991

Αριθμός τεύχους

508

Χρονική Περίοδος

1946

Ημερομηνία Έκδοσης

5/12/1946

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΤΓΡΩΤΟΕΚΔΟΘΗΚΕ _ΤΟΝ
  "ΚΑΙΡΟΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
  ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΤΑΡΑΝΟΜΑ
  'Υττεύθυνοί, :
  ΑΛΕΚΟΣ ΜΗΛΟΛΙ&ΑΚΗΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΟΖΥΡΗ 11
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΚΡΗΤΗΣ
  Αριθ· Γηλεφ. 4—40
  Τα πάντα γιβ] τή νίκη τή£ Δημοκρατίας!
  ηιι«........"··"......."">·....."""""■■■■••ιιιυιιιιιη,,,,,,,,,,,
  πού τκ έθα-
  εαυτούς των.
  ΠΙΕΡΝΗΣΗ ΕΒΝΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
  Ήτύχη'τών έθνικών μας
  βίρνηση Τοαλδάρη.στη διάοκβψη της βίρήνης'βϊχέ'κρΓθίΐ 6010""-
  κά βΐό Παρίσι
  Τβ νεγβνός «ύτό. βλιββρί, διαπίατωαπ πβύ Ιβγα,νε μέσα «πό
  τί «ράγματα. βΐχε διακηρυχθβϊ άπό τό ΕΑΜ, ποϋ ποτέ δέν ϊπα«-
  βί ν* λέει βτόν έλλπνικό λαό την άλήθεια.
  ·θμ«ς βί Άρχηγβΐ των «έθνικών» κομμάτων συνυπβύθυνοι
  βλβι γι« τό πλήρβς ναυάγιβ των έθνικδν μας δικαίων, πρβσπβι-
  Λίηκαν τόν Ανήξερα, Εδωκαν τα χέρια καΐ ατΐς 4 Όκτωβρίβυ
  I-
  χαμαν την άξέχαστη βϊατρικη έξβρμηση καΐ Ιφυγαν γιά τό Πα-
  ρίβι. "θχι γιά νά σώσβυν τα δίκαια τβΰ "Εβνβυς
  ψ«ν, «λλά γιά νά προσπαθησουν νά σώσβυν τβύς
  Καΐ βί «λαβπρόβλητβι» φθάνβντας στό κβρόφωμα της γελβιβ/ΐβι-
  ποβώς τ«ν, βριαμββλβγοΰσαν γιά «άπβτελβσματική παρέμβαση
  τη; έβνικής (.;;) μκς άντιπρββωπείας υπέρ των έθνικών μας διεκ-
  ίικήσεων». 'Επέστρβφαν επβιτα οτήν Άθήνχ καΐ Ιφεραν τα λεί¬
  ψανα των έβνικών μας διβκδικήσβων, συνεχίζοντας δέ την άπά-
  ΐη είς βάρβς τβΰ έλληνικβΰ λαβΰ ©μιλβΰααν γιά μβλλβντικη «εύ-
  νβϊκή κρίση» των έθνικών δικαίων άπό τό Συμββύλιβ των Τεσσά-
  ρ«ν οτη Νέα Ύβρκη. Καΐ ίλθε πρβχθές τό αναμένομεν© αγγελ-
  μκ ««ό τή Νέα Ύόρκη,^πβύ ξεσκεπάζει εντελώς τΐιν έθνβκαπη-
  λίίκ των «'Αρχηγών».
  Τί> χαντάκωμα των έθνικών μας δικαίων ήταν προκαθωριομέ-
  νβ μέ μαθηματική άκρίβεια. Γιατΐ ή έοωτερική καΐ έξωτερική πο-
  λιΐικπ)(ΐοΰ άκολούβησαν β! μεταδεκεμβριανές κυβερνήαεις δέν
  ίταν δυνατόν παρά νά κάμει την άπβτυχία άναπότρεπτη.
  Ή Έλλάδα τής Άγγλικης κατβχής άγνόησε ολοτελα τή με-
  ταπολεμική πραγματικότης στά Βαλκάνια καΐ τόν καινβύργιβ
  βνοχετιομό δυνάμεων στήν Εύρώπη γενικώτερα καΐ βτή Νοτια-
  νχτολική Εύρώπη μερικώτερα. Ή πβλιτική αύτη βασίστηκε άπβ-
  κλίΐοτικά στή δυνατότητα γιά ίνα τρίτβ πόλεμο καί προσανα-
  ΐόλιαε μονοπλευρα τή χώρα μας , πρός τούς 'Αγγλοσάξωνε; καΐ
  τού; την ηρόσφερε σά βτρατιωτικό προγεφόρωμα. Ή τυχβδιωχτι-
  χο 6μ»{ αυτή πολιτική μάς άποξένωσε όσο μπορβΰαε άπ' τή με-
  ταπβλκμική εΰρωπαΐκή πραγματικότητα. Παράλληλα τό καθε-
  ατώ; ιτοΰ Εχει έπιβληθεϊ στό έσωτερικό τή; Έλλάδας μέ την Αγ¬
  γλικη κατοχή Ιχει προκαλέσει γιά τή χώρα μας την περιφρονή-
  οηέλων των έλβυβέρων,λαών τβΰ κβσμου.
  "Ετοι χάρις στήν «έθνική» αυτή πολιτική ή έλληνική έθνική
  ίιιΐόίϊοη τάφηκε. Καΐ ή Έλλάδα μένει μέ τούς νεκρβυς της, μέ
  την οίκονθμικη της καταστροφή, μέ τα καμένα χωρία της, μέ
  τέν κατ&στραμμένο τεχνικό της έξοπλισμό. Κα'ι πέρα καί άπό
  αΰτά μέ την άπομόνωση άπό βλβ τό δημοκρατικό κόσμο.
  ϊύγχρονα ή Έλλάδα βπαράσσεται άπό τόν έμφύλιο πόλεμο.
  Έπκνειλημμένως τό ΕΑΜ εδειξε τό δρόμο τής Έθνικης Σω¬
  τηρίας Λαϊκή βυμςριλίωση και διακβμματική βυνεννόηση. Δη-
  μοχρατικπ ελευθερία στό έσωτερικό. Καΐ έξωτερική πολιτική πού
  ν« ίξκσφαλίαει ίσβτιμη φιλία πρός δλβυς τούς Μβγάλβυς Συμμά-
  χοοςκαΐ φΐλικές σχέβεις μέ τβύς Βαλκανικούς γείτονές μας.
  Τή φωνή τβΰ ΕΑΜ, τή φωνή τβΰ"Εθνου5, δέν άκβυσε ό πα-
  /.ηβς ιτβλιτικός κόσμος τής χώρας. Καΐ ή Έλλάδα βρίσκεται τώ-
  Ρ« οτό αημβρινό τραγικό άδιεξβδβ καΐ .τα «έθνικά βνειρα» έχβυν
  Ρΐτ«βλη·«ΐ σέ έρβίπια.
  Γιά μιά άκβμη φορά τό ΕΑΜ διακηρύσσει την άλήθεια τής
  Έβνικής Σωτηρίας: Νά σχηματισθβΐ ΦΙκβυμβνική κυβέρνηβη μέ
  =»μμετοχη τβΰ ΕΑΜ.
  Αύτη βϊναι ή μοναδική λύση· Αυτή όδηγβΐ στήν άμβαη κα-
  ... τβΰ έμφυλίου πολέμβι». Αυτή όδηγεϊ οτήν όμαλότητα.
  όδηγεϊ στήν άνάκτηοη τής άνεξαρτησίας τής χώρας καΐ τής
  ... μας ελευθερίας. Αυτή βδηγβϊ στή διαχβίριση των έξωτβ-
  ριχδν έβνικών ύπβθέσβΜν μέ τρβπβ «βύ νά ύπηββτεϊ τα δίκαια
  «δ "Εβνβυς. Κάθβ αλλη λύση μώνβ βυμββρές θά πρβοθέοει οτήν
  Έλλ,άδκ. ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗ2
  ^Από 7^ΘέστΓμα5
  «2ΗΤΗΜΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ»!!
  „ «Διά τήν'Ελληνικήν Κυβέρνησιν ζήτημα Κόπροι> δέν■ ΰφΐαταται.
  Καίτοθτο διότι ή Μεγάλη Βρεττα.νΙα σώζει οήμερο την Ελλά*»^Υψ -
  «αται άκήουκτος κόλεμ'ς μ^αξύ δύο κόσμων τού Ανγλοσοξωνικου
  «οί τοϋ ΣλσβικοΟ. Κι' έπιβάλλεται νά ιΐμεθα προσδεδεμένοι στό
  *ρμα των ·ΑγνλοσαξώνωνΡ 'Αντιλαμβώνεσθε λοιπών ^«™«ίνα^
  «* ΚυπριοκοΟ ζητήματος βλάπτει δχι μόνο τα έθνικ·* άλλα καί τα
  '- ■ ιθν μεγαλων συαιιάχων ·■""■»
  ΗΚΡΗΤΙΙ
  ΧΡΟΝΟΣ ΤΡΙΤΟΣ
  ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 508
  ΠΕΜΠΤΗ
  5
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1946
  ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ. 200
  |Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΕΒΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ιενο
  ΑΓΐΟΐνΡΘΗΚΕ Η ΔΙΧΟΓΡΑΦΙΑ
  Ι1ΙΙΙΙΙΙ1Ι1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙ
  τό πρωΐ επρόκει¬
  το νά γίνει στό Πλημμελει-
  οδικεϊο Ηρακλείου, ή δίκη
  τοθ Δ. Συμβουλΐου τής Έ-
  θνικής Αλληλεγγύης Ηρα¬
  κλείου.
  Πρίν δμως άρχίοει ή συνε-
  δρίαση τοθ Δικαστηρίου, ό
  κ. Άντεισαγγελέας είδοποίη-
  σε τούς συνηγόρους των κα¬
  τηγορουμένων δπ άπέσυρε
  τή δικογραφΐα. "Ετσι δέν Ι-
  γινε ή δίκη.
  Στό μεταξύ, παρσμένουν
  κατασχεμένα, εντελώς άδι-
  καιολόγητα, τα βιβλΐα τής
  Αλληλεγγύης καΐ τα δέμα-
  τα μέ τρόφΐμα πού βρέθη¬
  καν στά γραφεϊα της.
  Ο ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ...
  ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΜ
  Τ Ο ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΦΟΤΤΛΙΣΜΟΥ
  ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 5 (Ίδ ύπ.).
  —Ό έδώ διπλωματικάς συ-
  νεργάτης τοθ Ρώυτερ τηλε-
  γραφεΐ: ΟΙ ύτΐουργοί των ε¬
  ξωτερικών συμφώνησαν χθές
  δπως τα μεταπολεμικά σύ-
  νορα τής Βουλγαρίας παρα-
  μεΐνουν δπως ήταν την 1η Ί-
  ουνΐου 1941. Συμφώνησαν έ
  πΐσης νά μή έπιτραπεΐ στή
  Βουλγαρία νά κατασκευάσει
  νέες όχυρώσεις.'Η συμφωνία
  αυτή γιά τα σύνορα φαΐνεται
  σάν νά προκαταλαμβάνει την
  ύποβολή τοθ "ΕλληνικοΟ ζή
  τήματος άπό τόν κ. Τσαλδά'
  ρη πού φθάνει στή Νέα Ύ-
  όρκη.
  Μεταξύ των σημαντικών
  Γητημάτων πού συζητήθηκαν
  ήταν καΐ τό ζήτημα τής έρ-
  Η ΠΕΧΟΣΑΒΒΑΚΙΚΚ ΝΕΟΑΑΙΑ
  ΠΑ ΤΗ ΑΙΧΗ ΤΗΣ Ε Π Ο Ν μην£ίσς τών'άμφισβητουμέ.|
  ιιη ιιι ιιικϋ ιηι ι. ». υ, π. νων σημε[ων της συνθήκης,Ι
  ΑΘΗΝΑ 4 (Ίδ. τηλ)μα).—, Η
  ίίρήνης μέ την 'ιταλ(α, γιά
  τα όποΐα θά ληφθεΐ άπόφα;
  ,ση άπό την έπιτροπή συμβι-
  βασμοϋ, πού άποτελεΐται.ά¬
  πό άντιπροσώπους των συμ-
  μάχων, των Ίΐαλώι/ καΐ τοϋ
  ΟΗΕ.
  Ή συζητήση γιά τό Δούνα-
  βη ανεβλήθη έτΐειδή ό Μολό
  τωφ ζήτησε καΐ όλλη μιά μέ
  ρα, γιά νά σκεφθεΐ καΐ νά
  βρεΐ διατυπώση ποΰ νά Ικα-
  νοποιεΐ δλους.
  Άπό §γκυρη πηγή ανεκοι¬
  νώθη δτι ή Μεγάλη Βρεττα-
  νΐακαίοί Ήνωμ. Πολιτεΐες
  πρόκειται νά άσκήσουν πίε-
  ση γιά την έφαρμογή άπό μέ-
  ρους τοΰ ΟΗΕ ενός παγκο¬
  σμίου σιΌτήματος άφοπλι-'(
  σμοθ.
  Ή Έπιτροπή γιά την άτο-
  μική ενεργεια συνέρχεταα
  σήμερα καΐ άναμένεται δτι
  θά έ'χει έξαιρετική σημα,σΐα.
  #Ό άντιπρόσωπος των Ήρ.
  Πολιτειών στήν έπιτροπή κ.
  Μπαρούχ είναι πιθανόν δτι
  θά κάμει σημαντική δήλωση
  κατά τή σημερινή συνεδρία-
  ση πού θά σχετίζεται μέ τόν
  άωοπλισμό.
  ΟΙ διπλωματικαί κύκλοι
  διατύηωναν σήμερα τό πρωΐ
  τή γνώμη δτι ή υπογραφή
  των συνθηκών εΐρήνης μέ τα
  πρώην δορυφόρα κράΐη θά
  γίνει μετά τό τέλος τοθ
  I-
  τους.
  ΟΙ τέσσαρες έλπίζουν νά
  τελειώσουν την έργασΐα των
  συνθηκών είρήνης μέ την "Ι¬
  ταλία, τίς Βαλκσνικές χώρες
  |καί τή Φιλλανδία πρίν τό ιέ-
  λος τής ερχομένης εβδομά¬
  δος.
  Τηλεγραφοϋν άπό τό Παρίσι
  δτι ή Όμοσπονδία Τσεχοσλο
  βακικής Νεολσίας διαμσρτυ
  ρήθηκε στήν Έλληνική Κυβέρ;
  νηση γιά τή δίκη τής ΕΠΟΝ.
  'Επίσης απηύθυνε μέσω τής
  Τσεχικης Κυβερνήσεως δια¬
  μαρτυρίαι στόν ΟΗΕ.
  ΣΥΝΤΟΜΕΣ
  ΙΝΤΕΛΙΤΖΕΣ ΣΕΡΙ|ΙΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  ΕΜΠΡΗΣΤΕΣ - ΜΗΧΑΝΟΡΡΑΦΟΙ - ΣίΚΟΦΑΝΤΕΣ
  ΠΩΣΠΑΝ ΝΑΝΑΗΑΟΥΝ ΤΟΝ ΕΜΦ. ΠΟΛΕΜΟ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
  -στε
  ΕΙΔΗ ΣΕΙΣ
  ΜΟΣΧΑ δ. - Ή άκαδη,μία των
  έπιστημόνων στή Μόσχα εξέλεξε
  στήν προχθεσινή συνεδρίασή της 112
  άντεπιστέλλοντα μέλη. Μεταξύ αυ¬
  τών είναι/ 12 χημικο'ι 14 βιολόγοι
  καΐ 26 των Κοινωνικών επιστήμων.
  ΜΟΣΧΑ 5. Ό άρχηγός τοΰ Βρετ·
  τανικοϋέΐτ.ιΐ8λείου στρατηγός Μοντ-
  γκόμερυ έφθασε στήν Τβργέστη προ-
  βρχόμενος άπό την Άθήνα.
  ΠΑΡΙΣΙ 5. — Μέ τή συμπληρώ¬
  ση 30 χρόνων άπω τοϋ θανάνου
  τοΰ Γάλλου ποιητή Βεράρεν ό πα-
  ρισινός τύπος άφιερώνει άρθρα στό
  εργβ καΐ τή ,ζωή τού.
  ΠΑΡΙΣΙ 5. — Στό Θέατρο «Ον
  τεόν» έγκατεστάθηκε καΐ δεύτερος
  θίασος τής Κομεντί Φρανσήζ.
  ΑΟΝΔΙΝΟ 6 — Άναμένβται νά
  καταπλεύσει βτάν Πειραια μοίρα
  τοΰ Αμερικανικόν στόλου προερχό-
  μενη «πό την Βηρυττό.
  ΑΘΗΝΑ 5.—Ανεχώρησε γιά τή
  Θεσ)νίκη ό άρχηγός τοΰ Έ/ΐιτελείου
  κ. Σπηλιωτόπουλος δπου θά συναν-
  τηθβΐ μετά τοΰ Βεντήρη καΐ θά
  έπιθεωρήσει διάφορες φρουρές. Ή
  έπιστροφή τβΰ Σπηλιωτόπουλου θά
  έξαρτηθιϊ άπό τίς έπικρατοΰσες
  συνθήκες στή Β. Έλλάδα.
  ΑΘΗΝΑ 5. — 'Αποφασίστηκε ή
  προμήθεια 50 χιλιάδων τόννων σί-
  του άπό χώρβς τής Μ. Άνατολής ή
  καΐ άπό άλλοϋ.
  α οί τέτοιοι
  Η
  μονοπώληση
  έμπορίου μας
  Ό έμιτορικό" μας κόσμος δέν
  «Χασε ασφαλώς τίς προσττόθεχες
  «ού καταβάλανε πρίν ίνα χρόνο
  »ά άφεντικα μσς οί Έγγλέζοι μέ
  'οθς έδ© ττρΛκτορές τους, >ιά να
  «ναλάβουνε προνομιακά τώ εΐβσ
  νωγικό καΐ έξαγωγικό μας έμτΐό·
  Ρΐο μέ τόν περιβοητο «Έλληνοαγ-
  νΛικό 'ί-μποαικδ Όργανισμό»·
  Ο ληστρικός ούτος όργανισμος
  δρν κατώρθωσε νά πραγματο-
  «οιηθεΐ χίρη στοος άγωνες τοθ
  -νοιαφερόμενου έμπορικοθ κό-
  Μά ή Άγνλοααξωνική έπιμονή
  εν ντρόκειται ν ά ύποχωρήσει.
  ' ωρα κάνουν καΐ δεύτερη κροό-
  ρη ρ
  βΐ προοτιαθοθν νσ ίδρόσουν
  ΐΊιηρεοίαναγορων έξωτερικοθ»!
  |^ως έττιβεβί ό ϋό
  ραναγορων έ
  έττιβεβαίωσεν ό
  ν
  ρ
  ϋπουργός
  Ή
  «ύπηρεσίτι» αυτή, τού γΐνεται μέ
  Οπόδειξη τοθ ύασρχηγοθ τής αγ
  γλικής οΕκονομικής άποστολήζ
  κ Ράπτ, πρόκειται νά άναλ'βει
  τΐρονομια<σ δλα τα β^σικά εΤδη ττρώτης ανάγκης, τό όττοιο, θά μο νοπωλήσει είς β^ρος τού έλευθε- ροο έμπορίου καί συνεπώς κσΐ τοθ έλληνικοθ λαοθ. Τό νέο αύτό Εγκλημα είς βώ? οοότοθ έμπ^Ρ'ΚοΟ κάσμου και ?οΟ έΧληνικοΟ Λαοθ γενικά ποί- ψαΛηςιυ ' , „ γώραΓ. Ο φ μική λΛ τοθ άγώνα γά ή άνεζορτησΐα τ<ϊς χώρ θά τούς ένιοχύσβι. * * * Νά περιφρουρηθεΐ ή ύγεία τού λαοΰ Μας πληροφοροΰ" δτι σιήν ά- γορά Εκαμαν την έμφάνισή τους ωή... ψάρια έν άπισυνθέσει άκατάλ- ληλα γιά κατονάλωση. Έόν εΤναι άλήθεια τί κάνουν οί κ κ. άρμόδΐοΐ; Περιμένουν νά δηλητηρ^αοθεϊ ό κόσμος κι' ϋσ'ε- ρα νά έττέμβουν; Χρειαζεται περισσοτέρας σεβα- σμός καί ποοσοχή στην ύγεία τοθ λθ μ λαοθ. έπανέλβ^με. "Αν ήταν άλλες οί συνθήκες... "Η άναΐδεια των δηιιίων τής Κρήτης έχει οπερβεϊ κόθε δριο Ό βισανιστής τοθ Κρητικού λαοΰ Μπρώυερ δέν μτΐορεϊ νά καταλά- βει γιατΐ τόν μισοΟν τόσο ττολύ οί Κρητικοί Καΐ ό αΐμοσταγής Μύλ- λερ ζητδ νά θεωρηθοθ·· έγκλημα- τίες πολέμου οί Κρητικοί, γιατϊ πολέμησαν τούς άλεξιπΐωτιοτές σ&ν πολίτες, ττσραβαΐνοντας τούς Ι κανόνες τοθ τΐολέμουΙ ' "Αν, μ' δλλες συνθήκες, δικα· ζόντανε στήν Κρήτη καί δινότανε ή εύκαιρία σέ μερικΛ μόνο άπό τα μαρτυρικά βίιματα τής θηριω- δΐας των, νά παρουσιασθοθν στό δικασΐήριο, τότε βεβαία δέν ■ Θά εΐχαν τέτιο Θράσος. Αν ήταν δμως αλλες οί συν¬ θήκες, οί δήμισι τής Κρήτης πρό πολλοΰ δεν θλ βρισκόντανε στή Α'. Όταν διαβάζομε έδώ στήν, Κρήτη στίς καθημερινές έψη- μερΐδες τής Αθήνας την τραγική συμφορά ποϋ πλά- κωσε όλόκληρη την Ήπειρω τική Έλλάδα καΐ μερικά άπό τα νησιά, κι' υστερα συ- ζη οϋμε μεταξύ μας, συνη- θίζουμε νά κλείνωμε τή ου ζητήση μέ τή φράση: «Έμεΐ εΰτυχθς έχομε ήσυχία». Καϊ πραγματικά ή Κρήτη έ'μεινε ώς την ώρα, έ'ξω άπό τή συμφορά τού έμφυλίου πό λέμου. Μά αΰτό δέν πά^ νά πεΐ καθόλου τιώς ξεφύγοι με όριστικά αύτό τόν κίνδυ νο. Δέν πάει νά πεΐ πώς μπρ ροθμε να κοιμηθοΰμε τώρ» ήσυχοι. Τόν τελευταΐο μάλι στα καιρό πολλά σημάδιρι δεΐχνουνε πώς οί ΐδιες δυνά μεις πού άναψαν στήν υπό λοιπη Έλλάδα τό κακό, δόν λεύουνε δραστήρισ κσί μα στορικά γιά νά τό μεταφέ ρουνε κι' έδώ. Καΐ τό κα<*ό είναι πού οί πράχτορες ^ άδελφοσφαγής βρίσκουνε πρό θυμους κήρυκες όν δχι συ,ν- εργούς δλο τόν .άντιεσμιι^φ τύπο τοθ νησιοθ Τό κα^ρ εΤναι άκόμα πώς οί άρχές μας δχι μόνο δέ δείχνουν,ε καμμιά διαθέση νά έμποφί· σουνε τα καταχθόνια σχέδ|ΐα των πραχτόρων τής διαίρε- σης άλλά, δταν δέν όργανώ- νουνε οί Ϊδιες τή διαΐρεση ή δέ γίνουνται συνεργοΐ στΐς σκοτεινές μηχα,νορραφίες, προσπαθοΰνε νά σκεπάοου- νέ τοΰς μηχανορράφους καΐ τούς δολοφόνους, πού, ού- σιαστικά, κι' αύτό είναι συ· νεργΐα. Άκόμα πιό άνηρυ- χαστικό είναι πού δλα τα σημάδια τόν τελευταΐο και¬ ρό δείχνουνε μιά συνδυασμέ- νη δράση καΐ προσπαθεία, σχεδόν σ' δλη την Κρήτη τιε- ρίπου όμοιόμορφη καΐ πολ- λές φορές ταυτόχρονη, πρά- μα πού μαρτυρά συντονισμό καί, ψασικά, προϋποθέτει την υπάρξη κάποιου διευθυντι- κοϋ Κέντρου. Κι' δλα τα ση· μάδια δείχνουνε πώς, κι' ό «ξένος παράγονιας», δχι πιά £μμεσα, μόνο μέ τούς «Έλληνες» ύποταχτικούς τού, μά καί μέ όμοεθνεϊς τού, δοκιμασμένοος σέ τέ- τοιες δουλειές καΐ γνωστούς στό νησί πράχτορες, δουλεο- ει δραστήρια πρός αυτή την «Ή Φιλενάδα μας ή Αγγλία θέλει άπό την Έ λάδα τό ζουμί της Καΐ γιά ν τό βγάλει μας δια'ρεΐ. Μδς βάζει καΐ σφαζόμ>.
  κατευθυνθή. Δέν έ"χει σημα
  σία πώς οί (ιέθοδες πού χρη·
  σιμοποιοθνται μυρίζουνε άπο
  μακρυά κατοχή καί γκεστα
  πό. Ή κατοχή δέ λείπει άπό
  την Έλλάδα. Κι' ϋστερα δέ
  μπορεΐ κανείς νά ξεκαθαρί
  σει ποία δανείστηκε μέθο
  δες άπό την άλλη, ή Ίντέλι-
  τζενς άπό την Γκεσταπό ή ή
  Γκεσταπό άπό την Ίντέλι-
  τζενς.
  ίΐά ξεστομΐζεις δμως έ'τσι
  βαρειές κατηγορίες δέ ψτά
  νει. Δέ φτάνει νά ρωτήυεις
  άς κοϋμε: Γιατί τάχα στή
  Ρουμανία, στήν Πολωνια,στή
  Βουλγαρία, στή Γιουγκοσλα-
  βία, στή ΦιλλανδΙα, στήν
  Αυστρία, γιατί τέλος, δπου
  δέν έ'χει βάλει τό ποδαράκι
  της ή σύμμαχος Αγγλία, οί
  λαοΐ άνοικοδομοΰν πυρετώ
  δικα καί ζοΰν είρηνικά; Καΐ
  γιατΐ τάχα στήν 'Ελλάδα,
  στήν Αϊγυπτο, στήν Παλαι-
  στΐνη, στΐς Ίνδίες, στήν Ίν-
  δοκίνα, στήν Κίνα, έκεϊ δ¬
  που τέλος πάντων έφαρμόζε
  ται ή πολιτική τής «Δυιικής
  Δημοκρατίας» δπου άλωνί-
  ζουν οί πράκτορες τοθ Τσώρ
  τσιλ μέ όδηγίες τοθ Μπέβιν,
  ή οί νεοφώτιστοι μαθητέςτής
  Ρεπουμπλικάνικης πολιτικής
  στό δνομα τοθ μακαρίτη τοΟ
  Ροθζβελ., διαβάζουμε καθη-
  μερινά συγκρούσεις, σκοτω-
  μούς, άνατινάξεις, βλέπουμε
  τέλος πάντων, νά συνεχιζε-
  ται έτσι είτε άλλοιώς ό πό-
  λεμος;
  Γιατΐ έδώ, πού μας ένδια-
  φέρει έμάς τούς Έλληνες πιό
  πολύ, δυό χρόνια μετά την
  άπελευθέρωοη, δέν χτίσαμε
  άκόμα έφτά γεφύρια άπό τα
  Χανιά ώς τό Ήράκλειο;Γιατΐ
  στήν Έλλάδα φουνΐώνει £·
  νας πρωτοφανέρωτος έμφύ-
  λιος πόλεμος, πού κοντεύει
  να κάψει ξανα όλόιελα τού¬
  τη τή φορά τό σπιτικό μας;
  Σ' ένα φιλικό σπΐτι'ετυχε,
  ιτρΐν λίγες μέρες, γύρω άπό
  τό ϊδιο τραπέζι, να βρεθοθμε
  μιά μικρή συντροφιά άνά^ιι-
  (Συνέχεια σιήν 2α σελίδα)
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΌΛΕΏΣ ΜΑΣ
  ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΧΤΡ2ΚΙΝΗΣΗ
  Όπως
  ΤΟ ΗΛ ΚΤΡΙΚΟ,ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ,Β'· α, . _ ν«
  γραψαμε χθες, οί 5 για
  κάποια άλλη μηχανή
  επισκευή άφοϋ δλες βρί-
  μηχανές πού διαθέτει τό Ήλε- σκονται στά ιδία χάλια
  κτρικό έργοστάσιο άπό τό 1938 Μά κι' άν άκόμα οί μηχανές
  παρουσιαζουν ενα σύνολο δυο δλες ήσαν σέ καλή κατασταση
  χιλιάδων περίπου ίππων. δέν μποροΰν νά έίγάζονται καί
  Ύπάρχει όμως στήν πραγμα οί πέντε συγχρόνως. Πάντα
  τικότητα ή δύναμη αύτη; θά πρέπει νά ύπάρχει μιά καί
  Αναμφισβητη;α δχι, άφοϋ δυό άκόμα, σέ έφεδρεία γιά
  καί οί πέντε μηχανές βρίσκον- νά μή διακόπτεται τό ρευμα
  εαι σε κακά χάλια. Στήν κατο- ι σέ^περιπτώσεις ξαφνικής βλά-
  (ή οί Γερμανοί, πού είχαν στά βης, σέ κάποια άπό αύτές πού
  (έρια τους ΐό έργοστάσιο, δέν έργάζονται.
  νδιαφέρθηκαν ποτέ γιά τή | Έτσι ή δύναμη των 2 χιλιά-
  ίυντηρηση τον. Ετσι σήμερα , δών ίππων, πρέπει ούσιαστικά
  ιλβς οί μτίχανες εχουν ανάγκτ} να παίρνεται μειωμένη κατά
  ϊπο σοβαρες επισκευες. Η μια μιά ή δυο μηχανές
  μάλιστα των 650 ίππων άπό | Θα πρέπει λοιπόν νά έΗετα-
  μηνες τωρα εχει λυθεΐ μέ τό' -Α·- -■--· ' - - δ*
  κοπό αύτό, μόνο δέ ποίν λί-
  ες μέρες ήρθε τό άνταλλακτι·
  __ ρ λοιπόν .„ >„,„.
  σθει κατα πόσο ή έναπομ|νου-
  σα χρησιμοποιήσιμη δύναμη
  άρκετή γιά να καλύψει
  σα
  είναι
  *ό πού ήταν άπαραίτητο γιά
  ά μπορέσει νά ξαναλειτουργή-
  61.
  Τό συνεργεΐο
  ίου «όν κάνει την έπισκευή | νένας νά στηρίζέΓ σ'^αύΤή μΓά
  ής μηχανης αυτής, ελπιζει πως προοπτική ανοικοδομήσεως καί
  μεσα στο Δεκεμβρη θα είναι1--------'
  έ θέση νά δώσει ρεϋμα.
  τις ανάγκες ήλεκτροφωτισμοϋ
  και κινήσεως τοϋ Ηρακλειον
  και των προασΐείων τού σήμε -
  τού εργοστα·, ρα, καί κατά πόσο μπορεΐ κα-
  Άμέσως ΰστερα θά πρέπει
  παραπέρα βιο^ηχανικής άνα-
  πΐυξεωςτής πόλεώς μας. Κι'
  (Συνέχεια στή 2η σελίδα)
  ι Ι
  α
  Λ, "
  Α
  «Ε Λ Ε Υ β Ε Ρ π Κ Ψ Η Τ Η»
  ..ΕΑΕΥΒΕΡΗ ΚΡΗΤΗπ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑΊ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΘΕΑΜΑΤΑ §§
  «ΗΛΕΚΤΡΑ» Σήμερον καί ό-
  λόκληρη την έβδομαδα ενας εγχρω-
  μος κολοσσός «Ό Κλέφτπς τής
  Βαγδάτης». Επι πλέον Ζουρνάλ
  Προσεχώς. «Τέ μεγάλο^έμμα»
  «ξΗΝΩΑ»
  Σήμερον ώρα 6 μ. μ. ΣονΕχώς:
  «Σόδομα καΐ Γόμορα.»
  Προσεχώς Χειμαινιάτικες τρέλλες
  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
  α)π «ΚβρυτσΑ» Παραακευή 12 π.
  μ. Ρέθυμνο, Σοΰδα, Πειραια.
  α)ς «Άστρα«ί|» Πυρασ,ίευή διά
  Πειραια, Βόλον, Θεσσαλονίκην,
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ:
  Κάθε Δευτέρα. Τίτάρτη κ ι
  Παρασιευή.
  ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Διανυκτερεϋον Φαρμακείον'
  ΚΩΝΣΤ. ΚΑΝΑΚΑΚΗ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ 1ΗΜ0ΠΡΑ1ΊΑΙ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Διακηρύττη ότι:
  Έκτίθεται είς πρόχειρον φα¬
  νεράν μειοδοτικήν δημοπρασί¬
  αν ή προμήθεια καί τοποθέ-
  τησις εις τό Πανάνειον Δι μο-
  τικόν Νοσοκομείον πεντήκον¬
  τα τετραγ. μ ύελοπινάκων.
  Οί σχετικοί όροι εισίν κατα
  τεθιιμένοι εις την Μηχανικήν
  Υπηρεσίαν τοϊί Δήμου (Άρχι-
  τεχτο»Ίκόν Τμήμα) όπηυ δύναν¬
  ται οί βουλόμενοι νά λάβωσιν
  γνώσιν.
  Δεκτοί γίνονται τεχνίται φα-
  νοποιοί καί υδραυλικόν.
  Ή δημοπρασία ενεργηθήσε¬
  ται ενώπιον τής Εϊδικής Έπΐ-
  τροπής την 7ην Δεκεμβριού
  1946 ημέραν Σάββατον καί
  ώραν 11—12 α. μ.
  Ηράκλειον 3 Δ)βρίου 1946
  Ό Δήμαρχυς Ηρακλείου
  "Αριστείδης Άνδρουλάκης
  ΕΜΜ. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Όδός Καρτεροΰ (Ψαράδικα)
  Τηλέφωνον 8—73 6—1
  Έντός των ημερών άναμέ-
  νεται στ,ο λιμάνι μας πλοΐο μέ
  340 ήμιόνους για διανομή
  στούς άγρότες.
  —Τό Π.Ι.Κ Π Α. χορηγεΐ
  φάρμακα γιά τή δημιουργια
  προχείρον φαρμακείων σχά Δή
  μοτικαι σχολεΐα.
  — Καταβάλλεται προσπαθεία
  ά"πό τόν Έπιθεωρητή Δημοα-
  κών Σχολείων Ηρακλείου ό¬
  πως χορηγοϋνται σέ εΐδος οί
  μεριδες φαγητοϋ των Σχολικών
  συσσιτίων στούς μαθητες.
  — Αύριο εορτή τού Άγί §
  Νικολάου εορτάζει ό φερωνυ-
  μυς ναός των Αρχανών. Θά
  χοροσΐαΐήσει στή λειτουργία ό
  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
  Κρήτης κ. Βασίλειος.
  —Αΰριο επίσης εορτάζει ό
  Σύλλογος Λϊμβούχων Ήρα
  κλείου. Θά γίνει λειτουργΪΆ
  στίς 8 τό πρωί στό Ναό τοΰ
  Αγ. Δημητρίου και θά προσ-
  φερθοΰν μετά άναψυχτικά στ«
  γραφείω τού Σύλλογον.
  —Τό χθεσ^νό δρομολόγιο τοί
  άεροπλάνου θά έκ'ελεσθεΐ σή-
  μερα 1 30 μ. μ.
  — Ή έκφόρτο)ση των λιπα
  σμάτων συνεχίζεται. Ή διά-
  θεοη τους θά γίνει τό ταχΰτε-
  ρο στούς γεωργούς
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
  38 ΛΑΙΚΟΙΙΠΝΙΣΤΕΣ
  ΜΕΤΑΦΕΡΙΠΠΙΝ ΙΠΊι
  ΝΙέτό άτμόπλοιο«Έλένη»πού
  ήρθε προχθές μετσφέρθηκαν
  50 κατάδικοι άπό τίς φυλα-
  κές Κάστορος στήν Άγυιδ.
  Άπό σύτούς είνε 38 λαΐκοί
  άγωνιστές ύπόδικοι καί πού
  των περισοτέρων οί δΐκες εί
  νέ μέσα στό Γρνάρη καί Φλε
  βάρη οί δέΰπόλοιποι εΐνεποι-
  νικοί κατάδικοι.
  Ή Έθνΐκή Άλληλεγγύη
  Ηρακλείου τούς πρόσφερε
  φαΐ.
  Συντάκτης μας επισκεφθή
  κε τό πλοΐο μέ σκοπό νά επι
  κοινωνήσει μαζύ τους καί νά
  τοΰς πάρει συνέντευξη. Ή
  φρουρά δμως δέν τόν άφησε
  νά μιλήσει μαζύ τους. Έκεΐ
  νο πού μπόρεσε νά παρατη
  ρήσει είνε ότι στά πρόσωπα
  των λαϊκών αυτών άγωνι
  στών διαφαΐνεται ή άκμαιό
  τητα τοϋ ήθικοθ τους.
  ΈπΙσης ή Διοίκηση Χωρο
  φυλακής Ηρακλείου διάθε
  σε έπικουρική δύναμη μέ έ
  πικεφαλής άνθυπομοΐραρχο
  γιά την . αύστηρότερη άπο
  μόνωσή τους.
  ΕΟΡΤΑΙ—"Οριον έορτή τοϋ Ά
  γίου Νικολάου δέν εορτάζει ου
  τε δέχεται έπισκέψεις ό κ. Νικ
  Γυμβουλάκης Τραπεζιτικός.
  —Έιΐίσης δέν έ ρτάζει οΰτε
  δέχεται έπισκέψεις δ κ. Νιι^όλ τ¬
  ος Τούλης.
  —Έπίσης δέν εορτάζει ό κ. Νΐ·
  κος Περάκης, ξυλέμπορος.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΉ
  Αΰριο 6 Δεκεμβριού ό Συν
  δεσμος Λεμβούχων τέλει την
  ετησίαν εορτήν τοϋ Αγ. Νι¬
  κολάου είς τόν ιερόν Ναόν
  τοϋ Άγίου Δημητρίου καί πά
  ρακαλοϋνται δσοι θέλουν νά
  τιμήσουν την εορτήν ταύτην
  (Έκ τού Γραφείου των Λεμ-
  βούχων).
  Η ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
  Α2- ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ
  Έξασφαλίσασα τα πιό ΕΚΛΕΚΤΑ ΚΑΠΝΑ ΑΓΡΙ¬
  ΝΙΟΥ θά σδς χσρΐσει άπό σήμερα τό ΑΝΩΤΕΡΟ κι'
  ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΩΤΕΡΟ Έλληνικό Σιγαρέττο.
  ΔΟΚΙΜΑΣΑΤΕ ΤΑ ΝΕΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ ,'ΜΑΤΣΑΓΓΟΥ
  ΠωλοΟνται είς δλα τα περίπτερα Διαρκής Παρακαθή·
  κηπαρά των άντιπροσ. Αφών Μ. ΠΑΠΑΚΑΛΛΙΑΤΗ
  ΚΛΙΝΙΚΗ «ΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
  "Εναντι Άγιον Τίτου
  Ό Χχιρουργός ίατρός ΕΜΜ. ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ
  δέχβται καί χειρουργεΐ είς την Κλινικήν «ΑΠΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ.»
  ΈπΙσης λειτουργεΐ τμήμα παθολογικον καί πλή-
  ρες άκτινοδιαγνωστικόν καί άκτινοθεραπευτικόν
  έργαστήριον.
  ΤΩραι έπιβκέψεως 8—1 π. μ. 3—6 μ. μ.
  Αριθ. Τηλεφ. 7—20
  ΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΣΙΑΗΡΟΑΡΟΜΟΙ |
  τα μοτορσιττ
  ΣΠΙΘΑ-ΛΑΜτΊΣ-ΑΣΤΡΑΠΗ
  ΚΛΑΣΙΣ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Α ΐοο ΑΤΜΟ¬
  ΠΛΟΙΟΝ ΤΑΧΥΤΗΣ 14 ΜΙΛΛΙΩΝ
  Τακτικά Δρομολόγια
  ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
  ■■■1 ■ ϋε_ ■ μ μ —«. _.
  4ΙΑ:
  Ι
  ι
  ΤΡΙΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ !
  ΠΕΙΡΑΙΑ - ΒΟΛΟΝ- ΒΕΣΣΛΑΟΝΙΚΗΜ
  1
  Μ)ς «ΑΣΤΡΑΠΗ» Πσρασκευή6-1~-46
  Μ)ς «ΣΠΙ©Α» Δευτέρα 9-12-46
  Πράκτορες Α. Π. ΚΟΡΠΗΣ & Σία
  ΤΗΛΕΦ. 551
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ό Σύνδεσμος Ύποδηματο-
  ποιών Καταστηματαρχών Ή
  ρακλείου ανακοινοί δτι την
  ερχομένην Παρασκευήν 6ην
  Δεκεμβριού εορτήν τοθ Άγί-
  ου Νικολάου θέλει τελεσθεϊ
  είς τόν Ναόν τού Άγίου Μη
  νδ ή καθιερωμένη κατ' Ιτος
  άρτοκλασία καΐ καλεΐ άπαν-
  τα τα μέλη τοθ Συνδέσμου δ-
  πως παραστοθν κατ' αυτήν.
  ΈνΉρακλείω τή 3-11 46
  (Ή Προσωρινή Επιτραπή)
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ή διανομή Προσχολικών
  τροφίμων μηνός Όκτωβρίου,
  διά βρέφη μέχρι ήλικίας 2 ετών
  άρχεται άπό σήμερον 5ΐ] Δε¬
  κεμβριού 1946, έκ τής Κεντρι
  κης Έστίας Ηρακλειον (Ίδρύ
  ματα Καλοκαιρινό!", Άγίου Δή
  μητρίον).
  Τα διανεμόμενα ειδή είναι
  τα άκόλουθα:
  Βρέφη μέχρι 12 μηνών.
  15 κυτία γάλακτος.
  1)2 οκά ζάχαρη.
  1)2 οκά γλυκόζη.
  1)2 οκά άλευρον λευκόν.
  Βρέφη 13—24 μηνών.
  10 κυτία γάλακτος
  1)2 οκά ζαχαρη
  1)2 οκά γλυκόζη
  1)2 οκά άλευρον λευκόν
  Ή παροΰσα διανομή ή όΐτοΐα
  ένεργεΐται εντελώς δωρεάν, θά
  περατωθή την Κυριακήν 8ην
  Δεκεμβριού.
  Παρακαλοϋνται οί ένδιαφερό
  μενοι όπως προσέλθουν εγκαί
  ρως, προκειμένον νά ακολουθή¬
  ση έτερα διανομή.
  Π.Κ.Π.Α. Γραφείον Ηρα¬
  κλείου
  Ό Διευθυντής
  Γ. ΚΑΣΤΡΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
  ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ
  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΝ" ΔΑΜΟΠΡΑ11ΑΣ
  Ή Λιμενική Έπιτροπή Η¬
  ρακλείου διακηρύττει δτι μα·
  ταιωθείσης τής κατά την 13 ην
  Σ)βρίου ε. ε. προκηρυχθείσης
  δημοπρασίας διά την εκτέλεσιν
  τής έπισκευής καί όδοστρωσίας
  τμήματος των Νοτίων Κρηπι
  δωμάτων τοθ Λιμένος Ήρα
  κλείου, προυπολογισμοϋ 60,000
  000 θέλει επαναληφθή αυτή
  την 16η Δ)βρίον ημέραν Δευτέ¬
  ραν καί ώραν 10—11 π. μ. ε¬
  νώπιον τής Έκτελ. Έπαροπής
  αυτής. Διά λεπτομερείας ώς
  πρός τούς δικαιουμένους όπως
  συμμεθέξωσι είς την δημοπρα¬
  σίαν έργολάβους δημυσίων έρ¬
  γων δύνανται οί ένδιαφερόμε-
  νοι νά λαμβάνωσι γνώσιν προ-
  σερχόμενοι εις τα Γραφεΐα μας
  δπου ύπάρχει λεπτομερώς δια-
  κήρυξις.
  Έν Ηρακλείω τη 3 Δεκεμ-
  ρίου 1946
  Ό Πρόεδρος τής Λιμενικής
  Έπιτροπής
  ΣΤΥΛ. Μ. ΚΑΤΕΧΑΚΗΣ
  ΑΠΟΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΑΡΤΩΝ
  ΠΟΛΥΝΕΚΡΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
  ΑΘΗΝΑ 5 (Ίδ. τηλ)μα).—
  Την Τρίτη 300 άντάρτες, ά·
  φοθ κύκλωσαν τό Παλαιοχώ
  ριο, 10 χιλιόμετρα άπό τό
  Λεωνίδιο τής Κυνουρίας, έπε
  τέθηκαν κατά τοθ σταθμοϋ
  χωροφυλ'ακής Ή δύναμη τοϋ
  σταθμου, την οποίαν άποτε-
  λοθσαν 40 χωροφύλακες άν-
  τιστάθηκε επί πολλές ώρες.
  Άπό αύτούς σκοτώθηκαν 20
  χωροφύλακες καί ό άνθυπο-
  μοΐραρχος Φρύδης. Οί υπό-
  λοιποι, άπό τούς όποίους οί
  περισσότεροι τραυματισμένοι
  διέφυγαν,
  Ένισχύσεις πού στάλθη
  ΕΜΗΡΗΣΤΕ!
  ΜΙ1ΑΝΟΡΡΑΦ8Ι - ΣΪΚΟΦΗΤΕ'
  (Συνέχεια άττό τή 1η σελίδα)
  κτη άπ' δλες τίς παρατάξεις
  ] ί'Όπως ήτανε διαφορετικές
  οί άντιλήψεις ή συζητήση δέν
  άργησε ν' άνάψει. Τό θέμα
  της ήτανε ή κατάσταση στόν
  τόπο μας, οί έθνικές διεκδι-
  κήσεις κσί τα βάσανα της έ
  ποχής. Καί φυσικά, στό Κεν
  τρο τής συζητήσεως, ή τραγι
  κή συμφορά τοθ έμφυλίου
  πολέμου- Ό μοναδικός όπα-
  δός τοθ λαικοθ κόμματος ε¬
  πέμενε ώς τό τέλος ν' άρ-
  νεΐται πώς δλη την εϋθύνη
  την έ'χουν οί άρχηγοί τής πα¬
  ρατάξεως τού.
  Στό τέλος δμως εκλεισε τή
  συζητήση μέ μιά πολύ παρα
  στατική είκόνα. Στή φρου
  τιέρα, πάνω στό τραπέζι, μα-
  ζΊ μέ πορτοκάλλια καί μαν-
  ταρίνια, ήτανε κι' δνα ώραΐο
  μεγάλο σφιχτό λεμόνι. Τό
  'πιασε καί τό 'δωσε στό δι-
  πλανό τού όπαδό τοθ Κέν
  τρου λέγοντας: «σφΐξε το!
  ξεζούμισέ το, άν μπορεΐς, ε
  τσι όλόκληρο! Δέν μπορεΐς,
  Πρέπει νά τό κόψεις στή μέ
  ση γιά νά βγάλεις τό ζουμί.
  Ή φΐλενάδα μας ή Αγγλία
  θέλει άπό την Έλλάδα τό
  ζουμί της.ΚαΙ γιά νά τό βγά-
  λει μας διαιρεΐ. Μθς βάζει
  καί σφσζόμαστε. Αύτό βλέ-
  πω έγώ. Καί καταλαβαΐνω
  πώς ή θά συμφιλιωθοθμε, θά
  ένωθοθμε καί θά γλυτώσου-
  με ή θά χαθοθμε».
  Αυτή είναι ή απαντήση,
  πολύ παραστατική σ' δλα τα
  «γιατί». Μά εμείς πρέπει νά
  δοθμε καί τό πώς. Καί μάλι-
  στα έδώ στήν Κρήτη. Καΐ θά
  τό δοθμε παρακάτω.
  ΦΩΙΙ2ΜΟ! Κ1ΙΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ
  (2ονέχεια άπό την 1η σβλίδα)
  αύτό, βεβαία, πάντα μέ την
  προυπόθεση πώς δλες οί μηχα·
  νές θά επισκευασθοϋν καί ·θά
  μποροϋν νά ερνάζονται άπρό-
  σκοπτα.
  Άλλά πρίν προχωρήσουμε
  στό θέμα αύτό τό γεματο προϋ-
  ποθέσεις, άς δοϋμε τί γίνεται
  σήμερα μέ τίς μηχανές όπως έ-
  χουν τώρα.
  Τό σκοτάδι πού είναι βυθι-
  σμένοι οί δρόμοι τοϋ Ηρακλεί¬
  ου τίς περισσβτερες νύχτες, οί
  συχνές διακοπές τοϋ ρεύματος
  γιά όλόκληρες ώρες καί οί τρα-
  γικές έπικλήσεις, γραφτές καί
  άγραφες, τής ήλεκτρικής ύπη
  ρεσίας γιά οίκονομΐα ρεύματος
  άπό τούς καταναλωΐές, μας μι-
  λοΰν άρκετά σαφώς.
  Ή άδυναμία επίσης νά ηλε¬
  κτροφωτισθούν δυό προάστεια
  τοϋ Δήμου "Ηρακλείου—δ Τε-
  κές καί ή Φορτέτσα—χαϋώς
  καί ή άδυναμία νά παραχωρη-
  θεΐ ρεϋμα γιά μιά σειρά μικρο-
  βιομηχανίες καί βιοτεχνίες πού
  εκλιπαροϋν γι' αύτό καθημερι¬
  νού την ΰπηρεσία, δείχνοΐν δτι
  το Ήλεκτρικό έργοστάσιο όπως
  είναι σήμερα, δέν μπορεΐ νά ε¬
  ξυπηρετήσει τίς πιό στοιχειώ-
  δεις άνάγκες τής πόλεως. Δέν
  είναι ύπερβολή άν ποΰμβ, πώς
  οί πιό προνοητικοί άπό τούς
  συμπολίτες μας σήμερα έ'χουν
  πάντα ετοίμη μιά λάμπα δίπλα
  °τήν ήλεκτρική ενκατάσταση,
  ΥΐΓ< την κακή ώρα. καν άπό τό Λεωνίδιο δέν κα- ιόρθωσαν νά φθάσουν γιατί δέχθηκαν στό δρόμο καταιγι- στικά πυρά. "Υσΐερα άπό τή πτώση τοθ σταθμοθ οί άντάρ τες κατάλαβαν τό χωριό. Πληροφορίες άναφέρουν δτι ύπάρχουν θύματα μετα- ξύ των μοναρχικών χωρικών. Την Δευτέρα 50 άντάρτες έπετέθηκσν κατά τής Βλαχο· κερασιάς 20 χιλιόμετρα έξω άπό την ΤρΙπολη. ΟΙ χωροφύ λακες βοηθούμενοι άπό έξο· πλισμένους μοναρχικούς άντι μετώπισαν την έπίθεση καΐ άνάγκασαν τούς άντάρτες νά ΰποχωρήσουν. Οί άρχές δέν προέβησαν σέ καμμιά ανακοινώση σχε- τικά μέ την έξέλιξη των έκ- καθαριστικών έπιχειρήσεων στό Πάϊκο. Στό μεταξύ τηλεγραφήμα. τα άναφέρουν δτι άντάρτες έπετέθηκαν κατά στρατιωχ!. κοθ τμήματος σέ χωριδ χθς ΕύρυτανΙας. Άναφέρετσι δτι σκοτώθηκαν 15 άντάρτες. Πληροφορίες έπίσης άνσ- φέρουν δτι άντάρτες μπΓ]καν σέ διάφορα χωρία τής ρούμε λης, Μακεδονίο-ς, Θράκης Καί Θεσσαλίας. Ό Διοικητής Χωροφυλακ()ς Μακεδονίας κ. Μαντούβα· λος, πού βρίσκετσι στήν Ά· θήνα, διαβεβαίωσε τόν 6- πουργό τής Δημοσίας Τάξε¬ ως δτι οί έκκαθαριστικές έττι- χειρήσεις στέφθηκαν άπό πλή ρη έπιτυχία καί δτι σύντομα οί συμμορΐες θά έκμηδενι- σθοϋν τελείως. ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ συναγ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΑΘΗΝΑ 4 (ίδ τηλ)μα).—Ό συναγ.Ζαχαριάδης'σέ σημερι νό άρθρο τού άσχολουμενος μέ την έσωτερική κατάσταση πσρατηρεΐ δτι τό άδιέξοδο τό όποΐο εδημιούργησε ή δέ ξιά μέ τόν έμφύλιο πόλεμο εψερε τούς λαοπρόβλητους καί την άντιπολίτευσησέ πλή ρη σύγχιση Ένώ, συνεχίζει, ή δυναμι- κή πολιτική εΐχε σάν άποτέ- λεσμα τό φούντωμα τοθ άν- τάρτικου σέ σημεΐο ώστε νά ίδρυθεΐ σήμερα γενικό άρχη γεϊο ΔημοκρατικοΟ στρατοθ Έλλάδας, ή Κυβέρνηση, ή Κοινοβουλευτική άντιπολίτευ ση καί ο£ Άγγλοι μελετοθν άκόμη μέτρα γιά την τόνωση τής δυναμικής πολιτικής. 'Υ- πογραμμίζει δτι ή έξακολού θηση μιάς τέτοιας πολιτικής επεκτεινομένη μάλΐστα καί στήν ήγεσία τής άριστερας θάεΓχε σάν άποτέλεσμα την όλοκλήρωση καί την έπισφρά γιση τής άποτυχίας καί τής χρεωκοπίας τής δεξιας, ένώ παράλληλα θά έδυνάμωνε ά- κόμα πιό πολύ τίς μαχόμε- νες λαθ<ές δυνάμεις. Εύτυχώς τονίζει ό σ. Ζα- χαριάδης στό Κυβερνητικό στρατόπεδο ύπάρχουν συνει¬ δήσει πσύ άρχίζουν νά 4-α. λάσσονται άπό την παραζά- λη καί κυριαρχοθνται άπό ώριμες σκέψεις πού 6πα· γρρεύει ή διετής μεταδεκεμ- δριανή πείρα. Καταλήγοντας τονίζει δτι κάθε λύση χωρΐς τό ΕΑΜ καί Ιδιαιτέρα, άντι· θετη πρός τό ΕΑΜ είνε μιά τρύπα στό νερό. «Ή Άριστερά άκολουθών- τας άπαρασάλευτα την πό λιτική γραμμή πού συμβιβά· ζεται μέ την πατριωτική ά· ξιοπρέπεια καί τό λαΐκό συμ φέρο δέν εχει άνάγκη άηό σλαβόφωνα χωνιά οΰτε άιτό ερυθρά συντάγματα στήν Ά θήνα άφοθ έχει μαζ( της τό λαό. Σ'ό λαό στηρίζεται ή άπέ· ραντη ύγιής καί στερεή αίσι- οδοξία τής άριστερας καί μέ το λαό αύτθ ή δεξιά πρέπει νά λογαριασθεί. "Αν θέλουν μέ τό καλό τότε καλά, νά συμφωνήσουμε. Άν δέν θέ¬ λουν, τότε, δπως θέλουν. Εμείς εϊμαστε πρόθυμοι γιά τό πρώτο καί έτοιμοι άν μδο τό έπιβάλουν καί γιά τό δεύτερο». ΗΧΟΕΣΙΝΗΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΤΗΓΑΛΑΙΚΗΕΟΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΙ ΠΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΡΟΟΥΠΟΥΡΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙ 5 (ίδ. ύπ ).—Σήμε¬ ρα συνήλθε ή Γαλλική Βουλή γιά νά έκλέξει τόν Πρόεδρο τής νέας Κυβερνήσεως. Σύμφωνα μέ τό νέο Σύν- ταγμα ύποβάλλονται ύποψη- φιότητες άπό βσους έπιθυ μοΰν νά καταλάβουν τό πρω θυπουργικό άξίωμα καί άκο- λουθεΐ ψηφοφορία άπό τούς Βουλευτές, Στή σημερινή ψηφοφορία ό μόνος πού εΐχε ύποβάλει ύ- ύποψιφηότητα ήταν ό άρχη- γός τοθ ΚομμουνιστικοΟ κόμ¬ ματος Μωρίς Τορέζ. Άπό τούς 579 Βουλευτές πού παραβρέθηκαν στήν ψη φοφορία οί 261 ψήφισαν τόν Τορέζ καί 318 Ιρΐψαν λευκά Ό Τορέζ μή συγκεντρώσσς την άπόλυτη πλειοψηφΐα πού είναι 310 ψήφοι, δέν εξελέγη. Αΰριο θά έπαναληφθεΐ ή έκλογή.Λέγεται 8τι κατά την αύριανή έκλογή θά ύποβάλ- λει ύποψηφιότητα καί δ κ· Μπιντώ. ΑΘΗΝΑ 4 (ίδ ύΐτ.)__Τηλεγρο φηματα άτιό τή θεσ)νίκη άναφέ- ρουν 6τι τό στρατοδικεϊο τής Κο ζάνης έξέδωσε την άπόφσσή τού γιτ τους 80 στρατιώτες καί άξιω μαπκοος ττου δικάζονταν εκεϊ κα τηγορούμενοι γιΊ «στάση» κτλ. Άπό αθτούς 14 δικάσθηκαν σέ θάνατο μβ'αξΰ των οποίων καΐ ο άνθυπολοχαγός Κσραγιάννης. Σέ Ισόβια δικάστηκαν 22 καΐ 23 οί μικρότερες ποινές. Ο! ύαόλοιποι άταλλάχθηκαν. ΥΣΤΑΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΑΣΙΜΗ ΗΠΟΑ)ΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΕΟΙΛΙΟΚΟΥΝ ΚΥΟΕΡΝΗΣΟ ΜΕ ΛΥΝΑΜΙΚΟΤΕΡΗ ΟΟΙΙΤΙΙΙ ΑΘΗΝΑ 5 (Ίδ. τηλ)μα).— Ή πολιτική κινήση χθές, έξ αίτίας τοθ «σπαραγμοθ* των πολιτικών άρχηγών άπό την ταφή των έλληνικών δικαίων ήταν μάλλον στάσιμη. Γενικώτερα ή κατάσταση χαρακτηρίζεται άπό την προ¬ σπαθεία των Άγγλων νά σχηματίσουν κυβέρνηση άπό δλα ή έστω τα περισσότερα κόμματα τής Βουλής, πού θά έξασφαλίσει την συνέχεια τής κατοχής. Προτιμήσεις, σχετικά μέ τ° πρόσωπο τοθ πρωθυποορν0" στρέφονται στό Σοφούλη, μί την προϋπόθεση δτι δέν θί άκολουθήσει κατευναστικΐ) πολιτική. Στήν άντίθετη περ!- πτωση θά προχωρήσουν στί σχηματΐσμό κυβερνήσεως σ·] πό τούς Λαίκούς καί τό τρ τής ΕΠΕ, μαζί μέ τό Ζέρβ« οί όποΐοι θά πρέπει νά άσ*ι σουν δυναμικώτερη πολιτ