99069

Αριθμός τεύχους

3073

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

26/1/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  —-
  αποκριτου 10
  Ε,η ή απόλυσις,**»
  βλάσσης *··%
  ΙΑ 1111 η ΒΙ»
  !
  ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
  * ΓΡΙΦΕΝΤΙ
  Ο &ΑΝΕΙΒΗ
  Ι «3 Ιανουάριον
  ιοκριτρύ μας).-.
  έλος αφιχθη χ§,.
  »υς. Επεσκέφθη
  ϊόν^ Γάλλον 'ν.
  ι Οΐκονομικών χ,
  θ' ού καΐ βν»νωμ{*
  .κρόν.
  «κριτάς τοϋ'Αθηνα
  υ εδήλωσεν ότι
  ιτ<* τα άναγραφέν- ιδεύει πρός συν» τονίσας ότι άπο ιοπός τού ταξ«(ο( ιό ζήτημαι των έπ<& ΗΙΛ ΕΟλΗΕλΙΒΕ Ι ΤΗΝ ΛΚΑΟΣΙΝ ΙΤΕΙΝΛΟΑΙΙΡϋΗ >.Ι **3 'ΐΛνουαρίου
  ποκριτού μας).—
  τηλεγράφημα έκ
  άναφέρει ότι ή
  Κυβέρνησις έπανέ-
  *>Γ,λωσιν ότι άδυνα·
  ρώση τα ποσά των
  ών. Ή δήλωσις
  καΐ τας χορηγή.
  αυτήν εσχάτως πι-
  ΙΗ Η Π.ΡιΊΤΗίΙΣ
  ϊ ΙΪΒίΡΙΙΪΕΙ/ (
  λ Ι 23Ίανουαρ£ου
  ιηοκριτού μας).—
  γέλΧεταΐ ή άηειλη
  ική κρίσις έν Αγ
  ρμής των παρουβί
  θοκυβερνητικών δι
  ρί *ό δασμολόγιον
  ΓΒΓΗ ΔΡΑΒ..ΙΤΙ.
  ΡίΙΙΙΙί ΙΡΔΒΕ2Ι!
  1123 Ίανουαρίοο
  ιηοκριτού μας)·—
  ερινόν Ύπονογι***
  ,ν απεφασίσθη η ·'
  ρα*·οαίτου διά «44
  ; Τραπέζης.
  ΙΝΕΡίΠΟΝΟΙΑΑΣΙΙΙ
  ΪΕΟΗ 1926,27,28
  Ι
  ΑΙ 99
  «ποκριτού
  ιρΐ
  53%
  53
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙ Ο Ν
  ΤΡΙΤΗ
  26
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1»3»
  ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΎΠΟΓΡΛΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΧ
  ΑΡΙθΜΟΣ ΤΗΛΕΦΟΝΟΥ 13
  ΔΙΕΥΘ- ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝ4ΡΕΑ.Σ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΪ
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1Θ<6 ΕΤΟΪ 17ον.- ΑΡΙΘ- ΦΥΛΛΟΥ 3.073 Τ Λ ΤΤ Λ Ο Λ Γ"ί*"" Γ" Ι IV Λ Γ ΠΓ Λ Ι Μ Ι Ι Μ Γ ΜΙ !^/| Ι ΙΧΓΛ Ε. Γ Ι Μ κ. τού βουλευτού Καλαμων Στκύρου Κειστβκβύλου Τό Τεχνικόν Έηιαβλητήριον «ής Ελλάδος είχε «ήν ωραίαν πρω«σ· βουλίαν νά δβγινώση μίαν σειράν όιαΐέξεην διά «ών οποίων Εξητά¬ σθησαν καί ι<ξ**άζον«αι ά*όμτ; «ά διάφορα μβγάλα τεχνικά καί οίκο νομικα προβλήματα «ής Χώρας. Ί όιαιτέραν δμως σηκασίαν είχον αί διαλέξεις αί σχετικαί πρός «ά πά οαγωγικά έργα, τόσον λόγω τού έν- διαφέρονισς «ού ζη<ήμα%ος γ«νι».ώς δσον καί Ιόγφ «ής σχέσεως «ου πρός «ό μέγα πρόβλημα, «ό όποιαν άντιμβτωπι'ζβι σήμερον ή χώοα, δ τ; λαδή «ήν εξασφάλισιν α<άς αύταο- κείας καί μιά; ίσοαολίσεως «ού έμ πορινού ίσοζυγίσυ. Τί κορίσματα γενικώς καί «ά συμ πβράσματα, είς «ά δηοϊα, κανέληξαν οί διαλέξεις ούται όσον όνροςΐί. «ήν απόδοσιν «ών παοαγωγικών έργων είναι αίσιόδοξα. Σημειωτέον μάλι σΐσ, ότι ή έξέτασις »ών παόαγωγι· κων έργων ένινβ «ελείως άνΐικειμε νίκης καί όχι μόνον άκό «εχνικής άλλά καί άπό οικονομικάς άπόψβωο Ι2ροτ(ύ όαως είσέλθωμ«<> είς νν)ν έ-,
  ρκν«αν «ών αριθμών, οί δηοΐοι θά
  *κα«αδείξονν «ήν έν γένει απόδοσιν
  «ών ηαραγτογικών έβγων κοί «ά ά
  μτσα έξ αυτών ώ~κλήμα«α τή; έ-
  θνι»ής οΐΗονομίχί, κίνβ άνάγκη νά
  γίνη μία παρατήρησις. Ι
  Διότι είνε προφανές ότι Κ2οχπ-|
  μένον περί έργων τόσης μιγάΐταΐ
  εκτάσεως καί «ών οποίων ή επίδρα¬
  σις επί τ0ι έ* γένει οί«ονβμ(ας μας]
  θά είνε πολυσχιδής δέν πρέπ«ι νά|
  ηεριορισθώμ«ν έξβτάζσνκς μόνον,
  «ών διά «ών αριθμών έ φοαζομέ-
  νων έσ<5δα>ν αύιών, «ά άμισα δηΐα
  δή μίναν ώφελήματα ΛλΙά καί τα
  έμα«σα τοιαύτα. Τοιοντράπω;; άν
  λάβωμεν ύη' όψιν ό,τι «ά έογα Ά-
  ξιού καί Σ;ρνμβνος έκτεΓνσνται έ ■
  κί 3 760 000 σ«ρ;μμά<ων γ«ς καιοικσυμένων υπό άναλόγαυ ηΐη- θυσμοΰ καί «ά όποϊα μαστίζσνιαι κυριολεκτικώς υπό τή{ έλσνσσία< εί¬ ναι φανβοόν ό,τι διά τής άποξηράν- σεω; «ών λιμνών καί τής πρσσ«ασί- ας άπό των έτησίων πλημμυρών θά έίυγιανθβ «ελείως ένα >ιέγα «μήμα
  τής βορκίου Ελλάδος. Καί άνεξαρ
  •ίίιως τής αυξήσεως, την οποίαν θά!
  έχωμεν τίς την γεωργίαν μας παοα-|
  γοογή*, άπαλίάσσβται ένα μέγα μέ·:
  ρος «ού πληθυσμού μας άπό «ήν έ-|
  λονοσίαν, άφ' ένό{ μέν προσφερο¬
  μεν είς »ήν φυλήν ολόκληρον «ήν|
  άλκήν καί «ήν ζωιικό η«α, άφ' έ
  τέρσυ δέ πρσσθέτομεν κί$ «ό έθνι<- κόν βίσόδημα εκατοντάδας χιλιάδων 4 μάλλον έχατομιιύρια νέων έργασί μων ημερών. Βεβαίως «ά Λγα^ά αύ(ά δίν είναι (ϋ οίον νά «ά συλ- λόβο καί νά «ά διαΐιαήσο 4 σταιι σ«ική. Τό «οιούιον όμως δέν αη μαίνει, ό,τι δέν πρέπει καί νά «ά λάβωμεν ύχ' όψ<ι, πρσσθέτοντες αύτά ·ί« «ά άϋεσα ώφβΐήιιατα, «ά δποΐα θέλσυν καταδε.ξο οί κάτωθι άριθμοί. Έξ άλλρυόιά «ώ» έργων «ού Ά ξιού καί Σ'ρυμώνος θβοαπεύ««αιΗα1 μία άλλη βπουδαία άν αγ πή «ού νοι' νωνικού μας σννόλου. Πρόκβκαι συγκεκριμένως πεβΐ «ή« σί8νό?η<ος «ού γεωργικού κλήρον έ* "ΕλΙάι, συνεπεία «ής οποίας δηαισνργούν- ταιτόσα ζητήματα οί ι μόνον οί ο νομικής άλλά καί κοινωνικάς φύαβ α>(. Ιοιοντατρόπως ή κατά κεφαλήν
  ΝατοΙκον άναλογία καλλιεργτ)σίμων
  έκ«άσεων γήί «ίναι σύΉα>ω*α πρός
  «ήν στα«ιστικήν «οθ 1928 μόνον
  2.57 σ.οέμαα.α έν Φ προπολεμι
  κώς ^«α 3 20 σ«ρέμμα«α- Λόγφ δή
  λαδή τήςσυρροής «ών ««ροσφυνιχών
  πληθυσμώ», μέγα μέρος «ών οποί¬
  ων άπεκα*εσ«άθη, ώ; γνωστόν, γε
  Βββγικώς, έχομε» μίαν σημαντικήν
  Ιλάτιωσιν «ών άναλογουσών είς κά
  θε κάτοικον καλλι«ργββ.μ»ν ί»««ά
  β$»ψ Κα. ή ίλά.ιωαιί βί*·Π Φαι
  άκόμη μεγολβιτέρα άν δέν λάβα?μ«*>
  ύπ' όψει τό σύνολον «ού πλτ;θυ·
  σμοΰ άλλά «ούς γ$ωβγικώς έογαζο*
  Ιίένονζ. Διότι ηύμφα,να μέ «ήν απο¬
  γραφήν τού 1Ω28 ίχομεν 10—03
  στοέμαατα κατά γ«ωονόν έν φ ηβο·
  πολβμικώς είχσμβν 26—35 ΤέΙος
  ή στενάΐυς αΰ*η «ού γεωργικού μ άς
  κλήρον έχ«ι καί μίαν πολιτικήν α¬
  ί ν «ήν
  κατά *εραΑήν άναλσγία «ών
  λιεργαναένων έκτάσκων είς «ά ΒαΙ·
  κάνια εί«αι ή ϋής:
  Ρουμανία 7. οτρέμματα
  Βουλγαρία 6,5 _>
  Σβρβία 4,8 »
  Ελλάς 2,6 · »
  Οί άρ θμοί δηλαδή άποδεικνύονν,
  ότι πλήν «ής άνεπαρκείας καλλιερ-
  γησίμων έ««άσ«ων παρουβιάζομεν
  καί μίαν ήΐαττωμένην γεωργικύν
  δνναμΐϋόιητα έν σχέσει πβό{ «ούς
  γείτονας.
  ΤΊ»ό *βύ{ όρσυς αύ*ούζ ή διά «ών
  παραγωγικών έργνν αΰ|ησις «ής
  καλλιεργσνμένης Ελλάδος προσλακ
  βάνει μίαν «ερασΐίαν κοινωνικήν
  καί πολιτικήν σημασίαν. Καί είνε
  περιττόν νά εξάρωμεν περισσότερον
  «ά ώρβΐήμαια «ής έθνικής οί·<ονσ· μίας έκ τή; τοιαύτης εξυπηρετήσεως κσί θεραπείας «ών πολιτικών καί κοινωνικών μας άναγκών. Άρ εί άηΐ&ς νά !*>Η!ΐ'θνμίσωμ«ν, ότι άν ή
  έί««τ?ρίί»/β*ς β«?ων βί«Β είνε έκτβθειμένα είς σνν
  πλημμύρας καί σννεπώς πα-
  σνν άκαλλιέρνητα.
  Διά «ής εκτελέσεως τώ» έργων άχι
  θά «αλλιβρνηθού»1 καί «ά
  ύπόλσιπα 2,200,000 σρρέμμανα
  •ά δτοϊα παραΗένονν σήμσρον ά-
  καλλιέρνητι, άλ!4 καί θά άρδεν-
  θοΰν 1,600,000 σ«ρέμαα«α έκ
  «εύ σύνολον «ών 3,760,000 #«οι
  «ά 43 ο)}. Θά έχωββν δή λαδή πολ
  ^απλήνώφέλειαν, άφ'ένός μέν έ^τσύ
  ύπερδιπλασιασμού «ών καλλιεργον
  «ένων έκβ! έκτάοεων καί άν* έτέ'
  ρσν έκ «ής άρδεύσεως «ού ι^μίσεος
  περίπον αυτών. Άναλνηκώτεβον
  μειά «ήν εκτέλεσιν «ών έργων Ά-
  ξιού καί Σ-ρυμΛνος θά έχωμεν «ά
  εξής όπο·ελέσμα«α:
  Διά «ήν πίδιάδα ΘβσααλονίΝης:
  θά άποξηοανθούν 502,000 στρεμ.
  θά προσεατευθούν 801.000 *
  θά άρδβυθοδν 921.000 »
  Δ<ά «άς πεδιάδος Σερρών καί Δράμας. θά άηοξηρα>θοβν 576 775 σ«ρ'μ
  θά πβοσιατενθσΰν 325.700 *
  θά άοβενθούν 776.000 »
  "Οάον ΛφοοΦ «ήν αύξησιν «ού έ-
  θνικού κΐαοδήμαιος, ή όποία θά
  ηροέλθο έκ «ής «οιαύ«9( απο¬
  δόσεως, εγένοντο κα«ά καιρούς διά-
  φορσι ύπολογισμοί. Τό σνμπέρα-
  σμα δμακ έκ «ών διαλέξεων «ού Τε-
  χνικού '_χιμ·λ*ι<ΐ7ρίου είνε δτι πρέ- πει νά δεχθώμεν «όν «νοοΐοθέντα υπό «ού Γεν. Διευθυντού «ού Ύ· Γε«βγ·α( Ν, Φηολσγισμόν, σύμφωνα πρός «όν ο¬ ποίον ή απόδοσις «ών άποσΌθησο* μτνων είς «ι)ν καλλιέργειαν έκ«ά««· ών θέλει άνέλθσ είς δραχ. 750 κα«ά στρέμμα. Σημειωτέον, δα ή απόδοσις αΰιη λαμβάνεται ώς μέσος όρος διά «άς άποξηρανθησομένας καί πρσσ«α«ενθησσμένα( έκτάσεις Τοιουτοτρόπως δηΐ. καταλήγωμεν είς τό συμπέρασμα ότι «ό εθνικόν είσόσυμα με«ά «ήν άησπεράιωσιν «ών παραγωγικών έργων θά αυξή¬ ση κατά 1.655 έκατομ. δραχμών. Κσί είς «ό ποσόν «ού«σ δέον νά προ- σ«εθβύν άκόμη «ά ώφβλήματα «ής ίθπχτΤς μας έν γένει ζωής έκ τής εξοντώσεως «ής έλονοσία;, βελτιώ σεως τού γβωργικού κλήρον καί «ών λοιπών κοινανικών αγαθών. Έννσεΐτσι δι· ι) έχησία ύπηρεβία «Αν σχετικών δανείων βάσει προ- θβσμίας έξσφλήσεως 40 έτών, ώς έγινε διά «ά μέχρι «ούδε συναφθέν να παραγωγικά δάνεια, περιορίζε- σίωί. Έναν*ι δηλ. μιάς αυξήσεως τοθ έθνικσβ ε/σοίήματο; κατά 1. 655 έχατσμ. θά έχωμεν ετησίαν ίπ«β ρυνσιν μόνον δραχ. 376 έκα- «ομ. καί έκομένως καθαράν αύξησιν «ού Ιθνικού είσοδήματσς κατά Ι. 279 έκατομ. δραχαών έΐησίΦς. ΣΤ. ΚΩΣΤΟΠΟΤΑΟΣ Βονλεντήΐ Καλαμών Ο ΓΡίΤΤΠΗ Τ Λό,'ψ τοθ ^ωτ&φαν&Ος »1ς άγριό χκμ&νο', ή γριππτ) ώς μιν χκΐ είς την πόλιν μα ιδίως τιϊ!?λεΙ Ιχ ΐ·ίν Ηκ:ωτίρω« λοιΓ ©ν -, σίΐΐνΐ( ώ; ιίκόί, δκ-φίοουν πε¬ ρισσότερον έκ τής Ιλλβ'ψιως μίοω·» θερ μά.-σ«ω:, δέν ϊύανται νά τηρήσουν Ιϊ δϊύσας πρ^φυλάξιις. Διά την περ!- θ?)ψ:<» τδβν^τοιοΟΊβν άσθε'δν »5-ν λόγον βέβαι» Ιχκ ί^τές των φιλαθ,ώκων χεί Νομικτριχή δπηρεοία. Άλλά τ4 χρ:ό της γ^Εππης άριθμίθνται , καί μΐ- ταξϋ τ6ν καιδ ών θά ήτ3 δ'^ιύχ*]ί^ έρ¬ γον νά διεκόπνοντο έηΐ ολίγας ήιιίρας τα ή τβν αχο/ε'α>ν τής κατιβτίρας
  (χπαιδεύοΐω τουλάχιστον, ίφ' ϊοιν μά-
  λ-Γ3χο? ώ^ίθμίν» έ< τ&ν οχολιίων τούτων υ:ΐ θέρμανοιν ίχ&υν ουΐε *5ν ατίγασιν Ανάλογον πρός τάς οτ/μιρινάς καιρικάς συνθήκας κ»1 τή^ Οΐοιχιιώίη δγιεινήν τίδν μικρδν μαθητβν. ΗΟΔΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ. Δια τή« οδόν Ήρα«λε!οα—Νεαπό¬ λεως πληροφορούμεθα δτ: ή μί>η άφορ-
  μή δ." ήί χαθυ3τι>>ιΙ ή σκφρίτρβσ:;
  τοθ έιεΐθεν τής Χ*ροο ήβοιι καί των
  Μϊλλίων τμήμβτος «Ι ε ή Ιλλε ψις μι-
  κ>β; τϋατώσΐως. Έηΐιδή χοιβύιη η(·
  αΐοισις είνε δυνατόν νά δί.θ?, «ατα τάς
  ιδίας πληροφίρίας, 6κινθι>μίζ'>μεν παϊ
  πάλιν την σημερινήν χβ τα στάσιν τοθ
  τμήμχτος %ώχον καί την ανάγκην τί)ς
  πραγματοποιήσεως τής δ?ιοτιχ*]ς τού
  έπιδίορθώοιιος. Β 6χ[«ς μέ τίτβιο και¬
  ρόν ή ίπιδιόρθ-βοΐς ίίτ είνε Βυνατή άΐλ'
  ϋιι ΜαΙ δία ν διομθαθς * κ«ιρο< θϊ «Ιί »5 «όλον νά άρχίοοιιν άμίαως »( εργασίαι ιής έηισ<ευί|ί. Έν κάση περιπτώσιΐ, θά ή;ο χαλον να χατιδί?λ«το, δ «δ τόν α^μοδΕβν χάβε ενεργεια διά την ί,ιεσο-ν χορήγησιν «% σχεΐιχτ]ς π;σ ώΐΐοις, ιθ- τω. απ:ι γ 5 ττ} νά ι Νέ έιομη έν κ»ιρφ πρός έναρξιν τδν έργαοιβιν. Γν»ρ(ζομ·ν βλίπετε τάς απαιτουμένας σχετικ&ς , οΓΐινες οιινήθως 6;αδύνουν, είνε ϋ επαναλαμβάνομεν άπ£λυ*ο; 3 νάγκτ) νά τελειώση έκΐ τέλους ή άσχη- μία ο,ύΐή—διίτι ττιρΐ 4βγτ)αΙας πρβκει- τοιι—είς την ίδιον ηολυοόχννβτον χ»1 λδίβ ίΐ 6ϊέν, Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΠΑΝΔΗΜΟΣ ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Πάνδηαος καί ίηιβλΐ,τιχίΐ την παοβλβοΰοαν Κυοια**ιν Ιν Νβαιεό- λ?ι ή χηδβία τού Μι(. Ζυνοάφου, πα- τοός ιοϋ ήμβ-έρου Διευθυντού. Την κηδβίαν παοί]ίολούθβθΒ ή μουσική τού Όοφ^νοτοοφβΙου, συμμβιίσχον δέ ιΐς αύίήν Ικ'ός, σνσαώμου, τής ΚοινοονΙ- ος Νιακόλεω: ν αί πλβΐστοι ί* ιάν ι»β- 0 χώοοον. Μΐταξύ των κατατεθή ΐτον στβςράναιν δΐίχοίνϊΐο β της Κοινότητος Νβαπόλβ· άς, δν χαιίθίθί ι»έ ποοσφώντισιν ποός κΐν ϊίνιοό', δ Δήμαοχος μ. Μαγνώνιις, έκ μέοου. τής «οινότη'ος Νβακόλβως, χαί ο <ων ΈφέδςωΛ δ ν χατέθβσιν ο πρό'δοος τούτων «. Λ >γπρ ατάκης.
  Ή νβκοώοιιιοί ά«ουλονθ(α Γψίλη είς
  τόν Ναόν της Μ<γάλη; ΠινογΙας χο- Οοσίατοϋνιος τοΰ θβοφιλιοτάιου Πέ- ■ 0«ς π. Διονυσίου. Είς τό ηέοας της νβ»οα>σ(μσυ ακολουθίας δ Θέ
  το; δι* ώ^αίου καί θβομοϋ λόγον ,
  3ιΑ μαχο&ν, τάς αοβτος κ αί τίΊν πατοι-
  οο'ΐχήν βςάσι» το9 ίκλβιπόνι ς πύβ-
  σβύίου.
  Μβιά νόν ΘΒοφιλίστατον Πέτρας δ
  διηκεκοιιιένος Λιΐί—γ^οος χαΐ πολνΤβυτης
  τοΰ γείτονος χ. Γβώογιο; Σβογά-ίΐις έν
  μίσφ «ής Εηιχρατοΰσης βαθείας συγχι-
  νήσοσοί, άπ8¥.αιοέ< σι τόν ίεκςόν ώς «Μέ ενθβον συγκίνησιν χατά «$ν καςιοΰοαν στιγμήν «ου ύσιάτου χαιθΒ- «ιαμου υπό ΐτϊς χοινωνΐας Ιπιλέ<τον μέλου; αυτής στρίφομβν «ού; ν^βοούς οφθαλμούς ποός ίνα καοβλβόν Ινδοξον, αΐγλήβν, ηλήθΒς ίθνιχοϋ μεγαλβίου «πί δικαΐαϊ ύπ,βοπφανΒίας, οιαρ'βίας 83 ίτόρν μβ «ήν Ιστορίαν τοΰ δποΐου δι- ναιιΒματικτός *ίναι βυνυφαπιιβνον τό δ ν-?ιι α τού άκιμνήστου Μιχ Ζ τ-νοάφπυ. Διά «ου θανά«ου τούτου 4κλε;ηβι Γκ *.ή; χοινοονίας εί ί επί ηλέπν λάτοης <α! ύ «τίς 'ΕλβυθΒϋίας. Μία Ποοσω- ήιι; ζιϋσα μέν Ινβθυμιζ* την ιόδτ) ίιιοοίί* ΐής τβλβιπαίας δγν,ο»ικιντ«ιτ!«ς χαθ' ή» Ιδο^σβ χαί ή «Λ α*Ό5««οόματα »ίίς αα- καί ίλβυθέοος αύΐοϋ χαί ?ίβν δμοίων <"ου ψυϊίί', θανΓϋστι δέ κα·αλεΙα«ι τοΐ-, μβι' οΰΐόν ώ; ίεοάν Ηαοαχαταθηχτιν λαμηο&ν πρός μίμησιν ιεοοάδβινιια. Ό Μιχαήλ Ι. Ζαονοάφος Ινιννήθη έν Νεακέλβι κατά τό Ιιης 1847 Ια κα· «θός μίν ονόματι Ιωάννου Χαιζτινι- κολάοα ή Ζ ηγοάφου Ι* ιιητρό; δέ της Καλλιόπης Τσαμκαολάκτ) γόνων μεγάΐτυν χαί ίστοοικδν τής Έκιιρχίας Μβοααβέλλου οΙ*ογ8τε>α)ν. Οί γονβΐς
  τού εύθύ; Ιξ αρχής ίδοκαν ποός τού¬
  τον ΙπιμΒμβλημένι,ν άναΐοοφίιν χαί 8-
  θνοκο«ηιϊ μόθΦωσ,ν. Είς τό νρυςρό
  Σχολειό «τίς Ίβοά; Μονής ΚθΒμαστδν
  Ρλοββ ιήν σιοιχειώδη ιεοίδβυοιν, δ«ου
  δ ι» ου μέ τα ΕεοΑ γοάμμαια ϊνεστολάχθιι
  8ι' άναλλοιώτου χοωσιήοος ίν «ή *αοδ α
  Τού ή άγάηη καί ή αυιακάονιισις ποός
  τί)ν Πατοίδα.
  Π«ο^νώσας«α μαθήματα τού Σ|ο·
  λείου τούτου ίστάλη υπό των γονίων
  αυτού χπτά τό 8'ος 1860 ρΐς Άθίίνας
  ώς μαιθηιτις τίς ΡιζαοιΙου Σ(θλη< Έ- κεΐ διδασχόϋενον τόν ευρήκεν ή είδησις τής ίχοτίξβ—ς «ής έν Κοή*υ γιγαντομα- χ'.ας τού 1866 Ό πα'οιηησμό; «ου δέν ή ο δυ νατόν νά ΙβιτοέψΙ) (Ις τοΰιον ϊ»α υαό ιό αβμνόν τη. Σΐολης Ικδυμα άϋοφνγτΐ τόν καινόν «άν συμηα^ο>αιτα)ν τού ανδ-
  να Μαί α«ο^υθ«1ς τό ομοιον λαμβάνει
  τό <ιμτ)ΐιβνον χαςηοφΰλλι. Ύπ,ό την ήγε- σίαν τοΰ συμπατριώιου >αί ουσπου*
  δααΐοΰ ο,ύτοΰ, τού μετέαβιτα άνασιι-
  χθέντος αοτροΰ πολιτινοΰ 5»δοός άει-
  μνϋατου'Ιοα. Σφακιανάκη κατέοχβται είς
  Κοήτην άγωτιζόμΒνο; μβτά των λοι-
  ηών εύθαοαόν συμηατοιαπων «ου «όν
  σκλποόν χαΐ άνισον Ι*ΒΪ»ον ν*έο ΐλιυ-
  θβοίαι άγώτα.
  Ή Ιπανάστασις κάμκιβτσι ηςιό τής
  χτηνώδους καί άοιθμητινώς ανοοτέοας
  β(ας, άλλά δ ποοχιίμβνος νβχοός δέν
  α«οκαο··θΕΪ Μέ «ί)ν πλβιάδα την Ολί¬
  γων ΐύθ ιοοδν πητοια)των βνα τάς χά
  χαί «ά δ,}»} «ής Δ«(κττ]; πϋριά
  γιι· ώ{ «ιοιίΐ Ιέβ<·α <θν πνβσοτ «!)(· Ι Ι: ; >■.
  ^3
  3
  1
  Β
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
  ϊ
  Π β ΙΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Όιι.1·»
  Κιντιιιαϊογι-ίφος.—ϊ.ήμβοον τό αοισ'θύβγ
  μ-ι; Ό «Ύηασπιατΐις την Ούρσίοων» ι
  τού; νόητηο Μέντι ΚβΕαοανς . «ο
  «ό» 2*ν Ά»ΐζβλη. Έ«<ής προνο ματο(: Έξ,»*όΐιιον Μ'κ»—Μάηνς. Επ! σης ^βϊΐςΓβληίή κοΐ ή υχοδσχή Ί μέν— Βζλ ΠΑΡΛΛΝ «ΑΠΟΛΛΩΝ". - Σήμβ;ον γ Βύ.1 καβοσΐΛσιιις ώ.>α 8 1)2 μ. υ. «αί ώ ι
  9 1)2 μ. μ. ή θα«μαο(α /5 ο)ο όιιιλοϋι
  «αινΕα «ΜαοηιινοΙ ίοω'Βς·* ή Ιβγπάί τώ
  ξίνσιν μέ ΰκ'οοχη μσνσική κσΐ αβτα]τ< Τρ, ιγούΐιτ, μέ μεβνοτΐΜΐ ύ;~, αροβικιΰ; μα νέ3ες««αΙ μέ ■ρα>τανα">ισ«*ς τή* ώυαιοτά
  (ην Γαλλίβα.Ββντβι! Φ αή ντ' ΌοσΛ
  λευθβςί ις είς νήν διακονίαν ιή; δποία
  τότον πβοιζήΛαις ειαξβ» έ <υτόν. Ουδαμώς 6η ιχαοδιώ»ουσιν^αύίυν ο χακουξίιι» τοϋ Ιπανασταιικοΰ βίαι·, τΰ τβ χάμπτουσι τόν Λ«ααΙον «α»ο ω'ΐ σμόν τού οί ιτιχοοί δοχιμασίαι είς ά ίιτοβάλΐ,βται ή εύγβνήΐ ψι»χη «ου έξ οί ΐ(τς τ&ν άνβλδιη/ήΐαιν βασά<αιν ι!; ά" υηβί'β» ίνίκϊν ούΐοΰ ό γέρων πατή τού υπό τι ϋ β ΐοβάοον δννάσ'ου Μό*ον τή* 23 Ίινουσοίου 1869 (δ «οία μοιοαία ουμπταΐσις!) βμη,οιευετα ■Ι; τας χβΐοας τού «βώιου χοιστιανο Διοιχτ)(οΓι αβιανήστου Κτονσ*. Άδοσί Λου τού χθιστιϋνικα>τάιου τού ου Λ»
  δοό; και τοηικοϋ μα, ιύόβγέτου. Ού'οι
  6<»ιμαον τάς άοβιάς τοϋ νεκοοΰ άναθβιΐι ποός τούτον την ιιαΐεί «ν κ «Ι δκύΐυναιν τοϋ μίχοι τού 1878. Ή ϊν «ϋ σ α ταύ ΐΐ Χοισιυνική, πη»οι τοι>ιιή χαΐ Λνιίιοιελίΐς δράσις τού β1
  ιΐιθιμβ1*υ παοο ιιιώδιις καί άβΐμνηστος
  Ή ΒΜΐμος χαί συνβ*Λ πολιτεΐ'α το
  ιδν Ιξυψ ι «ν τή συιε,δήσει άρχόντ-
  κ ι! άαχομέ»α>ν καΐ καιά «ό έιος 187
  ποοάγβται,ιϊς Υ0ομμα"έΐ τού Διοι»η
  τίχοϋ Συμβουλίου τού τμήιιατος Λα·
  σιιθίου. Α! β*δαυλευΌεις ά; π,οοσέφβ'
  οβν 11; την Παιοίδπ χά) «ήν Κοινοο»
  νίαν ώς 8< τή; θέσεώς ι ου ταύΐης παν βϋμολογοϋνται. Έν ιχ) ύιτηοεσ'α βαύΐο Ευρισκόμενος συλλπιιβάνβι μβϊά τω αλλοον «οοχοΙταΐΫ τή; Ν'ακό^εχς τί) ,ϋέιν «ή; άνβγέοσβφς τοΰδι τοΰ Ι»ριΰ Ναόν καί μέ «ούς λοιπού; 5οι ο 11 ίς τής πόλεως ϋπογοάφ«ι τό ιιοακτικόν τής ?- ν^ϋξβ—ς τού ίογου. Μβώ τδ διός 1898 ή ηοώ·ηΚ.βίς νησίς «ή; ήμιελίυθίρας «(οήΊιις 1<τιμώ θί την βθίωφ-λή δράσιν τού ίκόοισβ τούτον είς διαφόοονς σημαινοΰσης δή μοσίας ύηΐ]0?σίας εΙ; ά, διϊχοΐθτι διά τόν ζήλον καί «ήν «βθς «ό καθήκον αύ- «ακάαντισίν τού. Ώ; οΐχογβτίιάοχης ΰίήί/ξβ Ηοόιυ ίΐον καλιΰ χαΐ άφοπιαιρέτου σύζυγον ΧΐΙ άγαθοΰ πατοό;. "βδοοκβν χαί είς τα 5 ιέ<να τού Χοισιιανι^ατάτην κ-ί αύ ο<ΐ)Οπν άνατοοφήν χοΐ αφή<εν είς ου «ούς ώ; κληαοττμΐαν «ήν αρβιήν κα »ί)ν αγάπην ποός «ήν Ιογϋ Έφ' δαον οί ίε^οί ΰ«έο Πιτοίδος «αί τή: χοιντανίος άγώνε; θά ύιολαμ βάι ων»αι ώ; ή τψ'ατη καί ίύγΒνβστάτ τοϋ άνβοαιπίνου γένονς θυσία, ήμ>τ]μ(
  Σου θά ηλη οί μίαν λαμηοα* «τ)
  Κο*)τι>«τϊ; Ίστοοιας οε'ίία «ό δέ δ ημά
  Σ< υ θά ποοφέοβται. μβτά <(ϋ ιιβγολυ οε^ασμοϋ ύ/τό ,ιών συμπολίτην ΓϋΗ« ϋχοις Ιλ φοάν άείμ»ησ ε Μιχαήλ Ζ ογρ,άφ», Ακολούθως δ νβκοός μΐτΐφέοβη την τελευταίαν τού κατοικίαν λουθονντος μέχοι αΰιης τοΰ «λήθους των συμπολίτην τού πολλαχώς χαί υύθ ομήίως ίχδιιλοΰντος τΑ άΐολα ούιοΰ αίσθήματα κσΐ την συγχίνησίν τού διά τόν μβταστάντα αγαθών καί τίμιον Κβήτα παιοιώιπν. ΔΗΛΩΣΙΣ ι; ν 'Εφημερίδι.ν (ΕΒΕΚ— Χ. ρΠ) Ά πό σήμερον οί "Αθηναϊκαί φημρας Άβηνι ϊ<ο Νέα—Άνθρωπος—Βήμα—Έλ- λΐ|νι«ί|—Έστΐα—Έσ»ΒΒ>νή-Πηαία — Άρ·
  μκνικί)—Άθΐητικός τΰχος- θ>α<ή(—Πορ- λβν—11» Τόκ—ΆστΒΒ-'Εβιστήμη— Ναυτιχα Χρονικά «οί λοΐΛΐ 1 ϋά χιολοινται σιό Προ ■τορΒΪρν μας Ε Β.Ε.Κ.—Χ. Ζονοά^η |Γρ«- οχωΐεϊα σ«ά Οεβίχτβοα (Κιοοκιγ) καί άκό τούς νεοις έφημεοιΒΐπώλας—διότι κλΐϊο:οι τώνπαλαιΜν ίξεθ.ώχθι,σαντοϋ «οαχτοΒεΙον. Το Ποαιιτοοιίον οά. χαοακαΐιί >α προ·
  μηΛίύβσββ «ής ίφημβιί*βς σας φοτατικϊ
  άπό «ό Πςαχτοβεϊαν, Οβ («τερσ, νίους ±
  Φημεοιδοκώλας βιά »ά ΒιοβάΕβτε ν<α μόλις Ιλθοβν χλβϊα «αί δχι καθε 10 ήμ<οας δ «ως εγένετο άΊ1.ο<·. ■Έκ «οί Ι](;α««οεβ(οβ ΕΒΒΚ-Χ. Ζον β» 01· — ΚρεοπωΙιεϊΐΓ. Ι —10 ΤΑΥ ΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Η Ζωη αογ Περνα ΤΡΙΤΗ Οβ ΙΑΝΟΥΑΡΑΟΥ —Τα -----------£0-------------- ίϊ. άνβτβλπ ηλίου 7.44 , δύσκ 5, 4 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Γίς τ& β βλΐοντης, ή -Τέΐ*ηχή;Ώαοςίφ.άς» ή ΐΗθΙφπμις αρτΓστα Λ!να ΚοβηΑί.ιίβ» Υβα φΐι τα είή : •Καμμιά γυναίκα Γεν *ρ$«ει νό ά<νοό την κε;ιχο(ηοι π< υ άπα»ι»ΰ» χά μίΐισ, τ6 Χ«η»ότ«οα την ό^γάνΐον. Κοθβ κοο ΐ κτοΐαι μβυ, Οά «Ιύνεΐβ τα μάτια σας μέ ενα κομ- ματα«ι βαμβάκι, τ& όΐΐ(.ιον θά βαυχήσρτΒ σβ βοασιιένο νερό ή οέ »βρό πού χι>ο·έΐι·
  λίγοχσι'ϊή χαμομήλι. θ> αποφιύγε^ε, γιό
  να μή κουαάσικΒ >ά ματιά σο;, τό (ά
  . Τό άμπα£>ΰ; Λ( ύ θά τό
  Οά *Ι«8 κα«6 9>οοτ(μησιν κοάβινα
  μ. Θά χοοαΗαθήσβτε έκίσηΐ νά ά
  νεΐβ την Λ'άγνωσι σιό κβΕββάϋ, ίκιός εάν
  (ίαθε καθισμένη. Ή ό^ιζυνία στάσις κου-
  θάζ«ι έ£αιρε«ιιια τό όκτικόν νεΓρον καΐ
  μΛοο"ϊ »ά προκαλέση μίαν χβονίαν πάθησιν
  όθλ
  ; Θά οά; Βώσαι μία σνμβηοΐή, χοΰ
  άναννα>ο(Εαι ότι (Ινβ 6ύσ«ολο τα άχολοιθή
  σετβ. Μην ιιλαϊ ε! ΣιιΐφθήΜ δτι τα μάχια
  Μ ΰ κλοίοϊν ππ*ίι χάνοτν «ή λομψι καΐ
  την ζωη-όιητο την. Άφ ύ Βίν μχοοώ τα
  οά; χαιίααο τό μυητικόν τής »ύ νχίις. θα
  οάς ο« μβ)»λϊύσα> ε α Φάρμακον χον οβΰ·
  νει τό ϊΐνη τ·»ν Βακρύων χοί έν γένβι θε-
  ριπβύει καϋκ έρ'θ'ομον τ.έ>ν βΙεφάΒον.
  Νά πλίν«*Β Βίς τής ήιιέοας τα μάτια σας
  νέ χλιαρό 1νβόν·οο ή μέ έΐοφρότατο τα, ϊ.
  Ί3αΰ καί μ(α ποιχάθα πι ύ οάς σοπθΐώ γιά
  ια έρβθιπμένα βΙέφθΒε:
  Λι»ο1ίνη 20 γρ.
  Βάλασμαν (ής Ηέκκας 4 γρ.
  Χνμό: λεμονιεΐν 10 σιάλβς.
  Ιάς σιινιστά ιηίσης να «ομβΤΒ χ<$Θβ βρά 8ν Π3& «'ϋ ΰκνοο υιά ηΐύοι μέ λΐγο χαμο· μήΐι. Γιά (ό οΙΒήιιατα των βλΒφάβοιν, «ού άα{*μ((ο*ν καί «ό ώ}αιό<8οα μάιισ, οα κά μετι ένα έλΐτφ^δ μασαΕ μ« βοζβλίνη καί «ατόηιν κομ»Β<σες μέ πο7ύ ζβο«Λ νβοό *'- »ός τοΰ όιτοίοο Οο ρ[ψ3»ε λίγη β?^ικο. Ή Ηομηοίαβς ποίνβι νά μίνονν 5 ε άς 7 1β· χτό έππνω στά β'έφαρ,ι γιά νά £τβτβ καλά άπΌ!ΐλ(Όμα«α», ή Μοντέρνα Τα πβνμ Ε ϊς :*ν ίτιμϊθίοιν ίδίν άπδ τβθ Κι6- 6ο ηρίς τα Σ·β«« ϊήί Γΐ6«γχοσ)«υί*0 Γ δ Ιηοτρ» δύί ΓιςυγχοαλαΡβι σρατιδταΐ Ιρ φ3ντ·; ηιζϊ είς την Ιϊραν τοθ οαντάγ- μαιός ταΐν, π»ριεχ«κ>ώ8τίΐαν άπδ «Υ*-
  πεινβισΐίίνων λύχων, ιί ίηοΐοι »1>;ον
  ι?ς τ*ν πεϊιάϊο:, αυνι>ΐε'α τω·
  ν ίφθίνων π'ώσιων χ·6ων.
  Οί ατΡατ·6ται ίττί άρ*ετή' ώραν ή
  μνοντο ?ιά«6ν ξ-φϊλογ>ών τ»ν φιν«υ
  ααντες χ«ί τρακμαιτίσίντΐς ά(·κιτεύς λθ-
  «ο«, ίν τίλιι βμως Μ3ΐτ·οπαράχθτ3<:α^ άτιό χά πΐινασμένα ζ»β. Είς τ* χ»ρ(ον Ρ.λιεγ, 4φ ε*ρβι·, ΙϊΓ,μΐΐώθτ) πρ4 ήμιρβν Ιττιδρίτμή «γέλτς 5ρκτβ»·, οί δκοιαι ικατεδρίχθισαν Ινα χβρινδΛ είοιλθοθαϊΐ είς την κα τού άπ4 ίν πίράθ —Λησταί έν μέσχι Πίντΐ λτ)3τβί «ίΊελθίντις πρ4 έδϊ'- μάδος είς τ*ν οικίαν κΰ γνωατοθ δΐ*Τ)- γ<ρου τ«)ζ Νίας 'Υίίχτκ, Ρ-'μτ·ρτ Λ» ρίϋ άτ-ήρεσαν νο?μήματα συνολιιιής ά- ξί»ς 20 πιρίΐιθΜ έ<»τομμυρ!β>ν ίραχμθν.
  Οί ληαταΐ ιΓχον φθάση πρό τής ιίχίβς
  ■πιβαίνοντες α&τοκΐ'ήτου 3φ^0 αφήκαν
  τόν Ινα ίξ ούι/Βν (ί. ί> «β.λά1» είοήλ
  θον είς χ4ν πρίθάλομ^ν τής ίΖ«(*ς κ«Ι
  δπ4 την απειλήν τβν ίγχειριδίων των
  ηνάγκασαν τόν δττάλ)ηλον χοθ άνΐλχο-
  ο'ήρος νά «Εύί άνιψώσ^ είς χον δγδοον
  δ ο^ον Ειτου ευρίσκετο χο διαμίρισμα
  χοθ δικηγόρου.
  Ό διχηγτίρος νατβ την ώ?αν εκείνην
  ουοίίζι χαί ύ ληστοΐ ίφ'Ο Ιϊεσαν
  «αί Ιφ'μωσαν χας τρείς δπηριτρίιχΓ, ά-
  ττ<5λθίΐν ανενίχληιοι συναποκομίζοντες την πλουσίαν λείαν των. ΙΛΕΚΤΡ.ΚΙΝΗΤΙΙΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΧΑΡΤΟΣΑΚΚΟΥΛΩΝ Ν. ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ Χβρτοβανκοί λαι άί/ίβτης ποιότητος καί άντοχής έξ εντοπίου καί Εύρωπαΐκού χάρτου ΛΕΥΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑΙ ΚΑΙ ΣΚΟΥΡΑΙ Διαθέτομβν είς δλα τα μβγέθη χαί είς οίανδήποτε ποσότητα βίς τιμάς έκτός συνανωνισμοϋ καί μέ παράδοσιν είς τα καταστήμα¬ τι οας, μέ έπιμβλημένην συσχευοσίαν χωρίς έλλβίματα, καθι/· στέρησιν κοί κίνδυνον βροχής. Πβοτιμάτβ τσς χαρτοσακκοΰλαβ μας ΰποστηρ'ζοντβς τόν τό¬ πον μας ποός ίδιον συμφέρον σας? ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ Τής αρίστης ποιότητος, τής Έταιρείας 2-ΟΪ-αΐνΧΠΕ-- Είς διαρκή παρακαταθήκην παρά τφ άντιπροσώπω κ. . ΑΝΤ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ ΕΦΘΑΣΑΝ ΤΑ Λ1ΣΜΑΤΔ "ΑΡΟΤΡΟΝ» Κ«1 πωλοθνται παρά τώ άντιπροσώπω Γ. ΙΩ_. ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ ΆντΙ πάσης διαφημίοεως ύπάρχο^ν τα θαυμασία, τα καταπληκτικά άποτελέσματ» τής γενομένης πέρυβι χρήσεως. ΒΑΠΤΙΤΕΙΣΙ·— τί·ν «"βελθονσπν ι παν 18 Ίανο«αρ.1·«ι ό κ. Σ«α«οος Π·- τ00μιχΒλά«τις εβΛκτισε» ίίί Γκαγ.άλΒς Μα. νοφοταΙουτΛ ,ηρ.«·υενο «1γορ4«ι τοδ „. Γβωογΐο" Β«λ·Βά«η ό>βμίοας ιυιό Νιπον.
  ΤΗΗ
  ΕΥΧΑΡ
  εκ τής *ΙϋΕάση;
  τοθ λ
  φβί
  ημών
  5
  »· κ- Β ««ε5"ι τ°Εινο·
  μο«'. #βι«Οθ«μ«» «βθή«ον μας ινα κα! Βη·
  αοοία νύχορισ«ήβ«£>μ«* *ό ποοοαιπικδν τού
  βντανθα «ίνοιιίίθθ »«ο' κατβ'ίοο») ά
  ΓΙ ώ Τ· Τ· Τ< πτηίΐο» Γοο«Γ«Ιο» ιών Τ· Τ· Τ< "α «*ν ν.<. ΔΐΓθθυττοϋ κιιΈ»ιθία)Βη·ο« τό κατα- Θβηαν καΐ στ*φ(ί«ο«ς εαί τής σοροτ·, το«{ ΑΙαβσιμβτιίτοος ΈφημβρΙοβς «αί ΊβΒ(·ίιά· κόνοπς τής Λόλβώς μας τί ι»βς ι>ύ9οοαή<(Β8 έσηβισον καί έση^ώ'βο—ν την έ-φοράν ώς κηΐ (όν τοιούτον Χ4<·σο»ηγή(. τι ΰ; «Ε Ή· οαχλβίο» σπίύοαν«ας καί ΛαοΒ«θΒθΙ»«πς ψΐί την κηϊβίβν, τού; κα»ο(κ·)«>ς Χ««·σοπη
  νή; «αί Πόοα*1, τδν Βιβ*ίΚ')ΐμένον ία«οίν
  τήί πό>εώς «άς 'Βμι». ΒοθιΐΒίοβ Βιά τό *ν·
  βιαφέοον κου βπίβειΕβ Χ60ς Βιίσωοίν «οα
  ώς καί χά*τας *οΰ» δ»αι{ Βήιϊοϊβ σκμμΒαι·
  σθεντας »οΰ πένθονς μας καΐ σννοΒενοαν·
  τας τδν νβ«(όν μέχρι «ή: τελευταΕας τον
  κα*οικίας.
  Χοτ,Όοπηγή τή 25 — 1 — 932.
  Ή β ιρνκενθονσα οΙκηγένΒΐα
  'ΐά. Κ. Βξά
  οτήν ηόλι μαζ»
  Άπό χθές τδ »ρ«ΐ ή έηικροιιοβοα
  χιο«ιά.
  —"ϋγινβ χιονιά μέ τό θα της.
  —Τάς μβταμβαημβί)ΐνάς Ιβίαος ώ.άς.
  —"Ηβχισβ σχβίό» «νά «ό σ<κω>ΐι· καί
  είς ΐήν ηόλιν μοί.
  —Κύβεθηααν δέ άμέσαα; καί 11 »,ό)ΐι.
  μοί ό «αϊι Ι «ου ϊΐονοπολέμοϋ.
  — Οΐϊινβς καί τδν έγβαινΐαοαν πά-
  ρανια.
  —"Ρς ίλπΓσχμεν δτ< ή ΐιονιά αύτη. —Την όίοίιν «αί οί ηαλαιότΒροι σΐ'μβο- λϊιαι ίέν ένθβμοννται τόσον μακβάν καΐ μ —θά σιομοτήβ)] ότωσΒήκοτε. — Την θίλουν (!**«» ε μα*οι οί όΚγοι καΐ οί κΊιΐοχοι ιω* κομφδο—έ ώ "Ι ά*λοι.... —Τδ ίελΐίυν «όν Άστΐρ^σιιιπείον. —"Ηκοϋθβ τβΧΐίΐτσίβις Λολλά διά την ά· σάφβιαν, Μγβι, ή τδ άβίθανον «αί έπαμφο- τε{ίζον «ών «βορλέψβαιν οϋιον. —'ϊ'ν τούϊοις τβλΒΐταίωί τδέν λόγω 8εΧ«Ι>
  όν παοονοίασα άκρφειαν σ^εβόν μαθημα·
  «»κή».
  —Διά την εξέλιξιν τώ» κνριχΜν κα»α·
  στάθ'ων.
  —Τό π£ά/μα κβ(« ή ήσαν συμκοϋισι
  τπίί.
  —Οΐϊΐνβς καΙ μάς τδ άνίφβοο» ίηαι*έ·
  σανίς σιγχβόντος κοΐ την τακΐιχήν Βαα,'
  ήαών βημοσίενσιν τιΰ μεικνροΐογΐιιον ββλ·
  ί
  —Καχβίικιϊσβη, λοιπΐνι ώς νρψμβ
  ^έ, ό βυλοφόνος τού Μανβοΰιιου Τοο·
  — Κοΐ μάλιστα &γβο έλοφανντικΜν,
  — Άλλ' οί β»όγοι τιμής» Βοΰ
  τί νά αίέ'ΐνον ά* αγβ;
  — Άλλ' δτι «αί νά οπέγιναν_______
  μβθα δ «ι ή ΒημοσΙα γ*ώμη ιί»β μέ τδ μί·
  ρος (ών ένΰρκων τειν ΧαΊων.
  — Τα τελεία ι ι Άθητοίκά φύλλα πβοιέ·
  χοον φαιΒράς *»πτομβι»Βίβς.
  —Διά τάς άλλΒ»αλ»ή>.ο«ς έ|σφανίσβις τΑν
  «μΐί ΔααπΒτσέϊνοί».
  —'Η.υΙσ, ή τού 1930, *ξηφα>ίπθη βΙφνιΒΙ-
  ως δ<ε Ιέ άνειιαλίφθη 5τι έγίέ·.τα «Ις τάς Πάτρας μέ μερκιεΰ: φίλονς της, —'ΕΕηφανΙοθη ή αλλυ ή τοο 1931. — ΉεΕαφάνισις (ής Ββυιέοιΐί Ινι«βν ί^ωτ,ος κρός τόν κινηματο- άφον. —Έξαφθέντος φυσικό άφ' διου εΧέγη «μ(ς». — Νά ίεοιπό* ΚαλΙισ<ΐΙα—α μάλιμρ! — Άίΐό την σηνιχΈομένην Ηαιιακαιβίαν. — Ασφαλώς (έν θα πεοάϋΒ καλά ή «τη· νο«οοφ(α. —Μ; τή» λοιπήν γία>ρ-ίαν, ό καιοόί,
  έφ' δυον βέ» ποραταθπ «βρα» τοϋ Βιοντνς.
  —Μάλλον ώτβΧΐί,κατά την γνώιιην έ»βί-
  νων οί όπι ϊ3ΐ γνω^ίζπν* τα ηοάγματα.
  — "Η θάλασσα άχό χβέ; άγίίΐψίν ύπβο-
  —'Ωο·β*ά χβίθεται κανΐΐς ότι τα σημε-
  Βΐνά όοομολόγια τε»ν άτμοκλτίων ή θά μεί-
  νο»ν ά«Εκτέλ(0Γα.
  —"Η._θά παροιισιάοουν σημαντικήν *α·
  θιιστεοησιν.
  —Ήρζιοβ άπό τθ&( ή προβοΐή τοδ «'Υ·
  κασχιαΐοΰ την Ούσσάρ,αιν».
  —Είς τό θίατοϋν Πουλακάκη,
  — Προεμη ύδτο Βέ καρ' όλον «όν καιοόν
  Ιί1Ι1η>ΐΜ4ΐι>·)«.ν/>«(·..
  μνκέοαπσΐ(.
  —Σημείον δτι καί τδ φίλμ ούιό βέν Θά
  μείνη κ·νείβ κου νό μή τό Μαρακαλοι-
  θήσυ
  ήσυ.
  -ΕΙ*· άλλας τι άτ6 τα ώβα>όιερα τοδ
  ΰμιλονντος κινηματογραφον.
  4 Ρίπορτερ
  ΤΙΜΕΙ6Ι
  Α'ΦΙΑΕΙΒΙ
  Άσφαλίσατε τα προ'ίόντα
  σας κατά χαλάζηςκαί παγε·
  των.
  'Απφΰλβιαι αμπέλων δεκταί
  μέχρι 31 ΊανουαρΐΌυ 1931.
  Πληροφορίαι παρά τή; Γβ-
  ωογ· Ύπηοβσίας, τής Άγροτ.
  Τραπέζης κσί χον κ. Πάννου
  Κ—Ήρόκλβιον Κρήτης.
  ΑΒΕΔΙΣ
  1
  <ΩΝ.ΚΑ^| Β· Κ- Τ «ής ι·.ς ηγής, «, υς ς καί «ου: κατο *ν β.β^κ,ιαέν Εμ» Βαο»λ·Ίη« 6. δ««| ή οοςμος κ.Ι οιο·Α ■Ζβ» «ής τεΑίυτοίβς 25-1—932. ■υνκε*θυΐ<ο »*ν. Κ. νπόλιμας. ε»—·»»"*·»»»»»»—ε«εββεε·βεβ—ε_ > ε»β·ί ή
  Ι (.1 «6 δο της.
  ιιμθυινός ιδίως ώ,άς,
  ό- ην* «ό ο«β«,Β» κβ1
  έ βμέσεες καί Γ1 „ οϊ
  ονοκολέμοβ.
  τόν ένπαινΐαοαν ετά-
  ε· β τι ή χιονιά ούιή.
  ■αί οί καλαιότβςοι 0Γμ«,.
  ί»τοι «όσον μακρόν καΐ
  ΟΒ ό«νο8ήε*οτ·.
  β.εκε β μα»υι α όΚγοι «αί
  ■ομφοβ-ί φ , Ι ο*λοι...,
  ού Άοΐίρισικ ηείον.
  ■νταίνς Λολλό δια χήτ Α.
  τδ άβίθανπν ΜαΙ έπαμφο-
  ρΜψιαν ούιον.
  ■λε< ταΐοες τ6»ν λόγω ίε1»[. κρφειαν ο^Β&όν μαυημα· ι{ιν των κάτοικον κοτα· ή ήσαν συμποΐίιοι —— μάς «δ άνίφβοον ιπαινέ· (εισί τή» τακτικήν ειαο' ν «ι β μβ<ΒεεροΜ>γι«ο£ («λ*
  Ι, λ,οιχον, ώς άϊϊ/ρίψιμιι
  ιόνος χυν Μανβού«ο»ι Το*·
  »ι·ΰ
  βνοο
  ιγοι «ι
  Ι" αγ·;
  αί νο άχεγιναν φανταίό·
  οσΐα Υ'ώμη ιί»ε μ έ «ό μί-
  < των Χα·1«*ν. ! ι Άθΐ|ναϊκά φύλλα χεοιε· ί πτομβοείβί. ιπαλίή'.ους έ£σφσν(οεις τα» » νοι». ι». 1910, ίίτιφανίοθη βΐβνιίΐ· « 5τι ίγ;ί>τα είς «β(
  κϋς φίλονς «τις.
  η ή άλλ« ή το» 1931.
  >οις «ήί Βεκιέραι Μ···*
  Ι^νιος κοός τόν «ινημο«β·
  ς φ«οι«ά άφ' διον
  ζ
  Ι έν «β
  «α·οκα
  καλό ή
  ιπή» γ.»β--·. * ·01«ί'1
  ,ρα«οβ0 *«βα» «ο« »εο»«κς·
  ■λεί,καια ««ν Υ'ώαϋ»
  ινιαΑίηνψ «ό όγμοι
  , άπό χ«έ.
  ,ίβεται κβνΐΐς δ» ** ""·;
  ι «Αν άιμοιιλι ίββ» ή ·· ·"
  οΊ>θΜ.σο«ν σημαντικήν Μ·
  ΑΝΟΡΘΟΣΙΙ
  ΑΝΟΡΘΩ*!*
  ϊΥΝΔΡΟΜΑί
  ϋ βτησίπι Δολλάοια 10.
  "Απκσοιι «Ι &ηβ5ί{ξϊΐς συνδρομδν καΐ
  ύ ςρέββυβι άπορηιτητ&ις την
  γρφ τού Διβυβοντβΰ καί Ιδιο
  κτήτου τής «'Ανβρβώοεϋί».
  Ηράκλειον 26 Ίανουαρίου 1932
  ΣΧΕΤΙΚΩΣ πρός την σύνα¬
  ψιν δανβίου ό πρωθυτουρ '
  γός κ. Ββνιζέλος ύπήρξβ κατηγο¬
  ρηματικάς βϊς τας δηλώσβις τού
  έν Παςιαίοις. Ού5όλως^τοιξβιδβύβι,
  βίπβ, διά σύναψιν δανίίου αί λ"
  απλώς καί μόνον διά «ό ζήτημα
  των έπανορθώσβων. Ή δήλωσις
  αυτή χοΰ κ· ΠρωθυπουίίΥθΰ προ-
  φίχνώς δέν εδόθη οί*ϋ καί ώς έτ,υ-
  χβ. Έπανβιλημμένως έγςάφη ότι
  γυρβύομβν δάνειον χαι μάλιοτα
  μέ τόν χαραχτηοισμόν τού «5ίσχου,
  έ'ββίνου, τής έπαιτβίας», γνωστθυ
  πα^απολΰ άπό τάς ποοβϊνιζβλικας
  κνββρνήσβις. Καί έδβι ή δήλωσις
  τού κ. Πρωθνπονργοΰ νά θέση
  «ά πράγματα είς την θέσιν των.
  "Ετσι καί οί σπούόαιρχοι των δα·
  νβίοον άπίσιομώθηααν καί οί έν
  τφ έΕοΐτβρικφ πιστωταί μας βμα
  Οον δα ή Ελλάς δέν έπβίγβται διά
  την χορήγησιν οανβίου—προαφβρ-
  θέ·τος μάλιστα μέχβι τή; οτιγμή;
  έπανβιλημμένως υπό ξένοαν τραπβ-
  ζιτικών ομιλών
  ^—^—"—" ——^------------—^^ ^
  ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  ΕΙάΟΠΟΙΗΠΣ
  ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΟϊ: ΟΛΕΙΣΤΗΡΙΑΪΜΟΥ
  Έιιμ. Χ. Ι. Χ. Ν. Φθενάκη χ<κο(κο« Β)α«ασίου ώ; έχδ ι^έοος τ«ν Βικαιομάιων τού Άντωνΐον Φανονογιακη «αί Μαρίας Άντ. Φανουογιάκη καιοΕκων Ββ»ΐαοίου. Κατα Μας(ας Έμμ. Μανιοιδάκη χήοας Ία>4ν-
  νον Καμαρ,άτου κατοΐχιιι Β|)αχαο(ου παΐ
  ποοσωοινΜς Ήο.<·ί<βίοο. Άνσβληθιίς νομ(μαιν λόγην ίνεχε* ό διά το» ύι& ΐρονο».ογΙπν 25 Ίσνλΐοο 1931 κοονοόμματός μοη Χ9ο«ηο»χΑβΙς μοΙ έ» τφ ύπ' άριθμ. 706 φύΐιλφ τής «ν Άγΐφ Νινολάω έηδιίομίνη; έφημνοίδος η'Αναΐο- λΐκή Κρήΐη» δηκησιβνθιίς άναγκαστιιιδΕ *λβισ«ηβιοσμ*ς ΐών έ* τφ ηρογράμματί μαο «ούΐφ αναφΒβομέ»ων καί χεοιγοοφο- μέναν άκινήτων κιημάτων ΐής καθ* ής ή ποοοΐσα όφκιλιτοίος μου κΙ&οκοΐΜ δ<ι γεν- νήβΐται άηΐΛΒοβίΐαις κατά «ήν 28 Φβθυοπ- αα!α« 1932 ημέραν Κοςιακήν «ηΐ ώοα» 10 —12 κ. μ. ενώπιον *»ϋ Σομβαλαιοναάφοη ΝβαπόΙκω; ΓβαρνΙοα Ν. Μαοπακη ή ταϋ νομΐμοο ούτοδ άνακληρητον Μοί έν τφ συνήθει «όχρ ««ν Βημοχβααιών τού χωρίου Β^αχοσίο» ε.θα κγΙ δ «β καλοάνται οί βον λόμΒ*οι κλβιοΒοτήοαι. Άβμόϊιθί ΒικασιΐΗΟς κλητήρ ένβΒγησίτω «Α νόμιμσ. Έν ΝΒακόλβι τή 15 ΊινοοαςίΐΜ 1932 Ό κληαιΕαύοιος βικηγόοος τοϋ ίπισπεύ- Βοντοβ νοΙ ηαοαγγέλλον«ος. Εύ^ Έμμ. Ταιρακ&κης ΤΟ ΟΡΟΤ0ΚίΑΑ9Ν' ΑΥΜΙΙΣ ΔΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΡΙΟΚ ΚΑΜΑΡΩΝ Άνοΐφβρικω; μέ τίιν έκτΐλιαιν, τβν «*ρ« την πλ«τ·ίοιν τριβν Καμ«ρ6ν, < κβιτϋσηευνζομένΗν υπό τββ Δήμου Ή- ρ«χλ>(ο» άηβχειρητηρίΜν, β Νβμομηχ»·
  νικβς 'Ηραιιλ«Ιθ4 έχ«ινβηβ(ηβ·ν βϊς
  «Αν Νβμαρχίβν τβ κκτβρτιοβλν η>ρ'
  αύτοθ ττρΝΤόκολλον οιύτεψίας το ο¬
  ποίον ϊχίΐ εϋτιι:
  Ό ΰπογιγρβμμένβς μηχανικάς Εΰ4γ-
  λ Βαλνρής έντιταλ,μενος την έφ«ρ·
  μονπν σχϊδίβυ πόλβνς ΉρηχλεΙβυ ίχβν-
  τ«ς ΰη' όψει 1) την σχετικήν άπόφβοιν
  τής ΝβμαρχΙβς ΉρκκλεΙβυ πβρ! οοατά-
  σινς ΈπιτρβΐΓίΙς ηρβ( ύιτέδίΐΕιν τ&ν λη
  πτίνν βιτο Ογΐίΐνης «πέψβκς μέτρνν
  έηί των ύηο τβθ Λήμου Ηρβκλβίβϋ μ«·
  τ«αχ(υ>ζ·μένΜν παρβ την Πλ«τΐΐκν
  Τριών Καμαρ&ν άποχΜροτηρίΜν *«1
  τΐίΐ άιΤΓ.χιτεύοιω{ βύτΐιν. Την άιτβφβ-
  σιν της έν λόγω ϊπιτροπής ίσον άφορςί
  χά ληκτί« 4»4 &"*» μέτρβ.
  Την κκρ' ημών έηιτόηιον ί'4τ»σιν
  τβν μίχρι σημερον έκτιλισθέντειν σχι-
  τΐΜ&ν 'έργαν λαββυσχν χώραν οημ*Ρβν
  την 23 "Ιβνουβρίου 1932 πμΐρβιν £*β
  ΜΕΤΑΞΥ Ίεράί Σννόδου καί
  Υπουργείον Παιδβίας έδη
  μιουργήθη ζήΐημα έξ αίχίας των
  συλλυπητηρίαΐν τής πρώτης πρός
  τόν τέως βασιλέα. Τό ζήχημα, ά-
  σχίτως τής επερωτήσεως πολλΐν
  δημοπρατικών βονλβνχών, εξεδη¬
  λώθη ήδη διά τής κλήσβως είς α¬
  πολογίαν τού παρά τή Ίβς$ Συ·
  νόδφ κυβερνητικόν έπιχρόπου.
  Καί πράνματι, ή'θ άκορίας άξιον
  έ< τής ποώτης άκλής άναγνώσβ ως ταν «ηλβγραφήιιατος των συλ- λυπητηοΐων, πώς υπό καθεσ<ώς επισήμως δημοχρατι«όν, ό κυββρ- νητικός «δημοκρστικός» έπΐτρο- πος ενέκρινε τηλβγοάφηαα «πρός την Α. Μ. βισιλέα» δπω; «αί την μβτέπειτα ολόκληρον τηλβ- γραφικήν επικοινωνίαν τής "Ι. Συ νόίον μέ τόν βασιλβ'α βκπτωτον καί ίόιωτβύοντα. "Ιδωμεν τέ- λος πάντων ποίαν εξέλιξιν θά λά- (1η τό ζήιημα—μολονότι καπως ό/ΐβρβγτικόν χαί άπό τό μέρος α¬ σφαλώς των έκφρααάντων τα συλ- λυπητήοια. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Ή "Εςροοευτιχή ίχιτοοπή Άγίου Μύοωτος διαχηΓ,ύττΒΐ δα »ί)ν τριακο- σιήν ποώιην Ίανουαοίου τρέχοντος ι τού; 1932 τΊμέοαν Κυοιανήν τΐθησιν βί; !»ούσιον ι»λβισι*)ριασμόν την αώΐχι- θιν ενός ηάλαιοϋ Σχολβίου ίμβαδοϋ ηβ- θίπου 400 ιβτοαγωνικάν μέιροον κει¬ μένου Ιντός τοϋ χοοοίου Άγίου Μύρω¬ νος χαί ηοοσκιλεΐ ηάντα βουλόμβνον νά λοβη μέοος ής τόν πλβιοΐτιοιασμόν τού όν δηαις ποοαέλθη κα«Λ τόν ώ; ά ναι χο<5»ον χσί ώοαν 10 — 12 ποό μβσημβοίαν ίν »φ Γοαφβ'φ τού Έηι- θίωςητού Γόρτυνος κβιμένφ {ν Άγίψ Μύοωνι Μαίεβνζίου, ένθα διινιοντΐθή· [σ.-ται ό πλεισ*«]οιασμΐς (ύτος, λάβη δέ χαί γ*ώσιν των δοων τοϋ ιιοαΝΐψένον ϋλειστυοιασμοϋ. (Ή ίφοοευηχί) ίπιτοοπή 'Ανίαυ Μύ ροονος). βατον κβτ« την έιτοίβν ε{4τ«σιν παρ«· τηρηααμιν τα χάτιιβι: «) "Οτι ίν$ ή ώς αν»» έηιτρβηή χ«· θώριββ την ίκτίλκσιν επί τού πυθμέντς σΗυρρβκονΐΜβμοτβς πάχους είκοσιν έ· κατοβτδν κ«1 άνβλονΐβί 2)0 χιλιορράμ· μ»ν τβιμκντου, μηδ«μ*»ί ίξετελίσβη τοιούτον άλ>.« δτβστρώθηαοιν ύηολιίμ-
  μντκ *σβ*3του καί έν γένΐι'ρπβζι» μμΙ
  έη' αύτ&ν έηβστρώβη οιμβντβκονΐβ.
  β) "Οτι ένφ ή &ς &ν·> έηιτροπη κββώ·
  ρισβ πάχοι οιβοτρώοΐΜς τρι&ν έχ«τβ·
  οτ&ν δι» οιμβντβκβνίβς πβτητης άν«·
  λον'«ϊ,700 χιλιβγρ«μμ»ιν σιμέντου, ··
  {■τελεοβη τοιαύτη Ιοχνοτέρ« μκ! ηά·
  χους μΐΜρβτέρου τβθ ενός έχατοοτοθ.
  Δι» ταθτβ: Ι) "Α π»νβρεύβμβν την
  σονεχιοιν πάσης έρν«οί«ί *"1 *°ν ώς
  & ζ*
  ζμ
  ρ(ε>ν ανευ ηροηνουμενηα ένγρκφβ» προ< τουτο αδείας τής Διά τής ώς &νει απο¬ φάσεως της Νομαοχίκε συστββΐΐσης έηί Τβύτν έπιτρβπής. 2) ©ίτβμβν (ίς άχρη- στίνν πλήρη κ«1 απόλυτον τ* μίχρι σημερον εκτελεσθέντ« Ιργοι. —ΟΙ κοινοτικοΐ προΰπολογισμοί Ή Γβνιχη Αιε(χηβΐ( έχοινοποΐηβι κρός τάς Νομβρχίβς τής Νήσου έγκύ κλιβν αότηί πρός τ<τυ; ν. κ. Πρβεδρβυς των Κοινοτήτνν, περ) άμίσου έπιββλη{ διά το βΐχονομικον Ε τος 1432-33 τ&ν κοινοτικόν φορολογι&ν, Μοί έμπρβθέ- σμου ουντ^£(Μς τβν κβινοτικβν πρεθ πολονιβμών, παρχκαλ<ΰ<ται δέ «Ι Νο μαρχίβη βπιις έκδώσΜσι αυνβφεϊς ηρίς τβθτο ένΝυχλίους, π«ρ«»ολβυβεΰαοιι σονχρόνΜς κβΐ την άχριβΑ έχτέλκοΐν τ*»ν._____ __ —θάνατος έκ μέθης. Την π«ρ·λθοϊσαν Κυριακην ανευρέθη νβκρος έντος τής π«ρά την οδέν Βιάν¬ νου ίίχΐας τοι» 6 Πβρ. Άγγβλαΐχηί λ τβν 50. Έη τής γκνβμέναβ νεκρΓφιας διβπι- οτίθη βπ €υτος απέθανεν έκ οννκβηή; τή{ κιχρ&ία:, ουνβπίία μέβης. ΝΕΥΡΑ-ΖΕΡΒΟΣ Φτριΐοχον {γκιχριμτνον δια ττΐς δπ' 4ρι6. 856 ττΐί 12—12 1928 γνωμ»τΐό- β|»ς ΤδΟ Άν. 'Υγ. Σομ6ουλί·3υ ιίΐΐΜτ)ς π/&ί τίνωσιν τοθ νεοριχεθ οκστήμχτος χορηγούμΐνον επιτυχώς έ«1 >»ν έξήν
  νιυρικδν νοσημάτων ήτοι:
  Νευραδθινεΐας, Νευραλγίαί, ίσχυϋων
  Ρευματισμών, άρθριτ σμβ», ψιχοπ»θή·
  οειον χά! μιτοιο'αγκΐιαχ£)ιΐ>ν·ι·?ι*&ν νοοη
  μίΐων. ΠωλεΤται ΐ(ς 8*α τα φαρμκ ία.
  ΥΙΟΙΔ. ΙΓΓΛΕΣΗ Α.Ε.
  ΑΤΜΟΠΛΟ-ΙΆ ΣΑΜΟΥ,
  Κ,ίθβ ΚΥΡΙΑΚΗ ποσί ιό ϋηέρο-
  χον θαλαμηγόν:
  «ΑΛΜΠΕΡΤΑ»
  Ταϊύιυτος 19 ΜΛλίων. Διά Ρ«θυ-
  μνον, ΧανιΛ, ΠΕΙΡΑΙΑ. "Αφιξις Πβι-
  θαια ιαοάγματα Δΐυτέοας.
  Ποακτοοιίον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τολέ<ρ. Νο 61. ε>ΒΒε——ι*«—*επι
  ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
  . ΙΑΤΡΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡ
  Μβτώ«ησεν έν τβ ζ
  βυ κ«1 6ίχπτ«ι έν τθ Οολυκλινιχό
  Ήρακλβίου κ»8' έ'άοτην 10—12
  κβΐ έν τό χλινιχή κ. Πρινιβνάκη.
  Τυπογραφείον
  Α1Τ0ΒΑ0ΊΑΤΙΙ ΕλΙλΙΟ. Α.ί
  ΚΕ4 ίΙΙΙΡΕΤΙΚΑ ΔΓΟΜΘΛΟΓΙΑ
  ΕΞ ΗΡΔΙΑΕΙΟΪ ΔΙΙ ΠΕΙΡΑΙΙ-ΘΕΙΙΚΙΚΙΙΙ
  Τό πολυτελίσΐατον ταχύτατον θαλα¬
  μηγόν ΜΛΙΡΗ Μ. αναχτοθΒΪ
  ε «αστυν Τβίτ«ιν 7 μ. μ. κατ' ευθεί¬
  αν διά Πβιοαιά, Χίον, Μυιιλήνην.
  Τό άιμόηλοιον ΖΕΦ1*ΡΟ-
  (ΕΕ,ΟΡΕΣ) άναχοοςεί Ι*άστ«ιν
  Γο>«τ|ν μβσονύχτιον διΑ Ρέθυμνον, Χα-
  νι*, Πβιοαιά, Βόλον, Θεσσαλονίκην,
  Καβάλλαν, Δΐδβαγάτς, Μυΐιλήντ,ν
  χαί Χίον.
  Τό νεοαγορασθέν κολυτελέοιατον μέ¬
  γα θαλαμηγόν «ΛΟΝΙΟΝ» τβθεν
  παός έΕυητιοέτ»ΐσιν της γοαμμϋς Κοή-
  χ—ς—θβσσαλονίχης, θ άναιωοϋ »αχπ-
  κώς ίξ ΉοαχλβΙου έ*άστυν Πέμπτην
  11 κ. μ. δια Ρβθυιινον, *Χανιά, Π:ΐ
  θαιά,Β5λον, Θβσσαλονίχην. ("Αφιξις είς
  Πβιοαιά ή ί
  Π·ιλ<ΤτβΕΐ είς τιμήν ΐύκαιοίος αμκελας κΐιμίνη εί; «ήν ηερίφέιΐβικιν ΉβακλιΙου βΐκ θίοιν «ΛοβτΙ Πέραμα» ΡΪθοββ σουλτανί καΐ «αχτά ίκτάοεοις 18-20 *βγο«έίν ΰιτ6 «ή: Έβνικής Τραπέζης ιΐί ήν ώ έ» κλειστηβιαομφ. ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΦΕΔΡΟΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΟΝ ΣΗΤΕΙΑΣ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΙΣΟΛΟΠΣΜΟΣ Β. ΕΞΑΜΗΝΙΑΣ 1931 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ Ταμείον Άκί«ηχα Χ(|<βισ«αι έκ μισβαιμάτβν Μακρνηΐύθβσιια οάνεια ' ΆγαοαοΐοΙ μή !φβδ||οΐ (ΠοναιβΝΐνιοΙ) Έχκοεμΐίς Λ)χμοΙ Βυαγΐ)»ρόθ«ομα ίάνβια "Κξοδα εγκατασΐάσενς Σνντήρτισις σχινήιΐαν Λ)σμο1 πα&ς ίίσ*ροϊιν ΆνοοασταΙ Έφβδοοι ΚαθΐΌκρούμενα Βάνεια Δικαστινό 27.201 45 1.023.499.- 128 530 70 331.739.- Ι.1Γ6 785.85 175.367 2' 4.Ι76.099. 5 32.784 - 33.140.- 278 445.?Ο 5.539 697.- 383.801.60 17 200.- 13.255.9«°.65 Κοαιήσεις έν γένβι (Φ. Κ. Π. Με· ΐοχ. Τιΐμιίοβ κλπ.) Ταιιιιιιιήοιον Μισβώ}ΐα«α Πβδς β!σπρα|ιν Κεφάλαιον Άποθειιατικθν Μΐφάλαιον Ποοκί'ψιν κέηίος καθαρόν 4 879.75 4.485.— 128 530.20 137.894.95 «3.118.094.70 12 936.147 95 3θθίΟ.- 151.946 75 13.755.980 65 13.755.989 65 Ανάλυσις μερίδος Κερδών καί Ζημιών ΜιοθοΙ 5«οοσωπιΚ'ΰ Γενι«ά ίξοβα Βαηβήματα καί αροογσι Σβνΐήοηαις άκινήιην 5 ο)ο Κοινοφελή (όν» Υπόλοιπον καθαοό* κκραλα·οκοιτ]Οεν 100.547.70 35.813.15 12.600 - 1 725 20 1.860.- 18 000.- 170.546.05 151 9<6.75 » «όκονς 14.230.- 308 262.80 322.492.80 321.492.90 161.946.75 322 492.8) —Ή άναθβώρησις των έκλογικών καταλόγων. Π(β;τβύ< κ. κ. Γβνικβύς Διβικπτάς, Νομάρχας Προίδρβυς Π^ΝΤβοιχ&ν, ΕΙ· ρηνοβίκα; κ»1 τοις ΊηΙ τής χορηγή· σε&ς έΜλεγικ&ν βιβλι·ρ<Ην δικαοτικ*ς Αρχάς τού Κράτβυς έΜβινοποιηβη η«ρ* τβΰ 6ηουργι(«υ τβν ΈβΗτεριχ&ν ένκά· κλιος δια τής οκ«{«ς πβρ*χβντ«ι Αδπ- ν(«ι πβρΐ τού τρόιτου τή» έτησίβς άν«- Θ(·»ρηο<νς τ&ν έκλβγΐΝ6ν κχταλόγνν των γυνκιχϋν. —Τό πατριωτικόν Ιδουμα πβρι- θάλψβως. Τό έν Αθήναις Κεντρικόν τβθ Πά- τρΐΜΤΐκκΟ Ίδρύματος ΠροστοισΙ«ς τοθ Παιδιοΰ δι* έγγράφβο τού πρός το έν- τβυββ ιτβράρτημα αύτββ γν«ρΙζ« βπ δινρίββπ —ς προιορος το& τμηματος πκρβχής έργ«α!«ς τοθ π«ρ«οτιίμ«τβς τοότβυ ή κ. Ανλαΐα Βογιατζάκη 4ντΙ της ««ραιτηββίσης χ. Μαρίας Καρού¬ ζου. —Ή δημοπρασ.α διά τό βλαιον· Το ύπβυρνείβν Γβνργΐας άνεκοίννσι είς τά{ αρμοδίας αρχάς ίτι Α βημβηροι· οί* ίΕαγΝνής ίλοιίβυ Ββ διε{βνβθ την 27 ΊβνβυβρΙου είς περίπτωσιν δέ κκτβ την βηοΐοιν το κ?σ6ν βκβρ 8χ ορισβθ ηρός έ{«νννην διά τής δημοηρ«οί«ς τ«υτη« 8* «πβδβιχθή άνβπβρκές τβ υ· πουργπΐον Β« ιΐσηγηβή την έηαιν&ληφιν τίς δημοκρατίας δια ηοοα μέχρι 8 έκ« τβμμυρίυν βκάδων. —Οί χοινοτικοί βοηθοί. Τό ύπανρναϊον «Αν Οικονομικήν δι' έγ¬ γραφον τού κρ,βς «ού: ν. ν. Διευθυντάς ιήν Ταμεΐων «ού .Κράτονς γ*αΐ()(ζ8ΐ δτι κατόπιν τής Βϋμοσιεύσεως εί: την εφημε¬ ρίδα τής Κΐβεονήσβιης τής αποφάσεως ού· τοϋ πε&1 μβτατάξιαις τ«ον καρά «ου Σομ- βονλίου «ής θΐκονομικήί ΰπηοβσΕας ώς μβ· «ατακτέων κριθέντων Κοινοτι«ά)ν βοηθών καί εΙσπΒακτόρων καΐ κε(1 αποΐύσκεις των μή μετα«αχθ<ν«αν Μόν νά κοινοποιηθοΰν οί άπολύθΒΐς είς τού«ονς δι" ΙΙιαιτερας ΧΒός εΝαστον Βιαταγής. —Τό γήπβδον «Χάνδαξ». Ή Γ·νι»ή Διοίκησις Κρήτης Ιχβι»« ύη' όψιν οχΐτΐΜήν βνβφβράν τού κ. Νο· μνρχσν ά^ηκβινβΐ αΰτ$ ότι παρηγν*ι- λΐν βΙ{ τβν κ. Γενικόν 'ΕΐτιθεΝρητήν τής Ιΐαιδΐίας βπνς θέβη είς την διάθεσιν τής £χβλική« ΈφοριΙαϊ τβθ Γυμνβσίου άρρίνων ΉρβικλεΙοΐ) το κοσον τβν δρχ. 50.000 διά την διαρρύθμισιν τβϋ γακε- δο» «Χάνδαξ» έφ' δσον διΐ(άγοντοΐι έν τούτν γυμνκοτικβιΐ έπιδείίεις κβιΐ «γ&- νε< τ&ν έκκ«ιβιυτηρ1·»ν ι ής κβλιιις. Πρός τουτο κ«ρ«κοι>βϊτ«ι ή Νβμβρ-
  χί* διτ&ίς έκιβλίψο την ΙκτελιοΒησομβ-
  νην Ιργβοίβν μ«ριμνβσ« κ«1 ηΐρ· τηί
  οκοπίμο» βιβχβιρίσΐεις τβν χρομάτκν.
  —Μβταναστευηχά.
  Τό τμήμκ ΜετοιναοτεόβίΜί τοθ υπουρ
  γείου 'Εαωτιριν&ν βι' ένκυκλ^βυ τού
  πρός τ«; Γβ· ι «άς Διοικιίαΐκ μβ( Νο-
  μαρχίχΐ πβρ»«Λλΐί! βηνς βικτκχββθν «Ι
  κκρ' «ύτκΐς αρμόδιβι 6πηρ·οί«ι ΐν« έ-
  φΐ(ή; άνβνραφωαιν βίς τβ πβρ' αύτ&ν
  εκδιδβμένιχ διαββίτΑρια ώριομένως τ«
  Κρά·π βΐ; & 8ά μετββδσιν εί υπέρ ών
  έκδΐδοντκι τα διαβατηρια χαΐ €ύχΙ 6ς
  μΐχρι τοΰδι ένίνιτο δΓ Εύρώιτην, Ν.
  Αμερικην κλπ.
  —ΟΙ οίκΒίοι πρεΰπολογισμρί.
  Το ύκουργιΐον τΒν ΈβΗτερικΟν η«·
  ρβκβλεΐ τοις Γενικάς Διοικύσει* καί
  Νβμβρχίας το& Κράτβυς ίπ»ς δι" έγκυ·
  κλίου τε>ν πρβς τας ύκ' βύτβς δημοτι¬
  κάς κχΐ κοινοτικαβ άρχ&ς υκομνηαουν
  τας ώι«τ4ί«ις η«ρΙ έαπροθέαμου καταρ-
  τίβενς κβΐ ύηββολής εί; βύτβς τβν · οί·
  κ(ΐνν ηρβυκολονιομ&ν τβθ εΙκονβμιΐΜτΟ
  Ιτβυ! 1932-33.
  Ό Διοικητήν τοθ Τ«μ·1οιι
  Γβώρ. Κ. θαλασσινός
  Έ* Σητε'α % 1 Ί*νου«οΕου 1932
  Ό Πίόίδρος τοθ Διοΐν. Σ^μβουλθ^
  'Δνάργυρος Βόντας
  Ό Λιγισχής «0 Τβμείου
  Ν χ. Κ. Πλνκάκηβ
  —Τό έξακτέον ποσόν ελαίου.
  Είς άκ&ντησιν σχιτικοθ τηλΐγρβφΛ·
  ματος τής Νομηρχίας ζητοΰβηΐ (κν(
  κκθοριοβη τ ό 1{α«τίον πβοόν ελαίου
  'έκ τής ηιρΐφΐριιας τβθ ΝβμβΟ Ηρα¬
  κλείου η Γινικη Διοίκησις Κρήτης ·ο<« χθΐοινου της τηλβνρβφημβτβϊ άνεκοί- ννσιν δτι προΐκρίθη ηοοόν 225 χιλι* οκν «κχδ·ίν ελαίου κρός έίαγνγην Ικ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ*
  β
  11
  ψ
  ΪΙ
  ■■ ■ —ι—;- --------—? ----- ■-—---------------------
  ΕΙΔΗΣΕΙΣ -ΤΗΛ/ΦΗΜΑ^
  Η ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΤΕΔΛΦΙΣΕΩΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
  ΕΚ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΤΗΣ Ν8ΜΑΡΧΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ
  Πρίς την Γινικήν Δ οΉηιιν η
  άτ«οίάλη π*ρ* τί). Νιμ*ρχ'«ς Ή/ι-
  Μ^ιίου εγγράφων διά το'ι ό.τυίου χαθιοτά
  ιαιγναο 4ν τέ Ιξίί'.
  «ΌιΤβς κϊριχλειετζι ή π4λΐ, ΉραχΧΐ'
  ου δι* ΐβν Έ ετ. ΤεχΒν πιριορ'ζΐιιιι
  αποιιδαίω; δ άιρυμά; βυ;ί|{·, > ί} τίνα ϊέ
  α^,μιΐα κα> ΕΜ»; πρϊς τόν μΐιη·»6?ινόν
  «ϊτης μΐρος τδ'βν ώίτε ν! Ιτιδα'λενα-
  χάριν τη"; δημοσίας ογι'ας τή; πόλει» ,
  ή οΊά«οιξις ρή/ματος πρός τό μίοϊς χοθ
  Χ3. "Ι5τ*ρ3ς λί^ς Ιπιίίλλιον ιιιΕιη: τή
  δίάΎο'ξι· τ?Ο ρήγματος εί ε ή ανάγκη
  τής διευκολύνσιο»; χ^ς ουγχίΐν» -(«ς τί]
  πΐλεω; μ»τα τοθ Πρ3«3τεΓο^ Μοταμ-
  π«.
  Τ ύ; λίγο,ις τούτους Ιχνν δίτ' δψιι
  ΤΟΒ δ ιντιταλμίνο; νά έ*πονή"οη τό οχί-
  διον τής πόλίω; ττοοιβιψι περΐ τ&0
  ρήγμα'ο; τούτου. *Ή5η παρουσιίζτται
  χαΐ τρίτβς λίγος άνάγχης τ; Ο ρήγμ*-
  «;, ό ίξί) :
  Ό Δημ-! , απβχρεοόμε ο; ώ; γνωστόν
  νά παραχωρήση γήπεδον διά Γυμνα¬
  στήριον, υπέδειξε < |»εχρι τοθίε 2 τοι- οθτα *ρι6ίντ* άχχταλληΐϊ, άνρβάλλΐ- τα δέ Ι.ΐ« -ώ' Παρουαιαζίμίνων δυ- οχιρειβ', ή έκτελιοΐς τοθ τδοου χρη- σκο.ιΐργου ηχρά την έπεΐγουσαν αύ.ΐ.0 ανάγκην /δγψ τής ομΐϋρό ηος χαΐ «■ καταλληλότητος τοθ ώς τοιούτοι· χρτ)θΐ μοηοιουμί ο.ι σήμερον. Μ,λετδν την έ* νέοιι δή Λΐ5υργοι>μ.»ην καταστασιν κ«τί·
  λι,ξ-» είς την γνώμην δΐι δύναται πραγ-
  ματοποιουμινου τοθ ρήγιιατο;, νά χρη·
  οιμοποιτ,Βη^ τα δπο το δ'ομ« «_ίνδαξ>
  νναπτόν γήπεϊον τό κείμενον άμισιος
  δπιοθεν μβΙ πρός το μισημδρινόν μίρος
  την τειχών τ*)ς πόλεως εί{ Β τελοΰνΐαι
  άπό έτβν οί προκονήσεις τ&ν 'Αθλητι-
  χ*ν Σωματείον, &ί άγώνες *»1 ώ Γυ¬
  μναστήριον διά τα διδακτήρια τ*)4 Με
  οη, Έχπαιδ«ύαε»(ι είς ώ^σμίνας δέ, ώ ·
  ρας χαΐ διά ιον αθλ-τιαμέν.
  Ή ν,αιτοιλληλδιης ν Ο γηπίδίυ «ύ
  5ΐά Γιιμ αοιήριον άτδ δπίψ ω; χωρ υ
  Ιχει άνβγ^ωρΐοθ^) άπΐ πολλαί} Ινσινε-
  5? άσει διά τή* Γρίϊϊρίαν μο ι τ6ν Διΐιι
  ϊήί τίόλΐββΓ, τβν Διειθκντω* τΰν Άθλη*
  «<©' Σ οματε'βν «αί τοΟ Νομομηχχνι· «οθ, ώ,χνιφΐρβν 'ΥαΖν 4λιτ«, 4λλί, Ι- '.ρίθτ) λίγφ τής άιτ,·;α ιάσΐιτκ άκβτάλλη- >ον, δ ότι πρός μετ£6«αιν είς ού ό ·ώ.
  μιθητ®» θά είναι άνάγχη νά ?ια όϊ»
  αν* ύ οί μακράν πορείαν, οχείάν χτλιο-
  μίτρου, μ»ϊββ*(νοντες Βιά τής ΙΙύλη;
  Χ«ν(«ν, Εάν ίμιβς γΐνς τό προτεινόμε-
  νον ρήγμ;, σ.ιντομύΐτοα χατά τα 2)3 ιτε
  ρΕπου ή άκδατ4θ:ς «αί έσεται (Οιμ τό
  μψ δτι δ Δν)μος δα κ διά ν'
  χ αί παραχιορήΐη γήτεδον
  9 τουλάχιστον οτρεμμίτων θέλει
  νήσει κατ' ελάχιστον δριυν πρ4ς 30 δρ.
  ιδ μέτρον 270 000 δραχμάς θ* »ίν« δι»
  νατδν ν' αναλάβη 'τήν δαπάνην τοθ ρήγ
  ματος, ήτις θίλει ατοΐχίσει πολίι δηώ
  τερ&ν, θΐ δύναται μίλσα είς τα οχη
  μιτιαθηιο'μενα 2 μέτωπα ν' άνεγείρη άνά
  4 καταστήματι* τώ< ότοίων ή ιίκοδομή, (πί τ^ δίσιι αχεδίου μηχανικοθ θά ιίνι δυνατϊν νά χρησιμεύση κ<1 ώ; ίρΐιαμα πρ&( γεφύριοαιν τϊίρή/μϊΤΚΓ δ:*; ώ κι ΐν ω θά γίνη τορήγμα νά μή ή αονίχή των τιιχων, τής ίμνχνΕαεβκ τ·,ύ <βν ά πό άρχαιολογι «ή; άτιίψιω; διτιος ίγεινιν χαί εί; την πόλιν Χανίων. , Δι! τή λίίΐω; τ*όη; ίπιτογχάνονται τα έξη»: 1) 'Επιτϋνχίνηαι δ άεριυμδς τ<ίς πί- μτ-ί τ.Ο ΐροαοΐιϊίκ Μ σ^ΐτμιί τό ΰ< ·ώ χρί φΐατόςτοθμεγάλ'ίυ τβυ τθους ή *«4 πολλϊθ, Ινεκα λόων ά^6ϊλ>οιιίντι ίγκαΐάσΐαοΐί
  Γ^μναοεηρΕου. 4) Μέ δίσι* το _
  δβάργον ποοον δραχιι 500 000 Ιπαυξά
  >ον ού' ττρ Χ30·φ χαί διά τοπικβν πί
  ο»ν *> φ θ* άπ^Ρί τδ γήπεδον τέλιπν
  4ιό πάση; άκίψ<»ζ ώς Γ.μναατήριον £ύ αται χαταλλήλίβί διαρρυθμιζίμινον τοθίο νά μίτβ,δληΗ^ συ<^ ιβ χοδ-'ψ διβτε θιιμένω* χαί τοπικβν ηδίβν, ϊί, Στάδιον νά περιλάβη ηΐρί ν υ. 10.000 ΠΡΩΪΝΗ 1'ί ΤΗΝ ΗΕΪΡίΙ'Ν ΑΥ!ΕΟ! 111 ΟΙΙΙΙΙΜΚΟΙ ΜΙ! ΖΗΤΗΜΑΤΟΕ θίΐχηίπί ΐϊλίονή πρβξις οθτί την αναγκαίαν αυνέκιιβν, «ροσωρινή< η&*' τοτ« ταύτη», 8« 64 δώαη χ. Ι ·ργβα'«ν ίί; πολλ υ; μαοτιζπμίνοιις αήμιρον 6πδ *5 άΐ Α«*ΗΝΑΙ 25 Ίανουαρίου (τ">ύ άνταΛθκριτθύ μας).—.
  ~3ημερινόν τηλεγράφ/,μα έκ
  Παρισίων άναφέρει ότι ό Γάλ
  λος *Υπουργός των Οίκονομι
  κων κ. Φλαντέν υπεσχέθη είς
  τόν κ. Βενιζέλον, εί; την προ
  χθεσινήν μετ' αύτοΰίυνάντησιν,
  ότ« ή Δΐεθνής Οίκονομική Διά
  σκεψι? θά εξετάση τα οίχονομι
  νά τής Ελλάδος καί θά υπο-
  δείξη τα ένδεδειγμένα υπέρ
  αυτής μέτρα.
  ,ιο-
  ου η'ά-ά^»η 'Β) ϋραγματοποίεΐιαι Ιΐΐί
  ς
  Όφ νά σημειώια) δτι, ή
  τοηοίησι; τοθ πολλαπλοθ τούΐυ χ
  προ^κρούει *1Γ τ& νεαρόν Δ άτ^γμχ τής
  8 Ίουνΐου 1931 Χίθ' δ ν-ηίύιαοντίίΐ {
  «τορικά διβτηρητί χ μνηιι«Τα τα Έ ετ'κ
  τιίχη τ<3; πό'ΐως, αλλά ϊχω τή γνώμην δΐι ίφ' δσον πρίκΐιτβι νά διατηρηθή ή ο^οχή των τειχ&ν, χα6'8< τρόπον ί^ίψίρον άνωιέρω, θά είνε δυνατόν νά επιτραης διά νιου Διχτάγμχτος τδ ρήγ μχ, ίψ' δαον ά<ιυ τούτου Ιπηρεάζιται αο6χρθ( έλλΐ'ψ ι έηκριιοθς άερισμοθ ή 5/ΐίχ ΐή'πόλεω;, άλλά χαί ή πρόοδΐς ιυτ^ς χαί έν γένει πληρεθνται οί οχοηοΐ .0; προανίφΐρον. "Είν έ(Ί*ρϊνητε τίς ανωτέρα αχίψτις μβυ σά; παραχαλβ βπω; ευαρεστηθή τε νά Ινεργήαητι πρός Ιχδοοιν το3 άναγκϊί- αυ τροηοπ3'Τ)ΐΓ<οθ Δΐατ^γμχτος έηιτ^έ κοντος την διάνοιξιν τοθ ρήγματος όπί τε ή πΐΒαιτέρω Ιοίε3ίς ουδεμίαν θά θά πχρουσ.άσΐ] δυσχερειών. Ό Ν μίρχη; Έμμ Λυδάκης». Κατά σχετικίς πλη53φ?ρί»ς ι!; τά« ώ τ ύ:ας τ;0 μ. ΕΥΡΕΙ» ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΕΙΪ_ΤΒΜ ΤΕΡΜΑΗΙΑΝ Ιανουάριον, ού μς) νεΐ ΧΛί χό Δημοτικόν 1 ΠΡ8ΠΑΣΙ1_ΤΗΣ ΜΙΤΡΙΤΗΪ01 Τό ύηουογΒΪον Ύγι»Λής ίκοινοποί ησβν ποός τας Γενικάς Δ,ο.κήαβις ναί Νομαοχίας τοϋ Κοάτους Ιγί,ύκλιον δι* ή; Μαρπχαλή δ,τιτς τού γνοοοίσαΐσι Ιΐν {ν «ΰ ΝΕλΐφΕθβΙβ *α>ν ϋφίστανται
  Ίδούματα ή Σωματβϊα σκοηοΰνια την
  ό
  ΑΙ ΕΙΙΠΡ^ΕΙΣ Α' 6Μ1ΑΙΠ21
  Λ»ΗΝ/%Ι ρ
  (τού άνταποχριτού μας).—
  Καθ'ά αγγέλλεται μ*λετάται έν
  ι Εύρώπη ή παροχή οοβαρων
  > θίκονομικών εύκολιών είς «ήν
  .Γερμανίαν. Αί ευκολίαι θά έ-
  ηεκταθούν πιθανώς καί είς άλ-
  λα κράτη, ιδία δέ τα όφείλοντα
  έπανορθώοεςς.
  Η ΑΓΡ3ΤΙΚΗ ΟΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
  1ΙΝΕΙΑ ΕΙΣ Κ'ΒΝΡΙΙΑΡίΤΙίΟΥΣ
  ΛΘΗΝΑΙ 25 Ιανουάριον
  (τού άνταποχριτού μας).—
  Τό Κεντρικόν τής · Αγροτικάς
  Τραπέζης διέταξε τα ύποκα
  ταστήματα Κρήτης όπως χο·
  ρηγοΰν πλασματικά δάνε-.α ϊηϊ
  ενεχύρω καπνοθ, είς τούς πα-
  ραγωγούς ,,τών περιφερειών
  των.
  τ,τος κοί τ
  παιδινώ» ηλ κιάι* καί έχοντα ανάγκην
  οΐχονομιχήί ενισχύσεσς χαί «οίις κοο
  «Εΐμένυν ιό υπουργικόν Συμβ ύλιον νά
  μ?λίΐι'ισυ νόν το^ηον Ενιοχνσβως αύίόό
  Πιοακ^λϋΐ ώΐαύίΐος δποος τού ναο-
  βληθίϊ μβιά των β#β9·έοασ πλτιο φοοιών
  καί έ <θβο ς *ών πεπςπιγμένων των 'ί- δονμά.ω' ή Σνματιίων τςύιΐχ ώς «αί ο «ϋ. ϋ ΐιλτ^σμόί αύ ώ', τό ταχύ¬ ΤΟ ΣΤΑΦ1Δ0ΨΩΜ0Ν ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ ΚΡΗΤΗΣ Διετάχθη οπ* τής Μιραρχίας Κρήτης ή Ιαρζς άπο 25η; τρέχοντος τής πβρα σαυής σ ιαφιδιψώμου διά ύ ρά^ηχχ τ«ν4πλιτώ'. Δεδσμένου βτι ιδ μίιρον τη; παραοτεα^ς τοιούΐου ίρτου τίθεται πρώτην φοράν «ι*; <φ»ρμ2γήν πβρά '.ώ ήμ«τέρφ οτραώ, έπεοτήθη ή προοοχή τ&ν άΐμ&δΐιον όργάνων χαί ποφεαχίθτ) ααν αί άπαιτιύμενοι τεχνιχβί οδηγίαι Ι** έλΐτύχη πλήρως έν τ) τού. 8 ΑΙΑΔΙ8ΡΓΑΧΩΣΙ! ΥΩ8ΙΗΚΒΦΥΔΙΚΕΙΩΙ Κπΐά τάς έξ Άθηνδν ιΐδήοεις Ινε «οίθη ιό σχέδιον νόμου δια τοΰ όηοί ου έπέοχονται δ.άφοοοι τοοιεολσγίιιι ιΐς ι) ίσΐύοντα σήμβοον π«οι τοΰ ποοσιΐο πικοϋ «αί τής λβιιουαγίας ιών ύ«οθΐ) χοφυλαχβΐων. ΤΟ «ΓΡΒίΙΠΙΒΙ ΙΔΗΕΑΑΙ8Ϊ Την πςωί «ν »ίιν χ^ές ό Νομάοχβς Ήοαχλϊίου κ. Έμμ. Λυδάκης σννοδβνό μβνος ΰηδ τού παΓΐσταμένου τη; Γΐοσο γικτϊς πβοιφίςβίις χ. 'ΚΧΕυθ<Όίου με¬ τέβη ϊΙ; Κασ ελι Πβηιδ,'ος 8>θα ηα-
  οέι Β (Ι; την ιέλβσιν των ιγχαινίβν ιου
  ΙκβΙ |1ρνθένιο{ δγροχηπΐσν,
  Κατά χοοηγη ^είσας δδηγΐας, ό
  ούμενος νά καταβά?ΐΐ ίί; ιό δημόσιον
  ταμείον άνΐί μβ'οη.ών δμολαγ(ΐς, δ
  φε,ίλ'ΐ, έφ' δσυν ή είσπραξις ένεογίΐτι
  ΰηό δϋμοσΐΌυ^βΙοπβίχτοοοΓ, νά συν
  τάξη πΐνακα ίμφ^ιίτοντο, χαιά δάνειον
  τάς σε οάς χαΐ τούς άοιθμού; «άν ποο'
  αύτοΰ πα^αβιδοιιένων άν*1 μβιςτματ
  δμολο/ιάν, χαθώ; χαί τό
  «οοστιοτημένον β(ς τού··ις
  όν. Τον ηίνακα τι.ΰιον άφοϋ χοο ολο
  γήσΒ χαί ΰπογοαψυ, παοαδ.δβι ιί; τόν
  δημόσΐ! ν είσιΐοάί»ο3», δσιις πποαλαμ
  βάνην ιάς σχ«τικάς όμολογίας παί μβ<* ελβγχον αύ ών ποοβαίνβι είς νίιν ε*5ο σιν τοΰ οίκσΐ >ν διηλοτύπου εΐσηοά
  ξβττς έιτΐ ιε ι ου σιελέχου; «αί τού άηο
  χόμμα'ος.
  Ι ΠΙΒ1ΙΒΣ ΚΙΙΡ1Ι ΜΕΡΕΙ
  Τό Άσ'Βθοσχοπεΐον 'Αβτινών διά τη.
  Υθαφήματό; τού ποός τα Λ αεναρχεΐι
  χαΐ «ά Γβοοογιχά 'Εηιαβλητήοια γνα>-
  ρ ζε> δ ι πιθανός χαιςιός οήμβοον Το(·ι
  Φέοβται ιί. «ήν δυτικήν Ελλάδι»
  καί «ό Ι όνισν ολίγον νεφ?λά>δη τ νβ
  φελώβΐ]; χατά διαλβίμιιατη, άνά τή
  λοιπήν λίαν νεφϊλώδης ή νιφοσχβπύ
  μβτά βοοιών ή χιονοον 18 α εί; <ό νό τιον ΑΙγαΐον χαίΚοηα^όν μ<πά διαλειμ ϋάτων ϋϊθοιος. Θομοχοασία ώς χΰέ;, ά»ρμοι βοθίιθαν-τολικοί £—ς βοοΕΐοδυτιχοί άσθΐνιΐ' ή κέ<οιοι ιί; τσ βόςβιο» ΑΙγαϊ ;ν καί Ίόηον χαί αέ«ρι· οί ή ίσχυοοί »αί χατά «εοιοχός χ <ί δια- λείμματα σφοδοοί άνά «άς λοιπάς λβ*ά- νας. Η ΜΕΤΑΤΡΒΒΗ ΤΩΜ Π81ΚΒΙ Τί δκουργεΐον Δ'χαιοούνης δι' έγ· Χϋχλίου τού πιός τους χ. χ. Είοΐγγε- λιΐς Πρωιεϊιυδν, ΚίρηνοίΝαις, Γριμ- ματιΖ, Διχαοιηρίων χαΐ τάς Δ ευθύ.αικ τ«νΦ<Ααχβν τί.Ο Κρίτος χΐΐνοπιΐΕΐ εγκύκλιον χοθ οπουργιίου τδν ΟΝονο- μιχβν Γνχ λάίικα: γνβσ.ν χ>1 μορ μνή
  35υν διά την παρά τοίς Ταμιίας τοθ
  Κράτοκς Ιφιζ^ί χατάθεοιν τ&ν δυνίμΐι
  νδμου 3782 «τιρΐ μετατροηής κοι
  νβν κλπ » είιπρατΐομένιον χαταργουμί
  ν«βν (0;ιο τ6ν 6.6ί.|»ν ιριτΐλοτύτων ιία
  ηράξ%»ν μΙ λοιχβν ———*—' ·
  ίΏΟΟΙΙ ΕΝΤΑΑΜΑ
  ΑΗΗ1ΙΕΣΤΛΘΙΙΗ ΜΙ2 Ε» ΒΗΐΐΐιι Α1Α ΤΗΝ ΟΑΒΡΟΜΗΗ ΤϋΣ Ι£ΥΜΙ2
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Ίανουαρί
  ου (τού άνταποκριτού μας.—
  Ανακοινωθέν έκ Μαδρίτης βε
  βαιοϊ ότι ή τάξις αποκατεστά¬
  θη είς την Καταλωνίαν. Οί ά
  περγήααντες εργάται κατέθεσαν
  τα όιελα κατόπιν δηλώσεως
  τού άρχηγοΰ των κυβερνήτι
  κων στρατευμάτων ότι θά κατα
  διωχθούν μόνον οί ποώταίτιοι
  τής άνατρεπτικής κινήσεως.
  Α1Α ΐΜ
  Ή 'Γδρογριχφιχή 'Γίΐηρεοία τοθ δ-
  ποκργείοι» ι©/ Νϊ«τικ*»ν διά τηλεγρα-
  φήμχτδς ιοιι πρός τί ΔμενικρχεΤα γ.ω-
  ί-ίζειδΐι ό άνοιλάμπων έρυθβός φωιοΐη-
  μανφ «Πϋϊμ»νέοο> τεθ ΆμβροκικοΟ
  τλβΐος 38, 58, 35 μηΊιος 20, 59, 55
  έπαυσε λεΐίβυργώ»· ή ίπα-.άλτ,ψι; τί)ς
  λ τ2υ θά δρχίοη μετά δ
  ΑΙ ΓΕΩΡΠΚΑΙ 2ΧΟΛ4Ι
  Τό ΰπονο «ΐοτ Γεωογίας δι' |Ιγγοά·
  ςρου τού ηοος τό ΎειουργΒΪον Έσωτβ·
  οι«δν παοαχαλβϊ νά απαλλαγοΰν «άν
  Κοινοτικόν φόοπν α! Γβωογιχαΐ Σχο¬
  λαί Μίσσαςάί Γόοιυνος κ ιϊ'Ασιυμάτΐον.
  ΑΙ ΜΕΡΙΔΕΠΒΙ[ΣΥ2!ΙΤΙΒΙ
  Λ4,φ τ«β «αχοχα'ρίαϊ διετάχθη ά5
  μοδίως ή α&ίηαις τοθ άριθμοθ τδν καρά
  τοθ ΟίχονομιχοΟ Συοσιτίου παρΐχεμίνων
  μιρί'ων φ^γητοθ είς βνέ&γους καί τ τβ·-
  χοος τίς πίλεβς άπό 1000 είς 1100.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΛΕΑΤΙΟΝ ^
  ΛΘΗΝΑΙ 2 5 Ίανουαρέου
  (τού άνταποκριτού μας).—
  Εξεδόθη σήμερον ένταλμα
  πληρωμής των καθυστερουμέ¬
  νων ποσών διά την αγοράν τής
  σούμας.
  ΒΙΡΥΣ ΧΕΙΜΟΝ ΕΙΣ ΕΑΑΑΛΑ
  ΕΙΣ ΤΑ! «ΒϊρΧΙΟΝΙΖΕΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 25Ίανουαρίου
  (τού άνταποκριτού μας).—
  Είς την νότιον Έλλάδα ένέ-
  σκηψεν άηό χθές βαρύτατος χει
  μών. Είς τάς Αθήνας χιο
  νίζει σήμερον.
  ΕΤΕβΗϊΑΗ ΕΙ! ΚΥΚΑΕΦΟΡΙΑ.
  ΒΑΑ'Τ» ΑΠΛ
  Αγγλίας Δβχ
  Λΐρα ΑΙγύκταα η
  »
  Φ^αγπον Γαλλικον »
  Φιορ!»ι ΌλλανΒΙας η
  Γοόσι Καιν)λΕω( η
  Μάρκον „
  όγκον Ελβετίας η
  Όμολ. Άντ, | ο)ο
  267.-
  275.-
  77.60
  3.93
  3.0
  31 16
  35.-
  18.20
  19.12
  277.-
  287.-
  78.-
  4.Γ3
  31. 50
  31.55
  39.-
  18.85
  15.17
  939.-
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Ιανουάριον
  (τού άνταποκριτού μας).—
  Κατά τι<ας πληροφορίας έτέ θη άνά την χώραν είς *υ*λο φορίαν μεγάλη ποσότης πλα στών δολλαρίων. Η 1ΙΚ1 ΤΙ! ΥΗίΟΕΣΕΟ! ΤίΟΥάΕΡΟΥϊ ΑΡΙΛΑΚΡ ΑΘΗΝΑΙ 25 Ιανουάριον (τού άνταποχριτού μας).— Σήμερον δικάζεται ή μήνυβις τού Διοικητού τής Τραπ*ζης τή^ Ελλάδος κ. Τσουδερου κ«τ« τού «. Σαριδάχη. ΛΪΟΕΝ ΣΥΤΧΟΝΕΥΣΙ! ΑΣΤΥΗΒΜΙΑΣ Κ1ΙΚΒΚΦΥΛΙΚ1Σ ΑΘΗΝΑΙ 2 8'Ιανουαρίου (τοβ άνταποκριτού μας). — *Εξ έγκύρου πηγής διεψεύσθν] ή αυγχώνευσις Άατυνομίας *&· Χωροφυλακής ητίς ώς ένέγθ·· ψαν πρωϊναί έφημερ(δες ά»·· φίθ