99094

Αριθμός τεύχους

3078

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

31/1/1932

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΩΪΝΚ
  ίγκυροι α*ος.
  • ότι αί πληρο.
  ιίνε ανακρι^ι;^
  οΠνεμρισε
  λΟΝΔΙΝΟΥ
  6» Ιανουάριον
  ριτού μας).-,
  »Ρ«Ϊ έκ Λονδί
  >υογος ν.. υ4νι
  ενιζέλος μ*,».
  ίόν είς Παρΐβί.
  Ί εις συμνιληρω.
  ιήσεις μετά των
  υλικών κύκλων.
  Έϊϋΐιιοιι
  Μ ΣίΙΙ ΗΣ
  Ιανουάριον
  ιριτού μας).-
  ^λεγράφημχ £«
  ιέρει ότι ό άρ·
  ι«<ονικοϋ σώμα· .έν Σαγγάη κ»« ε,ατι τού Μΐκά- καταργήσας τή» Εκησιν. ν* τής Σαγγά»;ς κρκώς Ία 1 ΤΑΞΙΣ ΙΤΙΛΟΝΙΑΝ Ί*νου*ρί ,οκριτού μας.— ίναγγ&λλει άπό- Καταλωνία έ- Ιε είς φάσιν πλή· ος. Αι βτρατι· πέβαλον παντοθ αταληφθέντα 6*1 πεδόθησαν ύ»ό ς τάς νομίμους ΡΧ« ΜΕΤΐΒΑΙΙΙΕΙ ΑΛΟΝΙΚΗΝ 29 ·Ι*νουαρ£οβ ιριτοθ μο^)·"" τοθ Πολιτικόν "σιμπιδαρος *' ρον είς Θεσσ*· ν» ονόμ«τος 0ΜιΥΡΙΙΒ9ΥΙΙΙΙ ιριτού Ικ Βελιγρα Γ,μιιώθη ευρεί» κίνησις εις *· Οί Μ*«Ρ? [πουν εί; **)» *' Σερβικήν όθ Ι» V. 01 ΖΙΤΙΣΙ Ε Υ Κ0 ΑΙΑΖ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡ1ΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΗΡΑΚΛΕ Ι Ο Ν ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑφΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΡΙθΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 16 διευθ, ιδιοκτ. λναρεαχ μ. ζωγράφος: ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916 ΕΤΟΣ 17αν.- ΑΡΙΘ- ΦΥΛΛΟΥ 3.078 ΑΓΡΟΤΑΙ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΑΥΤΗΣ~ ]Ό Διοικητής τής Άγροτικής Τραπέ ζης κ. Γόντικας, παρακληθείς προέβη είς τάς κάτωθι δηλώσεις έν σχέσει πρός την κατάστασιν των άγροτών καί την ενίσχυσιν αυτών παρά της Άγροτικής Τραπέζης]. «Άπεβη εσχάτως σονήβεια διά τηλε- γραφημάτων πανταχόθεν έκιτορευομέ- νων νά παριστάνεται ή ϋπαιθρο; ώς εύρισκομένη έν πλήρει αναστατώσει. ΟΙ χωρικοί παρουσιάζονται ως άνεβο- χατεβαίνοντες πρός τας πόλεις είς πεν θίμους «πορείας πείνη$» διά νά έκλιπα- ρίσουν μερικές φουχτιες άραβόσιτον μέ τόν οποίον θά σωθοΰν άπό βέβαιον Βάνατον αύτοι καί αί οικογένειαι των. Έν πρώτοις οί χωρικοί ουδέποτε έ¬ παυσαν άνεβοκατεβαίνοντες πρός τάς πόλεις είτε διά . τας μικροδιαψοράς των είτε διά παζάρια ©που πολλάκις προ- μηθεύοντατ καί Ινα μόνον μάτσο πράσ- σα όπως δύνανται νά βεβαιώσουν οσοι γνωρίζουν άπό επαρχιακάς πόλεις. Αί συνήθεις λοιπόν καί καθημεριναΐ κά- θοδοι των άγροτων διά τάς ανάγκας των δέν πρέπει,νά παίρνουν την μορ¬ φήν δεινού δράματος. "Οσον άςρβρα τάς στερήσεις των άγρο¬ τών ταύτας αντελήφθη εγκαίρως καί εγκαίρως έλαβε τα προοήχοντα μέτρα ή Άγροτική Τραπέζα, ήτις τόσον προ- χείρως καί έπιπολαίως κατηγορεΐται, ότι δέν λαμβάνει ύπ' όψιν της την δύ¬ σκολον κατάστασιν, είς την οποίαν ευρίσκονται οί αγρόται μερικών περι- φερειών της χώρας καί οχι 6λοι. Καί δ μ ως ή 'Αγροτική Τραπέζα οχι μόνον τώρα άλλά καί άπό τα τέλη Νοεμβριού διαπιστώσασα την εξάντλη¬ σιν των έφοδίων των άγροτών μερικών περιφέρειαν ανέλαβε νά αντιμετωπίση την ενίσχυσιν των πεινώντων άγροτών καί των οίκογενβιών των καί την συν¬ τήρησιν των κτηνών των. Είνε άνάγκη νά καθορίσωμεν ότι πρόκειται διά την συντήρησιν των πραγματικώς στερου- ρβναν *α« οχι «ερΐ συστημοΐτικής δια- τροφής ολοκλήρου της Έλληνικής ΰ παίθρου. Εΰτυχως, ©υτε ολοι οί αγρό¬ ται πεινοΰν, ο&τε όλαι αί περιφέρειαι δβινοπαθοΰν. Είνε βέβαιον ο,τι αί στε¬ ρήσεις εφέτος έπεξεταθησαν είς έκτα¬ σιν μεγαλειτέρον η άλλοτε καί λόγω τής παγκοσμίου κρίσεως ϋτις περιέλαβε καί την Έλλάδα καί λόγω αλλεπαλλή¬ λων ζπμιών είς τάς εσοδείας, άλλ' είνε έίΐίσης βέβαιον, ότι καί είς αύτά τα βτερούμενα χωρία ύπάρχουν καί πέντε Α δέκα ή καί πενήντα οικογένειαι, αί οποίαι έχουν τα μέσα της αυτοσυντη¬ ρήσεώς, όπως ύπάρχουν καί περιβσότε ραι ΐαως αί οποίαι στεροΰνται τούτων. >; Είναι πάρκ πολΰ επικίνδυνον ομως
  ενας οΐκονομικός οργανισμόν όσον
  δήποτε κοινωφελης καί αν είναι νά
  εξέλθη είς την ύπαιθρον καί νά παρέχη
  ανεξετάστως καί άνεξαιρέτως πρός
  πάντας δάνεΐα ή άραβόσιτον κατά τέ
  δόγμα: «Μετράτε κεφάλια καί κόβετε
  σκβύφιες.» Διά τουτο καί ή Άγροτική
  Τραπέζα άπό των άρχών τού Δεκεμ-
  βρ ίου —επαναλαμβάνομεν—παρεσκεύα¬
  σε μεθοδικ&ς τόν έφθδιαομόν των πράγ
  ματι πασχόντων άγροτών δι' άραβοσί¬
  του, μεριμνώσα ώιά την συντήρησιν
  αυτών καί τοΰ μικροΰ ποιμνίου των.
  Είς τού; μεγάλους κτηνοτρόφους έχο-
  ρηγήθησαν κτηνοτροφΐκά |δάνεικ είς
  μετρητά κατά κεφαλήν, Ίνα δι' αυτών
  άγοράσωσι ξηράς τροφάς διά τα ζώα
  των. Τα κτηνοτροφΐκά ταύτα δάνεια
  ΰπερέβησαν τό ποσόν των δραχμϋν
  41.000.000. "Οσον άφορι? τοϋς αλλους
  αγρότας καί μικροκτηνοτρόφους ή
  Άγροτική Τραπέζα, έκτιμήσασα εγκαί¬
  ρως καί δεόντως την σοβαρότητα
  της καταστάσεως καΐ τάς έπειγούοας
  ανάγκας, έχειρίσθη τό ζήτημα μετα
  ταχυτητοςτ καί συστήματος άποκλεισα
  σα έν προκειμένω πάσαν στενότητα
  αντιλήψεως καί φευτοοικονομίαν. Διά
  τούτο δταν μέ τό πρώτο χιόνι, τό ©-
  ποίον έφερεν είς απόγνωσιν τούς στε-
  ρβυμένους αγρότας καί τού; μικρούς
  χτηνοτρόφβυς οί διάφοραι εΐσαγωγεΐς
  άραβοοίτβυ παρέμενβν άναμένβντες
  επί ημέρας πολλάς τα φορτία των ή
  'Αγρβτική Τραπέζα Εχουσα είς χείρας
  της άγορασμένβν καί έτοιμοπαράδο-
  τβν άραβόσιτβν 1.5ΟΟ τόννβυς αρίστης
  ποίβτητος τόν διβχέτευσεν είς τό εσω¬
  τερικόν των στερουμένων περιφερειών.
  Χυνέβη δέ κατι τό οπβίον σπανιώτατα
  βεβαίως συμβαίνει έν Ελλάδι την
  ιδίαν, δηλαοή πρωΐαν κατά την οποίαν
  οί χωρικοΐ, είσήρχβντο είς τάς ©εσσα-
  λικας πόλεις διά νά ζητήσβυν άραβό¬
  σιτβν βαγόνια πλήρη έκλεκτοδ αρα-
  βοσίτβυ είχον φθάοει είς τβύς σιδηρβ-
  δρβμικούς σταθμβύς των πόλεων τού¬
  των. Καί τότβ βμως βίξ προχϊΐρβλόγοι
  κατήγοροι έμέμφθησοον την Α. Τ. Ε.
  διότι δέν είχεν άγοράσει φβρτίον άρα-
  βοσίτβυ μέ άόριστβν παράδβαιν καί μέ
  τόν δρβν τοίφ Βόλον, είς χ«μ« μάλι-
  στα δεκάρας τινάς εύθηνβτερβν κατ
  οκάν καί τό οποίον ΐσ«ί β<* ανεμένετο μίχρι σήμερον, ένφ έν τφ μβταϊι» θά άπίβνησκβν βλ« τ« έγχυμβνοδντα προ- ^ τήβ ««λ»κήί *4ί»)νβτρββί«ί, άλλά είχεν άγοράσει όσον έτοιμοπα ράδοτον άραβόσιτον εύρε ν έν Βόλω κατά δύο δεκάρας ακριβώτερον μέν την οκάν, άλλά είς σάκκους καί οχι είς χΰμα καί μέ παράδοσιν άμεσον καί μέ έξηκριβωμένον ζύγιον επί των βα- γονίων έντός τοΰ σιδηροδρομικού Σταθμοΰ Βόλου καί οχι επί τοΰ κατα στρώματος τού πλοίου. Την τεραστίαν διαφοράν της μιά; συμφωνίας άπό τή; άλλης άντιλαμβάνεται πλήρως, πάς ό έχων καί άμυδράν έστω Ιδέαν έμπορι- κών ορων. "Εκτοτε ή Άγροτική Τραπέζα δέν έπαυσε δι' αλλεπαλλήλων τμηματικων κατά δεκαήμερον προμηθειων νά έφο διάζη συνεχώς τάς στερουμένας περι¬ φερείας δι' έκλεκτοΰ άραβοσίτου τύπου «γκάλφοξ» ξηροΰ καί ύγιεστάτου διά τόν οποίον ουτε εν παράπονον διετυ¬ πώθη κατά την εποχήν αυτήν καθ' ην ολοι έκ συστήματος μεμψιμοιροΰν. Καί ένω μέχρι της στιγμής ταύτης έχουν διοχετευθςί καί διανεμηθη κανονικώς εί; τάς στερουμένας αγροτικάς περι φερείας ένδεκα χιλιάδες (11X00) τόννοι άραβοσίτου καί συνεχίζεται αδιακόπως ή προμήθεια καί ό εφβδιασμός αυτών, κατηγορεΐται ή Άγροτική Τραπέζα, δτι τρέφει τούς ατερουμένους αγρότας μέ ύποσχέσεις. Συνέβη δέ νά δημοσι- εύεται έν κυρίω αρθρω εφημερίδος έ- πίκρισις κατά τής Άγροτικής Τραπέ¬ ζης, δτι δηθεν κωψεύει αυτή είς τάς επικλήσεις των άγροτών ένω είς την δευτέραν σελίδα τού αυτού φυλλου τής Ιδίας εφημερίδα; έδημοσιεύετο συγχρόνως προκήρυξτς δημοπρασίας τής Άγροτικής Τραπέζης διά τετάρτην, έκ 3.000 τόννων προμήθειαν άραβοσίτου. (Ή συνέχεια είς την 2αν Σελίδα) ΗΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΠΡΑΞΙΣ. Σήμερον άν δέν σφάλλωμεν θά συ- νέλθη τό παλαιόν καί επί δεκαετίαν ο¬ λόκληρον άδρανήσαν Συμβούλιον τοθ Συλλόγου Φιλελευθέρας, δπως σκεφθή καί συζητήση επί των τοπικων κομμα- τικών μας πραγμάτων. Ότι Ιχει πολλά νά είπη καί διά πολλά νά σκεφθή τό εί- ρημένον συμβούλιον, δέν χωρεΐ άμφισβή τησις καμμία. Άλλ' ή πρώτη τού πράξις άν κανο¬ νικώς συνεδριάση καί έν πλήρει άπαρ- τία συσκεφθή πρέπει μάς φαίνεται νά είνε ή άφορώσα τα βιβλιάρια των Φιλε- λευθέρων έκλογέων καί ή έξεύρεσις μέ- σου παρακλήσεως πρός απόκτησιν των. Έτσι θά γίνουν δύο καλά. θά έξυπηρε- τηθοθν οί ΐδιοι οί έκλογεΐς ποθ θά άπο- κτήσουν τα βιβλιάρια των πρώτον καί δ σκοπός τής άναβιώσεως τοθ Συλλόγου δεύτερον. Τ Ο ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ. Πρός τόν συμπολίτην Υπουργόν των Οίκονομικών κ. Μαρήν απεστάλη χθές τηλεγράφημα τοθ ΓεωργικοΟ Έπι- μελητηρίου Ηρακλείου διά τοθ δποίου διατυπώνονται νέαι παρακληθείς διά την άπόσταξιν των βεβλαμμένων οΐνων. Είμεθα βεβαιοί δτι δ συμπολίτης "Υπουρ γός καί παρά πάσαν ϊσως δυσκολίαν, θά έξεύρη τρόπον νά Εκανοποιηθώσιν οί οί- νοπαραγωγοί. Δέν είνε μεγάλη άλλως τε ή ποσότης των βεβλαμμένων κρα- σιών, είνε δέ άναντίρρητον 8τι χωρίς τό μέτρον τής άποστάξεως θά πληγώσιν καιρίως άρκετοί μινροπαραγωγοί, άτυ- χήσαντες καί έξ άλλων λόγων τελευταί¬ ως είς τάς γεωργικάς των εργασίας. Έ¬ νω προφανώς ήσαν ίξιοι καλυτέρας τύ- αρχάς Κρήτης εγκύκλιον διά τής οποί¬ ας έφιστά την προσοχήν αυτών ίνα μή αί μηνύσεις επί τοκογλυφία γίνωνται α¬ φορμαί ΙκβιασμοΟ των πιστωτων παρά των δανειστών. Δίκαιον βεβαίως τό μέ¬ τρον. Έν πάση περιπτώσει ώς έπ' ε¬ σχάτων έπληροφορήθημεν,σωρεία παρα- πεμπτικών βουλευμάτων τοθ Πρωτοδικεί ου μας κατά σεσημασμένων τοκογλύφων απερρίφθη δπό τοθ Έφετείου καί διά λόγους παραγραφής τοθ άδικήματος καί δι' άλλας αφορμάς. Δέν θά ήτο συ- νεπώς αύτό τοθτο τό γεγονός αρκετόν διά νά μή όποβάλωνται πλέον μηνύσεις κατά τοκογλύφων; ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ (Ό «Μίνως») Κύριε Διευθυντά, Είς τό περί «Μίνωος» άρθρίδιόν σας θε- ωρώ έπάναγκες νά προσθέσω έν συνεχείο ολίγας συμπληρωματικάς λέξεις. Τό κτίριον είς τό οποίον στεγάζεται ό «Μίνως» εγκατε¬ λείφθη πρό έξαετίας περίπου άπό τόν πρώτον ενοικον (ιόν κ. Καροϋζον αν καλώς ενθυμού¬ μαι) λόγφ τοΰ μεγάλου σεισμοίί. Είχεν υπο¬ στή ολίγας ρωγμάς καί δπως δλοι καί ό κ. Καρούζος εφρόντισε διά τό καλύτερον. Κατόπιν τού ευρέθη είς άνθρωπος τολμη- τίας—καί άληθές τόλμημα υπήρξεν ή ένοικί- ασίς τού—καί τό μετέτρεψε άπό μίαν όλόσκε- την μονοκατοικίαν είς ολόκληρον καί μάλι- στα πεφημισμένον ^ξενοδοχείον, τό «Μίνως». "Ησαν τότε πολύ καλύτεροι οί καιροί, τό χρήμα έκερδίζετο ευκόλως, καί δμως κατε- κρίθη ό τότε νέος ένοικιαστής δτι εβαινε κατά κρημνών διότι έδωσε τό ακριβώτερον ενοίκιον ποΰ έπληρώθη ποτέ είς τό Ηράκλει¬ ον 8 χιλ. δραχμάς μηνιαίως. Καί ταυτοχρό¬ νως έδαπάνα άφειδώς διά την άνακαίνισιν τοϋ έσωτερικοϋ τοϋ κτιρΐου καί έπίπλωσίν τού. Κατώρθωσε δέ νά τό καταστήση άντά- ξιον τής φήμης τοϋ Ηρακλείου, ώς πόλεως έχούσης μεγάλον πλούτον καί κίνησιν καί ζωήν, μέχρι σημείου ωστε νά τό θαυμάζουν οί ερχόμενοι ξένοι καί φεύγοντες νά δημοσιεΰ ουν έγκώμια διά την οργάνωσιν, έπίπλωσίν, διά τα κομφόρ τού κλπ. Ώς δτου ληξάσης τής πενταετοΰς άν δέν σφάλλω ενοικιάσεως καί έπαναληφθείσης πεντάκΐς τής δημοπρασίας ενοικιάσεως τού λόγφ τοΰ δτι ό τόσην ωφέλειαν προσπορίσας είς τόν διαχειριστήν τοϋ ακινήτου Δήμον προ ■αέφερε κατωτέραν τιμήν σύμφωνον δμως μέ τάς σημερινάς περιστάσεις, τείνει να διαλυθ(ί τό λαμπρόν τούτον Ξενοδοχείον μας άπλούστατα διότι ό διαχειριστάς Δήμος σο- βαρολογών ύποδεικνύει την εκκένωσιν ώς λύσιν τής έκκρεμότητος καίτοι ουδείς άλλος παρουσιάσθη ένοικιαστής. Αύτά είχα νά προ- σθέσω είς τό άρθρίδιόν σας διά νά μάθχ) ή δημοσία γνώμη πώς χαλοϋντες καί κτί ζοντες κατορθώνομεν νά μην εχωμεν ποτέ τίποτε καλόν είς τόν τόπον. Μετ' ευχαριστών διά την φιλοξενίαν. Παλαιός ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΠΚΟΙ ΚΛΗΡΟΙ. "Ηρχισεν επί τέλους ή τακτοποί ησις των προσφυγικών κλήρων τής πε¬ ριφερείας μας διά τούς δποίους τόσος λόγος εγινε τελευταίως έκ μέρους καί των ενδιαφερομένων άγροτών προσφύγων καί τοθ τύπου καί έξ άφορμών δικαιοτά των. Διά τοθτο καί σημειοθμεν ευχαρί¬ στως την έναρξιν τής σχετικής εργασί¬ ας, βεβαιοί δντες δτι θά περατωθή συν¬ τόμως καί ούτως ώστε νά λυθη^ τό ζήτη¬ μα καί εγκατασταθώσι παγίως είς τούς έπανεκτιμηθέντας κλήρους των οί τόσον άδικηθέντες αγρόται πρόσφυγες τοθ ή- μετέρου ΝομοΟ. ΗΤΟΚΟΓΛΥΦΙΑ. Ό 6φυπουργός τής Δικαιοσύνης κ. άπηνθυνΐ πρός τάς δά ρα. Καϊ δεν εϊνε τίς περισσότερις φο· ρες δ φόβος τής απόλυτον Ιλλείψεας των μέσων τής ανντηρήσεως—φόβος φανταοτιχδς ίπαναλαμβάνα —πον ώ» &εΐ οτην αντοκτονία. Είνε Ιδίας ό φό¬ βος τής ελλείψεως τον περιττον. Κνττάξετε τους ναναγισμένονς χρη>
  ματιστάς των ημερών μας. Αντοκτο·
  νονν διότι αυριον δεν ίχονν νά φανε;
  Κά&ε &λλο. Έτερμάτισαν την ζωήν
  των γιατϊ δεν Θά βϊχαν αυριον τάς ά-
  νέαεις πον εϊχαν χαϊ χ&ίς—δλα ίχεϊνα
  δηλαδή τα περιτά πράγματα, μέσα είς
  τα δποϊα εζούσαν δταν ίκέρδιζαν πολλά
  χρήματα. Στη ζαή μας πον δίν την δι¬
  έπει λογιχη άλλά ψνχολογία—καϊ μά·
  λιστα κακή ψνχολογία—τό πβριττό ε"χ8ΐ
  γίνει απαραίτητον. Καί ακοτωνόμαατί
  ακριβώς γι' αντό. ΟΙ γονεϊς αννή&ως
  χόβονται ν' άοφαλίσουν τό οικονομικόν
  μάλλον των παιδιών των. 'Αξιέπαινος
  φροντίς. Άλλά μιά καλη φιλοσοφία τής
  ζωής δπλίζει πολν αποτελεσματικωτέρα
  τονς άν&ρώπονς διά τονς αγώνας της
  άπό μιά δποιαδήποτε περιουσία. Ή μό·
  νη &ετική Άμννα εϊνε δ πλοντος τής
  ψνχής. Δϋτός $ΐνε δνεζάντλητος. Καρ·
  ερία εϊνε τό Ιμβλημα των Ισορροπημέ ■
  νων: Ό ϋάνατος εϊνε τόσο βέβαιος ώ¬
  στε ή Ιδέα τον νά άρχβ διά νά πάρη·
  γορήοΐ) καϊ την πειό πικραμμένη ζωή:
  Ή ζωη αυτή θά περάση τόσο γρήγοραΐ
  Σνμπέρααμα: "Οχι μόνον ή αδεία
  τσέπη βάζει τονς άν&ρώπονς στό μνήμα.
  Άλλά καϊ τό αδίΐο κεφάλι. Καϊ πρό
  πάντων αντό. Οί σοσιαλισταί των Άκρων
  ειμπορεί νά διαφωνονν. Ή διαφωνία
  των δμως—δίν άναιρεϊ την πλάνη των
  ιοΐκονομικών λόγων. Δεν σας
  νβται ,·
  ΑΣΜ0ΔΑ10Σ
  ΟΟΟΣ^ΛΙΛΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩβ
  ———————
  Άηί> μίαν στιχομν&ίαν δύο Χαϊκων
  τύηων πον Ιτρεχαν νά ηάρονν ψωμϊ καί
  φαί δωρεάν, Ιψάρεναα την ά»ό'λουτ?ον
  φρααι:
  —ΔΙν το ξέρεις; Ή Αδεία τσέηη χα·
  τεβάζει τούς άν&ρώπονς στό μνημαΐ
  Δεν γνωρίζω, διότι δίν δχονοα τα
  προηγούμενον, εάν επρόκειτο περϊ χοϋ
  εηιλόγον χαμμιας αΰτοχτονΐας «δι' οί
  κονομικονς λόγονςι 1} καμμιά! οκηνο·
  ϋΐθίας κατάλληλον νά δικαιολογήση την
  πραγματοποίησιν μιας τέτοιας Ιδίας—
  πον πίρααεν ϊσως άπό τό μναλό των
  δύο άνέργων ή κανενός δμοιοπα&ονς
  των. Ή φράσις έν τούτοις, ήταν επι-
  γραμματική, προκειμένον διά μίαν πλά
  νην τής Ιηοχής, ή όποία τόαονς πραγ
  ματιχώς ίφερε στό μνημα—με τή &έ
  ληαί των καϊ παρ' δλην την διορατικό*
  τητά των. Ή πλάνη αυτή χρίνεται τό
  σο μεγάλη δσο παναρχαία καϊ ριζικη
  υπήρξεν: Είς μάτην δ μέγας κυνικός
  τής Κορίν&ον: δ Διογένης, ήγωνίσ&η
  νά την διαλύση, άποδεικνύων δτι ίχο
  μέν άνάγκη καϊ Άλλον πλούτον, Ικτδς
  τον αυνήϋονς, διά νά ζήαωμεν. Αίγος
  άέρας, λίγος ήλιος, λίγες βιταμίνες, λί-
  γες ΰερμίδες πον μπορεΐ νά προμη&εν
  &ϋ κανεΐς Ιργαζόμενος ατοιχ»ιωδώς,
  άρκονν διά την ανντήρηοίν μας. "Ωοτε
  —ή Άποψις δτι τό ζήτημα τής ανντηρή
  σεως παίζει τόν μεγαλύτερο ρόλο στΐς
  αντοκτονίες δι' οΐκονομιχονς λόγονς,
  εϊνε ίποϋέτω ίπιφανειακη μόνον. Πολ
  λες φορες ενρέϋηοαν άρκετά χρήματα
  οτΐς τσέπες των αυτοχτονούντων διά λό
  γονς οΐκονομικονς—άρκετά δία νά τοίς
  ανντηρήσονν Ιπϊ ημέρας/ Δεν εϊνε λοι
  πόν ή άπόλντος έλλειψις οΐκονομικών
  μέσων πον φέρνει τό πιατόλι τον ανιό
  χειρός είς τόν κρόχαφον. Εϊνε δ φόβος
  τής αυριον ή μάλλον τής μεθαύριον χαί
  τ^ς ί,ηψιϋαύριο*—μιά χα&αρή χΐμαι-
  Ο ΟΡλΙΟΣ ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΝ ΑΟΓΟΣ
  ό εκφωνηθείς υπό τοΰ Έπισκόπου
  Πέτρας Κου Διονυσίου έν τφ περικαλ-
  λεΐ Ναφ τής Μεγάλης Παναγίας Νεα¬
  πόλεως πρό τοϋ νεκροΰ τοϋ μακαρί-
  του Μιχ. Ι. Ζωγράφου.
  Άείμνηστε Μιχαήλ Ζωγράφε!
  Ό θάνατός σου προσθέτει λύπην είς τάς
  λύπας τής οικογενείας σου, τής τε στενωτέ-
  ρας καί τής ευρυτέρας, καί των άγαπών-
  των σε, διά των αλλεπαλλήλων πληγμάτων
  κατ' αυτής, έν τφ προσώπω νεαρωτάτης
  έγγονής,—χαράς καί καυχήματος των άπα-
  ρηγορήτων γονέων της—καί των έπ' άδελ-
  φαϊς χαί επί θυγατρί γαμβρών σου. Δέν έ-
  στέγνωσαν άκόμη τα δάκρυα χαί δέν ήρέ-
  μησαν αί ψυχαί χαί αί καρδίαι των δεινώς
  πληγωθέντων. Δέν έπουλώθησαν άκόμη αί
  διανοιγεϊσαι βαθεΐαι πληγαί, τάς οποίας
  έρεθίζει ό θάνατός σου καί αύξάνει χον
  πόνον των.
  Τούτου συμμετέχει ζωηρώς ή κοινωνία
  Νεαπόλεως καί των πέριξ, οί πολυπληθεϊς
  συγγενεΐς χαί οί φίλοι σου, οΐτινες άθρό-
  οι συνέρρευσαν χαί συντετριμμένοι περι-
  στοιχίζουσι τόν νεκρόν σου, έχδηλούντες
  την πρός σέ αγάπην χαί εκτίμησιν χαί εύ·
  γνωμονούντες δι' δσα υπέρ, τοϋ σύνολον) έ-
  μόχθησας.
  Τοιαύται καί διά σέ αί άνεξιχνίαστοι
  καί αίώνιοι βουλαί τοϋ Θεοΰ! Έκτελεϊται
  ή θεία απόφασις: «γή εί καί είς γήν άπε-
  λεύσει». Απόφασις σχληρά χαί όδυνηρά
  άλλά δικαία, έπαχολούθημα τής παρακοής,
  τής παραβάσεως τής θείας έντολής άλλά
  καί πάλιν προλαμβανομένης τής πανωλε-
  θρίας, δηλ. τής απωλείας τής ψυχής, διά
  τής άπολυτρώοεως ημών υπό τοϋ Σωτή¬
  ρος, χαθαριζοντος. ζωοποιοΰντος καί σώ-
  ζοντος τοΰς, είς αυτόν πιστεύοντας.
  Άλλά ταύτα έν παρόδφ. Στρέφω τόν
  λόγον είς τόν βίον σου, προσπαθών νά
  σέ σκιαγραφήσω, όσον μοί είνε δυνατόν.
  Μέ τόν πρόσχαιρον τούτον κόσμον, τόν
  οποίον σήμερον έγχαταλείπεις, προστιθέ-
  μενος είς τοΰς πατερας, συνεδέθης επί 85
  συναπτά έτη (έτος γεννήσεως 1847). Ή έν
  αύτω ύπαρξις σου άφίνει ζωηρά χαί άνε-
  ξίτηλα ΐχνη, φωτεινά χαί άδρά σημεϊα πο-
  λυμεροΰς χαί χαρποφόρου δράσεώς. Συλλέ·
  γων αύτά, ώς εϋοσμα νεχρολούλουδα, σοΐ
  πλέχω τό νεχριχό στεφάνι, τό έπάξιον εγ¬
  κώμιον των άρετών σου, των οίκογενεια-
  χών, των χοινωνιχών καί των πατριωτι-
  χών ύπηρεσιών σου.
  Λέγων νεχριχό στεφάνι, έλησμόνησα
  πρός στιγμήν έκείνο τό οποίον προέλαβες
  ό ΐ&ιος νά πλέξης, χαί τούτο είνε τα χαλά
  παιδία σου, «χαυχημα καί στέφανος σου»
  χατά τόν απόστολον Παϋλον' άντάξια τοϋ
  πατρός, ένστερνισθέντα χαί προάγοντα τάς
  υπέρ Πατρίδος χαί άγαθού ίόεας χαί πάν
  ό,τι καλόν αυτοίς έκληροδότησας, διαπρέ-
  ποντα χαί τιμώμενα έν τοίς ίϋίοις κύκλοις
  χαί έν τή ευγενεί σταδιοδρομία αυτών* χαί
  άγογγύστως περιθάλψαντα τούς των τελευ-
  ταίων έτών τής ζωής σου πόνους καί θλί·
  ψεις. Τό έμψυχον τούτο στεφάνι άκτινο*
  βολ»ϊ ηβρί την ροοόν σον, ηοοσδίδον α^
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Όμιλών
  Κινηματογράφος.—Σήμερον 3 παραστάσεις.
  Απογευματιναί μέ την γλυκείαν όπερέτταν
  ό «Ύπασπιστής των θύσσάρων» 100ο)ο ό-
  μιλοΰσα καί άδουσα Γαλλιχή μέ την Μέντυ
  Κρίστιανς καί τόν Ζάν Άντζελο, επί πλέ¬
  ον μίχυ μάους εύφυέστατον.
  —Αυριον τό συγκλονιστικόν έργον τοϋ
  Έρ. Μπατάΐγ «Τό Παιδί τού Έρωτος»
  100 ο)ο όμιλοΰςα καί άδουσα Γαλλιστί μέ
  την Μαίρη Γκλόρυ.
  ΠΑΡΛΑΝ «Απόλλων».— Σήμερον 4
  παραστάσεις. "Ωρα 1.30. μ. μ. νέον πρό-
  γραμμα, τα 5ον, 6ον,καί 7ον έπεισόδια τοϋ
  έργον «Κραυγάζον Φάντασμα». "Ωρα 3.30
  μ. μ. ωρα 5.30 μ. μ., «αί ώρα 9.30 μ.μ.
  τό 25 ο)ο όμιλοΰν Γαλλιστί έργον «Μαρο-
  κινοί "Ερωτες» η «Λεγεών των Ξένων».
  Αυριον τό έγχρωμον όμιλοΰν άριστούργη-
  μα «Σάλλυ ή χορεύτρια».
  ΑΓΡΟΤΑΙ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΧΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  (Συνέχεια έκ της 1ης Σελίδας)
  'Αλλ' ή μέριμνα της 'Αγροτικης
  Τραπέζης δέν περιωρίσθη είς τουτο. Ε¬
  πιθυμούσα αυτή νά απαλλάξη τοϋς α¬
  γρότας των ταλαιπωριών πολύωρον, καί
  έπιπονου διαδρομή; άπό των άπομε-
  μακρυσμένων χωρίων] των μέχρι τής ε-
  δρας των ένεργουσών την διανομήν
  αντιπροσωπείαν συνέστησεν εΐδικά συν-
  εργεϊα, άτινα περιερχομένη τα δεινο-
  παθοΰντα χωρία φροντίζουσι, όπως
  ί>π©γράφωνται τα γραμμάτια παρά των
  δανετσθησομενων χωρικών, οΐτινες δέν
  ύπβχρεοϋνται πλέον νά κατέλθουν
  είς την έδραν τής Άντιπρβοωπείας.
  Μόνον μία 'Επττροπτι 2—3 χωρικών,
  αρμοδίως έξουσιοδοτουμένη παρά των
  λοιπών, παραλαμβάνει τόν άραββσιτον
  καί δικνέμει αυτόν συμφώνως πρός
  κατάστασιν διανομης καταρτιζόμενον
  παρά της Άντιπροσωπείας. 'Εννβεΐται
  δ,τι χρειάζεται καί σχετικη ύπομονη
  διά να προλαμβάνουν τα συνεργεΐα
  νά έξυπηρετοΰν δλους, καθ' «ίσον μέ
  ανυπομονησίαν καί νευρικότπτα δέν
  είναι βεβαίως δυνατόν νά παραλάβουν
  ολοι άραβοσιτον έντός διημέρου. Ε'ί
  μεθα βεβαιοί, ότι οί πραγματικαί α¬
  γρόται άναγνωρίζουν εΰγνωμόνως,
  την μετά μεθόδου, οτοργης καί ένδια-
  φέροντος ουνεχιζομενην ενίσχυσιν αυ¬
  τών καί έκτιμοϋν την άγωνιώδη προσ
  πάθεικν, Ην καί αί έν τω Κέντρω καί
  ταίς επαρχίαις υπηρεσίαι της Τραπέ
  ζης καταβαλλουν παλαίουσαι μέχρι
  μεσονυκτίου διά την αντιμετώπισιν των
  άναγκών. Τό ωραίον είναι, ότι υπήρ¬
  ξαν καί αστυνομικαί αρχαί, «Ι οποίαι
  υπέβαλον μηνύσεις κατα των Δ)τ»ν
  των Ύποκαταστημάτων καί Άντιπρο-
  σωπειών διά την υπέρ τάς κεκανονι
  σμένας ώρας καί κατά την νύκτα έ
  ξαντλητικην καί κοπιώδη εργασίαν
  τού προσωπικού, έχρειάσθη δέ η πα-
  ρέμβασις τοϋ Ύπουργείου τής 'Εθνι-
  κής Οίκονομίας διά νά παύση ή έκ
  μέρους των άστυνομικών άρχών ένό
  χλησις καί νά μάς άφήσουν νά έργα-
  ζώμεθκ καί την νύκτα υπέρ των ά-
  γροτών. Πλήν τούτου έχουσιν έγκαί
  ρως διαβιβασθή έμιτιστευπκαι οδηγίαι
  είς τάς στερουμένας περιφερείας, ίνα
  οί διευθυνταί των Ύποκαταστημάτων
  καί Αντιπροσωπείαν καί έν ελλείψει
  άραβοσίτου, άντιμετωπίζουν άμέσως
  καί προσηκόντως μίαν οιανδήποτε έ-
  Η Ζωη ηογ Περνα
  ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  Η ΗΛΙΚΙΑ
  Μεγάλη αναστάτωσις στό γυναικεΐο κό-
  σμο μέ τό ζήτημα πάλι τής γυναικείας ψή-
  φου. Σχόλια καί είρωνείες δίνουν καί
  παίρνουν. Τα περισσότερα άφορούν την ή-
  λικία καί όλοι είνε βεβαιοί πώς αί γυναϊ-
  χες προτιμάνε νά μή ψηφίσουν, παρά νά
  όμολογήσουν πώς είνε άνω των τριάντα
  έτών. Δέν θέλω νά δικαιολσγήσω τίς γν-
  ναίκες οΰτε νά άμφισβητήσω αυτή την ά-
  δυναμίο τους, την οποίαν βρίσκω πολϋ φυ-
  σική έφ' όσον ή ήλικία παίζει τόσο σπου-
  δαΐο ρόλο στά μάτια των άνδρών. Άλλά
  θά ήθελα νά συζητήσω αύτό τό ζήτημα
  άπό μιά άλλη άποψι.
  Είνε κοινώς πρραδεδειγμένον δ<ι ή γν- ναϊχα ώριμάζει πολϋ ένωρίτερα άπό τόν άνδρα. Απόδειξις πώς μία νέα 17 ή 18 έ¬ τών μπορεϊ νά παντρεντή χαί νά κρατήση σπίτι, χωρίς τό γεγονός νά φανή διόλου παράξενο, ένφ ένας άνδρας σ' αυτή την ήλικία θεωρεϊται άχόμη παιδί καί άν τύχη νά ζητήση παντρειά θά προκληθοΰν ένα σωρό συζητήσεις καί σχόλια, καί θά κριθη ώς μή ώριμος γιά την εύθύνη χαί τα βάρη τής έγγαμης ζωής. Άφού όμως ή^ γυναϊκα ώριμάζει ένωρίτερα γιατί τό διχαίωμα τής ψήφου νά τής δίδεται άργότερα άπό τόν άνδρα; "Η οί γυναΐκες Ιχουν λίγο μυαλό καί δέν μπορούν νά κρίνουν, οΰτε νά ψηφίσουν, όπότε δέν θά έπρεπε νά τούς χορηγηθή τό διχαίωμα τής ψήφου, ή έχουν κι' αύτές άρ- κετό καί πρέπει νά ψηφίζουν άπό τδν και- ρό πού ψηφίζουν καί οί άνδρε;. Γιατί αύτό τό σύστημα μοΰ φαίνεται σάν νά ορίζη πώς όσο μυαλό έχουν οί άνδρες στά είκοσι, τό άποκτοΰν οί γυναΐκες μόνο στά τριάντα. Άλλά τότε, κύριοί μου, φαντασθήτε πό σο ζημιωμένοι βγαίνετε, άφού γιά νά πά ρετε μιά γυναϊκα πού νά μπορήτε νά συν- εννοηθήτε μαζί της, πρέπει νά είνε του¬ λάχιστον κατά δέκα έτη πιό ήλικιωμένη άπό σάς, άλλοιώς χινδυνεύετε νά μή μπο¬ ρή ή γυναϊκα σας νά σάς νοιώση... Η ΜΟΝΤΕΡΝΑ ξαιρετικην ανάγκην.Βεβαίως δμως δέν ηννοήσαμεν ποτέ ότι όλοι οί κάτοικοι μιά; περιφερείας άνεξαιρετως Θα λαμ βάνουν άπό .την Άγρβτικήν Τράπε ζαν σύνταξιν συντηρήσεως είς σάκκους άραβοσίτου. Παρά τάς έπικρίσβις των μϊμψιμβί- ρων εχομεν την Ικανοποιητικόν βυν- αίσθησιν ότι ή 'Αγροτική Τραπέζα έ- πραγματοποίησε εφέτο; άληθινόν ά- θλον διά την ενίσχυσιν των άγροτών των ευρισκομένων είς δεινήν στερησιν.» —Κονδύλιον—λοβιτοΰρα. Ό «Φιγκαρώ» πληροφορεΐ ότι ή ν- πηρεσία ενός «γλυκυτάτου» μυστικοϋ κονδυλίου άφορώντος προπαγάνδαν έ- ξωτερικοΰ καί κρυφάς υπηρεσίας, διε- ξάγεται ώς ακολούθως: Ή κεντρική ύ- πηρεσία τοϋ Ύπουργείου των Οϊκονο- μικών τής Γαλλίας έκδίδει τό ένταλμα είς τό όνομα τού λογιστικόν τμήματος τού ένδιαφερομένου ύπουργείου καί ό ύπουργός ή δ άντιπρόσωπός του^ καί άπό χέρι είς χέρι δίδει τό ποσόν είς τόν δικαιούχον τού κονδυλίου. Ό «Φιγκα- ρώ» προσθέτει ότι τάς ημέρας αύτάς έκάη εις τό Καί Ντ' Όρσαί άσυνήθης ποσότης χαρτιών καί ότι διά τόν λόγον τούτον ό κ. Μπριάν παρέδωκε την αρ¬ χήν δύο ημέρας μετά την άνλάηψιν αυ¬ τής υπό τού νέου ύπουργείου. Άφίνει δηλαδή ό «Φιγκαρώ» νά εννοηθή ότι τα χαρτιά αύτά ήσαν α'ιτήσεις πολιτευο μένων οί όποΐοι έζητοΰσαν νά μετά¬ σχουν είς την διανομήν νών μυστικών κονδυλίων καί ότι άν δέν έκαίοντο θά τούς έξέθεταν πολύ. —Καυγάς διά μίαν ταινίαν. Τελευταίως δ Ίταλικός κινηματο- γραφικός οίκος «Τσίνες» εγύρισεν υπό τήνκαλλιτεχνικήν διεύθυνσιν τοϋ Μπραγ κάλια μία ταινίαν «Κατεβασμενα ίστία» την δποίαν μερικοί κριτικοί δέν εύρή- καν επιτύχη, ώς έκ τούτου δέ προεκλή¬ θησαν ζωηραί συζητήσεις. "Ηδη αγγέλλεται,ότι μέ τάς συζητή¬ σεις αύτάς θά άσχοληθή καί ή δικαιο- σύνη διά νά καθορίση ά'παξ έτι τα πε- ρίφημα όρια τής ελευθερίας τής κριτι- κής. Ή δίκη προήλθεν άπό την κριτικην τοϋ κ. Ραντόνε, ό οποίος έμέμφετο τόν ήθοποιόν Φοντάνα, ότι μέ τό παίξιμό τού άφήρει κάθε ζωήν άπό την ται¬ νίαν. Είς απάντησιν δ Φοντάνα τού έστειλεν ύβριστικήν επιστολήν καί ό Ραντόνε υπέβαλε μήνυσιν. ΤΕΟΡΑ' Ταχιΐαι κα{ ηγγυημέναι ίιτι διβρβώοίΐ; παντός βΐβοιις ώρολο- γί»»ν. Έηιοιοο8ώα«ς κοαμηαάτνν, ώ νρμμςρ, ρ καί επιστημονικήν Τιμβί άσυνβνώνιατοι. Ζ: ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ ϋ_ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ο- τή έκτακτον λαμπρότητα, όσω καί άν θαμ- βώνη ό σπαραγμός επί τώ χωρισμφ σου Ή φιλοπατρία, καλλιεργουμένη είς την ■ψυχήν σου, ώς σπουδαστοΰ τής ΡιζαρεΕου Σχολής, έκκολάπτεται πρό τοϋ είκοστοϋ έ- τους τής ήλικία; σου.ΑΊ παραμοναί τής με- γάλης Κρητικής έπαναστάσεως τοϋ 1866 σέ φέρουν πρό διλήμματος—, νά συνέχισις τάς σπουδάς σου διά τό στάδιον τού Κλη- ρικοΰ, ή νά άνταλλάξης τό σεμνόν ένδυμα τής Σχολής μέ την πενιχράν άλλ' ένδοξον στολήν τοϋ έπαναστάτου, την ησυχίαν καί την μελέτην την εύμάρειαν καί την άσφά' λειαν, μέ τόν θόρυβον των έπαναστατι- χών στρατοπέδων, μέ τα δεινά, μέ τάς στε ρήσεις, μέ τάς ταλαιπωρίας, τάς περιπε¬ τείας καί τούς προφανεΐς κινδύνους ενός αμφιβόλου καί άνίσου αριθμητικώς χ.λ, α¬ γώνος— .Προετίμησας τδ δεύτερον. Ήγω- νίσθης επί μακρόν μετά των συναγωνι- στών σου, διά νά δοκιμάσχις την πικρίαν τής ύποταγής καί τής δουλείας υπό τόν βα- ρύν τοϋ κατακτητού ζυγόν... Βαπτισθείς έν τη πατριωτιχή κολυμβή- θρα, σφυρηλατηθείς, ένηλικιωθείς, άνδρω- θείς, λαμβάνεις έν ειρήνη διάφορα άξιώμα- τα, ήτοι γραμματέως έπαρχείου (Ιεραπέ¬ τρα) άρχιγραμματέως Διοικήσεως (Νεάπο¬ λις Σφακιά)* έκλέγεσαι μέλος έπαναστατι- κών συνελεύσεων, ώς πληρεξούσιος τοϋ Νομού σου χαί διαδραματίζεις σπουδαίον πρόσωπον μετ* άλλων έπιλέχτων πατριω- τών, χαί δή των διαπρεπών Σφακΐανάκι- δων, έγκαλλωπίσματος τοϋ Νομοΰ Λασηθί¬ ου καί όλης τής Κρήτης, ώς πρωτεργατών χαί δορυφόρων τής ελευθερίας αυτής. Ταύτα γνωρίζουσι οί παρόντεςκάλλιον εμού, δι* ό χαί δέν κατέρχομαι είς λεπτο¬ μερείας, περιοριζόμενος είς μίαν φωτεινήν σελίδα τής ζωής σου, σχετικήν μέ τόν πε- ρικαλλέστατον τούτον ναόν, μέ τόν οποίον συνέδεσας τό δνομά σου δι* άρρήκτων καί χριισών δεσμών. Άναδιφών τα Άρχεία τής Ένοριακής Επιτροπείας Νεαπόλεως, άνεκάλυψα πρα κτιχόν συνταχθέντήν 23 Ίανουαρίου 1883 καί φέρον τάς υπογραφάς τριάχοντα προ κρΐτων τού άνθους τής Νεαπόλεως, μέ επί κεφαλής τόν άείμνηστον Επίσκοπον Πέ¬ τρας Μελέτιον (Χλαπουτάκην). Μεταξύ των έπιφανών τούτων Νεαπολιτών φέρεται χαί ή υπογραφή σου έκ των πρώτων. Ά- πεφασίζετε ομοφώνως νά άνεγερθϋ νέος ναός είς αντικατάστασιν τοϋ πεπαλαιοιιέ- νου καί έτοιμοοοόπον ναόν τής Μίγάλης Πνί Ή τοπιχή καί αύθεντική παράδοσις σέ φέρει δραστηρίως ένεργοΰντα παρά τψ τό τε Διοικητχί Κ. Άξελφ, υπό την προεδρί αν τού οποίον εξελέγη πενταμελής έπιτρο- πή, συμπεριλαμβανομένου καί σοϋ (2 Φε- βρουαρίου 1888), όπως φροντίζη περί συ· νεχίσεως των προχαταρχτινών ναί περί τής άπροσχόπτου προοδον τού έργον τής ά νεγέρσεως. Παρατρέχω τα αφορώντα την εξέλιξιν καί τάς διαφόρους φάσεις τού χολοσσιαίον έργον, ώς χαί την έτερον πολυετή δράσιν σον ώς ένοριακοϋ έπιτρόπον, ρέχτου χαί ζηλωτοΰ. Ότι ή προσωπιχή συμβολή σου δι' αύτό ήτο μεγίστη χαί πολύτιμος' ότι ό Ιερός ούτος ναός ήτο έν των γλνχντάτων ό νείρων σου χαί ότι διακαώς επεθύμει; νά ϊδχις την πραγματοποίησίν τού, άπελπιζό- μενος έν τή παρόδω τού χρόνου, ένε«α των χαθυστερήσεων τής αποπερατώσεως χαί των συχνώνδιακοπών,(Ι924)ώςέξάγεται καί έκ των θερμοτάτων σου πρός με παρακλή σεων. Ότε θεία συνάρσει χαί όμοφώνω γνώ- μΐΐ των κατοίκων, τή κοινιή σνμπράξει χαί τή γενναία σννδρομή πάντων των μακράν καί των έγγύς Νεαπολιτών καί Μεραμ βελλιωτών, έπανελήφθησαν αί εργασίαι, έ- πανειλημμέναι χαί έπίμονοι ήσαν αί πρός εμέ προτροπαί χαί σνστάσεις έκ μέρους σου—νά αποπερατωθή τό ταχύτερον διά νά προσευχηθής έν αύτφ, πρίν άποθάνης, ώς νά ώθεΐσο πρός τουτο υπό χακών προαι σθήσεων, ότι όέν Θά άξιωθής νά ιδής αϋ τόν άποπερατωμένον χαί λειτουργοϋντα. Δυστυχώς αί δυσοίωνοι προβλέψεις χαί οί φόβοι σου, επηλήθευσαν έν μέρει διά σέ, διότι έτος χαί πλέον πρό τής ιελέσεως των ίερών έγχαινίων (25 Σ]βρίου 1927), πολύ ήραιώθησαν αί άλλοτε συχναί έπισκέψεις σου, κατά την πυρετώδη περίοδον τής εν γενούς προσπαθείας, ένεκα παθήσεως των όφθαλμών σου, ήτις σέ έστέρησε τής άπο- λαύσεως τοϋ φυσινοΰ φωτός ναί τής Θέας τοϋ ωραίον σύμπαντος. 'Εμάντευον καλώς χαί 'πλήρως συμμετεί¬ χον τοϋ μεγάλου καί διχαίου πόνου σου. Ή λύπη μου επί τή στερήσει ταύτη έμε- τριάζετο υπό τής ϊδέας χαί τής πεποιθή σεως, ότι έβλεπες διά των νοερών όφθαλ¬ μών, αντικαθιστώντα^ έν προχειμένφ, τοΰς σωματιχοΰς τοιούτους, χαί έχαιρες ύπερβαλ- λόντως διά τα συντελεσθέντα. Ούτω δέ μετά 49 έτη άπό τής στιγμής. χαθ' ήν ύπέγραφί; την απόφασιν πεοΐ Ιβού ρβΐΡί έ» θίμϊλίων τού ΐβρον τούτον ναόν/1 κηδεύεσαι έν αϋτφ, μέ όγδοηχονταπενταε- τή ζωήν, προπεμπόμενβς είς τάς αϊωνίονς μονάς υπό των βαρυαλγούντων φιλοστόρ γων τέχνων σου καί λοιπών οίκείων, φί λων χαί συμπολιτών μετά των τιμών χαί τής εύγνωμοσύνης, αΐτινες άρμόζουσιν είς τούς εργάτας τού χαθήχοντος, είς τούς χοινωφελεϊς άνδρας, πρός τή άγαθή μνήμΐ) άφίνοντας εαυτούς άριστον ΰπόδειγμα πρός μίμησιν τοίς άπογόνοις. Οί τριάχοντα συνεργάται καί συναγωνι- σταί σου έν τφ στενφ έκχλησιαστιχφ στά- δίψ, άπηλθον πρό πολλοΰ χρόνου τού κό σμου τούτου. Έπέζησας τούτων χαί ϊδες έχπληρωθέντας τούς χοινούς πόθους. "Ητο πάντως μεγίστη ευτυχία καί παρηγορία διά σέ χαί μεριχή άμοιβή την έκδουλεύσεών σου. Ιδιαιτέραν συγκίνησιν προξενεί χαί ή σύμπτωοις της 23 Ίανουαρίου (1883) πρός την τού θανάτου σου (23 Ίαν. 1932). Δέν πρέπει νά μείνη απαρατήρητον, ότι ήσο έκ των σπανιζόντων πλέον λειψάνων των παλαιών καιρών, έκ των Ιερών έκεί- νων χειμηλίων, άτινα όσημέραι έκλείπουσι. Ταυτα, άγαπητέ Μιχαήλ Ζωγράφε, πρός τιμήν καί μνήμην σον, διά τάς πολλαπλάς καί πολυτίμους υπηρεσίας σου' πρός πάρη γορίαν καί τιμήν των τέχνων καί σνγγενών σου χαί πρός παραδειγματισμόν τής νέας γενεάς, ήτις μνήμων των ΰπερανθρωπων άγώνων χαί θυσιών τής στρατιάς των ά- γωνιστών καί ήρώων υπέρ των έθνιχών χαί θρησχευτιχών άθανάτων ϊδεωδών, τη- ρή ύψηλά την ιεράν χαί ένδοξον σημαίαν τούτων, χωφεύουσα καί άντιδρώσα έρρω μένως είς πάν νέον κήρυγμα έθνοχτόνον καί άντιθρησκευτιχόν. Εϋχομαι ιδιαιτέρως χαί δέν Θά παύσω νά δέωμαι, όπως ό "Υψιστος, διά των πρεσβειών τής 'Υπεραγίας θεοτόκου, άν ταμείψη έπαξίω; την μαχαρίαν ψυχήν σου καί άναπαύστι αυτήν μετά των αγγελίαν χαί των άγίων. Άντί υλικόν στεφάνου, δέξαι τα αίσθή- ματά μου άγάπης χαί εκτιμήσεως, διά των οποίων, ώς δι' άειθαλών ανθέων καί εύω δεστάτων μύρων, μετά των ειλικρινός δα κρύων μου, ραίνω τόν νεκρόν σου χαί θά ραντίσω μετ* ολίγον τόν νβοσκαφή τάφον σου. Άναπαύσοκ έν εΐρήνιι άείμνηστβ καί πό- λνκλανστε Μιχαήλ Ζωγοάφβ. Τ όΠΕΤΡΑ» ΑΐβίτΥΧΙ©- ΘΑΝΑΤΟΙ.— Πρό ημερών παρέδωσε τό πνεΰμα'πρός Κύριον είς ηλικίαν 90 έτών έν Αθήναις παρά τή συνοικια Κυψελης ένθα έφημέρευσεν ώς Ιερεύς πρό 40 έτών ό Γεώργιος Καλυτεράχης πατήρ τοΰ φί- λου συμβολαιογράφον Άγιον Μύρωνος χ. Εμμανουήλ Γ. Καλυτεράκη. Την κηδείαν, καθ" ήν έχοροστάτησεν ό Μαχαριώτατος'Μητροπολίτης "Αθηνών χ. Χρυσόστομος, παρηκολούθησεν απασα έν γένει ή ένορία Κυψελης ώς και πολλοί των παρεπιδημούντων έν Αθήναις Κρητών έχτιμώντες τάς Χριστιανιχάς άρετάς τού έχλειπόντος, άπεχαιρέτισε δέ τόν νεκρόν διά θερμής προσλαλιάς ό Άρχιμανδριτης κ. Πορφύριος Κυριαχίδης εξάρας τάς άρε¬ τάς τού. _ Είς τόν φίλον υϊόν τού μετασταντος πρε- σβύτον χ. 'Εμμαν. Καλντεράχην χαί,πάντα οικείον τον ή «'Ανάρθωσις» άπευθύνει ΘερμόταταΓσυλλυπητήρια. ^ » ΕΟΡΤΑΙ.— Αυριον εορτήν τοΰ Άγιου Τρύφων,ος, ό 'Επιθεωρητης των Δημοτ. Σχολείων"Γόρτυνος κ. Τρύφων Χ. Παπα- θανασίον δέν δέχεται έπισκέψεις λόγφ πένθονς. Γύρω στήν πόλι μας. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Καί χθές τό χρΰο ήτο άρχετά αί- σθητό. —Πάντως δέν άρνεΐται χανείς ότι ό χαι- ρός έμαλάχωσε. —Άς ελπίσωμεν ότι σήμερον θά έχωμεν καί τόν ήλιο. —Διά νά ξεμονδιάσωμε περισσότερον. —Νά άπολαύσωμεν δέ έχτός τής θαλπω- ρής, καί ολίγον φώς. —Διά τού καταρτισμοϋ κατάλογον των άπόρων καί τής εκδόσεως δελτίον. —Ών ή έφαρμογή συνεστήθη υπό τοΰ κ. Νομάρχου διά τα λαΐκά συσσίτια. —Πιστεύεται ότι ταύτα θά λειτουργήσω- σι καλύτερον χαί αποτελεσματικωτέραν. — Ώς υπεδείκνυε χθές καί έξ άλλης στήλης άναγνώστης μας. —Τα κρούσματα τής γρίππης. — Έξακολουθοΰν ώς μανθάνομεν νά έμ- φανίζωνται πυκνά. —Οί συμπολίται άς προσέχουν άχόμη χαί άς προφυλάσσωνται. —Διότι τΰ χρΰο είνε διαπεραστικόν χαί χρυώνει χανείς πολλές φορές. —Χωρίς νά τό καταλαβαίντι χαί χωρίς νά θυμάται χάν ϋστερα πού την άρπαξε. —Είς τάς χθεσινάς Άθηναϊχάς εφημερί¬ δας άνεγνώσαμεν ότι ή άρτι έπανελθοΰσα έξ Άμερικής καλλιτέχνις Μαρίκα^ Κοτο- πούλη. —Πρόχειται νά συνεργασθή μέ την Κυ- βέλην. —Πρός άναβίωσιν τού Ελληνικόν Θεα¬ τρον. —Τό γεγονός έκτός τής καθαρώς καλλι- τεχνικής τού σημασίας. —Είνε καί ένδειξις ότι καί μεταξύ των καλλιτεχνών μας τα πολιτικά πάθη ήρχι¬ σαν νά σιγάζονν... — Αφιχθη πο,οχθές ή άναμενομένη εϊδιχή τξάζ διά την ανωτέραν σχολήν χοροϋ τοϋ χ. Καρατσόλλι. — Ή τζάζ κάμνει σήμερον έναρξιν. —Προμηνύεται δέ έπίλεκτος χοσμοσυγ- χέντρωσις χαί γενικώς έξαιρετιχή κοσμική χαί χορευτιχή κίνησις. —Είς την ανωτέρω μοναδιχήν χορευτικήν μας αίθουσαν. — Ό «ύπασπιστής των θύσσάρ,ων» πού προβάλλει ό ομιλών κινηματογράφος τον Θεάτρου Πουλακάκη. —Είνε έργον άριστουργηματιχόν. —Αυριον ό ίδιος κινηματογράφος δί,δει τό περίφημον έργον τοΰ Μπατάΐγ: Τό παι¬ δί τοϋ έρωτος. § —Μέ την άλησμόνητη χαριτωμένη καλ- λιτέχνιδα τό "Αν θέλεις έλα σύ, Μαΐρη Γκλόρυ. ' —Ή ταινία είνε όμιλοΰσα χαί άδουσα «γαλλιστί». β Ρέπορτερ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ Λάμπρου Κανακάκη ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΑΝΑΒΛΚΘΕΝΤΟΣ ΠΛΕ1ΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Γιωονίοο Α. Τοαγκαράχη γενβγοκτημα- τΐου κα<οΙκο« Άϊιανίων Πεθιάβος. Καχό Ι) Γβαιογίον Ε. Γιανναχέχη καί 2) Ν·χολ. Ιβρμιτζάκη γκωυγειν Ματοίχων ώααύΐως Άΐ«ανΙαινΠε6ιά0ος. Άναβληθεΐς μέχρι τοϋΒι Ι ΐκεν νομ'- ιιοον λόγων 6 οιό νΰ ύκδ χοονολογίαν II Όκΐββοίου 1931 χοογοαμμματός μοο »1·ι- σιηοιασμιύ ■ροΐηρυχββίς καί διά τοΰ ύ«' αριθμόν 3004 τής Λθ θχΐωβρίου 1931 φύλ¬ λον χής ·νταϋθα εκδιδομένης ΙψημβαΐΒος «Άνόιίθωοις» ΑημοσΐΒκθΒΐς βημόθιος άναγ- καστικός πλειστηριαομός χ%> εν «φ ανα·
  <·0ψ «οογΒθμματί μου άνσφεοομΐνων καΐ εοιγβοφομβνιον άκινήτων κιιμένων έν τή «τηματΐϋή πεβΐφεοε α ΐο« χα>Βίοτ) 'Αϊΐάνια
  Οκθιαλος τής Είβηνοβικειαχής τοιαύτης
  Ήβακλείαυ, ιΐδοποιώ δ«ι κατόπιν τής χο-
  βηγήσεης αδείας «πό «ού κ. ΠοοεΙρα» τε>ν
  ϋρα>τοΒι>ών Ήβοκλβΐου Αιά «ής ύπ' Λ«ιβ.
  385 «ής 7ης ΝοιμββΙον 1931 πβά.«ι»ί τού¬
  το» γενησεται ά·απιρθέταις. κοός βΐσχοα-
  6·ν βιιϊ. 14,816,20 «ών «όκω« αύιάν άπό 25
  Αύίούοιου 1931 μίχβις έξαφλήσεως καί τ«ν
  γενηαομενοον έ£όϊων μέχοις άχοκληοαμής
  «ήν 28τ|» Φββροβορίοΐ) 1932 ήιιέααν Κιΐ||ΐα·
  «ήν χιί ώβα» 10—12 Λ. μ. εν*πιον «σό
  Σομβαλαιονβάφον Ήραιιλείοιι ΊωίννοβτΠα-
  χαχαοιλάον ή χον νομΐμον αύτιΰ άναπλη-
  ρητΟ καί έν «φ 4ν«α«θα κειμένψ Οημοοίψ
  νβανείφ 1011 |«θα «οί όΐβ >αλο«ν<αι οί βουλόμενοι να γΐνοασιν άγαοαστοί. ΆαμόΒιος 8ικασ»ιιιός κλΐ)«ήθ 4 <« νόμιιια ειιί «αν παοκειμένον. Έν Ήραιιλείφ «ό 10 Δεκεμβ8Ιοο 1931 Ό «ιύ έκισιΐΒ<ιθα·Τιΐς, εΙΑυχαιούνιος καί «αι,αγγιλλοντοΕ πΐηι είούοιος οικηγόοος Γώ 'Εζ ΑΒΕΔΙΣ
  Ηράκλειον 31 Ίανοναρΐου 1932
  ΑΝΟΡΘΟΣΙ-
  2Ν1ΚΑ
  ημερών παρέδωσε το
  ίς ηλικίαν 90 έτών έν
  νοικία; Κυψέλης ίν9β
  ΰς πρό 40 έτών 6
  ής πατήρ τοϋ „>{.
  Άγιου Μύρωνος κ
  εράκη.
  ήν έχοροστάτησεν δ
  >πολίτης Αθηνών κ.
  >λούθησεν άπασα έν
  ιέλης ώς «αί πολλοί
  ν έν Αθήναις Κρητ;ών
  στιανικάς άρετάς το^
  έτισε δέ τόν νεκρόν
  λιάςό Άρχιμανδρίτης
  .ιδής εξάρας τάς ήρε-
  τού μεταστάντος πρβ.
  αλυτεράκην καί,πάντα
  όρθωσις» άπευθύνει
  ηρια. »· ,
  ν εορτήν τού Άγίου
  ωρητής των ΔημΟτ.
  ι. Τρύφων Χ. Παπα-
  ΐαι έπισκέψεις λόγω
  λ,ι μας.
  ιϋο ήτο άρκετά αί·
  ιείται κανείς ότι ό και-
  δτι σήμερον θά έχωμεν
  ισωμε περισσότερον,
  ν δέ έκτός τής θαλπω-
  ισμοΰ καταλόγου των
  ,δόσεως δελτίων.
  Ι συνεστήθη υπό τού κ.
  ιΐκά συσσίτια.
  ταύτα θά λειτουργήσω-
  ποτελεσματικώτερον.
  ! χθές καί έξ άλλης
  μας. ^
  ιής γριππης.
  ώς μανθάνομεν νά έμ-
  άς προσέχουν άκόμη καί
  ι.
  ,ίνε διαπεραστικόν χαί
  ,λές φορές.
  ΐταλαβαίνχι καί χωρίς νά
  ι ποϋ την άρπαξε.
  άς Άθηναϊχάς έ.φημερί-
  τι ή άρτι έπανελθοΰσα
  λιτέχνις Μαρίκα^ Καίό-
  ΐυνεργασθχί μέ την &)·
  υιν τοϋ Έλλην ικού θεά·
  τος τής καθαρώς καλλι·
  ίας.
  ζις ότι καί μεταξΰ των
  ι πολιτικά πάθη ήρχι-
  )ές ή άναμενομένη βίδική
  :ραν σχολήν χορ,ού τοί κ.
  ι σήμερον έναρξιν.
  >6 έπίλεκτος κοσμοσνγ-
  κώς έξαιβετική κοομικη
  οω μοναδικήν χορευτικήν
  ής των Ούσσάρων» ί""!
  ών κινηματογράφος «ν
  κη.
  ιστουργηματικον.
  ις κινηματογραφος δρκ
  ,ον τού Μπατάϊγ: Τό *»'
  σμόνητη Χ*0ιτω?™ν&
  Θέλβιςέλα αν. Μοιςη
  , όμιλούσα καί ®<*><>α
  ,ΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  ου Κανακάκη
  ο-νρ
  ϊ,ονΐαιν
  Κ α * ό
  ί
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΕΙΣΤΙΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
  Ό Όργανισμός Διοικήσεως Μο-
  ναστηριακής περιουσίας Νομοΰ
  Ηρακλείου.
  "Εχομεν ύπ' όψει την ύπ' αριθ. 156
  χαί χρονολογίαν 23 Δεκεμβριού 1930
  απόφασιν αύτοΰ καί τό ύπ' αριθ. 1
  χαί χρονολογίαν 18 Ιανουαρίου ε Ι.
  έγγραφον τοϋ Κεντρικοϋ Εποπτικόν
  Συμβουλίου Ο. Δ. Μ. Π. Κρήτης περί
  εκΛΌΐήσεως των κατωτέρω αναφερομέ¬
  νην καί περιγραφομένων κτημάτων
  τών Ίερών Μονών Γοργολαΐνη, Σαβ-
  βαθιανών, Κυρίας Έλεούσης Κιθαρί-
  8ος καΐ Έπανωσήφη, έκτίθησιν είς
  φανερόν δημόσιον πλειστηριασμόν Ικ-
  ποιήσεως τα επόμενα άκίνητα κτή¬
  ματα.
  Α') τής Ίεράς Μονής Γοργολαΐνη
  Έν τή περιφεριφεία τοΰ χωρίου
  2ΐ«υράκια Μαλεβυζίου.
  ΐ) Είς θέσιν «Πατητηρόλακκος» έ-'
  λαιοφυτον καίάγρός 40 περίπου στρεμ¬
  μάτων έμπεριέχων 160 ελαιόδενδρα
  μεγάλα, 6 δρϋς, 4 άπιδέας, 4 συκάς, 5
  αγρι,αμυγδαλέας καί εν άλώνιον συνορ.
  χΐημασι Δράκου Φουντουλάκη, Γεώρ¬
  γιον Τσατσάκη, Δράκου Φουντουλάκη,
  Μιχ. Γαλενιανού, Γεωργίου Γαλενια¬
  νού, Ε'ιρήνηςχήρας Μιχαήλ Βελεντάκη,
  Νικολάου Γαλενιανού, Γεω,ρνίου Πα¬
  παδακη,Θεονύμφης χηρας Έμμ. Ρου-
  μπάκτ), Επαμ. Παυλάκη, Έμμ. Γαλε¬
  νιανού, κληρονόμων Γ. Βλαχάκη καί
  χληρονόμων Μιχ. Βλαχάκη, έκτιμηθέν-
  τα άνΐί δραχ. 250.000.Έν τή κτηματι-
  χτ] περιφερείςι τού χωρίου Πύργου Μα-
  λεβυζίου 2) είς θέσιν «Φυλακταρά» ά¬
  μπελος κουρούτακτα 15 στρεμμάτων
  κμάχια 2.
  Τεμάχιον Ιον, Βορεινόν άμπελος 8
  αΐρεμμάτων κουρουτακτά μέ δύο ε¬
  λαιόδενδρα, 2 άπιδέας, 6 άμυγδαλάς,
  5 μικρούς δρϋς καί 5 μικρά κυπαρίσ-
  σα συνορ. μέ δημόσιον δρόμον κτήμα¬
  τα χληρονόμων Ιωάννου Κερασσανοϋ,
  χληρονόμων Έμμ. Τζωρτζουλάκη «αί
  Μονής, έκτιμ. άντ}, δραχ. 60.000.
  Τεμάχιον 2. Άνατολικόν, άμπελος
  χουρουτακτά 6 στρεμμάτων μεθ' ενός
  στρέμματος λιάτικου με 16 ελαιόδεν¬
  δρα, 1 άπιδέαν καί 3 μικρούς δρϋς,
  συνορ. μέ κτήματα Μονής, άγροτικόν
  δρόμον έκ δύο μερών καί κληρονόμων
  Έμμαν. Τζωρτζουλάκη, έκτιμ. άντί
  δραχ. 50.000.
  3) Εις θέσιν «Χρυσοπηγή» άγρρς
  (άλωνοχώραφον) 2 στρεμ. μέ 7 δρΰς,
  5 χαρονπέας μεϋ' ενός στρεμ. άγριά-
  δος μέ 30 μικρούς δρϋς, 7 χαρουπ,έας
  3δ πλατάνους καί 2 έλαίας μεθ' ενός
  στρεμ. άγροϋ ποτιστικοΰ μέ 1 ρογδιάν,
  2 λεμονέας, 1 νερατζέαν, 5 κερασσέας,
  Ικαρυδιάν καί 1 έλαίανκαί μετά οι¬
  κίας αποτελούμενης έξ ενός Ισογείου
  καί ενός άνωγείου δωματίων καί ενός
  σταΰλουυ έν καλή καταστάσει καί έρεί-
  )ΐια τριών οϊκημάτων, έξωθεν δέ των
  Ιο,ειπίων 2 μεγάλα κυπαρίσσα, συνορ.
  δρόμον έκ δύο μερών
  Τεμάχιον 2ον.Έλαιόφυτσν 20 στρεμ
  με 46 ελαιόδενδρα καί 2 δρΰς, συνορ
  κττιμασι Μονής, Ιωάννου Ανδρεαδάκη
  δρομφ άγροτικφ καί μέ δάμακα, έκτιμ
  αντι δραχ. 40 000.
  6) Έν τή αύτη κτηματική περιφε·
  ρεια καί είς θέσιν «Άνάγωγον» τεμά·
  χια 3.
  ;μον καί κτήματα Έφεδρικοΰ Τα-
  Ηρακλείου, έκτιμ. άντ. δραχ.
  Β')Τής Ίεράς μονης Κυρίας Έλε-
  "ίσης Κυθαρίδος Μαλεβυζίαυ έν τή
  (*τ|Γ|ματική περιφερεία, τοϋ χωρίου Κυ-
  '" ριδοςΜαλεβυζίου 4) Είς θέσιν «Κ*»"
  ^ Λαγκός» τεμάχια τρία.
  Τεμάχιον Ιον. Ελαιοφύτου μετ5 ά-
  ιού 5 στρεμ. μέ 18 ελαιόδενδρα καί
  δοϊν, αρχόμενον έκ τής άμαξητής ό-
  'ϊ μέ πλάτος 30 μ. είς τό μέσον 24
  . καί είς τό άνω μέρος 21 μ. εύθεία
  θαμμή ά*ό κάτωθεν έ'ως άνωθεν, (έ-
  ιν έκ τοϋ άκρον τοΰ κτήμα-
  τοντου οί κληρονόμοι Ιωάννου Πα-
  άκη) συνορ. μέ άμαξητήν οδόν, χτήΊ"
  οτα Μονής, κληρονόμων Πατεράκη
  Β^ δρόμον αγροτικόν, έκτιμ. άντί δρ.
  0,000.
  ί Τεμάχιον 2ον. Ελαιόφυτον μετ* ά-
  ""·"' 12στρεμ. μέ 86 έλαιόδεγδρα,άρχό-
  έκ τοΰ κάτω μέρρυς μέ 67μ.εϊςτό
  ^οον68μ.καίεϊςτόάνω μέρος69μ.εύθεία
  ΡΡεΐμή άπό κάτωθεν έ'ως άνωθεν καί
  χτήμαρι μονής έκ δύο μερών
  άγροτικφ έκ δύο μερών,
  "Μ* άντί δραχ. 100,000.
  ^εμάχιον 3ον. Ελαιόφυτον 8 στρεμ.
  ^ΐβός ποτιστικός 4 στρεμ. μέ 89
  οοενδρα καί 1 δρΰν, συνορ. κτήμα-
  ^Μονής, Έφημερίου Κιθαρίδος καί
  δημοσίω καί άγροτικφ έκτιμ.
  °(?αχ. 110.000.
  Έν τή αυτή κτηματικη περιφερεία
  ^ ;Ϊ5 θέσιν «Μυλωνονς» Τεμάχια 2.
  1 τάχιον Ιον. Ελαιόφυτον 25στρεμ.
  102 ελαιόδενδρα, 10 δρΰς, 1 χαρου-
  ιν,χαί 1 άχλαδέαν
  ^Τ)ς έκ δύο μερών,
  βΐδος καί δρό
  .. „ κτημασι
  έφημεοίου Κι-
  Τεμάχιον Ιον. Κάτωθι τής άμαξητής
  οδοΰ ελαιόφυτον 2 στρεμ. μέ 9 έλαιό
  οενδρα, συν κτήμασι Μύρωνος Ι Χρι
  στοφοράκη, άμαξητή όδφ, άγωγφ ύ
  ορομύλου καί κτήμασι Μονής, έκτιμ
  άντί δραχ. 12.000.
  _ Τεμάχιον 2ον. Κάτωθι τής άμαξη
  τής όδοϋ ελαιόφυτον 10 στρεμ. μέ 41
  ελαιόδενδρα, 4 δρϋς «αί 1 χαρουπέαν,
  συνορ. μέ άμαξητήν οδόν, άγωγόν ύδρο
  μύλου κτήμασι Θρασυβούλου Ανδρεα¬
  δάκη, ρύακα καί ποταμόν. έκτιμ. άντ
  δραχ. 60 000,
  Τεμάχιον 3ον. "Ανωθι τής άμαξητής
  οδοΰ ελαιόφυτον 7 στρεμ. μέ 37 ελαι¬
  όδενδρα καί 7 έλαιοκουτσοΰρες, συνορ
  με άμαξητήν οδόν, κτήματα Ανδρέα
  δάκη έκ δύο μερών, Νικολ Σημαντηρά-
  *η καί κληρονόμων Δράκου Μανδαλε¬
  νακη έκτιμ. άντί δραχ, 25.000.
  7) Έν τή αύτη κτηματικη περιφερεία
  καί εις θέσιν «Κατάγωγον» ελαιόφυ¬
  τον 6 στρεμ. μέ 36 ελαιόδενδρα, 1 ρογ
  δ,ιάν χαί 10 πλατάνους, συνορ. κτήμασ
  Κων.καί Νικήτα Στρατάκη, άγωγφ ύ-
  δρομύλου καί ποταμφ, έκτιμ. δραχ
  30.000.
  8) Έν τή αυτή ■κτηματική περιφε¬
  ρεία καί εις θέσιν «Στεφανή» ελαιόφυ¬
  τον 3 στρεμ. μέ 17 ελαιόδενδρα συνορ.
  κτήμασιν "Ιωάν. Τσαφαντάκη, Μύρω¬
  νος Ανδρεαδάκη, κληρονόμων Δράκου
  Μανδαλενακη καί δρόμω δημοσίω έ¬
  κτιμ. άντί δραχ. 10.000.
  9) Έν τή αύτη κτηματικη περκρερεία
  κο^ί εις θέσιν «Καλαθά» τεμάχια 2.
  Τεμάχιον Ιον. Άγρός ποτιστικός 7
  στιρεμ. μεθ' ενός στρεμ. άγροΰ μέ 9
  δρΰς, 4 μωρέας καί 20 πλατάνους, συ¬
  νορ. μέ παλαιόν δημόσιον δρόμον πο-
  τα,μόν καί κτήματα Μονής, έκτιμ. άν¬
  τί δραχ. 50.000.
  Τεμάχιον 2ον, άγρός 6 στρεμ. μεθ'
  ενός στρέμματος ποτιστικοΰ μέ 15 δρϋς
  2 ελαιόδενδρα, 1 χαρουπέαν, 1 συκήν
  καί 40 πλατάνους, συνορ. μέ άμαξητήν
  οδόν, κτήματα Μονής, ποταμόν καί
  κτήματα Έμμ. Κοκ,ολθδημητράκη, ά-
  κτιμ. άντί δραχ. 40.000 (εις τό σημείον
  όπ 1)2 περίΛον στρεμ. συνορ. κτή¬
  μασιν Ήρακλή Χανιωτάκη, Γεωργίου
  Κοκολινάκη, μέ οϊκήματα τοΰ μετσχίου
  της Μονής, οϊκήματ« Ιωαν. Κου-
  τσογιαννάκη καί δημόσιον δρόμον
  έκτιμ. άντί δραχ. 35.000,
  ) Εν τΌ αΥτΤ1 5»?ΤΙ ^
  *αι είς θέσιν «Παπουρα» Ιλαιο-
  έφημεοίου Κι ρ ς
  άγοοτικω έχτιμ. Φ«τον μετ* άγροϋ 30 περίπου στρεμ-,
  Αε*^·- >ατ»ν μέ 186 ελαιόδενδρα καί 4γοιι>,
  λαίας, συνορ. κτήμασι Χαραλάμπους
  Κοτσυφοΰ, Κωνστ. Κουβιδάκη. Στεια-
  κογιαννάκη, ρύακι, δημοσίφ δρόμω
  καί ρύακι έκτιμ. άντί δραχ. 120.000.
  17) Έντήΐΐύτη κτηματικη περιφε¬
  ρεία καί έντος τοΰ χωρίου Καμάρι τα
  2)5 ενός έλαιοτριβείου συνορ. μέ δημό¬
  σιον δρόμον, οϊκήματα ίδιωτικά καί
  αύλήν, έκτιμ. άντί δραχ. 16.000.
  18) Έν τή αύτη κτηματικη περιφε¬
  ρεία καί έντός τοϋ χωρίου Καμάρι τρία
  ήρειπωμένα οϊκήματα, συνορ. μέ οϊ¬
  κήματα Ιω. Κουτσογιαννάκη, κληρο-
  νόμων'Εύσεβείας Κουτάντου,διάδρομον
  πρός άλωνοχώραφον καί δημόσιον
  δρόμον, έκτιμ. άντί δραχ. 17.000.
  Δ') Τής Ίεράς μονής Έπβνωσήφη
  Μονοφατσίου.
  Έν τή κτηματικη περιφερεί καθ· κβλίι βΐχβνένει·
  VI*
  Νάθε κβσμικβν ανβαειιιον
  ΚΑΤΕΣΤΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΪΜ
  το 'ΚΟΣΙνΊΐΚΟίΜ
  1
  Ι
  ΑΝΔΡ. ΚΑΡΑΤΣΟΛΑΙ
  Αιαιιιβα»ηοΐ| ·αντααμ«ν·ρι»Α·
  τα«
  βκλετεκ, μκονοές, ΝαΙαριβ
  . «·ρι»*. _ Λ
  Γκρββ·) βΙκβνενειαΜ·—'ΟρχΑβτρα
  ί
  ΔΗΚΗΡΥΞ3ΙΣ
  Ό Είσαγγβλβύς Πλημμβλβιοδι-
  κων Ήραχλβίου ώς πρΟΒθρος τής
  Επιτροπήν των άνβγειρομένων
  Φυλακών Ηρακλείου.
  Διακηρύττβι δχι,
  Την 14ην Φβθοονααίου 1932 ημίν*»
  Κυριακήν Μαί ώοαν 11—12 π. μ. ίν«ο·
  γτ)θήααιαι ίν τω Είσαγγβλιχψ καιαστή-
  ματι Ηρακλείου μΒΐοδοιικί) ίημοποα-
  σία δι' ίναφοαγίαιαιν ηοοσφοοών δια
  τίν «οομήθβιαν διαφόοων άνταλλαχτι-
  χών των αύιοκ'ντίιων τε·» ανΒγβιοομέ·
  ναιν φυλαχών ΉοακλιΙου.
  ΟΙ δοοι της δημοιιοασίας εί οί κατα-
  «βθβιμένοι Ιν τοίς γοαφβίοις τή; ΕΙσαγ-
  γελίας,^ΐών Δημοσία)* εΌγοον χαί των
  "Αγοοτικ&ν Φυλικών Ήοαχλβίου ϊν
  οί; «οοσεθϊόμβνοι ο! βουλόμενοι δύ¬
  νανται νά λάβωσι γνώσιν αυτών.
  Έ* Ηρακλείω τί 25η Ίαν)οίου 1932
  Ό Εισαγγιλβύς
  ___Κ. Γραφάκος
  Ό Είσαγγβλεύς Πλημμβλβιοδι
  κων Ηρακλείου ώς Πρόβδρος τής
  Επιτροπήν των 'Ανβγβιρομβνων
  Φυλακών Ήρακλβίου
  Διαχηρύττει δτι,
  Την 14ην Φββοουαοΐου 1932 ήμέοαν
  Κυοιακήν καί ώοαν 11—12 π. μ.
  I-
  νβονηθήσΐται ίν τω Ε1ααγγ«λιχώ Κα¬
  ταστήματι Ήοακλβίου μβιοΒοτική 8η-
  μθιιρασία δι* Ιτσςροαγίστων κοοσφοοοόν
  δια την προμήθειαν §κ«ο«ΐκτιχών ΰλάν
  «θός ΐχηοιν «ών άνβγβιοομένων Φυλα-
  χών Ήοαχλβίου.
  Ο! δοοι τής δημοποασΐας είσί κατα-
  τβββιμένοι βν τοίς γοαςρβίοις, ^ή; ΕΙσαγ-
  γβλίας των Δημοσίαν Έογαν χαί
  «Αν 'Αγοοτικάν Φυλακαί ν Ήο-ιιλίίου
  Ιν οί; ηοοσΒθχόμβνοι οί βονλόμβνοι δύ¬
  νανται νά λάβωσι γνώσιν αυτών.
  Έ* Ηρακλείω τή 25 Ί)αο(ου 1932
  Ό Εισαγγελεύς
  Κ. Γραφάκος
  Ό Εισαγγελεύς Πλημμβλβιοδι-
  κδν Ήρακλβίου ώς Ποόβδρος τής
  'Εκιτροπής των άνβγβιρομβ*νων
  Φυλακών Ήρακλβίου
  Διακηρύττβι δτι,
  Τίΐν 14ην Φίβοουαοίου 1932 ήαέοαν
  Κυθιακήν χαΐ ωοαν 11—12 η. μ. Ινβο-
  ΥϋθήΌΒτσι Ι* τώ Βϊσαγγβλιχφ Κατα¬
  στήματι Ήοακλβίου μιιοδοτιχή δημο-
  βοασία δι' ϊνσιροαγίσταον κοοοφοοιόν
  δια «ήν ηοομήθΒΐαν καυσίμου ϋλης
  αύτοχινήΐοον ηοό; ΐοήσιν νέον Λνεγβι-
  ρομίναιν Φυλαχόόν Ήοαχλείου.
  ΟΙ δοοι τής δημοκοασίας ιίσί χαια.ε·
  ββιμένοι Ιν τοίς γραφείοις, της Εΐσαγ-
  γβλ(α;, «όν Δημοαίτον "Εογαιν χαί
  των Άγροτικδν Φυλακών Ήοαχλβίου
  Ιν είς κοοσβοΐόμβνοι οί βουλόμενοι δύ¬
  νανται νά λάβωσι γνώσιν αύ:ών.
  Έν Ήραχλιίφ τή 25 Ί|αο(ου 1932
  Ό Είσαγγίλϊύς
  Κ. Γρααάιος
  ΚΑΤΑ ΘΕΣ ΕΙΣ!
  καί πάβα έν γένει τρα·
  πεζική έργ«σία, υπό
  τούς καλλιτέρους όρους.
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ:
  μιχρι &ρ. 100 000 έλιόθιρον κ«ντβ{ φόρον.
  ΙΟΝΙΚΗ
  ΤΡΑΠΕΖΑ
  Ή άρχαιοτέρα «ών έν
  Ελλάδι Τραπεζών έ
  τος ιδρύσεως 1839.
  ®Η£ΑΥ ΡΟΦΥ Λ ΑΚΕΙ ΟΝ:
  Τριβκύοιαιι πεντήκβντ* θυρίδες (Ις τίιν
  διάβββιν τοθ κοινβθ. Μίο8*ιμβ μικρόν.
  Ταχύτης, Άσφάλεια
  Οίκονομία.
  ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΑΜΜΟΦΩΣ
  ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΟΥ
  Πρός δασιτ τοΰ άτόπου ττΐς μέχρι σήμερον πωλήσεως βίς τόν
  Γβωργικόν κόσμον Ιένων Λιπασμάτων είς χαιαστρβπτικάς βι' αύ
  τόν τιμάς, ώς δήθβν )ιπασμάτοαν διπλής καί -βτοαπλής δυνά¬
  μεως των Έλληνικών, ή Έλληνική 'Εταιρία Λιπασμάτων πα-
  Οβσχβύασεν εφέτος καί πώλ* ι τα Εένα ταύτα Λιπάσματα ώ; έξτίς:
  Τύπον ΑΜΜΟ-ΦΏΣ 20.20 0 (17.20.0) Δοαχ. 251
  τόν σάκκον άντί δοαχ, 360.
  » ΑΜΜΟ-ΦΩΣ 13 46 0(11.46 00) > 298
  τόν σύ«κον άντί δραχ. 380.
  » ΠΕΡΟΥ 7.10.2. » 135
  τό» σάκκον άντί δρ.250.
  Παρβκλήθησαν'έγγοάφατς τό Γβωρνικόν Έπιμβλπτήριον κσί ή
  "Ενωσις των Συνβταιοισμών «ά ποοβοΐν βϊτβ είς Χημικάς άνα-
  λύσβις, εϊτβ είς δοκιμάς, »οός σύγκοισιν των ξένων Λιπασμάτων
  μέ τα έλληνικά Λιπάσματα, ίνα διαφωτίσωσιν κατόπιν τα μέλη
  των καί μή πίπτουν ταύτα θύματα τής άγνοίας των πρός
  βλάβην των γενικών συμφερόντων τού Νομοΰ μ άς.
  ΘΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ
  ΖΩΖΩ ΝΤΑΛΜΑΣ;
  ΑΠ01ΑΟΤΛΤΙΣΕΑΑΑΙΟΣΙ.Ε.
  ΙΕ1 [ΗΙΡΕΙΙΗ λΡΟΜΒλΒΠλ
  ι: ηριιδειιι λιι ΐΕΐΡΐηΐιιηι
  Τό ηολυτβλέσϊατο* τοχύ«ατον θαλα¬
  μηγόν ΜΑΙΡΗ Μ. α»αχιηοβϊ
  |<άστ«ιν Τοίτην 7 μ. μ. χαΐ' ιυθβΐ. αν διά Πβιοαιά, Χίον, Μυηλήνην Τό ατμόπλοιον ΖΈΦΥΡΟΧ (ΕΞΠΡΕΣ) άναχαοοβί Ιχάστ»,, Το'την μβσονυιίτιον διά Ρέθυμνον, Χα. νιΛ, Πβιθαιά", Βόλον, Θυσσαλονίκΐ)», Καβάλλαν, Διδΐαγάτς, Μυτιλή»»), καί Χίον. Τό νεοαγορασθέ* «ολυτιλίστατον μί. γα θαλαμηγόν «ΛθΝΙΟΝ» τβθέ, κοός 8Ευητιο*τ»]σιν τής γοαμμής Κοή· τ-ς— Θβσσαλονίχης, β' άναΐωοϋ ταχιι. «ως Ιξ Ήοοχλβίου εκάστη» Πέμηΐην 11 κ. μ. δια Ρέθυιινον, ΧηνιΑ, Πιι οαιά,Βόλον, Θβσσαλονίχυν. ("Αφιξις Β1; Πβιοαια Παοασκευήν προαΐαν). ΥΙΟΙ Δ. ΙΓΓΛΕΣΗ Α.Ε. ΑΤΜΟΠΛΟΊ-Α ΣΑΜΟΥ Κάθβ ΚΥΡΙΑΚΗ ηραιί τό δκίρο- ΐον θαλαμηγόν: «ΑΛΜΠΕΡΤ Α» Ταΐύττιτος 19 Μιλλίων. Δια Ρ<θυ. μνον, Χανιά, ΠϋΙΡΑΙΑ. "Αφιξις Πιι- θαιά ΐαοάγματα Δεντέρας. Πρακτοοϊϊον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τβλέφ. Νο 61. ΤΟ ΜΕΓΑ ΔΩΡΟΝ ΤΗΣ "ΠΟΛΠΈΙΑΣ,, ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ ΤΗΣ "Ο ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΤΗΣ ΕΛΑΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ,, "*£νας θησαν>ρος γνώσεων απαραιτήτων
  διά χάθε σπήτι, διά χάθε άνθρωπον.
  Μεγάλη κολι»«λτ|ς ΙκΒοσις εί; τίσσαοος όν«ώΒει{ «όμοης έκ 1500 σελΐδαν Μοί
  πλέον έν συνόλω σιΐίΐων, μέ πολύχρωμον; ιΐκόνας.—Πλήοης οΐκογανειονοο καί
  «οινανικός όδηνός, σννταασδμινος ϋπδ «ών ά^μοβιατιο,αιν «ιδικών χή βοηθεία
  •αί ύ«δ «ήν επίβλεψιν «·6 Επιτελείον των («τάκτων αννιογαιέιν «ής «ΠΟΛ1ΤΕΙ-
  ΑΣ» (Καθηγητήν «ού Πανεπιστημίου καΙ άλλων αύΑ(««ιειν Βι' Εκαστον θέμσ),
  'Η «Πολιτεΐα* χάριν «έ»ν αναγνωστών «ής, α—φάαισε νά όΐοκληρώστ] «ήν
  ζωντανόν εγκ«ΗΧθ8αιΒε(αν «ής ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝ καί νόκληοώσΐι κπ*
  ΐά «δ* «ροκτικώτβηον τρόπον μίαν παγκοίναις αΐσθηΐήν ΙΙλειψιν «ου έλληνιιιοΰ
  σπιΐιον. 'Η νέοέΐληνικη κοινωνία. ή όποία υπέστη καί ύβ(οτα«αι «όσας καί τόσον
  ριζιχάς μεταβολάς καί ή όπο(α ίχει καθημερινώς ν' άνιιμετωηίαη «όσας ανάγκας
  μ αί νά λύση «ά τόσο προβλήματα τής σνγχρόνον (α>ή(, σ<ε|)βΐ(αι ακριβώς έ'ός ό- Ιηγοδ—ενός 65ηγοϋ άπΐοΐ, οαφον(, ετιιαΗΐιιιοϋ, εύχβήιΐίου Ηαΐ σνγρ,όνεεβ άσφα- λ·νς, ποοσιχοϋ Ι έ (Ις δλοιΐς. Αύτην «ήν ανάγκην ΙρχεταΓνά πλκοώπΐ] ή «Πολιτβ(α> ΙκΒίΒοησα «όν
  "ΣΥΝΤΡΟΦΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ,,
  ΘΑ «ίνε κολντιλής βχΒοσις Ι 500 καί «λέο» οκλΐβοαν μεγΛλοο οχήματος μέ πλού¬
  τον εΐκόνων επί αο(ο«ο« χάο«ον. Τό πεοιεχόμ'νόν «ής Αά ρΙ»« ά«αρα(«ηΐον Βι' δ
  λα «ό μείη «ής καθ» οΐκπγενεΐας—διά «ούς μεγάλοτς καΐ διά «ούς μιΚΒθύ;, διά
  «ούς Βταιχβύ; κα) «ούς κλονσίους, διά «όν αάτοΐΜην «ής πόλεως παΙ δια «όν κ4
  «οικον «όν χνρΐον, διά «ούς ανΒρας καί (ιά «άς γ»«αΙκα(, βιά «ούς γονιϊς καί
  β·ό τό καιδιό, διά «ούς μορφα>μ<νο«ς καΐ διά «ούς άπλο«( άτθρείπους, είς πάν¬ τας κοοοκόί, είς πάντας κολύτιμος. Διά «ην .ύιεοίοτίραν χβ<1σιμοκο(τισ(ν «όν, ό 1ΥΝΤΡΟΦΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙ· ΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ θό διαιρήται είς «έσοαβα μέοη αύιοΐελή, άλλά «αί άπαβ«1- ζοντπ Ινα έ'ΐαίον σύνολον. Α'.) ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΗαγειοΐΝή, Ζαχποοιιλαστικτ), Τβαχε(θΗομ(α, ΟΙ ■οκνρική έν γένει). Β.') Ο ΙΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ (Πρόχειαος Ιοτ^ός. άκαοαίτηια φάβμακα, ύγιει- ναΐ ό»ηγΙαι κλπ). Γ.) ΕΩ5 ΝΑ ΔΙΑΧΕ1ΡΙΖΕΣΘΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΝ ΣΑΖ (ΠαόχιΐΒας Δικηγό- ρος καί Ιι«χειοισ«ή(, χοήσιμοι Υ'ώσεις). Δ'.) ΚΟΙΝΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ (Σογχβονος όϊηγδς σνμϋΐβΐφθΕας, κανόνες έ- θιμοτνπίας κλπ). ΥΠ)ΤΑ~ΤΗΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΊ'ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΙΟΙΚΗΤΗΧ Δ. ΛΟΒΕΡΔ0Ε Τό ιδρυμα πού πρώτον έξυπηρέτησε τό πνεύμα τής λαΐκής άποταμιεύσεως καί ίδιαι· τέρως την λαϊκήν τάξιν. Τ«μιε»τίιριον μέχρις ιΟΟ,ΟΟΟ 4 ΐν« β)ο. ΙΑΕΧΤΡΒΚΙΝΗΤΟΝ ΕΡΓ1ΣΤΑΣΙΟΝ ΧΑΡΤΟΣΑΚΚΟΥΛΩΝ Ν. ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ Χ»ρΐ€οανκοί,λσι άρίβιγ,ς ποιότητος κ*1 άντοχής έξ εντοπίου κ*1 Εύρωπαϊκοβ χάρτου ΛΕΥΚΑΙ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑΙ ΚΑΙ ΣΚΟΥΡΑΙ Διαθέτεμβν βίς δλα τα μβγέθη χαί είς οίανδήποτβ ποσότητα είς τιμάς έκτδς οννανωνιομοβ καί μέ ηαράδοοιν βίς τα καταστήμα- τά σας, μβ βπιμβλημένην σνσκβυαοίαν χωρίς έλλβίματα, καθ»- στβρησιν κοί κίνδυνον βροχής. Προτιμάιβ τάς χαβτοσαιικοίλας μας υποστηρίζοντες τόν τό¬ πον μας πρός Ιδιον συμφέρον σας. ι*»1
  ΞΙΙΡΕΤΙΚι
  Μ ΔΙΙ
  7 μ.
  ιθαιβ, Χίον, Μυη;
  ιιοηλαιον
  ΡΕΣ) άν _νι
  σονύ*τιον διά^ίβ'
  ιαια, Βόλον.
  ΐγορασθβν
  τής
  χτις
  [Οαν.λ«ίου Ιχά
  8.Α Ρέθυα,ον,
  ΐν, Θβσοαλο
  Παρασκευήν
  ^
  «*
  ^
  ΛΟΠΛΟΙΑ ΣΑΜογ
  ΚΥΡΙΑΚΗ κρα,ί ΐ6
  Ιαμηγόν:
  ΑΑΜΠΕΡχΑ,
  ττΐτος 19 ΜιλλΙον.
  ινιά, αυΐΡΑΗ.
  ΐάγματα Δευτέρα;.
  Πρακτορειον ΛΙΝΑΡι
  Τολέφ. Νο 61.
  ξη
  ιύσεως
  Λ**··
  ΟΝ ΕΡΓΟΗΑ«
  ικκουλων
  ΑΝΟΡΘΩ*!*
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
  Έξαιτβοιχοΰ Ιττ,σία Δολλάοια 10.
  Άπασαι «Ι άποδείξεις συνδρομήν καΐ
  δημοσιεΰαειιν φέρουσι απαραιτήτου την
  υπογραφήν τβϋ Διιυθυντβϋ χαΐ Ιδιο
  κτπτου τής «'ΑνβρβώαβΜΐ»
  Ι ΑΝΤΙΠΟΑΙΤΕΥΟΜΕΝΑΙ έ-
  *» ωημβρίδες καεηγσοσύν... την
  ιΐντιπολίτευσιν. θέλσυν «δοββιν» —
  επίθεσιν νενναίαν καί βχάθβκιον.
  άνατοοπήν τής Κυβερνήσεως ένΐός
  δύο ώοών—«ό περισσότερον. Άλλ
  ή ίηίοημος αντιπολίτευσις θά υπε¬
  στήριζον οί νοήμονες, γΓοοοίζβι καί
  την θέσιν καί την ισχύν της. Καί
  δέν θά έαιθυμβ ωρισμέναι;, ή επί
  θέσις τπί επί παντός «βδίου καί έ"
  κτός «ού όΊπλωματικσύ— έδώ ώς εί·
  ναι ννωσΐόν έλάχισΐα τολμού* οί
  άντιπολιτευόμενοι νά προεξοφΐή-
  σουν άπστυχίας ΐσΰ κ. Βενιζέλου —
  νά μή καΐαλτίΕο ουδέ είς «παραπά*
  ιηιια» τής σημερινάς Κυβερνήσεως.
  "Ααα πβόθυμον τό πνεθμα τής άν
  ■ιπολιτεύσεως, άλλ' ή σάοξ άσθε-
  ΠΕΙΝΩΜΕΝ, πεινάτε,πεινώσιν
  —ίδσύ ΐό κλινόμβνον καθ*;
  μκρινώς βήμα υπό των Ιδίαν ώς ά-
  »ω>έο.ω έφημερίδαν.Καί είνε τό γε
  γσνάς, Ανάλογον καί έξ ολοκλήρου
  Γσως πρός την πβαγμαΐικότητα.Άλ-
  λά θά ερωτήσωμεν: Δέν καθιβοώ-
  νονται εά λαΐ«ά συσσίιια, ΐά βον-
  θήματα' δέν χορηγσύνται δάνβια βίς
  τούς παρανωγούς, διβυχολύνββις είς
  τού: φοοοίογουμένους καί άλλα μέ
  το,α δέν λαμβάνωνται, ώστε καί μέ
  αυτήν την πείναν άκόμη νά βύρί-
  οκπ κανείς «τα ι νά ΐρώγυ; Ζητού¬
  μεν μίαν απάντησιν είς τό πρσκβί*
  μενον καί υποθέτομεν όιι δέν χοει
  άζεΐαι πολλή καλή θέλησις καί πολ
  Ιή καλή πίστις διά νά έχωμεν την
  απάντησιν αυτήν.
  ΕΙΣ ΤΗΝ Ισπανίαν άναγνέλ-
  λουν τα ζηλεγραφήματα, απο¬
  κατεστάθη ή τάξις. Τα δημοσία
  κτίοια καί αί καταληφθεΖσαι υπό
  των άνασχικών αποθήκαι πολεμο-
  Φοδίων άπεδόθησαν είς τάς Δημα·
  κρατικαί Λοχάί,οΙ πρωταίΐιοι δέ «ών
  ταοαχών μβταφέρσνται είς τάς Κα·
  ναρίους νήσους. Παο,' όλα ταύτα δ
  '—θηναΐκός τύπος πρσβλέπει ότι ή
  9ηαοΑ Ίσπανικ*) Δημσκρατία δέν
  θά απαλλαγή ευκόλως «ών άνατοε
  πτικών στοιχείον καί έφ' όσον «ού
  λάχιστον δέν βελτιώση περισσότε¬
  ρον χούς έν τ0 χώρα έπικρατούντας
  οίκονομικούς καί καβανωνικούς δ-
  οσυς. Ζό βέβαιον έν τούτοις βϊνβ ότι
  ό κίνίυνος άνατρσπών έν Ισπανία
  αίιινες θά είχον δυσάρεστον αντί¬
  κτυπον έφ' όλης τής Εύοώαηϊ, πα-
  ρ0λθεν επί τού παρόντος.
  ΑΜΛ ΊΉ. Ιηανόδφ «ού κ, Βενι¬
  ζέλου εί Εύοώηηί θά κλη-
  θούν οί άβχηγοΐ δΐων των κομμά¬
  των διά νά λάβονν γνώσιν «ών ένββ
  γίΐΛψ καί «ών κατενθύΓσβων «ής
  Κυββονήσεω;. Ή Κυβέρνησις επι·
  ζυτβί ο«5«ω πλήρη έγκρισιν «ού οί-
  κονομικού «ής προγράμματος υπό
  «ής αντιπολιτεύσεως. Καί επί «β
  βάσει όλων «ών επισήμων καί έγ
  Μύρων σιοιχΐίων. Όπερ σημαίνει
  διι είς «ό τέλος πάλιν ή αντιπολί¬
  τευσις θά μ«ί»ο απολύτως αύμφω-
  νος μέ «ήν Κυβέρνησιν.
  ΟΙ ΑΓΡΟΤΑΙ άηοδοκιμάζουν
  κατ' εξηκριβωμένας πληρο¬
  φορίας «ούς άγρσ«οπα«έρας Οί άνρσ-
  πατέρβς έν «ούτοις έπιμένουν ότι ή
  πολιτική «ών κερδίζει ίδαφος. Άλλ'
  άς έχωμεν υπομονήν. Καί άς μή
  πρσιξοφλφμΐν «άς κρίσεις μας άπό
  «ά εκάστοτε άνανν«λλό«ενα νενονό
  «α. Τό μέλλον θά άπσδείΕσ έχκυρό
  «ερσν είς «1 άπέβλεψαν οί βγρσπατέ
  ρις άλλά καί «ί εκέρδισαν άποβλέ-
  κσννες
  ΑΝΑΚ0ΙΝΩΣΙ2
  Τό Εμπορικόν καί Βιομηχανίαν Έ
  «ιμιληιήριον Ηρακλείου »ν«κοινοϊ είς
  τ,οϋς ίνδιαφ«?ομένοϋς 8ΐι τα πρόςηαρο·
  χήν συναλλάγμ-ίτος πιατοποιηι*ικι» θα
  χορηγοανται την Ιτομένην άπό τί)ς είς
  τό γραφείον καταβίοεβς νΛ' οίφιιον,
  μΐχά τβν ο{»τ!»ν Βικαιολογητικβιν δι»
  να ηροτ,Υίται 4 έ»' ίκάατηί Βΐτήα.ως
  νινομιομίνος Ιϊΐγχος. Πρ^ «Ο» δ ν.
  ;Ι1ροεδρος τοθ Έτ.μελ-ττΐρΙου θ 4οχο·
  λίίται ιίδικβς, καθ' ϊ*&οχψ άπδ τβς
  ί.30-5μ. μ, |ν τφ Γί *Κ °Ρ-
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  "Αριθμδς 9811.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Σ«"βαλαιογοι!φος Πύογηβ Νικόλαος
  Σταύοον Πειπομιΐελάκης έν Πύργω Μονο¬
  φατσίου κατοική* καί έίοεύην.
  Ποοσ·α)ι.« τούς έτγιγριΐμμένους Ιανειστός
  Άλή Ρεΐζην Λνχναΐάκην ΧΒοξενιχόν ύπάλ-
  ληΐον, κάτοικον ΉραΜλείοτι, Καναταντϊ·
  νόν Ίαιάννο» Σταματάκην βισματέμβορον
  ■άτοικον Ήρα'λιίοη, Καναχαντίνον Δασκα-
  1άι«ην Βάτοικον Άγίαο Βλάοοη Τεμίνοος
  γβωονό·, «δν οιενθυντήν «αν Τααείοο Ήοο-
  κλιία» Ββνχάκην κάτοικον Ήρα·λε(ο« ώ:
  έκποοσαικοϋντα «ό Ελληνικόν Δηιιόσιο»,
  ιόο Κπι«<ΐϊπνιϊ«ον Γιαν*οχιυαάχη<ί&ι·τ)θυν- την τού έν Ήοακλείφ ύπι·«ατασ»ήοα?ος τής Άνοοτκής Τραπέζης «ής Ελλάδος «αί ώς τοιοϋίον έιπροοοιπο«ν<α τί)» Τρακεζαν ιούιπν καί πάν'ης «ούς ό*αοδήποτε έχον· τας Βιιαιώμαια ή αξιώσεις έ-τί τού 4» αοαχ μ«ν πίντβ χιλιιϋφν (ΒΤ|}ακοαίων πεντήκον¬ τα χίντι (^455) έκπλβιστηοιασμπτος τώ» 4'ώπιόν μοο σήαιοον, τή ίπισκΐύϊει τού έν Ήαακλείφ ύνοκιοσιήματος «ής Έθτι- ής Τοαπέζης «ής Έλλίβις έκποοθφπονμί- νού νομίμως ΰ)ΐο τ>ϋ βιινθβντοή Γϋΐού κ.
  Άλκιβιάϊοπ Κ. Μαρή κατοίκου Ήοακλεΐο»,
  άναγκαιΐιικεις έκκοιηθέντος τού ενός πέιι·
  πΐθ'υ έξ άΐιανβμήιου πβντήκαντα άιιινήιων
  ««ηιιάΐων τΛ κα<α>ιωκομίνο« όφειλίτοο
  Μιχαήλ Γκαογίαυ ΒΙασΐοό γβαογοποιμένος
  κα<ο(κο« Λιγορΐύνου Μονοφατσίοη κειμέ¬ νου είς την χερΐφέ(ε>αν τού χω^Ιην τού
  τοο Λ«νθΒ««νο« τής Κοινότητος Λιγορτύ-
  νόν τ«ν χέοος Δήιΐοα Χαοακα τής Είρινοίι-
  κππκής ΚΕΒΐφε/είας Πόργοιι Μονοφατσίο»
  ά«ρ β ώ, δέ χιριγραφηιιένων τίς την ύχ'
  ιθμόν 9809 ηοΪ χρονολογίαν σημΒ^ινήν
  ίκθβσίν μου πλβκκηβιασμοϋ, ίνα ·»τός »ής
  ναμίμοο προθισμΐας ποαααγάγοιβι «ούς
  τιτλονς «αί λοιπά δι«3ΐο*.αγητι»ά Βγνοαφα
  τα* ένώκιον τού ά^μοβΐσν Δικααΐηρϊον
  ς' φ γβνήσκαι ή «ατάτιΐξις κοί διανομή
  τού ίκΑλβαι)ΐάοιαχος, καθόσον τα βκχ^σ·
  θέσιιαις ποοσαχθηαόμινα τοιαΰια άκορβι-
  φ<νή93νΐαι. ΒΙα«Π|)ά;θηοαν διά Βικαιώμαιά μου ββαχμαί δέ<α. Έγίτβιη Αν Πύργω Μο νοφατοίον χαΐ έν τφ Αν Πύ^γφ Μονηφα- τσιοο Μΐιμένφ δημαοίφ γοαφΐίφ μσα ίϊιο κτησ'α των κληοονόμαιν Γεοβργΐοο Εμμα¬ νουήλ ΠαναΙάκη σήμερον την Βίχισ<ήν «ε<άθ<ην Ίανουαοίαν, ημέραν Κβοια»ή», «οί) έιονς χιλιοοτοά »νβα«οσιοσχοϋ τβιαχα· σ«οϋ δβΡχέυθΒ καί ΰπε/ράφη πορ' εμού τού Συμβαλαιογοάφαν. Ό Σνμβοληιογράαιος Πύ;γοΒ (Τ.Σ.) Ν. Σ Πκτρομιχελάχης Ό ιι ακριβέ; άντίγααφον. Έν Πύογτρ πύθημβοόν. Ό Σνμβολαιογράφθθ Πύογον Ν. £. Πιτρομιχ·λ«Μη{ Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΛΜΟΥ Ή Νβμβρχί» .Ηοβκλβίβυ δι' ν φβυ της ηρ·ς τό Εμπορικον "Ειτιμβλη τάοιον μ«1 τον Εμπορικον Σύλλογον Ηρακλείου κοινοκοιιΐ το κ«ΤΝτέρ*ι τηλϊγρίΑφπμ» τβθ ν. έηΐ τής ΓΐΜργίας Ύποϋρνβϋ σχετιζώμενον πρός τον δι« γιινιομον τβθ βΐ; τέ) έ£ΗΤΚβικέν έϊβκτί· ο» έλ«ιολ45ο« κβΐ παρακοΐλεΐ δκ«ις ά- ν«κοι»»»θτ5 τί> περιτχ6μ«νον τούτου είς
  τβιπ έλβιο«μ«6ρβυς:
  «Πρός τον Γενικόν Διοικητήν Κρήτης
  Νομάρχας, κρβϊβτκμΐνουςΐ Γΐβργικδν
  πιρΐφερειων χαΐ Γβλΐργικά Έπιμκλη-
  τήρι«.
  'ΑνοΐΜοινοΰικν δ τι δι* 4ποφάοβ»»ν
  τρι&ν Ύπουργών κβρετάθη ή προθε>
  σιιίβ τβθ αρβρβυ 6 της -6ιβ«ηρώί»»<ί 4646 διβ{«ν·>νής δπμο«ρβσΐ«ς έ{>γ»γής
  έλ*(ου κρός υποβολήν άντιπροβφορών,
  «πό 24ώρο» μι ώι* τής ίι«κηρύ{«»»ς
  προτβλβκττο τίς 4 ομίοβς Αρχομένης
  τής ν·«ς πίβθεαιΐίβς ταύτης άηό τής η¬
  μέρας χ«1 τής ΰρας τής ένκρνεΐας τής
  ταχτιχής δπμοηρασΐα;, δηλαδίι ««ό τής
  καριλθούοης Τβτάρτης 27 ληγοντβς.
  "Ητοι τελευταία κροβιβαΐα ηρός υ¬
  ποβολήν κντιπροστιορ&ν είναι η 12 με-
  οημβρινίι &ρ* τής αυριον Δευτέοοις
  πρώτας Φεβρουάριον), μή ουνυηβλβΥ»·
  ζβμένης τής Κυριακήν ΑΙ τυχόν κρο-
  κηρυχβ«ΐσαι έπβνβλήφϊΐς δπμοιχρασΐας
  επί ττ) βάσει υκοβληθιιο&ν αντικροσφο-
  ρ6ν ακυρΗθησονται καί ένκργηβηαονται
  ιιιτα τριήμερον άπό τής 6μΙρ«ς τής λα-
  {■»ς ηαρατεινομένης τής «ρββεσμΐας
  τβν άντιπρβοφβρδν.
  Δια τοδ τηλινρ«»πμ«τβς τού τούτου
  τό υπουργείον έπτίπγεΐ ότι κατόκιν τής
  δοθείσης π«ρ«τάο«ι»ς τής κρο8·σμ(ας αν
  τιπροσβορ&ν δύνανται οί τυχόν επιθυ¬
  μούντες έκ τ6ν άρχικών μειοδοτ&ν να
  άιτοαύραιοι τας πρβσφορας των. ΑΙ υπο-
  βληθεΐβαιι έντός τού άρχικου 24ώρου
  άντικροσφοραΐ Ιοχόουν, δυναμίννν
  ηαντνν τΒν μειοδοτ&ν να ανακαλίοναι
  ταύτας κα! υηοβαλνσι νίβς έντός τής
  ταχβιΐσας νέας ηροβιομίας».
  —Τό ύδραγωγβΐον Νέας 'Αλιχαρ-
  νασοΰ.
  Τό ϋιτουρνιιβν Έβ«τ(οιχ6ν ένεκρινι
  τί»ν διαταχθΐΙα*ν δημοπρασίαν ηρομη-
  ββίας α«λτινε>ν υπό τής κοινότητος Νέας
  Άλτκαρνασοοδ δια «ήν χατασκιυίιν 0-
  δρανειγβΐοα διά την εκτέλεσιν τβθ ό-
  πβίο» τό ΎποκρνεΤον ενέκρινε ήδη πί
  ατΝ9ΐν 1x400 000 δραχμ&ν. 'Βντός τΒν
  ημββ&ν αοχονται αί σχετικαί 4ργαοί»ι.
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ
  ΕΤΑΙΡ. Ο ««ΙΝΩΣ»
  *6δ{α έν Ήο,ακλιΕω Κοήτηβ
  Πρβακληβις Τακτικής Γινικής Συνβ-
  λΐόβΐΗς τ&ν ΜϊΤόχκν.— Καλοννται είς
  Τακτικήν Γβνικήν Συνίλβοσιν οί κ. κ. Με-
  τοχοι τής Άνωνύαον Βιομ. 'Κταιο. ό «Μί-
  νως» την 29η* Φββοοχΐαοίαυ ί. Β. ήιιέραν
  ΔβυτέοανκαΙ ώααν Ιθην κ. μ. είς τα εν
  ΉοακλεΙφ κοί πορά τή ό5φ 25ης Αύγου¬
  στον κείμενα Γραφεία τής ΈταιρβΕας.
  ©ίμβτβ ημερηαίκς διατΒ{ε»ς:
  1) Λογοδοσίοι Διοικητικόν Σ«μΡο«λ(ο«
  καί 'Εκθβσις 'Βλιγκτεΐν.
  2) Έγκρισις Γ' ΙτηοΙον γβνικοϋ Ισολογι
  σμοά χρήοεαις 1930-1931.
  3) Απαλλαγή ιύθιινάν Διοικητικαό Σ«μ-
  βαιιλΐου καί 'ΕλεγκΐΝν.
  4) Έχλογή Έλβγχτεεν 4ιά την χαοθΒχή
  χοησιν.
  5) Ηιταφαβά της 'ΒΙοας τής Έτηιρ,Βίας
  άπ6 Ήβα»λε(αο είς Ίβοάηετοαν.
  Έν Ήοακλιίω «ύ 28η Ίανανοβΐοη 1932
  (Έμ τοϋ Διοκηιικού ΣομβονλΙον)
  Η ΟΙΝΑΠΟΘΗΚΗ Έμμ. Μαοκανλαχτι
  (Βίλιέ—Τζαμί) Ειδοποιεί την «λατιίαν
  της δτι «προμηθευθή κΐασιβ έκλβκιά πα-
  λαισ. Έιίσης ίύ;[οκβι «α»»ί; μβζίδις τής
  ώ^ας. Μία επίοκβψις άβκεϊ.
  Ζητεΐται παιδΐ ή κι&ίτσι βιό πβο£πτ«-
  ρον ϊιναοέιτων. ΠληοοφοοΙοι Ποατήβιον,
  τό Εθνικόν, ■αο.απλΐύο.αί Άρασ»ά. 1—3
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ:
  3 παβαστάσβις αρχομένης τή;
  πρώτης την 3ην ακριβώς μ. μ
  Μέ την γλυκείαν όπερέτταν
  ΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ
  ΤΩΝ
  ΟΥΣΣΑΡΩΝ
  1ΟΟ ο)ο όμιλούσα
  καί άδουσα γαλλιστί
  μέ την Μέντυ Κρίστιανς
  καί τον Ζάν "Αντζελο.
  Επί πλέον Μίκι Μάους
  εύφυές.
  ••••••••••••ο···········
  ΑΥΡΙΟΝ:
  "Π 01111 ΤΟΥ ΕΡΟΤΟΙ
  όμιλοΰσα καί άδουσα
  μέ την Μαίρη Γκλόρυ
  —Ή φορολογία έπιτηδβύματος.
  Είς την εφημερίδα τής Κυββρνηβενς
  έδημοοιιυθη τό εκτελεστικόν διάταγμα
  τού άκό 6 Σίίττεμβρίου 1929 τοιούτου
  περΐ χώδιχος φβρβλβγίοις έκιτηδιυ.·
  μκτος.
  —Γβωργικβ·
  Την κροαβχή Δευτέραν 1 Φιβρβνα-
  ρίου 8χ ουνέλβη αΐι συνεδρίασιν τό Δι¬
  οικητικόν Συμβούλιον τού Γβ&ιργιχοο
  Ταμΐΐου ΉρακλιΙβυ ϊνα συζητήθη κβΐ
  έγκρίνο τό πρύγραμμα έργααι&ν τΟν
  ν<*>ογικβν ύπηριοινν Ηρακλείου χά τ*
  τό οικονομικόν ίτβς 1931—32.
  —Προαγωγαι δημοδιδασκάλων.
  Δια βιατάνματος δημοοιευβίντος είς
  την έφημβρϋα τής Κυβερνήσεαις κροα·
  γοντβι έκ τής 5ης χκτηνορΐας ι(ς την
  6πν («{ακινήτου) οί χάτβιθι δημοδιδά-
  οχαλβι:
  Κατ' εκλογήν: Στυλ. Φραγχοΰλης
  Μουλλιανϋν ϊηταΙαι,Ί. Φραγκιαδάκης
  Ιφάκας Σητείας Σ.π. Άνδρουλάχης,
  Μιλάτου—Μ««αμβ«λλου, Διον. Νικο-
  λβύδης Γβλιάς Γόρτυνος, Ι. Λβοχαρα·
  κης Λιμν&ν Μεραμβέλλου Μιχ. Οίκον·
  μίδης "Αγ. Παραοχιυής Ηρακλείου, Αρ.
  Καναβός ΜαγαρικαρΙου Γόρτυνος, Στυλ
  'Αλοΐζος, ηροτύηου ΔιδαβΧΒλεύου Ή·
  λΐ
  Κατ' άρχαιότητα: Γ. Καραβελάχης
  Σχοκής. Σητείας, Ίοιαν. Πετράκης 2βυ
  Ν«»π4ιλ«»»5, Εμμ. Τβαντηράχης Χρυσο¬
  πηγής Ηρακλείου.
  —Τα βοηθήμαια των άναπήρων.
  Κατόπιν σχιτιχοΒ τηλεγραφηματος
  τής Γενικής Διβικηαειις δι* ού εζήτει
  αίίτη πληροφορίας περΐ τής άπβοτολή«
  χρημ4τιιν κρός τό έντκθβα πκράρτημα
  τοδΤαμεΙου ©«μάτυν Πολέηβυ, 6 χ.
  Νομάρχης ίγνώριοβν ε(( βύΐην δτι χοή-
  ματα δέν άπεοτάληοαν ιΐς τό παραρτη-
  μα χαΐ παρακαλτϊ δκεις λάβη κρόνοιαν
  διά την άιτοατολήν ΤΗν καθ" δτι οί «·
  νάπηροι δυσφοροδν.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ό Δήμος μετέβαλε την αΐΐικήν τού
  σχέψινδπαις χορτιγν κλήςες συσσίτιον είς
  τούς πτωχούς τής πό λ! ως άκοφασίσας
  ιβλικώς νά ιοοηγν μόνον άοτον. Ό
  Νομάοχης κατόπιν τούτου ήΐθβν ιΐς
  συνΒ*νότο.σιν μέ τό Οικονομικόν Συσσί¬
  τιον τό δ «οίον ανέλαβε νά χορηγήση
  αΰοιον (ο»ίμβοον) Κυριακήν καί φα-
  γτΐτόν.
  Έν Ήοαχλε'φ τή 30 Ί)α0ίου 1932
  (Έκ τού ΓραφεΙου τής Νομαοΐία;)
  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ "Ο ΜΙΝΩΣ
  ΕΔΡΑ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ-ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ-ΚΡΗΤΗΣ
  Γ'. Έτήσιος Γβνικός Ίσολογισμός Α»6 1ης Σβπτβμβο,ίου 1930 μέχοι 31ης Αύγουστον 1931.
  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ __________________ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
  Γήπεδα
  θΐκολομαΐ
  Μηχαναί
  Βιομηχ. Πλεονίιιτ. έγκαταστασεαν
  Εγκατάστασις Χημείον
  Έγκατάοτασις Ή>]<>» Βικτύο»
  ΆξΙα ΒενΕινοχινήτων Λέμβ«ν
  Ένικλα καί οκεύη
  "ΗΕοβα Σνστάσεαις καί Όογανώοβαΐί
  Ποοϊόντα «αί Αλικά
  ΈμκοοΒύματα παρά
  ΧβΒΜσται
  Μβτοητό έν τφ Ταμτί»
  Ζημίαι καί Κίβα
  Δρ.
  Δρ.
  802.
  2.385.
  2.879,
  ,.121
  19
  420,
  65
  37
  63.
  2.174.
  914.
  1.282
  19
  743.
  500.-
  000.-
  ,000.-
  000.-
  800.-
  500.-
  500.-
  ,400.-
  ΟΟΟ.-
  325 -
  839.60
  412.25
  .109.40
  846.85
  11.928.233.10
  Μεΐοχι»όν Κεφάλαιον
  ΠιστωταΙ
  Γβαμμάτια Πλη)τέα
  Φόροι Δημοσίου Όφΐιλόμενοι
  Δο.
  7.000.000.-
  4.911.580.10
  15.000.—
  1.653.-
  11.928.233.10
  "Υπόλοιπον Ίσ)σμο« 31.8.30
  Τόκοι
  'ΒΕοΙα βιαΐειοΐοεβς
  Άκοοβέοειί έγκαταστόσΐΜτ
  Δα.
  Β


  Δο.
  451.814.95
  306.843.65
  413.995 30
  32«.250.35
  1.500.904.25
  Προκύψαντα Βιθφορα κέο6η Δα. 855.721.80
  Ζημίαι έκ τής έπιχειο.ήλεκτρ. · 98.664.Ό
  Υπόλοιπον είς Νέον
  Δρ
  Δο.
  757.057.40
  743.846 85
  Ι.ΒΟΟ.904.25
  Ό Γενικάς Διειιβιιντής
  Κ. Γ. Λιοηηοάκηβ
  Έν Ήραχλεΐφ
  % 30« Νοεμβριού 1931
  Ό Σόμβουλος
  Γ. Ε. Κ
  Ό Λογιοτί;,1
  Ναπολέων 2ονκανζ(8ΐΐς
  ι
  Ί
  Ι '■
  ΙΓΤ'" ' ■"........ ™ ----- ·~- —-......... ' -"......-------...... ■-■- ~--------...... ".......■ ■»-- ———τ~ ., ■ — ■■'
  ΕΙΔΗΣΕΙΣ -ΤΗΛ/ΦΗΜΑΤΑ
  ΠΑΡΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ κ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΕΣ ΣΦΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΟΪΟΥΣ ΤΗΣ ΣΑΤΓΑΗΣ
  Τό Γραφείον Τΰπου διά τηλβ-
  γραφήματός τού πρός «άς Γενικάς
  Διοικήαεις καί Νομαρχίας ανακοι¬
  νοί τα κάτωθι:
  Τα έκ τοϋ εξωτερικόν τηλβγρα
  φηματα άναφβρουν δτι ό "Ελλην
  Ποωθυπουογός χ. Βενιζέλον παρέ
  τβινβ επί 2ν 48»ρον εισέτι την
  διαμονήν «ου βΐς «ό Λονδίνον δ·
  παχ; συμπληρώση «άς συνβργασίας
  αυτού μβτά «ών "Αγγλων επισή¬
  μων.
  Τα αΰτά «ηλβγοαφήαατα άναφέ-
  οουν έπίσης δτι ό κ Βενι£βΆ.ος, είς
  Παρισίους δπου θά μεταβή έκ Λον-
  βίνου θά παοαμβίνη επί τριήμερον.
  Ό κ. Ββνιζέλος κατά την βίς Πβοι-
  οΐους παααμονήν τού θά προβό
  βίς νέας συνβννοήσβις διά την ε¬
  πίλυσιν «ών ένδιαφβρόντων «ήν
  Έλλάδα ζητημάτων.
  ΕΠΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΓΓΙΝ ΪΗΙ ΚΙΝ ΑΙ
  Έπείγοντα «ηλενοαφήματα έκ
  «οΰ έξωτβαικοδ άναφέρουν δτι «ήν
  προχθεσινήν νύκτα συνήφθησαν
  μυριόνβκροι μαχαι βίς «ήν Σαγγάην
  δπου ή καταστασίς άπέβη αύτό
  χρημα τραγική. Ή νύξ αυτή άπβ-
  καλέσθη « νύΕ,τραγψοία;».
  Ή κινβζιχή πόλις Τσάπεη βομ·
  βαρδισθβΐσα υπό «ών 'Ιακωνιπών
  άβροπλάνων κατακαίεται ήδη, τού
  πληθυσμόν της καταφυνόντος είς
  την διβθνή ζώνην «ής Σαγγάης.
  Τα αύΐά τηλβγραφήματα άναφέ
  ρουν δτι οί Ίάκωνβς κατέλαβον ό
  λόκληρον «ήν Σανγάην μβτά επι
  κούς αγώνας βίς τάς όδοΰ; ταύτης
  βίς τάς οποίας κατάκβινται ήδη σω
  ροί πτωμάτων. Αί μαχαι έξακολου
  θοΰν βίς «ά κράσπββα «ής πόλεως
  ένθα ό κινβζιχός σ«ρα«ός ένισχυ-
  Οβίς άμύνβται.
  Τα Ίαπωνικά στρατβύματα ένι
  σχύθησαν δι' ίσχυοών άγημάτων
  άποβιβαθέντων έκ «ών χαταπλβυ-
  σάντων 12 πολεμικήν. Έντός τής
  πόλεως Σαγγάης τμήιιατα Κινβζι-
  κου στοατοΰ ώχυρωμβ*«α δ/ιισθβν
  προχβίοως κα«αακβυασθέν«ων ό5ο
  φααγμάτων, προβάλλουν εισέτι ή
  ρωϊκήν αντίστασιν βίς «ούς έπιτι-
  θβμένους Ίάποανας. Τβθωρακισμέ
  τα αύτοκίνητα καί πολβμιχά άβρο
  πλάνα ένσπβίρουν «όν πανικόν καί
  «όν θάνατον είς «ήν πόλιν .
  Ένισχύσεις έξακολουθοΰν κατα
  φθάνουσαι πανταχόθβν «όσον διά
  «ούς Κΐνέζους διον καί διά τού,
  Ίάπωνας.
  ΑΠΕΙΑΕΙΤΑΙ ΪΟΕ.ΑΡΑ
  ΕΠίΜΒΙΣΙΣ ΤΗΣ ΑΗΕΡΙίΗΣ
  Αναφορικώς μά «ά αίματηρα γβ·
  γονότα «ής Σαγνάπί «ά έκ Νβας
  Υόρκης «ηλβγραφήματα άναφέ-
  οουν ότι ή Άμβρικανική Κυβέρ¬
  νησις έπανέλαββ χαΐ πάλιν «ήν δή¬
  λωσιν «ής δ« όέν θά βραδύνη νά
  λάβη σθβναράν στάσιν άπέναντι
  τής Ίαπωνίας.
  Τα γβγονότα «ής Σαγγάης άπβι-
  λοθν ώς έκ τούτου νά δημιουργή-
  σουν άπροσδοκήτους πβριπ,λοκάς.
  ΤΑ 8Ι10Ι8ΜΙΙλ¥ Β9ΥΑΓ1ΡΙΑΣ
  Τηλβγραφήματα έκ τοΰ έξωτερι·
  κου άναφέρουν δτι υπό «ής δημο
  σιονομικής Έτατοοπής «ής Κοινω-
  νίας «ών Εθνών άπβστάλη βΐδι·
  κός έλβγκτής βίς «ήν Βουλγαρίαν
  πρός εξέτασιν «ής οίκονομικής κα·
  ταστάσβως.
  Τα αύΐά «ηλβγραφήιιατα βββαι-
  οΰν δ τι ό Διοικητής τής Τραπέζης
  τής Βουλγαρίας θά μεταβή συντό
  μως είς τό Λονδίνον Ινα δηλώση
  είς τούς "Αγγλους κιστωτάς την ά
  δυναμίαν πληρωμής βίς ξένον συ
  νάλλαγκα τής ύπηρβσίας των συνα
  φθέντων δανβίων της.
  ΠΡΩΪΝΚ
  ΕΚΗΡΥΧΘΗ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
  ΚΙΝΑΣ ΚΑΙ ΙΑΠΟΝΙΑΣ
  ΑΚΑΡΠΟΙ ΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
  ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΝΙΑ2 ΤΗΝ ΕΟΝΟΝ
  ΤΙ ΚΑΦΕΝΕΙΔ ΤΩΜΙΙΑΒ8ΡΩΙ
  Δι' έγχυχλίου τού πρίς ά τάσας τάς
  Οίκινομιχίς αρχάς τοθ Κράτους τό Ύ
  πουργεΐον τβν Οίκβνομιχων παραγ/,ίλ-
  λει χατίπιν έγγράφου παρακλήσεως τοθ
  Ταμείου Θυμάιαν Πολέμου 8»—ς γνωρί-
  05υν άπ' ευθε(>( είς τοθτο τόν αριθμόν
  τδν παρά τοίς χατααιήμααί των λΐι-
  τουργούντων μιχρφν χαφρενείων η" παν
  τό; ιΐδους πρατηρίαν, ποία «αί πδαα
  έξ αυτών Ιχουν μ.αθωθή συμφώνως τώ
  Νδμφ είς αναπήρους πολέμου, ποία χα(
  «δία είς Ιδιώτας, τόν χρόνον τής μισθώ-
  σεως τό ποσόν τοθ χαταοΊχλλομένου μ:·
  αϋώμαιος ώ: καί την αρχήν είς ή1» %λ·
  ιαβαλλεται τοθιο μΐχρι σήμερον.
  Πρός τούτοις παιραγγίλλΐι ίπω; γνω·
  οτοποιηθ) ΐί; τού; μιοθοτάς των περΐ
  ώ< «ρίκιιται δτι συμφώνως τώ νίμφ «πι ρΐ προστασ'ας , ά'αηήρβν κ*ί θυμάτων πολέμου» δέον εφεξής νά χαΐαδάλιοσι τό μίοθαμί των καΐ τώ νόμψ βιχαιού- μινον είς τό Ταμείον θ^μά^(ον Πολέμου είς Β δίον νά υποβάλωσι καΐ αντίγραφον τιβν μιοΒωιηρίιον εγγράφων των ή συμ· 6ολαί«ν. Η ΠΡ0ΣΤΑΙΙ4 _ΪΗΪ ΜΗΙΡΟΤΗΤΡ. Τό υπουργείον ΎγΐΒΐνη; δι' Ιγχυ- «λίου τού καός τού; χ. κ. Νομάρχας τοϋ Κβάιους παοαχαλβΐ δ «ως ονγχβν- τρ,ώσωσι χαί ι ου αποσΐβίλαισι στοιχεϊι αφοοωντα ια Ίδούμαια. Καιασιήμα «α «αί ΣιυματΒΪα, αχοποΰνια την ύ- γιβινήν χαί ποοσιασίαν της μητοόιηιος χαί των ηαιΒικόν ήλιχιόν τής πβριφΐ ρ«(α{ των. ΜΕΤΙΒΙΙΑΑΙ___ΦΥΑΙΕΟΜ Δι* αποφάσεως τής Γεν. κης Διοιχή οεως Κρήτιις μ«ιβτέθ«] ό ΰηαοχιφύλαξ «ής χινητης Άγοοΐική; Φυλακής Ή ρακλΐίου Αλεξ. Βασιλάκης είς τάς 6γ «λημαιικας φυλακάς Κβοκύο.ας. Δι* ίιέοας άποφάσβιος διτοοίσθη φύ· λιΕ δόκιαος ιίς τας φυλακάς Καλιιμίου δ Ν·μ. Ξιμωνάχης. ΑΙ ΕΙΣΟΡΙίΕΙΣ Ι8Υ ΙΕΑΟΙΕΙΙΤ Καιά «όν λήγοντα μήνα Ιανουάριον 1932 βΙσβΜθάιθηοαν παοά τοΰ Τβλω- νιίου Ήουχλβίου Ιξ ϊΐσαγαιγιχιον καί Ιξαγηγικό&ν δασμόν χαί Ιξ ιΐσπράξβον ΰττβο «Ιδικών ταμείον τό δλον ΒραχμαΙ 3.250 4*63,10. ί ΕΠΙΣΚϊί Ϊ1Ϊ ΣϊγΪΙβΣ φμ έχ Χτνίων δτι άνε- ηρχη τελευταίας μειοδότης μ! ποσόν χιντε &Ηίχτομμύρια εβδομήκοντα δύο χιλι- ά8»{ δραχμάς ο ίδιώνης Ταακΐράκτ]; Νι χίλαο; δια την συνέχισιν τή"; 1β ν,Ο ϋ.ρα.βνβί «00 'Η Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ φ μέ την ταχυτέραν ϊ;χρ» ξιν την εργασιών κατασκευήν τοθ ίαωτι· ρικοθ δικτύου τ&0 δίραγαγείου χτ]ς πίλε- ως Ήραχλΐ^ καί χατόίΐιν τή*,· ίη%ι- ρώαινς τής προμηθιίας τ&ν χυ:ο5ΐδη· ρών ύδμοοωλήνβν, δ κ. Ν^μίρχης Η¬ ρακλείου απέστειλε χθες πρός τόν χ. Δήμαρχον έγγραφον διά τοθ οποίου χΐ- γνωατί τΑ ίξής: «"Εχων τή» πληροφίρίαν διι ιί^αι δυνβτή ή άμεσος ϊναρξις τής χατασκιυ- | τοθ έσωιεριχβθ ϋδραγωγείου «αί 8 κ δ έργολάβος είναι διατεϋειμένο; ν' αρχί¬ ση την εκτέλεσιν ώαΐι νά διθη" εργασίαι είς μεγάλον αριθμόν έργατων, παραχα- λ» Βπως έπισκιύ3Τ]τε τας σχετικάς ενερ¬ γείας σας πρό; άμεσον έναρξιν ίνα επι¬ τευχθή αφ' έ-ός μέ^ ή ταχυτέρα έκτέλε· αίς τοθ Ιργου χάριν τί.ς δημοσίας δγείας χαΐ ιϊφ' ετέρου 6οθ$ έργασία είς τόν £- χχνώ, έξαγχωμίνο* αριθμόν άνέργων, βστις διά τ·ί)ς επικειμένης ενάρξεως άνοι- κϊδομήσεω; χ»ι τώ> Σχολείων Αγ. Τι¬
  του καί Γενή Τζαμί, θέλει ελαττωθή
  Μετά τό Ιγγραφον τοθ χ. Νομάρχου εί
  νέ πιθανόν δα δ Δήμος χαταβάλτ] την
  δυνατήν μέριμναν δια την δσον Ινισΐι
  ταχυτέραν έναρξιν τ1|ς κατασκευάς τοθ
  οδρηγωγείου. Καί διχ τοΰ; έν ιω άνωιέ-
  ρφ ίγγράφφ χατατεθειμένους λδγους χαί
  διά ι: θά αρχίση νά έκλείπη δ έφΐάλνη,
  τβθ ένδημοθντος είσίιι είς «ήν πδλιν μας
  τύφβυ χολυαριθμχ μέχρι τοθδε οημειώ-
  θαναιηφόρα χροόσματα.
  II
  ΕΙΙΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΟΥ
  Τό υκουογεΐον ΟΙκονομικόον δι1 1γ-
  χιικνίου τού ππός «άς οΙ«ονομιχας χαΐ
  αστυνομικάς αοΐάς τού Κβάιυυς κοινο-
  ποΐΒΪ τό διάιαγμα Βι' ού καθοοίζιιαι
  νέα διάταξις έχ τή; ιΐσαγωγϋς λβπιον
  χάο»ου {χ τής άλλϋδαπής διά ιάν τβ·
  λωνβίων Πβιοαιώς, Θίθσαλοιίχυς, Β>
  λου, Σάμου, Χανίων, Πατοάν, Κβοκύ-
  ρας. Χίου, Καλαμών, ΑΙγίου, Ήοα-
  χλβίου χαί Μυιιλή»υς.
  Η Φ0Ρ8Α8Π1 Ιβϊ ΙΑΟΜΒΥ
  Τό 'ΐπουργεΐβν τβν ΟίχονομΐΜβν δι"
  έγχυχλΐου τού πρός τάς Οΐχονομιχάς
  χαΐ Αστυνομικάς αρχάς τ&Ο Κρχτους
  κοινοποιεΐ το διάταγμα ίι' ι δ δ δρι
  ςόμενος κρδοθετο; φόρος χαπνοθ
  καί σιγαρέττων, αύξάνεται άπό τής
  δημοσίευσιν; διά τής εφημερίδος
  ιήί Κυβερνήσεως άιεό δραχ. 5.50 χατά
  χιλιόγραμμα εί; δρ. 13 50. Αί οε τιμαί
  λιανικης πωλήσεως τούτων εξακολου¬
  θών νά ϋφίστανται αί αυταί, μή έπιτρι-
  πομίνης (.ύϋ.μιας αυξήσεως κποριο6σης
  έχ τής ανωτέρω φορολογ,ας.
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
  Τό δποκργεϊον των Ναυτιχ&ν έχοινο
  ποΐησε πρός τάς Αιμενιχάς Αρχάς
  τοθ Κράτους εγκύκλιον αΰτοθ κερ,ί προ
  κηί-ύξειος Βιαγωνισμοθ οατχτάξεως 15
  δοκιμήν οηοξιωμοιτιχων Μηχανικόν.
  ΒΡΒΑΓΒΓΑΙ ΥΠιΞΙΟΜΑΙΙΚΒΝ ΧΟΡΐΙΗΣ
  Διά διαταγάς ιοθ 'Αρχηγείου _ωρο
  φ^λακής προάγωνται είς ένωμχτάρχας
  οί δπενωμοιίρχαι Άνέστης Ταϊλος, Ν
  Σπυριδίχης, Γ. Φραγκίώλης χαί Ι, Βχ
  6
  ΕΙΠΑΙΔΕΥΙΙΚΑΜΙ0ΙΘΕΪΙΙ2ΕΚ
  Δι' αποφάσιως της Νομαρΐίας Λα
  οηθίον δηιιοσιβυθίίοης είς «ήν ίφημβ
  Οΐβα «η; Κνβεθϊήσεως έτοποθβτηθηοαν
  ώ; εξής οί χάΐωθι δημοδιδάσκαλοι:
  Οί 'Αο. Μηλναοάχτκ, Χαο. Κυοιακά-
  κης, Έλένιι Παπαμαΐθαιάκη «ού τέως
  Α. δημο'ικοϋ σχολβίου "Ανα Βιάννου
  χαί Μαοία Ζαμπβτάχΐ), Άταλάντη Κον-
  ταξάκτ) τοΰ Β. δημοτιχοΰ οχολβίου "Α·
  να» Βιάννου β(ς τό ίκ ιής συγΐωνιύσβως
  των σχολείων τού'ω» προχνψαν 5ιά-
  ξιον.
  Οϊ "Εμμ. Μηουοανιά·, ΕυαγγβλΙα
  Βανθακυ ΐοΰ ιβαις δημοτικοΰ σχολι.ου
  Κασΐβλλΐου καί Μιχ. Ηλιάκης Έλισά·
  ββι Λυοά«·4 τού τέ-ς διταξίου Έπάνα)
  χα>0·ου Φουονήςβίς τό 8* της συγχοο
  νεύαβοος αμφο έοων κοο-ύψαν 4 άξιον
  Καιοαπολιτίσοτς,
  Β1Ϊ1ΪΪΜΒ2 ΕΑΠΡ02 ΙΗΜΕΡΟΜ
  Τό ΆστεροσχίπεΙον "Αθηνών διά τη-
  λεγραφήμαιόί τού πρός τα ΔιμεναρχεΤα
  χαί τα Γεωργιχί Έιειμελητήριι» γκωρί-
  ζει δτι πιθανός καιρός σήιιερον Κυρια¬
  κήν χαί ιίς ολόκληρον σχεδόν την χώ¬
  ραν φίρεται αϊθριος ή κ,τα διαλείμματα
  δλίγον νε»ελώ5ης. θερμοχρβσία ανωτέ¬
  ρα τής χθεσινάς. "Ανεμοι 6ίρε:ο1 Ιως
  δυΠΝβί άσθινεΐς ή μέτριοι.
  ΟΙΚΙΝΙΜΙΗΝ ΛΕΛΤΙΟΝ
  ΧΥΝΛΛΛΑΓΜΑ
  Αίρα "ΑττλΙας Δβχ.
  Δία» ΑΙγύκτοα »
  Δολλαριον η
  Λιβέττα η
  Γαλλικόν >
  Φιορίνι Όλλανβίας π
  Γαόσι
  265.-
  275.-
  275.-
  285,-
  77.60
  78.-
  3.93
  4.03
  3.0
  31. 50
  31.16
  31.55
  35,-
  39.-
  11.12
  19.17
  3Ο Ίανουαρίου
  (τού άνταποκριτού μας).—
  Άποψινόν τηλεγράφημα αγ¬
  γέλλει ότι ή Κίνα έκήρυξε τόν
  πόλεμον κατά τής Ίαπωνίας.
  Αί απεγνωσμέναι προσπά¬
  θειαι τής Κοινωνίας των Ε¬
  θνών πρός αποφυγήν τού πολέ¬
  μου, απέβησαν άκαρποι.
  Η ΣΑΓΓΑΗ ΚΑΙΕΤΑΙ
  ΕΚ ΤΟΥ Β0ΜΒ_ΑΡ Α12 Μ Β
  V
  11ΙΙΙΙ! ΤΗ Ξ'ίΟΙ[ΙΊΗΙΙΙΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίανουαρί
  ου (τού άνταποκριτού μας).—
  Τηλεγραφούν έκ Αονδίνου ότι
  αί μαχαι είς την Σαγγάην συ
  νεχίζονται. Οί Ίά-ω«ες 6ομ-
  βαρδίζουν τα Κινεζικά ατρα-
  τεύματ* ώχυρωμένα είς βιά-
  φορα σημεία τής πόλεως. Έκ
  τού βομβαρδεαμού προεκλήθη¬
  σαν καταστρεπτικαί πυρκαϊαί.
  Οί ξένοι ύπήκοοι καταφεύγουν
  είς τάς διεθνεΐς ζώνας.
  ΕΙΪΕΥ2ΜΕΝΑΙΣΥΝΕΝΝΙΙΣΕΙΣ
  ΑΓΓΛΙΑΣ ΚίΜΙΜΕΡΙΚΪί
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίανουαρίου
  (τού άνταποκριτού μας).—
  Καθ' ά αγγέλλεται αί Εύρω-
  παΐ«αΙ Κυδερνήσεις άνησυχούν
  σφοδρά έκ τής κηρύξεως τού
  Σινοϋαπωνικού πολέμου. Αί
  χυβερνήσεις Αγγλίας χαί Ά-
  μερικής συνεννοούνται επί τής
  τηρητέας στάσεως.
  Ό Γαλλικός τύπος ένφράζει
  φόβους ότι ή βπιδείνωσις τής
  καταστάσεως έν τή "Απω Α¬
  νατολή θά έχη σοβαρόν αντί¬
  κτυπον επί τής είρήνης τοθ
  κόσμου.
  ΛΥ2ΤΗΡΛ ΜΕΤΡΑ
  ΚΑΤΛ ΤΙ! ΕΑΕΪΒΕΡΑ- ΑΙΟΡίί
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίανουαρίου
  (τού άνταποκριτού μας).—
  Ή Κυβέρνησις απεφάσισεν ό¬
  πως λάβη αύστηρά μέτρα κατα
  τής ελευθέρας άγοράς τού
  Χρηματιστήριον
  Ο ΒΕΝΙΖΕΑΟ! ΒΑ1ΝΕΙ6ΡΕΙ
  Χ Θ Ε Σ ΑΙΑ ΙΛΡΙΗΒ12
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο Ίανουαρίου
  (τού άνταποκριτοΰ μας).—
  Κατα τό σημερινόν Υπουργι¬
  κόν Συμβούλιον ανεκοινώθη
  ότι ό κ. Βενιζέλος άναχω
  ρ*Ε σήμερον έκ Λονδίνου διά
  Παρισίους. Σχετικώς μέ τάς
  ενεργείας τού είς την Αγγλι¬
  κήν πρωτεύουσαν ούδεμία ύ·
  παρχει έπίαημος πληροφορίαι.
  Πάντως αυται φα,ίνονται εύο-
  δούμεναι.
  ΙΤΙΪΡΚΙΑ ΕΠιΤΥΓΧΑΗΕΙ
  ίϊΗΑΨΙΝ ΑΑΗΕυϊ;
  ■ ΗΝ ΑΙ 3Ο Ίανοοαρίου
  (τού άνταποκριτού μας).—
  Αγγέλλεται έκ Πέραν ότι
  κυκλοφορεί έκεΐ φήμη ότι ή
  Τθυρκία θά επιτύχη την σύνα¬
  ψιν έξωτερικού δανείον.
  ΑΕΝ ΑΙ1Χ8ΡΕΜ[..ΜΙ! ΕΑΑΑΓ
  ΑΘΗΝΑΙ 3Ο'Ιανουαρίου
  (τού άνταποκριτού μας).—
  Ή εκλεγείσα «μίς Ελλάς
  Δίς Αάμψα δέν θ»