ς, Γ 1Δλ6Λ
  Γ. Λτνακάκης χαί Γρ. Ζΐχϊρ
  Έτ'σης Ιζη ήΐησΐν - η
  πϊ9* τοθ ταμιίϊυ ■ >'ΚΓοπβροιγίογ'ϊ}; έλαι·
  οχλϊδεϋτχί *1ζ «Αν Νομόν Κυ*λα5ων ε
  Κ. Καρτο.ζίΐίτίΓ χαί Ε. Γχιλανάκτ];
  ; & Γ. Κυριΐκίδη;, Σάμου δ Ι
  ργ^*·:τ]', Άττιχίϊζ τί Γ. Παπα¬
  δάκη; Α. Β,υράκη; Γ. Καλογεραχηι
  χ τι! Ατμίας οί Κ. Κρουοιχλακτ;ς, Ε
  Βλί: ν.«1 1 Άδά
  Ο ΑΑΒΑΑ ιΊΛΡΕΚΛΗΟΗ
  ΗΑ ΜΕΤΑ8Η ΕΙΪ Α Ο Ν Α1Μ 914
  ΠΡδί ΕΗΡΕΡίΙΙΙ Β &ϊ Ε Ο ϊ
  ΝΕΟΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗίίΟΝ
  (τού άντ-αποκριτοΰ μ*;).—
  χηι*.εριν*ί τηλεγραφικαί ε δή·
  σεις έκ Λονδ:νου, άνκφ£ρουν
  ότι ό " %γγλος Ηρωθυπουρ
  γός κ. Μακντόναλντ προσε«ά·
  λεσεν έκεϊ τόν Γάλλον συνά¬
  δελφον τού κ. Λαβάλ'ίνα βυνθ·
  μιλήβουν επί τής καταστάσεως
  ώς αύτη διεμορφώθη μετά -.ήν
  άναβο>ήν τής οίκονομικής Δι¬
  ασκέψεως.
  Οί 5ύο Πρωθυ-ουργοί Θά
  προσπαθησουν νά έξεύρηυν βά¬
  σιν πρός έναρξ.ν νίων συνιννο-
  ήσεων επί των ζητημάτων των
  έπανορθώιΐεων.
  Ο ΠΙΘ4ΝΟΣ ΚλΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό ΆατεροβχβπεΙΌν Αθηνών διά τη
  λεγροιφτίιΐϊτίς τού «ρδς τα ΛμεναρχιιΊ
  καί τα Γί»εγ;χά Έπιμελητήίΐα
  ζει ότι πιθ*<4ς χχιρδ; σήμερον τον φέρτ,ται είς την δυτικήν ' χαί τό Ίίνιον ολίγον νεφιλώϊης τ) ___ διαλείμμκτα νενελήδη;, ιί. τό βόρειον Αίν,αϊον νεφελώϊη; τ) λ(α/ νεφε)ώδη είς λΟ νότιον ΑίγαΙΌν καΐ Κρτίτιχί' λίαν νεφΐλώδη; ή ιφ σ<επής μιτά τ ναιν βρηχώ' ιδία χατ« τα όοεινί. θι? μοκραο'α χατιοτέρα τ<5ς χθέ; είς την ν^ τΐοανατολικήν 'ΕΚΜΐ» χαί περίκου ώ, χ^έ; ιΐς την λοιπήν Άνε^ιοι θά πνεί» 03υν γεπ<&ς ίίρειοανατολιχοί Ιως 6>
  ρειοδατιχιί άαθενιϊ; ή μίτριοι είς τί
  Ίόνιον κ»! τό βόρειαν Αίγοιϊίν, μίΐριοι
  Η Ιι»ς ίαχυροί καΐ χατά τκριοχας χαί
  διαλιίμμιτα σφοδοοΐ είς τό νότιον Αί
  γαΐον χαί Κ
  Φ3ΡΟ1ΙΓΙΙΗΙΙΜΙ ΤΟΥ (ΑΙΙΕΪ
  ΜϋΗΜΑΤΑ
  Είς τό δπ' αριθμόν 12 τιθχος πρδΐον
  13 Ίχνουαρ(ου έ. Ι. φύλλον τή{ έντ;
  μερίδος τή; Κυδΐρνήοιως εδ
  τό διά'αγμ-χ πιρΐ άναλϋΐκοθ
  ματος δδ7χτίαιν μα6τ;μί·»ν σχολ·ί'βν
  σηχ Έκπαιδεύσιβς διά τό οχολιχο>
  Ι:ος 1931-32.____ ___
  ΑΥΤ0Κ1ΝΗΤΙΚ0Ν ΔΥΠΥΧΗΜΑ
  Κατα βλ Χανίον εΐδήσβις τίιν πραί
  αν «ϋς ποοιθές δ σ»ορβο Γ. Ζΐφβιοό-
  πονλος δ'ηγδν τό ανκκίνηιον ιοΰ χ.
  Ποέβε καί δΐΒ0(όμβνος την οδόν Δοί·
  γοιΐμη «αοέιυοΒ κ Ι Ι«οιιιμΓ»»ΐ3ΐ μα-
  λον σοβποίς τόν {Ε Άγίας
  βιΙοποιΟΑ Ιωάν. Κο«χ.ν<ί)ίΐτ, υφθμα δΐι ηυξήθη τό «ο σαο<όν ΐυθ χαιά ιού; χβιμένους νό¬ μον; ϊ» τοίς Τβλπνβίοις ιΙσ/ιοα»»ομέ· νού κνοίου δημοσίου Φόαου Ι «Ι τού είς (ό 8σαπΕ.)ΐ*δν τού Κοά«ους μβιαφβοο- μένου έ< των νήσαιν Λβσβου Κρήτης Κ·ο»ύοας κιί Παξόόν ελαίου κιιά 50 ο)ο χσΐ ΙμΗΦθπ τό ποσοστόν τοΰ φό· Ο τοΰ εί; τό δξωτεοιχύν έ< τάναΰιών διαυεοισμηίταιν ίξαγομένου ελαίου κ ιτά 100 ο)ο δι5 8χασιον των μη·ών Ίινο»'- αοίου χαί ΦεβοουαοΙου τοϋ έιους1932. ΟΙ ΕΡΓΑΤΑΙ ΔιΛ δπαοσκυθίίσης είς την Ιςρυμβοΐ 3α τή; Κνββονήοβως ύηουογι»ής άπο φάοβαις, ιί εί; τού; Ναυιικούς Ά(οο λιμένος τον Κοάιους ύ/ιηηΒΐοϋντβς άπο ίβγοαμμβνοι κι>1 Μΐκτυμένοι νανιικόν
  φυλλάδιον Ιογάται θαλάβσης τάσσονται
  8ίς ΐήν καττιγοοίοιν^ των μβμοτωμίνων
  ίογατόόν θαλάσσης.
  Ε; άτιχατά3τΑον το3 παραπηθί
  τος Π?'.ϊο:αμένοι» ττ^ς Γεωργίας Ήρ
  κλείοι» χ 2μ«6 έ
  τος Π?.ϊο:αμένοι» ττ^ς Γεωργίας Ή
  κλείοι» χ. 2μ«αρο6νη έτοκοθιτήθη ί
  γενκόνος μ. Ελευθερίου Ββτις διετάχθη
  νά αναχωρήση διά την νέαν τού θέσιν
  —Διενάχθ- παρά τοθ ϋπιοιιργείου τ«]ς
  Γεωργίας ή διοιχητιχή 6παγα»γί| τ0}
  έλεγχτοθ οηροτροφΐας έν Κρτμη ιίς
  ϊ^ν Έηίθιώρι,βιν Γεί Κ^
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΠΡΟΧΟΕΣ
  ΕΚ ΡΟΜΗΣ Ο Ι. ΒΕΗ ΖΕΛ3Ϊ
  ΕΥΜΕΝΗ ΪΧΟΑΆ ΤΟΥ ΠΗ1Υ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Ίανουαρίου
  (τού άνταπθΛριτοΰ μας Ι.—
  Τηλεγραφο'ϊνέκ Ρώμηςότνό
  χ. Βενιζέλος αφιχθείς έκείπ^>ο·
  χθές συνηντήθη άμέσως μετά
  των κ.κ- Μουσσολίνι καί 1'ρ-ίν
  τι μεθ' ών συνωμίλησεν ίτ.' απ¬
  κετόν. Ό κ. Βενιζέλος Ανε¬
  χώρησε την νύκτα τής ΙΙεμ·
  ητης κατευθυνόμενος είς Πα¬
  ρισίους.
  Ό Ίταλιχός τύπος έχαίοέ*ι·
  βε την άφιξιν τού κ. Ιχενιζ.λου
  τονίτΐς ότι «αραμένιι κιί θά
  παραμείνη άκλόνητος ή Έλλη·
  νοΐταλική φιλίτ.
  Α Π ΕΙΛ ΕΙΤ ΑΪ Π 3 ΛΙΤ ί Κ Η
  ΚΡΙΣΙΣ ΕΙ! ΤΗΝ Α Γ ΤΑ Ι λ Ν;
  ΑΘΗΝΑΙ 22Ίανο>«?>εου
  (τοΰ άνταπηκρΐϊθΰ μτς).—
  Νεώτεραι είδήαεις έκ ΑονδΊ-
  νου βεβαιούν ότι λόγω τής έ·
  πιβολής νέων δασμών παπαΐτ-
  ρεϊται αντίδρασις κατ^ τή:Κυ-
  βερνησεως ήτις δέν είνε απίθα¬
  νον νά παραιτηθή.
  ΗΕΡΙ0ΡΙΖ9ΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΕΓΑΡΑΣ
  ΑΙ ΕΟΙΣΚΙΙΙΙΑΙ ΚΡΗΤΗΣ
  ΑΘΗ*ΆΙ 22 Ίανουαρίου
  (τού άνταποκριτού μας).—
  Κατηρτίσθη νομοσχέδιον δι'
  ού περιορίζονται είς 4 αί £ρ·
  χιερατικαί εδραι Κρήτης.
  ΙΡΙΣΤΙΚΗ ΛΙΛΤΥΟΟϋΣ
  ΙΟΙ ΦΙΡΟΑΙΓΗΟΙ 11(1(01112(11
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Ιανουάριον
  (τού άνταίτοκριτοΰ μας).—
  Σήμερον διετυπώθη οριστικώς
  τό διάταγμα των φορολογικόν-
  διευκολύνσεων. Κατ' αύτό οί
  έξοφλοΰντες μέχρι τού προβε·
  χούς Ιουλίου διαφόρους φο·
  ρολογικάς ύποχρκώσει; χρονο-
  λογουμένας μέχρι τού 1 926,
  λαμβάνουν έκπτωαιν επί τού
  αυνόλου 5Ο ο)ο. Διά τάς
  μετέπειτα τοΰ 192Ο καθν
  στερήσεις φόρων, ωρίσθη Ι*
  ητωοις 2Ο ο)ο, έφ' όσον καί
  τούτων ή έξόφλησις θά γίνη
  μέχρι τού Ιουλίου έ. έ.
  Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΛΙΡΑΣ
  22 Ίανουαρίοα
  (τού άνταποκριτοΰ μας)·—
  Ή >έρ« ετιμάτο σήμερον φρ«Υ
  ΜΟΙ βΤ.ΟΟ·