99074

Αριθμός τεύχους

3074

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

27/1/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  «ΕΙΣ
  ΠΉ Μ.ΙΚ
  Κ» ΖΙΙΝΐΙΙΙ
  4 Ίανουαρίου
  .τού 1*-ας) .—
  ιγράφγ,μα έκ
  ρει ότι ό Γάλ
  των Οικονομ»
  υπεσχέθη είς
  ♦ » είς την προ
  τοΰ'ϊυνάντησιν,
  )κονομ.ική Διά
  ιη τα οίκονομι
  ς καΐ θά υπο·
  ειγμένα υπέρ
  ΪΥΝ ΕΥΡΕΙ»
  «Η ΤΕΡΜΑΝΙΑΗ
  ϊ|$ Ίανουαρίου
  ριτού μας).—
  ;αι με-λετάται έν
  ιροχή οοβαρων
  ικολιών είς την
  , ευκολίαι, θά έ-
  ινώς καί είς άλ-
  δέ τα όφείλοντα
  ΊΓϊΙπΓιΊη
  1Ν]ΠΑΡίίΟ.ΟΥΣ
  2» Ίανουαρίου
  κριτοΰ μας).—
  ι τής * %γροτικής
  τ«ξε τα ύποκα
  ρήτης όπως χο-
  ατικα δάνει» επί
  ,ΰ, είς τούς πα¬
  ν περιφερειών
  »ΑΗΝ Τ8Σ ΣΟΥΜΙΣ
  ί2Ε$ Ιανουάριον»
  αρ μ
  Ι^μερον ένταλμα
  ίν καθυστερουμέ·
  ί. την αγοράν τής
  ΒΗ ΕΙΪ ΕΑΑΙΑΑ
  ■ΝΑΣ Χ10Η1Ζ ΕΙ
  Ι 2£5Ίανουαρίο«
  Ο
  οκρι μ
  ιον Έλλάδα
  θές βαρύτατος
  άς Άθ*ς
  [12 ΚιΚλΙΦΟΡΙΑΙ!
  ΜΡΙ»
  Ι 2 Κ Ί*νουαρί°°
  ύ μ*ς):!^
  η
  χώραν εις «
  *λη ποσότης
  >ίων.
  ΤΗ. ΪΙΙΚΗΙ]
  ΙΥ-5 ΛΑΚΗ
  *»«*«
  ?Λ8-
  ., νκΊ«νοο·Ρίο::
  «ηγή**
  δι»
  1|.ύο6ί
  κης
  ;Γε#ρ^
  &*
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΤΓΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
  ΑΡΙθΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 10
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  27
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ5 Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ!
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
  ΕΤΟΙ 17ον.- ΑΡΙΘ· ΦΥΛΛΟΥ 3.074
  Τ0 ΤΤ'ΓΚΟΣΜΙΟΝ ΤΓΡΟΒΛΗΜΑ
  ΪΗΠΙΜΙ. ΑΙΑ Τί ,,ΕΝΙΑΙΙΝ
  ΕΤΡΟΒΑΊΚ8Η ΜΕΤΡΟΝ,,
  Τό ηρόβΐημα «ών Ιπανορθώσεων
  «αί των ηοΐεμικών χρεών, εί σελ·
  φόν ήίη μ«»ά *ήν άπρόοπΐον δή-
  Αβσιν τής Γερμανίας περί άδυναμίας
  •τίς δπως προβή είς «ήν εκπλήρωσιν
  ιάν οίΜονοΗΐκών ΐυς ύπσχοεώσεων,
  ιίς βάσιν νσργής εξελίξεως:, επι
  φνΐ σσ·ι ά·αμφιβόλως έκκλησις,
  αί όιοΐαι δέν ήμπσρούν νά προ
  βΙ$φΦοΰ¥ άπό «ούδε. Πάντως, κα-
  τά «ήν παρούσαν αιιγμήν, ή κατά¬
  στασις φαίνεται περιστρεφομένη
  γΰρ» από «ήν βασικήν άν«·θ«σιν
  «Αν απόντων Γαλλίας καί Γβομα
  νίει.
  ' Άν τώ μεταξύ δ ναλλικός «ύκος
  |{α·ολουθεί σχολιάζων «ά δύα «ε
  Ιευτοΐα άοθρχ τής ιταλικάς έφη-
  μερίύσ, «Πόπσλσ ν«* Ίιάλια» είς «ό
  οΊιοία ίξ«τίθεΐ*ΐο αί ιδέαι «ής Ίια
  Κυβερνήσεως. Τό σχέδιον «ού
  «ένιαίου ΐύρωπαΐνού
  μειβηου» εύρ'σαει αμέριστον νπσ-
  νιι)θ>ξιν έκ Ηΐρους «ού ήμ> επισημον
  γαλλικσύ ·ν/τού. Αί αύιαί δμως
  «V
  φημερίδΐς «ονίζσυν «ήν άνάνκην
  τής προσσχής έν προκειμένφ καί
  (ηιούν όπως, πρό τής άναστσλής
  %ής πληρωμάς «ών έιησίων δόσεων
  «β. Γνρμανίας, εξασφαλισθή μετά
  βιβαιότηχοί ότι καί ι) Άμιρι«4 θά
  παραιτηθή «ής είσπράξεως «ώ · έ¬
  ιησίων όοσεων διά πσλεμικά χρέη.
  ΕΙψι περιττόν νά πρσστεθ^ ότι
  ολόκλαρος ό ναλλικός τύπος, εξαι¬
  ρέσει των σοσιαλιστικών φύλΊω*,
  ηαραμένιι άόιάλλακΐσς επί «ού ζή ·
  ιήμαίος «ών «άνευ δρων» δάσε<αν «αί έκφοάζει «^ν έκπληξιν «ου πώς είς «ήν Ιταλίαν καί την Αγγλίαν είναι δυνατόν νά νίνεεαι σκέψις πε (1 λύσεως συνσλικής «ού προβλήμα ιος των έπανορθώσεων. Έν συνόψει οί Γάλλσι φρονούν κανιοτε ότι *ίπσ«ε δέν είνε δυνατόν νά γίνο έξω «ών όρίων «ού Σχβ- δίον Ιιώγκ, καί λησμονούντες «άς βιινομιλίας «ής Βασιγκτώνα;, κα«ά τας οποίας ό Χούββρ είχεν αφήση είς την Ευρώπην «ήν πρωτοβουλίαν νέαν λύσεων, όχυρούν«αι όαισθε* *ή(*&βεβαιό*ηιος» «ής άμεσινανι *ήΐ στάσεως καί βεβαιούν ό>ι ή
  κλείς τής καταστάσεως ευρίσκεται
  εί ολοκλήρου είς χείρας «ών Ηνω¬
  μένον Πσλι««ιών. Άς έκφέρο —λέ¬
  γουν—«ό Κογκρέσσσν «ής Βάσιν·
  κιανος «ήν γνώμην «ου επί «ών
  ϊρεΛν καί όμέσως, και' άνάλσνσν
  τβοπον, θά εκφέρωμεν καί ημείς
  Φ γνώμην μας επί «ού ζητήματσς
  των έιεανορθώαεων.
  '£ιεί «0 βάσει «ής κα«ασ·άββως
  «ανιικ, αί έφημερίδες συζΐίτσΰν
  ίιά μακρών επί «ών διαφόρων λύ
  ο«»ν, «άς οποίας προτείνουν αί δι-
  "ΪΌροι κυββρνήσεις.
  Κα«ά «όν παρισινόν «Χρόνον» ή
  κυβέρνησις «ού Λονδίνον, συμφω-
  «ούσα πληρέσ«α«α μέ «ήν ίταλικήν
  *έσιν, ύποσΐηρίζει πάν«ο«ε «ήν ά-
  νά»Νΐΐν ενός δρισιικού διακανσνι-ί
  σμοθ Μαί θά ζητήσο δπως, έν άνα-|
  »βς διαγροφής όλων «Λν δια-
  νηΐιπών πληρωμών, αί πιστώ-|
  τίς Γερμανίας Δυνάακις πά-'
  ί»Ι«ριίσουν ιίς «αύτην πλήρες χρε-
  »ο·άσιον ενός έ»ον% '
  *Ή ηρόιασις αΰιη—παρα«0ρβί 4
  ·» λέγφ ίφημ,οίς—παοά τόν άηίού
  β·«ον τύπον υπό «όν οποίον έμφα-,
  »<((ιαι, «ραίνεται έξαιρετικώς έπικίν ™*0·· 'Οαείλειαι, πράγματι είς «ήν μία γινναιόδωρσς χει- . μέρονς «ών πισ«ω«ών "«βμανίας δύναται ασφαλώς νά . Άμερικανσύς νά επι 5εί- ΐο»* «ήν ιδίαν γενναιοδωρίαν πρός '°«ς Εοραπαίονς χρεώστας των.' "■«♦ετβι έν «ούτοις δύσκολος ή έ- "Ι«εκί,ς ονμφωνΐας επί μιβς »<>σο»·
  ·™δ*ί««ίσίμον βάοεως. Εάν έγίνείθ
  '« οψΛΙμα νά άκολουθοθ^ ι) οίθί
  αύιή, αί θ*μβλιώ3εις αρχαί «ής ύ
  πιρασπίσεως «ών συμφερόν«ων «ών
  εθνών, «ά όποϊα κίχον γίνει θύμα-
  «α «ού ηοΐίμαυ θά έχανον κάθε ά
  ξίαν καί θά υπήρχεν ό κίνδυνος νά
  θνσιασθοΰν οριστικώς αί έπανορ»
  θώσεις χωρίς «ήν βεβαιόιητα ενός
  οΐιν^ήηοχε άνιισταθμίσμαΐος διά
  «4ς ίσοδκνάμον κυρώσεαβς «ών κυ·
  ίβνητικών χρεών».
  Ή εφημερίς προσθέ«ει ότι διά
  τής παραχωρήσεως είς «ήν Γερμα*
  νίαν πλήρους άνοβολίΐι δι' έν έιος
  δι' δΐας «άς πληρωμάς «ής, έναντι
  «ών έπανσρθώσεων, θά έγκατελεί-
  πετο ή έπιφύλαξις την οποίαν ή
  Γαλλία εί χ* κατορθώσει νά επιβά¬
  λη, οίαν συνεζητείτο τό χρεωυτάσι-
  ον τού Σοΰββρ ϊψο. διατηρηθή «ού
  λάχιστσν κατ' αρχήν ή πληρωμή
  (ής «Ανευ όρων»ετησίας δάσεακ. Είς
  την πράξιν λοιπόν κατά τό ήμιεπί
  οηαον γαλλικόν όργανον, αί πιστώ-
  «ριαι δυνάμεις θά κατέληγον είς τό
  *ά ύτοκύψσυν πρό «ή; ρ<ζικής νβρ- μανΐΝής απόψεως καθ* τ}* ή Γερ¬ μανία δέν δύναται πλέον, ή δέν θέ¬ λει πλέον νά συνεχίση »ος πληρω¬ μάς της. Έ«τός όαως «ής βασικής αυτής έπιφνλάξεως σχ**ικώς μέ «ό άνευ όρων μέρος τού νιρμανΐΝεΰ χρέονς, οί γαλλικοί πολιτικοί κύχλοι δεικνύ- ονται έξαιρεεικώς άηησχολημέ^οι μέ Μίαν άλλην όψιν τού προβλήματοΓ. Τί θά ουμβϋ, δι^ρωτώνται, άν ή Γερμανία κατσρθώσο πράνματι νά απαλλαγή άπό τάς πληρωμάς «ών έπανορθώσεω·; 'Ελαφρνναμένη ά¬ πό «ό τρομερόν τούτο βάρος, «ό ό ποίον έμκλλε νά «ήν κρα«0 κύπτου- σαν επί ήμισυ κα) πλέον αίώνα, ή Γερμανία δέν θά αποτελέση δι* ό λονς ένα επικίνδυνον άνταγωνιστήν είς »ό ηβόΐοψ τής βίομηχαψίας κα) τού ΐΗπσρίαν; «Φρονούμεν—καταλήνει ι) ήμιεπί- σημσς έφημερί;—ότι ι) λύσις δέν είνε δυνατόν νά έξϊνοεθί, είμή μό¬ νον διά μιβς συμφωνίας μεταξύ «ών κυριωιέρων ενδιαφερομένων Δυνάμεων, σνμφωνίαΓ, ή όποία έκ- ς των άΐλων είνε καί ή άναγκαία πρσΰποθβσις διά «όν σχηματισμόν «ού «ενιαίον εύρωπαΐκού μιτώπσυ» «ού πρσ»εινομένσν άπό «ήν "Ιταλί¬ αν, ϊ*α ζηιη&ΰ άπό την Αμερικήν ή άκύρωσις «ών πολεμικών χρεών>.
  Γεννάται όμως «ό έαώχημα: πώς
  θά καχσοιΰ δννατή ή επίτευξις «ής
  συμφωνίας αυτής, μέ «ήν έπιδεικνυ-
  ομένην άδιαλλαξίαν;
  πάντον, βννοώ, ή δαιμονία φυλή να
  νοθβι'η ιδ» γάλα, ΐό ν-οισΐ, ΐόν καφέ,
  τό βούιυοο, ΑλλΑ κιί τό άά«ι καί τό
  ■ιπέοι άκόμη β^,έ ά ,ελφέ! Κ' Επί ·έ-
  λους διά τό πιηέοι σ-ό διόβολο. Πτι-
  οάγβιαι τόσο μακουα καί σιοιχίζΒΐ χά
  κα)ς. Άλλά τό άάτ<; Εάν ή γβιηγο.·»" φία δέν ψίύδεται ή Ελλάς ΐΒθΐβοέχ«- ται ?λτ) από θάλαασα κ' έχει ενα σοσθό άυχά;. ΈιΐιιοέβΒται νά «ρώχ] κανβίς —Μην ίκιτλήσσεσθΒ—Ιξηκολούβησβν δ ξένος λύοιος. "Αν ή έι»ισι«ίμτι δέν καιάοθχοε νά ποαγματοηοιΐίσυ τό όνκιοον τοΰ Μαρο'βΐώ, νά μας το<ορο, μ' Ινα χηαικό χ ι «άχι «ήν ήιιέοτ, θά ιό καταφέοθ άσφΐλόό; ή άπό<ουφος <π μυσιικίι ΐημκία τής νοθβίας χαί άς. Πολύ σΰνταιια θά .ΐΐθ'ό ή Νοόβλεψ«ς ενός έμ α τδν «χπακών ηοανμάτα»ν>—
  ώ ΐ(8 νά τοόόμι ψάαια άκο πβαΐΒομένο
  χαρ ι, χοέα; άιό σιουηΐ, κατάτβς άηό
  ά^ΒθΓΐ, φαοόλιπ δπό οοκα»ίδι, αΰγά
  άηό εόλλα ΰποκαμίΐσιν καί ζαφοοΛ,αή·
  λα από''αοοόνΐΝαϊζαχαοίνο. Θ1 πήτΕ:Μά
  ιέλος πάνιων τί μ«οοοΰν νά *ερδιζ'>υν
  από την νοβείαν »)ϋ άατιοϋ χαί τοϋ
  «ιπβοιού; Εάν λογαοιάσατβ Ιν τού «ο ς
  τί ξοθίύουν χ* Ιδώ άλλά κιί άλλοΰ πι·
  τό Ιαιιατόοια είς άάτι καί
  ιπέρι -.
  —Τί ξοδεύουν;
  — Πάη φίΐίεοθί διι εΤσθβ Λίύ»ατος
  ιίς τα μαβτιματικά τής φυλήςΙ Ό θυνάν-
  θθοοκος είνβ καΐ σιό φΛ τού άνσρχι-
  χός δηαος «αί σ' δία τα άλλα. Ή γβΰ-
  σις Β|βι καί αύιή Ιντελως ά«ομική σφοα
  γϊβα. Κπνπς δ«ν άποΒέχΒται τό γοΰστο
  τού μαγεΐοον τού δσο καί ά'ν είναι ιέ·
  λ«ιο. Όλοι ίννοούν νά μαγειοεύουν.. .
  επάνω στό τοακέζι. Καί τα ποόχβιοα
  ίιλικά των βΐτβ τό άλατοπίπεοο. "Αοιι
  ή εξοδεύση βΐνβ πολύ σπ.ουδαίιι Μοί τό
  ττΐν Ιηιιειοήσβτον ύί
  ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ
  Έ; δτρορμτίς τοϋ δγωνος «80» τα
  I-
  βνι*ά ή Ιγχώϋΐα πρ.ϊόντα—*αλόν
  ίΐνβ να άναφβοθυ μ'α τοκικί) συν ιμι·
  λία. Λογου δηλ. γενυμίνου διά την
  νυθβίαν «όν «ριϊόντιον αΰΐών —-νοθεί-
  αν φαΐνβται Εξακολουθήπκήν παοα "ά·
  οαν συνθηκην καί πορί πάσαν κατά¬
  στασιν — βΰοέθτι ΠΓλΙτης έκ γείτονος
  ηόλΕα;, δσΐις ύη'σιήοιξϊν δτι ϊβΙ «ρο-
  χβιμένου τόν μεγαλύιβοον οόλον καΐζουν
  υί χπμικαί γ»ώσβ ς των νοθβυτδν. Έ-
  κΐ ηαραοβίγματι (ί; Ιν έατιαόοιον «ή;
  «όλβώς »ου, δ δμιλητίΐς ελβγεν, δ« διι-
  ηίσιωσβ την ΐιμΐ _ ο^
  έλβισιν τού πιηβοιοΰ ΜαΙ ιοϋ άΛατιοΰ
  —Μ4 ιΐσθε βέβαιος — τίοώιυσβν έ
  αίώνιος σκ»ηηνι<»·ίΐί: «τίς συν«οοφιάς— δή σα, ίσέΒβιοαν άΗάΐι «αί πκΐέοι χη «ά; —Τό 6ξη»οίβα)σα ΐπισίϊΐμονικΐις. —Άλλά γιατί; —"Ε διάΒολί! ΤΑ χηιιΐχΛ σ ηολύ φθυνότβρα. Ξέοΐ»ε *ί βΙ» «ό «ιπέοι ποϋ ιο&τε; Ξ ■λόμποο*βςΙ ΐ —Ληλαδτΐ; —"Ενα εΐοος |υ1<5»ι«0ο«ς. Είναι «ά τσόφλια των άμυγίάλιην τοιμμένα χαΐ πβσιεαλισμέτα μέ «8σάνς> ΒΐΠΒριου. Ε
  να «* 8*α διά τό ηβκτικόν σύατυμα!
  Όαολογώ δι» ϊιι«·»α άκοοβολωμένος:
  Δβν ήτο μόνον δ Σωκράιυί «ού Μ-
  Λ1 Βδσ«6μβτοςΙ Διό*ι »»οβ
  διάφορα Ιργα τοθ Δήαου νά γίνωνται είς
  τα χουτουροθ, ίκάτε βεβαίας τα πιρίφη-
  μχ άναχο^φ.θνήρια δίδουν μίαν καλήν εί-
  κόν» ΐί|ς ά
  μον.
  Ταΰα νΐτβν ό παοβπίδημος. Ά*<ι θυιικΒθάσμοιιος «αοαπέμπω την ΰηόθε · σιν ΐΐς «ούς £πΙ κ^ςριλήϊ τη; σιαυοο- φοοΐίΐς ύηέο "ών Ιγχαιθΐαιν κοοΐ<5νΐα)ν —διότι ίγχοόοιο βέβοιο Εΐε χπί κάθβ... χημιχό—καί ϊ1διχά>ς είς τούς ν. κ. ά·
  σιιΐΊ'θους. Άλλά τί νά ποΰ κάμουν
  μι' αύτοι ολοι χι' δλοι τονς;
  ΑΣΝΟΛΑΙΟΣ
  ΗΡΑΚΑΕΙΑ
  ΤΟ ΧΙΟΝΙ ΕΙΣ ΛΑΣΗΘΙ·
  'ίϊ; γράφωμεν έν άλλη στήλη τί
  χιόνι εκάλ ψεν δλέχληρον τό βροηέδίον
  τοθ Λασηθίου χαί άπέχλεισ» τελείως τάς
  συγ*οινυ>νίας καί έντός ά«έμη των δια¬
  φόρων χωρίων τεΟ δροπεδίου. ΟΕ χίτοι-
  κοι δια'ελοθντες έν άπομονώσιι χ«1 Φο¬
  βούμενοι έκΕτασιν τ$ς χακοχαιρίας, ήτις
  χαί μέχρι ΐήί νυχτές τής χθές κυριολε-
  χ«χ6( ώ-γίοιζεν είς ολόκληρον την περΐ-
  φίριιαν, ζητίθαΐν ί^ΐσχύσεις. Διά τα: έ-
  νιο^ύςΐεις ΐ£"ύ:ας οΤπνες θά άφοροθν !-
  αβ>ς τί'σο ^ τίΐ^ ιίχονοικκήν δσον ίδ'ως
  χοιΐ «ήν τιχνιχήν βοήθειαν πρός άκε-
  >ιυθέρωσιν των σχγκοινωνιων, θά Ιπρεπε
  νά ένδιαφερθβισι τό ταχύτερον αί πολι-
  Τ'καΙ χ»1 ατρατιωτιχαΐ αρχαί τοθ τίπβυ.
  'ΪΝ&θέ^μΐν μάλιιτα Ετι (Ε χάτοιχοι θά
  Ι χούν ήνη άπευθυνθ| αρμοδίως πρός 4μ
  φοτέρας·
  ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΡΙΟΝ-ΚΑΜΑΡΩΝ.
  "Υπο τίν ανωτέρω τίτλον δ«ΐνο-
  οθντο τιλευτα'.ως τα έ* τή δμω ύμφ πλα-
  τι'α έχτιλούμινο «αυγχρονισμίνεί» άφο-
  διυτήρκχ. Με τό Βημοΐιευβέν έν τούτοις
  χθές πρωτόκολλον τής δπηρισΕαϋ δημο¬
  σίαν έργων επί τοθ τρίπου χαθ' δ# εγί¬
  νετο ή έ?γασί«, χαί την άτταγίρε«Γί'
  της· γεννάται τί έρώΐημχ: Ήτο έ« γνώ¬
  σει ή τεχνιχή δπηρεσία τοθ Δήμοιι τβ>ν
  γενομένων καταστρατηγήσιων ιίς 6άρ·>ς
  τοθ δημοτιχοθ χρήματος καί έν τοιαύιη
  πιριπΐώσιι κοΐος εΐα 4 ά;μβδιος διά ν*
  πληρώση «ά οποισμένο; Διίτι δέν φαν¬
  ταζόμεθα τό έργον νά εγίνετο εισί «εί.
  «ά κουτουρού» χχΐ παρά τα ηροαποφα
  σισθέντα υπό τής οίχεΕας Έκιτροπή',
  ήΐις ένδι.φίίθη Βπως μή δημιουργηθή
  μεθαύριον Ινα £<—Ι ηλέον Η^χος έν τί Βόλκ. '&*1>ί εάν ιΐθιβταΐ
  ΕΥΣΗΒΕΙΣ ΠΟΘΟί
  Οί ήλΐβχαρΐις ίχοιιν τρομάξει μέ
  τήνχνή·οναιαν άγρΐότητα κα! μανροημέ-
  ρευΐΐ· τοθ τελιυταΕου χιΐμ©νος. Ό τρ4·
  μο; ούτος τού; κάνει νά άηοζτ)Τ'.Ον ά-
  πελκιομίνα καί μιά οταλΐτσα άκίιιη ή-
  λιαχοθ φωτός. Έται μίλΐί φχν^ δ ήλι-
  θ' είς τ&ν χατααυννιιριασμένον οδρανίν
  , χά·, ουν τόν οταυαά τ«ν... Άλλ' δ ήλιβΐ
  φιύγει 4μίσ»ς. Καί οί ήιοχ7ρι!ζ έκι-
  ατί,έφουν πάλιν μιλαγχολιχοί α τίς τω-
  ν.ές των. Άλλ' 1<βς πίτι; Διότι μεριχοί ίξ &ύ Αν δΐν ττοθ.Ον ατλω< μό'ον. Κάμ νβυν χαΐ καιροσκοπΐαιν μχΙ άποφκΕνονταΐ Βτι δ«οι «5ΐΙ >άνι δ ήΧιος ϊφθαοε. Νά
  πισ:;ύα*μεν δτι δ πίθος των ίέν είνχι
  άτλώς 6
  Ν α επεκτΑθΗ.
  Ή χρήσις τοθ αΐαφιοΌψώϋου έγχκι-
  νιααθη είς τον στρατόν τής Κρήτης ά-
  (ποηροχθέ;. Ποιείται 646αι·χ περί δο-
  'χΐμήςή δ<τοί:^ δμως σιιγκεντρώνει έ)- ; πί&ας διά ιήν επιτυχίαν τη:. Καί είς πι· ίρΕπτωσ'ν έηι«υχί3ς άοφχλ-ϊς τό αιαψ.- έ^ πρίίτει νά μτίνη μόνον ώς τοθ οιρ-χτοθ. Πρέπιι νά έπέκτα· Η3ί μ«τα(υ ΐών π^λιτίΒν. Διέτι ιδ ω τό ί<>ικΐίι«ρον ττριϊίν μας θά αποκτή¬
  ση κοΐ έν Τψ τέκφ τής ηαραγβγής δ-
  κοαΐηριχτ&ς χαί θιασώτα; διλ την
  χατανίλω 4ν τού. Καί ή προπαγανδα δ·
  πΐρ τβν προΐίντον μας γΐνικβς θά τύχη
  βάσιυν χαί χ«Ηυθιί>σιων θιτικών καί
  ίέ' θά μείνη μόνον είς τα χαρτιά.
  ΟΙ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΟΓΟΙ.
  Μέ την χΒές δηιΐοαιευθεΖικν τηλε¬
  γραφικήν μας πληίοφορΐαν, πΐρΐ τής
  χορηγήσεως πλισματικων δανείων είς
  το6ς χαπνοπαραγωγους, πραγματηποιεΐ-
  ται ή ενεργεια τοθ συμπολίτου 'Γπουρ-
  γοθ των Οίχονομικων περί ής εγράφομεν
  άπό ημερών. ΟΕ χΐπνοπαρο'.γωγΐί τθ:ω,
  οΕ έχοντες εισέτι άδιάθετ* χαπνά θά ά·
  ναχοιιφισθυσιν. Ή άναχςύφισις μάλιοτα
  έρχεται έν καιρώ ώστε νά προλάβη την
  οικονομικήν των κκταστροφήν χαί δή έν
  έν στιγμ«1ς βϊρυτάΐου χιιμννος μέλλον¬
  τας προφανως νά καταστήση έτι μέγα»
  λυτίραν χαί τραγικήν την καταστροφήν
  Τϊύιην, διά τής τελείως άνι^αρχείας
  των χαί ώς πρός τάς ανάγκας των άχί-
  μη ώς οίκογενιιαργων. 'Υιεο την ιδΐαγον
  εννοεΐται πρ, ϋτόθΐσιν δτι χαί τα χατά
  τδποιις 'Γποκαταιστήμΐτα «ή{ Άγροτικής
  Τραπέζης θά έπιδίΐξ'.υν την δίουσαν τα-
  χύιητα είς την χορήγησιν των πλασμα-
  τιχνν δανείων, ώπε νά μην άναμίνοκν
  εισέτι επί πολύ οί άΐυχήσαντες χχπνο-
  παραγωγοί.
  Νο·
  ΤΑ ΤΕΙΧΗ-
  Ό^θοΙ οί λόγοι οθς έχθέτει ή
  μαρχία Ηρακλείου διά την άνάξ
  χατεδαφ(α«ως μέροιις τ»ν τειχβν τής
  πόλεως. ΉμεΤς δπερδάλλοντες θά ελέγα¬
  μεν δ .ι θά Ιπρεπε νά δοθή έκτδ; τβν
  6πι·5εικνυ<:μένων οημείων περισίοτίρα ά- κίμη ελευθερία διά την καΐεδάφιοιν *ων τειχώΛ δεδομέ'θυ διι &αο αδΐής. άνευ δηλ. τής χορηγήσεως άληθιν&ν πνευμδ- νων ιίς την πόλιν, δΐν νοιΐται ή πρίοδος ί ή μιλλοντιχή της ανάπτυξις. Αί ΈνκτιχαΙ στοαΐ χαί τα Ένετιχά έθνίση- μα δύνανται χατά την γνώμην χαί τβν •ιδικήν νά παραμείνουν έπουδήποτι ν.α( άν ιδρίθΜωνται ΚαΙέφ'δσον δύνανται—5ύ ναται χκΐ ή «Ειτοριχή σημνσία» των τειχβν νά περιοριοθξ ιί; τό ανωτέρω σημεΤ·3ν."Αλλως τε χε:ρΜ<* άδΐχω.—εάν έ πιτρέπεται ή Ιχφρασις—χαχά τβν τιι- χβν, έκάμαμιν άργήν άκβ πβλΰ πρίτι- ρον. Ή μορφή δέ ή ις έδδθη είς τα τε(- χη διά των παλχίοτίρων.έχιι'ναν ρη/μί- τω.(, χατεδαφΕαεων καί Βιαρρυθμίσεην ασφαλώς αυνηγορεΐ δτι χάθι αλλβ παρά (στοριχά λίγςνΐαι σήμερον ταθτβ χαί Ε- τι ή χατιδάφΐσΐς των πρέηιι νά γενιχιιι- ^ δπου δεί καί διά λδγους & τλής ιύρυθ μίας χαί ΐ&ηρεκιΕας. ΓΠΑΥΙΙΛΥΠΟΝ· Είπαν τό χρασΐ «παυαίλυπον». Οί είπδντες Βμως ασφαλώς δέν είχον δπ' δ- ψιν Βτι ή βημασίβ τοθ _·)κ»α.λνκβυ Θ4
  ΑΝ0ΡΘ6-Ι2
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
  "Ι ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. — Όι>«λεέν
  ΚινπματογαΑφος.—Σήμβοον «ο Αοιστούβ
  μσ: Ό «Ύηασπκιτής «ήν Ούοοαο,τβ'ΐ» μέ
  * ΰ; νόητα; Μέντι βοίοιιανς καΐ τδν
  Ζάν Άνιζβλσ. Έκιός προνηάμμαιος:
  Έξΐον «ΜΙκν—Μοοος» Έ«(σηςθά
  «αί ή ύπαΒοχή Ίαμέ (-Βενιζέλον.
  ΠΑΡΛΑΝ «ΑσθΛΛΩΝ». - Σημείον οέ
  Βύο Ναοοσιάσιις ώ ,α 8 1)2 μ. μ. «αί ωοα
  9 1)2 μ. μ.''ή θανιιαοΐα /5 ο)ο όαιλοϋβα
  ταινία «Μαο,οκινοΙ βοωτες»* ή λιγτώ' τέ>·
  ξενοον μέ ύκίοοχη μουοική κοΐ κβΐαχτά
  ΐ(>αγούειι>, μέ μβθνοΐΐΝΐτι; άοοβιικΰ; μα
  νέ&ες «αί μέ κοα>«αγ»"Ίστ4ς την ώ^αιοτά
  την ΓαλλΙβα^Ββντέι: Φιφή ντ' Όρσ*.
  ΙπεκτιΝβιο μιΙ μέχρι... τοθ δαερττίραν.
  Το γεγονδς »ΰ«ο ήλθε ν» πιστοποιήση
  ή ττροχθβσινή ·1$Τ]3ΐς τοθ άσιυνομικοθ
  δΐλτ.οιι χαθ' ή· κατίοιος διάσημος φαί
  νετϊΐ χραοοπατίρας Ιπαθε αυγοπήν τή:
  καρδίας κατίτιιν γενναίως οίνοπεσ'ας—ι
  ποδι ξα; οθ ω μχΙ Ιργφ, Θ1 <λέγ«μ«ν, τα «καοΐΕλυπο > τοθ κρασιοθ. 'Από τ,οθ
  Εε λοιπ&ν ίί κρααοκατΐρι;, οΕ πενηντα
  ρΐζ-)ντες ή εξηνταρίζοντες κ»! £>· ε? τί
  ίέον προοκεκολλημίνοι ιίς τα μβράκια
  την, ίίον νά τραγουδοθν την
  μελοδρβμκπκήν σιροφίν καθ'Ι}» «/ Ινα
  βήϊημα ή μ' Ι»α άχόμη ποτ^ρι,
  τίς ττ'ρτοτάςιεΐί, μιτ»6ϊίνιι κανεΐς Ιοια
  στον άλο κΊ
  ΙΕΔ ΪΞΐΊΡΕΙΙΚΔ ΑΓΟΜΘΑΟΓΙΑ
  ΙΞ ΗΡΑίΑΕΙΙΙΪ ΙΙΑ ΠΕΙΡΑΞΗ) ΙΙΚΗΚ
  Τό πολυτΒλίσ-ατον τοχύιατον θαλα
  μηγόν ΜΑΙΡΗ Μ. άναχα>οε·
  έάσχι,ν ΤοΙττ,ν 7 μ. μ. κατ' εύβεϊ
  αν διά Πειραια, Χίον, Μυτιλήνην.
  Τό διμόηλοιον ΖΕΦΙ'ΡΟϊ
  (ΕΒΠΡΈΧ) άνοχαΐββΐ (>άσΐ||ν
  Τοίιτιν μεσονύκτιον διά Ρέθυμνον, Χα-
  *><*, Πειραια, Βόλον, Θεσσαλονίκην, Καβάλλαν, Διδβαγάτς, Μυιιλήνην «αί Χϊον. Τό νΒοαγοοασθέν πολυηλεΌτατον μέ γα θαλαμηγον «λΟΝΙΟΝ» τεθέν ηοός ίξυπτ,οέτησιν της γααμμη; Κοή της—Θεσσαλονίκης, θ' άναχα>οϋ τακτι·
  κώς έξ Ήοακλβίου έιάσιην Πέμπτην
  11 π. μ. διά Ρίθυιινσν, Χανιά, Πι»
  Οΐιά,Β5λον, Θεσσαλονίκην. ("Αφιξις είς
  ΤΙβιοαια Παρασκβυήν )
  υιοιδ.
  ΑΤΜΟΠΛΟΊΑ ΣΑΜΟΥ,
  Κάθβ ΚΥΡΙΑΚΗ πΟαΐ ιό υπέρο¬
  χον θαλαμηγόν:
  «ΑΛΜΠΕΡΧΑ»
  Ταΐύι«)»θί 19 Μ.λλίων. Διά Ρεθυ¬
  μνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ. "Αφιξις Π«·
  ςαιά χαοάγιιαχα Δβυτέοας.
  Ποα»τοοεΐον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τρλέφ. Νο 61.
  ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
  «ΛΕΩΝ» ««αστυν ΤΕΤΑΡΤΗΝ 7
  μ. μ. κατ' βίιθιΐαν διά ΠίΐοαιΛ—Χαλχί·
  δα—ΑΙδβψόν—Βόλον— θιοσαΙον(Μ«ν
  ΦΩΚΙΩΝ Ικασιον ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  η. μ. δια Ρέθυμνον—Χανιά—Πιι-
  ραιβ·-Χακ18α—Βόλον—Θεσσαλονίκην
  ιίς Πειοαια ΐαοάματα Κυοιάκδς».
  Η Ζωη που Περνα
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  ■11
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  ηλίου 7.44 , δυσΐί 5.'4
  ΤΟ ΑΓΟΡΟΚΟΡΓΓΣΟ
  Είπομεν άλλοΐ* βτι απορεϊ ό τνπις τοδ
  «ίγοηοκόοιτσοι» «Α ιί^αι ονμποθητκ'ό;,
  αλλά μηοοίί νά είναι καΙ άντικαθηΐικός.
  01 έΕβιάβωμβ λοιχόν καΙ τας Εύι άπίψιις
  νιό νό Ιδούμβ «Ι »(έηει νά επ·
  διώ·π καΙ τί >ά άχτφιύγη μ(α
  κοπίλλα-
  Δέ» είναι Βιολαν 4ιι4ναγ·ΒΕ>α γίνο μίο
  κοχέλλα τύπος αγοίοκόβιτσο»·, κοοτιμότιοο
  μάλιστα νό μή γίνη* άλλά άν ή (<αή τή* άναγ«άσΐ] νά ζή λιγάκι σάν αγόρι, &ι ι»Β°" σέχη νά μή ύπβοβίλΐι. Είναι φβσικό β*βιια ή ποχέλλα κου εο νάζκται ■!(■ σ' έργοβτασισ, «Ι'β οβ γοαφεϊα μέ ά.βηα; νά χαςαμκΧή λίγο «πά*αι οττ) 5ουλβιά τλν έαο'ύ της. Αϋ δ μάλιατα θά τδ «ά>π άσφαλάί άν ίογάζκαι μέ ζήλον.
  "Αν Ι&ήιε χαΐ ειοοοίχιι οέ κατσαοά. «οκ
  «(νι«μα χειλέοον «<λ. σημαίνβι δ» Ιέ· Εΐβι ■ολϋ τΑ μναλό της στή Βοκλβιιτ. Μέ ού'ό ίέ» θέλομε νά κονμε διι ή πέλλα ΠΓύ έογάζβται πβέπβι νά τή* ειιφάνιοή τη;, άλλά νά την τόοο δσο Θά τής έπιτρ,ειιτ] νό είναι πίντοτβ χα»σο.ή «αί (ύκοεκής. Μέ τοΰ; ουναδέΐφους ιης θά φέβεται φι· λικά, 6ά κ ΰ; θεωρή σνντβδφους καΐ οβν θά ΐΓΪι; οίνη ετεριασότεοο θίοοος τον βέ όντος, διότι είνε μείΐκοΙ —ιύ ίέ» Εεύοονν να σταματήσουν ίκεϊ ποϋ κοέπβι καΙ λαμ· βάνουν μεγάλην οί««ιότηχα κου μποςεϊ νό &ΙΏ ΒνοαΒΕθτεΕ συτέίΐε εγ. Α Μοντίρνβ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ ΕΜΜΙΙ. ΣΤΥΛ. ΜΑΤΖιΠΕΚΚΗ (Πρώην Χαριλάου Στ(φαν(2η) Όδος Μαρτυραιν (Εναντι ταχ«Βρομε[ον) Πλήρης καρακαιαθήχη χημι· κδδν καΙ Φ ϊρμακευτιχων προΐ'ίντων κα! Σπεσιαλιτί _ΤΕΦ· ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡ Μβτώκησ»ν έν τό ϋ* Μβλββυζί- βι> κηΙ δίχεται έν τή Πολυκλινΐκτ]
  Ήρβκλβΐου κ»3' εκάστην 10—12
  μβΙ ίν τή χλινΐΗή Κ· Πρινιβνάκη.
  —Ή δακτυλογίάφος καί ό τρα
  πεζίτης.
  Μία δακτβλογοάφος »ϋ; Βιυδαπέ-
  στης ήγε^βν δγτονίΐν ίνιΐντίον ίνός *03-
  πίζίτη επβιδή τίτος ηυξήθη *ά «*α'
  γνωοίστ) ώ. Ιδικόν τού τό κπιδίον τί>
  γβινηθέν ί« τδν μβταξύ τοόν ίύο υτΐΓρ-
  ΐουσδν σχέίΐβαν Μέ τό ζτί ημα τ-.«.ο
  ήιχολήθη ποδ ήιβςών ι6 &ι*αα«ηθΐον
  ιί Ούγγο κη: ποαπβυούση*. Η ου-
  σιυχής μή" ηθ δχλαιβ καί ώιύεβιοι Ινώ
  πιον των διχαστ&ν καΐ τοϋ τοα«»ςιτοβ,
  όστι·; άιτΐκοονε τούς Ισχυοισμούς ιπί,
  αΐφνη; δμως «δ ποόσοοπό'ν ιης Ιφ«τΙ-
  σθπ ά·δ μίαν Μίαν κπί »ί«Βν Ληβυβυ-
  νομένη ποδς «όν πο^βδο ν τού διχα-
  στηοίοι: «Κύοιβ διχασά, τα; παοο^α
  λά» νά εοοοττίσβΐΒ ιόν τοαπβζί'τΐν κύσα
  «άκτυλι ?χβι ρΙ;«όν δίξιόν ηό*>α τού...»
  Ή άποόοπτος αυϊή ίοώτβσις ίξέ«λ«)ξ·
  ιόν ποόβδοον, &Χ' η Ι«πλ»ιςίς τού έγι¬
  νεν δκόμπ μβγαλειτέθ'ϊ δ»αν οΐφ'τι; δ
  τοαπΒζίτϊΐς Ιγβοθβις εδΓ.λαισβν δτι θί 1-
  πλτίοαινΒ χαιά μηνα την ζη«ουμέντ)ν
  άιτοζημίοοσιν. Είς ιόν διάδοομον τοΰ
  8ιχασττ)θίου ?εν έιτοϊψβ %&* τδ ·»θό-
  σσιπόν τού ποό; τό παιδί, τό οποίον
  τού βμειοία άπό τό άμάΕιόν τού, κ^α-
  τοΰν {ψηλά *δν Λβξιόν πόδι τού, *1ί
  ιδν δποϊον ϊΐχβν ?ξ ανΐί ιΐένΐβ
  λαινΙ ________
  —Πυρκαϊά βίς ίπποδρόμιον·
  Ποό ίΐμεθών τρομΒθά πυΟ*οΐα Εκοα-
  γβϊσα «Ις ε · !π.ποδςόμιον τής '
  ότι; εΐχβ ποο«αλέσιΐ τβοασιίας ζημίας
  «αί είχβ ποοξβνήσπ ίκικίνδυνα ίγκαύ-
  μαΐα ιίς δώδβκα ίλέφαντας, οί δικΐΐι
  εχρησιμοποιούντο είς τάς παοαστάσβις
  χαί άπό τού; δποίονς αοκβτοΐ
  σαν χατά %ύς επομένας τΊι/έ]αΓ. Δια «ά
  |αΐιια τής μβγάλη; αύιή; πυι,κ ϊαζ πολ
  λαί ΰκοθέσβις ιΐχον διατυπαιθ'ϋ μβταξύ
  Ι των οποίαν μ(π ήτο δή Ιποόκβιτο πβοί
  πςά;βω; των Ββλγων ίθνιχισιών. Έκ
  των γβνοιιβτων δκω; άνα οίοβοον διβ-
  πισιώθ·] ό ΐι τό πΰρ είχον θέσι] δΰο
  ίαποχόμοι τοΰ ίτποδοομίου, ι! δποΐοι
  ιΐχον άτολυθή ποό εβδομάίων.
  Ι Παιλεΐται είς τιμήν ·ύϋαιβ(ας βμπκλος
  κ·ιμί»η είς την περιφέρειαν ΉραΗλβΙβΐ)
  {είς θέσιν «ΛοοτΙ Πέραμα» ε!8ονς σουλτανί
  χαί ταχιά έχτόσβαις 18 — 20 έογα«ειν ΰπ&
  'τηςΈΟνιχής Τραπέζης »ϊς ή» Ματεκυρώβη
  έν κλεισιηαιαομφ.
  Τυπογραφείον <Άνοοθώσβως»7Ι ΚΑΤ:ΑΘΕΣΕΙΣ| καί πάβα έν γένει τροτ.· πεζική έργ«σία, υπό τούς καλλιτέρους όρους. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ: ? μέχρι Δρ. 100 000 έλ·υ8ερβν.ηαιντβ([φβροβ. ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ή άρχαιοτέρα των έν Ελλάδι Τραπεζών έ τος ιδρύσεως 1839. ΟΗΕΑΥ ΡΟΦΥ ΛΑΚΕΙ ΟΝ: Τριβκίσιοι πεντηκβ«τοι Ευρίίΐ; είς τίιν οι&βεοιν τβθ χοινβθ. Μιοβαιμαι μικρόν. Ταχύτης, Άσφάλεια Οικονομία. Γιά κάβκ κβλη συντροφΐά νιό> »«ίβϊ κοτλη €ΐκβνένιι«
  ν>— χάθι κβσμικον ανβρειιιβν
  ΚΑΤΕΣΤΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΝ
  το'ΚΟΣΜΙΚΟΝι
  ΑΝΔΡ. ΚΑΡΑΤΣΟΛΛΙ
  ς
  τηίι περιηβΐποΐϊ.
  Γχρβΐιιι βΙκονε%ει«Μβ—'ΟρχΑοτρ* πλπρης·
  μηονβές,
  1__2Ι
  ΓΑΜΟΙ.—Ό ι». Ιωάννης Γκέρκας κα| >
  Αίς Βασιλική Ντονο» ετέλεσαν ·'"■ —-
  .»^τιβυ*ΐ| μ ^. &ινκ, Ρθ|).
  σά*ης ύτολοχαγόί. Τιύ; νεονύμφοη; ακγ.
  χαΐοοιιεν. Ε Ν.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.—Την «αοβλθοΰο
  κή 24 «ο*Χ»νΙ°· ° "· Εμμ" Εύι
  4πι«»οποιδς «άχοικος Ήβαιιλ«ΙοΓ
  «ι; Άγιον Μύ»«βνι· έραπιισι τό χαΟιτωμ«.
  νο κοβ»τσάκι ΤΓϋ κ. Γ. Τςονλβκη Βώηας ιΙς
  αϋτδ το ό*αιια Εύ^εβί». Είς τ<ΰ: γονβϊς και ανάδοχον ευχόμεθα νά «ϊ; ζήσΠ. Εύαγ. Γισκονμίκτις ΘΑΝΑΤΟΙ.—Είς Νβάπολιν άπέθανβ ,β^ βίς ίΐο,θϊω ^μένην ηλικίαν ό Χίΐσΐόίοο Ι,ος Ηλάσσηβ ιτοτήο τον έν "Αθήναις 0(μ. βολαιογοοαιον Έμμ. Βλίσση. Ό άποββ. • ώ» ή<ο τύπος Βημοφινή; «αί χασίγνοισιος καθ* όλον τόν Νομόν Λασηθίου έ< Ιοί πββ' ούίον ί&ρνθένΐος χοώΐον εύ«ρ«»η{ς ΕβνοΒοχιίαν εν τη «λαιεία Νβοπόλεως. Ή¬ το φΐλό£βνθ£, πβϋΐποιηνιιιός· άγαθώτοΐος καί άοισΐσς πιλίτης, άπολαμβανων έξαιςέ «όν εκτιμήσεως έκ μέρονς τ«ν συμ«ο>ιτώ,
  τον. Λι' ούϊά καΐ τή* κηδείαν «όν κο,η,
  ■ολούθησβ σύμπασα ή κοινωνία Ν«"ό>εβις.
  Σηλλνχούμιθα θισμώς τοΰς οί .«!ο«ς »0ι,
  ΕΥΧΡΙ2ΤΗΡΙΟΝ.-Π«ίν<ας τοίς ό«». σΐήποτε συμβιασΐόντας τοϋ πένθονς μας β>1 τφ θανάτφ «ού προσφιλοϋς μας ο«ζύ
  νόν παιρός άΐεΐφον κα! θείον Νικόλαον
  Ί. ΧανΒάνου εύχαοισ<οίμβν θβομάς. Χπρίκλεια ΧανΒάνον θΐ«υγέ«βια ατήν πόλι μας. — Άμεΐ'ίβΙητος κιΐ άναλλοΐιιχοί χ9 χθές ό ά/ριος κβΙ πβωτοφονης χιονιά·. —Όλόιΐληςον την νύκτα ώ,νβιο ή τβα- μοοντάνσ. —Τό ποα>ΐ Βέ ά;3ΐιθ8 πίλιν τό χαΐάζι-
  τοϋ όποίαυ ή πιββσις «1{βν έ
  άκό τάς ννκτβοινάς ώ;ας τήί
  — Γενικώς (ά φαιιόμενα τή
  αύϊής βο<ύιηιο5 τού χειμώ — Έξΐ)κολίύ&ησαν μεχρι τειν ωοβόν. —Χα>βΙς την παραμΐΜράν σχεΒ&ν ΰφιίι».
  —Κατά πληροφοι ίας ά£ιοηίσ<ων ονμκο' λιτει*. — ΙιΙνβ οΰΐόχοηιια τραγική ή καταοιαοις είς την οποίαν πβοιήλθον ωρισμέναι οΙ«ο· γένειαι άπόβων τής πό εν-. —"Ενεκα τής οννβχιζομίνης Μακοκαιρία; καί συνεπώς τής άνβργία;. — Σομκακομαβτούοη; καί τής έ«ι!ημ(α( «ής νοίππης. —Ήτις ώςκσΐ χβέ; έγράφομιν άβιΰμιϊ αρκΒτό κβούσμοτα είς τας πτβχοτέβαί όν νοικίαϊ. —ΑΙ ά|]μό8ιαι άρχοί κΐίή Κοινωνία μα( π||έ»ει «ομΐζομεν νά ένΐιαφερθ ΰ» η»8ΐο· σότεβαν βιά την καΐάοΐασιν αύιήν. —ΈΕ αί'ίβϊ τοδ συνβχοϋς χιοτόνεοον ή λαθΜθηο,ια έπίξβΐάβη. ,^—Είς τοόχον ώατε «Α βιν^ κανεί; μέ· ΖΡ,ι γονάτων οέ λάσπβκ καΙ νερά Να«ε· ψ«γ)ιέ»α. —Άλλο κακ5 αύιο—έχιχωοίο» «ροελίί- ββαι;. —Μβγάλο ενδιαφέρον Βεικ«ύει κα«ό 'άς ονναΔέλφαιΐς την Χα«(<β* ό κ. Πθ πονο,γός. —Δι4 τάς φυλακάς 'Αγνιάς. —Παραγγέλλων «ήν ταχείαν Β σιν αύτιεν διά τής ποοσλήψίως 100 ελευ¬ θέραν έΒΥατεϊν. —Τα λιμενικά ζητήμακα την Χανίων χα· ραβαλλονται άηό επιτόπιον άβθρογρσΐΒον. —Πρός τ&ν φοϋυνον τοβ ΝιΐοιραντΙ» Χότζα. — Ή παρομοίωοις αύιή 8έν οάς φαίνιται δτι ΐΐνι κάπατε έχκνχη;. —ΚαΙ διά πολλά γενικήτεβον τοπιχά μα| ζητήμοτα. —Μέ την κακοκαιρίαν οί όμιλοάντβς Κι· νηματυγράφοι μας. —ΎπΙστιισαν όπωοβήνοτ· ζημίαν. —ΕΙνβ βλΐαβτε τολμτιβόν νά ξεμο«!ζπ κανεΐς νοκτοορ μέ τέιοιο καιρό. —Έν πά α π πεςιητώσκι οί Ηΐνημαιογοα· φοι φρο»οϋιιεν θά οημειώακ κιέννες δ«α« έ —"Ω ότε νά άνταποιιριθοΰν «·αισοδτεΒ0« είς τα σημαντικά όμολογονμένης έ|οϊί την. —Ουδέν Βροιιολόγιον εκτελεσθή χβΐί λ ν Πειοοιής Βιά την νήσόν μας. —Φαίνβτοι μάλιοτα ίίϊι τό Βςάγμα θ4 σονεχιοθύ. —Εάν κοίνωμε» άπό τάς «ηλβγραφικα( (Ιβήβεις τςύ έγχφρΐον ««χον. —ΜιταΙιΒοΰσας άγριοατάτην καί έ{ακα· ινθηχικήν «οΐΝνμίαν άνά τάς Έλ)η»ικ4 θαλάσσας, —Τα ά·αιιινηθέντα κηούγματα ύ*έβ ·Ι»" ιβικον χοιαστααΐου. - ΕύβΙσκονν ύκοστηοιπτάς μετοξί) <ο« λεγομίνου «κΐταίνον ιύπο«». —Δέν άακεί β ^έπετι ή αίοχΒά «ααις ·«- μεταλλεύσεως κάθι λοΐκοά γογονό«ο(. —Ποϋ ασφαλώς άΕίζει ευθείαν δημοσιο¬ γραφικήν Βιαχείοισιν. —Άλλά μάλλον εύαιινείβητον «αί απατε· )εσματι»ήν, έν α;<σΐι μέ «ά ονμφιοοντα τοϋ σννόν,ον. —ΚοΙ γίνιται εκμετάλλευσις —νΙ «6 «' ψυχολόγητον μοΙ μιββόηιστον θά έΐέγβμ·* χριαστάσιον τοϋιο. —Ανεφάρμοστον άλλως «ε καΐ____ κτικόν Βιά «ά Ιμκορ,ικά σνμφέβοντα ■ _______________β ΡίίϊβρΜΡ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ Άιχ. Ζααειρ.(ου ΜΕ 100 ΔΡ. ΤΟΝ ΜΗΝΑ αγοράζβτι μΐαχ' β*υμ«βί«ν Ρ«ητ·' μηχανήν ΓΚΡΙΖΝΕΡ άν·ιτέρ«ν β- λ«ν τ&ν κλλνν Α έποίβ (ά οα{ | & | α ς ρ»ψ1μ*τβ(, εντ»λβς δειρεάν. β ΚΟΥΦΑΚΗΣ
  ΝΩΝΙΚΑ Ι
  ». Ίαβαννη; Γμ
  ,·-. β'έΐ».,
  >ς πΓΐρέηΐτι ό κ.
  όί. Τ,ύ:
  -Την πΒ0βλθοΰοην ΙΓ«
  ό .ι. Έμμ. Εύ. Κ0««ίβ""
  ν κ. Γ. Πο,,λάχη $2
  Εύαγ
  Είς Ν.ίκυλ,ν
  (
  η ή Χο,ο
  ιτή0 το« έν "Αθήναι,
  Έμμ Βλ*0οη. ?0 ^
  Νομόν Λασηθίου |, "5
  θί ώ '
  χιαιιιοιηιιιδς, γα,
  .ίτηο, απολομΒάνω» ,|η ^
  έ« μίοους των ο«μ«ο1,,ώ,
  ιαΐ *η» κηδείαν το« ,„
  κοαα ή κοινωνία Νιακό1ιβί
  α θΐομώς τοϋς ηί.·βίο«ί ,''
  ίΡΙΟΝ.-Πβντας ΐους Α,*;
  ισχόντας «ού ηενθονς Μ,
  ρ «ού Πθοθφιλοϋς μας ανζύ6
  «Ιφοό Κϋΐ θβΐου Νικοΐ60,
  ύχαοισ-οίμβ» θερμάς.
  Χαρίκλεια Χαν5ά«ο«
  Οί«υγέ»εια Χανδά,0«
  την πΰλι μας.
  ————^—εΜε«««εΒΐ—·>«—ιΐΜεΒ—_ν ·
  |τος κιΐ άναλλο(«το£ χ,
  «οί χΒατοφανίις χιονια".
  ιν τή» νύπτα ώ,ύβΐο ή τ^
  6« αβΐιοβ *4λιν «ό χαΙάΓ,ι-.
  Ι χιεέσ>{ (Ιχβν ίΚΜ-ηοα(Ι|
  ιοινός ώ;ας τής κ^οχθές,
  ό φαινόμίνα ^Ε
  τος χον χβιμώ»οί.
  ώθησαν μεχρι τ«ν
  Ι» χαραμικοόν σχβ&&ν φ,
  ί αξιοπίσιων οΐμ«·
  ίχβηιια τοαγική 4 καταοτεη{
  ν πεοιήλθον ωρισμέναι οί
  ιν *ής «ό β«ο-.
  ής οννΒχιζομένης εεα»0Μαιρία(
  τής άνβργίαί;.
  ιαοτούαη; κοί τής
  κοί χθές έγράφομε* βριθμιί
  ιματα Είς τος χτβχστεο,α[ η< ιαι άρ,χεΐ κ< Ι ή Κοινβι»ία μΐ| ι>μβν νό Ινϊιαφεοθ ύ»
  [ήν κατάσιασιν αυτήν.
  ις <ο« σονβχοϋς «ξβ.άθη. _ ιον ώατε νό β ι»·» κα*ίΐ·, Μ¬ οί λάαχακ καί νερά «ε» ΐκδ ού «δ— έπιΐωβίο» ενδιαφέρον Βεικ*ύ«ι καΐά τή* Χατίην ό κ. Ποβίτ «νλαχός Άγνιάς. λλων την ταχΒΪαν άειο«·β*ιιι ά τής προσλήψβωί 100 εί» •ν. ικό (ητήματα τεαν Χανίων * άπό έχιτόχιον &ν φοϋ«ν°· τοβ μοίαΐσις ούιή Οέν οάς φοί··" τε έχκνχής. κολΐά γ·νικ»τερ.ον κακοκαιρίαν οί όμιλο6ντ·ί »>
  «αν όκ»οβή«οτ· ζη
  .»*■ «*μΐ|βον νβ
  ιρ μέ «ε«οιο καιρ.ό. ,
  1 β·βι*τώσ·ι οί κι»ημ··">«'
  η «α σημιιώστ »*«·« άΐ"
  , βνΐαχο-ριβοί*
  ,αντικά ομολογούμεν·.
  Ιοοιιολόγιον έ,·τ·
  βιά την νήσόν μοί-
  ^ μάλιστα δ.ι τδ
  νωμε» 6ν& τος τηλ»Υβ»»ιιιίΐ
  έ· βχοβ
  ο« τβχοβ.
  άγβιωτάτην «1
  αν άνά τος Β
  ινηβίντα κΐ|Β«γμβ«
  οοτοσίπυ.
  ϋ
  ι»ι«οί*ο«
  ,ϊ β ..π.»
  ς ΗάΟ. ^
  ο.ΐσει μέ
  'ται έ-μ·«β*λ«υσις
  ό* Οβ
  »ιβι'1ί
  μοστον
  •ά έμ»οβ»·β
  ΑΝΟΡΘΩΙΙΙ
  ΣΥΝΛΡΟΜΑΙ
  Έξοοτβοιχοΰ βΐτ,σία Δολλάοια 10.
  "Αη«α«ι «Ι άποδϊίξϊΐς συνδρομ&ν κ«1
  ίπμβαιβύαΐΜν φέρουσι άπ«ρ«ιτήτ4ις την
  υπογραφήν τβΰ Διευβοντβϋ καί Ιύιο
  κτπτβυ της «'Ανβρβώο«Μ(».
  Ήράκλβιον 27 Ίανοναρίου 1932
  Μ ΓΑΛΛΙΑ, κατά τσς έν ΙΖαρι
  σίοις συνομιλίας τού κ. Βενι¬
  ζέλου, φαίνεται άπσφασισμένη νά
  ύπσστηοίξη τόν διακανονισμόν ιής
  οί«σνσμι<ιής θέσεως τής Ελλάδος ά- πέναντι τής εξελίξεως τής παγκοσμί ου ΜΰΙαβωζ. Σχετική δήλωσις ένένβ το συγκεκβΐμένως ύιό τού Υπουρ γού των Οίκονομικών κ. Φλαντέν πρός τόν κ. Ββνιζέλον. Ή δήλωσις αοΊπ, λαμβανομένας ύπ'όψει καί ιή( στάσεως τής Ιταλίας ήτις καθωρί¬ σθη σαφώς έν Ρώμσ καί κατά «ήν έκεΖθεν διέλευσιν τού κ. Βενιζέλου ώί.καί τής εκδηλωθείσης Άγνλι«ής ποοθυμίας διά πάσαν σχετικήν συζήτησιν—άποσειχνύει όιι τό τα¬ ξείδιον τού κ. Βενιζέλου έπιτνγχά- νει πλήρως. Μέλλει δηλ. πράνματι νά ποσλειάνο τό Ιδαφος έν σχέσει μέ την ίκανοποιατικήν λύσιν των έλληνικών οίκονομι«ών ζηιημάτων καί περιφβσυρεϊ άπό τούδε «ό έρ γσν τής νομισματιχής μα« σταθε^ο ποιήσβως Μαί οίκονομικής ηερι< συλλογής. ΗΔΑΗΘΕΙΑ επί των ένεογει ών τού κ. Βενιζέλου έν _ύρώ π υ θά καταόειχθ^ ασφαλώς σαφβ σιέρα, Βίαν ον.ος έηισιρέψσ. Έως τότε λοιπόν άς λέγουν ό,τι Ιέγουν αί άντιπολιτευόμβνοι. Καί πρό παντός άς κάμνουν πνβύμα. Υπήρξαν., τό¬ σον πΐωχοί τώ πνεύματι οί* άνθρω- πσι, άπένανιι των ίστορικής άληθεί» άς έ/τιτυχιών τού κ. Βενιζέλον καί άπό ι ού άνακιόρσυ τού Άγίου Ία πώβαυ «ού Λονδίνον μέχρι τής Χά γης, διά μέσου Βουκουρέστιον, Ν<ΐ γύ, Σεβρών καί Ααοζάινης—ώ: αι- μειοί συνάδελφσς των Αθηνών, ώ στε καί'ώρα νά μην είνε δυνατόν ουι· ΙπΐφνλακτΐΝώΐεροι, υϋιβ τού λάχιστον όλιγώτβρσν<πτωχοί>—νέίχ
  δηΐοΰτίαι. Άς μην έ«πλοττ^ώμεθα
  λοιπόν καί πρό παντός άς γελώμεν
  μέ τό ηνεΰμά ταν.
  Τ Ο ΖΗΤΒΜΑ τού προστατβυτι-
  κου δααμολογίον υπήρξεν ά
  σφαλώς ή Άχίλλεισς πτέρνα τής
  Κυβερνήσεως τού ΆγγλικοΟ Έθνι
  κου σννασπισμιύ. Άπεσιωπήθη
  κατ' αρχήν διά νά μην επέλθη ά-
  μέσως ή μοιραία ένδοκνβερνηιική
  διάστασις μβταξύ Σνντηρητικών άφ'
  ενός καί Έρναΐικών καί Φιλελΐΐ/θέ
  ρων άφ' έιέρον. Ήδη μέ τάς ηςώ
  τας σνζηΐήσεις, τό κακόν εξεδηλώ¬
  θη μέ απειλήν διαλύσεως τούΈθνι-
  κοΰ συνασπισμίΰ. Παρά όέ την δο
  € εισ αν προσωρινήν λύσιν είς τάς
  ένδοκνβερνητικάς διαφωνίαν, ή
  'Λγγλίσ, φρονούν οί πολιτικοι, θά
  ευρεθή συντόμως πρό νέσς πολιτι
  κης καταστάσεως. £ίνε δέ ζήτημα
  εάν καί βραδύτερον οί ονντηρητι*
  κοί θά κατωρθώσσυν νά έηιβάλ-
  λοι/ν τό περίφημον προστατευτικόν
  δασμολόγιον άπέναντι καί τής ίδι
  των άπόμη ηλβιοψηφΐας.
  ΕΙΣ αγροφύλαξ είς τάς Θήβας
  έφόνευβε ένα πο.άοφυγα
  Κακός, κάκιστσς ό τρόπος αύτός
  τής ίφαομσγτΐς τ(55ν νόμων υπό τώ»
  άγροφυλάκων καί ηοΧΙφ μάλλον
  διότι αυνέβη καί ίδώ, έλεγχθείς
  παρ' ημών μέ τό αύιΑ μέτρον. Άλλ'
  ή ενεργεια αυτή τού αγροφύλακος,
  ήτις άλλως τε θά τιμωρηθή διον
  ιω;, τί σχέσιν έχβι μέ τό Κράτος
  καί ειδικώς την Κυβέρνησιν ώστε
  να γίνβται τόπον άηδίς έ«ιιε«άλλευ
  σις τού γενονότο;; Διά νά φσβηθ#
  άοαγβ ή Κυβέρνησις # οιά νά νσ
  μισθ£[ δΐι επανεστάτησαν οί είρηνι
  Μοί Θηβαϊοι καί ότι άπειλείΐαι σφα
  γή όλων των έκεϊ—■ άγροφνλάκων
  τούλάχιστο»; Μωρίαι.
  ΕΙΣ ΤΑ Ίβρσσόλυμα δημισνρ
  γεϊται σοβαρά κατάστασις
  ένεκα «ής αξιώσεως των Άράβων
  χριστιανών νά άναμιχθούν Ινερνώς
  είς την Πατριαρχικήν εκλογήν. ΑΙ
  άπόψκις των μάλισ.α επετεθησαν
  ενώπιον «ού Ανωτάτου Άγγλικού
  ΔΐΜαστηρίον όπερ μέλλει νά έκδώσο
  Ναν' Βύΐίς «όν ίπόφαρίν »ον. Ας
  ΑΝΟΡ®ΩΣ1£
  ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  Ό Εισαγγελεύς Πλημμβλβιοδι-
  > όν Ηρακλείου ώς πρόβδρος τής
  Έπι*ροπή5 των άνβγβιρομένων
  Φυλακών Ηρακλείου.
  Διακηρύττβι δτι.
  Την 7ην Φι-0ιοναο(ου 1932 ήμίοαν
  Κυθιακήν καί ώοαν 11 — 12 η. μ. βν«ο-
  γηθήσβιαι ίν τω ΕίσανγΒλΐΜφ καταστή¬
  ματι Ήοιχλβίου μβιοδοτικη δημοποα-
  σία δι' Ιναφοαγίστοον ποοσφοοόον δι1**
  την «θομτίθΒΐαν Ι«-»τόν χιλιάδων διά-
  "ων ?λαιοιτυο'·ν«ις β'. χατίογασίας ι»οδς
  Χθϋσιν των ανίγβιοομένων φυλακών
  Ήοτχλείου.
  Ο! δοοι ττίς δημοηοασίας,ίΐσΐ κατα-
  «βθίΐίΛένοι ϊν τοίς γραφείοις τή; ΕΙσαγ-
  γελίας των ΔτιιιοσΙων εογα>* χαί των
  Άγοοτι«βτ Φ^λαιιδν "Ηοακλβίαυ Ιν
  ι ί, ποοα«οχόμβνοι ι ί βουλόμβνοι δύ·
  να»ιπι νά λά6α>σι ννώσιν αύιών.
  Έν Ήοακλείφ »δ 25η '/αν)ο'ου 1932
  Ό Εισαγγελεύς
  Κ. Γραα'άιος
  ΝΕΥΡΑ-ΖΕΡΒΟΣ
  Φίρμαχον εγκεκριμένην δια ι9)ζ δ π'
  ϊριθ. 856 τί)ς 12—12 1928 γνωματεύ-
  εας τεΟ Άν. 'Υγ. Σαμβουλίου ι ιδικάς
  ΚΙΟΙΡΙΣΜΟ: ΤΟΗ .Α1ΧΑΝ0ΥΜΕΗ&Η ΑΗΤΙΑΪΨίΟΣ ΗΟΑΥΤΕΚΝΟΝ
  Το 6ηο«ρν>Τον 'ΥνΐΕινίις άηηόθυνκ
  πρός τού; κ. κ. Γπνιχοΰς ΔιοΐΜητάς
  κ«1 Νβμαρχιχς τβθ Κρ&τβυς ένκύκΜβν
  «Οτου όιά τής οπ»ί«{ χαίιοτα γν*ιοτον
  δ π λιτβιδή άνϊφβρθη εί; Οιύτο ότι πβλ-
  λοΐ των υηο τβδ σχ«τικου Ποοβίρι«οϋ
  ΔιβτάγμΛτος πιρΐ καιΒοριβμοΰ άίτορυν
  «ολυτίκνων, έχιτροηβν πβρβρμηνΐύβυβι
  τβν Νόμον Ο3ον άφοροί την ίνοικν τού
  κολυτβκνου, οϋτιι δβ ΰημιβυργβυντ«ι
  δ'κχιοπ διαμαρτυρ(«ι κ«1 πβράπβνβ ίκ
  μερους ΐών ίνοιβφΐρομέννν δι* & «αί
  άνΒΜοινοΐ σχβτικΜ{ τα κάτυβι:
  Πολϋτ&Ηνη όιχαιούμενβι ν« τύχναι
  της διλ τού Νόμου προβλβπομινης
  «ροθΓΐχαίχ{, όρϋζβντΒΐ ο! ίχοντ» πίντβ
  τουλάχιστον τέκνα έκ νοιιίμευ νάμοο
  Α νοαιυοποιηθενται καί ήλικΐας ουχί
  άν« των 10 βτλιν αυμπεΓτλπϊωμ*νυν. Έν
  περιπτώσει θανάτοο τής μητρός πολύτβ
  κνος όρΐζϊται έ χπρεύσχς ίχ«ν 4 του¬
  λάχιστον τέκνα βύχΐ &ν« τδν 10 4τδν.
  Έν πϊριπτώο»! βέ θανάτου τβ& ηατρβς
  πολύτίχνος βρίζετκι π χΑρκ ή Ιχουοβ
  τρί» τέκνκ ήλΐΜίας ΰύχΐ αναι τβν Ιέ
  ίτΰν. Είς έκαστην τδν πβριπτώαεων
  τούτ».ν ββ λβμβ&νβνται Οπ' οψΐι καιΐ
  λ χβτ* νόμον ώς κάτωθι έζιχιρισεις:
  Α') Τα άνβπηρα τβκνκ συνυπολογί·
  ζοντΜΐ κ»1 άν μ» &νει τβν Μ> Ιτβν ίφ'
  δαον είναι αν«μ*,"τά δέ σηβυίάζοντ*
  μβχρι κεραιτώββοις των σπουδ&ν τεΐν.
  'β; άνάπηρα τέκνα διον. νβ βΐνρώντηι
  οωμοτικως ΐι δικνοητΐΜΒς πΑαχβντκ
  κοιτά τρβΛον μίι έπιτρίπβντβ χρβνΐνϊ
  νά έργΑζΜντβι κβί ν* κ«τ«οτ6σι π«-
  ραγνγικιχ κβινοινικα &τ·μβ*. Με«·{ύ
  των ακβυδαζβντιιν τέκνειν δέον νά
  ΟίτολονίζΗντβι κ«Ι «Ι υ··πταΙ τιχνβν
  κβΐ έη«νν<λμ«ιτ·ιν κειθ' λαόν κ«1 τβθ· τα σ«βϋ5άζ*»σι την τέχνην «Ις ήν βα εϋρκββσιν ειτ«νγελμ«τιχ9ς κρβα«νατβ· λισμίνβ. Έιτβιδπ επί ιτλέον ύβίοτβντβι και ««■ ριπτώσιις *«τ« τας έιτοίας δέον ν* λαμβάν&ινται ίιπ" όψιν »1 βαθμοΐ άιιο· ρίβς ηκΙ Α ίιλικίοι των τβκννν κλπ. τό Ύπουρνεΐβν παραγνέλλαι οιτη« «Ι κρίνουσαι έπιτρβπ«1 πιριλαμβάνεισι διά τι τοϋς πάνιη απόρους, τ«ι>ς απόρους
  κβ>1 τβϋς εύπβρους πάσαν οΐκονένειχν
  πολυτίκνου ίντίς τ&ν όρίων τοΰτ»ν
  τής ηλικίοτς καί βύχΙ μόνον μέχρι τοθ
  16 ϊτβυς.
  Ήτο τ« μέν αρρενοι έφ' 2βον είνε
  δγαμ« μ«1 ΑλιχΙθΜ; βύχΐ βνΜτίρβς τβν
  23 Ιτβν, τα δέ θήλ·« άνΐϊβρτήτοίς
  ήλιχ(«ς ίφ' ίσον χ«Ι τκ&τ« είνε
  αγαμβι.
  νευριχδν νοσημάτων ήτοι: ι ^ . _ . .
  « α „ , , , .» ' ° ««» »*ίί Γεβίργίας ύκοορνός χ.
  Νεϋραβθίνείβς, ΝίϋραλγΙαΓ, ίσχυάδαιν Άλ«ί«νδρής διά τηλεγραφηματος τού
  Ρ«ΐίματισμ©ν, άρθριχομβν, ψ^χοπαθή· "(ό; τάς Νομαρχίας " " '--------'
  οίαν χαί μπαδ*γκεια*6ν <νειΐ(-ι*έ6ν νοση ^ ΠωλιΤται ιί( δλα τα φαρμϊχιΐα. ρχς τοΰ Κράτους χ«1 προηγούμενον τβιοότο» Ηθό Σνλλόγο» «Άπόλλαιν» Είς νβνικην Σνϊ νίλκυσιν [έν ΐφ καισσιήμαχι τού 'Ωδείον Ήρακ>Β(ον την 31 Ίανονσρίον 1932 ημέ¬
  ραν Κί'οιακήν κι'ι ώοαν 3 μ. μ. ΐ·α ακοί'-
  πωσι την >ογοΒοσίαν την ΔιοΐΝούντα>ν χδν
  Σύλλογον «οί χροβείσ.ν είς την εκλογήν
  την ΒιαΒόίω» την.
  Έν Ήρακλείΐϊ) <ή ?5 Ίηνουαςίο» 1932 Ό ΠαόεΒοος Ν. Γ. ~ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Καϋΐσταται γνωστΐν δι τα νρσφΐΐα τοβ Δαοονομβίου μβϊβφέ,θησαν ιΐ: την στοάν ΖΊΒεραχτ) Εναντι τού *αταα«ήμαΐθ£ μ. Φαυν τονλάκη διον τοϋ λοιπού Βίον νά προσέρ¬ χωνται (Ι ένβΐϋφΒοόμενοι. (Έ« «ού Γοσίείοο τού Δασονομιίον, Ό Είσαγγβλβύς Πλημμβλβιοβι κων Ήρακλβίου ώ; Πρόβδρος τής Έπιτοοιτής τ£ν 'Ανβγβιρομε'νων Φυλακών Ήραχλβίου Διακηρύττβι δτι, 7ην ΦΒβοουαβίιυ 1932 ήμέοαν καΐ ιδίαν 11—12 «τ. μ. ί- ίν τφ ,ΕΙσαγγιλιχω Κα- Ήοα^λείου μειοσοιιχή δτ]- μϋκραοία δι* Ινσφοαγίσ ών Νθοσφοοών διά την ποΓμήθβιαν ϊοακοσίαιν τόννοον θίΐοεϊής νής ποδς χοίσιν ?ών άνβγει· ρσμέτων Φυλα*ών Ήοαχλείου. Οί δοοι τής δημοποασΐας είσί χατα· 'εθβίμίνοι ίν τοίς γραφείοις, 'ή; ΕΙσαγ- νελίας των Δ<.μοσ(αιν Έογαιν κοί «άν Άγοοτινάν Φΐ'λαχών Ήοανλ'ίου ίν (ι; προοεςχίμΒνοι ιί βοιλόμβνοι δύ¬ νανται νά λάβιτσι γνώσιν αυτών. Έν ΉΟα*λ£[ω τχί 25 Ί)αοίου 1932 Ό Είααγγβΐεύς Κ εύχηθώμεν νά περιφρουβηθώσιν άοχονντως ΐά περ· τόν Άγιον Τά¬ φον άπαράγραπτα έθνικά δικαιώ- ματα. ίτι »1 προσφορκΐ διά τόν μειοδοτικόν διαγΜνΐρμόν ί{αγ»»γικβυ ίώρου έλαιο λάδλΐν δέον νά σονβΰίύωνται υπό δή* λώβεοις «νβφΐροόσης έκ ποίο» ΝομβΟ τήϊ Κρήτης Θά έΕαχί^ τό σχετικόν πο¬ σόν έχάβτηβ ηρβθφοράς. —Τό δίκαιον των σνναλλαγματι- κών. Τό ΰπουρνεΐον Διχαιοσύνης δι* έγκυ- χλίου το» πρός τάς δικαατικάς αρχάς Τβδ Κρατους χαββρίζει τόν τρόπον ιιΐρΐ τοθ δικ«ί«υ τβν συναλλαγμκτιχών χαί τβν γραμκατίΗν ε({ διαταγήν μετά τόν Νόμον 3283 τόν χυροθντα τάς συμβά ΟΕ'ς τής Γενέυης. Ώ; γννατόν διά τή; έγχνκλίου ταύτης καθορίζεται 4τι τό δίκαιον τβν ουναλλαγματιχβν έξακο λονθεΐ διεπβμενον ύ"ό το» Έυποριχου Νόμον χαί τ&ν ουναφβν «ύτ» διατκ- Ό _ Είσαγγβλβύς ΠλημμβΚβιοδι- Ήρακλβίου ώς Ποόβδρος τής Έπιτοοπής των άνβγβιρομβ'νων Φυλακών Ηρακλείου Διακηρύττβι δτι, Την 7ην Φ βοουαοίου 1932 ήιιίοαν Κυθιαχήν χαί ώ3αν 11 — 12 π. μ. ίν«ο- Υϋθήσεται εν τφ ΕΙσαγγβλινφ Κατα' σιήματι Ήοαχλβίου μβιοδοτιχήν δημο- «οαοία δι* 8νσφοαγ(σια>ν χοοσφοοών
  διά την προμήθειαν ϊνβνήκονα τόνναιν
  γαιανθράχων Νβν7 Κ&δίβΐ καί δέχο
  τόννοον γαιανθοάΝθον *3&τάϋ» ποός
  χςήσιν των άνεγεφομέναιν Φυλαχδν.
  Οί δοοι ιής δ»ιμοποασ[ας εισί χατατΒ·
  ίεψένοι Ιν τοίς γραφείοις, τ«ϊς ΕΙσαγ-
  γβλϊα;, των Δηυοσίων "Εογαν καί
  των Άγοοτικών Φυλακών Ήοαχλβίου
  {ν τί; ποοσεοχόμβνοι οί βουλό|«8νοι δύ¬
  νανται νά λάβωσι γνώσιν αυτών.
  Έν Ήοανλίίφ ιή 25 Ίίαοίου 1932
  Ό ΒΙσαγγβλιύ;
  Κ. Γρααάχος
  ■ΑΙ δαπάναι τδν δήμοον.
  Προχειμένου κ*τ* αύτάς νά χατανε-
  μη80 τό δυνάμει τοθ αρβρου 4 τβθ νό-
  μου 4^53 βαρύνον τβύ{ δημους χαί χοι-
  νότητας χρε«ιλοτικόν ποσόν τβν 8 Ο0Ο.
  000 τό υπουργείον τβν Έιντεριχβν
  παραχαλεΐ τάς Νομαρχίας ίπ«ς τιτΰ
  γνβιρίθΜθΐ τίνβ; έκ τβν Δημ»ν διεξά-
  γονσι την ταμειαχην των υπηρεσίαν
  διά τβν έπαρχιαχ&ν ταμείειν.
  Δέον δέ νά ίχΝβιν ίιπ' όφιν δτι από
  τού 1932-33 τ«ΰς δήμους χαί χοι«έ)τη-
  τας δέν Θάβ·ρύ«η οΰδεμία ίτέςα ία·
  πάνη πρός διείαγΗγην τής ταμειακής
  τνν υπηρβσίβς βίμή μόνον τα τοθ νβ·
  μου προβλεπόμενα ποσοστά.
  ΑΒΕΔΙΣ
  ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΑΜΜ0-ΦΩΣ
  ΑΙΠΑΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΟΥ
  Πρδ; οίοσιν τοΰ άτόπου ττίς μέχρι σήμερον πωλήσεως είς τόν
  Γβωργικόν κόσμον Εένων Λιπααμάτων είς καταστρβπτικας δι' αΰ
  τόν τιμάς, ώς δήθεν λιπασμάτων διπλης καί τβτοαπλής δυνά¬
  μεως των Ελληνικήν, ή Έλληνική Έταιρία Λιπασμάτων πά»
  Οβσκβύασβν εφέτος καί πωλβί τα Ιένα ταύτα Λιπάσματα ώς εξής:
  Τύπον ΑΜΜΟ-ΦΩΣ 2020 0 (17.20.0) Δραχ. 251
  τόν σάκκον άντί δραχ, 360.
  » ΑΜΜΟ-ΦΩΣ 13 46 0 (11.46 00) » 298
  _ τόν σάκκον άντί 6ραχ. 380.
  9 » ΠΕΡΟΥ 7.10.2. » 135
  τόν σάκκον άντί δρ. 250.
  Παρβκλήθησαν έγγβάφως τό Γβοορνικόν Έπιμβλητήριον κσί ή
  "Ενωσις των Συνβταιοισμών *ά «ρεβοίν ϊϊτβ είς Χημικάς ανα¬
  λύσεως, εΐτβ είς δοκιμάς, πρός σύγκρισιν των ξβνων Λιπασμάτων
  μέτάέλληνικά Λιπάσματα, ίνα διααωτίοωσιν κατόπιν «ά μέλη
  των καί μή πίπτουν ταύτα θύματα τής αγνοίας των πρός
  βλάβην των γενικών συμφΐρόντων τού Νομού μ*ς.
  ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ
  —Τό μνημόσυνον τοΰ Φιλήμονος
  Σπινθουράκη.
  Επιβλητικόν^ έτΐλίοθη προχθές είς
  τόν'ΐερόν Ναόν τοΰ Άγ.ΚΝνοτ«νΐ(νου
  το τΐσσαραχονθημΕρον μνημόσυνον
  τοθ αειμνήστου ουμπολίτου, ταμίου τής
  'Εθνιχής Τραπέζης Φιλημβνος Σπινθβυ-
  ράχη. Είς τό μνημοουνον έκτός τβν
  'Αρχήν πκρίβιηοαν αί Διβυβυνταΐ τ&ν
  ■Υποκαταατημάτκν Έβνικής χαί Έχδο-
  τιχης μ. Κ. Άλχ. Μαρής καί Μιχαήλ
  Φυτακη;, εί Διευθυνταί τ&ν λοικβν
  Τρακεζβν, ο τέ»ς Γενικάς Διοικητης
  Κρήτης χ. Ιϊτος ΓβΜργιάβη;, β( συνά·
  δελςροι^του θανόντος έν σώματι,χαϋχλι
  χτβς χόσμος έκ τής ημετίρκς χοινι>·
  νίας μετα{υ τΛς οποίας τβββν &γ«πη·
  Τβί ήτο ό ·ν τή άχμβ τής ηλιχίας χαί
  τοβ οταδΐου τού ίχλειπών συμπολίτηί·
  —Ή τηλβφωνιχή συγκοινωνίαν
  Ή Νβμαρχία "Ηρακλείου ΙχοινβκοΙ·
  ησε πρός τόν χ. Δήμαρχον χαί «ύς
  χ. χ. Προίδρους τβν κοινότητος τβθ
  Νομοΰ εγκύκλιον ούτβυ διά τής οποί¬
  ας γννρΐζΐΐ έτι κατόπιν διαταγής τή(
  Γενικάς ΔιοΐΜπσβΜς δέον β Ι χοινότητες
  νά έκδόσνσι χαί άποστείλΝβιν εί: τέ)
  Ταμείον εί; & ϋπάγονται τα χρηματικά
  ίντάλματα υπέρ τού ταμείβυ τηλεφθνι-
  χβν συγχβινεινιβν.
  —Τό έλοηον χαί σάπωνες.
  Τό Υπουργείον τβν 'ΒβΗτεριχβν ΑΓ
  έγκυκλίου τού κρός τάς Νομαρχίας «β-
  ρέχει οδηγίαι κερΐ της έφ>ρμογής τού
  σχετιχοδ Διατάγματΐς περΐ νομιμοποι-
  ιε»{ άνααΐολής διατά|ε·>ν περΐ τβν
  βρνν «τΐίϊ δίον νά πληρβοι τό ίλκιον
  χαί οί οάπΜνες.
  —Έκλογικά.
  Ό υπουργός Γενικός Λιβιχητηβ Κρή¬
  της χ. Νικολ. Άοκούτοος διά τηλε-
  γραφηματόΐ τού πρός τάς Νομαρχίας
  τής Νηβου γνοιρίζει δπ είς την Ϊφπ·
  μερίοα τής Κυβαρνησενς έβημοσιεαθη Α
  ίμος 5295 διά τού βποίου τρβποπβι-
  οΰ<ται αί διατάςεις τβν έχλογιχβν ίνύμων παρακκλβΐ δέ ί/τ»)ς μελετηθβσι [τάπερΐ τή! έκτελίαΐΜς τβν νεειν διατά .ίε»»ν. _____ '—θάνατος Κρητός έν Ν.Άμβοικΰ. Ι Τό ίν Σαντιάγν τής Χιλής Γενικόν [πρ«{*ν«Ιον τήε "Ελλάδος δι' ένγράφου τού πρός τό υηουρνκΤον Έ{«τερΐΜβν • «ΌΐνβΚΒΐηβένΐο; χ»ί είς την Νομαρχίαν ' γννρίζβι δ π τοις αρχάς τβθ παρελθόν τος Σεπτεμβρίο» άπεβίκβεν έν ΤιλτΙχ τής περιφερείας ϊαντιάνο» ό έ{ Ηρα¬ κλείου καταγόμενος Όδυοσεϋς Κό¬ ρακας '—Μία ενίσχυσις. ! Τά Φιλα«6ρνπικά Ίδρύματα Άνδρέ- ου χ»1 Μαρίας- Καλοκαιρινό» διεθεοαν δραχ. 10Γ00 (ιιτέρ της ένιοχ6οεΗ( τοθ Ο1χονομιχ<& Ζυοσιτίου. —ΑΙ κοινοτικαί φορολογίαν Τό υπβυργιίον Έσιιτεριχβν έκοινο- πβίηαεν είς τάς Νομαρχίας πίνακα τβν μέχρι τέλβΐΗ Νοεμβρίο» κ. Ε. έπιβλη- θεισβν υπό τβν χβι«οτήτΜν φβρολο* γιβν διχβιΐίμάτΐίν χαί τΐλών, άμ|αΝν έράνυν χά) «ιροσΜκινΑς ερν«α(ας χατα τό «Ιχβνομιχόν |τ«( 1931-32. Ι
  ΑΝΟΡΘΩ--
  Ε1ΔΗΣΕΙΣ -ΤΗΛ/ΦΗΜΑΤΑ
  ΕΥΟΔΟΥΝΤΛΙ ΟΙ ΣΧΟΠΟΙ ΤΟΥ «Οϊ ΤΟΥ ι. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΑΝΑΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ
  Ο ΜΟΥΣΑΝΟΦ ΕΔΗΛΟΣΕΝ ΟΤΙ ΑΠΕΤΥΧΟΝ ΤΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΔΙΑΒΗΜΛΤΑ
  Τό Γραφείον Τύπου διά τηλ?-
  γοαφήματός τού πρό; τάς Γενικάς
  Δΐοικήσεις καί Ν ),ιαοχ(ας ανακοι¬
  νοί τά κάτωθι:
  Τά έκ τοΰ έίωτβοικοθ τηλβγο,α-
  Φηματα άναφέρουν δή ό "Ελλην
  Ποω&υπουογός κ. Ββνιςβλος ουμ-
  πληρώσας τάς συναντήσβις βίς
  Παρισίους μβτά των αρμοδίων
  Γαλλικών προσωπικοτήτθιτ καί
  συνομιλήσας μβτά τού "Αγγλου έν
  Παρισίοις Ποβοββυτυϋ την μβση
  μβοίαν τής παρελθούσης Δβυτβ"-
  οας, άνβχώοησβ τό άπόνβυμα διά
  Λονδίνον. Είς Λονδίνον θά συ-
  «αντηθΰ μβτά των "Αγγλων πολι
  τικών καί οικονομικήν παραγόν-
  τεβν βίς τοΰς όπο.ους κ αί θά ανα¬
  πτύξη την σημερινήν θέσιν «ών
  οικονομικόν τής Έλλάδο:.
  'ϊπό τής Ελληνικάς Κυβββνή
  σβως δέν ελήφθη εισέτι οι)5βαία
  πληροφθρία σχετικώς μέ την επι¬
  στροφήν είς Αθήνας τοΰ Πρωθυ
  πουργοΰ. Πιθτβύβται δμως δτι θά
  επανέλθη βίς Αθήνας την προσέ¬
  χη Κυριακή*.
  Τά έκ Παρισίων τηλβγραφήματα
  άναφέρουν δα άνομολογβίται γε¬
  νικώς τό βάσιμον των ποοτασσο
  μένων ελληνικήν έκιχβιρημάτων
  δσον άφοβφ την οικονομικήν έπα-
  νόρθωσιν.
  Η ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΥ κ- ΜΙΜ4ΓΕΡ
  Ό κ. Νιαάγβρ «ής δημοσιοναμι-
  κ(|ς έπιτροπής τής Κοινωνίας των
  Εθνών άφιχνβΐται βίς Αθήνας
  κατά τό πρώτον πβνθύμβρον τοΰ
  προσεχούς μηνός Φββοουαοίου χλη
  θεί; ειδικώς ύ,ιό τής Διοικήσεως
  τήςίΤραπέεης τής. Ελλάδος καί
  κατόπιν οχ*τικής έγ«ρ(σβ&>ς τής
  Κυβερνήσεως πρός εξέτασιν των
  δημοοίων οίκο /ομιχών «ής Ελλά¬
  δος. ___
  ΑΓΑΘΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
  ΔΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
  Τά έκ Παρισίων σχβτιχά τηλβ-
  γραφήματα άναφέοουν δτι βίς «ούς
  άίμοδίους κύκλους έπροξένησβν
  αγαθήν εντύπωσιν τό γβγονός δα
  ή Ελλάς δέν έζήχηϋβ την χορήγη¬
  σιν είς αυτήν οανβίου, τοθ Ποω-
  ,θ υπουργόν κ. Βενιζέλου αρκεσθή
  Ι τος είς τό νά πληροφοοηθά τάς
  αντίληψίς των ξβΎων Κυββρνή-
  σβ.ον διά τάς έπανοοθώσβις καί νά
  . επιτύχη ωρισμένα άνταλλάγματα
  διά «ήν 'Ελλάδα.
  Ι Τά αύιά τηλβνραφήιιατα άναφέ
  ρουν δτι κατά τάς γενομένας επι
  'σήμους δηλώσβις ή Γαλλική Κυ¬
  βέρνησις δέν ε (βι ουδεμίαν άντίρ-
  ρη^ιν διά την διβξαγωγήν τή; αί·
  τηθβίσης παρά τής Ελλάδος έρβύ-
  νης επί των δημοσίων της οΐκθνο ·
  μικών.
  ΑΙ ΕΜΠ9ΡΙΚΑΙ ΜΗ Μ\11
  [\ 18 ΓΕΡΜΑΝΙΙΩ! ΕΜΠ9ΡΙ1Ι
  Ό έν Αθήναις Γβρμανό; Πρ;
  σββυ«ής έπισκβφθβίς «ήν παρβλ
  θονσαν Δβυτέραν «όν άναπρόβ
  δρον «ής Κυβερνήσεως κ. Μιχαλα
  κόπουλον εζήτησε πληροφορίας
  π8θι «ής ά^ολιυθητέας παρά «ή;
  Ελλάδος έμπορικής πολιτικάς Ό
  κ. Μιχαλακόπουλος εδήλωσεν είς
  τό» Γερμανόν Πρβσββυτήν ότι ή
  Έλληνική Κυβέρνησις δέν θά κι
  ταγγβίλη «άς εμπορικάς συμβάσεις
  αί οποίαι είναι ίαοβαρεϊς μβτά «ών
  «ής ΓβομανΙας.
  ΒΙΥΛΓΑΡΙκΓΤΐΡΑΠίΙΔ
  Τά έκ Σόφιας «ηλβγααφήματα ά
  ναψέρουν ότι ό Βούλγαρος Πρω
  θυΐϊθυαγός κ. Μουσάνωφ έδήλω
  σβν δτι είναι άπογοητβυμένος άπό
  «ήν δημοσιονομικήν επιτροπήν
  τής Κ.ΤΕ. διότι δέν πιστβύβι δτι
  ή Βούλγαοοι είναι πτθοχοί. θεωρβί
  δέ αύ ΐού; βί; πολΰ καλλιτέραν κα
  τάσ«ασιν άπό ιούς πολίτας άλλων
  Κοατών.
  ΤΑ ΙΑΙΙΙΙΑ ΪεΓϊΗΣ ΓΕγΜΙΝΙΑΣ
  Τά έκ Βϊρολίνου τηλβγραφήμα·
  τα άναφέοουν δτι οί Πιωτικοί πι
  σΐωταί «ής Γβομανία; παοεχώοη-
  σαν τό ετήσιον χρεωστάσιον διά
  «ήν άπόδωσιν «ών ί^ιωτικών χοβ
  ών.
  ΤΑ ΛΑΊ'ΚΑ ΣΥΣΣ1ΠΑ
  ΚΑΙ Η ΘΕΡΜΑΝΣΙΣΤΩΝΑΠ0Ρ2Ν
  Ό ». Νίμίρχης Ή^ακλείο^ θίλ«ν
  να διευκολύνη την διανομήν τοθ διτό «Ο
  ΟΙκβνομιχ&Ο ΣίασαΙοιι παρεχομένου φα-
  γτ](ο0, ϊίΐΛθε^ Τας πχετιχβς βϊηγΙοις
  Βπω, ή διανομή γίνη ίηΐ τόιχ-υ εΙ< ν-ύ. σ^νοΐΗΐσμού; Ά<9ίχλ4·ιοι>, Χρυαβπηγΐ];
  χαί Κατθίμκα ιί; 1<ασ;ον {κ τδν δ πό! ών θα διανΐμηθοθν 103 μεί-ίδες Παρα τίιν ίρ^οστασΐαρχίβν Λ Ά άλ άτεαΐάληΐΛν πρδς χον 0 δλί δ δί η η μ. Νβμάρχη; 400 διλτί» δια τβν δτ θά ίιανεμηθ^ είς τβΰς άτιίρους τί)ί πί λεως μαςιλκιοκκρήν πρός βίρμΐναΐν των. ΈκΜΐον ·ω' δεΧτ'ιον τοότω* α,τι ηροθιοτ((ύ·ι 15 δ «αία: ίλϊΐοπ^ρήνο; χαί θ* δΐΛΤίθίΟν τά μέν 200 ιίς κύ; ίαί ρους ι3ν προασιιίων,τά λοιπά δέ είς τοδς ίλ η οί μ χ. Λιαπάκης Άλΐπου δίλης διίθιακν 500 δ χ ίλαιοπυρ<]νος οηέρ χοθ Πΐβχοχομιιαυ ΉρακλιΙου. ΪΡΑΪΜΑΤΙΣΜ8ΣΔΙΑΙΕΑΠ4ΜΗΣ Πρσχθές είς τό μβτι'χιον "Αγιος Ία>
  άννης καί Ιντός »ής άμηέλου τοΰ Ιατοοΰ
  μ. Κεφαλογιάννη, ό θ. Μ.
  βοηβούμενος ΰκό τοΰ μιιο,οΰ ΰετοϋ
  υΐοϋ «ου Θίθδώοου, |ηβ«έθη χατόκιν
  λογομαχίις, χαΐά ι ού {κ τού ώ; 5να)
  μβτοϊίου Έμ^. Δοξαστάχη «αί διά
  σχαηάνης «όν Ιιοανμάιισβ σοβ^ο5ς «Ι;
  την κιςραλή*.
  "Ο δο^σιης συνβλήφθτι. δ δέ «ραυ·
  μοιτισθβίς μβΐεφέοθυ εί; «ύγ κλινκήν
  Τοανιαλίδου
  Ιπιχίνδυνος.
  Ή καιάσΐασις τού βΐνβ
  ΑΙ Μ9ΑΥΣΜΑ]ΙΙΙΑΙ 3.181
  Τά 6.τουργιΙ?ν Τγιιιντ]ς ανακοινοί
  είς τκ 'ΥγιειονομεΤϊ τοθ Κράτους 8 ?ι είς
  το |;»«ιρικόν ίσΓ;μΐ.ώ3τ]σΐν τελεικαΕιο;
  «ά έξη; κροόσμϊϊί λοι^ωίών ντ5αβ«:
  Πχνώλτΐι: είς Αίγυπτον 10 χρούΐμα-
  τα ίί ώ) 7 θαναττ,φό )«, είς Βριττκνι-
  Ί θί
  Η Ε:ίΑ'·:ΐΣ ΤΙ! ΚΑΚίΧΙΊΡΙΑΓΧΙΒ' ΑΠΑΣΑΝ ΤΗΝ ΝβΣΟΝ
  ΑΠΕΙΛΕΙΙΟΟ ΤΟ ΑΑΣίΒ'.- Δ,ΙΛ|θ¥ ΤΟΝ ΣΥΓΚΟΙΝΟΝΙΟΝ
  Ί;ΐωΐι»αί πληοοφσο'αι β*
  (ων ά*έφβοον δ ι ή καιοικί)
  σι; χθές την ιιβσηιιβοΐαν είς τό Λασή
  θι Βίΐεν ώ. £ξή{:
  "Υψος χιόίος Ινιός τοΰ δοοπβίίου 95
  §<αιοστά Έντός »οϋ χ«οοίοο Τζ·ομιά ώ εί; «άς οΐχίας τοον,αΐ συγκοινω»ίαι δ τΦ»πι>οιφεοβιών *ούιω» μειά των Χ ι
  ν(αιν έ<ου* δ ο μ διον 2—2 1)2 ιιέ<ο<*. Ή ΐιώ* Ικιβ(· νβΐαι μέχοι Μοχοΰ. Γβ*ικος ή χιοηά εΐνπι άνοοιέοα «τίς τοΰ Φίβίοου<οίου 1927. Οί χάτοιχοι 9ΐουν τβλβίαο; ά*ο λ<ι>σΰή έ»ιός ι ών ο!
  χιόόν τα>ν καί μβχθι τοιούτου σημβίηυ
  ωσΐβ μβτά μεγάλων δυσκολιάν κα«α>ο·
  θόθη νά άνοιχθΌ μέοφ των ΐιόναιν
  δίοδος Ια>ς τό ττιλβγοαφβΐον Τζβ;μ«ά-
  δων. Εΰΐυχω; ηαοά «ήν ΰπρο,τρόοιωσιν
  ιόαν σιβγών ίχ ιιόναν μέχοι «ής στιγ
  μής χαθ'η^ γοάςρομβν ουδέ» Λυστύ-
  ϊημα βΙ|Β οημβιαιθή.
  Άη6 τάς Αοικας ΠΒθΐφβοβία; τοΰ
  Νομ ϋ μας καί «ου γείτονος «οιαύιου
  άγγέλλβται δ«ι Ιλβοβ καί 8»βΐ Ιπανβι-
  χά(Ίνδ{ας Ιν θχναχηρίρον χροθβμχ,
  Σιάμ Ιν ϋαναΐηφίρον η%1 είί
  4! "
  λΐ)μμέ*α>( χάλαζα χαί ΐιών. Είς ώί,σμέ
  να ΐ~ο(α «ό χ ότι ίφθασβ τό μέτρον.
  Πανιοϋ «ό ψΰχος είτε δθιμύταΐον αί
  συγκοινοονΐαι είς «ινα οτ)ΐ>εΐι Ιχουν
  δια<οπί λόγω τιτιν μιχοπαλημμυοών χαί «ή; λάσπης. Κ ιιασιοοφαί δέν ά- ι. Ιίτηνοτοόφοι «ινε; ίχο^ν ε,Ις δ;βινά σημ-ΐ>, ίσηαβι·
  ώθησαν δέ χαί θάνατοι ζώω» βΐς τά
  «οίμνιά ΐα>ν.
  Άηό »οϋ άιογβύματο; χθβς τ) σνγ·
  χοινωνΐα Ήοαχλιίου—Μ>-σστοά;, βιβ-
  χόητι. Τό . ΐιόνι είς "Αγ. Βαοβάααν
  ΰπβοέβη τή μίιοον.
  Έκ «τ){ &\τ", Κοήιης αί βΐδήσιις
  άναφέοουν «ήν αν (ήν ποπ)ΐοφανη χα-
  χοχαιοίπν. Την ΙΟην έαπΕρινήν ιής
  ιεθοχθές ιίς «ά Χ'ΐνιά ίηβσβ χάλυζα
  αθκ««υϋ ιιβγέθους ήιις χαί βσυν>χ;.σθη
  Ια' άοκβιόν. Ή «οικυμια ί»(ση; ιί/αι
  ποοο'οφανής (Ι; 6λό«λτιοον ιύν δυιικήν
  χαί τοποδυτιχήν ηαοσλ(αν ιή; νήσου
  Ικφθάζονται δέ φόβοι διά ϊήν τύχην
  Ισιιοφόοων «ινόόν.
  Καί ίκ των δυτινών Ν μόν ούδβιιΐα
  κα«ασίοοφ<| ηγγέλθη μέχοι ή: ώ;ης € Π1@ΑΝ0£ ΚΑΙΡΟ2 ΣΗΜΕΡΟΝ Τό 'Ασιιοοσχοιιιΐαν Αθηνών δια «Γ,Αβγραφιίματός «ου ποδς «α Λ μ«ναο χεΐα "κσΐ «ά Γβιβογικά ΈπιμΒ-ληνήοια ννβοίζει διι πιθανός χαιοός σημείον Τετάοτην φέοεται (Ις ι ήν Θ^Γκ,ν, Μ ι κβδονίαν χαΐ "ί^ιΐβιοον ολίγον νβφλώ- ο«Κ ή νβφίλώ^ης κητα διαλβίααια. Είς την λοιηήν Έλλάδα λίαν νιφβ- λώδη; ή νΒφΕλοσχβπής μετά βοοχάίν χαί χιόναιν. θίθμΓκοασία χα»ωτέοα «τίς χθ)>σι>ή«' δ-εμοι βοοιιοανα«ολικο1 ε ος
  βοοβιοδυτιχοί μέ«οιοι εοος ΙσχυοοΙ χαί
  χαιά πεοιοχάς χαί διολε!μμα«α σφο
  π[)Γ)ί ιίς τάς βοοείους λβχά«α;, είς «ό
  Ίονιον καί ΑΙγαΙον χάί σφοδροΐ {| δο·
  μηιιχοί είς τας νοιίους λβχάνας χαί «ό'
  Κοη'ΐ/όν πέλαγοί. -
  ΑΧΡΗΣΤΕΥΣΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ
  Τό νκονργεΐον Ναυιιχων δι' έγκυ-
  χλίου ποος τάς ΛιμβνιχΑι άοχΛς γνα>·
  θΙζ«ι δτι «ήν 1 ΦββαουαιΙ)υ άχοησιβύ-
  πνια «ά κάτωθι άιμόπληιΐ: Αι^ιυ\ι,
  Δινά»] Χ, ΚαΙνα, Άγγβλική, Πύααο:,
  Βυζάνιιο», 'ΑγΙα Ζώντι, Ίωάννα, Κά
  ουπιος Τόγια, ΕύοώταΓ, "Αγιος Ίω-
  ά»ντι;, Δϋλ;ρ1», Νικόλαος Κ., Β ίνα,
  ΣέοιφΐΓ, Σ«έ«ααι, Ίαοάννα, Κέρκυαο,
  Άβ'ός, Βκ«ωοία "Αθαν., ΒΗος, ώ,
  συμκλποώσαντα ί|λι»1αι» 55 έχων. ΟΙ
  Πιο*ιτί?αι «άν αιοησιβυομενΐΒν κλοΐων
  θέλουν άηοζημιαιβ'ό έξ βίδκού «αμβΐ ιυ
  «οδ δΐιοίου ηόρπς βά είνε ιΐοσοστόν
  3 ο)α βηΐ των ίίσηοάΕβων έξ
  !χ3ΐ Φ3ί}τα)τι«ών ηάνΐων «άν
  κων πλί,ίΌν »ϋ; αχϊοηλΐις. Τό υοσο
  ίσ<ον τού ό θά ιίσιιοάιι χοβωο.σμένου ναύλου, δέ νποέ,'όν ίπιβά τι» {ιόν φοοιτοχή» αλλά τόν ηλοιοχτύτην. ιί; Χαλίρα: είς Περσών 1^ Θανατηφίρον ιόσον διά «ήν γεα>ογ(αν, δι* ήν &ς
  «ροθΐμα εί; Φ λιηηίνας Νήαυυς 9 κρού 'γναισ«όν χοίνειαι μδλλοτ Ιπωφιλίις ή
  σματα έξ ώ. 6 βα'ατηράρατ, »{ς Βυιττα Ήαχθχιιιοία «αί ίΐδκώί είς «Α ίλαιό-
  νΐΝ*ς Ίνβία: 1 χροθιμ» κα! ι!{ Γαλλι.δινδοπ, δσον καί διά «Α; οίχίας χά.
  2 Θαν>ττ)φ4ρι« ηρούομιχχ. ]τάς £γκιταστοίσΗΐς «ών βγοοιδν. Είς
  Λ: εί; τάς Ήκβκμίνας
  II
  λίΤΐΙίΐί'τά δοβινά «ου 'Αυοχουιυνου «αί ιΑν
  339 χρ^ίμΐνα, ] Σψα*(βν οί
  ΝΕΑΙ ΑΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
  ρή ,μήΒν
  διά χθιοι.ί)- άϊκβασεώς ττ){ έ«ανίνισι
  την τιμή. την αλεύ?«»ν ι&ω:
  "Αλειιρα λευχα χατ' δκίν δρ. 6 61 1)2
  » ποτιριθχ
  ρχα » > 5 95
  -Ή «μή χ&Ο 5?ϊ3υ Λβραμΐνει ή βϋ.
  2ΜΤΡΩΪΝΗ
  Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΒΛΕΦΒΛΝΕ
  ΧΟΕΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΟΝΔΙ
  ΕϋΙΣΤΡίΦΟΙΙ Είί ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  ΒϋΥΝΕΧΙΙΙΤΑΣΣΥΝΙΜΙλΙΙΣΤΟΥ
  Α.ΘΗΝΑΙ 26 Ίανουαρίου
  (τού άνταποκριτού μας).—
  Καθ' α αγγέλλεται ό Ηρωθυ·
  πουργός κ. Βενιζέλος άναχω
  ρήβας χθέ; έκ Παρισίων θά ϊ·
  φθανε σήμερον είς Λονδίνον.
  Μεθαύριον Τετάρτην ο κ.
  Κενιζέλος έπιστρέφει καί πάλιν
  είς Παρια'ους ένθα θά συνεχίση
  τάς σονομιλίας τού μετά των
  Γάλλων επισήμων. Πιθανολο
  γκϊΐαι ότι μετά την έπιιτρο
  φήν τού θά συναντηθή καί μετά
  τού Γάλλου Πρωθυπουργού
  κ. Ααβάλ.
  ΕΙΣ ΜΑΝΙΑΝ ΕΞΑΙΟΛΟΥΟΕΙ
  Ο ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΠ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
  ΟΙ ΪΤ1ΪΙΑΪΤΑΙ ΕΠΙΚΡΑΤΒΥΗ;
  Α*·Ηΐν4ΐ 26 Ίανουαρί
  ου (τού ανταποκριτάς μας.—
  Παρά τό έηίσημον άνακοινω
  Θέν τής Μαδρίτη-, άηοψιναί
  πληροφορίαι έκ Παρισίων άνα¬
  φέρουν ότε εξακολουθή ή έν
  Ισπανία έκρυθμος κατάστα¬
  σις.
  Κατά τάς ιδίας πληροφορίας
  ή Ίσπανική Κυβέρνησις άττι-
  μετωπίζει σοβαράς δυσκολίας
  διά την καταστολήν τού κινήμα-
  τος καθ' ότι μετά των, όπλοφον
  ρούντων άπεργών βυνεργάζο.
  ται καί αί κοινο<ικαί αρχαί. Ι?ΐς την Μανρέζαν μερίς μόνον των άπεργών κατέθεσε τα ό πλα. 'Εκ παραλλήλου είς τό Μιλμπάο καί την Σιβίλλν,ν έηανελήφθηααν αί ένοπλοι δια δηλώσεις των κομμουνιστών. ΕΧΟΡΗΓΗΘΗ ΔΑΝΕΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΣΕΧΟΪΑΟΒΑΚΙΑΝ Α.ΘΗΙΚΑΙ «6 Ιανουάριον (τού άνταποκριτού μας).— —ημερινόν^ τηλεγράφημα έκ Παριαίων άναφέΓ'ει ότι ή Γαλ λία εχορήγησεν είς την Τσεχο σλοβακίαν πενταετές δάνειον έξακοαίων έκατομμυ^ίων φράγ κων. ,«· σοβαρΤϊΊγαραχαι ΜΙΜηΐ ΕΙΙ ΙΑ) ΙΙΔΙΑ! ■τ ΑβΗΝΛΙ »β Ίανουαρί ου (τού άνταποκριτού μας).— Βεβαιούται έκ Λονδίνου ότι είς τάς Ίνδίας σημειούνται νέαι σοβαραί ταραχαί. Ύπάρ χούν νεκροΐ καί τραυματίαι μεταξύ των "Αγγλων καί των ιθαγενών. ΔΙΕΛΥΘΗ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΑΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ,------*β Ιανουάριον (τοΰ^ άνταποκριτού μας).— Δι» αποφάσεως τής Είσαγγε λίας διελύθη ή ενταύθα ίργατο κή ομοαπονδία. Ι ΚαΐΗΘΜΙΑ ΤΟΝ Ε8Ν0Η (ΑΙ II ΖβΙΒΙΙΙ_ΪΗΙ_ ΜίΙΤΖΙΙΡΙΑ! ΑΘΗΝΛΙ 2βΊανουαρίου) (τού άνταποκριτού μας).— Ή Κοινωνία "των Εθνών άπε φάσισε όπως αποστείλη τό τ« χύτερον διεθνή επιτροπήν είς **ν Μαντζουρίαν. ιϊιιχΓιιι τηι ιικΊΠιγΪη ΑΘΗΝΑΙ 26 Ιανουάριον» ο<3^ άνταποκριτού μας).— Κατ* τάς άνακοινώσεις τού Ά βτεροσκοιιείου ή