99079

Αριθμός τεύχους

3075

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

28/1/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ϊίΝΗ
  λ ΕΦΒΛΝΕ
  Σ ΗΑΡΙΣΙίΥΣ
  ΝΟΜΙΑΙΑΣ ΤΙΥ
  μας).—,
  τού
  »ι ό ρθυ
  ζέλος άναχω
  ρισίων θά έ·
  ; Λονδίνον.
  ιάρτην ό κ.
  έ^ει καί πάλιν
  • α θά συνεχίση
  >υ μετά των
  ». Πιθανολο
  την έπιιτρο
  τηθή κχί μ»Χ(Χ
  ρωθυπουργοΰ
  ΕΞΪΚΟλΟΫΒΕΙ
  ΕΟΙΝΑΣΤΑΣΙ!
  ΕΒΐΚΡλΤβΥΗ;
  !β Ίανουαρί
  ιιριχο'ν, μας.—
  όν ανακοινοί
  :η-, αηοψιναί
  Ιΐαρΐηίων άνα-
  ιο>ουθ*ί ή ΐν
  ».ος κατάστα-
  ς πληροφορίας
  έ άττι-
  17 ς δυσκολίας
  ήν τού κινήμα·
  ι. των, όπλοφον
  Λν ουνεργάζο.
  #οπκαί αρχαί.
  αν μερίς μόνον
  κατέθεσε τα ό
  Κλήλου κίς τό
  την Σιβίλλν,ν
  ΐί Ινοπλοι δι*
  «ομμουνιστών.
  Γδανειον
  ΧΟΪΛΟΒΑΚΙΑΝ
  β Ίανουαρίου
  >ιτοΰ μας).—
  Μγρ-ίφημα έκ
  ΐί-ει ότι ή Γ»λ
  είς την Τσβχο
  αετές δάνειον
  μμυρίων φράγ
  ΤΑΡΑΧΑΙ
  II
  14) ΙΙΑΙΑ!
  —■ ψ
  β Ίβνουαρίου
  >*τού )
  : σημειούνται
  ραχ.ί. 'Υ«*Ρ
  «ών
  Έργατικη
  ΑΘΗΝϋΝ
  ρΐτού
  τής
  ενταύθα
  ΤϊΓηϊβ
  ΤΗΣ ΙΤΖΗ
  «β'ΐ**00·^^
  ,ριτού 1*·<ν_§ ίών Εθνών ·*· οατείλη **£ έτιιτρο*·».* ·*' αν. ΑΝΟΡΟΩΣΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙ ΟΝ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1»3» ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥπθΓΡΑφΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΡΙθΜΟΣ ΤΗΛΕΦΟ,ΝΟΥ 10 ΔΙΕΥΘ- ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ1 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 19<6 ΕΤΟΣ 17ον.- ΑΡΙΘ- ΦΥΛΛΟΥ 3.075 1 Έξακολουθοΰν καθημβαινως νά βιαιυπώνονται κατηγορίαι κατά κ. Βίνιζβλου—ή μάλλον εναντίον τής δημοσιονομικής πολιτικής τού —ΰιό διαφόρων άντιπολιτβυομέ· νων Άλλ' ό *. Ββνιζβ'λ.ος άπή τη σβν ήίη είς όλας τάς κατηγοοίας. Καί ή απάντησις τού αΰιη ένβφά νισβν επαρκώς την όλην οικονο¬ μικήν κατάστασιν τή; χώρας μας, ώ; διευθυνομένων, χαχά χά τρία τβλβυταία αύΐά έτη, επί τή βάσβι μιά; πολιτικάς σαφώς καθωρισμέ νης, οταθβοά; καί στηριζομένη άχι μόνον επί τή; άτλής αίοιοδα- ξίας καί τή; πεποιθήσεως επί την ζ'οτικότητα τοΰ τόπον, άλλ' άκόμη »αι επί τής σαφοΰς γνώσβως των οίκονομικών δυν-άαεων καί τής άντοχής τοΰ έλλην.Λιοΰ Καί αβτά ίιχαιολογημένης ύπβρηφανβίας, ό κ. Ββνιζέλ,ος ετόνισεν, δα ή δια χβίρισις των οίκονομιπών τού τό- πθ", κατά την παοβλθονσαν τριβ τίαν, υπήρξε τοιαύτη, ώαχβ νά δυνηθή ή Κυβέρνησις νά εκτελέση τα σημαντικώτεραι σημβία τοΰ ποο- γράμααχός της, καί νά άντιμειω· πίστι φυσιολογικήν αύξησιν δαπα- νών, άν αρχομένην είς 1590 δλα έχατομμύοια, χωρΐς καμιιίαν απο¬ λύτως οΰ;ησιν τής βαρννούσης χον Ελληνικόν Λαόν φορολιγίας. Χάρις είς τό κατόρθωμα αύτό δύναται σήμερον ή Ελλάς ν ά άντβπεξέλθτι κατά τή; διβθνοΰς οί«ονομι*ής κρίσβως, ή ό ποία μοιραίως δημιουργβΐ καί δι' αυτήν σαβαοωτάχους άννικτύπονς, μέ μίαν δημοσιονομικήν κα«άσΐασιν, σχετικώς ανθηράν, χωρΐς «ά κο- λοσαιαίιΐ έλλβίμμαχα καί τού; έπι- σφαλεϊς προΰ χολογισμούς, οί ό ποΐοι έηιδβινώνουν την κατάστα¬ σιν δλων σχβδόν των αλλων χω· ρών.Χάρις βίς τήνκαλ,ήνκα«άστάσιν των δημοσίων της οϊχονομΐκών, ή Ελλάς ηδυνήθη νά μή διστάατΐ είς την λήψιν προστατευτικόν διά τό νόμιομά της μέτρον—τα δποΐα ένας έπισφαλής ποοϋχολο γισμός έη' οΰδβνί λόγω θά έπέτρβ πε—καί νά αποφύγη την επιβολήν νέαν φορολογιών, άναλόγων πρός έχβίνας, τάς οποίας έπέβαλον άλλα κράτη καί αί οποίαι πιθανώ τατα θά εκαμπτον τόν έξηντλη μένον οικονομικόν οργανισμόν τής χώρας μας. είνε αί γβνικαί γραμμαί τίς όιοίας βθβσβν ό κ ΒβΜίβΛος κίς τάς άπαν ΐήαίΐς αύτοΰ. Καί νυν ήμπορβί ν ι έ*χχι κανβίς διαφωνίας πρός διάφορα σημ ϊα—λβπτομβ ρβιακά κατά τό πλβϊσιον—τή; ά Νολουθηθβίσης κατά χά τελευταία β*τη πολΐϊΐκής, ήαπορβί νά πι στβύτι, δ<ι ή κακή έκλογή ενός μι κροΰ μέρους των συνεργάτην τοΰ κ. Ββνιζέλου. στβοβϊ καί αυτόν ««αι τόν τόπον των ίκανών καί άνκπι λήπτων έκβίνων όο γαιών, τα ό ποία θά τόν έβοήθουν βίς τό βαρύ καί δυσχβοές έργον τού καί θά καθίστων δυνατήν την πραγματι¬ κήν κ αί όρθήν εφαρμογήν των Ιδικών τού άποφάσβων—πάντοτε όρθών βίς τάς γβνικ ς των γραμ ιιάς. 'Αλλά πρέπει νά όμολογήιτ], δτι ^ άποτβλβΐ διά την Έλλάδαι, κατά την παρούσαν τόσον κρίσι μόν διά τό* κόσμον ολόκληρον στιγμήν, πραγματικόν βύτύχηαα τό γβνονό;, δτι χάρις είς χον κ. Ββνι ζ^λον έχβι πρώτον έζασφαλίσβι την παγίαν βΐρήνην χαί' τάς καλάς φιλικάς σχέσβις μέ τούς γβίτονάς της, δβύΐβρον άποκαταατήαβι την εσωτερικήν της τάξιν καί ασφά¬ λειαν καί τρίτον άπαλλανΰ των δβιν&ν τής πολιτι ή; ασταθείας μέ μίαν κυβέρνησιν σταθεράν επί 42 όλοχλήρουςς μήνας ή^η. Τα στοιχίία αύτά, μαζί μέ ττίν σημερινήν βύόδωσιν των ένβογει- ών τού μ Ββνιζέλου έν Εΰρώπυ καί την καλήν οίκονομιπήν κατά στάσιν, έπιτρέπουν την έλπίδα, δα ή Ελλάς θά δυνηθή νά διατη ρήαΐΙ την οικονομικήν της ασφά¬ λειαν ν αί άντοχήν καθ' όλην την περίοδον τής παγκοσμίου οίκονο· μΐιής άνωμαλίας, διά νά ίϊνβ είς θέσιν νά προσαρμοσθή έπωφελώς πρός την νέαν γενικήν οίπονομι- κήν κατάστασιν, ή όποία θά προ¬ κύψη μετά την διβυκρίνισιν. Ιδού διατί δέν βχουν θέσιν αί κατηγοοίαι των άνχιπολιτβυομέ νων καί θά δπρβπεν οί κατήγοροι διά λόγουα άφοαώντας ού<α ταυ¬ τα τα πολιτι-ΐά των συμφέροντα, νά διατηροίν την στιγμήν ταύτην δικαιοτέρας έιτιφυλάξβις άπέναντι τής έν Ελλάδι καταστάσεως, σβ- βόμβνοι πβρισσότβρον την άλή θβιαν καί νά ποάγματα. *% ΑΞΙΟΙ ΜΙΜΗΣ£ΟΣ. Είνε αληθή»» αξιίπαινοι &ί θρηπιχαΐ χ»1 4λλοι δ·>γανιομοΙ
  λεως μα( μ»1 ο( φιλάνθρωποι
  ιίΐινες ίντϊπε-ρ^ηοχν ιϊτΐ διά η
  των χαΐ τρ9φ«5;, εΐ'.ι δι" εΖδ&ν θερμάν
  οιβί, ιΐς χήν δημιοκργηθίΐβαν
  ο,ν έκ τής χακιχαιρίας, δ
  τούς ίνδεΐΐς «αί τ&ύς ίνεργους.
  θ( ελέγαμεν Ι' τούτοις 8τι τί
  ίειγμα των ανωτίρ», ΒΙν θε Ιηριπι να
  μείνη άιχλβς παράδΐιγμ*, άλλ* νά θι-
  βρηθη άιιέαβ»; ώς πβριίχον έ«ιτ«κ^ι«τ)'
  την ανάγκην τής μιμήαειος.
  Ο! δανίμινοι έ« τβν αυμιτολιτδν Ίλ
  λ»ς τι χ»1 γενικβί ι£ φ λάνθρωποι, ά
  ίιιθέτΐντις εδχαρ'οτβς τόν οβολόν των
  &κ!ρ ιοκ.ύτιον σίοκ&', είνε μέαχ ι!; τ^
  κράγματα: Άντ'λ*μ6ίνονται δτ;λ την
  κχτάιιαοιν τοθ χόομ·3ϋ χ»1 την αδ«α
  μίαν χβν πτβχΐν ν* ά^τιδράο'υν λόγφ
  τβν οίονομιπίν βι^νθηκβν, άλλβ «α1
  πρβτΐοιως ττ]ς ου εχιζομίντ,ς
  Ρΐ»ϊ. είς την πιρι*υχλ'.03βν
  νήν χαΐ κρωτονβντ) άνέχιον.
  Δ 4 τιθτο ή προανΓφιρ-νμί-η
  Ιχιι μ! τό μέρος ττις βλα *κ.ΐ»«
  «»λθϊητιχ τα ίποίϊ ά^
  νά πραγμαχίβπ^θΐ ουντέμως καί Λ
  δει
  δι-
  δι4
  ΑΙ ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ. , ,
  Δί> Θέλομεν νά ηροεξοφλήσβμεν
  την γνώμην μας διά προίτβιμαζομίνιχς
  ή μελλούσας ν£ πραγιιατοποΐηθοθν έηδ{
  τβν ημερών, &', μανθάνομεν *ναπιιή
  3«ς είδίβν πρώτης ανάγχη;. Ότωοϊή
  χολογία Ιχει σήμερον ο.δαρ^δ; λδγοαε
  νά θεωρήιη αντιδηαοτιχάς τίς άνβτιμή
  αεις *αΙ νά θελήση έ* τφ μέτρψ τοθ δ^
  νατοθ νά τας χατκπολεμήση. "Εισί δ
  πάρχει χίνδυνος αί άναχιμήίΐις άνχΐ
  καλβθ νά έπιφέρουν χαχον «αί είς αδ;οδ;
  ι δ. νομ'ζοντας 8τι δι« τοθ μέτροϋ χοδ-
  ΐοιι θά Χ3το;θώαο>ν νί Ιξοΐκονομή-
  αουν μιρικά στρββΐ έξοδα. Αδΐο δέν
  λίγομεν ήιεΐίαλλ'δ πολύς κδσμος δι?
  δέ ΝαΙ χο Αναφέρομεν, καίτοι δέν
  γνωρίζομεν άκδμη ακριβώς τάς εμπορικάς
  ίφίρμίς τίς δ χΐΐ^λογοθϊϊς κιθχνόν τάς
  τοιαύ.ας άνατιμήσΐις.
  ΟΙ ΕΝ ΓΑΥΔΩ ΕΞΟΡΙΣΤΟΙ.
  'ΑπΙ α^ναϊέλφους των
  μανθάνομεν δτι είνε κυριολεκτικώς
  ή «ατάοιααις χ4ν έν τφ νηαίδι Γα68ψ
  θ4 άί Οί
  είνε «ί αφορμαί ττ]ς έκτοπΕσεως των
  ά.θρώχων αδιων ιΓνε έργον διχαιοσύ^ης
  <αΙ πολιασμοθ νά ληφθίθν τ« προσήκον τα δπέρ Βδτβν μέτρα, άν δχι άνέτο» πά'Τβΐζ δησφιρτη"; ίιαμ^νΐ):. Σχετι«ή ά- ναφορί διεβιβάσθη διά τοθ χ. Γε»ιχοΟ Διοι«ητθ9 πρδς Ττ,ν Κυβέρνησιν μ»1 εί¬ μεθα βίβαιβ» Β (ι ιίϊβν ι&.ο, Εοιν ** τί άίμδδια δκοκργιΤβ Θ-ί προθ^μοποιη· θ Ον νά διατίξουν δ,τι νίμιμον επί προ- «ειμένοιι. ΑΜΙΛΛΑ. Μ λ «φημΐρις τ&( Χΐνίων άνβφί- οαυσα την ΓΒρ^ιν έντκθθα τώ* Λλϊ«&' ΣΕν π/ρακονιΐτκι διότι εί, τα Χ<· νιά ϊέ> Ιχει γίνη %&ιι ανάλογα μολο-
  ίτι λέγει χ*1 Ι>εΙ δπάρχει Δ^μος χά
  φιλανθίωαικκΐ δργα^ώσει; Άϊχίτιβς μέ
  τάι βίθι,τέραί άφο?μ4ς τοθ καραΗηλι
  ομ?0 'οδτοα καί τδτ ηαραπό.ιβν θά δπε-
  αιήριζΐ κανεΐς 8:ι μία τουιύτη δτ,μ·5θΐο
  ργ ή τακτική μειαξύ τβ< ίύο ττάλί- «ιν, α3?αλβς εί ι ίπωφιλής χαΐ Μ τί< 569. ΔημιουργιΙ Ινα ιΐδο; ττείίου άμίλ- η: ίξ ιΰ εκάστοτε πρΐέρχονται ί*ί?· γιΐαι καί αποφάσει τιμφσχι πό τε την μίαν μ«( «ότε την δλλη πίλιν, ο[ ότοί χι ώ; γ*»«σ ό< θίλουν νά λίγ»νται χαΐ ιί 5ύο «ΐτρβτκι» Εί, τας παρούσας μά· λΐίτ» ηεριστάοιις απαιτιύΐας ζωήν χαΐ κ ντριν μΐγτιληίραν δττέρ τοθ γενΐΜβΟ , ή «"ϋλλα αίιιί) ίύνατοπ νά κριθή χοινωφελής τα μάλα. Δέ' ιΙΥ ϊτσι; ΕΛΤΤΙΔΕΣ. Τας άΐΗγιυμ'χτινάς ώΐα( τής χθές <αΙ καρά χ^ν έπιχρατοθσχν περΐ τόν οιρόν άπαιαιοδοξίαν, ένιφΐνΕαθτ] δ ζιί- δωρος ή*ΐος. Ο! τουρτουρίζοντες ουμκο λΐται άϊΐθώρρηΐαν χ»1 ήνχιαχν νά *υΐ- μέ αγαλλίασιν τα άποχαλυψθίντα μίοφ των βαθμηδόν δίαλυομένων Μρα των συννέφων, διαυγίΐ «αί φω- τεινά τειράγιο/α τ-;0 οδρανοθ. "Οίον δέ χαΐ ά· το πραγμαι δέν δι- ήροηιεν επί ηολδ μοΊ ίί> έξιχαθαρΐοθη
  εάν έπρδχιιιο άληθως ττκρΐ ιδο:ώνοιι
  μεταδολής, άνΐκινήθηιαν μιταςδ των
  9υμ^ολι;ών θΐτιναΐ πλέον έλΐτίδι; χαλ-
  λιτιριδαΐος τοθ καιρ- 0. Κ*1 μ[α στιγμή
  ίλλβς «< Χϊλ-βίύης άρχεΐ χαΐ είς την χχθ' δλβυ ζωήν, νά Ιξσφ «ν(ση μιλαγχο- λΕας χαΐ νά άποχαταοτήΐη ψ^χικάς τρι- κυμΕας μ»1 έχνιιιριομούς. ΚΑΙ Η ΒΙΑΝΝΟΣ- Έπληίοφ^ρήΒημΐν σχετικώς μέ τή χ εξέλιξιν τοθ καιροΟ άνΐ τάς περ.φε- ρε'ας μας, 8 ι απΐχλε[οθΓ,ο*ν έκ των χι· όνων χαΐ των βροχων χαί αί πρός την Βιάννον σιιγκοινωνίαι καίδτι δ πληθυομος δτΐοφίριι καΐ έχιΤ. Ή πλη?οφορ(« — θ* ελέγαμεν—&ΠΙν θι·μ!ζ« ι χαί την γινικω- τίραν χατά'ΧΒσιν έν Β άννφ, άνακινιΤ δέ ιί ζη'ήματα ταύτη', πο>λαπλβ ν.ι!
  ζΐΛΐΐκα ίν ϊέν αποαώμΐθα Οί ένδιαφι-
  ρίμενοι β^υλιυΐαΐ. κΓανις χαί Ιχουν
  πλήρη αδ^ων αντίληψίν, θά θ.λτρουν
  ιθ:ω νά τα ένθκμηθοθν ωιΐι συνεχιζο-
  μ·νων δαονούπφ καί την Ιργΐοιων %<; Βΐυλη~( νά γίνη χά*ποια ριζιχή ενεργεια δπέρ των Βι-χννιτώΛ Ή τελευτΐία έξ αλλοϋ άπ,χή των έκ των άναπληριυμι· τιχ&ν έχλογβν, έδημιοδργηαΐ φανταζί μεθα νέας αφορμάς διά νά τεθ?Βν σχετι κως έ*Ι τάπητος 6 ταχδΐιρον αΕ ά- των. , ΑΙ ΕΠΑΝΟΡΘΟΣΕΙΣ ΤΙ ΦΡΟΝΕΙ ΔΙΑ ΤΟ 1932 Ι ΟΙΚΟΝΟΜ» ΚΕΤΝΕ! ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΡΙΩΝ ΚΑΜΑΡΩΝ. Λαμβάνομεν καί δημοσιεύομεν χ^ν κάτωθι άνκχοίνωαιν: Πρός την Διιδθαναιν χτ]ς εφημερίδος Άίθ Σχετικώς μέ τα γραφέντα διά τα έχ τιλούμενα ϊργα έν τζ πλατι'α των Τρι· βν Καμάρων γνωρίζομεν 'Γμΐν 8τι δέ πρίχΐίται πιρί ιωκ έκτελεσθεντω^ δι' έρ- γ^λαβίας καΐ παραληγϋέντων έργων των δπογείων αποχωρητηρίων άλ- λά περΐ τής μκατροπν]£ τ^ς Έ/ετιχής στιβ,ιις βόθρων 8ΐι·ρ δ Δήμος εκτελεί Διά την εργασίαν ταύτην εθεωρήθη άνεπαρκές ιό έχτελεοθέν σιμενχοχονία- ομα πρός παριμ^δδισιν ττ]ς διηθήσεως ώιΐε έίν ή αρμοδία Έπιτροπή παραδε< χθ| τοθτο θά εκτελεσθή «αί συμπληρω θξ τό έργον είς τρόπον ωΐτι τα Ιργα νά συνεχισθώσι καΐ νά λειτουργήοωσι χανο νιχΑς. (Έκ τής Μοχανικής ύπηοισίαβ τοβ Δήμον)· (Μεΐαφέρβμβν κατωτέρω περί λήψιν τής διαλέξεως Ιν Άμβσύονω τού γνωβτού "Αγ γ Χον οίκονομσλό- γου, κ. Κέΰνες. Αί ένιαύθα έκτι- θέμεναι γνωμαι, ίδ/α ή πρότασις πβσΐ τού βοαχυχοονΐου χββωσΐασί- ου, έπανελήφθησαν άπό τόν κ. Κέΰ· νες καί είς τό γνωστόν τον άρθρον εό δημσσιευθέν είς αμερικανικόν πε¬ ριοδικόν κϊΙ έοτχον παγκόσμιον ά- ηήχηαιν. Ή ετρότασις τού κ. Κέβ- νες συμπίπτιι καί μέ την άποψιν τής Τραπέζης τής 'Αγγλίας καί έ¬ σχεν—όπως λένεται—καί ώοισμέ· νην επίδρασιν επί των σχετικών ά- ποφάσεων αυτής ταύτης τής Αγγλι¬ κήν κυββρνήσβως .*) Είς την διάλεξιν τού έν Άμβσύρ- ΥΦ δ έπΐφανής "ΑγγΙοζ οίκσνομο- λόγσς εξέθηκε τάς άηόψκις τού σχβ- τικώς μέ ιήν διαμόβφωσιν τής παν- κοσμίου οίκονομικής κατασ·άσεως κα«ά τό άρξάμενον έτος 1932. Ή σκοτειντ) εί» ών τής νβνικής οίκονομικής καταστάσεως, είπεν δ κ. Κέΰνες,έμκσιεΐ την εντύπωσιν ό¬ τι δ κόσμσς όέν είνε πλέον είς θέσιν ν' άποφύγο την κατάρρευσιν τού οί- κσνσμικσΰ συγκρσΐήματσς τής ανγ· χρόνου κϊφαλαισκοαιίας. '£·> τού¬
  τοις ό "Αγγλος οί«ονομσλόγο( ευρί¬
  σκει βάσιν αίσιοδσξίας είς τό γβψο·
  νός όιι ιό σύσιομα τούΐο έδείχθη
  μέχρι σήμερον ικανόν όπως άνθέξο
  είς δλους τούς κλονισμούς, έτερον
  δέ στοιχείον αισιοδοξίαν άπόψτων
  θεωρ*ϊ την υπό «ής Μεγάλης Βρεε-
  ΐανίας ένκατάλειψιν ΐού χρυσού κα·
  νόνος. Ή μεταβάλη αΰιη τής άγγλι·
  , κης νομισματικής πολιτικάς εξησφά¬
  λισε, κατά ΐόν κ. Κέϋ>ες, «ήν βωτη-
  ρίαν ολοκλήρου «ού κόσμου, διότι
  συνέτεινεν είς «ό 0«αμάτημα τής
  πτώσβως «ών τιμών είς «άς περισσο-
  χέβας «ών χωρών.
  Ή Γαλλία καί αί Ηνωμεναι Πο¬
  λιτειαι παραμένσνν σήμερον αί μο¬
  ναι χώραι ΐίς «άς οποίας «ό αύατη·
  στηιια «ής χρυσής βάσβως εξακο¬
  λουθή νά λβιτσυογβ πλήρως. Ό
  κ. Κέϋνες φρονεί δτι κατά «ό διά-
  βιημα «ού 1932 θά άκσλουθήσουν
  πιθανώς «ήν λίραν στβρλίναν καί
  άλλα νσμίσματα, καί δή «ό γερμανι¬
  κόν μάρκον καί «ά νσμίσματα «ών
  χωρών «β» Κενιρικής Εύρώπιΐ;, Γ-
  σως δέ καί"«ό όλλανδικόν φλισρί-
  νιον. Άπό απόψεως βρβττανικού
  συμφέροντας, ή πραγματοποίησις
  «ού τοιούιου ένδβχαμένσυ δίν θά
  ? εύκταία. Ό κ Κέϋνες έπέμεινεν
  επί «ού σημβίου ότι ή Γερμανία έν
  πάση περιπιώσει δέν θά δυνηθή νά
  διαφύγη.
  Κατά «άς άπόψεις «ού κ. Κέϋνες,
  οί άντίκτυποι «ών διαφόρων αύΐών
  μεταβσλώ» δέ θά έβράσυναν νά γί·
  νούν αίβθι,τσί έν Γαλλία, είς τρόπον
  ώσιε ή βημιβινή θέσις «ής χώρας
  αυτής ώς πισΐωτρίας νά κλονισθβ
  πιθανώς καί πρό «ής παρελεύνεως
  «οβ έτους 1932. Ό άνιίΜτυπος
  «ής τοιαύτης εξελίξεως επί των Ή·
  εωμένων Πολιιειών δυνατόν μέν νά
  εκδηλωθή μέ ρυθμόν χαλαρωτερον
  άλλά «ό άποΐέλεσμα θά είναι πάν-
  ιοτ6 «ό αύιό.
  Σχετικώς μέ «ό ζήτημα «ών έπα-
  νσρθώσιων καί «ών πολεμικών χρε
  ών, δ μ. Κέϋνες φρονεί όιι πρέπει
  αί ένδιαφερόμεναι χώραι νά έκλέ-
  ξουν μειαξύ μιδς όοισιικής κατα¬
  στάσεως προκυπιούσης έξ εύνβνούς
  συμφιλιωτικής χβιρσνομίας ή μιδς
  γενικάς άναστσλής «ών πληρσμών
  συντελσυμένης έν μέσφ άτμοσφαί-
  ρας νενικής έχθβότητος. Μολονότι
  δέ ή έκφρασις γνώμης επί «ών ζη·
  «Πμάτων τούτων είνε λεπτή υπό·
  θεβις, Ιφ' όσον αί έπανσρθώσεις
  καί «ά πολεμικά χρέη άηοτελούν
  νυν αντικείμενον διιθνών συνεννσ-
  ήσεαν έν τούτοις ο Ν. Κέϋνες έχει
  ι*)ν άνι.ληψιν <Τι· δύναται νά 10
  ΛΝΟΡβΩΣΙ-
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Όιι.λβν
  Κιντια<ιτ.αγα<4φος.—Χήμβρο» «Λ αριοΐούογη- μσ: Ό « Υπασχιοχής την ΟύασΛβαχ» μέ «ιΰ: νόητα; Μέντι &ο.(σ(ιανς καΙ «δ* Ζάν Άνιζβλσ. Έκτός κρονσαμματος: Έ£«κνό<ατον «ΜΙκυ—Βΐαονς» Έ*(οη;θά κοοβΐηθή κοΐ ή ύηαδοχή Ίσμέτ-Βενιζέλον. ΠΑΡΛΑΝ «ΑΠΟΛΛΩΝ». - Σή»ε3ον σέ Βύο χαβασιόοιιις άιιια 5 1)2 μ. μ. καΐ άηα 9 1)2 μ. μ.?ή θαυμασία 25 ο)ο διιιλοϋαα «αιν(α «Μαο,οκινοΙ 8ο.α(ες»' ή λεγίώ» τί* Εινων μέ ΰκέ|]οχη μονσική καΐ ηβταχτσ «οαγαύΐισ, μέ μεθνσ«ι«'ύ; άραβΐΗΐ ύ; μα- νέδες «αί μέ Μο.α>(αν«"Ίστβς τή* ώοαιοτά-
  »ην ΓαλλΙβα Ββντέι: Φ,φή ντ' Όρσί.
  μβτά βεβαιότητσς δΐι ουδείς έν Άν
  γλία ίπιθυμβϊ πλέον την συνέχισιν
  •ών πληοωμών των έηανσρθώσεων
  καί καί των πολβμικών χριών υπό
  οιανδήποτε μορφήν, διότι εγένετο
  άνιιληπτόν όει τό είς τούς διακα
  νονισμού; αύιούς έ<ραρμοσθέν σύ· σΐηιια αποτελεί όλεθοίαν πλάνην. Άλλ' ή άνγλική αύιή αντίληψις δέν δύναται μόνη νά οδηγήση πρός την οριστικήν λύσιν, έφ' όσον ή ΜεγάΙη Βοεττανία δέν είνε ή μόνη ενδιαφερομένη είς τό ζήιηι*α χώρα. Κατά τόν κ. Κέν»β{, είς τάς προ¬ σεχές διαπρανματιύσεις «ής Λωζάν νης θά επικρατήση μάλλον ή άτσ- ψις νά διατηρηθή ι) σηαερινή κατά στάσις των πραγμάτων καί νά κη βυχθβ χοεωστάσιον διά βραχύ μό νόν διάστημα χρόνσυ, ίσως πσρα- δείνναΐος χάριν μέχρι τέλους τού 1932, μέ την έλπίδα ότι προσε¬ χώς ή ηο)ιχιπή κατάστασις όλων «ών ενδιαφερομένων χωρών θά υ¬ ποστή τροποποίησιν επιτρέπουσαν •όν οριστικόν διακανονισμόν τού ζη<ήμα«σς. Οί εύφυβΐς πολιτικαί έ- πρόσθεσεν ό κ. Κέϋνε;, δέν δύναν •αι παρά νά έχλέξουν την λύσιν αύ •ήν καί μόνην. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ ΕΜΜ». ΣΤΥΛ. ΜΙΤΖΐΠΕΤΑΚΗ (Πρώην Χ«ριλ«οι>
  Όδβ{ Μ«ρτορ»ν
  (Ιναν«ι «αχνβρ,ομι(σν)
  Π)ήοτ]( παραχαιαθήχτ)
  χδν καί Φχρμακιυτικών προίίντων
  χαΐ Σπεαιαλιτί.
  Ό Εισαγγελεύς Πλημμβλβιοδι-
  κων Ήοακλβίου ώς πρΟΒθρος τής
  Έπιτροπή: των άνβγβιρομβνων
  Φνλακών Ηρακλείου.
  Διακηρύττβι δτι,
  Τή» 7«ιν Φϊβοουαοίου 1932 ήιιέρ.αν
  Κυριακήν καί ωοαν 11 — 12 α. μ. βνβο-
  γηθήσΒΐαι ίν τω Είσαγγβλιχφ καταστή¬
  ματι Ηρακλείου μβιοδοιικίι δϊ,μοι.οα-
  σία δι' ένσφοαγ(στα>ν ποοσφοοών διά
  την προμήθειαν εκατόν χιλιάδων ό «α¬
  ί ών Ιλαιοπυοίνης β'. κατβογασΐας ηρός
  ϊοήσιν τδτ άνβγΐιρομένσν φνλαιιάν
  ΉοακλΒίου.
  ΟΙ δοοι ττϊς δημοπρασίας εΐαί χαια-
  τΐθβιμένοι Ιν τοίς γοαφβίοις τή; ΕΙσαγ-
  γιλίας των Δημοσία)* έ"ογα)τ χαί των
  'Αγοοΐικ&ν Φυλακάν 'ΗοαχλβΙου ίν
  ιΐς ποοσιοχόμΒνοι ίί βουλόμβτοι δύ¬
  νανται νά λάβωσι γνώσιν αύΐών.
  Έν Ήοαχλείφ »ί 25η °ίαν)ο'ου 1932
  Ό Είσαγγίλεύς
  Κ. Γρααδ'.ος
  ΥΙΟΙΔ. ΙΓΓΛΕΣΗ Α.Ε.
  ΑΤΜΟΠΛΟΊΆ ΣΑΜΟΥ,
  Κάϋ» ΚΥΡΙΑΚΗ πραί ιό υπέρο¬
  χον θαλαμηγόν:
  «ΑΑΜΠΕΡΤΑ»
  Ταΐύιυιος 19 Μιλλίων. Διά Ρ«θυ·
  μνσν, Χανιά, ΠιλΙΡΑΙΑ. "Αφιξις Πιι-
  θαιά ΐοοάγματα Δευτέοας.
  Ποακτοοιΐον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τπλέφ. Νο 61.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
  ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
  ΐΛΕΟΙιΐ Ικάοΐϋν ΤΕΤΑΡΤΗΝ 7
  μ. μ. κατ' ινθΐΐαν &ιά Πφΐραια—Χαλχί-
  8α-— ΑΙδβψότ—ΒόΙοτ— Θιοααλονίκβν.
  ΦβΚΙΟΝ ί,αστον , ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  κ. μ. διά Ρίβνμνον—Χανιά—Πιι-
  ραια-Χα1*(βα—Β61ον~θεοοα1ον{«*.
  *1( Πιιβαιβ ιαι,ίΐμαια
  Η ΖηΗ αογ Περνλ
  ΠΕΜΠΤΗ
  .28
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  άνβτολί) ηλίου 7,44 , δύβΚ 5,!4
  Ο ΥΠΑ1ΘΡΙΟΪ ΕΡΩΣ
  Θ1 τ-6 πιστεύσβκ;
  «βΧβιιταίαν ■οοοτοφατβς
  ήη δτι
  811α τή
  τδ
  ηΒζ ς 3μ
  ΟΙ ανήκοντες (ΐς την... σ»νομοτβ£(αν ού-
  τήν την κα30ΐκ->ύν(ιαν την Ίΐοοτσαλήμ,
  άχι μόνον δέν τουρτο«οΙζονν, όζι μονον
  βέν χώνουν τα χΐρια σ*1; τσέχκς καί δ(ΐ
  μόνον (έν χίνουν την., θβομαιμίαν ιπ>ν ά-
  π5 τό ψίχα(· άλλά Ιχοβν καί «όν ήβκΐομδν
  νά έηιΐβι«οΰν πβριπίτουί πή9*ις αΐβθη-
  μιχι*ό«η»ος είς τό ΰ^αιθ^ον!
  Μα τόν "Αγιον Σουλπίκιον ό υποφαινό¬
  μενος τπύλάχιατον ι· ϋ ΐ6 άντίλήτβη χασι-
  φανκς *1{ βνα έγκη«α)ιβ1βιμμίνον γήΐχβδον
  της χάλκης. Τό τσονχτεοό άβοά«ι νινΒΪ τό
  φνλλώιιατα την ενός ή δύσ Ιενδο,αν τοϋ
  νηπέβον καί τα σκοοπαιι έΐώ κι' έκεΐ. Ό
  ύ]ανό; μέ χ& μολνβένιο τον χρΑμα, σκοο-
  άΐι οίγη ψύχοος καί ΑυαισιοΙοξίας. Τα
  πουλιά καχαφοβισμένα οϋΐβ φαΐνονται ρΰ-
  χβ άκσύγονται. ΚοΙ μόνον φαίνονται «αί Λ·
  οϋγονται έοωΐινά ζβπγάοιο τίν άνθβώκνν,
  »ά όκοϊα σφ>χταγιιαλισμένα τοέχοον να
  βί μιά γωνιό, πϊσω άπό τα καγβοά φνλ
  λώιιοτσ, για νά ί><ανοποιήβονν τον ί^ωΐα χ ύ φανσχώνβι τό σιήθη των. Ό βααΚΊ άνέχαβεν ήϊο σννδεοεμένος μέ «όν βωμαντιβμ&ν, άλλα τώοα μά; βεΐχνει «ή» μεγαλιιτ<οαν τον αφοσίωσιν ■οθί την πο'ησιν Μοί τ&ν οωμαντισμ&ν, απδ τα όποϊα ή νΒοατέοα κοινωνική εξέλιξις ββαμβ να τόν άάθΌ μέ τή« ίύναμιν τής γβμάΐης λαΕ κ«1 των γκαρσονιβ|)Μν... Έκτ&ς άν, ή μέ τόσον τσουχιβοό «ούο προτίμησις των έαοατενμένιην πρός ιόν α¬ νοικτόν ραμαντισμόν όφίΙΙβιαι είς την ίλ· λβιψιν των. . ψιλών, μέ τί όκοΐα—φ«ϋ— καΐ μόνον ΒΙδεται ϊίαιτήοιον δια τα «ββμά- τια βι' εί<οιενΒ!ις· των έξοχικίέν κέντροον, ή διά τάς σκοΐεινάς αίβούσας των κινημα- ά Ι Πΐρί«ργβς —Αγροφύλαξ «αί λαθροθήρας Είς §νσι «ιί)μοι «αοα την Φότζια της ΊισλίΐΓ, οί καοαμΐηνιέοοι άνβν,άλυψαν την Τβάο««ιν ιά πτώματα τού άγοτ «ρύλαχος Ροΰσο ναί § »6ς »α·ο»χου Τ(<σον 5«ό τοΰ ενός ^σον χαΐ ά«ό δλλου τό δηλον, 8'ε πβ βιτό «ου Καθώς ΪΕη ρ βώθϊΐ 8« τδν υστέοων, 6 φονευθείς χοοοικός ειεδίδβ.ο βΐς τή ν λαβοοθηοΐ^ν καοά τί|ν άβαγόοβυσιν τού άγθοψύλαχιος δ δ«οΙο^ ϊνεΐνην την ήμέοαν ηαοβμόνβυσΗ διά νά τόν συλλά (3ο «β· αύιοφώοφ. ΦΛίνΒτ,αι δμα>ς δτι
  «αί ό λαθοοθηο"! »όν άΜβλτίφθη *πι-
  θοβόλησβ δέ την Ιδίαν στιγμήν δ
  βνανΐίΌν τού δλλου χαΐ ειιβσαν «αί οί
  δύ) ί
  —Ή «άξία τής ζωής».
  Αί παοαστάσιις της «Άξίας «ής Ζα>·
  ής» ενός δοάματοο «ου διασήιιου Ρώσ-
  σου συγγοιφέωι ΝβμΙοοβιτς Ν'α»ηέννο
  πού δνεβιβάσθη ποό ημΒθάιν ίν Ρωμη,
  διβκόπησςιν αιφνιδίως μειά «ύν δβυ-
  ιέςαν δοαδειάν—κατόπιν αΰστηςάς ά-
  παγοοευΐικής διαταγης τοΰ κ Μουσ¬
  σολίνι.
  Ή απαγόθΒυσις Ιγινβ διΛ τόν λό¬
  γον δ»ι «ό §ι}γον αυιό παοέ(8ΐ «όσον
  ΠΒΐσ ικήν δια τού; αοοιλβΐς δικαιολογί¬
  αν «ή; αύτοκτονιας ώστβ να εΙ«β Ιπι-
  τίνουνος διά την ψυχοούνθεσιν τοΰ
  κοινοΰ ή παοάσιασί; «ου.
  ΤΑΫΡΟΣ
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΛΙΤΤΑΣΜΑΤΑ
  ΥΠ)ΤΑΣ)ΤΗΜΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΛΑΊ'ΚΗ
  ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΔΙΟΙΚΗΤΗΝ
  Δ. ΛΟΒΒΡΔΟ-
  Τό Σδρυμα πού πρώτον εξυπηρετήση τό
  πνεύμα τής λαΐκής άποταμιεύσεως καί ιδιαι¬
  τέρως την λαϊκήν τάξιν.
  Ταμιευτηριον μέχρις ιΟΟ.ΟΟΟ
  «ρές 4
  VI
  ο)ο.
  /Ιψβαρδαισκ
  ΗΑΕΚΤΡΟΚΙΗΗΤΟΝ ΕΡΤΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΧΑΡΤΟΣΑΚΚΟΥΛΏΝ
  Ν. ΠΑΡΑΣΥΡΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ
  Χορ-ιοβανχοίλαι β^ίοτν,ς ποιότητος καί άντοχής
  έξ εντοπίου χαί ϋύρωπαΐκοΰ χάρτου
  ΑΕΥΚΑΙ /ΔΙΑΒΡΟΧΑΙ ΚΑΙ ΣΚΟΥΡΑΙ
  ΔιαθιΙτομβν είς ίλα τα μβγέβη χαί είς είανδήποτβ ποσότητα β»
  τιμάς έκιός ουνανωνισμοΰ καί μέ παράδοσιν είς τα κατασττ,αα
  χά σας, μέ έπιμ·λημ<«ην συσκευασίαν χβορίς έλλβίματα, καθ»- στΐρησιν και κίνδυνον βροχής. Γ Ποοτιμδτβ τάς χαρτεοακκοίλος μας ΰποστηρίζοττβς ϊΟ·' χά- πον μας ηρος Ιδιον ονμφέριν» αας |__ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.—Ή ονμκολϊιις Δίς Χ·βύω Γ. Πεοβολαββκη πτνχιοδχος τής αΐΒομα««ική5 δαΰοβ «αί τάς καακτικάς 4· ϊβτοσβ-ς τη6 δλοββ μέ τόν ββθμδ» Μαν «α- λώς την ά«ειαν τής έξασ»ήοβως «ού «Μγ. γιλματόί της. _______ Ι'ύρω στην πόλι μαςο —ΚαΙ χβέϊ ό καιβδς *ξη«Λιύ9ηαβ σχβ- βδν ό αύ<0£. , — Ποβετηϊήθη μόνον μικρά υαιβσις ταθ άνέμον. —Έ>φ άντιθέταις τδ κούο η!0 βιαπεϋα-
  στικό'.
  —Δέ» άνβφίραμ»* την κροσάραξι* το«
  ά<μοκλο(ο« «Θβμις» είς τό Αβαθή τού νέον λιμένος. —Καθ" δτι τό Λιμεναρχείον αηνεικανβι δτι ή ■ο.οσάο.αΕις όν κ» δέ* ή«ο τίκοτε τδ σοβαρόν. —Ού5έ έοχβιΐζεχο μέ την έν τώ λιμένι άλ φάλΒΐαν. —Ήτις παοά «ά ο αν αντίθετον γνώμην εξηκολουθεί νά κΐνπ κοαγματιπή. —Άποδειχνύανσα «ήν ο<Β(|«ότητα καί την άντοχήν «όσον «ού λιμπνοββαχιονος δ- οαν «οί τοϋ άντιβοαχΐονος. —Άλλο εάν »5η·τε σημβα(νονν λάθη <Μ* πλοιάρχων ή «εε« άξιαιματινεΐν των ποοσοομιζομένίβν εΙ( «όν λιμένα μος Ατμα- πλοίων. — ΑΙ «οινοπο'ούμβναι ίιάφοροι εγχύιλιοι. —ΠβοΙ την εκτέλεσιν «ήν νέον έκλογι· κων Βια«ά£ίων. —ΚαΙ γενικώς των άφοοώντοον «ήν ανα¬ θεώρησιν «αί τόν καταρτισμόν τε»ν έκλο- γικόν κηταλόγων. —Άφήνουν νά βημιουργήτοι ή εντύπα- σις. —Ότι όαονούχα «αί ά^άζομβ* είς την κροπκλογιχήν συζήτησιν. —Ήτις ΰκοτΐθεται βτι θά Γΐνβ ζωη^β, ζωηροτέρα ίσως κάθβ πηοηγοβμίνης της. —Λογψ «Ην παβ·ηιμ»(όν«αιν μεγάλην ζητημάτοαν· Ιδικεέν μας «αί Εενων. —Έκ ιω ν όπαίΐβν άσφαλήί θά έ σθώπιν οί έκλογβϊς. — Εί; τάς κοίσβις «οεν πβρΐ «ών >έκλε·
  κτ«ν» ή τού «έκλβκτοί» ...
  —ΟΙ αηοκλεισμενοι «άταικοι των όρΐΐ-
  νών μας χωοίαιν «αί δή τοϋ Λασηθίου.
  —Βεβαίως παέποι νά τύχανν «άβ« ένΐε-
  Ιβιγμίνης συνβραμής.
  —Πάντας επί «ου παρόντος ώί μανβί-
  νομεν.
  —Δύναται «αί έκ των έ>ό*<«·ν νά έ^ι- κονομηθή ή «αιάοιοσις. —Μεΐαφΐπομένων τ«ν ένο'κοαν «άν «ν χον έΐοιμορβόπων ή «πισφαλών οΐκιεΐν. — Είς οΐκίας 4οφαλΒβ«<βα(. —Έφ' όσον ίννοβΐται ύϋίρχβι χώρος ί· νβϊ «αί δύνανται (Ι ϊαιοιιτήταΐ «αν >ά τού;
  φιλο£ενήαουν κροσωρινά;.
  —Καί έπειβή ό λόγος πβ.Ι χιονιάς καί
  άχοκλβισμών.
  —'ΥχενθνμΙζομεν κόπον ή αςώτη ίσον
  ΐ οί δβύϊΐοϋΐ, βΙλβ νποφΒΒΤοΙ παΐ μάλισΐα
  ά ϋά
  ρ Εϋχάρισΐοι.
  —"Όταν ύπάοϊουν είς χοίΐ; άποΗλιισμέ-
  νβος «ά άποθέμαια «ών έκΙε»τε·ν «χωβιά-
  «ικβι«> τροφίμοο» καί χοτεέν.
  —ΚαΙ μ«χβι την μεσημβοινών ώα,άιν τής
  χθΐς.
  —Ού?έν δασμολόγιον ΰπήο,χβ πιθανότης
  νό λκτΒλΒοΰή έκ Πβιοαιώς.
  —"Η τρικνμία φαΐνκαι έξα«ολοΐθ«ΐ ιίς
  «ό Αίγαϊον «αί δή τδ Κοητικδν πέΐαγος.
  —Είναι δέ γνοαστοΐ ςί κίνβυνοι οΰς δια·
  «βέχουν «ά άτμόπλοια είς τδ τ>ΐβν<αϊον Ι¬ δία, συνβΐΜ,'α τ(όνλδιασ<ανρονμέναιν έ<ε! θαλασοίων ιευμάτων. — Όχωσϊήποτβ «δ Νςάγμα άΐιοβΒΐκνύιι μίαν ι Ιδικήν μεταίΰ κολλών άλλαν. —Χαησιμότητα τοΰ έγχαρΐον τύκου. —Δνναμίνου καί (Ι; τοιαύτας πβα,ιστά- θΒΐς^νό άν«Βπΐ{«ΒχΒ«αι μέ ηλήβη ένημεϋό- «η«α είς «ά Βίθησεογο.αφι«άς άνάγιιας «οβ κοίνον. —ΈλκΙζΒται διι σήμερον ταύλάχιοιον βά εκδηλωθή αΐοθη(τ) βιλτίωοΐ£ τοϋ και¬ ρόν. — 'ΕΕβθύμανΒν άρν.βτο, Ιΐεγον χθκς κα>
  κοΐοι καιοοσκόποι, ώστβ οί «οεβΐέψίΐς δια
  «4* καλν«έ(!·νοιν νά δικαιολογοννται
  πλέον.
  —Ά*6 «6 οτόμα «αν καί σΐοδ θεόν «'
  ιΐ, κρ,οαθιτομεν ήμΐίς.
  6 Ρειιορτερ
  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  Α. Χαλκιαδάκη
  Ό # Είσαγγβλβύς Πλημμβλβιθδι-
  κών Ηρακλείου ώς Παόβδρος τής
  Επιτροπτ,ς των άνβγβιρομένων
  Φυλακών Ήρακλιίου
  Διακηρύττβι δτι,
  ΤΑ» Τη,νΦ,βοουαοΐΌυ 1932
  Κυοιακήν κα'ι ό*)3αν 11—12 «. μ. Ινββ
  ¥.«11 !ν τ© Ε1σαγγελι>φ Καΐα·
  σιήμαπ Ήοαχλβίου μειοδοτικήν δημο-
  οραοία δι" ίισφοαγΐστιον Βοοσφοβώ»
  διά τίιν προμήθειαν ΙνΒίτ)<ονα ιόννων γαιανθοάχων ΝεΥν- Εαβτβΐ «αί δέ «α τόννον γαιανθοάκαι* ,ϊ)ΒΓαίί» ποός ϊθήσιν «£ν άνΒγιιρομίναιν Φυλαχών. ΟΙ δροι ιής δτιμοιιοαοίας ιΐσί καιαιΐ· ββιμίνοι Ιν τεΐς γοαςρβίοις. ιϋς ΕΙσαγ- γβλ(α;, »ών Δτιιιοσίων "Εογαιν «αί «ών Άγοοτιχδν Φολακβν Ήοαχλβίοο βν 11; ηοοσεοχόμβνοι οί βουλόμενοι δύ¬ νανται νά λάβιησι γνάσιν αυτών. Έ* Ηρακλείω 'β 25 Ί)αο1ου 1932 "Ο ΚΙσαγγϊλίύί Κ, Γρααά<ος ΑΒΕΔΙΣ
  ΙΩΝιΚΑΐ
  ηιι.._ « - ^^^^
  ΩΝ.-Ή
  μέ τδν βαθμ6.
  ς εξασ»ή<ηα>6 ,
  1 πόλι μας
  1
  ίόνον μικρά ΰϊβοις χο.
  »ί τό κρίο
  με» την
  .·» είς τό
  110
  5
  ή,ο
  έν
  πάσαν αντίθετον
  μή.
  σα την θιββϊ6χη,η
  ΖνμΒ
  •α»·»·
  μ..
  λιμένα μβς
  ύμεναι Ρι4φοραι έγ
  ςιελεαιν των νέαν
  «Αν άφορώντβν την ανι.
  ν καταρτισμόν τε»
  ·ημιο«Βγήται ή
  χά «αί άεάζομβ« ίίς ,λ
  ,ητησιν.
  >βχαι δτι θό »Τ,νβ ;Μη84
  «άθβ ποοηγοίΐμί—ς ιη{| '
  παρεπιμπιόνταιν μεγάΙ«ν
  Μ* μας καί ξένον.
  ί»ν ασφαλώς θα εχειοιι·
  Γις.
  «ι( ΐο»ν κ·ρι των ιέχΐ,,
  ιλεκΐο*· ...
  ιΐενοι κάταικοι των όβ!1.
  ι καί δή τοβ Λασηθίου.
  εχει νά τύχοτιν πά Θε 1«1|.
  ο«ής.
  τοβ χααόντος ώβ μα>Ββ'
  Ι έκ ««ν ε>ό·τ«ν νέ ι(η.
  άσιοσις.
  ινω» τε»» ένο'κην «Αντ··
  αν ή έκισφαλεεν οΙκιάν.
  ασφαλεοτεοας.
  ι«νοεΐται ύ*4?χει χώρας Ι
  ι 11 ΙβιοπτήχοΙ τω» >ά ιοίι;
  ροσωρινεΐς.
  ό Χόγος «β.Ι χιονιάς «εί
  αμάν «όσον ή οίώτη 8μ
  ·1<· νποφβατίί παΐ μάΐιβτΐ ιρισιοι. Ιΐοον «Ις τΐϋ; άκοηΐεισιι· μαια των έκΛ·«««ν «χαββ·ά· * «αί ετοτεεν. «εν μεσημβρ·*»» ώβ·ν «ί( μολόγιον ύπήρχβ ίκ Ππιοαιε»(. α φαίνκαι έξακολοιβιι ιίί δή τό Κοη<ι«όν πέΐογοί. ΓνεοοτοΙ ι Ι πίνδννοι οίςδιβ' όκλοια είς τό τ.ΐβ»««ίο· '■ βέ ·' «ε»ν.βι μάτοαν. ότι «6 ϋίάγμο οπο ιτοξίι ιεολλών άλλαι*. τα τού εγχα>οίο» «*ο
  παΐ (Ι. «οιβΰτας
  {Ιβχ.,αι μ» »^β" '^
  Κησπονοαφιιιός βναγπβί
  οίοθηίή
  55
  »όμ.
  τ·.ν «αί στοί Θΐ« < ΪΡ&ΥΟΝ ΦΑΡΜΑΪΕΪΟ» Α. ΧαΚιιιβββ·*1) "«(όν ώς των άτβγβιβ0^1 κων ·Ηρακλείου ιττβι δ«. . Μοο«αο;ον 1932 *£ Β«λ.ίου νθοαιια.» ·. ανιγε.ρομ*"»» ββμοιΐοοσίας ΑΝΟΡΘΩΣΙ2 ΖΥΝΔΡΟΜΑΙ Έξα)«ο·κοΟ Ιτυσία Δολλάρια 10. *Ακ*σ«ι «Ι άποδείξΐις βυνβρομ&ν μ«1 οπμοσκόοΐΜν φίββυβι άπαραιτπτ»ι: την Οιτβγράφη ■·' τοΰ Διβυ8υντ€θ κκΙ Ιδιο Α της 'Αθώ Ήράκλβιον 28 Ίανοναρίου 1932 ΕΙΣ ΤΗΝ Ισπανίαν ή κατάστα¬ σις έκτβαχύνεται επικινδύνως, άνακηουχθένιος ήδη τού Σαβιετι- κού κσθεσνώτσς είς αρκετάς πόλεις τής χώρας. Πααά πάντα ταύτα ή γινίκευσις «ού κινήμιχος δέν φαί- ιειαι πιθανή, δεΐομένσν ότι τό με- γαλύ ιερόν μέρσς «ού ΊσπανικοΟ Χαοΰ είνε υπέρ τής σσσιαλιστικής ΔηΗθκρατίας, άποχρούει δέ τάς κομ¬ μουνιστικάς άκρόιητας. Λύ(ό άπέ- δειξαν επανειλημμένας αί εκλογαί έν Ισπανία καί δέν φρονούμεν ό» θά είνε μάνιμσς καί ή μβρΐΝή έστω έπικράτησις των κσμμσυνιστών, το· σούτον μάλλον καθ' δσον οί κομ¬ μουνισταί κατά τάς υπαρχούσας «ί- δήσβις, ένισχύοντσι καί υπό μβτοισ παθών σοσιαλιστινών βτσιχείων ά «ινα έπιζη.σΰν συμμετοχήν απλώς είς την διακυβέρνησιν τής χώρας χάριν τής έφαρμον^ς συμπληρωμα ιικών φίλβλβυθέρων μέιρων είς «ό Δημοκρατικόν καθεσιως. ΕΤΑΞΥ των μέτρων άιινα έ ΐ φήομοσε νέν Κύπςφ ό πολύς Σεβ Ρόναλδ Σιόρς, ύπάρχουν μ^ρι κά τα όηοϊα προσβάλλσυν άμέσως ιήν Ελληνικήν σημαίαν καί θίνουν αύιό τούτο ιό Ελληνικόν Ηβάιος. Μ«ταξύ τούτων ζαρακτηρισΐικό( είνε δ ίζαψαγαασμδς Έλληπκών άτμοπλοίων νά ύπσστέλλουν τάς ση· μαίας των καί ή καταδίΜΐ} είς βα ρύεαια πρόστιμα Έλληνίσων κυ ριών, είς ουδεμίαν άξιόπσινον ΠΒβξιν ύπαπεσασών. ΈφημΒρΙδες τίνες των Αθηνών συνισΐοΰν είς «ήν Κυβέρνησιν νά ζηιήαυ άμεσον έαανόρΡωσιν «ών πρσσβλητικών αυ¬ τών μέτρων άπό «ήν Αγγλίαν. 26 σοφώτΐρον έν πάση πϊριπτώσβι θά είνε νά έπιστήσο ή Ημετέρα Κυ- βέα*ησις «ήν προσοχήν «ής Άγγλι- «ήί Κυβερνήσεως ήτις ίέν θά είνε ένήμερος «ών πρωΐοφανών αύιών μέιρων «ού σατραπίσχου %ης, άπο- δειπνυσμένου προφανώς άνθρώ/ιου άλλων καταστάσεων καί άλλην έ- ίΐοχών. ΟΛΑΙ αί υπάρχουσαι προβλέ ψ«ΐ( πείθσυν ότι αί ενέργειαι τού κ. Βενιζέλου καί έντόί «ού πλαι σίου «ού καθορισθέντος παρ' αύ «ού πρσγράμματσς—εύοδοΰνται ηλέ όν 1} ί«αΐοπσιιΐ«ικώ(. Ή εύόδωσις αύΊη ένέχει μεγάλην σημασίαν. Δι* ό«ι ηρολειαίνεται κοί προβτοιμά- ζεται άαφαλ&ς όϊ* αύτ^ς ή συζήτη¬ σις «ών ένδιαφβρόντων «ήν ΈΙλά δα ζηινμάτω». Υ/ιοθέτομεν μάλι- στα ό<ι δέν θά είμεθα έκ.ός «ής πραγμα«ΐΝΟΐ9*σς εάν ύπεστηρίζαμκν διι διά «ών ένεργειών «ού κ. Ββνι ζέλου άπομένουν πρός καθορισμόν κατά «άς προσεχεΖς οικονομικάς δι- ασΝέψΐις μόνον αί λεπτομέρειαι «ών μέιρων άτινα θά ληφθούν υπέρ «ής Ελλάδος. _______ ΕΙΣ ΤΗΝ Ισεχσσλοβακίαν έχσ- Βηγήί τ) δάνειον έξακοσίων έ- χατομμνρίων φράγκων. Εάν συν- δυάσωμεν «ήν πληροφορίαν κοί μέ «άς έπιμόνους άπανιήσεις «ής Ρον μανίας ηερί χορηγήσεακ δανείον, φθάνομεν είς «ό συμπέροσμα ότι όλα σχεδόν «ά έκ «ής Γαλλίας έ£αρ- «ώμενα Νράΐι; τής λεγομένας Μι¬ κράς °Λν«άν« ευρίσκονται είς δνσχε ρβ οί«ονομικτ)ν κατάστασιν. Διότι τα δάνεια ταύΐα ζητοβνται ακριβώς σία νά έξέλθουν, ώς λέγουν οί άρμό ΑΊοι ύπουρρσί, αί χώραι των έκ κα ταστάσεως ολίγον διαφερούσης «ού άόΊεξοδσυ. Νά αρνηθώμεν λοι «όν, έσιω καί λαμβάνοντες ύ/ι'όψιν ιήν ανάγκην τού πσρογαΐγικοθ δα νείου,δίΐ ή Ελλάς ευρίσκεται είς κα τόσΐασιν... ολιγώτερον ρόδινον «ών ώ έ Έί ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ ΣΗΜΕΡΟΝ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΤΤΙΣΤΟΛΗ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ „ ύβοΐοίωιίν μόν «Α απαντήση «αί δημοσία εί. τού{ κατοΐκονς τοΰ Πόρ.ο» καί Ιδία είς χοίΐς κ. κ. καλέσαντες με είς τό γοαφήΐν τού κ. Λημάρχαο Ηρακλείου διότι χαρ* δλην την λεπτολόγον εξήγησιν τότε ίξακοΐοκθαϋν κοί δια χοό τύκοο νά βημιοτργοόν ζητήματι* άπνα ό πολύς «ό αμοβ έγκολποϋχαι ώς υπέρ αϋτεΐν βψ κά- Θβ άλλο παοά δίκαιον βχονν. Ή ΐΐριιαις φνμηιιολογικήί Κλινικήν είς τ4 Ηράκλειον αντελήφθην πρό πολλοΰ διι ήτο Αναγεαία κ·ί έχιβιβΐημένη «<ρ· δσον τό Κοάτος μί- χρι τής σχιγμής ούΐέν ΙΙβ«μα καταπολεμή¬ σεως τής φοματιάοεως δ κως δΐλα Κοβ- τη, ηίχτηται βύ*έ είς δλλονς Νομοϋς τού ■^αάτοης μας ίδαιισε. Οί έκ τάν επαρχίαν βοοασιοι αναγκοζό- αενοι νά παααμενουν επί τίνα χρόνον «Ις Ηρακλειον Οιά την θεοακείαν ή καί διά Ιατρικήν εξέτασιν απλάς διά μίαν $στα> ή-
  μέραν, ΰποχαεοννται νσ καταλύοννή (Ι; Ξε-
  ιδοχΕΪα ή είς φιλικάς οικίας ενταύθα.
  Τόν κίνθβνον ·« τής φομαχι<όσ·α>ς άντι-
  λαμβανεΐσί τις άμέσως λαμβάνην ϋ<* όψιν τή» σιγχαώτισιν των άοοήστων σύχών μέ τού; ύγΐΒΪο πανταχον ΐί; καφκνεϊα, έαχια- τόμισ, θέατρα, έμκοοικα κλπ. Κοί τούτο διότι ίέ« ύίίρχβι μίι κίΐική κλινΐκή ϊι' ού τοΰς τού; άβρώσχους 5πως διά «άς λοιπαί νόσανς τόσαι χλινικαΐ ύχάοχοον είς τό Ή· χνκιον. Ιήν βν,Ιβι-ψιν λοιπ&ν ταύτην «ήν οποίαν ήθΐλησα βγώ νά άνακληβώαοα μέ κόπον *αΙ χ>.ήι>α' διι τόσον κρ&ς χρτιματισμόν, δ-
  πον θά ονγΜεντ(ώνω χ?ί ηΐοιποιοίμαι χ β
  ρισαότεοον «ούς αρρώστου; μόν έντός τής
  Κλινικής πι,ό; δφελος άο(ώατα)ν
  «αί ϋπεΐν, σημερον άΐομα «ινα «οο-
  σπαθονν την ματαίασιν «ής Ι&ύ
  της βκαιολογούμβνοι Ιιά των
  έ4
  χημ
  Ι) Ότι θά μολύ>οονΐαι έκ τής Νλινικης
  υΐ κάχοικοι τού Οόιιοι-.
  2) Ότι οί κατ' διός χι»ο,οθβ|}ίζοντβί είς
  Π όρον Βέ» θά κηγαίνοον έ£ αΐτΐας «ής
  Κλινιπής.
  3) Ό χι Ιέν ύ«άοΐο«ν ύκόνομοι.
  Καί δτι χίλος ή ί)α.ΐ!σις τή; Κλινιιιής τοΰ
  βϊδους αύιοΰ θά »Ν(ίώθ|] την εξέλιξιν
  χοϋ Βοοαστιΐοΐ) ιαύιο».
  Λοιπόν απαντών είς «ά έπιχειυήματα αύ
  ΐά )έγω διι χό οίχημα όκοβ τ)ά στβγαβθό
  ή Κλινΐΐή εί (αι είς τό απωτατον σημείον
  ι·.ΰ Πόαυυ γβιχνιάζαν μέ 3 μόνον εΙ*ίας
  μακΒάν ίέ τον λοιηοό οννοικισμον είς 5€Ο
  «αί !000 μέτρσ. Ότι ή φΐ'μαιίασι; μβχαΒΙ-
  8«χσι «ό πλιίσ.ον οιά τής ηίπχική: ό5αν ή
  <οι δι' άμέθίΐιι έπαφή; μεχά τού μιχ^οθΐον είς ποσόν μικροβιων άπεΐρο» καΐ καθημε- ρινής καί άλλβκαλήλον ονγχραιτίσβαις ϊπ' άθκΒτόν, "Οτι ό μβγαΐύΐερος κΐν&υνος (Ινβ «ά πτύβλα καΐ τα μιχΒά^στανονίδια άτινα ό ά^οοαστος έκπέμχκι διά ιής βηχός. 'Ενΐος μιάς κλινικής οί άρ^ωσχοι ευρίσκονται Ίερ'οιρισμέΐίοι καΐ λαμβάνονται έξ ίσον «ανΐα τα έπισχημονίχο ι<έσα πκός καταοχροφήν τε)ν μιχοοβίων, άπολυ- μοίνονχβί καταλλήλως τα κτύβλα τΜν άμβώστων χαΐ πάντα έν γένει τα οκ^ύη ά (ινα ηαθημΕΒΐνεις χρησιμοχοιοΰν. Ώ. έκ τούτον ιύΐβίϊ νόμος Κρατικάς κανταγοΰ τού κόσμον ύκάρχει νά άπαγοοεύη την Ϊ4υ«σ>ν
  Φιιμαιιολο/ΐκής Κλινικής αδιάφορον άν είνε
  καί είς τό ΝΒντρινώΐϋρον μέροί «ι τής με
  γολειχίρας «Μν πόλβων χοϋ κόσμον, καί
  παηάδειγμα δλα τα Νοσοκτμεία την Παριοί-
  α>ν καΐ εΙϊικΜΕ ή Κλινική Ιαεηοβ ή'ΐς εύ
  ρίοχετοι ιίς ιό «)έον κΒΐτριΐον ιιίροΰ τώ»
  ιΐαριοίων μέ χιλιάία φιιματικών. Ό Εϋιγ
  γελισμΟΕ είς τάς Αθήνας έχει είδικ&ν τμή
  μα φκματιολαγιχής κλινι*ή£ ένϊδς τοΰ Νϋ·
  "ικομβίοΓ, ή Σωΐηο,Ια ίί»ε είς 100 μεΛοο
  απόστασιν άπό χαοσφνγιχδν σννοιπισμόν
  καί «ού ΧοΛβϊ δϋίο«. Ή φιματιολογική
  κΐινική Καμαμάνη είνε είς την οδόν Πσ*η-
  σ ών, έδ«ι είς τό Ήράχλβιον ιό Παοάϋτημα
  τού Πανανβίον Νοσοκομείον κεριθαλπει κα-
  ιά μέσον δβον πά»τοχΒ 10 άρ^ώστους φυ
  μαχικι ϋ; ηοΙ είναι έ»χό[ τής πόλίΐτς Ή-
  ι>α«*(ίϋυ χαΐ τόσα άλλα Ιβρύμαχα χΐ-ύ ιί·
  δοις τούτον. Λαϊκόν έραιτέ· τιύς ένδιαφε-
  Βομεγου£: 'Εαν ύ/χάρχει ίοχω καί έΧάχιοτος
  κίνδυνος δια χούς πέβιξ οΙ«οΰνχας «ά
  Ιδβύ^ατα τούτο,νομίζβτί δτι τό Εράχη αύχά
  θά έπέτρΜον «ήν λιιτοιργΐαν των τοιού¬
  των Ιδρνμάτων' διατί νά μην υπάρξη όπα-
  γορευτικός Νόμος >ά κλείσονν τα τοιαΰτα
  Ιβρίματα διά νά σωθή τόσος κόσμος ο πό
  την φιμαχίαισιν; Άλλά έκβιδη ίίν ύχαοχβι
  ό νομιζόμενος κίνΒννος δι* εύχό καί λει-
  ΐοΐ'ργοίν είς ήν θέσιν ευρίσκονται.
  ΑύτοΙ οί αιθίοαετοι Εέν θέλονν την ύγεί
  αν τω-; Τό Κβάτος δέ* ένβιαφέρετβι Ιι'
  ούιούί, ή χοινωνία ιΐς ήν «ύβίσπονται β·ν
  έξα>(οτατα ; Όχι' βιόχ» δχι μόνον (έ»ύπόρ·
  χΒΐ κίνδι νοί άλλά περιοιισμόν τής έπαρΑτον
  νόσον άχοιβλινν.
  Έφ' βσον λοιπόν οί πεκίοΐΝθΐ κύδίνα
  φόβαν οιοχρέχονν έκ τής Κλινικης κολΰ
  περισσότερον οί Ηαοη*εβίΙον«ΒΓ, ΐ>!ιινις
  πολλιί έξ αύτειν δυνατόν νά ΐΐνπ καί πά-
  οχοντ·(.
  Όσον άφοι 9 (ό (ήχημα των ύπονόμων
  εΐνβ προχιμΰ«βί)θι 11 βόβο,οι «αοά χιί). 6-
  κονόμονς, δποος βίς τα Σονατόοια π.χ. πάν
  τοτε Ιχονν βόθβςνς (ιίΐΐ'ες (Ινε ηεοιαιβι-
  σμένοι καί ινΐαα άποφιύγονται αί βι' νπο-
  νόμων βϋΐίσχοτΒ μολννοεις τον ύδατος.
  Πβραιώινν θά τιύχιίμην δπαις ή κοιιότης
  Εό}ον άνΜληφίή μετά ου>ίθ(«ς ποία ιΐ
  *β ή πςαγμαΐικτι άπ< ψ ς τον (ηιήματος διά «ά μή ΐπηβεθΐβτοι άπό τιΰς λόγοτς ά· τόμαιν άνιβίην πίρ- «ής τοιβύτης αύσεβς ζητημάτων, »α()ά *ον ιίσίχι 6έ» ί;βι ειίστιν είς την γ< ώμιιν μοί δι £β«α·«ήο— ιήν βγπιο· νομικήν 4πΐ)βεβίαν «ού Νομεν Ήβακ;·[ο«ι «όν Ίατβικόν Χνλλΰγον ΉβοπΙεΙοβ δπον εΐν· εί μόνοι κατάλλυλοι εις όϊ βιοφβτιομόν χον ζηχήμοχρς κιΐ δχι όχοιο84»ιοχ·. ό «ν»ατιολόγοβ ΧΟΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΧΙΣΙΣ ΤΟΣ ΚΙΚΟΚΙΙΡΙΑΣ Χίέ·; έΕπκολούθϊΐ ή κβ«οκαιρί« χ αχβο^ν κ«μμίαν διβφοραν άπ6 την ηρβχβές ίηΐΜρκτήβαοβν κ«θ' οικ«ακν την νήσον. Πτϋοις χιόνβ; δέν εσημειώβη β<( την περιοχήν της πβλίώς μας καθ' δλπν την χθεαινην ημέραν. Κατχ πβρβοχεβίίοοις ηληρβφορίβς την πρυΐαν της χθέ$ ίις κχΐ την νύκτα τής 26 πρός την 27 κκ τέπεοην άρκϊτή χιών είς τα χνρία τοθ ΝομοΟ τα κβίμινα εΙ( όρβινάς θίσϊΐς. Β1« τάς πβριφϊρβίβς τής έπβρχίβς Πβ- βιΑδβς κ«1 συνκκχριμίνΜς »1ς τα χιιρί« Κβατέλλι, 'Αμαριανα, ΚαβταμονΙτοκν, Μαθιαν, Απβστόλους κλιτ. Α χιων α¬ νήλθεν βίς 2$ έκβτοστβμϊτριχ. Ή αυνχοινΜνίβι Μεβσβράς—ΉρακλβΙ- βο ώς έκ τής έπικρβτοόβης «Ις "Αγίοιν Β*ρβάρ«ν χιόιος ίέν άπϊκ«τϊστά6π ((■ σπτι δι'ο Ηβΐ ή λήψις καί άποοτβλή τ«- χ»δρεμϊίου έκ τ&ν ταχυβρομΐΗ&ν νρ*' »·ίε>ν Άν· Δίχα, Μοιρ&ν ΤυμπβΗΐου,
  Πύρνου κλπ. ΜκΒυστβρή. Έπίσπς ώ; έκ
  τής χιβνος η εκτέλεσις της ταχυδρομι-
  κης διαδρομής ΤζκρμΐάδΝν Λαοπθίβυ—
  ■ΗραΜλεΙου καβοατβρΐΐ ιΐσίτΓτοΟ Λ«3η·
  βίοο όντος τβλίίωί άπβΜκχλτισμίνβυ τό¬
  σον έκ δοβμβν ίσον μ«1 έ{ άναιτολ&ν.
  Ή θάλβτσσκ «£η«ολουθησ· χ«Ι χΒές ν·
  είνε τρικυμιώδη;, μη έπιτρίπβυο» τβν
  πλβυν καί την προαίγγισιν είς τα άτ-
  μόπλοι» τής γροιμμής. Υπήρχεν έν
  τούτοις κιθβνότης να Μ«τέηλ(ΐ τό έ·
  οηέρα; είς τον λιμ»ν« μας το αίς £οό·
  δ«ν πρφοβρμιοθέν Ίτβλικ4ν τβ& Λ60δ
  Τριΐστϊνβ.
  Έκ τής ίπικρβτούσης χβχβκοιιρίοις
  χατά τάς &π«ρχούσβς πληροφορίας
  χοιΐ την γνώμην τβν κΐβιχ&ν έπήλθβν
  άρκιταΐ ζηυίαι «Ις την χτηνβτροοίκν.
  ΑΙ ζηιιΐκι οηΝσδΑκοτβ παρβμίνου» άν»-
  {«χρίβΗτοι λόγω τή» διβχβηής τβν συγ·
  χοινεινΐΜν.
  Κατά τας υπαρχούσας σχετικάς πλη¬
  ροφορίας ή αύτη σχεδόν καχοχαιρία έ·
  πίκράτησε χαΐ χθέ< χ*1 είς τβΰς λοι¬ πού; νβ-μβύς τής Νήσου. Είς Άακύβου £φαχ(*ιν τό χιονι εχ·ι φθάσο. «Ις 1)φος 2 μέτρον, βΐς την Ίμβρβν 3 κ»1 βλλαι- χοΰ αχομη περισβύτερον. —Ή άναθεώρησις τώ ν έκλογικών κατάλογον. Ή Νομβρχία Ήραχλείοο έχοινοκοΐη- σε πρός τού; μ. χ. Πρβέδρους τβν Κοι νβτήτων τβϋ ΝομβΟ μβιχρβσχελή έγχό χλιον οτύτής δια τής οποίνς καρέχΐι λβ· πτομερεΐ, οδηγίας περΙ ανκΘ·Μρήο«Μς Τ&ν έκλβγΐΗΝν κχταλόνων, παρακαλβΐ δέ 2<τι>( ηλήν τής πββς οΐχείβυς ΕΙρηνο
  ίίπ«{, ύποβολής αΐτήοίως π*ρ1 δι«νρ>
  Φής ίκ τ&ν χκτολόννν τ&ν άποβΐΜσάν-
  τ«ν χαΐ τβν άπο>εσάντ»»ν τάς Ιδΐώτητ«(
  τού ίκ'ονίνς ϋποββλΗβι τοιαύτην χαΐ
  τΐίίί των «ληρωσίμων μιλβν την ίφο
  ρευτιχ&ν επιτροπών.
  •-Ό Είσαγνβλβυς Πλημμελειοδι
  ' ών Ήΐίακλβίου ώς Πρόβόρος της
  Επΐτροηής τ&ν 'Ανβγβιρομβνων
  Φυλακών Ήραχλβίου
  Διαχηρύττβι δτι,
  Την 7ην Φββοουαρίου 1932 ήμέοαν
  Κυοιαχήν και ώμαν 11—12 χ. μ. ί-
  βν τφ .ΕΙσοιγγίλικφ Κα-
  Ήβα·λοίου μειοδοιιχή 9η-
  Ό δι* ϊνσφοαγίσ ών κοοσφορών
  δια «ήν προμήθειαν το.αχοσίοον τόννοαν
  ής γής πςός χοίΐσιν των άνβγει-
  0ομ*»ων Φυλαχών Ηρακλείου.
  -Οί .δοοι της δημοποασίας εΙσί κατα·
  τεθβιμένοι έν τοις γραφείοις, της Εϊσαγ-
  γβλίας ιων Δτιμοσιτον Έηγτον χαί
  «άν Άγοοτΐΐόν Φυλαχών Ήοακλίίου
  έν είς ηοοσεοχίμενοι οί βουλόμενοι 8ύ-
  ναΤίαι νά λάβωσι γνώσιν αΰ;ών.
  Έ» ΉοαχλΒίφ τρ 25 "Ι)αοΙου 1932
  Ό Εισαγγελεύς
  Κ. Γρααάχυς
  ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΙ-ΜΑΙΕΥΤΗΡ
  ΜβτώΜησβν έν τβ 62$ Μβλεβυζί-
  βι> ΜβιΙ δίχετβι έν τό αολνκλινιχό
  "Ηρ«χλ»ίοο χκβ' εκάστην 10-12
  χ»! έν το χλιιχ0 χ. Πρινιαναχη.
  ΑΙΤΟΒιΙΟΊ Ι ΤΗ. ΕΑΙΑ1021. Ε,
  ΝΕΑ ΙΞ4ΙΡΕΪΙΚΑ ΑΡ0Μ8Λ0ΠΑ
  II
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΑ ΠίΙΡιΙΗΜίϊΙΙΝ
  Τό πολυτΒλίστατον «αχύταιον θαλα¬
  μηγόν ΜΑΙΡΗ ΑΙ. αναχτυοβΐ
  Ιίάστι,ν Τοίιτ,ν 7 μ. μ. κατ' ϊύβεΐ-
  αν διά Πβιοαιά, Χίον, Μυιιλήντΐν.
  Τό ατμόπλοιον Ζ,ΕΦΥΡΟΣ
  (Ε8ΟΡΕΧ) άναχωςεΐ Ιχάοιΐχν
  Ιοίιην μβσονύκιιον διά Ρέθυμνον, Χα-
  νιθ, Πβιοαιά, Βόλον, Θβσσαλονίκην,
  Καβάλλαν, Διδβαγάτς, Μυτιλήνην
  ■αί Χίον.
  Τό τΕοαγυρασθέν πολυτΐλέσιατον μέ¬
  γα θαλαμηγον «ιΟΝΙΟΝ» ιβο'έν
  ποός έΕυητιοέιιισιν της γοαμμός Κοή
  της—θβσσαλονίχτις, θ' ανοΐα>βΐ ταχτι-
  χ ώς έξ ΉοαχλβΙου έκαστην Πέμπττιν
  11 κ. μ. διά Ρέθυμνον, Χανιά, Πεΐ
  ραια,Βολον, Θοσοολονίχιιν. ("Αφιξις είς
  Πβιραιά Παςασκευήν πρωΐαν).
  ΝΕΥΡΑ-ΖΕΡΒΟΣ
  Φάρμαχ&ν ίγχιχριμίνεν ίιάι τής δπ'
  αριθ. 856 ής 12—12 1928 γνωματιΰ-
  οι«ς τ«0 Άν. 'Υγ. Συμβουλαί» ιίίικτ]ς
  π^ς τονκσιν τοθ νΐυριχιθ ουοτήματος
  χορηγίύμενςν έππΐ/χ6ς επί την εξ
  νιυριχ&ν νοοημάτων ήτοι:
  Νΐυραίθενείας, Νιυρολγίαί, ίοχυϋων
  Ρειιματιομών, άρϋριτ.ομ&ν, ψ^χοπαθή-
  οε«ν «αί μεταδαγχεια*βν .νικριχών νβοη
  . ΙΙνλιΙτκι ι(, 8λ« τ»
  —Ληστβία είς Κρουσώνα.
  Ή Ύποβιοίχπσις χνρβφυλακηί Μαλί-
  βιιζίου δι* άνβφβράς της πρός την εν-
  ταΰθκ Διοίκησιν νννρΐζιι ίτι πρβχβές
  6 Ίειαννης Έμμ. Ντουατάχης μ·τ>βάς
  έχ τού Λουτρακίου αίς Κρουοβνα πρός
  πώλησιν ακινήτου ουνηντησιν έκΐϊ τόν
  μεσΐτην Έμμ. Μαρχουλάχην δια τοβ
  οηοίου χαΐ ίπίτυχβ την πώληαιν τβθ
  χτήματος είς τόν Αντώνιον Φρβγκιο»-
  δάχαν κάτοικον Κρβοοώνβς άν τί 7.500
  δραχ. Έκ τβΰ πβσβθ τούτου χβτιβλη-
  θη ώς προχαταβολή 1000 δρ. Τό ποσόν
  αΰτό λ»βώϊ ό ρηθεΐς μετά τοθ μπαίτου
  μετέβη είς τό έχκΐ χαφφβνιΐον Φΐλίπ·
  που Μαχατουνάχη Ενθα ηγόρασεν 6
  Ντβυΐτάχης εν παχέτο οιγαρέττ&ιν, δώ·
  σβς είς τόν κκφεπώλην τό χιλιόδραχ-
  μον Ίνα χρατηοΐ) έκ τούτου τό άντίτι·
  μόν ώς χαι τό τοιούτον των ί»π' «ΰΐοβ
  παραγγελδίντ&ιν χαφφβδειν. Τό πράγμα
  εγένετο άντιληητόν παρά Τ&ν θ«μώνε·ν
  τοΰ καφφενείου μεταζυ Τβν όποίΗν ευ¬
  ρίσκοντο οί Νιχ. Κ. Γιανναδάκης, Έλ.
  Πολορίνης, Δημ- Καλληγιανναχης Χ&ί
  Χριατ. Βαρδαλοιχάχης.
  ^ Μβτά την επιστροφήν τβΰ ύπολοίπβυ
  χρηματι«βΰ πβαοδ ά,εχΜρπσεν ούτος
  περΐ ώραν 12 1)2μ. μ ,Ιπιβτρέφον είς τό
  χειρίον τεο Λουΐράχι. Καθ' οδόν ομ»ς
  χαΐ είς βίοιν «ΚοΜχινιάχβ» τής περιςρβ·
  ρίί*ί τβϋ ανκ χκρΐβυ. τβδ επετεθησαν
  ϊόοότγνΜθΤβι αοπλοι χρυκτύμ·νοΐ'< οηι· όθεν χορμοΰ ίρυβ;, οΐτινες καί τβυ α¬ φήρεσαν χατά την πάλην τό 1( νβάσμβ· τος χρηματβφυλαχιόν τού περιέχον χατά την βμολονίαν τού δρ. 970 χ·1 έ{«φανισθ*ντβς είτα. 'ίί5 δράστης συνελήφθη 6 πρβανα- Φερβ«1ς Νιχ. Γιανναδάκης εναντίον τβυ οποΐο» προίχυφαν χυρΐω: στοιχεΐα έ- νβχης. 'θ έτερος έχ τβν ίύβ άγνωστον δοτις £»πβτίββται ότι είνε 6 ΈλεεθΙριος Πολορίνης Α ό Χριστοδουλος Βαρδα- λαχάχης, δέν συνελήφθη χαθ' £τι ή ά· νάχρισις δβν έίηχρίβειοι οτοιχεϊα ίνο- χής κατ' αύτβθ. ΑΙ άναχρίοεις ουνΐ- χίζονται. —Διά «ούς ναυτιλλομένονς. Τό υπουργείον τ&ν Ναυτικών διά τη- λβνραφήματβϊ τού πρός τα Λιμεναρ- χεΐα γνκρίζβι ότι ό ΦΜτοαημχντήρ τβΰ- ναυαγίο» τοθ ατμοπλοίου «Κουντου· ριώτης» το& κόλπου βεαοαλβνίΗης έπα- ναρ{ατο λειτουργ&ν κανονικώς. '£πίσης γννρΐςει δτι λ νειτββόλβς ση- μαντήρ τβν Λιμενιχών Εργκν Καρλο- β«σι Σάμου, λευκβν άναλαμπβν άπΐ- χόπη τβΰ αγχυροββλίβυ τού παρααυρώ- μενος είς άγννστον διεύβυνοιν. Παρα· καλβί δέ οπνς εΐδβπβιηθβσι τα άτμβ- ηλβια χαΐ ίατιβφβρα οηεις άμα τόν συναντήβουν μεριμνήαβυν διά την άλί- ■υσιν ΧαΙ την παράδββιν αΰτβδ αίς τόν πληοιίστερον λιμένα. —Τα Δημοτικά έ"ργα καί τό Μβ· τοχικόν Ταμείον. Ή Νομαρχία Ηρακλείου Απέστειλε κρίς τους χ. χ. Προαδρους τβν χβινβ- τΑτνν τβΰ Νομοϋ εγκύκλιον αυτής κε- ρι απαλλαγή, έκ τής υπέρ τού Νατοχι· κβυ Ταμείου Πολιτικών υπαλληλνν κρατήοευς Ι ο)ο των Δημκν χαΐ χοινο- τητνν διά τα Εργα καί τάς προμηθείας τοις ίκτελεοθείοας ματά την ίοχύν, τβθ Νβμβυ 5250. —Ό όργανισμός «ών Ταμβίων. Είς την Εφημερίδα τήί Κνβιρνηο·- εις εδημοσιευθη^,το εκδοθέν διάταγμα περΐ όργανιβμου της ΈαΜτεριχής ύηηρε· σία; τ&ν Ταμιίνν τβδ Κράτους. —Ή έκπαίδευοις Ρ Πυροοββστών. Είς την εφημερίδα^, τής ΕΚυβερνήαεεις εδημοσιεύθη ' ύπουρνιχή άπβφασΐϊ, δι' Πί ©ρΐζεται ώς ήμέρα έν·ρ£ε»χ; τής πρώτης εχπαιδευτικής ιχεριόδβυ τβΰ Πυ· ρβσβεοτιχβθ.οώματος ή 15 Ίανβυαρίου. —Ή άντιφυλλοξηρική «ϊμυνα. 0Ρ| Ή,Νομαρχία /Ηρακλείου, βι' ίνγρά- «ου της πρός ,τό τμήμα ΆντιφυλλοΕη- ριχής Αμύνης τβϋ Ύηουργείου Γε»»(ν γίας παρακαλεΐ οιη)( άπβοτείλο είς πα¬ ραλαβήν της ΓεΜργοπερΐφερείας Ηρα- χλείου 20X00 χλήματα ανβαοιν V ριχανιχών ' '" %
  ΑΝΟΡΘΩΣιΣ
  ΕΙΔΗΣΕ1Σ-
  ΡΙΖΙΚΑΙ ΑΙ ΔΙΛΦΩΝΙΑΙΛΓΓΛΙΑΣ-ΓΑΛΛΙΑΣ ΔΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ' ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  ΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΑΝ ΕΓΚΑΟΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΟΒΙΕΤ,ΦΥΓΗ ΤΩΝ ΙΗΣΟΥΐΤΟΝ
  Τό Γοαφβΐον Τύκου διά τηλβ
  νραφήιιατός τού ποΛς τα; Γενικάς
  Διοίκησις καί Νομαρχίας άνακοι
  νοί τά κάτωθι:
  Τηλβγραφήματα έ« τοδ Έξωτβ-
  ρικοΰ άναφέρουν 6;ι ό "Μλλην
  Ποαθυπουργός κ. Ββνιζέλος αφι¬
  χθείς την παρελθούσαν ΔβυτβΌαν
  βίς Λονδίνον έποόίβΐΜΐ νά συν αν
  τηθδ την Τοίτην μβτά τοδ "Αγ-
  γλου Ποωθυποτιογοδ κ. Μικντό
  ναλντ χαί τού "Υπουργόν των έΕοο-
  τβοιχών κ. Σάΰμόν είς τούς όποί
  ούς θά άνεΊιτυοβ την οικονομικήν
  κατάστασιν τής Ελλάδος.
  Έπίσης δ κ Ββνιζέλας θά ου-
  νηντδΐο κιί μέ τούιάομοδίους Αγ
  γ/κοΰς οικονομίδου; παράγοντος.
  Είς γενομένας σχβτκάς δηλώ-
  σβις τού ό "Ελλην 'Πρωθυπουργός
  ετόνισεν δτι ή έπίσχβψ ς τού είς
  Λονδίνον εγένετο κατόπιν τής μα·
  ταιώσβω; τή; συνδιασκέψβως τής
  Λωζάννη ·, προσέθεσεν δέ δτι πκο-
  χός τής έππκβ"ψβώς τού βίς Λον
  δϊνον Παρισίους χαί Ρωμη ν είνβ
  καΐ ήΐο πάντοΐβ ή έκθεσις είς τάς
  Κυββρνήσβις των μεγάλοον δυνά
  μβων των έλληνικών άτ.όψβοον ε¬
  πί τής} επικρατούσης : γβνιχής κρί
  οβως.
  Τά αΰτά τηλεγοαφήματα άναφέ-
  οουν δτι ό κ. Ββνιζβλος θά παοα-
  μβίνυ επί τριήιιβοον βίς Λονδίνον
  έπιστρέφων κατόπιν βίς Άβή
  τας. _____
  Η ΪΗΜίΡΙΙϋ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΤΗΣ ΗΜΙβ (ΑΔΑΑΘ!
  Κατ' αρμοδίας πληροφορίας ή
  »ανάστασις τής Τραπέζης τής 'Ελ,
  λαδος έμφαν ζβι τό συναλλαγματι·
  χον κάλνμμα είς 38.52 ο)α.
  Α! Πγ§ΣΠ!8ΕΙ§Ια!ΠΗΝ ΙΥΜΦΩ^ΙΙΝ
  ΤΩ! ΑΠΕΨίΒΙΙ Γ1ΑΑ1ΑΗΓΓΑΙΙΣ
  Τά έκ τοΰ έξωτβρικοΰ τηλεγοα-
  φήματα βεβαιοΰνδΐιμβϊαξύ ώνένδι
  αφβρομένων βΰ}ωπαϊκών Κοατών
  καταβάλλονται ήδη σΰντονοι προ
  σπάθβιαι προσβγγίσβως των Άγγλο
  γαλλικών άπόψβων επί των έπα-
  νορθώσεων.
  Είς Παρισίους εγένετο σύσχβτΐης
  κατά την οποίαν εξητάσθη ή σχβτι
  κή Αγγλικη άποψις, συ«ισταμένη
  είς την παράτασιν τοΰ χρβωστα-
  σίου μέχρι τοΰ 1933
  ΑΙ έ* Παρισίων πληροφορίαι
  βββαιοϋν δΐι αί επί τοΰ κροχβιμέ-
  νού Γαλλικαί άηόψ»ς άντιτίθβν
  ται βίς τάς Άγγλικάς, τοΰ Γάλλου
  Προύθυπουργοΰ κ. Λαβάλ έπιμέ
  νοντος βίς «ήν παοοχήν βύκολιών
  βίς την Γβρμανίαν έντός τοΰ σχβ-
  δίου Γιώγχ.
  ΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΑΝ ΚΗΡΥΣΣΕΤΑ1
  ΤΟ ΣΟΒΙΕΠΚΟΝ ΚΑΘΕΣΤ&Σ
  Τηλβγοαφή ιατα έκ Μαδρίτης ά
  ναφέρουν δτι είς την Ισπανίαν ή
  κατάστασις ολοέν καί επιδεινού¬
  ται των κομμοννιστών χηρυξάν
  των τό Σοβιβτι>ίόν καθβστώς βίς
  ώοισμένας πόλεις τής χώρας.
  Τά αΰτά τηλβγραφήιιατα ββ-
  βαιοΰν δτι ή Ίσπανική Κυβέρνη-
  θά κατσβάλϋ συντόνους προσπα
  θείας διά την μσταίωσιν των κομ-
  μουνιστικών σχβδίαν. "Η5η διβλΰ
  θησαν αί έογατικαί ύργανώσβις,
  απεστάλησαν δέ στρατεύματα βίβ(ο£κονομςκων ^4βιλ Τσάμπερ-
  τάς διαφόρους πό?ας «ρδς καταστο.^^^ ϋατά τάς συν«.μιλίας
  λήν τής έκραγβίσης στάσεως. Ι ταύτας δέν έθίγη τό Κυπρι*
  Οί όπαδοΐ των Ίησουϊτών των!νόν ζήτημα.
  ότοίων αί περιουσίαι κατεσχέθη ] Σήμερον ο
  «.«ε ~*~«ζ-τ+ 533ΚΪ "4
  Ίανουαρίου
  (τού άνταποκριτού μας).—·
  5Εγιμεοινά τηλεγραφήματα έκ
  Λονδίνου αναφέρουν ότι ο
  ΙΙρωθυπουργός κ. Βενιζέλος
  συνηντήθη χθές καί συνωμίλη-
  σεν έ«' αρκετόν με«ά τού 'Άγ-
  γλου Πρωθυπουργοΰ Μα«ντό-
  ί τού ύηουργού των
  γουν βίς τό Ββλγικόν βδαφος.
  ΝΕΑ ΕΚΤΡΑΧΥΝΣΙΝ
  ΤΩΝ ΚΙΙΓΖΠ'ΑΠ§ΝΙΚΩΝ
  βερνήσεως καί
  συ^τηρητικών κ.
  άρχηγοΰ των
  Μπάλντουϊν.
  ΤΗΝ
  Ο ΤΣίλΔΑΡΗΣ ΖΗΤΕΙ
  ΣΥΤΚΑΟΣΙΝ ΤΗΣ
  Τά έκ τοΰ έξωτβριχοΰ τηλβγρα
  φήιιατα άναφέραυν δτι τά Ίαπω- ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίανουαρίου
  νοκινεζιχά εισήλθον είς νέαν φά-|(τθ0 άνταποκριτού μας).—
  σιν των Ίαιιώνων άποβιβασάντων »ο άρχηνός των Λαΐκών κ.
  είς Σαγκ«ην ναυτικά άγήιιατα ΙΤααλδάρης είς σημερινάς τού
  Τά έ< Νέας'Υόοκη; σχβτιΐίά τη"δΥΐνώ(:ΐβις ζητεί την ταχείαν λβ/ραφήματα άναφβρουν δτι ή 'Α|βύγχλησιν ^ης βουλής πρός μβρικανική Κυβέρνησις θά λάβη βος*ΧΪ1β6ν των οίκονομικών μέτρα πρός άντιμβτώπισιν τής Ία ·, πωνικής πολιτικής. Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑ1ΡΙΑΣ Κατά τάς άνακοινώσεις τοΰ Ά στβροσ«οπβίου ή κακοχαιρία συνβ χίζβταΐτ εντεινομένη Τρία άτμό πλοια ποοσήααξαν. Ή χίω ν έξακο λονθιΐ πίπτουσα εί; την 'Αττικήν Κατά την Σύνοδον τοθ μηνός βρίου 1932 Θίλουοιν ΙχδΐΗααθς οκό νώ< ΚκχουργιοδιχιΙ»ν Κρήτης τά ·ξτ]ί κα •«ουργήματα: Είς τό Κακουργιοίιχεΐον Ήραχλι'ου: 1) Τή>* 1η< Φι6ρουαρ!ο» Ι. Ι. ήιίρα,ν Δΐκτέρχν, θίλιι κηρυχθή ή Ι^αρζις τής Σ^νίδου. 2) Την 13^ οίλει έχ&ιχ»οθη, ή χαια το) Συλ. ΔΛ3καλά>η, ί«1 άπο
  Πείρα άναιρίοιιος κα'η^βρία. 3) Την
  20»)ν,
  V)
  Ματά Εϋϊγ. ΒϊλοιιΒάκη ΙπΙ 6ια·
  ομψ, κο,ί 4) την 23η' ή χαχά Ζιχ. Χά
  τζηδάϋΤ] έ«1 τΐΑαιαιογ^&φ α
  Είί τό Κχκοϋργΐίδιχεΐϊν
  1) Την 1 »3* Φίδρουοιρίθϋ {. Ι. ημ
  Αίυτέραν, θέλει κηρυχθή ή Ιναρςις ή
  Σιι.ο^ιι. 2) Την 12ην θέλει έκδιχασθη
  ή κατά Β^οιλ. Αΐιχκάχΐ] ή !1απαδώκη
  επί διγαμίη χανηγορία χαΐ 3) Την 23
  ή κατΑ Δτ,μ. Φίργοδιώτη επί ^
  ΚΑΤΑ11ΚΗ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ
  "Υπό «οδ Κικουίγιοοκίίου Χΐτίτον
  ίζβδιχάσθη «οοχθές ή κατά Σιυλιανπΰ
  Ν. Πακαοά^τ] ϊτάν 35 !χ Ζχνιανών
  Μνλοποιάμου ιπί αναιοέσΐι τοϋ βκ'
  ϋ γαμβ,ιοϋ τού Θίμά Παοασύοη,
  βά την ΙΟην Ίουνΐου 1631
  είς θέσιν «Λάγκο» Μυλοποτάμου, Βτθα
  δια πβο'θ'ρόφου ίκνοοβόλτισβ κατ' αυ¬
  τού Ις ού ιοαύμαΐος άιτίβ(οοσβν οΰΐος.
  Την 7ην εσπίοινί,ν της Ιδίας ήμέ·
  Οας ίξιδόθη ή απόφασις των συνέδοω»
  Βι'ήβ ίκηούΐθΐ) ούτος ίτοχος άνευ ουδε¬
  νός βλαφαυνΐικοΰ καί χά «δικασθή είς
  πθόσχαιοα δεομα 15 ίιω*.
  Ο ΠΙβΑΝΟΪ ΚΑΙΡΟ8 ΣΗΜΕΡβΝ
  • Τό 'ΔθΗθοσκοπβΐον Άθην&ν δια
  τυλεγοαφιίμαιό; τού ποός «ά Λιμβναο·
  χιΐα και χά Γβαογ.κΑ Έκιμελτΐι^ρια
  γνώρ.ζβι δτι ηιθινός χαιρος σίμεοον
  φέθβται άνά ιήν Κοήτιΐν «Ας νήσου:
  χαΐ τό Νότιον ΔΙναΐον νεφιλώοης η
  λίαν νεφίλώδπς μβτά τίνων βοοχών, βελ
  τιοΰμβνος, άνά ιήνλοιπή» 'Ελλάδα αί-
  βθιος ή χατα διαλβίμματα ολίγον νεφβ-
  λώδης. θ^^μοΜοασ(^ι ολίγον <5νωιέ()3 τ*ϊς ΐθβσινή; χαια την ημέραν άνβιιοι βορβιοανατολιχοΐ Ιοα; βοοιιοδυτικοί σφο δθοί η Ιοιυοοί ΙΕαοΟινίζονιΐς άνά τό νόιιον ΑΙγΐΙον χαΐ Κοηηχόν χαί ώ; μέιριοι χαί χαΐά πβοιοΐάς χαί διαλίίμ ματα {σχυοοΐ άνά ιό βόιμιοψ Αΐ Μ 10 Ίί ΤΑ «ΠΟΤΕΑΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΗΒΕΙΣΗΣ ΧΘΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗΝ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ Ενώπιον ιης υπό τοΰ σΐβτιχοΰ Ποοβ, δθΐκοϋ Διατάγμαΐος κοοβλβιιομέντ]; Επι τοοπής άηοτβλουμέντις έκ των Νομάο- χου Ήοαχλϊίου κ. Έμμ. Λυδάχΐι τοΰ Τβλώνου χαί τοΰ Ποοΐαιαμένου τή; Γειοογιχή; ΠιοΐφΒθβία; Ήοα«λ«ίου δΐΒΕήχθί] χθέ; «αί ηβοΐ ώ^αν 11 π. μ Ιν ·φ Νομαοχιαΐφ Κιιαστιάμαιι δ ποο κτιονχθβί; ιιιιοδοκιχος διαγωνισμός διά τίΐν εξαγωγήν είς ιό έξαιΤΒΟΐκόν έλαιο- Ιάδου ία των ηεο,ςρεοειών τόν Νομόν Ήοαχλίίου, Χανίων καί Λασηθίου δυ ίάμει τού «οιιοθειΐΜθΰ διαιάγμαιοι «β- θί Μθοοιασίας ιης ιλαιοπαοαγαιγτκ. Κατά τόν διαγαινισμόν «οοοήΐθον οί κάτωθι μβιοδόται ποοσφΕοθένΐΒ; ΰηας έξαγάγςοσι τά Ιζή, κοσά ίλαιολάδων ό- θΐζοντβς ώ; ά»ολούϋω; ιό ποός τουτο χαθοοισθέν διά τού σχβιικοϋ διατάγμα- τσς δώβον: Α. Άνϊμονιάννιις ποοσφβοθβΐς να Ι- ξαγάγη 60100 δ χαβάς ελαίου 5ξ Ήοα- κλβΐου πρός 4,33 δραχ. χα»' δ»ά"ν ώ. δώοον ώ; χαί έιέρας 60000 δ<. Ι< Λασηθίου ποός δρ,αχ 4,50 κατ' δ ά*. Ίχάτντις Πβοδικογιάννιις ρ θβίς νά Ιςαγάγο 78000 δ*, «ξ χλι(ου ποός δοιιχ. 4,34 κατ' δι πώρον χαΐ ειέοας 78000 δκίδας εκ Λΐσηθίου ιτβό; δριχ. 4 54 Γ. Φ ιυ*τουλά»ης προσφίρθβίς νά £ξα γάγπ 60000 δ<. ίλπίοο εξ Ήοακλβίου «θόςοο.4 39 «αί 60000δκ. 8« Λασηθίου δθ· 4.94. Γεώογιος Δ αΙυ»δς π,ροσφιρθΕΐς νά ΐγάγχ) 117 000 δχ. «λαίου !ξ Ήοα· κ^είου, πρός δροχ. 4,43 κ ιτ' δχά' ώς ο Έμμ. "Ανοατος ποοοφβοθιίς νά εξα 195.000 8χ τοΰ Νομοΰ Χανία>ν
  ποός δοαχ. 4,94 κατ' οκάν ώς δώοον.
  ΆλβπουδέΙης ποοσφβοθβΐς νά Ιξιγά-
  ΥΒ 30.000 δ«. ίλαιολάδου «χ Λισηθΐου
  ποός δοαχ. 5 3θΙ
  ΆΛβλφοί Χάλαοπ ποοσφβοθέντβ; νά
  Ιξαγάγουν 50,000 δ<. £ξ Ήοαχλβίου ποός δοαχ. 5,50 χαί Νικ. Γιαλεράκη ποοσορβοθίΐζ νά έίαγάγπ 30 000 δ άδας Ιξ ΉοαχλβΙου «οός δοαχ. 5,50 ώ; δάοον τίτοι σύνολον Ιξαχτέου ίλαίου δ«. 818,000. Τά άποΐΒλίΌματα ταυτα ιή{ μΐιοδο- σίας 8ΐίΐΙεγοαφήΟ»ισαν παοά τοΰ ν. Νομάοχιυ χθές «Ι; ιό ύηουογεϊον Γ β ί ώ: καί ίΐς ιήν Γενικήν Διοίκη¬ σιν Κή •Ι ΙΑΪΙ1ΜΙΙ ΣΩΦΕΡ Τό '. ΐμη'ΐα Χωοοφυλα»τϊς Ήοα· «λβίυυ ιΐδοποϋϊ τού, σσφέο τούς ίχον τας «·33τγ>(τ)0γ". «άς άδβΐας !κ ινόιηιος
  αύίόόν ποο. ά>ανέα>σιν χαί ίπέχτασιν
  είς τόν Μιχανολόγον αύιοκ νήιων ύ-
  πουογβίου Συγκοινωνίας ϊ»α ποοσέλθαι-
  σιν παοά >Φ Α', ιμήμιι Ήοακλβίου
  καί παοαλάβοοσιν αύτάς κροοκ <μίζονιθ( καί 10 δοαχμον χαοτόσιμον. ΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΟΝ Τό Έίπαιϊευτιχον Συμβιύλιον καρά τώ 'ΪΛουΐγεΙφ ιή; Π3ΐδ«ί>ς χαθοτφ
  γνωστόν εις τιύς χ. η. Έηιθεαρηίάς
  ττ]{ Μίοης Έχτιαιδιύσίβις Βτι καθηγη¬
  ταί αίΐοΟ*τε; μ·«άθ·οιν διά τάς Αθήνας
  δύνανται νά μετ*τιθ·αι χά! είς τόν
  Ιΐειραιιίί καΐ τά πιρίχωρα τ6* Αθηνών
  «αι ίΛειραιώς Ί]οι τέ Άμαροόβιον »αΙ
  ΤΑΞΑΓΡΟΤΐΚΑ ΧΡΕΗ
  ΕΙο*]γή9η τοθ δφυπουργοθ τ<ίς Διχαιο ούνης χ. ΒίβΛιυ, ίνε<ρίΒη 8πω^ αηο αιαλς πρός τού; ηροϋρους τβν ~ διχών τ^Ο Κρατους έγκύ«λιο(, δ οποίας Θΐ υπίδιικνύεται είς ΐνύί&ΰς ...^ ηαρέχουν τάς έκ τοθ ν ομού ίπιτρΐπομίνας ίνααιολάς ιίς άγρόΐας μόνον αφ' ιθ «κ οθοθν, Βτι ^,θϋντρέχουν Βλαι οί έκ τοθ νόμοι* προβλεπόμεναι περίπτωσις. ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ Ό διά διαιάγματος τοηοθβιι,θβίς ώς «ακιικός ανα«οιΐή, παρά Π( Ηρακλείου (β'. ίναχριιικ6ν γοαΦεΐον) χ. Γβοασ. Κουοού«λ«)ς βνέλαβι χβές «ά ναβήκοντά τού ά«ιαλλαγέ»ιος «ου μ. βινοςρ. Καονώιογλου, Γενομένων «αν ίγκαινίτην «0€ ψυΐιατοβίου Χανίκν έ» Σού'α, Κ. μεταφεοόμινοι οί αουί«Ι; |χ ',οβ ^ ΑΟΕΦΑΣΙίβΙ ΊΣ ΤΟΥ II ΥΠ9ΧΡΕ0ΤΙΚΗ ΣΤΑΦ'ΔΙΨΟΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 27 'ϊανουαρί ου (τού άνταποκριτού μας.— Κατά την σημερινήν σύσκεψιν των αρμοδίων Ύκουργών α¬ πεφασίσθη ή ύποχρεωτική κα¬ τανάλωσις τοΰ σταφιδοψώμου. ΑΗίΒΑΙΒΗ Ι ΣΥΝΑΝΤΗίΙ! Μ ΚΝΤΟΝίλΝΠΑΙ ΑΙΒΑΑ Α*·ΗΝ ΛΙ 27 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφοθν έκ Παριοίων ότι ή συνάντησις τοΰ 'Άγγλου Πρωθυπουργόν μετά τού Γάλ λου συναδέ>φου τού, μέ άπο
  κλειτικόν σκοπόν την εξεύρεσιν
  λύσεως διά τό πρόβλημα των
  έπανορθώσεων, ανεβλήθη-
  ΪΡΙΙ2ΕΝ Ο ΕΜΦΪΑΙΟΣ
  ΜΜ) ΕΝ 120ΑΗΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ίανουαρίου
  τού άνταποκριτοΰ μας).—
  Τό πρακτορείον Τρανζόοΐαν
  τού Βερολίνου άναγγέλλει ότι
  είς την Καταλωνίαν συνάπτεται
  μάχη μεταξύ των Ίσπανικών
  Κυβερνητικήν στρατευμάτων
  καί των ένόπλων άπεργών τής
  πόλεως Μπέργκα. Ή μάχη
  προεκλήθη έξ ενεργείας τοθ
  στρατηγού Μολέρο έπιχειρή
  σαντος νά κυκλώση ολόκληρον
  την έπαναστατγ,μένην περιοχήν
  τής Μανρέζα. Είς Βαρκελώ-
  νην έπικρατεΐ τάξις το3 Κυβερ
  νήτου τής Καταλωνίας Μάτσΐ»
  α^>μφωνήσαντος με τάς όργανώ
  βεΐς των συνδικαλιστών.
  ΑΙΙΕΙΙΑΗΟΙ Ι ΕΚΑΟΓΗ
  ΤΟΥ Ι1ΑΙΡΙΑΡΜ ΙΕΡύίΟΛΥΜΒΗ
  _ ?___ 27 Ιανουάριον
  (τού άνταποκριτού μας).—
  Καθ'ά αγγέλλεται ή έκλογή
  τού Πατριάρχου Ίεροσολϋ·
  μων ανεβλήθη.
  ΒΟΤΕ ΕΡΧΕΤΑΙ 3 ΜΙΜΤΓΓΕΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 27Ίανουαρίου
  (τού άνταποκριτοΰ μας).—
  Ό κ. "Οττο Νιμάγιερ τής
  Δημοσίονομικής Έπιτροηής
  τής Κοινωνίαν των '1&θνών θάν
  κατέλθη μετ' ολίγας ήμ*ρ*< ·»«