99084

Αριθμός τεύχους

3076

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

29/1/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΡΩΪΝΚ
  Τ-Τ»ΙΙΙΕΠ|||
  ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟΗ
  Ι
  ιοκριτού
  αναφέρουν οη
  γος *· Β
  τον μετ* τού
  υπουργοΰ
  τού
  ργο0 χ{
  .ν Νέβιλ Τοάμη4ρ.
  ***** «^
  «θίγη »ο
  ό κ. Βε-νιζέλΓ.ς <£ *αΙ μετα τού άνη τής Αγγλικη, Κν) κ*1 αρχηγού των δν κ. Μπάλντουϊν. ΙλΙΑΡΗΣ ΖϋίΈϊ ΙΣΙΝ ΤΗΣ Μ 21 Ιανουάριον «,ποχριτού μας).- ►ς των Λαϊ,,ών «. ; είς αημερινάς το» ζητεί ν ήν ταχεΐ™ της Βουλής τφος των οικονομικήν ΥΠ ΧΡ^ΒΤΙΙΙ ΗΙΦΙΙΨίΚΙ! ΑΙ 5*Τ Ίανουιρί φ βημερινήν ψ 6ί_ν Ύκουργώ* ν ή ύποχρεωτική κ- τού βττφιδοψώιΜη. βΤΠβιΐ ΙΝΙΑΝΤ ΚΑΙ ΑΙΙΙΙ Ίανου*ρί°» ρ ρούν έκ ίντηοις τοΰ " Αττ ,υργοΰ μετα τοβ Γ*» ϊέ'φου τού, μ» *"° βκοπόν την έξεύρ.β« α τό «ρόβλ/,ν»·* ·* ανεβλήθη. ΙΤΤμ» ι ΕΚ ΙΣΙ1ΙΙ1 ,τορεΐον >λίνου *
  ΗΡΑΚΛΕ10 Ν
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  29
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΎΤΤΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜίΡΧΙΛΣ
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 16
  διευθ, ιδιοκτ. αναρεαε μ. ζωγράφος;
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
  ΕΤΟΙ 17ον.- ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.076
  ΠΡΟΣ ΒΕΒΑΙΑΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ
  Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ
  ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
  ΠΡΟ- ΤΟΝ κ. ΓΕΝΙΚΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΝ
  Κύριε Γβνικέ Διοι«ητά,
  Ή κβντρικτ) άρτηοία καταστρέ
  φβται άπό τή: μιά; ημέρας είς χήν
  άλλην κ ι καταστρέφβται άνβπα
  ιορθώτως την φοράν αυτήν, δχι
  τόσον διότι τό Κρητός ένκατέλβι-
  ψβ άλλον μέν την συντήρησιν άλ¬
  λον δέ την συνέχισιν της άλλά διό¬
  τι άπό κοπήν αντίληψιν καί άφοον
  τισίον των εκπροσωπών τού δέν
  έαόθη άνέκαθβν ή απαιτουμένη
  πρός αύΐήν ποοσοχή.
  Καί δμως ή Κβντρική άρτηοία
  ίξυπηρβτίί άπό τινος χοόνου μέ
  γιστα σνμφΐροττα, έμποριχά χαί
  παραγωγικα. Έ ά* δέ μέχοι τινος
  έχίησίμβνβ μονον διά την αύιο-
  κινηηχήν συγκοινωνίαν Ήοακλβί
  ου Νεαπόλεως, τό πολύ πολύ «αί
  'Αγίου Νικόλαον, άπό τινος διιω;
  χρόνον άποτβλβί την ζωηκωτέραν
  όοόν εμπορικάς «οοφοδοτήσβως
  καί έπικοινωνίας ολοκλήρου πλέον
  τής Κρήτης:. Δι' αυτής βπικοινωνεί
  σήμερον ή έμποριχωτάτη Ίεράπε-
  τρος μέ τό Ήοάκλβιον, τό Ρέθυ¬
  μνον χαί τα Χανιά. Δι' ού τής μβ-
  τανέοβι τα προϊόντα τού τό Αασή
  θι καί σχβδόν όλόκληρος ή έπαο-
  %1α«*«ς Πεδιάδος είς δλοτκ τού;
  μικοούς λιμένος καί τόν εξαγωγι¬
  κόν τοΰ Ηρακλείου. Δι' αυτής μβ·
  ταφέοονται οί οΐνοι τοΰ Μαλεβυ
  ζίου «αί Τεμένους, καί Ευρίσκουν
  άσφαλή τσποθέτησιν. Δι' αυτής
  μβταφέρονται τα άλβυρα Ήρα·
  κλβίου είς τα άπώτατα σημβΐα τοΰ
  γείτονος νομοΰ.
  Παρά πάντα ταυτα δέ καί καρά
  την αναμφισβήτητον άναγχαιότητά
  της ή χβντριχτ) άριηϋΐα έγκαταλβ-
  λβιμμένη δπως «Ιναι καί λησμονη-
  αβνη, καταστρέφβται καθημερινώς
  ένφ ταυτοχρόνως καθίσ'αται τα
  μέγιστα έπικίνδυνος δι' έκβίνους
  οϊτινβς άποτολμοΰν έν ημέραις
  κακοκαιρίαν την διαδρομήν της.
  "Ηδη Κβ Γβνικέ Διοικητά, Ιχβι
  καταστή άδιάβατος είς μήκος τρι¬
  ών χιλιόμετρον καί είς ολόκληρον
  τό άσκιρρόστρωτον τμήμα Σ:αλί
  δος—Μαλλίων, ένφ πρό πέντβ ή
  μαρίαν τό άδιάβατον αέρος πβριω-
  ρίζβτο βίς εκατόν ή διακόσια έν «
  τβΰθβν καί έκβΐθβν των Μαλλίων
  μέτρα. Καί ξβύρβτβ τί γίνβται βίς
  όλον αϋτό τό μήκος τοΰ δρόμον
  οσάκις πβρνά, αυτοκίνητον; Αί λι
  μνοθάλασσαι ποΰ έχουν σχημαη-
  σθή άλλοΰ μέν καλνπτουν τό χα-
  Οθπαλαΐον αύιοκίνητον καί δέν τό
  άφήνουν νά προχωρτΐοτι, άλλοΰ δέ
  τό χαθηλώνουν—διότι αί μηχαναί
  καί των Ισχυρότερον αΰιοκινήτων
  σβυνοιιν καί άδυνατοΰν νά λει
  τουρνήίουν—«αί άλλοΰ πάλιν άπο-
  τελοΰν τοιαΰτα έμπόδια &3ΧΒ Λνα
  τρέπουν καί αΰτοκίνητα καί φορ
  τ£α καί επιβάτας. Προχθές άκόαη
  εναυάγησαν κυοιολβκτικώς βίς την
  κόλασιν αυτήν δύο ή τοίααΰτοκί
  νητα πολυτελείας ρυμουλκηθέντα
  μβτάμεγάλου κόπου υπό των μβγά
  λων έπιβατικών των έκτελούντων
  την συγκοινωνίαν Ήοϋκλβίου—
  Νεαπόλεως καί την προηγουμένην
  ή την προπροηγουμένην άνετρά-
  πησαν ού ο μβγάλα φοοτηνά αΰιο
  κίνητσ, έκ των 'ότϊθίων τό Ιν μβ-
  τέφβρβ άλβυρα βίς Ίβράκβτραν τό
  δέ άλλο κρασιά.
  ' Καί τό σπουδαιότερον είναι δτι
  τό κακόν καθημέραν καί χβιροτβ*
  ρεύβι, αί γενόμβναι επί τόσον χρο
  νιχόν διάστημα έπιχωματώσβις
  καταστρέφονται δΧοκαί καταστρέ< φονται χαί αυριον, οίαν θά φθά σωμβν καί βίς άνθρώπινα θύματα θά χρβιασθτΐ νά δαπανήσωμβν—ώς —κράτος—τα διπλββ+α διά νά έπα ναφέρωμβν τα ηράγματα είς την προτέραν των θέσιν. Διά νά μή γίνη λοιπόν τό εν η τό άλλο, έΐίΐβαλλβϊαι μία έσπβυ- σμένη έπιδιόοθωσις των σποραδι- Λώς κατβστραμμένων μβςών τοΰ άσκιρροστρώτου τμήματος ΐΐτβ διά τής έπιστρώσβως των συσσωρβυ- μένων σκίρρων, βΐτβ διά προσ·«οι- νιδν πβτρωμάτων καθ* δν τρόπον εγένετο ΰλ,λοτβ ή προσωρινή διόρ· θωσίς τοΰ έπίσης επικινδύνως βλ^βέντος τμήματος τής όδοΰ Μοί ρών—Κοκκίνου Πύργου- Άλλως δς έτοιμασθώμβν νά. θβηνήιωμβν τίς οίδε ποία χαί πό-, σα άνθρώπινα θύματα έξ αύτοκι-; νητιπών δυστνχημάτων τα όΐτοίο( αφεύκτως θά συμβαΰν εάν μβίντι ή κεντοική άρτηρία δπως νυν έχβι ; Άλλ' έπιτρέπβται Κβ Γβνιχέ Διοικητά ΰστβρα άπό την ύπβράν- Οοωπον Κυβερνητικήν προσπά- θβιαν την έκδηιλωθβίσαν είς τα ό- δικά «αί τα δημοσία έν γένβι έι?-, γα νά παρουσιάζωΑεν ημείς έδώ, κά«ω τόσο άθλιον καί άστοργον τό| Κράτος μας; Σά; ερωτώμεν. Η "ΑΝθΡββε η αύιή ή ζσ)ή; ΚιΙ γιατΐ ηαοακα- λάι θσ ηθβλαν να την άλλάξουν; Ό Μοοσβλ Ποεβώ Ισχυοίζβται βίς τάς «Γυναιχβίας τού βπ.ισ«ολάς» δτι χαί είς τίι» εύιυΐίαν αύιήν ά'όμη, ύιάοχβι μία νόια δυσάοβσι»): "Οπ δ άνδοας «ού «αοέχβι τόν δ^ον των μέ «ήν Ιογασίαν τού, τάς μβιαχβιοίζβιαι σάν μπιμηλώ, σάν κουκλάκια. Καί δ» δαο δοτια χαί να «ούββΐαι υηάρΐιι §νας χάποιος τό«ος άτροσδιοοΐσιοϋ πβοφοονήσεΐ)ς είς τόν τοόιον τού. Άλλ' {δια ά<οιβώς «Ινΐ, μοϋ φαίνβται, «ού διακοίνονται αί άσο- φοι γυναϊκβς άπό τάς σοφάς. ΑΙ άσο Φοι θέλουν ν' αγω ίζωνται διά νά βνάλουν τ ύ; δ>δοας ά «ό τί)ν αύΐαπά
  τη τής υπιροχης την. Αί σοφαί «ό άπο>
  φΐύγονν:
  —Άχ ηΑς σδς ζηλεύαι δλεγβ κδκοτε
  μία ώοαία χαί φΐλάοβσχος «υο(α βΐς
  «όν άνδοα »η> Πώς ζη'εύοο την άν-·
  »Β()ό?ί]τά σας , την Ιλευθεΰίαν οσς, τή
  δύναμί σα;, τούς δοίζοντας δοάσεως
  κου Ιχιτι. ΤΙ δυσ·υΐισμένα πλάσματα
  Ι μ εις αί υ«αΐχ8.1 Είμεθα ύΛοΐοεα)μέ·
  *β; νά ΐΐμβθα τα ψυχινά σας παοάοιτα.
  Άχ να!Ι Μΐθΐπίς φΐβΒί ή μίΐίά μας
  Φαίνειαι άνυίτόφοο»].
  Άλλ' οίαν δ ούζυγος έφυγε άφησε νά
  ζβσπασαυν τα πιιό χαοιταμένα της γέ·
  λια:
  —Μιά λέξι δέν πισ!βύα> δπ'δλα αύ'ά,
  εΙπβν.Άλλά στούς καημένου; τούς σκ)ά·
  βονς ποέπιι νά δίδη χανεΐς τή* ίνιύπα
  οί διι κνββονοΰν.
  Οί άνδρας ασφαλώς (Ιτβ συΐνά γ!
  ιιβιΟ νόσιιμοι μπεμπίχοι πού μποοεϊ
  νά φαντασθΰ κανβίς. Κυοιολεκτιχδς
  ψοφανι. γ ι" ίύιήν την Ιντύπιυσι! Γατϊ
  λοιπόν νά μή την δίδουν σ' αυτού;;
  Είνε τόσο εΰπολοΐ Μ(α-φρδνιμ«ι γυναϊ-
  Μα ποέιτβι νά σιβνάζβ διά την αδυναμί¬
  αν της, «ί|ν σκλαβιά τη{ — διά νά τού;
  χολϋκβύϋ, οά* ΐούς πλουσίους Ιχβίνονς
  πού διαοχϋς γκοινιιίζουν δτι δέν Ιχουν
  διά νά μή ποοκαλονν την ζήλβιαν τοϋ
  πλησίον. Άλλά «φβιιινίοτρια» σά» Ικβΐ-
  τβς τοΰ «άγάνα τής γυναίκας» καί «ου
  άν/άνα γιά ιήν ψηφο — δέν βΐνβ σοβα-
  θώς Καμμιά πραγμαιικά φρόνιμη γυ
  ναΐκα. 'Απόδβιξις δτι δ φβμινισμός δέν
  έβγ»ϊ«8ν απδ γνναΐΝβΐο χεφάΐι. Είνβ άν-
  δοική Ιδέα.
  ΑΣΝΟΛΑΙΟΣ
  Α-ΟΦθΓκΑ[ ΣΟΦΑΙ
  Ζήιιιμα φλέγον αύ,ές τίς ήμίοβς ή
  αιιοχή ιών γυναικδν Ληό τίιν Ιγγρα-
  φήν είς τούς ϊκλογικούς καιαλόγονς
  χαί παοά »ά ϊορ»ΙΥ«ιθέντα ζηλίυτά δι-
  χαιώιιατα. Είς τ#ιν «Εθΐφέθβια* μ-κς
  ιΙ»β ζητημα δ» 1>β·γθάψη μία Άλλό
  καί βΐς «σς γβιτονιχάς χαί β!ς ιδ άλο
  νράιος ΐά ποάγματα δέ» «Ινα» χαλυ-
  θα. , ,
  Άλλά θά ί«ιοβ«β δϊΐγβ νά «Ινβ χά
  λΰϊβοα; Ιδού ίνα ηΟύ&<αν* — διά την γυ»αϊ*α ΙοΙοΐς ι«ς *βγομέντις άσΐκης «άξβαις Μέ τό οοχάιι — δ; *ο Ιΐσι—μέ τό οποίον συνΰβα)« ά »α., ιΐνβ αδύνατον νά μίΐ βλί«Ο ω; Βθΐιιονκ:1 Βπικίνδυνον χά«Β «σραχω χαι ΟΤ)σιν πΟδς αυϋί. Πβ βιόιι χαΐαλαβαίνβι «αλά όιι τΛ ϊούοτια διχα.ώματα δημιουογονν ν.αΙ «έα ι.αθτί«οντα, Βΐ|1αδ4 κ*«»9Υ«ϊ αοίίς. Καί δ»υ«βον διόιι γ] γυνοι «Αν ίυιτοοουσέον τάξβαιν μβ»»~« φυσικόν νά «ςέμΒ «α·· μ·«οβι λή νά μί) 1ζ νβ1 *Χά τα...αειό άνιΐφΒμινιατιχά άηό τάς γυ¬ ναίκας αύιάς Έχουν χαιολάβΐι διι δ· ιιαδήποτΒ μιταβολή τώ» δοχν τής ζα>ί)ϊ δοο χαί άν πβοιιυλιχθχ) ιιβ τα
  χουοηχαρια »ϋς ποοόίου κατά βάθοςί
  θά (ΐνβ τίς βάοος των. ΆσΐΒΐΒύΒσθΓ;
  Σήμεοον, χαί έδά> άλλά χαί λιγάκι πα»ί
  θαέ^ω ΚΒθΐσσότΒθον, Ιχουν «ά πάττα
  'οί μόνον νά χάσουν «ι είνε δυνατόν. [
  Έχουν—οΊμο; ύηβσιηοιξΒν βνας διλος,
  δλους τού; ώ^αίους ςόλους πού κβοι-
  λαμβάνονιαι ιίς «ό γνοοιόν λαϊκήν !■
  ιιίγραμμα;
  Δέν Θέλβ να δουλεύπ;·
  νά βασανίζεσαι,
  κοβο να χρε»ς, να «ίνης
  καί «Δ σ«ολΙΕ«οαι Ι
  Μέ ιήν σιαιπϊΐοάν μόλιστα ήμιχαιάο*
  γηθιν ιή; μηΐβόιπτος, δέν ύπάοχβι βί-
  ος κιιό παοαδβισιαχός άπό τόν Ιδικόν
  των: Σηνώνονται όποιαν θέλουν, ιιέο-
  τουν ιό λουΐρό ΐα>» μ' δλη ταιν ιήν ά·
  νβσι, κάνουν μασάζ, φΐιάνουν «ά νύχιά
  «αιν Ιπί μιαμισυ &}α, καίονουν τό μι-
  χρό των ποόγβυμα >αί πηγαίνουν σιΐς
  μοδίσιοΐ( ·Β>ν Τό άπόγβυμα σβ χά'ποιο
  ισάΐ μ' Βνχάθισιη ουνιρθφιά ή κδιιου
  άλλον μ' αχόμι, χαλλίιεο», £Ινβ δυοά-
  ΑΣ ΜΗΝ ΕΤΤΑΝΑΤΤΑΥΟΝΤΑ).
  Ευχάριστος αηό πάσης
  ή π»ρατη?ουμένη μεταξϋ τβν φρ
  φιλανθραιπικ&ν 3»μαιτιΕων τής πόλΐώ,
  μζς αμ λΧα ποίον νά φαν$ ηερισσότιρον
  φίς ιίί χήν υποφίρουααν πτ»χε!«ν,
  Το4 πρβγμχ 5ΐ7.πιστοί ή αρξαμένη
  ήμιρδν 5κ>ριάν «αροχή φαγςτοθ
  ιί; χον μασχιζόμίνον &«δ τίς α"ΐργ(ας
  ίργΒΤχέν κόσμον, δι" ήν τό Ταμι-ΙΌν Φ:-
  λννθρωπ'ας Ματίθηχιν ήϊη 20 χιλιάδας|
  δραχΐ>ώ< ώς καί άλλαχοθ γράφίμεν τό δλ Οικονομικόν μας ΣνσβΕτιον ανέλαβε χαί Ινεργιϊ την δ ανομήν ταύτην. Όαοι έν ·ψ μεταίΰ συμπολίται δΰ· ναντκι νά ένιοχύοουν ίπωοδήηοτε τα αωματιΐα ταθτα πρός ίμεαον βοήθειαν νών οτεροκμίνων «αί αυτ&0 τοθ έπι^υ- ο(ου, α; μην έηαναιταύινται. Άλλ' άς δίδουν δ,*ι δυνηθοθν ευχαρίστως καί προθύμως, διότι αί περιοτάοιις ιί/ε πολύ δύθΜθλοι κ»Ι ηο)ΰ, ο κόσμος ποθ οηο- φιριι χ«1 οτκριΐται. ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΣΤ'ΘΜΟΙ. βί ιί'αι ιίκοαιή ή φορα χαθ' ή^ αναγ(άφιι ή αχήλΐ) οθ.η διά τ» οτχθ- μιύαντα πρό τής Νεμαρχίας δΕτροχα. ΟΕ έντιταλμένοι νκ περιφροιιροθν χαί την εμφάνισιν μας ώς πόλεως &ί χάμ-.υν έηΐ τίλους Ιργον την απομάκρυνσιν τ&ν διτροχων, τουλάχιστον άπό τα Μΐντρι χώτιρα στ;μεΙ« ττ]ς πόλεως χαΐ 2; έηι- ίιίιξοϋν νά λιίψαυν οί πρίχειροι οταθ μοί ποθ έγΝοιθιδρύουν ιΐοτ' ΙΒ(Β ΜαΙ κίτ' έ«ι! την μίαν ημέραν δύο ή τρία *χΙ την άλλην δέκα δΕτροχα. Όλίγη μας φχίνεται χαλή θέλησις χαί ή ασχημία αύτη έχλείπιι. τακαριθμήσωμιν; Δύο <βν τιοααράιιον- τα λικτ&ν, δύΐ τβν 15 καί δύο τβν εΐκοσΐ: "Η δύο τ&ν 25 λικτβν, Ινα τβν 80ή νοντα χαί Ινα τ&ν ιΐκοσι: Χρηΐιμαιτοιεθνται Η ταγραμματίσημα αυΐά είς την ομνηθή βλληλογραφίαν τοθ ίσωτίριχοθ καί συνεηώ; ιΕ'αι άπο>ραίτη-
  τα ε!ί χάθΐ πολίτην Ιατ» χχΐ σιανΐβς
  άλληλογραφοθντα.
  *Αρχ γι το Κρατος δέν Ιφρίντισε νά
  κάμη Ανατΰπωσιν «οθ τύιτου τβν γραμ-
  μα'οσήμαν αύτβν ή τό έδβ άντκλλαχτή-
  ριον ΙξκκολουθιΙ νά γρησιμοποιζ την
  υπάρχουσαν «αραχαταθήκην τβν Αλλην
  τύηιονι
  ΠΑΡΑΠΟΝΑ.
  Άηό τάς επαρχίας τοθ ήμετέρου
  ΝομοΟ μας παριπονέθηβαν άναγνβοται
  καί αυνδρομητίί μας, διότι ιίς τα έκαρ-
  χιαχά τηλιφωνιχά γρβφιΐα, δέν δίδεται
  ούϊίποτε γραμμή πρός συνδιάλιξιν μέ
  τον γείτονα νομόν χαί Βή ιήν Νεάπολιν
  χαί τον "Αγιον Νικόλαον. Δε« γνωρίζο¬
  μεν τού; λίγους τβύς έμκοδΕζοντας τάς
  αυ.δίσιις αύ(άς. Πάντως νομίζομεν Ετι
  σ^νήθ»; δττάρχουν πιριπτώσεις χατά
  τάς οποίας ζιοτικα συμφίροντα των κα-
  τοίχων πό?ε τοθ ενός καΐ π4τι τοθ αλ-
  λο« νομοθ, έξαρτβνται άπό μίαν τοιαύ¬
  την αανδιάλεξιν. Καί έφ' δσον δέν με-
  σολαβοθν αλλοι λίγοι ή τιχνιχαΐ δι»«ο-
  λίαΐ, ελπίζομεν δτι ή τηλεφβνιχή μας
  &κηρισΕα θά λάβη &<«' ίψ.ν τα. ανωτέρα» παραπονα χαί θά ενεργήση δ,τι έπιβέλ- λιται σχετικώς.________ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΝ. Είνε γιγονος διι διά τί]ς συνιχί- σεως τής χακοκαιρίας &ί δποροι χαί οί ανεργοι πληθύνονται. Είνε δμβς ίπίσης γεγονός δτι μεταξύ τβν δυστυχβν τούτων παρεισφρύουν ίΐομα, ί.ινα έχμιταλλιύ· ονται την δυατυχίαν τβν άλλων καί δι* άλλοκς λίγους άλλά καί διά νά χχρπ» αθοθν δι" έχυτ&5; την μερΐία τοθ λέον- τος ένφ εΙ»ε βέβαιον διι χαΐ ταύτην θά σπαταλήσουν πάραυτν είς την χαρτοπαι- ξίαν ή χυβοπ«ιξίαν ή είς άίλας Ιπιχιι- ρήσεις ούδε σχέσιν έχουσαι μέ την ατομικήν των κατάστασιν χαί τα ά«6παρχτ« οίχογενειακά των βάρη. Τα αιομ» ταθτα, έλάχιστα ιύτυχβς, είνε άνάγκη νά παρακολουθή ή άσιιινο- μ[α διά νά τα χωρΐζη εκάστοτε «>πό τό
  οτάρ'»—ώίτε νά μή παραχωλύουν την
  τυχίν ίχάσΐοτε χορηγίαν βοηθημάτων
  είς τούς πτωχούς χαί άνέργους προκα-
  λοθνΐες άνευ λίγου ίπεισόδια μι τάς
  αρχάς χαί τίς διαφόρους φιλανθρωπιχάς
  δργανώσεις.
  Α ΓΡΑΜΜκΤΟΣΗΜΑ.
  Άπό πίρΐιαι δίδονται άντ!
  τής μ Λ; χαί
  ένδς
  σημβ» ττ/ί μ η, πηι ηι»β·ι»^ ι ιιιιυ" ·*υτα οι
  κίτι τίσβιρβ χκΐ κβτι Ιξ. ΝχΙμ) νγιιϊς χαί
  ιΊΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΗ
  ΚΙΙ 6ΙΚΒΧ0Ι1ΟΦ90ΑΙΣΜ0Σ
  [*Αρθρον τοθ Μουσσολίνι].
  [Μβιαα)<ι;ομ8ν κατωιίβω νεώΐαταν κοΐ έν4ι»φέοον άκβρον τον Ιταλού Προβ- θ»χονργο« κ. Μουσσολίνι εί; «ό όχοίον ούτοκ έκβέιει τάς προσωπικάς «όν άπό· ψιις ετει ι τέον χοεειν τοϋ κολέμον καί «ής παγκοσμίου καίοιοις]: Κάθβ παοίθΐομίνυ έβδομάς, είς τούς στ,μβοινού; χοια(μου; κ3ΐοσύς, φαίνιται νά μάς δδηγχΐ είς νέαν χατασιοιιειιχ^ν σύγκο^υσιν. Καί χαθώ; ιΐΒονοϋμΒν άηό τής μ ά, είς την άλλην σΰγχρουσιν, συ¬ ζητούμεν Εη' αύιών πόσον χοόνον θά συιεχιπθϋ 4 παοοΰσα κρίσις. Καθήκον «&ν πολιτικών είνε ν' ά»- ιιμβτωπΐσουν τάς δυσΐβοβίας ΐδν σημβ- Οΐνάν στιγμήν μέ θάοοος χαί δκξιόιΐι- τα, διότι οί στιγμαί αύιαί δέν βκιιοέ- ηουν ιί|ν άνβσιν ιον άνΐυθΰνον, Δέν βπιτθΒηχυί ιήν μβιαςρόοτωσιν «ου βα- οους τβν βίθυνώ» είς ιήν προσέχη χυ- βίθνησιν. Αί άποφάσιις δέον νά λη- φθοϋ» το&οα καί τα μέΐοα νά «βθοϋν αμέσως είς έφπςμογίιν ιΰιως ώσιβ τα Ιβιη ν' άιεαλλαγουν μίοους τουλάχιστον τβς πιέσϊως ιών ΠΒθΐσΐάσβαιν χαί νά χαΐΐρθώσουν νά οτηρΐξουν «ά οί«ονο· μιχά ταν, την βιομηχανίαν «αν χαί τίτ» γεαιογΐαν των. Αύιό ίΐνε τό καθτΐχον ?κϊίνοο? εί δ- ποΐοι εΙνβ^Ιπιφοοτισμένοί μέ «ήν ίύθύ- νυν τΐ)ς διαχυβεοντίσβ-ς των Ιαών, δέν ύπάίϊβι δέ «οόιιος άΒοφυγης ιής ίύθύ- νης ταύιης. Διόιι «ά Ιθνΐ) σήμβρον ά ειοιβ Ιχουν άνάγχβν Ι
  ΑΝΟΡΘΟΣΙΪ
  >—ε-
  Β
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. -"Ομιλών
  Κινηαατογο'ίφος.—Σήμεοην «ο άοισΐούίγΐι-
  μα: Ό «'Υπασπισΐής την Ούσσσρ.α>ι» ρέ
  »ιΰ; νόητα; Μέν» Κρ,Ισιιανς «αί «δ»
  Ζάν Άνιζβλο. Έκτός ηοονοάμματος:
  'Εξακνότατον «Μίκο—Μάους» Έιίσης θά
  βνθό παΐ ή ύχο&οχή Ίσμέι-Βινιζίλοτ'.
  ΠΑΡΛΑΝ «ΑΠΟΛΛΩΝ». — Σήαιοον σέ
  Βύα παράστασις ώυα 5 1)2 μ. μ. κοΙ ώοα
  9 1)2 μ. μ.·'ή Θαυμασία 75 ο)ο δυιλοΰαα
  ιαινία «ΜαροκινοΙ βο,ωΐες»* ή λιγΐών τε»*
  Ε«να>ν ιιέ υπερέχη μονσική καΐ ηιιαχτό
  «οαγούΐισ, μ4 μββυοπβεϋ; άοαβιικύ: μα·
  νέοες «αί μέ ηοακαγαινιοτβς την ώοαιοτά-
  »ην ΓαλλΙΒα Βεντιι: Φ.φή ντ' Όρσέ.
  ψιις. Τούτο κ ιτέσιυ Ιοιαπέοαις §μφα*έ;
  είς την άιτέαυσιν τώ» Β^βιαννων Ι
  χλογέοον δια» τβλικ&ς ε,δβσαν, όλας τάς
  θβωοίας καί ίξέλβξαν ιιίαν «ιυβέανησ
  εθνικήν» διά νά τού; πυβεονήΌη είς
  τάς παοονσας οτιγμάς^άνάγχης μέ μέ-
  ιρα άνάγχυς. ΔΙ» αγαπώμον την λέξιν
  ««ατανανκ ισμός» ιΐς περίοδον εΐοτινι-
  κήν, άλλά ποαχτιχάς δλη οί ^κυβίονή
  οεις σημβοον ά·τιμετα)ΐιΙζουν μέτοα χά
  ταναγχαστιχα.
  Ή παγχόσμιος χοίσις εχβι βξιχθΰ είς
  σημείον άιταιτοϋ» τα ταΐυ εοα καί άπο-
  ηλεσματιχώιεοα μέτοα. ΤΑ ήμίμβτοα
  δέν δύνανται νά ύπολογισθοϋν σήμι
  ρον. Ή κατάστασις άπαιΤΒΪ έτβογητι
  χόιητα, θάοοος καΐ αντίληψιν — «ήν
  μιγαλνέοαν κου δύναται νά ηροσφέοΐ)
  Ινα έθνος.
  Ποό μηνός ό ποόβδοος Χούββο κοοε
  χ^λεσβ την έκπληξιν χαί ιήν παοαζάλην
  τού ΜΟσμον, δηλών δι ι τό ε'λλβιυμα
  τού ηθ' ϋ τολογισιιοϋ των Ήνωιιέτοον
  Πολιτειαι, τόν "Ιούλιον τού 1933, θΛ
  είνε 800 έΉατομμύοια λίοαι. (Είς ιήν
  Βουλήν τοδν άντιποοσώκαιν, τίιν παρελ¬
  θούσαν Τειάοΐην, δ Άμβοκινο: ΰ-
  πουο,γός τοΰ Θησαυοοφυΐαχίου μ. Μέλ
  λσν, ιδήΐωσεν διι τό ϊλΐειμμα τοδ πα-
  Οϊλθόντος δτους ήτο 180 έκατομμύοι-
  λιρ&ν, «ου δέ παοόντος 8τσυ: «θ"εβ'
  ιητο δΐι θά Ανέλθη είς 424 600 000
  λιοών χαί *οϋ 1933 είς 283 000.000).
  Ή δήλωσις τοΰ Άμβρ,ινανοϋ προέδοου
  -Λυνωδκύίΐο άαό «ά μέτοα τα δπιΐ]
  ποοέιβινβ διά την αντιμετώπισιν τοΰ
  τεραστίου αύΐοϋ «λλβίμματο;, ποό; Ιπα-
  ναφθθάν τού Ισοζυγίου Ιντός διβτΐας.
  Τα μέ<ρα ταυτα σπιιαίνουν νέαν βα· θείαν φοο.ολογ(αν, δυναμένων νά συγ χοιθϋ ΜαΙ δμοιοτάΊην είς τινάς πεοι- Νΐώσεις κο^ς «ούς φόοους ποΰ έπιβάΐ- λονται χαιόκιν ενός καταστρεπτικόν πολέμου. Ή δτ| σοβαοαιτάιη, έκθεσις «ου χ. Χοϋβίθ άκέδιδι την κατάστασιν ταύτην ιίς την άποτελμάτωσιν τού παγ¬ κοσμίου Ιμποοίου χαί είς την οίκονο μιχην χοίσιν «Ε ή; πάσχονν οήμεοο» δλαι α! ΐώβ,αι. Ό κόσμος διήλθε κιΐ άλλοτε, 08 βα(α>ς, από κοίσβις οικονομικάς. Μ «ά
  τούς Ναιιολεονιείους πολέμους, Βλη ή
  Εύοώκη, χαιά τού; πολιτιχούς, τάς
  εφημερίδας χαί ιήν φιλολογίαν της ί
  κοχής, ίθοήνΒΐ διά την οικτράν καΐ α-
  κΐληιοτικήν θέσι* των πιςοΐών, διά
  ιούς βΐρΐϊς καί ύ«εοβολικού; φόοους
  χαί διά την γβνινην κρ(οιν τ, δποΐα επί
  ϊζ« τη* ή τειοον από τού ενός εί; τό
  <5λλο ά»οον της. Ή Εύοώπη ΐΐδεν, Αλλας τε, πολλάκις «άς καταστροφάς τοΰ πολέμου ν' Ηκολούθουν δνΌχολοι χαιρσί κατά την ηβοΐοδον της βπανος- θώσβως. Οί σημ«ο>νοΙ θρηνοι ιίνβ α
  νάλοτοι ποός τού; θοήνους άλλαν με
  «ακολβμικών ΠΓριόοων,—μέ αυτήν την
  διαφοοάν, β* τούτοις, δ«ι δλοι Ιθβσι-
  Οοϋμβν τόΐβ τού; εαυτούς μας Ικανού;
  νά υηιρνιχϋοαμβν τάς καταστροφάς μβ
  βιλτιαιμένα συσιήμαια συλλογής καί
  χοησιμοποιήΌεως «£ν σχβτιχών πληρο¬
  φοριών μας. Αλλοίμονον, δμω;, «ά
  συστίματά μας άπβδβΐΐθηοαν μηΒαμινά,
  ημείς δέ, ώ; χαί οί ποόγοτοί μας ο¬
  φείλομεν νά Ιογασθώμιν διά την είιη -
  μΐθ(αν Ι) τουλάχιστον ομσλότητα ιης
  ζαιής. (Συιεχίζβιαι)
  ΤΑΫΡΟΣ
  ΑΝΩΤΕΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΈΙΧ
  ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
  «ΛΕΩΝ» Ικάστπν ΤΕΤΑΡΤΗΝ 7
  μ. μ. κατ' εΐθαΐαν διά Πειραια—Χαλκί-
  8α—ΑΙΒ-ψόν—- Βόλον— Θιοοα1ον(χ«τ.
  ΦΩΚΙΩΝ Ικαοιον ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  κ. μ. διά Ρέθυμνον—Χανιά—Πιι-
  |αιβ—ΖαλχΐΒα—Βόλον— Θεαβαλον(ιι·ν
  Η Ζαη ηογ Περνα
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 00 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  ανατολή ίΊλίβι» 7,34 . δύοις 5.43
  Η ΜΟΔΑ
  Τα φοοίματα τής έποχής ίχσνν φονστες
  «αιά τι μα«ούι«08ς άηό τίς φονστβς «ών
  βνσι»ίιν μο»χίλο>ν.ΕΙ»Β πλ««ε·ές «αί γαο-
  νίρσνται μέ σπϋο·ς «οίΐ οτϊβεώνονΐαι σ:δ
  άμκιεσμάν. Πΐλλό φετεινσ μονΐίλα γίνον-
  <αι ν:έ πιέ;, δηΐαβΐ] τ&,κοΕθσζ 8ιαφ<(β>
  από «ή Φούσΐα «οτά τό ιο"μο καΐ <6 ΰ φασμσ. Γβνικώί ιπι«ρατβί κβΐ θά ίτιι»ρα· ιήση ή μάλλινη φαύσια μέ Κ3ρσοζ άπ5 καέπ ντέ σΐν, άογό««ςα βέ μέ μάλΙ·*η ζα>β
  ζέτα. Ή μόδα αΰιή επιτο.έπΐι κολλού; σβν-
  βοασμούς χοωμάτοον καί ύφασμάΐαν. Λό
  γον χάθ'ν μΐα φούοτα μαοόν ταιβιάζβι μέ
  ένα «οοαάζ Μ(«ρ>νο ή καπονοΐ*. Μία φού-
  σία μαύιη ταιοιάζιι έκίσης μέ ε»α ιιορσάΕ
  «οβαλλΐ ή πα<»σι»ρ. Τό κορσόζ ««ν διχοώ μόν μοντίΧίον γαρνίρεΐαι μέ μία έοάρπο καμωμένη μέ τα βιό χαώματα «ο« φοοίμα- «ος κου δίΛβιαι οί γβοβάια έμπ(,όί 4 οίον ώΐιο. Τα αμχιβοιιόν πού (Ινι όιιοιόχοωμα μ* «ά μονίκισ, είνε β«ας θλλος εύϊάοισιος καΐ πραι«ΰ«<ΐπος νβοοτβοισμδς «ής χβιμοανιάχικης μόβας. Πο'ΰ Ιδιό«βοκα ιίνβ κοΙ «ό βλισ- σεθάιιια κου γαονΐοουν «ό «άτα μέρος τής φούο«ας καί «α μανΐκια. Τα έβανοοφόοια π«ΰ θά φοΒβθονν κοοσβ· χώς {χούν πολΰ πλατειά μανίκιο, ποΰ βαθ¬ μηδόν στεναύοον καί σφίγγουν «όν κοοπδ «ή£ χειρός. Ή τ«λ«υτα(α γοονιτούοα είνε τα κεντήματα μέ σοο«ας. Ή αυτή; ναρνι- ιοίία σ«οΙίζει «ό ρΐβέ] καί ,«6 γιακά «όν εχα>ωφαοιον, «ού κοοοαΐζεΐαι γιά «Ις
  πβώ«ες ά>οιξιάτι«ες ήϋέρ8(. Ό ύψηλός
  κεντημένας γιαίάς σοναγοονΙΕεται μέ ιόν χα
  μηλό γιακά κου Αένεται σαν εσάοπα καί
  κου θα ΑκΐΜΒατήθΐ) «ήν <ο.χομίνη σαιζόν· Τό βελονβο τής μόβας 11 νέ έκοσέ τέ πό- )ύ ζαβηιιό χοώματα' πηοορΐζβΐαι γιά γαο,νι- τοΰοες φορβμοτων καΐ γιά «ό μκεςι κεΰ σβνοδεύοβν «ό φό|)Βμα «ού σπόρ. ίΐ Μβντίρν» ΝΙΑ ΠΟΥΔΡΑ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑ ΤΟΕΑΛΟΝ Πουδοάοεσθβ μόνον δύο ςροοας (ήν τ)μέοαν, Πούδρα Τοκαλόν Βιεζή 4 τόν χαί —Ή ώραία 'Δττυ Είς χ» ανάκτοο* τοθ Μοναχο. νθη την &Χψ Τρίτην μ(α βρη«·ή ίελετή. διβ ττιν ιΙ«δαν τ*)ς τίω; βιβΒβχον, πριγιιητιίαιης 'ΑντοϋβνΙχ»», είς ίδ τα/αα τ©ν «αλογραιβ» ποΐ) ΑΙ- γονται €#Ο^ηγβΙ «Ο Μίνακί» Πρβφαν&ς ή βπίφααις τί)ς ωραίας πριγ>ητιίσ3Τ)ς ελήφθη χατίπιν τοΐ ηβο
  περυοινοθ σκανδάλου. "Η ώ?α'α Α·
  τουανίτχα ·Εχΐν Ιγκαταλΐίψει τ4τ·
  σύζυγον της («ρΐγχηπα Πίλινιά»)
  τ» νιορ4 παιδι* χ«1 είχεν βλληλοαπα-
  χθς με τό» ίί»τρόχ ψ. ΦΛίνεια·, 8컣·
  δτι 4 πρΕγχτ,ψ ιοθ _3να*ό (4 ί«οϊο^
  ιηιιειωτίον ιίνΐ «φυοιχδ*»· μίνον πατήρ
  τη ), κατώρθωσε νά την «νβχαιλίαη ΐΕ< την τάξιν Μοί, έπιιδή ή διαδοχή τοθ θρίνου—:όθ5ν άμφίδολος άλλως τι— εί.ι εξησφαλισμένη διά «Ο πρωχοτίχου υί-,0 τηΓ, την Ιηιυε νβ ιίίέλθη είς »* Τάγμα τβν χαλογραιώΛ —Ή πλημμύβα προκαλβί πυρκα¬ ϊά ν. Εί{ Μπιργκέν χ*1« Σίυηδίαι τα δψβ· θέντα Οδατα τοθ ποταμοθ Βχτχάϊμ «=»- τϊχλυσαν τάς αποθήκας σοδίου χαί το έργοατάβιον χηιιιχβν πρβΓίντων ν,αΐ προ ΐΜάλεσαν Ι«ρηξιν, ές ής επήλθε πυρ- Μβΐί εί; τα χτίρια τβν άποθηκιον αοδιΌιι. Τα Βοχιΐα τεθ σοδίοιι φλεγόμενον Ιιτλεον επί των υϊάταον χχΐ μΐτέδωσαν τδ πθρ είς μεγάλην άικθήχην ξλ ή ότοία χατεοτράφη τελε£α»{. Ή Ιχρη- ξις χατιτρέμαξι τόν πληθυσμόν, δ δ ποίος εζήτησε χατα?6/ιον ιίς τα δψώ- ματα. ΑΚΤΟαλΟΊ Α ΤΗ. ΕλΑΑΙΟ. Α. Ε ΝΕΔ ΕΞ41ΡΕΤΙΚΑ ΑΡΟΜΘΑΟΓΙΑ ϊί ΗΡΑΚΑΕΙΟΪ ΔΙΑ ΠΕΙΡΑΙ.-ΟΕ.]*ΙΚ«Ι Τό ηολυτβλέστατον ταχύιατον θαλα¬ μηγόν ΜΑΙΡΗ ΑΙ. Λναχωοβ έ .άστην Τοίτην 7 μ. μ. κατ' βυθεϊ αν διά ΠΒΐςαιά, Χίον, Μυΐιλήνπν Τό Λιμόπλοιον ΖΕΦΙ'ΡΟΧ (ΕΗ,αΡΕΣ) άναχτοοβΐ ««άστην Τοίτην μεσονύκτιον διά Ρέθυμνον, Χά νιά, Πειραια, Βόλον, Θεσσαλονίκην, Καβάλλαν, Δεδεαγάτς, Μυτιλήνην χαί Χΐον. Τό τεοαγορασθέν πολυτελέστατον μέ· γα θαλαμηγόν ««.ΟΝΙΟΝ» τβίέι ποος Ιξυπηοέτησιν της γοαμμής Κοή της—θεσσαλονίκης, θ' άναχωοϋ ταχτι- χως Ιξ ΉοαχλβΙου έ«άσΐην Πέμπτην 11 π. μ. διά Ρέθυανον, Χινιά, Πμ οαιά,Βόλον, Θβσσαλονίχην. ("Αφιξις είς Πβιοαιό Παρασκευήν Ζητεΐται καιΒΙ ή κορ.(«σι Βιό ο ρον Σιγαοέ<«(βν. ,,Πληοοφθθίαι Πρατήοιον, «6 Εθνικόν, ■αΒακλεύβαις 'Αοαοτά. 1—3 ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΑΜΜ0ΦΩΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΟΥ Πρό; δρσιν χοϋ άτόπου ττ|ς μέχρι σήμβρον πωλήσεως βίς τόν Γβωργιχύν κόσμον Εένων Λιπασμάτων είς καιαστρβπτικας δι' αύ «όν τιμάς, ώς δήθβν λιπασμάτων διπλής χαί τβτοαπλής δυνά¬ μεως «Αν Ελληνικήν, ή Έλληνική Έταιρία Λιπασμάτων πά- ρβσχβΰασβν εφέτος καί πωλεί τα ξένα ταυτα Λιπάσματα ώς εξής: Τύπον ΑΜΜΟ—ΦΩΣ 20.20 0 (17.20.0) Δροχ. 251 τόν σάκκον άντ! δρσχ, 360. » ΑΜΜΟ-ΦΩΣ 13 46.0 (11.46 00) » 298 «όν σβκκον άν«ί δραχ. 380. • ΠΕΡΟΥ 7.10.2. » 135 «όν σάκκον άντίδρ.250. Παρβκλήθτισαν έγγοάφως «ό Γεωρνιχόν Έπιμβλητήριον κοΙ ή Ε*ωσιςτών Συτβταιρισμών ·ά προβο€ν 8 ί τε είς Χημικάς άνα- λυσβις. «ιτβ είς δοκιμάς, πρός σύγκρισιν των ξένων Λιπασμάτων μβτάέλληνιχά Λιπάσματσ, Ινα διαβωτίσωσιτ κατόπιν «ά μέλη των καί μή πίπτουν ταύτα θύματα τής άγνοίας των πρός βλάβην των γενικών συμφερόντων τού Νομού μ*ς. ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Ι ____=—- ■■■———=—Ι ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. - Άεΐαοα» «ήν κοιναινίαν «ής Νβαπόλβαις,δλον τόν διανοούμβνον κόσμον της, τούς συ νεΐς, τούς φίλους, τούς γ»αιρ[μους νες βύγβνώς συνϊμβοίσθησΐϊν τό ί «ου θανάτου τοΰ «θοσφιλονς μας Ππ- τρδς Μιχοήλ ΖΒγοά'φου, «ούς χαταβΐ- σαντας Ιπί τής σοοοΰ τού σΐίφοίνου:, την μουσικήν τοδ "ΟθΦανοτοοςρβίου Νβ· απόλβως »ιαοα*ολουθησασαν τιμής ?. νβ<βν «ήν 8χ φοράν τοΰ λβιψίνου τού, τούς Κοινοτάοΐας της ν,αΐ 'ό Ποο»δ0ίϊ· όν των Έφέδοων Πολ^μ στών της, βύΐαοιστοΰμβν θβομώς διά τάς τιμάς κου αιιέδακαν είς τόν ν^όν Του,τό» Τύπον δ1 Ηοοχλε/ου δ.' δσ^ χαλά ?γοα· ψβν ΰιέ3 τής μ»ήα«ΐ! τού. ΈπΓσης βν- χσοισΐοϋμβν δλΓψύΐως τδν Θβοφιλέστα- τον Επίσκοπον Πέτριις Κον Διονύσιος χαί «όν φίλτοιτον δικηγόοον κ. Γεώργι¬ ον Σρογάκυν διά »ού, πλήοεις πατοιοο- ΐιχώ» Ιξάοσβον ίκικηδείους τούς όηο(· ούς τοϋ βζεςρώνησαν. Ή πβνθοΰσα οΝονίνβια ΜΙΧ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ στήν ηόλι μας. —Ή ποοΒΐκαζομίνη Βιό χθές βιλιΐοοσις «όν «αιοοΰ. —Ήτο φαίνεται μάΐλον... ιΐνονική. —Διότι καΐ α·βμος κοΙ σοννεφιά έπε· καί «ό κςϋα δέν ήτο ύ «όν. —"Ας ελπίσωμεν διι οη ιεβον «ό χοαγμα· «α Θά είνβ οισφορετικειΤΒοο. —Καί ότι ή λιακάββ—ή «όσον αννκομό· νης αναμένομεν!]—Θά εΐβογματοποιηθή. — ΟΙ φίλοι ««ν χιόναιν—Βιόχι ώ( γνηα<&ν ΰειδριοιιν κοΙ τοιοντοι. —Έτοιμάζονται, χα«α τινος πλτιροφο· ρίατ, >ά όρνανώσουν εκΒοομάς ά»ά τα χιο-
  νειακεπή μέρη «ού νομοΰ μας κβΐ «οί γεί¬
  τονος.
  —Μόλις ή κατάστααις «οί Ναιοοϋ «6 έ·
  βς οί β«δρ.ομαΙ αύΐαΐ Βέν ότε·
  ρούνται Οβλγήιοων.
  —ΆπαιτΕΪίοι δμας άντοχή, νΐύοιμο γεν
  ναϊα χιΐ ε(Βινό.
  —Ποάγμα κου πρέπιι νό Ιχουν ύ«' όψιν,
  οί έκφαάσαντες «ήν ώπαίαν ού (ήν Ιϊέαν
  σνμκολΐται.
  —Καί «ΙΒικώΐΒβον Ισως... αί σνμπολί·
  «ιΒις.
  —Διότι ευρέθησαν λέγει κοΙ τοιαύται με-
  το&ύ «ών άνακέοαι, οίτ'νες καί έβήλοοαν
  πάραιχα συμμετοχήν.
  —ΕΙ; «ήν σχιδιαζομένην «ολμηράν επι-
  χβίρηαιν <ε»ν αρρενων. —Σνομπισμός σο« λέϋ ά.,λος! —Ώς χαί ϊβές έγβάψομ«ν ή {κτέλιοις ««ν άιμοπλοϊχών Β0ομολογ(·ην Κοή«ης. —Δέν εφαίνετο πιθανή ουδέ κατά «ό λήγον εΐιοσιτετρααρον: —*Η θαλασσα έξαΝολονθεϊ νά είναι «οι- ΜνμιώΙης. —ΑΙ εκ της ιιαποιιαιοΐας ζημίαι «ής κτΐ|· νοτροφία;, —Βίίον αντίκτυπον είς «ήν Ματανάλιησιν γάλακτος καί νιαονρτιοΰ. —Πάντοος εί έκ σνσΐήματος όπαΐοΐ τής λΙ Βφς —ΈΕοικονομήθησαν από γνωσΐούς εύου· νειΐήτους έχαγγιλμα«(ας «άν εΐδέον «ού· «ών. —Οίτινες Ηα«ώρΟ«σαν νό «ούς έφοβι· άσονν ώ; οννήθαις. —Καί είς κοσότητα «οί ι(ς ποιότητα γα· τεά —Σχκικώς μέ «ήν γεαιρνίαν «Α ,.___ «εέν Χανίων άγ(έλλοον ζημίας είς «ό έβπι- ριΒοειΙη. —Τοιαύται ζηιιίοι θά έσημειώθηοαν καί •Ις «Ας ΠΕοιφεοβίας μας. —Έν κάσυ περιπ«ε>σει «6 ούσιώΒες είνε
  8«ι ή ΜαΗοκαιοία Ιέν Ιθλαψΐ κβΙ κολύ.
  —ΕΙθισται Αλλως, «ι μετά κάθε κακο¬
  καιρίαν μεγάλην ή μικβάν.
  —Τα «οάγματα νά καοισ«άνεινται μέ τ&
  κιπεράκι των.
  —Ό θεσμό; «άν λοΐχων σνσσιτΐων αο*
  χίζει νά καθΐΒ^ώνπται.
  - ΦβοντΙβι άμχόνων καί άβχομέτω».
  - ΚαΙ είναι άξ(α σημειώσιως- όιιολογαν
  μένοο;, ή καθιέαοβσις ούιή.
  - ΟΙ αποαοι επί «ίλονς 8έν θΗοοβντβι
  τροφήν
  —ΚαΙ («αι ή ψυχολογΗΓ των καραμένει
  φιλοκοινωνικη ή (£ω κά«« οχέψίως έγκλη-
  ματικής κοΙ ασΐμβιβάστοιι κρός «ή« είίή-
  νην καί «ήν τάξιν...
  —ΟΙ ένΒιαφβΒΟμινοι ιίμεθα Βεβαιοί β"
  ΘΑ προοπαθήσοτν δπως ό θεσμό( «άν λαΐ-
  κων ονοσιτίων.
  —Γίνη «ιλιιΟΜβθΕ οκόμη καΐ Ηοητίστεΐί
  ; μόνιμος.
  —ΟΙ Θαμννις «Αν όμιλοαν«εεν κινημβ·
  Γιά κάβ« κβλή συντροφΐ*
  νι* Μάβ« χαλΐι €{χβν*νεικ
  ν>· Μάβι ΜβσμΐΜβν ανβρειηον
  ΚΑΤΕΣΤΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΝ
  το'ΚΟΣΜΙΚΟΝι
  ΑΝΔΡ. ΚΑΡΑΤΣΟΛΛΙ
  Ι»«·ν·4ί,
  Γκρονη βΐΝβ'ν·νειΐιΐια--'Ορχ«ατ·α
  γοφοΒν.
  —"Ηρχισαν κα«ό «Ας χληροφορίας μα(
  να κληθύνων«αι άπό κροχθές.
  —Είς τούτο ο«ν««λο«ν «αί «ό κοοβαλλό-
  μενα ίβγα.
  -Τό οηγΙβ είναι -ολύ καΐό καί α£ια »4
  οφοΒίσοβν ε«α ννκιερινό... καί χα>β'ί
  βίβμανσιν Εεσπίτοαμσ,
  ___________________£ Ρίκβρτεί
  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  Γ. Γεωργιάβη
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ή «Έλβυθέρα Σκέψις» λόγω
  επιδιορθώσεως γβνικτ,ς τοδ «<■«' στηρίου «ής δέν θά εκδοθή ΰο» Ισως καί μβθαίριον. Έκ τβθ νΡ>Φ<ίου τή( Διεο96νοε«<
  3ΙΝΩΝΙΚΛΙ
  ΚΤΗΡΙΟΝ. -.
  «ής Νβαπόλι
  %ι·
  λ
  τ
  «■* «β '
  ιαθακολή
  1·<ροο4ν ,οΰ φρ ΠοΗ ιβν θ«οιιως διά « ιίς τόν δ." αΛ τού. · ^ς ιδν β )ν Πέτρας Κο, τον 8ιν.Γ,γό0ον χ «ν δια .ού, ηλ^ί σ«-ν ΙεικρδΒίαυς , Βφώνυσαν .Γ ''<< Μ ιεβνθοϋσα βνβι ΜΙΧ. ΖΟΓΡΑΦΟΥ στην πολι ■ιπαζομένη δια ϊββς αΐνειαι μάΐλον... «Ι,θϊικί αί ά·βμος κοΐ οβ»,,β^' «ό κςύ9 δέ* ή,0 ,^ ιΐσοομΐν δ«ι οή ιερόν ι6 «οί,,. βιθφορ,ιτικείτβοιΐ. ™ βφρ,ικείτβοιΐ. ι ή λιακβδο-ή χοβ0¥ ά Η>μαντ»-Θά -βονματοκβή
  αι «άν χιόνεαν—διατί
  ιοΐ τοιούτοι.
  Ιζονται, κατά τι¥βς
  «V,
  γανέσοον έκΒοομας ανέ τίΤ
  ίβη «ού «ομού μας κοΐ το{ ^
  ή κατάστασις «„« καιΒον ι}|,
  >ς οί 4«&ρομαί ούιαΐ Μ» η,
  λγήΐρην.
  ιίιαι δμβες άντοτ,ή, νιύοιμο^
  Ιβινό
  α κυύ κρέχει νό Ιχονν νι' όψ«,
  ν«ες την ωραίαν ούφ |||η
  •κώταςον Ισεις... αί ονμιοΙΙ
  ιΰ}«θησαν λέγει κοΐ τ
  Ιναιαοα, οΙτ>νες καΐ
  ρμμετοχήν.
  ν οχιΒιαζομένην τοΐμηοδι 1>
  ε)ν άρρΐνην.
  ιβμός οο« λέΐι ά·,λο(,Ι
  ■Ι χθΐς αγράψβμεν ή ιμΑΜ{
  λι.ϊκών Οο,ομο*ογί«ν Κοήτης.
  βαίνατ· χιθανή ουδέ »·«· «
  σιτατρ,άεορ,ον:
  λασσα έΕαπολο«θ«ί «έ αΐνε» ?
  τής Να*ο*αιρ.(ας ζημίαι <« ·» αντίκτυπον αίς «αί νιοουρΐιοϋ. Κ οί *« οϊοιήμιΐτος 6«αΗ ΚΙ 1 >*1ας. .
  ιονομήβησαν όκό γ«ββ»νί «*
  ««■γγαλματΐας »*» ·'·"» *
  ις «ατώρββσον νβ «ο»! *·*
  αονήθεες. , #
  Ις ποσότοτβ «οί ·ίί »ιόι·,«τ*
  ,ώς μέ ΐήν γα«βν«« ·
  β» άγ(ίλλοβν ίημίβί ε«
  ται ζηιιΐβ). «ό ,μ
  οιφιοείας μας. ^
  άοο ι»β·*«·»σαι «δ οί»««
  0Η..0Ια Ιέν ΙΒλο*. »»■·
  ιμ,ι άΜεες τα μετό **η
  ιγόλην ή μικρά»· , ,
  ,όγματα νβ «βο.στονε».··
  ΐ&β τ-ν λοϊκών «ο»** *
  ιοθιαγαίνατοι
  ,1». ά«όν.-ν *
  Ι,αι άΕΙβ σηιιειΐββ··.
  «αβιέβ·»ο.ς ο«"Ι· .
  ,ορο, Μ τίλο.ί Μ»
  ίτσ. ή +·**<&Ζή** ,οΐ ΪΚΤΒΡΕΥΟΝ Γ. Γβ ΑΝΟΡΘΩ*!* ΕΥΝΔΡΟΜΑ! Έξοτβριχοΰ βττισία Δολλάοια 10. Άπασαι αί άπβδείξεις συνδρομήν χ«1 δημβσιεύσβιιν φίρονοι άκαραιτΑταιε την ύπβγρβφήν τού Διαυβυντβΰ χαί Ιδιο τής " Ηράκλειον 29 Ίανουαρίου 1932 Ο κ. ΤΣΛΔΔΑΡΗΣ εζήτησε την σύγκλισιν %ής ΒαυΙής διά την συζήτησιν των οίκονομικών ζή. ττ;μάτων. Άλλά θά ήρώτα τις.· Δια¬ τί ό κ. Τσαλδάρης έπείνεται; Ό α. Βενιζέλος βύρίσκεΐαι ήδη είς Ευρώ¬ πην άγωνιζόμενος υπέρ τής όμαλής κσί έπωφελούς διά τόν τόπον εξε¬ λίξεως των ζητημάιων τούτων. Διά νά συνέλθο δέ ή Βσυλή πρβφανώς πβέπει νά έπανέλθο ά κ. Ββνιζέλος. Ή μήπως ο κ. Ισαλδάρης αδιάφο¬ ρον πρός τούτο καί όψΐμως καί ά· πό καθέδρας άογσσχόλσυ ζή ι ών την κοινοβουλευτικήν συζήτησιν, άπσ βΐέηιι κατά βόθβς είς «άλλ' άντ" άΐλων»; Διότι καί μεταξύ των πα· ραγόντων «ών Λαϊκών ευρέθησαν τίνες θνομ/ζιμεν,οίτινες άφγ/σαν νά εννοηθή ό·ι διά τής συζητήσεως ΐαύ «ής είνε βιβαΐα ή άνατρσπή «ής Κυβερνήσεως/ Ι_Ι ΑΝΑΒΟΔΗ τής συναντήσεως ■ ■ «ού Γάλλον πρωθνπουργού Λαβάλ μειά «ού "Αγγλσυ «οισύισυ Μακντόναλντ—συναντήσεως ήτις θά άπέβλεπεν είς «ήν ρύθμισιν «ού ζητήμαΐσς των έπανοοθώσβων, ά ποδβΐΜνύβι δτι έξακολουθούν νά ύ φίσιανται εισέτι ριζικαί διαφωνίαι μίΐας,ύ «ών δύο κοατών καί ότι αί μβια£ύ των βάσεις συνεννοήσεως δέν κατορθωθή νά έξιυρεθούν εί σέτι. Τό πββγμα είνε βεβαίως δυ- σάβεσιον, δέν άποκλείει όμως καί «άς ελπίδας συμφωνίας, γνωστού όντος ότι «όσον ή '_ννλία όσον καί ι} Γαλλία λόγφ καί «ών ίδιαιτέοων άκόμη οίκονομικών «ών συνθηκών, έπείγονιαι νά κανσνίνουν άπο«ελε· σματικώς «ήν σιάσιν των έναντι «ής Γβρμαψίας, έπιμενούσης έν ηάαα πε¬ ριπτώσει νά μή ηληρώαα ουδέν λε π«όν είς κανένα. ΗΚΑΘΟΔΟΣ «ού μ. Νιμάγερ τής ΔημοσιονομΐΜής έπιτρα· «ής «ήςνΚοινωνία$ «ών Εθνών, προκληθεϊσα ύπ" αυτού τούτου τού Κοάιους, είνε βέβαιον ότι θά συν «ελέσΐ; «ά μέχισΐα είς «ά ληφθησό μενά υπέρ «ής Ελλάδος γενικά οί- Νονομικά μέτρα. Καί τούτο διότι εί· νέ σαφής σαφεσΐάιη ή δημοσιοιο- μική μας κατάστασκ, ώς «ήν έξέθη- καν έπανειλημμένως,ό κ. Ββνιζέλος τελευταίως »αί πβοηγουμένως ό συμπολίτας Ύπονονός «ών Οίκονο¬ μικών. Άπένανιι δέ «ού οαφοϋς «0ς καταστάσεως αυτής καί αί είδικαί άνχιλήψεις «ού ν. ΝιμάγΒβ ώς ποός «ήν οικονομικήν ενίσχυσιν «ής Έλ λάδοί,ζημιουμένην καί έκ «ού χρεω στασίου Χσύβερ καί έκ παντός άλ λσυ τοιούτου μέλλσντος ασφαλώς νά θεβπισθβ κατά «άς περαιτέρω συζητήσεις επί «ού ηαγποαμΐου προ- βλήμαισ,, θά ΐίνε ικανοποιητικάς Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ λέγουν «ά χθεσινά «ηλεγραφήματα άπε- φάσισε «ήν ύπσχρεωΐικήν καθιέρω· 0ΐν μειαξύ «ών ηολι*&ν, «ού σταφι δοψώμου. "Ιδωμεν καιά πόσον ή απόφασις αυτή θά εφαρμοσθή, ό«- δομένου ό» καί πρότερον απεφασί¬ σθη, περισρισθεΐσα έν τούτοις καί μάλιστα πβσαΐ£Εΐικώ(, έν Αθήναις μόνον. Άλλ' άς έχομεν υπομονήν. Διότι ασφαλώς ή έν Λόγψ έφαομογή άπαιτεΐ καί διαββύθμισιν «εχνικών «ινων λεπ»ομερειών, διά νά έπκύχο καί ζωοίς Γσως **}ν επιβολήν «ού Κοάτσυ;, ή χβήαα «ού σταφιδσ ψώμον. ΑΙ ΣΥΝΑΝΤΕΣΕΙΣ ι ού Λον- δίνου, γενόμεναι κατά «άς νεωτέρας είδήσεις, οπό άτμόσφαι «αν πλήρους «ύμενείας «ρόί «ά« ά- ποψεις «άς έκτεθείσας οπό «ού κ. Βενιζέλου, άβφαλΦί βυμπληρώνουν κατά «βόπσν ·βμαν«ι»ίώΐα«ον «άς πρός «Α έθ*ος πολυτίμους σημερινάς «β» υπηρεσίας. '_ν «9 μειαξβ οιά •άς λεπ«ομιρείας « ί*< •βν άς μην άνυπομονοβν οί •οφοι «ής άνΐΐδρά*εως. *5ά «άς βκνΐόμ»ί κβΙ Λ ΑΝΟΡ©ΩΣΙΣ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ ΔΗΚΗΡΥΞΉΣ Ό Είσαγγβλβύς Πλημμβλβιοδι- κων Ήρακλβίου ώς πρόιδρος τής Έπιτροπής των άνβγβιρομένων Φυλακών Ήρακλβίου. Διακηρύττβι δτι, 14ην Φιβοοβαρίου 1932 ημέρα Κυριακήν χαΐ ώοαν 11 — 12 κ. μ. Ιτϊο γθαι Ιν τω Είσαγγελιχψ κατασιά- μιτι Ήρικλιίου μβιοδοτιχύ δημοηοα- σ!α δι' ένσφοαγίστων «οοσφοοών διά την προμήββιαν διαφόοαν Ανταλλαχιι- χών των αύ:οχινή*τβ» τΑν ανιγβιαοαέ· ντον φυλακών Ήοαχλβίου. Ο! δοοι τής δημοηοασίας ΐΐσί κατα- ιβθβιμένοι βν τοϊ| γοαφβίοις τή; ΕΙσαγ- γίλίας,;ΐών Δημοσία)* εβγαιν χαί την 'ΑγοοτιιΑτ ΦολαχΑν 'Ηοαχλβίου έν οΐς ιιηοσιοΐόμβνοι οί βουλόμενοι δύ¬ νανται νά λάβωσι γνώσιν αυτήν. Έν Ηρακλείω τί 25α 'ίαν)οίοι> 1932
  Ό ΕΙσαγγιλβύς
  Κ. Γραφάχος
  Ό Εισαγγελεύς Πλημμβλβιοδι
  κων Ήρακλβίου ώς Πρόβ&ρος τής
  Έπιτροτιής των 'Ανβγβιρομένων
  Φυλακών Ήρακλβίου
  Διακηρύττβι δτι,
  Την 14ην Φεβοου^οΙου 1932 ήμέοα»
  Κυοιακήν καί ωααν 11—12 η. μ. Ι-
  νΒθΥϋθήσβιαι βν τω ΕΙσαγγιλΐΜφ Κα-
  τασιι$ματ. Ήοαχλβίου μειοοοτιχή ΰη-
  μθΒθαοία δι' Ινσφοαγίσ'ων ριοοσφοοών
  δια την ποομήθβιαν Ι«*ο»ικτι>ών ΰλών
  ποός χοήσιν των άνβγειοομέτων Φυλα-
  χων ΉοαχλΕίου.
  Ο! δοοι ιής δημοποασίας είσί χαια·
  ΐεθβιμένοι «ν ιοΐ; γοαφείοις, τής ΕΙσαγ-
  γελ(ας των Δημόσιον Έογοον «αί
  ιάν Άγοοτιχών Φολαχών Ήοα>λ?ίου
  βν οίς προσεοχΰμβνοι οί βουλόμενοι δύ¬
  νανται νά λάβτοσι γνώσιν αΰιων.
  Έν ΉΟαχλΕ(φ τϋ 25 Ί)ι0ίου 1932
  Ό Είσαγγβλεύς
  Κ. Γραςράίίος
  χ Ό Είσαγγβλβύς Πλημμβλβιοδι-
  κών Ήρακλβίαυ ώς Π^όβδρος χή;
  'Επιτροπής των άνβγβιρομένων
  Φυλακών Ήρακλβίου
  Διακηρύττβι δή,
  Τί)» 14ην Φ,βςιουαοίου 1932 ήμίοαν
  Κυθιακήν καί ωοαν 11 —12 π. μ. Ινββ-
  Υϋθήσβται ίν τω Είσαγγελιχω Κατα·
  σιήματι Ήρακλιίου μβιοδοτικί) δημο-
  κρασία δι" ίνσφοαγίσταιν κοοοφοοών
  διά την «οομηθΒΐαν καυσίμου ΰλπς
  αύΓοκινηιων πρός Ιθήσιν «όν άτΐγβι-
  ρομίνοον Φυλαχών Ήοαχλείου.
  ϋί δοοι τή; δτιαοποασίας «Ισΐ κατατβ-
  βειμένοι Ιν τοίς γοαφείοις, χής Είσαγ-
  γβλ(ας, των Δτ,μοσίαιν "Έονων καί
  ιών Άγροτιχάν Φυλακων Ήοαχλ«ίου
  βν οί: ηροθΕθχόμβνοι οί βουλόμενοι δύ¬
  νανται νά λάβωσι γνώσιν αύΐών.
  Έν Ήοαχλιίφ τή 25 Ί)αο(ου 1932
  Ό Εΐσαγγιλ(ύ;
  , Κ. Γρααάχος
  ΤΑ 0Ρ02ΒΗΤΑ ΔΙΑ ΤΙ Ε1ΊΑΓΓΕΛΜΑ ΕΚΤΕΑΟΝΙΣΤΟι Η Δ1ΑΣΑΦΙΪΤ0Υ
  Ε1{ την έϊ>ημ«ρ(δ« τϋίΚυββρνήσβ»ί έ-
  δημοσικύθη διΑτβνμ» χ«τλ το όπβΐον
  βΙ βσκοθντες το έηάγν«λμ« τοθ έχτι
  λννιοτβΰ Α διασαφΐατβΰ κβιτόηιν άδβίβς
  χορηνπθΐιαης κατά τάς νομιμβυς διατυ-
  πώσιι; 6φ(ίλ·υβι νά Οποβάλνβιν αίς την
  καιτκ τό αρθρον 5 το& νόμου 5253 επι
  τρβπήν έντός 40 ημερ&ν «πό τής Ισχόβς
  τού δΐΒτ&γματο{ τβύτβο αίτησιν δι' ής
  ν ά αΐτ&νται την χορΑγηοιν πτυχΐου έκ-
  τΐλννιατοθ άνβνράφοντΐς έκΐ τής «Ιτπ·
  στν; ταύτης τόν οΰ{οντ« αριθμόν τής
  χορηγηθίΐαης αίς βοτούς &6αΙοτς βισχηββ-
  «( έηαινγέλματος διβσβφιστοθ η έκτε-
  λλΐνιστοθ. Είς την βΐτησιν ταύτην συν*-
  πτονται χαι βύο ·Ητογρ«φ(«ι τοθ αί·
  τοϋντβι.
  Ή ΜΒτά το &ρθρον 5 τ·0 νόμβυ 5253
  έπιτροιτή συνερχομένη κρβσχλΑβιι τβϋ
  κρβέβρο» αυτής άποφ*ίν«ται διά πρβ-
  χηκοθ περΐ των έΗτ·λ&>νιστ»ν Α διασα
  Φΐοτ&ν εί; τβϋ( όκοίβυς Βά χορηγηαο
  τβ χαιτά νβμον πτυχίον, έγνρά*οντ«ι
  δέ βυτοι είς τό ηαρά τής Έκιτροκής
  ταύτης τηρβύαΐνβν μητρθβν έκταλοι-
  νιοτβν τό έποΐβν διβιλειμββνιι. Ι) Όν*·
  μ«τ«πώνιινβν μ«1 £νομ« κ«τρ&( 2) ίτβς
  νιννηαιαις κ«1 αριθμόν μητρώου αρρέ-
  νυν Δημου υ Κοινότητος 3) τόπον γ«ν-
  νήσι&ις κολιτικ&ν διχαιειμαιΤΗν, 5) Ταλει
  νΐΐβν είς 2 άαπεΐ τβ ίπάγγβλμβ τβ&
  έχτΐλΜνιστβΟ 6) Άριβμβν μητρώου έκ-
  τελοινιστ&ν ««Ι 7) τάς έκάοτβτε επερ¬
  χομένας μβτβββλβς είς έκαστον τ6ν έκ-
  τΐλ&ινιοτ&ν χ«1 τάς Ιηιββλλβμένβς ποι-
  ν«ς.
  1ο χβρηνηΒησομβνον ητνχΐον έΝδίβι-
  τ«ι μοιι υκογραΐφΐτ«ι Δκο τβθ «ρβιδρβι»
  τής «νειτιρε. έπιτροπής, Ικ' βύτβθ δέ
  έπικβλλάτοιι Α φΜΤογρβφίοι το& α<( βν χβρηγιΐταιι τβ πτυχίον. Πβρά τής άνϋτέρει ίπιτρβπΒς κ«1 κρο τάσει τοθ Πρβίδρβυ βύτής ηροολοιμβά- νιται «Ιβ τελιινβιβκβ{ γρβμμβτΐΰς έκ τοθ προσωπικού τβθ τιλννεΐβ» ηβρ' £ ή έκιτροηπ *1>τη ββτις ΙκτελεΙ χρία
  γρβμμ·τέι»ς αόΐής.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ -ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  Ή Διοιχιιιικί) Έιιιΐοοιΐή τού 'Βθνι*
  κον Όοφανοτοοφβίου άοοένοον Λαση¬
  θίου. Έχθέτβτ είς φανβράν μειοδοτικήν
  δημοπρασίαν, γβντισομένΐ)* την 21 Φΐ-
  βοουαοΐου 1932 ήμέοα ν ΚοριαΝήν κ αι Ι
  ώοαν 3—5 μ. μ. Ιν τώ γοαφβ!φ της
  Διιυθύνοβας «αν ΌςφανοτροφΒίου Λα¬
  σηθίου, τή» ποομήθΐιαν των αναγκαι
  ούττων είς «ά ΌαφανοτροφΕΪον διαφό-
  ρον ιροφίμαιν χαΐ αλλοον βΐδών διά τό
  άπό 1ης Άκοιλίου 1032 μέΐΟι 31 Μαθ
  •ίου 1933 ΐοονιχόν όιάσκιμα, δπου καί
  ό (ΐόιε Ηαλοΰνιαι ο! θέλοντες νά μειοδο¬
  τήσωσι.
  Έν Νβαπόλιι ιΐ 23 Ίανουαοίου 1932
  (Έκ τοϋ Γααφβ(ου)
  ΚΑΤΑ ΘΕΣ ΕΙΣ!
  καί πας α έν γένει τρα-
  πεζική έργησία, υπό
  τούς καλλιτέρους όρους.
  ΤΑΜ1ΕΥΤΒΡΙΟΝ:
  μΐχρι Δρ. 100 000 έλ<ύβ«ρβν ηαντβς «όρον. ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Γ Ή άρχαιοτέρα των έν Ελλάδι Τραπεζών έ- τος ιδρύσεως 1839. 6ΗΣΑΥ ΡΟΦΥ ΛΑΚΕΙ ΟΝ: Τριαχέαιαι ηινταΜβντκ βυρίδες είς την οιάβΐσιν τβθ Νβινβδ. Μίοβνμα μικρόν. Ταχύτης, Άβφάλεια Οίκονομία. —Τα οίνοποιβΐα Κρήτης. Ή Γΐνικη Διβίκηοις Κρήτης Ικβινο· ηβΐοβιν κρός τάς Νβμεφχίας «πβφβοιν αύ:ής δι" Ας συνιστά Επιτροπήν άηοτε· λβυμίνην έκ τβθ οιχιΐο» Νομάρχβ» 6ς Πρβέδρβυ κ«1 μαλ6ν τβθ βΐκιΐβυ Προ- έδρου ΠριιτβδΐΗ6ν Μβΐ τβθ βΐΜΐίβυ κβτά νομόν Πββ'ίατβμίνβυ θΐνβλβγιχής ί>πη·
  ρεσίβς, εί; την οποίαν άνβθίται την ε¬
  νέργειαν δημβηρασίκς διά την ένβικΐ·
  «σιν χτιρίοιν πρός στ*γ«οιν τϋν έργα.
  ατηρ(νν τβθ οργανισμβθ ©Ινβπβιβί»»ν
  Κρήτης.
  —Ή δοορβάν χορήγησις συσσιτίου
  βίί τούς απόρους.
  Κατ' άσςρκλΐΐί μ«ς κληρβφβρίας η Λ·
  μβρηα(ι*ς ,δειριάν χορηγηβις χιλΐιιν παν-
  τακβαίΝν μιρίδειν φαγητβυ εΙ{ τβυς ά-
  νίργβιις μ«1 Απόρους τής κβλεώς μας Αρ
  χιβ( χάρις είς τβ Ταμιΐβν Φιλανθρειηι·
  άς βπερ κατνβαλεν ηδη, άπβ τής 27ης
  τοέχ. κρβς τον σκβιτβν τβθτβν δρχ. 20
  χιλιάδας είς τβ οικονομικόν μας ϊυα-
  σΐτιον ονΐ κυρίαι τβθ βηβίβυ διανέμβνν
  εύγίνβς κρβαςρερθεΐααι τβ παρασκευαι*·
  μανονκαθ'ήμλρκν οιιβοΐτιον.
  —Τό νοσοκομείον Ρεθύμνης.
  Διά δημβσιβυβέντβ; »1{ την εφημερίδα
  τής Κυβερνήσεως διατάνματβς εγκρΐνε·
  τ«ι οκ»ΐ( *π»χορηγηβο δια δραχμ&ν
  100 000 κ«ι ό»α μόνον τβ οικονομικόν
  ίτα 1931—32 τέ Δημοτικβν νββοκ«μ·Ι
  βν Ρ*6υμ<.ηί κρός ίνίοχνσιν τ6ν δαηα- ν&ν τής λιιτβνργίας τού. —Ή έξαγωγή τού ελαίου. Τβ ίίπουργεϊβν Γινργίας διά τηλεγρα¬ φ ημβιτος το» κρβς την Νομαρχίαν γν«· ρίζβι ©τι κατά τον πρβχθιοινβν διαγν· νιβμβν ίξαν»»γης ελαίου προσεφΐιρβηβαν «αί έ{αγειγαΙ( έ{ ΆΟην&ν νά έ£αγαγεΐ- σι έκ τβθ Νβμίδ Λαοηθίβ» 5Ο.«Ο οκά¬ δας έλβίιυ άντ! δρ. 6 κατ' βχάν 4»ς δώ- ρβν* -— —Ή άχβλής βίσαγωγή τού ελαίου. Είς την εφημερίδα τής ΚυβιρνΑσιεις ίδημοαιεέθη το διάταγμα περΐ τρβπβ- ποιηβενς τβΰ αρθρον 15 τβ& άηό 12)11) 1926 τοιούτου πβρΐ τ&ν ώιβϊυπωοειιν καί ορΜν καθ1 «υς έπιτρεπβτβι Α επί πρβοιι· ρινβ ατιλεΐκ ιΐοαγειγη χαί Α δημοτική διαμετνχβμιοις Ιλαίβν, Ιλαι&ν κλπ. —ΑΙ ζημίαι έκ τής κακοκαιρίαν Ό πρόεδρβς τής κοινότητος Έβιας διά τηλιγρ>φπματ6ς τού πρβς την Νο¬
  μαρχίαν γνε«ρίζ«ι ότι συναπαΐα τής Μετ.
  κοΜ,αιρΙας χατΒθτράφηοαν υπέρ τά-
  2000 αιγοπρόβατά της καρΐφΐρείας τους
  Α ίημί» δι ί»ηολογίς*ται ■(( 400 000 δρ,
  —Τό λιμβνικόν ταμβΐον Ήρακλβίου
  Σημερον Παρασκευήν καί περΐ ϋραν
  10 π. μ. βά ουνέλβουν ιΐς συνεδρίασιν
  τα μΐλη τής Λίμανικίϊς επιτρβκής Ή·
  ρακλεΐβυ Υν« ίξετάοουν την σημερινήν
  οικονομικήν κατβοταβιν τβθ ΛιμινιχβΟ
  Ταμιίο» Ήρακλΐίβυ.
  —Τα πβοΐόντα έκντομάτας.
  Πρβς τάς Γενικάς ΔιβιχΑοεις Νβμαρ*
  χΐβς χαί τάς Διχαοτικας Αρχάς έκβινβ-
  ποιηθη παρά τβθ Γενιχοθ Χημείου τοθ
  Κράτβνς έγκύκλιβί περΐ τ&ν βρε*ν αΰς
  διον να κλαρβοι τα είς την χατανάλ»-
  βιν προβφΐρβμενα ηρβϊόντα Ιχ ντβμά-
  τας.
  —Τα ποός κατανάλωσιν άλευρα.
  Τβ Γανιχβν Χημεΐον τβθ Κράτβυς έ*
  κβινβπςίηοε πί«ς τας Νομαρχίας χαΐ
  τάς Διχαβτικαί Αρχεις εγκύκλιον αυ¬
  τού δι' ηί κκβορΐζονται οί βρβι τοός β·
  πβΐβνς όαβν νά πληρ&αι τα είς την χα·
  ταναλΜβιν προσφερβμενκ αλευρα ζαχβτ-
  ρβπλαστιχήϊ τβαβν τε· υπο τής «γχΜρΙ·
  β» άλενρββιομηχβινΙβΐΒ καραοχε»αςόμε·
  να βσβν μκΙ- τα εκ της άλλβδαηηι εΐβ·
  γβμενα.
  —ΟΙ δποροι «ών έπαρχιών.
  Ή χβινβτης ΚαΡρβχΗρίο» άηιβάσιαε
  την βιάθεβιν έκ τβθ πρ<υκβλογιομο& της τοθ πβοβθ τ&ν 3Οεθ δραχ. πρβς δι*, νβμην βΕη8ηματυν είς τοΰς άπβρβιχ χαί άνεργβυς της περιφερείας της κατέ» διάρχε.αν τής ϊ
  ΕΙΔΗΣΕΙΣ -ΤΗΛ/ΦΗΜΑΤΑ
  ΑΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝ
  Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΖΗΤΕΙ ΤΗΝ ΣΥΓΚΑΗΣΙΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΠΡΟ ΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ
  Τό ΓοαφβΙον Τύπου διά τηλβ·
  γραφήμτκός «ου πρός τάς Γενικάς
  Διοικήσβις κ αί Νομαρχίας ανακοι¬
  νοί τα κάτωθι:
  Κατά χά έ< Λονδίνον τηλβγρα· φηματα ό "Ελλην Ποωθνπουργός κ. Βενιζέλος ουνωμίλη σβ χό άπό γβυμα τής παρελθούσης Τρίχης μβ χά των "Αγγλων υπουργόν κ. κ. Σάΰμων,Μακνιόναλχ καί Τσάμπερ¬ λαιν αναπτύξας βίς αΰτούς έν μα κοφχάς άπόψβις τής "Ελληνικάς Κυβερνήσεως επί τής επικρατού¬ σης σήμερον οίκονομικής κρίσεως ώ; καί χά θίγοντα την ΈλΧάδα σηναφή ζητήμαχα. Ό κ. Ββνιζέλος ηκούσθη αβτά μβνάλης προσο- χής καί βύμβνβίας. Τα αύτά τηλβγραφήματα βναφέ ρουν δή ό κ. Ββνιζέλος θά ου- νηντδτο την παοβλθοδσαν Τβτάρ την μβτά τοβ η. Μπάλντουϊν καί των λοιπών Αγγλικών προσωπι κοτήχων. Βββαιοΰχαι δτι οί άομό διοι Άγγλικοί κύ*λοι άναγνωρί- ζουν δτι ή Ελλάς εσημιώθη ση¬ μαντικώς άπό τό χρεωσΐάαιον Χοΰββρ. "Ομοίως έκ τής έκπτώσβ- ως τής Αγγλικη; λίρας έπηοεά- σθηοαν δυσμενώς αί έμπορικαί σχέσβις της μβχά τή; Αγγλίας καί χής ΑΙγύπτου. Τα αύΐά τηλβγραφήματα άναφέ- ρουν δτι βίς γενομένας δηλώσβις νόν έν Λονδίνω δ κ. Ββνιζέλος έ τόνισβν, απαντών είς τα γραφόμε¬ να υπό τοΰ άντιπολιτβυομέναυ τύπον, ότι επί τοΰ παρόντος άσχο λβϊτσι μέ τα έθνικα ζηχήματα είς χό εξωτερικόν, έπισχρέφαον δέ βίς τάς "Αθήνας θά ανακοινώση τα ά ποτελέσμαχα των ενέργειαν χον βίς τοΰς άομοδίους πολιτικούς καί οίκονομικούς παοάγοντας. Οί ξένοι κύχλοι γενικώς, βεβαι¬ ούται ότι αυμμβοίζονται την αίσιο· δοξ(αν χου "Ελληνος Πρωθυπουρ- γαΰ ή ό ποία διατυκοΰται βίς έκδο- θέντα έπίσημα 'Αγνλικά άνακοΐτω θε ντα αναφορικώς μέ χήν κατά¬ στασιν τής Ελλάδος. Ό κ. Ββνι- ζέλος συνηντήθη έπίση; καί μβτά τοΰ κ. Νιμάγβρ. ΑΠ9ΙΥΧΙΑ ΤθΓϋ^ΙΙΙΙΣΕΐΙΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΓΑ1ΑΙ ΚΑΙ ΓΑΑΑΙΑΣ Τα έκ Παοισίων τηλβγραφήμα τα βίβαιοΰν δτι αί άγγλογαλλικαί συνβννοήοβις διά τάς έπανορθώ- σβις απέτυχον άναβληθβίσης τή; συναντήσεως διά την διβξαγωγήν σχβχικής συζητήσεως «αί χήν επί¬ τευξιν ουβννοήσβως μβταίύ τοΰ "Αγγλου Πρωθυπουργοΰ χ. Μικδό- ναλχ καί τοΰ Γάλλον συνάδελφον τού κ. Λαβάλ. Τα αύιά τηλβγρα- φηματα άναφέρουν δτι ή Γαλλία έπιμένβι επί τής καταβολήν άνευ δοων των δόσβων των έπανορθώ· σεων των προβλεπομένων υπό τοΰ σχεδίου Γιώγκ. Τηλεγραφικαί πληροφορίαι έκ Βερολίνον άγγέλλοιν δα ή Γίρμα νίκη Κυβέρνησις εζήτησε την σύγ- κλησιν διβθνοΰς διασκ/ψϊως πρό τής 30 προσεχούς μηνός ' Ιούνιον ό πό ιβ λήγβι τό χοβωστάσιεν Χοΰ 0βρ.________ Η Ε.Λ9ΓΗ ΤΟΥ ΠΙΤΡΙΑΡΧΟΥ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΛΥΜΟΝ Τα έκ Κάϊρον τηλβγοαφήμαχα άναφέρονν δχι ή έκλογή χοΰ Πά χριάρχου Ίβροσολύμων ανεβλήθη διαγραφέντων των έξω«λιματικών αρχιερέων. 18 ΙΪΙΙΡΙΑΙθΓ ΖϋϋΙπΑ Κατά χά έκ Λονδίνον τηλβγρα φηματα καχά τάς λαβούσας χώραν ουναντήσβις μεταξΰ τοΰ κ. Ββνιζέ λου καί των Αγγλικών προσωπι «ο χήτων βεβαιούν δτι δέν έθίγη τό Κυπριακόν (ήΐημα. Η Κ.ΟΒΛΟ! ]8ϊ1. ΚΙΜΑΓΕΡ Τηλεγραφήιιαχα έκ τοΰ έξωχβρι κου άναφέρουν δτι ή κάθοδος τοδ κ- Νιμάγβρ πρόεδρον χής δημοσιο νομικής έπιχροπής είς χήν 'Ελλά δα, ανεβλήθη επί τινάς ημέρας. ΗΡΕΜΩΤΕρΓτΓ ΠΠ4ΝΙΙ& Τα έκ Μαδρίτης τηλεγραφήματα βεβιιοΰν δτι ή κατάστασις είς την Ισπανίαν είναι ηρεμωτέρα. ΠΡΩΪΝΗ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΕΥΝΟΐΚΩϊ Ι ΗίΡΑΤΑίΙΣ ΠΑΡΑΜΟΗΗϊ ΤΟΥ -- ΒΕΗΙΖ€ΑΟΥ ΕΙΣ Α0ΗΑΙΚ8Η ΑΘΗΝΑΙ *8 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— •Η παράτασις τής παραμονής τού κ. βενιζέλου είς Λονδϊ νόν καί σήμερον, κρίνεται λίαν εύνοϊκή υπό των πολιτικών κύκλων. Έκφράζονται μάλιστα Θετι- καΐ έλπίδες, ότι τό άποτέλε- σμα των βνεργειών τού κ. Πρω θυπουργού είς την Αγγλικήν πρωτεύουσαν, Θά" είνε πλέον ή Ικανοποιητικόν ολ« τα ζητήμα τα μας. ΚΡΙΣΙΜΩΤΑΤΗ ΕΙΣ ΤΙΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΝΑΤΟΑ1Ν Ν ΒΕΡΙΒΙΙτΊΙ 111 ΙΙ1ΡΒΙ ΛΙ ΣΙιΈγΊΙΑΙ ΑΙ ΑΙ Ι ■ ΑΙ "Ολόκληρον την ημέραν τ*]ς χθέ; χον ο, Νιμβρχην «πηοχίληίτ τό ζήτημα τής ακοτελεσματιχη'ς περιθάλψεως τ©ν άπίρων. Κατόπιν σχβτικής μετά τβν ά;μαί(»ν συνεννοήαι»; ί κ. Νομίρχης «αιέληξ«ν είς την άπόφϊσιν δώσχς μάλι αΐαπρος τ^Οτο εντολήν, ΒκΜβ κατά τήν σ^μεριν Παραακιυήν μβΙ αυριον Σίίίι χον ίιανιμηθο9ν ΐ(ς τού; αιχάραυς δτιό χοθ Ο!<ονομικ-,0 ΣιιασιτΕθυ ανά 2000 μερίδες φαγητοθ κ»1 350 ίκ^ίες άρτου χαθ' εκάστην έκ τδν ήμιρΦν το6·.β)ι', χαθότι από χτ]ς προοεχοθς Κυριακάς κα' μίχρι βελτιώαειβ; χοθ χαιροΟ την περί θχλψιν άναλαμδάνει £ Δήμος. Χθές ο βιομήχανος χ. Στυλ. Τζ»ρ τζάχηι Βιίθιαβ 50 δι*, α^του κρός δια είς τούς άπίρους. II Πγ8ΧΘΕΣΙΝΙΙ ΙΥΜΒ9ΥΑΙΒΪ ΪΑ ΑΙΊΚΔ <.»!.ΙΑ Κ41 II ίΛΙΕίίΦΙΙΙΣ ΤΟΙ ΤΕΙΧ9Ι II ΑΗΜΟΠΡΑΙΙΑ ΔΙΑ ΤΗ1 ΕΙΜΗ ΤΟΥ_ΕΛΑΙΟΥ Κατόπιν γενομένην άντιαροσφορ&ν κ»1 ληφθε'αης σχΐΐ κτ]ς άποφάιεω; τη"ς έηΐ τοθ διχγωνισμοθ εξαγωγήν έλαιο λαδου Έτιτροκ^ς θά Ιπ^ν χληφθξ κιτάτήν 31ην Ίχνουαρίου 1932 ήμί ραν Κυριακήν κ*1 ώραν 9—12 π. μ. ■ν τώ Νομαρχιακώ Κατχστήματι κ <1 έ νώπιον τ*]ς άω Επιτροπήν επί % βχσιι χ·ν δρων τής αρχικώς σχετικάς ρόΡ,εως χαί των τελευταίαν Τό έΐπέρας τής παρελθοδιη; Τ« άρ¬ της συνήλθεν εί; σ.ινιδρΐβθίν τό Δημο¬ τικόν Συμβούλιον Ηρακλείου τό ό κϊον συνεζήτησε χαΐ έλαβεν άποφάοιις επί διαφΐρων ζητηματων. Τό Δημοτικόν Συμβούλιον σεν τό σοβαρόν ζή ημα τής 6«ό «οθ Δήμον είς τοδς απόρους χαί άνίργους τ*ίς πόλεως χιΐ τώ* ιτροα· στιίων, φαγητον1, διότι λόγω τής έπιχρα· τούιης κακοκαιρίαν ώ; έκ τής δ.Ί.οί« ί'εχόΉησην αί εργασίαι πολλοΐ τούτων σχεροθνται χαί α&τοθ χοθ έκιουσΐοιι. Κχτίπιν γινομένης αχεΐιχής ιίσηγή- σΐως τό Δημοτικόν Συμβούλιον άηεφϊ- αισι χαί έζήττρε πίσ:ω3ΐν έκ 30.000 Βρκχμθν έχ χοθ προϋηολογισμοθ τοθ Δήμου ή δ ποία θά δικτεθς 5ιά την , τού, απόρους, ώρισε δέ τάς διανιμητέας . χαθ' έϋάσιην μερΕδας φαγηιοθ διά μέν τοΰς απόρους χαΐ άνίργους τής πδλεω; "Ηρα<λε!ου είς 1000, διά δέ τοΰςτβ»1 συ- νοΐΜΐσμών τίς περιφερείας τοθ Δήμβυ εί 500 μερίδας. Ή διανομή των μερίδιβν, θά γΐνεται Ιιταοπίως εί; τους συνοιχι- ομοΰ; είς τρόπον ωιτε νά μή παρουσιά- ζβνται έλλε'ψιις κατ' αδιήν χαί ά ουοσι- τοδμΐνοι νά μην προσέρχννχαι έκ τβν Απομεμαχρυσμένων συνοιχτσμβν ΜαΙ «· Πασχολίθνται έπ' δόκληρον την ημέραν Γνα λάβωσι μίαν μιρίδα φαγη'θθ. Έπίση; ουνεζητήθ^ ίό ζήτημκ τ*]ς χατεϊαφΐαΐως μέρους τβν Ενέτικών τει- χών διά τόν αιρισμόν τής πόλεως χαί ττ]ς συνδέσεως &υ:η*ς τό συντομώτιρον μετά τοθ προαστείου Μχσΐαμηβ, σιιμ- φύνως πρό; την Ι» έγγράφω ικρρασθεΐ- α%ν χ»1 άναχοι>ωθιΐσχν κροχΗές διά τοθ
  τάπου/γνώμην έν προχειμένφ τοθ χ. Νο¬
  μάρχου Ήραχλεΐου.
  Σχιτιχβς τό Δημοτικόν Συμβούλιον
  ΐιοοήΧθεν είς την απόφασιν δπως ή μη·
  χανική οπηρεσΐα τοθ Δήμου ηροβς είς
  την μελέτην τ«;ς δαπάνης χατιδχφ'.σεω;
  τοθ ϋποδειχθέντος τμήματος των τιιχων
  τής πόλεως, πρός κατασκευήν χαί τ*)ς
  όϊίθ τ^ςίγ-ύίη; πρός τό κροάΐτειοιΜχ·
  στιχμπ« χαί τό γήιιεδον «Χάνδαξ» διδο-
  μένου μάλιση διι τό γήιεδον τοθτο θά
  -ιταβληθή είς δημόσιον Γϋμναστήοιον
  Ή αυν«δρ(ασις τοθ Δημοτιχοθ 2υμ·-
  ιυλ(ου θά Ισονεχίζιΐο χαί χθις χό
  έαΐι.ρα;.
  Β ΠΙ91ΙΒΣ ΙΔΙΡ9! ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ι
  Α1ΒΜΑΤΒΜ
  ΈδόΌιισοιτ δδι,γίαι ιίς ιόν Διβυθυν
  «ήν της Γί-ογικής Σϊ'λης Άσωμάτων
  εΐ(ρ1 χον «οόηου ιής &οηας ωρισμένων
  ηοοσκομμάτΐον ηοοβαλΐομένων παρΑ
  ιόν «αλογήοιον δια «ήν κανονιιιή* λιι
  ιονρν(αν τής σχολτΐς ταύιι,ς.
  ΒΙ ΙΙΙΙΙΠΑΗΚΤΟΙ ΙΡ8ΤΗΣ
  χ Ιως
  ^ρ ανά χό νότιον ΑίγαΙον χιΐ Κρη
  τι χον χαί μίτριοι Ιω: ίοχυροΐ άνά τό 6ό
  ριιον ΑίγαΙον χαί Ίί<ιο/. ΤΔ ΙΪΙΕΡΓΕΙΑ ίΑΙΙΒΚΑΑΔΕϊΜΑΪΙΙ Άπό χ^ς 1ης προαεχο3ς μηνός Φ<· 6ροϋαρΙου Θά ίξέλθουν άνά τας έκαρ χίος «Ο Ν:μοΟ μχς τ& δπό τοθ Ταμιίου Προνοίας Έλαιοπαραγωγής χαταρτιοθέν τα ουνιργιΐα έλαιοχλαδεύματος, οί κρό Ο Ύκουογδί Γβηκδς ΔιοΐΜηιής εϊροι δέ ιβν χοινοτήτων οίανΐς βέλουο ή δά Χήί δ' ί έλλϊ ί ς ς ρ ή ς έ θ διά τηΧβγοαφήματίς »ου Νθδς' νά γίνη έλ*ιοκλάϊΐυμ* ιί« «ά ίλα ίϊιν •ήν Κυβέρνησιν Ιζήτησβ την αποστολήν δρ» τί)β περιφερείας των δέβν να 6πο6ά χοημάιαν διΑ φ διανομήν «οΰ«σιν ί(; λβοιν είς τό Ταμείον Έλ κία νοΐΰΛΧύ^ονί %ϋί «ι,σον »<"« ί σχετικήν Β9ΗΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΕΙΧΗ. ΗΡΑΚΑΕΙΙΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ Πρός τόν χ. Ν^ά?χη< αηισΐάλη παρά τ*]ς Δίοχης Έραχλιίοιι Ιγ^ραφο^ δι* ιο γνωρίζει8:ι Θίτει είς την ίιάθε σιν αδΐοθ τό ποσόν των 2000 δραχ. μ| την π«ρα>λη:κν διτως μέσφ τιθ λιιτουρ
  γοθνιος εΐχονομιχοθ α^οιχΐου χρηαιμ3
  ποιηθ) τό κοοίν το9το κρός παροχήν
  φ.ιγη«Ο εί; τούς απόρους χαί 4νέργ3«»
  χ«ά χάςήμίρκι χαδΐας τί); χαχοχαι
  ρίας.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΑΕΑΤΙΟΗ
  ΛΘΒΝΑΙ 28 Ίανουαρίου
  (τού άνταποκριτού μας).—
  Άποψινά έπείγοντα τηλεγρα-
  φήματα έκ τού έξωτερικοΰ πα·
  ριατάνουν ώς χρισιμωτάτην
  την κατάστασιν είς την "Απω
  Ανατολήν.
  Ή Ίαπωνία απηύθυνε τελε¬
  σίγραφον πρός την Κίναν. Έν
  τω μεταξύ ίαχυρά μοϊρα Ία·
  πωιικού στόλου κατέπλευσεν
  είς Σαγγάην, άποβιβάσασα ά-
  γήματα.
  ΣΟΒΑΡΑΙ ΑΝΙΠΧΙαΓ
  ΤΙ! ΗΙΝ1ΝΙΑ!_ΤΟΝ ΕΙΧΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίανουαρί
  ου (τού άνταποκριτοΰ μας.—
  Έκ Γενέυης αγγέλλεται ότι οί
  κύκλοι τής Κοινωνίας των
  Εθνών άνηαυχοΰν ζωηρώς έκ
  τής καταστάσεως είς Μαντζου < ρίαν ένθα κατά τάς τελευταίας είδήσεις καί κατόπιν τού Ία- πωνικού πραξικοπήματος είς Σαγγάην, ό πόλεμος γενικεύ- εται επικινδύνως. ΤΛ ΕΑΑΗΝΙΚΑ ΧΡΕΟΙΡΑΦΙ ΪΨΡΒΗ.ΑΗ ΕΙΣ ΑΟΝΑΙΝ3Η ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Πληροφορούμαι ταύτην την στιγμήνότιτάέλληνικά χρεώγρα φα ύπερτιμούνται είς την ♦Αγγλικήν χρηματαγοράν. ΓΕΡΜΑΝ1Κ4Η ΜΑΗίΦΕϊΤΟΗ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΦΒΠΑΙΙΜΒΥ ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίανουαρίου τού άνταποκριτού μ«ς).— Τα Γερμανικά Πανεπιιτήμια εξέδωκαν μανιφέστον υπέρ τού άφοττλισμοΰ. ΘΑ ΠΑΡΑΤΑΘΗ ΕΙΣΕΤΙ Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ Λ.αα Λίαα Αΐγύπτοβ Δολλόριον η Λιρέττα β Φράγκον Γαλλΐϋόν » Φιορΐν» Όλλανβίας η Γρόσι Κων)λ·αιί * Μβρπον . 267.- 277.- 275__ 287,- 77.60 78.- 3.93 4.03 3.0 31. 50 31.16 31.55 35.- 39.- 18.20 18.85 18.12 19.17 ΑΘΗΝΑΙ 28 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού [μας).— Τό Άστεροσκοπεΐον άνεκοί· νωσε ότι ή κακοκαιρία θά «*' ραταθή. ι ε:ιτβ¥¥1*α1υ ΑΘΗΝΑΙ 28Ίανουαρίον (τού άνταποχρι,ού μας).— Παρετάθη επί τετραήμερον τ) προθεσμία έξαγωγής έλαίον». Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΛΙΡΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 28 ρ Ου (τού άνναποκριτου μας)·-" 'β Αγγλικη λίρα ετιμάτο οή· μερον φράγκ* λέγομ.» β νΟν τα ώ ημμ [ ,ών τότε θ'ιβ ιων ένεηαίζ»τι ^οηθιίτο») π; χ») τάξις. διά τοΰ βήι ομού ΐ*εΓνο «' «χρΐλθό·. —5 άλλο μέτρον ι βφόρητον, *ψ ίξ ολόκληρον η ίηιδιωχθίντ λέβματα. Κιΐ'ημί; Οί ι «ιν των -ιηϊμχό μί» νέ» ξρχαις «ών Τίμιίων ρ βάσεις κ»ί μ έ ί ί6 ίξι« κ*1 ό ή ή 0»αε|3 τή είς το>·ΐ»ς έ*
  έδ ί
  ·ΐ? την ό
  μόνον
  •Λ»
  VI
  "ίΐΐστών, ΧΤ
  *ίν. *ί έ»
  ί5«ίί πάλιΓ»1