99089

Αριθμός τεύχους

3077

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

30/1/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  «ν-
  ΩίΝΚ
  1ΛΡΛΜΪΝΚ!
  ΙΥ ΕΙΣ
  Ϊ8 ρον
  ριτού μας).—.
  τής παραμονάς
  .λου είς Λονδΐ
  ν, κρίνεται λίαν
  των πολιτικών
  ι μάλιστα θετι-
  •τι τό άποτέλε-
  ιών τού κ. Προ
  την Αγγλικήν
  θ«; είνε πλέον ή
  διά τα ζητήμ«
  II
  ΚΑΤΑΠΑΠί
  Α Η Α ΤΟ Α Η Ν
  'Ιανουάριον
  κριτού μας).—
  ,γοντ» τηλεγρα-
  I
  έξωτεριχοΰ πα¬
  ς χρισιμωτάτην
  » είς την "Απω
  ι απηύθυνε τελε-
  , την Κίναιν. Έν
  ,υρά μοϊρα Ία·
  ου κατέπλευσεν
  άποβιβάσασα ά-
  ηπηι
  ι σ τ ο η
  ΊανουαρΙ*
  ιποκριτου μας.—
  αγγέλλεται ότι οί
  Κοινωνίας των
  χούν ζωηρώς έχ
  κως είς Μ*ντζο>< ά τάς τελευταίας 'β,τόπιν τού '!*■ ιξικοπήματος εις ηόλεμος γ·νικεύ· νως. ΚΛ ΧΡΕ0ΓΡΑΦ1 _ΕΙί_ λΟΝΑΙΝϋΗ 98 Ίανουαρίου ιοκριτού μας)·— ,μαι τοιύτην την έλληνικά χρβώγρ* ιούντ*ι είς τ*!* >ημ*ταγορ*ν.
  Κ ΜΑΝίΦΕΣΤΟΚ
  Ι ΑΦ0ΠΑ1ΣΜ0Υ
  ΓΑΘΗ ΕΙΣΕΤΙ
  ΚΟΚΑΙΡΙΑ
  ,οκριτοΰ Γί
  οβκοπεϊον
  κακοκαιρί»
  * ■
  βΤπβββ
  ιηοκρΐτου
  υ λίρ*
  ΚΑΘΗΜΕΡΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΎΤΤΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
  ΑΡΙ8Μ0Σ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 18
  ΗΡΑΚΛΕ10 Ν
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  30
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1»3»
  διευθ, ιδιοκτ. ανδρέας; μ. ζωγράφος;
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
  ΕΤΟΣ 17ον.— ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.077
  ΤΑ ΕΦΕΔΡΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
  ΚΑΙ Ο ΠΑΣΧΟΝ ΕΦΕΔΡΙΣΜΟΣ
  Αί τελευταίαι ημέραι, καθ'
  δ$—λόγω τής παρατεινομένης
  άνεργίας—έπβτάθη ή δυστυχία
  »ι· «ά κατωτέρα λαϊκά στρώμα
  τα,'έπαναφέρουσι έ-ί τάπητος
  τό ζήτημα των έφεδρικών Τα
  μείων. Καί τουτο διότι ώς
  όογανισμοΐ άνεξάρτητοι καί
  αΰτόνομθι τα Έφεδρικά Τα-
  μεία πολλαπλώς Θά ηδύνατο
  νά συντρέξωαι την πάσχουσαν
  εφεδρικήν τάξιν καί νά έλθωσιν
  έηίκουρα είς την δυστυχίαν
  των δεκατιζομένων άπό την
  άνεργίαν έφέδρων πολεμιστών.
  Δέν λέγομεν νά έπανελάμβα
  νόν τα Έφεορικά Ταμεία τα
  άβυγχώρητα λάθη άλλων περι
  ατίαεων, κατά τάς οποίας μ έ
  κλημμελή συστήματα διανομής
  των τότε δοθέντων βοηθημα
  των ένεπαίζετο μάλλον παρά
  έβοηθεϊτο ή πάσχουσα έφεδρι
  *ή τάξις. Οΰτε καΐ νά έκαμνον
  ζιά τού συσΐήματος τού δανει-
  βμ,οΰ έ*είνο πού έγινε είς τό
  «αρελθό*. Καί τό έν χαί τό
  αλλο μέτρον απεδείχθη άτελε·
  βφόρητον, άψυχολόγητον κ»ί
  έξ ολοκλήρου άνεπαρχές δια
  τα έπιδιωχθέντα άγαθά άποτε-
  λέβματα.
  Καθ'ήμάς θά έχρειάζετο κατΛ
  πιν των ϋηαμχόντων δεδομένων
  μία νέα δράσις των Ίϋφεδρι-
  κων Ταμείων μβ νέας εντελώς
  βάβεις καί μέ συστήματα εί-
  λημμένα άηό την στρατιωτι
  Μην τάξιν καί οργάνωσιν διά νά
  καταστή ή ύπαρξις των αίβθη
  τή είς τούς άηορωτέρους των
  εφέδρων ιδία τάς ημέρας αύτάς
  τού δριμυτάτου ψύχους, τής
  δυστυχίας, καί των παντοειδών
  ατερήβεων.
  Καί είς την οργάνωσιν καθη¬
  μερινού βυασιτίου αποκλειστι¬
  κώς καί μόνον διά τόν πτωχόν
  ηολεμΐστήν χαί διά τα όρφανα
  χαί τάς χήρας των έν πολέμω
  πεσόντων θά ηδύναντο νά φθα
  βουν νά Έφεορκά Ταμεϊα είς
  τάς πόλεις, όπου ό πληθωρε*
  βμός των ατερουμένων οιουδή¬
  ποτε πόρου ζωής έφέδρων πο·
  λεμιβτών, καί είς «ήν διανο
  μην έν ταίς επαρχίαις τροφί-
  μων, άρτου καί είδών πρώτης
  άνάγκ/,ς πάλιν είς τούς άποδε
  δειγμένως απόρους πολεμιστάς
  εάν τα παλαιότερα παθήματ*
  είχον γίνη μαθήματα καί εάν
  βιχε συστηματοποιηθή τό έρ¬
  γον τής ένιοχύσεως καί περι
  θάλψεως είς ωρισμένας εποχάς
  τού έτους των πτωχών πολε
  μιστών.
  Άλλά τό έργον τούτο θεω-
  ρηθέν έχτός τού προορισμόν
  των Έφεδρικών Τχμείων, πα-
  ρημελήθη καί ουδέποτε μέχρι
  σήμερον απετέλεσε Θέμα σοβα¬
  ράς μελέτης καί συζητήσεως.
  Τόν τελευταίον μάλιστα και¬
  ρόν, έξ αίτίας άσκόπων δαπα-
  νών τινών έκ των Έφεδρικών
  Ταμείων, εγένοντο τοιούτοι
  περιορΐβμοί είς τάς χορηγή
  σεις βοηθτ,μάτων πρός απόρους
  καί πάσχοντα^ πολεμιστάς ώ
  στε τ«ίνει νά άλλάξουν τα Έ
  φεδρικά Ταμεϊα την μορφήν
  την όποιαν τοίς έδωκεν ό νο-
  μοθέτης καί νά μεταβληθούν
  είς τραπεζιτικούς όργανισμούς
  μοναδικόν σκοπόν έχοντας τό«
  δανεισμόν, την τοκογλυφίαν
  καί την τοηοθέτησιν των με
  τρητών τω* μέ τούς πλέ
  όν καταθλιπτΐκούς όρους.
  Καί πρός απόδειξιν τού τοι
  ούτου ίσχυριβμοΰ μ«ς" έπικα
  λοΰμεθα τό γεγθνό,ς τής· έξαπό-
  λύβεως σωρείας προσκλήβεων
  πρός καθυστεροΰντάς" όφειλέ
  τας ενός των Έφεδρικών Χά
  μείων των γειτόνων νομών,
  προσκλήσεων πρός «άμεσον τα
  κτοποίηαιν» είς τάς κρισίμους
  αύτάς ημέρας καί μάλιστα μέ
  την απειλήν τής άναθέσεως εί;
  τόν δικηγόρον «των περαιτέρω
  πρός είσπραξιν ένεργειών».
  'Αλλ' άμα γε έκπληρούτνι
  κατ' αυτόν τόν τρόπον ό προ
  ορισμός τών$ Έφεδρικών Τα
  μείων καί",εύρίσκο>ταεέντός τού
  -λαισέου τής πραγματΐκότη·Ός
  όσοι τα οιθικοΰν χαί τα διευ
  Ούνουν έφ' όσον αγνοούντες την
  κακήν, την δύσκολον περίστα
  ηιν, καί παραβλέποντες τί υπο
  φέρει καί άπό πόβας πλευράς
  καταδιώκεται ό έφεδρος πολε-
  μιατής δέν σηεύδουν νά τόν
  συνδράμουν καί νά τού οώσουν
  άμεσον χείρα βοηθείας;...
  γονέων ποΰ μίνουν κατάκβιτοι
  καί τα £ρρβνα έξ άλλον παιδία δλ
  λων πτωχών οί όποΐοι ποοτιμοΰν
  νά πβθάνουν τή; πβίνης παρά νά
  | ζητιανέψονν. Δέν προσέρχονται
  Ιδμως δι" οΰς λόγους προανβφέρα
  μβν».
  Ό έπιστολογράφος μας δχβι δί¬
  καιον, άλλά καί οί κάμνοντας την
  διανομήν τοΰ φανητοϋ είς τούς
  άπόοονς δέν ύπέχουν καμμίαν
  βΰθύνην διά τό σύστημα μέ το ο¬
  ποίον γίνεται αυτή. Είναι έν τού
  τοις καλόν νά εφαρμοσθή *° &&'
  τρον τής διά δελτίων διανομής
  ό γ. ότε θά έκλβίψιι κάθβ λόγος πα¬
  ράπονον.
  ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΛΥΤΕΡΑ! ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ
  "Οιι χοήζει κάθβ Ιπαινος είς
  «ήν πρωτοθουλίαν τής παροχής
  υωοβάν συσσιτίου βίς «ούς άπό-
  θονς τής πόλεώς μας, δέν χωρεΐ
  ούδβμία αντίρρησις. Είς τάς ήμέ
  θος αύτάς τής άνβργίσς, 16ψο τής
  "αρατεινομένης ρακοκαιοίας Θά
  ήτο άπβλπιστική «αί άγωνιώδη; ή
  θέσις πολλών οίκογβνβιαβχών, εάν
  οέν έλσμβάνβτο τό μέτρον τής δω-
  βεάν διανομής φαγητοΰ.
  Άλλ' ώς ααίνβται τό Ιργρ·ν ?έν
  ωογανώθη άκόμη δπως θά έΊτοεπβ
  καί γεννώνται παράπονα «ά οποίαι
  Κάς έκθέτει άαγνώστης έπιστολο-
  Υβάφος μας διά μακςά; έπιοτολής
  '·ί την οποίαν μβτα&ύ των άλ¬
  λαν νβάφβι καί τα εξής:
  •Εδγβ ιίς τό Ταμείον Φιλαν·
  "θωπίας καί τό Οικονομικόν Συσ-
  "ίτιον πού άνακουφίΕονν «ήν δυ·
  οιυχίαν των άπορωτέρων διά της
  διανομής δωρβάν φογητοΰ. 'Αλλά
  "ατά ληφθείσαν φαίνεται άπόφα
  σιν τής διανομής άηοκλβίονται τα
  καιδιά άπό 15 έτών καί κβτω.
  Αντελήφθην τό -ρδγμα Ιδίοις
  οιιμασι διεοχόμβνος προχβές τοϋ
  Αυσσιτίου όπότβ καί έζήτησα άπό
  το* παριστάμβνον χωροφυλακα
  οχβτΐκάς έϊηγήσβις. Οΰτος μοί ·ι·
  '«» Οη ί δ.αταγήν ά ίπτβ^Β
  την βϊσοδον μόνον βίς ήλιχιωμέ
  νονς. "Ισως διά νά μην γίνβται κα>
  τάχρησις τοΰ δωρβάν δικαιώματος
  Λπο τα ιδία πρόσωπα καί παραγχω
  νίζονται οί γβροντότεροι καί άνήμ-
  ποροι.
  «Άλλ' άφοβ—συνεχίζβι δ έπι-
  στολογράφος μας—κάμνομεν χδτι,
  διατί τό κάμνομεν ήμιτβλές; Είς
  «άς Αθήνας δ κου λόγψ τώ ν ά
  ποστάσβων είναι άπβιράκις πβρισ-
  σότβραι αί δυσκολίαι τής τοιαύτης
  οργανώσεως γίνβται μέ μεγάλην
  βύχέρβιαν ή διανομή, άπλούστα
  τα διότι έβοσίσθη οέ μχττοιο
  σύστημα· Δηλαδή: Προσεκλήθη-
  σαν καί ένβγράφησαν οί αποροι υ¬
  πό των άστννομιχών δηλώσαντβς
  τόν αριθμόν των άτόμων τής οί
  *ογβνείας των. Μβτ' έΕακρίβωσιν
  δέ τοΰ βάσιμον «ών γενομένων
  δηλώσεων οιβνβμήθησαν δβλτία
  άνανράφοντα «όν αριθμόν «ών
  μβλων έχάστης οικογενείας καί
  των μβοίβων τάς οποίας δικαιοΰ
  ται εκάστη. Διατί νά μή γίνη καί
  οδώ τό Ιδιον;
  Είς τό Συσοίτιον πλήν «ών ήλι
  κιωμένων βίμποροΰσαν άξιόλογα
  νά προσέρχωντοι καί άνήλικοι κο
  ραοίββς, άδιλφαΐ επί παραδβίγματι
  χηβνν ή θυγατ^ββ άνημπόβων
  χαΐ πρό; δρελος νομίζομεν γενιχίν.
  Ή άλληλ&βοήΗ»!·* άλλως τι έπιτίλεαε
  άνίκχΒβν μι^ξυ τ§ν άγροτδν τοθ χόπου
  ίϊιαίτΐρον κοινωνικον προαΐν ν.αΙ άρειήν
  έξαιρετιχδς γίνιμον κχί διά τα άτομικα
  των
  μ
  συμφίροντ».
  ΕΝΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ.
  Ό μ. Γενιχθί Διοικητής δι* ττ)λ«-
  ήτίς τού πρίς την Κυβίρνησιν
  ή την αηοβτολήν χρημάταιν διά
  τούο χιονοπΧήκτους Κρήτης. Τό τηλ»·
  γράφημα τοθ κ. Γεν ΔιοικητΐΟ αντιπο-
  χρίνιται κρός την πραγματικέττ;τίΐ Διότι
  χαχά τας έκ των ίηαρχΐών νεωΐίρας πλη-
  ροφορίας, ο Ε χιοναθύελλαι τ©ν τιλΐυταί-
  ων ήίΐΐρίδν, μολονότι μή καταοτρΐητΐΗαΙ
  γΐνικώΐερον, ηροικάλΐσαν ζτ)μί«Γ, ίκτός
  'ή'. -6ττ)νοτρεφ!ί»ς κ»1 τώ/ έΕδ
  κ«ί είς %Α( <.ΙΛ^ τ6ν άγροτίδν, ρήσ?σαι ΐιολλεύί ίχ τούτων χά! των χα- θημ»ριν6ν τη>ν Ιργααιδν. Δι'γ, ύΐό έτίι-
  ή έκ μέρους τοθ Κράτευς χαί
  ίν τώ μίτΓφ τοθ δυνατίθ άντίλτ,ψς ό
  ίίί των. ^(β. β. „
  Ο ΛΙΜ ΗΝ ΜΑΣ.
  Σχιτινως ~ρο<: δσα {γράψνμιν ηρο ήλ ά ί έ λ χς ρ γρψμ χθές Ιξ £λλ—^ οτήλης δ'ά τί)ν έν τφ λι¬ μένι παρατηρήθεισαν άαφάλιιαν κατά τάς ημέρας ιψ, εντάσεως τής ί ββώθ χαί χθές άτό αλήθειαν χαί άν.ρ(β«ιαν τ«ν φ. Σονεκώί εί δπαΐνιγμοΐ π:υ έξιδηλώθησαν άπδ τινάς έπ' ΐυχαιρΓα τής γΐνμίνης προοαράξιως τοθ ατμοπλοίου «θίμις>, μόνον Ιοως έχ κακής πίαΐιως
  ή έκ χακής θΐλήαβαις καί σκοπιμίτηιος
  ώρμήθηααν. Αυτή τεύλάχιστον ιίνε ή
  γνώμη χαί των δυναμένων νά γνωρίζωσι
  κχλύτιρον ήμδν τα κράγματα.
  ιΊΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΗ
  ΚΑΙ ΒΙΚθΝΟΜΙΚΟ! ΑΦΟΟΛΙΣΜΙΣ
  ]*Αρθρον τοθ Μουοοολίνιΐ.
  Τό παγκόσμιον βμπόοιον εΰοίοκβιαι
  εί; στΕνόχοοον θέσιν. Όλοι θέλουν νά
  κτυλοΰν χαί κανβίς δέν βέλβι ν' άγο-
  Μ ν τό νέον δασμολόγιον, τό Ιπι-
  βλίΐθέν ίν Άγγλ'α, τα ποοσταιβυτΐχΑ
  τβίχη όλων των χυοοών
  ήδη συμπληοωθϋ καΐ ά» χάθε μία χώ·
  θα ήτο Ιλβυθέοα νά νάιιΠ, δ,τι
  θ' άιτηγόοΒΐΐΒ κάθβ ίίσαγαιγήν,
  Αυτή ή άκόφοαζις τοϋ
  θϊύμαιος τοΰ ίμποοίου ίχβι χαθηλώσβι
  τόν κόσμο» είς μίαν στάσιν Ανάλογον
  ΕΙΝΕ ΔΥΝΑΤΟΝ:
  Μέ «Ληίηνήν Ιχπληζιν
  δτι τέ «Μίνως °Οίέλ>—τδ ξε«
  δηλ. τής πόλεώ{ μας τό ό-ί«Οος ιήν στάσιν τοϋ ιταλαιστου
  υ»ί λόγω %ί τάσεως τού άλλβ χοΐξσπσβοΰντος νά ί|αί,θςώοΒ «όν άντί-
  λίγφ των οιιγχρονισμένων τού χομφβρ σιιπαΙάν τού. Κα*βΙί !έν δύναται νά χι-
  νΐτέλεοι ρολλάχις είς τό νά %λ% ή^ν^θΌ «αί Ιν τ ;ί'Ό»ϊ ι>1»β καθιστάμενος
  ιιίλ'ί μας μή δοτίροθοα άπό τί]; &πί- {|- μ(ιιν (3ΐΓίέΊ.κ''*α {ίέΛν.
  ψι»ί τα6?Γ»ς χ»{ γινι*6ς Ιξυπηρέτησχι Κιπ ώι*ί ί.ά -ί ?«αυίηθτ] τό μσο
  το-ριομδν—ίιαλύι^κι ό ιυριον, ό
  Ιυτι ν
  30>·;(ι: ιο Ή δίάλι.σΐζ
  έίίίρ-χΐνϊί Ιν
  ή ή
  τής ηεριουοίβί ταθ ΙΙαιααίοα
  μι?ου ιίς τή ν όποιαν άνήχει τέ ξινοδα-
  χεΤον—νά πρϋδή ιίς την ανανέωσιν
  θώ έ 6
  χή η
  τής μιςθώσιω; έηΐ τί 6άσι: διαχανονι-
  σμοθ ίνοιχίου άναλίγου ΐ^ρός την σημερι¬
  νήν οικονομικήν ίΐραγματιχίίη ίχ. Τα
  ξενοδοχείον μέ λίγα λόγια διαλύεται διό¬
  τι ευΐως ϊδ:ξ»ν ύς την οιΐνοχιφαλιά χαί
  'Λι Σαϋλχκ'ομον κου κίποτι μβς δέρ-
  νούν μέ τα 8λα των χαί χατά τρίπον ώ-
  3τε ν« μή διρφίρωμεν άπο τού; μαχα-
  ρΕους κατοίκους των παλαιών ίκείνων χαί
  γνωοτβν τοίς πδσιν Άβϊήρων.
  "Α ΑΓΑΘΟΕΡΓΑ ΜΕΤΡΑ.
  1 Έπ' ιύκαιρία τί); πληροφηρίας ή/
  ιίς άλλτίν στήλην κχ!
  ήλ
  χρμ ς ί ήη
  θ' ήν δ κ. Νομάρχας παρήγγΐιλι άοό-
  μη καί ιί'. τας Κοινΐτητας τοθ Ν
  αύ;αι άναγρΐϋψίβσιν είς
  ς γρψ τού;
  ?τρ'.ϋ £θ>ογισμού; των ποσα όπερ των
  έκΐΐ απόριον χά! άνίργων, είνε δίκαιον
  νομίζομεν νά αημιιιηΒ^ τουτο: Ό» ή
  δτ/μιουργία θΐτικοθ ίνδίαφίροντος πΐρΐ τα
  ζητ^ματα τβν άνίργων κατά τάς ημέ¬
  ρας τί); δεινώς χαχοχαιρίας δφΐίλεται
  αχιδον ίξ ολοκλήρου είς την πρωτοβου¬
  λίαν κθ χ. Νομαρχου. Μέ αύΐό δέν θέ¬
  λομεν νά ιΐιΐωμεν Βτι Ιλιιψε καί άπό
  ιζύ; λθίΐτο&ς τοπικυ; παράγοντας ή
  ιτροθυμ!9ΐ βιως Ιξυπτ;ριτΐ]βωαιν ϊδ'α τα
  λ«ϊ*ά ουσοίτια καΐ τοοον Ινεργως μάλι-
  ο ΐα. Πάντως είς τον χ. Ναμάρχη' οφεί-
  λιται έξ άρχής ή έπίμονος χαί συοιη-
  ματιχή προώΒηοις των επί κροχιιμένοϋ
  αγαθβιργων μίτρων ιοιτε νά έκπυχουν
  ταθτα χαί νά γινιχιυθωοι.
  ΑΓΡΟΖΗΜΙΑΙ.
  Συνεπεία των οημαντικων
  ί ί λλ ΒΙ
  ημ ζημιων
  ποϋ δπίιττ} εί; πολλά ΒιαμιρΙοματβ ή
  χιηνοτροφία ίδίθησαν αρμοδίας οδη
  έξλθ ή
  ηρφ η ρμ η
  γίαι ϊκως έξα>τληθ| ή έιιιιΕχεια των
  άγρον/μων προχιιμίνου περί «τ]ς 6θΓχ^ς
  των ποιμνΐων εί; άηηγοριομένας ζώ κς
  ί τοθτο ίνα έξυκτ)ριτι;θ4 ή 6οσχή
  βίον τό δυνατόν καλύτερον χατά τάς
  ώρας &ΰτάς. Τό μέτρον ιί»ε ευλογον, ή
  κροσιορινίτης τού
  II,
  έπιτρέηιι χαί εί;
  τοθς διαφόρους ιδιοκτήτας νά τό δΐεικ;-
  ζ ί
  φρ
  4νιυ ζ-μιβν τ<}{ των ίΐϊϊβαούνθη μέ τό ά« ι ώ τ χοΐάν χαί έπα- Ό χβυσός διέςρνγβν άπό »ών Ιθνών καί συνέπι·α τοΰιου εΐνι δτι τα νομίσμυιά των ύχοφέοουν Ικ »ής_άββ- βιΐίόϋ,ιας την όηυίαν ποονολ^ΐ ή έλ- λυιψις τοϋ πολυτίμου μβιάλλου. Μέ ιίΐν Γαίλίαν χαί τας Ήνςομένας Πολιιβίας, καιόχονς των 75 ο)α δλΐ,ς της είς ΐου· σόν συνολικής παοιιγαιγίίί «ου κόσμου, τί ηοέκβι νά κάμουν α! δφβιλέιιδβς ΐω- θαι διά νά πληοάσουν τα χοέη ι ών χαί νά *οα<»ίαουν συγχρόνως «ό νόμι- ομά τον κΐς χαλά ίπίπυδα; Ή Γβμμα- νία, ώ; γντοσ-όν, Ιχβι δανβισθΌ κβοισ- οότβρα καο' δσα έχει νά πληοώαϋ ιΐς 8(·ανοοθώσ8ΐς. ΟΙ δέ πισταιταΐ της, ιί όηυϊοι ιϊς την κραγματικόιηια ϊπλή- οοοσαν ιάς γβϋμανιχάς δαανοοθώσεις δφβίλουν τόοη νά ηεοιμένουν διά νά Ι¬ δουν τί τύχην θά άντικούαουν αί βλκί- 8βς ικν νά κληοαιθοΰν. Πώ; νά πουαδοχάμιν διι τα Ιθνη θά πληοώσουν τα χς>έη ταον, δταν δέν
  ή-μποοοϋν νά ειλτιοώσουν καρά μόνον
  βίς χονσόν τόν οποίον δέν ίχουν; 'Ω;
  γναισιόν, δέν δύνανται νά πλΐ)θώσουν
  ό λΐ
  (Ι;
  διότι οί τιλοανιαχοΐ φοαγμοΐ
  ΐ
  ; η γ
  •ών πισιακριδν χωςών εΐ«ε τόσον υ·
  ψηλοί ωσιβ δβν ήμπορβΐ χανβΙ<; νά τούς βοβΐϊ· Πολλά δέ, αινχώί, εΊη κρέπ» νά πεοάσουν πρΐν ή τα ϊθνη ταυτα χα· ταστοϋν Ικανά νά μαζβύσουν τόν χρν* σόν πού χοβιάζειαι διά νά πραγματο· «οιτίσουν τάς πληςιομάς των. Είς τό μβτα,ύ, τ) ατοτελμά ωοις γΒνιΧΒύθται... Ή Μιγάλη ΒθΒταννΙα βλέπουσα πρό ού [ής επί μτϊνας ολοκλήρους τάς απηλπισμένας μορφάς τβν ανίογαν της χαί απαυδιίσασα ϊπί τέλους, Ισπβνοβν Ιπ' Ισχάιοαν β(ς τόν πρι,σιατευτισμόν ό ά' ά ΐ χ ς ρ χαί συγΐοόνιος, άη' ά<οου τ«5ς χώοας, ηγέρθη τ) βΐς ά»οον «Άγο- θάζβτβ βοιιταννιχά »«οοί^»τα».Ή ραν γη αύτη δέν ϊΐογηοε νά ευθβ ή ώ ΐ(ς τάς άλλας χώρας. Ή ααάνιηοις ήτο: «Άγοοάΐβτι γελλιχα» είς την Γαλλίαν. «Γβρ,μανιχά» είς ιήν Γίθμα>ίαν, «'ίτα-
  λιχά> βί{ την Ίταλίιιν χαί όϊ «ο καθε-
  ξής. ΑΙ Ηνωμεναι Πολιτεϊαι τής Ά-
  μιοιχής. |ξ Αλλον, χαλώς χάθηνται 9
  ■ιοθβννδν νψηλόν ιΙοαγαγιχΑ* ιαν
  ΐ*
  Ι'
  ι*
  VI
  »
  ι
  .11
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - "Ομιλών
  Κιντιιιαταγο'ίφος.—ΣήμΒοον τή άβΐαϊού^γτι-
  μα: Ό «Ύπασπιοΐής «ών Ούοσ4ρ«>*» μ&
  »βΰ; γόητα; Μιντί Κο,ίστιανς «αί «όν
  Ζά» Άντζβλο. Έχτός αΒονηαμματος:
  Έξηηνότατον «Μίκυ—Μάονς» Έτίσηςθα
  βθή καί ή ΰπο&οχή Ίσμέΐ-ΒενιΕΪλον.
  ΠΑΡΛΑΝ «ΑΠΟΛΛΩΝ». — ΣήρΒβον οέ
  Βύο χαοααΐάοεις ώ?α 5 1)2 μ. μ. Μοί ώοα
  9 1)2 μ. μ. ή θαυμασία 25 ο)ο όιιιλοϋσα
  ταινία «Μαοοκινοί 8οα>««ς»· ή λβγ«ώ< «ώ* Εεναιν μέ ύιτίοοχη μουσική καί πβΐαχτά «Βαγυύΐισ, μέ μεθνοΐιιιιΰ; άροβικτΰ; μα- νεΒες καί μέ ηαωταγανιστάς την ώυαιοτά- «ην Γαλλίβα Ββντίΐ: Φ α;ή ντ' Όρ,οέ. δασμών, μέ τό «.οοσιατβυιιχόν πγεϋμυ |ν πληοΐι δθάσβι. Άηό μηών ηΊη δ >όσμοΓ, ουιοο,
  κβοιήΚθβν είς οΐιονομ κα* <κ»τάσ»α- σιν ηολέμου». 'Ακο βΐς δηιος >1{ πε-
  θίπιωσιν πολέαου βλέπομεν άνατρβ-
  κομίνας τας διπλωματικάς συνθήκας
  χαί ου*ειαιομένας άλλας, ού"ια> Χαί
  τάοα βλέπομεν τα έθ»η νά σχίζου*
  τάς εμηοοικας συνθήκας τάς διτοίας
  μόλις ηοό τινος ουνήψιν μβιας'υ τα>ν.
  Ή Ίααανία κακϊγγβιλβ ιίιν βμτποι<ιή>
  ττ){ σύμβασιν με .ήν Ιταλίαν. Ή Γαλ¬
  λία ειΐιρίβ ιό αύιό. Ή Ελβετία διέο
  οηξβ τάς βμκοοικάς ιη: σχέσβις μέ τίι?
  ΓβομανΙαν. Καί βνιός οίγου ή χαιά-
  στάσις αύ ή οΐχονομιχχϋ ηολέμου θά
  είνε καγχόσμιος.
  Ό σφυγιιός τής παγκοσμίου οί :ο*ο-
  μ(ας θά έξασθβνίζΐΐ δλονέν πβοισσόιβ-
  οον, δκοιβώς δπα>ς όταν ή καοοία ποό
  κείται νά σταματήση. Καί Ικΐΐνο τό
  δ «οίον άιτΒΐέλίΐ την δικαίαν ΰπεοτΐφά
  *βιαν τ ου πολιπσμοΰ τοΰ εΐκοστοϋ αΐ-
  ώνος, τουιέατιν ή ιιαγκοσμιότη; τοΰ διά
  τ ώ ν ήπε'οαιν εμποοίου, θ' αποβΌ μία
  μελαγχολιχή ανάμνησις ιοΰ παοελθό»-
  τος... Έκιστοέφομβν δτλ δή είς τος ώ
  χνοαιμένας πό) εις τού Μισυιβνος, τοΰ
  Μεσαιέόνος δ οποίος ΰιιν»ίθϊ) κολύ,
  ϊΙτβ αλήθβια, άλλ' δ οποίος £1» Ιπαυσβ
  διά τοΰιο νά ιίναι Μεσαιών από πάση;
  άηίψρως, >ίς ιό οΐκονομιχόν πεδίον.
  Έν ώ δέ εφιονάζαμιν επί τόσον και¬
  ρόν ίια τόν αφοπλισμόν των στοατιω
  τικϊν διινάμβοον, ηοέπβι τώοα εί; την
  νραυγήν εκείνην νά ποοσθέσοομβν καί
  δ)λην, διά ιόν οΝονομικον αφηπλι-
  ομό'ι ου «ως ωσιε τό διεθνές εμηόοιον
  νά δυνυθί νά διέλθη τα σύνοοα τώ*
  διαφοραί ν χσοοών καί πάλιν. Καθ" δν
  τςόιτο» ζη-.ονμβν την εξασφάλισιν
  μιάς πεοιόδου εΐοήνης διά ΐοϋ πβοιο
  οισμοϋ «ών πρός πόλεμον παοασ»ευώ»
  οΰιαις ίΐομβν ά»άγ»τ)ν -ώοα νά ζηιη
  σοομβν μίαν κβοίοδον συίβννοήσεω; είς
  τδ εΐκονομινόν «εοίαν.
  Όλα τα Ιθνη ευρίσκονται σήμερον
  είς κατάστασιν Ιπιφυλοχής έναντι των
  θλίων, δπω; δέ εβιιομβν άλλοτε θχο
  κου; ίίς τα στοαιιιγιχά συμήϊδιάνάμά";
  ποοίΐδοποιοϋ» πεοί 'ή; ποοσεγγΙθΒω;
  «ου βΊΐιδοομέοος, βέτομεν οήμΒθον τβ-
  λωνοφύλακσς μέ την εντολήν νά κα
  ςεμκοδίσουν «ήν ιΐσοδον παντός ιΐαονς
  ίοχομβνου από Ιξα> Από τα σύ»οοά
  μας. Άλλά χαί δ οίκονομιχός πόλεμος,
  δπαις χαί δ άλλος, Εχβι 8να δοιον
  Λντοχή;. Καί ίπέστη ή σιιγμή δηαις
  θνζητηθή ή κατάπαυσις τ5ν οίχονομι-
  *ιων ΙχΟοοΜθαξιέόν. Πας θά φθάσωμεν
  είς μία* μβταοούθμισιν των πςαγμά
  «ην τοΰ κόσμου ιο,αύτην ώιιε νά
  ύΐΓΒονιχηθοΰν εί εΊΐιπρ,οσθοΰσαι δυ-
  σχέοΐιαι, βίαν εχωμεν άφ' ενός μέν δύο
  ίθνη κοατοΰντα τό μονοηώλιον τοΰ
  χθυσον, άφ' έίέοου δέ τα άλλα δλα μή
  Ι'χοντα καθόλου χοναόι;
  Τα τ«λαινιαχά τεΐχτ) ποέ«Βΐ νά κατε-
  ϋέσουν Ινα τα ?θνη κατασιοϋν ί<ανά νά πληοώσουν. Δέν δύνανται νά ηλτα- Οοόσουν μέ χουσόν διαν δέν ϊχουν ΐουσόν. Κατά συνέπειαν ηςέυβι νά κλιιοώσουν είς ιΐ5»ι, χαί τουτο ιΐνβ δυνατόν νά γίνη μόνον διά %ής ά «αι Μαιν(σβ-ς ιοΰ έμκοοΐου είς τάς μεγάλας Ιμηοθΐχάς γοαμμός τοΰ κόσμου. ΤΕΟΡΑ' ΒΙ ΙΊΙ ΤαιχεΤβι Χ»Ι ήγγυημίναι Ιηι· ίιβρβώοβις ηαιντβϊ εΐβονς >>ρολο-
  γΙ»»ν.
  "Ειτιίιορβώσεις κοβμαΗάτκν,
  γραμμβφώνΜν, γραςρβμηχανβν
  Ν«1 έιτιοτημβνΐΜθν έργαλείΜν.
  Τιμ«1 «ουνβνώνιοτοι.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
  ΑΤΜΟΠΑΟΙΩΝ
  ΙΛΕΟΝ» Ικάσιον ΤΕΤΑΡΤΗΝ 7
  α. μ. κατ' ιδθΐΐαν διά Πιιραια—Χαλχί·
  δα— 41δι»Ι»δν—Βόλον— Θίοσπλονΐχβν.
  ΦΩΚΙΩΝ έκαστον ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  μ. μ. διά Ρεθυμνον—Χανιά—Πιι-
  0οιια—Χαλκίοα—. Βόλον—Θεαααλον(»|?
  Λι Πιιβανα ΐαβαμακι Κΐβ)
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  Η ΖΩΗ ΠΟΥ ΙίΕΡΝΑ
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  .39
  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  Η ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ
  Μ>)ούσαμβ, γιά την ήι«(α τή: άγακη-
  μέκης γαχας τής »«ρ(ας.
  —Δέν μπΐβοι άκαφώί νά σάς Π3οσ8ιοΒΐ-
  σω την ηλι«(α της... μά; ΐίκβν ή άγαπηΐή
  «βοία. Ώ;ιομί»ως δμο>(, δν ήτο α»θο«ε»"(·
  θά έι>Β>πβ νά τής Οώοανμι άπάναι άπδ έ
  ββομήνιο.
  —Κοί βιοτηοβϊται σχβτικής καλά ή γοτι-
  οίλα... τής είχαμε γιά νά της γΐναμεν εΰ-
  ΐάβιοιοι· Έκτό: Αηο χά 8όν«ια. πςΰ τής
  λβίποΒνκαΙ ϊό χετσΐ της, χοΰ βχκ μαλήοκι
  θλιβ- ώταισ, κατό χά άλα είναι σκμαιο-
  τάτη.
  Ή Μαλή κνοία, όφοΰ δφιοα τδ χέο» της
  νά πλονηθό. μέ άγάιιην, επάνω αιό Η«ο·
  'αιμένον τόξον τής οάχη; τής ψ(ψ νος τη;
  μά: ε«αμβ την κα<απληκτικήν αποκαλύψιν: —Καί ίμοος, κύαιοι—μκοοβΐτβ νά ίίν(ο- νκύιοθΒ δοο θέλβιε.— ή ψ ψΐνα μόν 8χει ε»α τρομεςό σο£{. —Σιξέ στήν κιβία της βέβαισ, κου «ήν τοεύβι. 1 —Καθόλοο, κΰοιοι. Αύιό θα ή<ο, ίηί τβΊονς, φνσικό. Τό Ηατοηληπτικον ιΐ^β, δ τι βχβι ταπμβ^& συζέ σιού; γάτοος. —Σϊή» ήλ;»ία της; — Μάλιοΐα, αΐήν ήΐικία της. —Καί οτα χάλια τη.; — Άφοδ τδ θιλίΐ ίιοι ή ιιακιΐ σας, καί σ<ά χάλια της. Άμφιβίλλβτβ; Δέν Βχετβ παοα νά ϊίξβχΒ ίνα Ρί,έμμα, α«6 τό ηαα,ά- θ«οο, σΐό πεοιβόλι, γιά τα βεβαιωθήτε. Την Πηνελόηη τής Ίθάκης Βέν την κολι- θΒκσνσαν »8ΐσσό<«βο< μνηστήοχ. Δέν ή(ο παμμΕα άνάγκη νά κιτκά|ο«μβ άπό ιί> βαοάθνΒθ. Μία «ο)ύφθ)νη βββενά-
  ύ
  ϊα ά»ό δέ«α τού^Ίχιοτσν ίοοατβνμένσιΐς
  γά(ο<ς έφβανβ, άκό «όν κή«ο τής κυρΐας. , — ΚαΙ θίλβτβ νά «ή», 5(1 δλες αύ έ: Β έ«δη}ώθΒΐς εΙ>β γιά την οεβασμΐα εύ.ή
  Μβομάμμη;
  —ΆκοιρΌ>ς. Δέν τή βλέπετν, «ώς καμα-
  (ώνκι; ΆΜά πβέχβι ν' άικύσβτί, κύ^ιο',
  τί γίνβται στά κβο,αμίοια, οίαν ή λατο«(.μένη
  αυτή ΰκαΒΕις οποφααίαΐ) *' αφίση τάς επι·
  φυΚΛξβις καΐ νά φθάοη ώ; έκεϊ. Σκιβτο-
  μό.1
  Έν τώ μβταΕύ ή νοηά γατούλα εΐχι αβα-
  πεΐεύββι σία χεοαμίΒικ, ενφ ό ήλικιοομένος
  κύβ'ος τής συνριφιάς κεριωρίΐβΐο νά ό·
  νΒΐΒβύιται ακάΒΚθος τα κβοσμΐδιο.
  6 'Αθηνϊΐΐς
  ΤΑ ΦΙΛ4ΝΘΡΩΠΙΪΑ ΙΑΡΥΜΛΤΑ
  Άνορβοα χα Μαρίας Κ«λοκα>ιοιν< ΰ Έο.θΙ<α)σιν εί; πλΐιοαοτι«όν βιαγω νισμδν 6νβογοθησομ8»ον «ήν 2 ιν Φβ· βοουαοΐου Ι, 8. ήμέοαν Τοί'ην χαί ω· θαν 11—12 π μ. Ιν τψ γοαφβ'φ ιω» Ίδθνμάττον (< Ικ(α ν α) δύο άιτοθήκας ίπΐ τής Νόβλ (Πνλΐ) Χ ινία») «οί μίαν τοιαύ¬ την ε^αιθι »ί)ί αύιης ιιύληί ίπί ιη, κ«» Ό^ίίϊ δδοϋ είς θέσιν «Κυβιΰσι» Σκα- φιδαςάς πιοιβϋλοχώοιφον 10 μουζου- θίών χαί είς θέσιν «Λάκκσ» «ϋς αυτής περιφερείας ειεοον ΠΒθιβολοχώοαφον 8 μπνζουοΐων μέ κοτιστικάς ίγκαιαοιά- σεις καί τα δύο πεοιβολια. β) είς μειοδοτικόν Βιαγωνισμόν την χατασχευήν μιάς θήοας άποθηχης 8» στβοβαίν υλικων καί ενός ΰκοσιέγου έκ τσίγγου γαλβανιαμέ*ου μιτά σιδηοάν σιηοιγμάταν, Επί δύο μαγαζβΐων τής δοηΰ 25 Αύγουστον. ΠλβιόΐΒοαι πλποοφοοίαι Λ; τό ανα- — Πώς έξησφαλίσθη ή «βρί θαλψις. Μίβ μ·.ν<δικ*) «ηάτη διιηράχθη ιί κάποιαν πόλιν χί)ς Ίτβλίαί. Είς τ* γρα- φ«Τα τής Έπιτρβπΐί{ Πίριθάλψϊως πα- ρουοιάοθτ) μία ραν-ίνδυνρς γϋνβΤκοι, ή ίτοίααφ'.Ο διιξιιοανώνηιε τα δ!α?ορα δλα Λάθη της, έζήτηαΐ τα άναγκαϊ* χρήματα διά νά θίψί) τδν δνδρα της Πρδς ταθτο άπεατάληοαν δύο δΐτάλληλοι ιΕ δΐίοΤοι ιί^αν τό λΐ(ψ*«ον ξ*πλ»μί· νόν επάί<β είς τό αθλΐον κριββίτι χαί ίίωχίν ιί« χήν χήρ«ν 200 λιρέτο. Έξέχασαν, 8μ»ς, να «άρουν τδ δ ομ* τοθ νικρβυ χιΐ Ι οί ή<«Υ*άσθηαι»ν ν* γυρΕσ υν Ιχ νίου, δπότε ίντΐ θρήνων ήκουααν απ* Ι;ω ΐθίΐιγχρίοματα ποτη· οιβν χαΐ τίαγούδκχ φηνογραφ^ιι Ε!οελ θόντες ϋ ιί: τό σπίτι εδρέθη^αν πρ& θϋμποαίβυ μέ ίηΐ κεφαλής τδν ΐπ^ τ^ εύ^αιρ'α 4ναοΐηθί»τβ οΙϋοδεαΛΟιην. Έι· νοιΐται 6π τό γλίντι διικόπτ) δια νά αυ θ είς την φυλαχήν. Ήράχλβιον 29'Ι^νουαοίου 1932 (Έμ τοΰ γοαφΒ(ον) ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΖΩΖΩ ΝΤΑΛΜΑΣ ················ ·«*·«»··· ΝΙΤΣΑ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ •ο······················ ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΤΑΥ ΡΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΛΙΓΤΑΣΜΑΤΑ ΤΟ ΜΕΓΑ ΔΩΡΟΝ ΤΗΣ "ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ,, ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ ΤΗΣ "Ο ΣΥΗΤΡΟΦΟΣ ΤΗΣ ΕΑΑΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ,, "πΚ,να,ς θηααυρός γνώσεων άπαραιτήτων διά κάθε σπήτι, διά κάθε άνθρωπον. Μβγάη πολβτϊλήί ΙκΒοσις είς τέσσαοας όγκώοεις τόμοκς έκ 1500 οελίΒην καί πλέον έν σχόλτρ σεΗΒων, μέ ΗοΙνχρώμοος είκόνας.—ΠΙήρης οικογενειακάς χά! Μθΐνωνιχός όδηγός, σνντασοόμενος υπό τώ* άιιιοβιωτέοΌν είβιχών ιή βοηθβίσ; ναΐ ύ«ό την επίβλεψιν «αν 'Επιτελΐίον των ««τάικων σβνιογατών της «ΠΟΛΙΤΕΙ¬ ΑΙ» (Καθηγητήν τοϋ Πανεπιστημίου χαί άλ,λων αΰθβντιών ΒΓ έκαστον θέμο). 'Η «Πολιτεία» χάριν των αναγνωστών τητ, απεφάσισε νά όλθΜληρώση την ζωντανόν εγχ'κΧοπαιβείαν της ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ «αί νόκΐηοώοτι χα¬ χά τον χρηκτΐΗβτβοον τρόπον μίαν παγκοίνας οΙσθητ.ήν Ελλειψιν «όν έΚληνιβοϋ σκκιοϋ. Ή νβοέ^ληνικη «οινωνία. ή όκοία ύοέστη καί υφίσταται «όσας καΐ τόσον ριζικάς μετοβολάς καΐ ή ό «οία ίχει καθημερινώς ν' αντιμετωπίση τόσας ανάγκας μοΙ νά λύση τα «άσα ποοβΐήματα τής ο»γχρόνο« ζωήί, σχβοΕΪιοι ακριβώς έ·ός ό· βηγοδ—ενός όΐηγοϋ άπλον, σαφοντ, κβακτικοϋ, εύχβήιιου καί συγρόνι»ς άσφα- λβϊς, «οοοι;υό Ιέ (Ι; δΐονς. Αύτην «ήν ανάγκην έρχεται νά πληρώση ή «Πολιιβία» έκΒΙΒονσα «δν ι'ΣΥΝΤΡΟΦΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ,, θά είνε ■ολντελής ίκδοαις Ι 500 κιΐ πλέον σελίβων. μεγάλον σχήματος μέ πλού¬ τον είκόνων επί άαίστου χορτον. Τό περιεχόμενον της θά «1»ε απαραίτητον Βι' 6 Χά «ά μίΐη τής κάθε ι ίκογίνβίας—διά τούς μεγάλονς καί Βιά «ούς μικοού,-, Βιά «ούς πτωχούς καΐ «ούς πλοκσίους, Βιά τόν κάτοικον τής πόλεως καΐ Βιά τόν χά «οικον «όν χοτριου, Βιά τιύς άνδρας καί Ιιά «άς γυναίκα;, Βιά τοίις γονεΐς κοί 8>ά «ά καιβιτ), βιά τιύ; μορ(τοομί*ο«ς καΐ Βιά «ούς απλούς άνθρώπονς, είς πιάι-
  «ας προσιτος, είς πάντας πολύΐιμος.
  Διά «ήν ιύΐεοβσΐέρα» χρϋθιμοποίηοίν τογ, ό ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙ-
  ΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ θά β·αιβή«αι είς τέοσαρα μέΟη αύτοτελή, άλλά καί άπαοτί-
  ζοντα ίνα ενιαίον σύνολον.
  Α'.) ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ <ΜογειΒιχτ], ΖαχαΒοηλαοιική, Τβτι«ζοι·ομ(ο, ΟΙ κοκνβική έν γένει). Β.) Ο ΙΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ (Πβόχειβος Ιατ^ς, ακαΒα(«ηια φάβμακο, ύγιιι- νοΐ όΐηγίαι κλπ). Γ'.) ΒΟί ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΣΘΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΧΐΑΝ ΪΑΣ (Πβόχΐιοος Δικιιγΰ· ρος κα) βισχειριστή-, χαήσιυοι γνώσεις). Δ'.) ΚΟΙΝΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΪΤΑΣΙΣ («γχβονος ΰϊηγδς σομΜβιφθΒβΕ, Μν6ν.β έ- βιμοτβιιΐβί κλπ). *■" ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Ή «Ελευθέρα Σκέψις» έπιδιορθώσβως γβνικής τού πιβ· στηρίου της δέν θά έ «δοθή αυοιον ίαως καί μεθαύριον Εκ τοδ γρβφβίβο τής «ΕΛβΥ©ΕΡΑ5 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.- Ό *βα>σ«1
  Άμ«οι«ήί ■· Αντώνιος Ίοοάν.
  έ£ Άοχανεεν καί ή ΒΙς Στέλλα Γ.
  λάκη έίοοσιι* αμοιβαίαν υπόθεσιν
  «ήν «αρ«νθοΰσα» Πα(;αακ«·ήν
  —Είς «ό τωρίον Κανΐί Καστέλλι 1τιΙ(.
  σθηααν οί άρροβών«ς τού ν. Πε<ιιι5ν|10|| ΣακσνντΕάκη σΐαφιΪΒμπόβου μβτά τής ([. 8ος *Αν»ας Καλλονάνη. —Ό Μ. Δηιι. ψιιλάκης φοιτηΐής Νομικής κοί ή ΔΙς Εΐΐαν,ΒλΙα Ίω. α θημητοοπούλου ίατβ&ϋ είς Σχοινιά εί αμοιβαίαν ύπόσχΒσιν γάμον. Εύϊόμββι ,„. ή έψ Ε χ». αμοιβαί ύχ χεΐαν «ήν στέψιν. Ε,Ε. : ατήν πόλι μας. —Έΐάιιωσις χθέ; «αν ά·έμον καί «^ «βικνμίας. —Παγοονιά δίΐως έΕακολονθη«ική 94 κααΐΐιΐ;. —Λνώνονν βλ<π«τβ τα χιόνια..., —'Η {«τάσις άλλως «■ «ής χιονιά;, ήιγ>
  σον έξαιρεΐι»ή.
  —Άφηνβ 4£ άρχής νά έννοήται.
  —Ό«ι καί τα «μβθϊόίηό» της Θά ιΚι'
  χαγεοά.
  — Καί καρά τή» μβσολάβησ.ν Ισοας ι^|
  άναμβνομένης λ'ακάδας. ϊ
  —Ή όποία πάντοτε ί^χιτα..... Ναϊ Β1»ϊ
  ΐβεΐ
  -
  — "Η άνίγχη «ής πεΒΐθάλψΒίος «ών
  γων.
  — Άποητι; όαημΙβα| καί νέο·ς
  κτορας.
  —Καί σι)γ·ενΐρώ*βι άμέαισΐον «ήν
  θνμίαν «ής κολωνίας μας.
  —"Ωβτβ νά έλπΐςβται ότι πολΰ; κό
  κασχόντοαν θά άναχονφισθό κα«α «άς
  μέρας ούΐάς.
  —Τής ά>ΒΒγ(ας καί τής χβημαιικής αν
  νότητος.
  —Σχ««ικώς πρός δσα βγράφομβν χθες.
  —Διά «άς προθέσΒΐς ωρισμένων «χιοτ»
  φίλον·.
  —Μανθάνομεν δ«ι έΐΒρσι τινές έξ οΐιΐε»,
  —Έπραγμαΐοποίηααν χΐόλας «άς
  οτικάς ϊκδρομάς.
  —Μέχρις Άγίας ΒαΒβάοας.
  —'Επέσ<ΒΒψαν δμοος μέ αγρίαν συν!} καί ανάγκην άαίααυ κο>ββατώματο(!
  -Λόγω τής συνεχιζομένης ςδριμνιηιοι
  «ού ψύχους.
  —Υποθέτομεν ότι χαί τα σχολεΐα ίκίίιι
  πιΰ Βέν άογοίν χαί βίαχολονθανν όχαι·
  Ιήποτπ «ά μαθήματά «αιν.
  — θά δεικνύουν την 4χιβαλλομέντ]ν ί«ι·
  βίκπιαν.
  —Ορος τού; άχονσιάςοντας—ίτεκα
  λής των γονΐων των άλλά καΐ ««ν Ιατρέκ
  —μικα; ύ; μαθητάς κοί μαθητρίας.
  —Ώ; ιιαί χ*έ; έγρόψιμβ» ή λέσχη Ή
  κλείου βιέθεσε βισχιλίας βραχμας.
  — Υπέρ «ών λαϊκών σνσσιτίων.
  —'Υπδ «άς Πβριοτάσεις υφ' ά; συντηοΐν
  ται κοί λειτονργεί τόσον πβοοθΒντ»ά(
  Λίσχη.
  —'Η βοηθεία «ής κρ(ν8«αι καί ΐϋ ΐρο>
  δεκτος καί άξιοσημείαιτος.
  —'Η ύποΒΒιχθεΐΐα χβτβϊάφισις των τ»
  Ζών, (1*ι οά· νά λέμβ, οτά
  —Μετά «ήν απόφασιν «όν Δημοτι
  Συμβουλιον.
  —Διά την μελέτην τής άκαιτηθηαο
  Βακάνης υπό τής μηχανιχής
  Δήμον.
  —ΆβΗίΐ μονάχα νά άκ«Β0>θό ή *''
  κή σημααία» «ών «ιιχών.
  —Πβάγμα κ ά «ως δύσκολον ή τοϋ
  στον άπαιτοϊν καιρόν κοΐ σιζηϊήοιΐί
  —'Εφ' δσον ώς γνήσιον οπ"
  πρόσφατον νομοθετικόν Βιάταγμα.
  —Τό Μαθιερώνον τήτ... σοφήν βίι
  ίστοβικήν σημασίαν.
  — Πβ,Ι τονς Βιαχοσΐονς απαροι ι
  συγκβνιρα>θή καοχβές κρό «ής ΝομββΙ1
  — Ζητοϋνΐβς Αρτον.
  —Ό αβτος έϊευρέβϋ άμέσως καί ο!
  ποροι Ικανοηοιήθησαν.
  —Νά είπονμΒν, έν πάση ■'ρι«ιώ···ι ·
  «ό ειρηνικόν αϋ(ό βπεκιόθιον.
  —Δέ» υπήρχον «ιτές 2«οιμοι να
  λεγΒοφήαονν είς καμμίαν άνΐι»ολι«»°'
  νην ΙφημιβίΒα—ώ; νεαν «πορείαν ΛίΙ'Ίί
  —Διά «ήν άπρόσκοπτον συνέχισιν
  Ααΐχών ονσοιτΐων. -
  —ΠληροφοΒούμεθα ότι είνε άνοτ'ΐ]
  σχετικόν χ^νΒύλιον νά ένιχνσβό Ι·1*"*]
  — Ως δέ «αί χθές έγρίίφομβν «β·*·1 ?
  Βννσμκνοι έκ των συμπολίτην. Ι
  —Νά χαοθυμοποιηθοΰν οχετικίς. 1
  τβς κατά τό εφικτόν *»Η
  άκτϊνα τόν σιγχβονισμενον »|
  φ·λάνθρω>ον ϋύιόν θεσμόν.
  —Κατι άβχισβ νά γίνεται είς τοίΐί ·"
  ματογράφονς τής πόλεώ; μας. Γ
  —Σημβιοΰμεν «ήν χαινοτομίαν
  κόλλαινοι».
  —ΤοποθΒτήσαντος γύρωθεν «ής β^0·
  τον μαγιιαλακια β ο νά μενά νά
  έν τή ιιίθαύση ψυχάς.
  —ΚαΙ ή ταινία «όν έπΓσηο
  «ήν οποίαν ι
  —Δέν στεβιίται λνδιαφέροντος κοί
  ματικότητος.
  _____________4Ρέ«βρ«Ρ
  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕ10»
  θ. Γεοεβγιάβη
  Η ΟΙΝΑΠΟΘΗΚΗ Έμμ.
  (Βαλτέ—ΤζομΙ) βΙΒοποιε! τή» *'*]>
  της βτι επρομηθεύθη κ^ασιά βιιλβι·" _
  λαιί. 'Επίσης ιύ^ίοχει Μα«ιΙ; μ··10"
  ώ Μία ίπίοκϊψις άί
  Ζητιΐτβι καιΒΙ ή κίβ'"" βι*
  βον Σιγαρέττων. ΠληοοφοβΙο»
  «6 Εθνικόν, ιεββαιελενανί Ά
  ·α·Μ»ονο«,
  Ις τ6 »ίορίον Κβ
  .ν οί τ.ρβ»βώ,.ς
  ζά
  ■Καί σ«ν··ν«8ώ«βι Ομ4β,οιο, , Ι
  ιον της ποινηνΐας μ«ς, 'Τ
  ■"_ο»« νά έλκίςετο, 4χι Λΐ, Ι
  χανίων βα ά,αχοΐιφιοβή .«. ,
  -Τής άνιογΐας καΐ «ή; ..,
  ητυς.
  -ΣχντΐϋΠς κρός 6σα ΐγαάφαιιηΗ
  -Δ·ά ιός-----*—— * ■ *
  -Μανθάνομεν δ«ι ετέροι <ι,ι;|| κάς ϊχδρομά(. -Μέχρις Άγίος -Έ«4σ«ββψαν δμβις μέ ανάγκην άαίοιν -Λόγφ τής ι «φύχονς. -'Υ ■οθετομβν διι κβΙ ιο ο>Ιιίιΐ|
  ι) βέν άογοϋν καί
  ■οτ· τα μαθήματά ι··.
  θά δεικνύουν την
  -Ορος «οο;
  ; «ών γονιεεν «β» άλλα ηΙ «ιβ
  *»«ο, ΰ. μαθητάς κοΙ μοίη^.Ι
  -Ό; «αί χ»«; έγβεψ'μΐΜ *ί|
  ιΐοο βιίθεοε διοχιλΐας
  — 'Υπέβ «*» λαίκΜ* β
  —•Υπό τάς —οιστοοιις «?'«;·
  ι καί λιιιονρ,γε! »όοο»
  -"'Η βοηθεία «ής κβί"»11"
  «τος «αί άξιοση««'·"ί.
  —'Η οιεοοίΐϊβείϊβ κ»τ·Ιεβ·!·
  εν, ·1«ε οά· να Μμε, <"β —Μεΐά «ήν άπόφοσιγ «ο»' -Διά την μελέτην ««_* ■κάνης **6 »ήί μι«ΧΒ««ί Άο μ Ι, οημααία· «ε»ν -Π,,άγμ. ·ά· ιο« άπαιΐοίν κΗΐ _·Βαι· δσον ώς θετ 6οφ»τον νμ -Τό «οβιεβε»νον ι*ορι·ή* σημοσίβν 01 « »'« <ηΥ ΑΝΟΡΘΟΣΙΕ ΣΥΝΔΡΟΜΑ1 Έξωτεοικοϋ Ιτπσία Δολλα"οια 10. "Απασαι «Ι άκβδείζεις συνδρβμ&ν κ«1 δημοσιεύαι&ιν φέρουσι άπ*ρ»ιτήτ»ις την ύηογρ«φήν τοθ Διβυβυντοϋ χοιΐ "" —Α—" τής «'ΑνβρβώββΜί». Ηράκλειον 30 Ίανουαρίου 1932 •^ΤΡΟΜΕΡΑ κατά κυοιολβξίαν » είνε τα άναννελλόμβνα υπό άνταποκριτών, άρθβσνβάφαιν καί έπιχαιοογράφων, «ών κιτρίνων έφη μϊοίδωι»: Θάνατοι έξ άσιτίας, θάνα- «οι έκ ψύχους, θάνατοι £* κακής διαίτπς Παντού ένέσκηψι θά έλεγβ κανείς, λιμός άν μή... καί καταπον- «ισμός. Καί έν «ούιοις, ώς άναφέ* οουν είς μακοοακΒλές των ύπόμνη μα πρός Άθηναΐχάς εφημερίδας, άντιποόσωηοι των άγροτικών συνε •αιρισμών «ή; Βοβιίου Έλλάίος — «οί άγρονικσί πληθυσμοί γνωρίζουν καλώς τί κάμνει διά τόν άνροτικόν ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ ΤΑ ΑΠΩΛΗΤΑ ΕΓΧΩΡΙΑ ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ Ο ΟΙΚΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΝ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΝ Ή έτατρεία «Κνωσος—Κέσμος» έγκαι επιχείρησιν καί ώς εταιρείαν κατόπιν νιάζουσα νέα καί πρωτότυπκ όλω; ου- την ύπεατηρίξαμεν μέ φανατισμόν καί στήματα διαφημίβεώς της έδημοσίευσε ! μέ ΰλικήν καί ηθικήν μας πολλάκις λίβελλον—λαβοντα μάλιστα τόν βαρΰν ζημίαν. άλλ' εύθηνόν τίτλον τής άνακοινώ- "Αν αύτη ή ύπβστηριξις απετέλεσε σεως— διά τοΰ έποίοο απεπειράθη νά την αφετηρίαν τής .εναντίον μας επι θέση υπό αμφισβήτησιν το κϋρος τής θέσεως, τόσο τό χειρότερον ίιά την φί- είδησεολογ;ίας μας. "Οσο καί αν έ λ,ί- ι λην έτοτιρείαν τής οποίας τινά των βελλος ούτος όμοιάζει την ύλακήν | μελών άντιλαμβάνεται καί έ τελευταίας λυσσώντος κυνος, δέν δύναται νά μεί- 1 των συμπολίτην ότι κυριολεκτικώς θά νο άναπάντητος. 'Εφ' δσον ή ειρημένη «κακαθρωπίσουν», διά νά μεταχειρισθώ- έταιρεία άναιτίως έκαμε συσχέτισιν της μέν την χωριανήν, ευληπτον αλλωστε είδηαεώς μας περί άγοράς των άπω- φρασεολογίαν—εάν ό οΐκος Παπαστρά λήτων καπνών'μας καί των καπνών τος ηγόραζε ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑΝ ΟΚΑ "Αγρινίου υπό τοΰ ο'ίκου Παπαστράτος ΕΝΤΟΠΙΟΝ ΚΑΠΝΟΝ συνεπεία της άρ μς τ καπ ς ηγρζ Κ Μ "Αγρινίου υπό τοΰ ο'ίκου Παπαστράτος ΕΝΤΟΠΙΟΝ ΚΑΠΝΟΝ συνεπεία της άρ- «ι ιιέ Εκείνην ϊτεαϊ «υηην/1 ν/»1 ί*ψ* η.Λ^Α/> Ρ»πί»'η/· ^Λ.1 Λ^^ ^Ά/> £ι*Μ%ιιβ·ΛΪΛΑί. ιιηρί! βϊΐ
  —Οί δποροι των έπαρχιών.τ
  •Ο κ. Νβμάρχΐις ·Μρβ»Ηλ«Ιβτ» *ν τ9
  μβρίμνη τού ύηέρ τδν άνβρν*>ν λόν*
  τής συνεχιζβμίνπΕ κ«χ*Μ«ιρί«ί, «««-
  οτβιλΐ ηροχθές κρός τού; κ. κ. Προέ-
  βρβυς των κβινοτπτΗν τον ΝβμοΟ τη·
  λεγρίφημ» 4·ά τοθ 6«οίου πβρβγνέλ-
  λιι 2πμ( διαθέσβυν έκ τ&ν πρίΰΐτολο·
  νιβμβν τβν ϋίτ' βΰτίύς κοινοτΑτειν, &·
  νάλογα χρηματικά ποαά ηρός παιροχίιν
  βοηθημά;»ν βϊς τηύί «ηόρους Κ«ί &·
  νίργους τής πϊριφΐρβίβς τ οί ν.
  —ΟΙ άποροι Ν. Άλικαρνασσοϋ.
  Ή κοινέτης Ν*«ς ΆλικβρνβοσβΟ δι··
  βεοβ δραχ, 15.000 έκ τού προϋπολβγι-
  ομοϋ της διά- την πβροχην ημΕΐσίκς ο-
  κάς αρτου μιχΙ όοπρίιιν μ*τ' άτομον βις
  τβύς άιΐόρρυς της πεοΐΦβρείβς της κ«τ«
  τό διάοτημκ τή{ ΝετΜβκβιιρΙας.
  —Αί ζημίαι τής κτηνοτροφίας.
  Κατόιιιν οπμιΐϋβϊ σης ώς έκ τής χ«τ«·
  ά
  μέ
  άγοράς
  ΰ Α
  ρ γρς
  ποσότητος καπνοΰ Αγρινίου.
  ΰπ' αυτής
  ξμς
  [προσπαθείας.
  υπό τής
  μας
  , . ν ο, _ - - 'Η έταιρεία «Κνωσσός—Κόσμοςηγνωρί· | Διότι όντως ή περί άγορά; εντοπίων ·
  κόσμον 9) Λυρερνησκ». 1>οορίζουν, ζει έξ Ιδίας μο«κρά; πείρας καί έξίδίαςάν-"καπνών είδησις είναι έκείνη ή έποία
  λίγονν, όιι χάρις είς «ήν Άγρβ»ικ»)ν«τιλήψεως ότι ή είδησεολογία μα; ΟΥΔΕ απετέλεσε τό κόκκινον πανί τοΰ ταύ-;
  Τοάπβζαν οί άνοόται έσπειοην καί' ΠΟΤΕ ΕΞΕΤΕΟΗ είς κρυφήν ή δημοσίαν ρου διά την «Κνωσόν», αύτη καθαυτη '
  ««•ηηονίΑπβπν !?„) *„ λΛ.,^ ΑΛ «λειοδοαίαν. Γνωρίζει ότι φιλτράρομεν ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ λέγομεν ΟΤΙ Ο ΟΙ {
  ουν»«ηρή*.,σαν. _αί «·ι άκόμη θά κα1 πολυκοσκινίςοίεν μάλιστα ενίοτε ΚΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ©Α ΑΓΟΡΑ-!
  βυντηοηθούν μέχρι τής δευΐέρας τόσον τάς μεγάλα; όσον καί τάς μι- ΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΚΑ ΜΑΣ ΑΠΩ-'
  εσοδείας. Νά είπωμεν «ώρα ό<ι οί »ρά; μ«ς είδήσεις, διότι έκ παραδόσεως ΛΗΤΑ ΚΑΠΝΑ ΗΡΕ&ΙΣΕ ΤΗΝ ΚΝΩ κίτοινσι είνε περισσότερον φΐλαλή- θεις άπόι «ούς άμέσως ένδιαφερσ- ΤΟΥΣ ΕΥΚΟΛΟΥΣ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟΥΣ ραγωγή; Αγρινίου. μένους; Δέν (ό πιστεύομεν/ ΚΛΐτ>ηνν. ίπι»ΓήΑ,η», α .κνονίΐν. , >λιι~«~ι λ.* -λ
  ΤΑ ΕΔΑΗΝΙΚΑ χρεώγραφα ύ
  πβρετιμ^θησαν σημαντικώς
  είς Λονδίνον. Ή υπερτίμησις αύιή
  —έχει ασφαλώς «άς αφορμάς καί
  είς «ήν παρουσίαν άπό τινος «ού
  μας είς Λονδίνον.
  Θά «ήν λάβουν άααγε ύα' όψιν οί
  περίφημσι πσλέμιοι των οίκονομι
  κων μέτρων καί οί καταναλίσκσντες
  όλην την φαιάν θυσίαν τού έγκε
  φάλσυ των διά νά δημιουρνήσσυν ά
  φορμάς «πνβυμαιώδεκ» επί «ού
  «αξβιδίου τού κ. Βενιζέλου; Α¬
  σφαλώς ό'χι. Άλλά μήπως δι' αύ*ό
  θά γίνουν πειστιχώιεροι ή δλιγώτε·
  ρον γελοΐοι; Διότι ύπάρχει ασφαλώς
  κσινός νούς καί σννειδηιή δημοσία
  γνώμη.
  ΗΗΜΙΕΠΙΣΗΜΟΣ εφημερίς
  «ής Μόοχας «Ίσβέστια» γρά-
  φουσα επί τού άφσπλισμού—ΐο»ί
  ζει «ά άκόλουθα: *ΤΙ χρειόζειαι ό
  άφοπλισμός; Τόααν ή Αγγλία δ
  σον καί ή Άμερικ·) έχουν ύηΐώαι
  επανειλημμένας δ» έχουν περιοοίσο
  είς «ό κατώτατον δυνατόν όριον
  «ούς έξοπλισμούς των. Έπίσης ή
  Γαλλία όρηίζΒχαι όιι εί»ε άψΰοηλι
  σμένη». Καλόν ίσως «ό ηνεϋμα τής
  Ρωσσικής εφημερίδος άλλά μέ «ήν
  διαφοράν δ·ι έπρεπε άαφαλ&ς νά
  περιλάβο καί... «ήν Σοβιεΐικήν
  Ρωααίαν. Καί αύτη συχνα ομιλεί
  περί άφοπλισμσύ «ών κρατών καί
  περί συμφιλιώσεως καί ΐίρήνης καί
  ουναδελφώσεως. Διαιηρεί όμως «όν
  πσλυαριθμόιερον £ύρωπαΐκόν στρα¬
  τόν καί «ελειοησΐΒΪ διηνεκώς ιά
  ούγχαονα πσλεμικά μέσα.
  ΔΙΛ ΤΟΝ Δήμαρχον ΜίθοΙογ
  γΐον Ευαγγέλιον ό «Έλεύ
  θέρος Άνθρωπον» ένραψε πρό η¬
  μερών μβναλειώΟΒΐς ηρωιοσελίδους
  άποκαλύψεις έπ' βύκαιρ/α «ής ψεν-
  δούς είδήσιως όιι ούΊος βυνελή
  φ&η πρσχθές επί έμπρησμψ καί κα¬
  ταχρησισ·. Καί ξέρειε διατί; Διότι
  πολύ πρό των γβγοψό»ωψ ά Εύαγ
  γελάισς είχε ΰηλώοπ πολιτικήν φι¬
  λίαν πρός την Κυβέρνησιν/ Τώαα
  δι* επισήμων ανακοινωθέντα^ καί
  έγκύρων πληροφοριών δλα αύτά
  άπσσεικνύονται παραμύθια. Καί
  δμως ό «Έλεύθερσς Άνθρωπον»
  6ϊί είνε.... κιτρίνη εφημερίς.
  Κ ΑΙ Α τάς «ελευταίας συναν«ή
  σεις «ού κ. ΠρωθνπουργοΟ
  έν Λονδί«Φ δέν έθίγη «ό Κυπρια
  Νόν ζήτημα. Έν «φ μεταξύ όμως δ
  Σιόρς έν Κύπρφ συνεχίζει πσλκι
  κήν αύτόχρημα βανδαλιστικ^ν, κα-
  «αστρατηγών θείσυς καί άνθρωηί
  νουί νόμους. Βεβαίως ό κ. Βινιζέ-
  λος μή θίγων «ό ζήιημα είχβ βα
  θυτέρους λόγους διά «ούιο. Ή διά
  ■ό —υπριακόν όμως συσιαθβΐσα
  έπιτροπή διαφωτίσβως «1 κάμνει;
  £ίς αύιήν έλαχεν ό κλήρος νά
  πάν«σιε «ό Κυ«ρ»ακόν ζήιημα
  ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ—ΜΑΙΕΥΤΗΡ
  έσυνήθισεν ή «ΚΝΩΣΟΣ» > Άλλά και διά τό εν κ«1 διά τό άλ-
  καί οί άποτελοΰντες αυτήν βχι μόνον λο, ή άνόητος λιβελλογραφία, ή κακο-
  νά μην σέβωνται παντάπασιν άλλά καί βοΰλως διανοηθεϊαα ότι άντλοΰμεν τάς
  νά περΐφρονοϋν άδεσμεύτω;. πληροφορίας μας άπό τού; άργοοχό-
  Λυπούμεθα δ' ειλικρινώς διότι ή τόσον λους ή τα πεζοδρόμια, είναι εύκολώ-
  ουμπαθής μα; άλλοτε έταιρεία —καίτοι τατον νά βεβαιωθή ότι: είδήσεις καί
  μή φθάσαοα εί; την διατυμπανιζομέ- πληροφορίας τοιαύτη; καί τοσαύτης
  νην υπό των άντιπάλων της άρτηριο- σημασία; ΤΑΣ ΑΝΤΛΟΥΜΕΝ ΠΑΝΤΟΤΕ
  σκλήρωσιν-έξέλεξε τόν χειρότερον ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΠΟ ΤΑΣ ΠΗΓΑΣ ΤΩΝ.
  δρόμον θορύβου),καί αΰτοδιασυρμοΰ,τόν ΑΙ κατωτέρω τρείς τόν αριθμόν έπιστο-
  δρόμον ποΰ συνηθέστατ« άκολουθοϋν λαί) εάν δέν άποτελοϋν βαρΰν κόλα-
  οί παραπαίοντε; μέθυσοι, οί φωναβκοί,
  οί κακόπιβτοι καί έπιδειξιομανεΐ;. Καί
  λυπούμεθα τοσούτω μάλλον καθόσοντην Κνωσού αποτελοΰν υποθέτομεν
  Κνωσόν καί ώς απλήν οιγαροποιητικήν πλέον άποατομωτικην απάντησιν.
  φβν εναντίον των λιβελλογράφων τη;
  την
  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΑΝ0Ρ0Ω2ΙΝ»
  ΑΔΕΛΦΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
  Κύριε Διευθυντά,
  Ευχαρίστως άποστέλλομεν υμίν έν άντιγρά^ω τάς άνταλλαγείσας
  μετά τού οϊκου «Παπαστράτος» επιστολάς δι' έν ζητοίνται καί δί¬
  δονται παρ' ημών πληροφορίαι σχετικαί μέ την 6παραγωγήν.καί αγο¬
  ράν των καπνών τοΰ Νομοΰ μας.,
  Έπ' εΰκαιρία έκφράζομεν καί ημείς, εΰλέγως αλλωστε, την έκ¬
  πληξιν μας πώς ή έταιρεία «Κνωσσός—Κόσμος» θέτει υπό αμφισβή¬
  τησιν την είδησεολογίαν τοΰ εγκρίτου φυλλου Σας, τής οποίας τό έγ-
  κυρον παγκοίνως άναγνωρίζεται καί δή επί ζητημάτων άμεοώτατα
  άφορώντων τό τοπικόν συμφέρον.
  Ώς πρός την βιομηχανίαν Παπαστράτος «αί τάς προμηθείας
  της νομίζομεν δτι καί ή ανωτέρω τοπική βιομηχανία δέν θά θελήση
  σοβαρώς νά αμφισβητήση ότι ό οίκος ούτος μεγαλείτερος έν τοίς
  Βαλκανίοις καί τη "Ανατολή είς τό εμπόριον έξαγωγής καπνών «αί
  παραγωγής σιγαρέττων δύναται ασφαλώς νά αγοράση δχι μόνον ολό¬
  κληρον την εφετεινήν παραγωγήν τοΰ "Αγρινίου, ώς υφ' υμών ανε¬
  γράφη, άλλά καί αλλων όμοΰ κσπνοπαραγωγών περιφέρειαν.
  Διατελούμεν πρόθυμοι
  ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΙΚΟΥ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ
  ΠΡΟΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΓΕΩΡΠΑΔΗ
  Κύριοι.,
  Σάς παρακαλούμεν, δπως έφόσον Σάς είναι δυνατόν ζητήσετε
  πληροφορίας άπό τό Καπνεργοστάσιον τί ποσά καπνών εσοδείας 1930
  καί παλαιοτέρων έσοδειών μένουν άπώλητα είς τόν Νομόν Ηρα¬
  κλείου καί είς τί ποσόν ίπολογίζουν την παραγωγήν εσοδείας 1931.
  Έπίσης σάς παρακαλούμεν όπως έν περιπτώσει καθ' ήν άρχίσουν
  άγοραί καπνών μας γνωρίσητε δι' έπιστολής Σας τα ονόματα των
  άγοραστών, τα άγοραζόμενα παρ' αυτών ποσά ΚΑΙ ΤΑΣ ΤΙΜΑΣ
  ί βίς τιιν «τηνοτρβφίαν τ&ν χβινβτή·
  πρό ημερών Ευρίσκετο εν
  Μετώκηο·ν *ν τδ 6« ζ
  β» κ«1 β.χ«τ·ι *ν τ« α·λ»Μλινΐκβ
  •Ηρβιιλΐί·» >»*β· ίχάοτην 10-12
  κ«ί έν τβ Μλινιιιδ η. Πρινιο,νβκη.
  μα; γρζ ; ρ ής ρ
  ας ΑηιβΓίϋαη Τβϋαϋβ οοηιραην οί ΤΗβ ΟγϊοπΙ ϊη1> πρό ημερών Ευρίσκετο εν¬
  ταύθα ό άνταποκριτη; τής:άνωτέρω εταιρβ α; κλπ.
  ΑΙ τιμαί είς άς άγβράζβντοα κατ' ετβς τα καπνα δεν υπβρβκίνβυν τας 25—30
  ι Ρ Είμεθα πρόθυμβι νά Σάς άιτβστβίλωμβν σχκτικά δβίγμ«τα εάν Σάς ένδιαφέ-
  ρβυν' ταύτα καί διά πάσαν άλλην ουμπληρωματικήν πληροφορίαν.
  Διατελούμεν πρόθυμοι
  ΑΔΕΛΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
  | Ιδού λοιπέν πόθεν καί ποίαι αί ηηγαί των πληροφοριών μα; καί πβίαι α! βά
  σεις των καί διατί εΰρισκόμβνοι εν άπολύτφ τά{«ι δέν θά ίίχωμβν καν&να δι
  I
  ν« έηκνέλθωμεν
  —Τα ραδιόφωνα
  Ή τελευταία λέξις τ&ν ρδοφν
  είναι τιχ κ<μιοίίντα υπο τ&ν κ. μ. Κ. Δ. Άνυφαντάκη καΐ Ν. Μαρκίδβ» ρ«· όιόφκινβι ΚΟΑ νίςΙθΓ θαΰμοι άκουστι- Μήί καΙάποώόΟίΜί. Δύνανται νάλαμβά- νούν έλςυς άνί£αΐϊέτ»ις τού; οτβθμ€ύ{ «· Χ· Άνκυραν, ^^ε»ναταντινούπ^υλιν, Μοοχβν, ΠαρισΙουΓ, Λονδίνον κλπ. έρ- ναζόμεν» μ>1 μέ βρ«χε« κ»ί μέ υηβρ-
  βραχεοι χύμ»τ«. 'Αςιζει πραγματικ&ς
  νκ τα έπισχεφία κκνΕίς είς την ίκθιοΐν
  τειν έν τή οτ{ χβκνου είς άναιπήρονβ,
  προκειμενβυ νά ρνθμιβ&ή υπό τής ϋυ
  βερνηοΐΝς τ ό ζήτημκ τούτο.
  ΑΒΕΔΙΣ
  ε———————— —— ------------------------
  Ε1ΔΗΣΕ8Σ-ΤΗΛ/ΦΗΜ ΑΤ Α
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΛΝΛΧΟΡΗΐΙΣ ΤΟΥ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΚ
  ΔΙΕΒΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΑΟΚΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΑΠΟΒΛΣΕΩΣ ΤΩΝ ΙΛΠΟΝΩΝ ΕΙΣ ΣΑΓΓΑΗΝ
  ΠΡΩΪΝΗ
  Τό Γραφείον Τόπον διά τηλβ·
  νραφήιιατός τού πβδς «άς Γενικάς
  Διοκήσίΐς κιί Νομαοχίας ανακοι¬
  νοί τα κάτωθι:
  Τα έ* Λονδίνον τηλβγραφήματο
  άνοκρέρουν ότι ό έχβϊ βύοισκόιιβ-
  νος "Ελλην Πβωθυπουργός μ. Ββ
  νιζέλος επρόκειτο νά συναντηθΰ
  την παρελθούσαν Πέμπτην μβτά
  τοΰ άοχηνοϋ των "Αγγλων φιλε-
  λΐυθέοων κ. Σάμονβλ.
  Τα αΰτά τηλβγραφήματα άνιφέ-
  ρουν έπίσης δ,τι ώς έπιστβύβτα ό
  Έλλην Πρωβυπονογός επρόκειτο
  νά αναχωρήση χθές Παρασκευήν
  έκ Λονδίνον μεταβαίνων είς Παρι¬
  σίους ένθα Οά παραμείνη επί διή
  μερον αναχωρών έκβίθβν είτα κατ'
  ευθείαν δι' Αθήνας.
  Η ΑΝΑΤΙΜΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΑΛϋΙίΙΚΟΝ
  ΧΡΕ2ΓΡΑΦΩΝ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ
  Τα έκ Λονδίνον τηλβγραφήιιατα
  άναφέρουν δΐι τα Έλληνικά χρβώ
  νραφα ιίς τό χρηματιστήριον τοΰ
  Λονδίνον υψώθησαν άνακτήσαντα
  τάς ώς έ* τής ύποκμήσβως τής
  λίοας κοί τής δημιουργηθείσης μβ
  τέπβιτα γβνιχής οίκοναμικής κρί¬
  «πολβοθεΐσας μονάδας.
  ΑΙ Γ.ΑΛΙΚΙΙ ΠΙίΤΗΣΕΙΣ
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓίΡΜΙίϋΙίΙΚ ΤΡΑΠΕΖΑ
  Τηλβγραφήματα έκ Παρισίων ά-
  ναφέαουν ότι κατά γενομένας σχε¬
  τικάς άνακοινώσβΐί, ή Τοάπβζα τής
  Γαλλίας απεφάσισεν δπως ανανε¬
  ώθη επί ένα εισέτι μήνα άπό τής
  λήξεως τής σχβ.ιχής προθβσμ'α;
  τάς πιστώσεις τάς οποίας έχορή
  γησβν αυτή κρός την Ράϊχσμπανκ
  τελευταίως πρός αντιμετώπισιν
  τής κρίσεως.
  ΑΙ ΑΓΓΑ.ΓΑΑΑ]»ΠΥΝΕΝΙ0ιΐ2ΕΙ!
  Τά έκ τοΰ έξωτβρικον τηλβγρα
  φηματα άναγγέλλουν έπισήιιως τό
  ναυάγιον των στινβννοήσεων αί
  οποίαι έκοόκβιτο νά γίνουν μβτα-
  ξύ Αγγλίας καί Γαλλίας κρός
  προσέγγισιν των άπόψβοαν των
  χωαών τούτων επί τοΰ ζηχήμα-
  τος των έπανοοβώσβων.
  Τά αΰτά τηλεγραφήματα άναφέ
  ρουν δΐι ματαιοΰται οριστικώς ή
  αναγγελθείσα σννάντησις τοΰ "Αγ·
  γλου Πρωθυπουργοϋ κ Μα*δό·
  ναλτ μβιά τοΰ Γάλλον συνάδελ¬
  φον τον κ. Λαβάλ κατά την οποί¬
  αν επρόκειτο νά άνταλλαγοϋν ά
  πόψβις καί διεξαχθοϋν σχετικαί
  συνεννοησειν επί των έπανορθώ-
  σβως. _____
  Η ΚΑΤΙΝΑ!!! ΕΙΣ ΙΑΓΓΑΗ1
  . Τηλεγραφικαί πληροφορίαι έκ
  τοΰ εξωτερικόν άναφέρουν διι βίς
  Σα/γάην ή κατάσταοις έπβδβι
  νώθη.
  "Ηδη τά διβθνή στρατεύματα
  άτινα ευρίσκονται β«εϊ ετέθησαν
  υπό τάς διαταγάς "Αγγλου στυατη-
  γοΰ είναι δέέτοιμα διά την άνΐιμβ
  τώπισιν παντός ενδεχόμενον νά
  συμβή κατόπιν τής άποβιβάσβως
  των Ίαπώνων.
  ΤΩ ΤίΕΧΟ ΛΕβΤΐΙϊαΗ ΔΑΝΕΙΟΝ
  Τηλβγραφήαατα έκ Παρισίων
  βεβαιούν διι κατόπιν διβξαχθβί-
  οης σχβτικής συνεννοήσεως ή Γαλ¬
  λία παρεχώρησε δάνειον έξ 600
  όχατομμυνίων φράγκον βίς την
  Τσβχοσλοβακ.αν.
  Ο ι. ΒΕΝ'ΖΕΑΟ' ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ
  ; ΧΟΕΣ ΕΚ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
  ι ΑΘΗΝΛΐ 39 Ίανουαρίου
  (τού άνταποκριτοΰ μας).—
  Σήμερον αναχωρεί έκ Λ όν οί
  νού ό πρωθυπουογός *. Βενι
  ζέλος. Ό κ. Βενιζέλος μετα·
  βαίνβ; ώς γνωστόν είς Παρΐοί-
  ους 'ινα προέλθη είς συμπληρω-
  ματικάς συνεννοήσεως μετά των
  αρμοδίων Γαλλικών κύκλων.
  ΤΛ ΧΡΙΜΛΤΑ
  ΗΝ ΕΙΚΡΠΜΕΗΠΐ: ΙΝΙΕΛΑΙΑΙ
  Τ4 "Υπουργείον των ΟΙχονβμικών δι1
  έγχυκΧίου τού πρός τάς τελίονειακΐς αρ¬
  χάς τού Κράτοιις παραγγέλλκ, διΐως είς
  τοος έχ τοθ εξωτΐριχοθ ιίΉρχομίνους
  άλλβδαπουί, μή Ιπιτρί«8υν νά φίρ^υ*
  μεθ' έαυτβν πλείονας τΦν 1000 δραγμβν
  6ι4 τας ατομικάς την άνάίκχς. "Όσον
  άφορ$ τι.6; ήμΐδαττού; ·»οδς είσερχομί
  νο«ι είς την χώραν |κ τιθ ΙξίβτιριχοΟ
  15 Όϊ θά δύνανται ν ά φέρβυν μεβ' ε*υτ(8ν
  ποσόν ιδχΙ ανώτερον τ&ν 2.000 δραχ
  μβν. ΈςΊχιρετ κ άς διά την κίντριν τβν
  ΠΒραμεθορίων πληθυσμόν θ;άχτ)(, διά
  τής, αοιής ι έγκυχλίου έξοΜθΐοδοτΐΤτοΐι ό
  ί τί)ώνη{ Πλ6 οιι δπως έπιτρέπει είς
  Ιϋχοιον ίπιδίτην νά φέρη μιθ' έχκτιθ
  ηανΐν μίχρι 3.000 έλλη'ΐκβν δραχμβν
  ή 80 λίραν Τονρχίας.
  ΔΙΑΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΛΛΟΜΕΝΟΥΣ
  Ή οϊρογρχφίκ^ οκηρεοία τοθ δΐτουρ>
  γϊίου Ναυτΐ«ων διά τηλιγραφήμαϊός της
  πρό; τά ΔΐμεναρχεΙα κθ Κράΐου; γ«ω·
  ρίζιι δ» δ άναίάμπων λυκοπράσινος
  πυροός τι.Ο Αγ. ΓεωργΙου Ορεβέζης
  πλάτους 38. 56, 05 κ χ! μήχους 2> 44,
  57 1<ταυαι λειτουργίαν. Ή επανάληψι; τ«|; λειτβυργΕΐς τοκ θά άρχΕαη μΐτά κενθήμερον. —Τό δπουργεΐον τβν Νχυτιχβν έχοι- νοποΐησΐ πρός τάς Λ·μενΐΝίς Αρχάς εγκύκλιον αο:οΟ δι' ή; παρέχιι δδηγΐαζ πιρΐ ίφχρμογτ]ς τ&ν περΐ σιινθίαιας τβν «ληρβμάΐων των έμπορΐχ6ν πλοΊο>
  Ιοχυουοΰν δίατάξιοον.
  ΤΙ ΒΙΗΒΐΙΜΠΩιΓΑΙΙΑΠΙΙΡΩΙ
  Π'ρά τής δμοοπονδίας Άναπήριον
  ΜαΙ θ,μάτιον πολέμου Νομβν Ήρ»κλε(ου
  —Δλοτ)ΘΙοι> άπιατάλη χ6έ; πρό( τόν
  συμπολίτην "Υπουργόν τ&ν Οΐ*χονομιχ<αν, τό κάτωθι τηλεγράφημα: «Μηνβ; Γεβργιάδης πληροφίρεΓ δτι έντολή 'Υμ'δν ΤαμίΙον θϋμί'ων πολέμου έ ένρινε άηοοτολΐν 175.000 δραχμήν άναπήΐθ^ς νιμοθ Ηρακλείου. 'Υπο6ά5λ» θερμήν παράκλησιν διατά Ιψι «μεοον άποοτολήν κβθίτι άνάπη ροι κυριολιχΠΜΑς λοιμοκτονοθν. θιρμώ; ιϋχαρΐοτοθμεν. Πρίεδρος 'Ομ^σπονδίας 'ΑναπήρωνχαΙ θομάτ»» πολίμοι/Νβμ§ν,Ή;,αχλεΙοϋ—Δα βςβίθυ. Γ. θίλασσινί{.» ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ Τί δηοι/ργιΐίν τβν ΟίχονομιχΛν έγνώ ριβεν, εις την Γενικήν ΔιοΕχηοτν Κρή ιψ, δ-ι δύναται νά προβαίνη είς άνα δρομ;χ5ας διβριομβϋ; χατιοτίροα 'Γγκονο πρ(.σβπικοθ, ηΐς κινουμΐναβ Ί ΠΩΣ ΘΑ ΕΞ4ΖΦΑΛΙΣΟΩΣΙΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟΝ ΑΙ ΔΙΑΝΟΜΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΛΑΊ'ΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ χ Θ«ϊ3«ν μέ την έν τ9 κόλ«ι θ γ φ τάς τβλιυταίαις ημέρας τοΐ τάτου χειμΝνοΐ, ο κ. ΝομαρχΉ κβίννβε προχβέί ε!{ α«νΓ«κτας βαιν τβς Μ«τ«8ι ιτληρβφορΐας: ηρχιββν Α συνεχιζομίνη δ 8 κ»ησιν ς ηρχ χζμ κοχκιρίβτ, πβΓβλβηνν δτί 8" ιτ»ρ«τείνβ< το ΜαΙ δτι λόγω τής έκ τοότης ίπμι- βυργβυμένης άνϊργιας θά πϋί*νβν 6 ά- ριθμές των δβομίνοϋν τής άνϊΐλπψ &>; &
  πόρ«ν τής πόλβΝί, έφρόντιαχ »» τΐΒρ
  (Κ; τΛν διάββαιν τοθ Τβμίίου Φι)αν·
  βριιπ(>{ έκ των νννατ&ν πέρων τη; φα·
  ρβλον(»« τοΰ Έμπβιικοϋ Έπιμιλπτη-
  ρίου ηοοον δρβχμών 20.000 «αί έν συν-
  ή ό θ Δ ΐ θΐ
  ρχ
  κννοήσΐι μβτόι τοθ Δήμον καΐ
  μικου Συσοιτίοϋ νά άρχίοο Α ρχ
  συοοιτίου κατ' &ρχά« μέν χιλΐιιν μβρί
  δνν, μβτά δύο ίέ ημέραις αΰξάνβντοί
  χκ> &ριθμοΟ των! «νέργειν,τΐεριοαοτέριιν
  μέχρι τοδ βημείου νβ «νίλθυαιν «Ι με¬
  ρίδας εΐν 1500
  »'Η αυ{ησι« χβδ άριθαοΰ τβν ανβρνων
  Ιβ«κ«ν αφορμήν βΙ« τά «Φιλαν8ρ&ικ>χ>
  Ίδρύμοΐτα» ν« ε'θιισιν βΐ; ενίσχυσιν
  διά ποαου δρ. 10 000 Διά τβδ άιΐοτίλΐ-
  οθίντος ίΰτω συνολικου ποαοΰ των δρ.
  30 000, 8έλ«ι ίί«Μολου8ήσο ή παροχή
  αυιβιτίου μεχρι τής πρβαΐχβθς Δευτίρας
  ίί ΤρΙτΓς Κατά ουνιννοηαιν έκ π*ρκλ·
  λου, γινομίνην μϊτ*ίύ ίμβδ, τβδ Λη
  μάρχου καΐ τοΰ Πρόεδρον τού Δημοτι-
  κοδ Συμβουλίβυ θά αναλάβη τβ συσσί-
  τιον μετά την έ^τμισιν τδν άνωτέρε)
  Δή Πά ώ θά έά
  θ«τ«, χβές το
  δβ
  «ηϊφ»οιββν 4 Δή-
  άλ
  ΙΑΗΟΝΕ! ΚΑΤΕΛΑΒΟΝ
  ΤΟΝ ΗΟΑ11 ΣίΙί'ΟΣ
  .•ΗΝ ΑΙ 29 Ίανουαρίου
  '(τού άνταποκριτοδ μας).—
  1 Άποψινόν τηλεγράφημα έκ
  £ Λονδίνου άναφέρει ότι ό άρ·
  Ίαχωνικοΰ σώμα
  υβς να διβθβςη εξ ΙόίΛιν το» άλλ«« 30. τος αποβασεως εν Σαγγαη κα-
  000 δραχμάς, οννβχΐζ&ιν έφ' &3ον ίίβ»· τέλαβεν έν ονόματι τού Μι*ά·
  λ«ν έϊ«κβλβ»Θήαβι ύφ.ατααενπ άν&νκη δ τήν πόλιν κα^αργήσβις τήν
  Λόνν τπϊ ιτβιρΒΤκσι%ι« τη; καχβχβιρίβς. .. ,. ' , _ , ^ ι ι ·β ι
  »Ώί ίτβ έιόκενον ίηίίδιι βτβν π»·,"*· , ί,κην διοίκησιν,
  χιοεν ή παροχή τβθ αυσβιτΐου ίέν ί»·? *Ί? τον λιμένα τής Σαγγαης
  χ ή ρχη ! ? μ ής γγης
  ηήρχβ κατάλβνβΐ των αηορβιν, ουτ· ϊΙ« χαταπλέουν διαρκώς Ίαπωνς-
  τόν Δήμον ου» εί; τό ΤβαΐΙβν Φιλαν λ ^
  τόν Δήμον €ΰ(· εί; τό Ταυε,ϊον Φιλαν-
  βρΐίπίος, το οποίον ίΐχβ τβιοδτβν
  μονον δια 260 πβρίπβυ βΐκβγενείβς, έ-
  νεν»άτβ ϋ το ζήτημα τή. άνϊρν'«ί τό
  Α "β ϊυΐιχέν ν' αύζήβς) τόν Λ
  ρΐθμόν τώ/ δίομίνων πίριθάλψίκς άλλά
  ι* έν ΐιηηρχενέ άποΐιτούμβνοςνλιχό; χρβ-
  νος ίιά τοιαύτην προπβρασκίυβστιχήν
  ίργαβίαν, άφ' βύ πρό πολλου εχομεν
  συσΐήσει τόσον είς τέ ν Δήμον δα β ν ν«·
  βίς το Ταμείον Φιλβνθρωπίβς ν ά μιρι
  μνώσι, λόνν έν τούτοις διαΐφόρειν 6χ>-
  οχΕρΐι&ν οέν επετεύχθη* ήν«νΜάοθη·
  10ΟΧΑΤΕ2ΤΙΟΗ Ν ΤΑΙΙ2
  ΕΙΣ ΙίΗ ΚΑΠΑΟΝΙΑΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Ίανουαρί
  ου (τού άνταποκρι-ίθΰ μας.—
  „ . ___ . "Η Μαδρίτη άναγγ.λλει άπό-
  μβν να ενεργήσωμεν έσηβυαμένΝς έκ ψε ότι ή έν Καταλωνία έ-
  Ζ&ΪΓΆίΐΖ *1;»;ηΤ™ ^·Ρ·^ εί,ήλθ. είς φάσιν πλή-
  »αΐ την Χ«ρβφ«λβ»«πν να ρους ειρηνευσεως- Αι στρατι-
  όλφάό τιαΐ ί έέβλ ύ
  «ρμβδίβ»; α την Χ«ρβφ«λβ»πν να ης ρ
  κχρακολουθηοουν πρέςπρόληφινάτόπλΐν. ωτικαΐ αρχαί έπέβαλον παντού
  Αλλα μη άρκβοθ»ντ«; βί; τςδΓβ σο-,τήν τ»ξιν. Τά καταληφθέντα δή
  ^^Γ^^ΑΤ^1' »»*«* «««"· Επεδόθησαν υπό
  ί
  Υ^^Γφ^^ΑΤ^1 » « Εη υ
  μόν δϊτΐϊ άναλαμβανΐι «πό τής «ρο- των εργατών εις τας νομίμους
  βεχους Δευτέρα; νά δα««Μ? έ{ Ιίίκν ά-' Δημοκρατικάς αρχάς.
  ποΛλβιστικβς κόρειν, α κκταρτίακσι ]
  χατάλονον τ&ν άηόρΗν καί πρό><βιται νά έκδοβοϋν δελτία άσφαλίςβντα την μ η ^μ ρ ηβρΐίν β Δήμος. Πράνματι ώς θά έμά- καλλιτέραν διανομήν. Ο Τ2ΙΜΠΙΔΑΡΟ2 ΜΕΤΛΒΑΙΗΕΙ ΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ ΤΑ Λ1ΜΕΝ.ΚΑ ΜΑΣ Κατά τήν γενομένην χθές συνιδριαοιν τβν μβλ&ν τή; Λιμινιχής ΈπιΐρθΓ.ή; συνεζητήθη ιύ;ί»ς τί οίκονιμ:κό^ ζήχη· μα τοθ ΛιμενικοΟ Τΐμΐίο» Ηρακλείου &ηό την επιφύλαξιν δ ί»ς είς προιεχή συνεδρίβσιν ληφθοθν ίριστιχ»! άποφάΐεις επ" αδΐΓ.0. Έηίσης εγένετο σχεηχή συζήτησις διά την εκτέλεσιν τδν ίργων τής κατα- :χιυίί{ τβν χρηηιδωμάτα* τ&Ο λιμένος μή άποχρυστίλλββιιθΜν σχετικήν θε- τικβν γνιομών. ΟΙ ΠΡΟΙΦΥΠΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ Τβ δ«οϋργβ!ον Γιωργίας έτοποθέτη α«ν είς την Γιτο'γιχήν υπηρεσίαν Ή κλιίου τρ«Τ: γ»ω; ό<οιι; ϊπιος ί άηοχλιιοιικβ: είς τήν τακτοπιίηΐιν τιβν γιωργικβν κλήρββν ιών προσφόγβν χα' διά ά; άπαλλοτριώΐκς. Έκ τού ι»ν οί δύο ανέλαβον ή?η δπηςεοίαν, Β?α!ύ· τιρον θά κΐταρτιοΒ^ ή Ιπιιροπή διά τάς έκτιμήοεις τβν «λήρων. ΤΟ ΥΔΩΡ ΤΩΝ ΜΟΥΑΑ1ΟΝ Τό ένταθθα παράβτημα τεθ ΓενικοΟ Χημεΐοιι ι!( απάντησιν έγγράφου τί) Νομαρχίας δι' (δ οΟϊτ) ιζήιηαε πληρο φορίας ττιρΐ τοθ ΜΗαλλήλΐυ πρός τοθ Οϊαΐος τοθ δϊοαγβγείου γνωρ£ζει 8τι τί ίί5»ρ κιριίχει «ινα ηροχαλοθντα έλαφράν δμ Λ είναι άχατ^Αληλον «ρβ; Ο Π1ΘΑΝΟΣ ΚΑ1Ρ0Σ ΣΗΜΕΡΟΝ Άατεροςκοτιεΐον 'Αθονβν διά ήδ Τό ιεΐον Αθοβν διά ς τού κρός τα Γεωργιχβ Έπίμίλητήοία ΜαΙ ΔμεναρχιΓα γνοορί- ζιι 8ιι πισανβς χαιρός σήμερον Σλδδζ- τον φέρεται είς ολόκληρον σχιδάν τήν χώραν ολίγον νεφι^ώδης ή" νεφελώδης χαχά διαλείμματα θίρμοχρπαία ολίγον ανωτέρα την χθέ;, άνιμοι βορΐιανατο· λιχο'. Ιιο( βοριΐοδυτιχαΐ λοθινιΐς ή μι- τριοι, χαΐά περιοχάς δέ ηλϊ διαλείμματα ίοχιιροί. ΠΥΡΚΑΪΑ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ Προχθέί την 4 «αί 15' έστ)μειώ9») Ιναρ ξις πυρκαϊά!; είς την οίκΐ^ν τοθ χ. Ί5ο- μενίνς Άντννκχάχη, ηαρά τήν σννοι κίαν Έβραι-χή Χανίων. Τό πθρ μ%χ»16 θτ) Ιμ «Ο μαγχαλίοιι ,ιίς μιρ(χα ρο0χα( τί οποίαι είχον &αώα^ Ι»τός τοθ δωμα τίοκ. Προοίραμέντις πολίται χατώρθιο οαν νά έντοπίΐουν άμίαβς την πυρκαϊά καί &0κο ίκάησχν Ιλάχοια άντιχεί μεν?. ΟΕΛΤΙΟΣΙ! ΤΟΥ ΚΑΙΡ1Ϊ ΑΘΗΝΑΙ 29 Ίανουαρί ου (τού άνταποκριτοΰ μας).__ Σήμερον ό χαιρός εσημείωσε μεταβολήν επί τά βελτίω. ΑΘΗΝΑΙ 29 Ίανουαρίου (τού ανταποκρς-ΐού μας).— Η λίρ» σήμερον ί»ιμί,ο ά ββ, ~ 29 Ίανουαρίου (τού άνταποχριτού μας).— (Ό Διευθυντάς τοΰ Πολιτικόν Γραφείου κ. Τσιμπιδάρος ά· ανεχώρησε σήμερον είς Θεσσα¬ λονίκην ηροκειμένου να έκφω· νήση λόγον έξ όνόματος τής Κυβερνήσεως. ΕΟΙϋΠΤΑΤΗΣΕ ΙΩ Μ.ΪΡιΜΙΙΒΙ ΑΘΗΝΑΙ 29Ίανουαρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγράφημα έκ Βελιγραδίου άναφέρει ότι εσημειώθη ευρεί» εηαναστατική κίνησις είς τό | Μαυροβούνιον. Οί Μαυρο- βούνιοΐ, άποβλέπουν είς τήν ά- ποτίναξιν τής Σερβικής κυρι- 'αρχίας καί παλινόρθωσιν τής ανεξαρτησίας των. Ο ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1Α ΖΗΤΗΣΗ ΒΙΚΟΝΒΜΙίΑΣ ΕΥΚΟΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 29 Ίανουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Καθ* ,όί αγγέλλεται είς τήν Βουλγαρίαν άποοτέλλεται άν , τιπρόβωπος τής Κοινωνίαν των Εθνών Ενα μελετήβη την «ίκονομικήντηςκατάστασιν. Β·· βαιοΰται ότι ή .Βουλγαρία Θά ζητήση εύρείας οικονομικάς ·$· ΑΝΑΚΡΙΒΗ ΤΑ ΓΡΑΦΕΝΤΑ ΠΕΡΙΛΝΑΣΧΚΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Ι ΑΘΗΝ % Ι 39 Ίανουαρίου (τού άνταποκροτοΰ μας).— Εί; τάς πρωϊνάς εφημερίδας άνβγράφησαν πληροφο,ρίαι περΐ ί επικειμένης κυβερνητικής με- ίτοΐβολήϊ, εύρυτέρου χαρακτή- ίρος. ^ Άποψιναί έγκυροι ανακοι- νώαεις τονίζουν ότι ,αί πληρο¬ φορίαι αυται είνε άνακριβείς. _