99101

Αριθμός τεύχους

3079

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

2/2/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΣ__ΤΟΗ Ε
  [ 3Ο
  >κριτού
  ξτ2
  ι τής Ίαπιονίας
  ασμέναι «ρΟ«,ά.
  >ινωνί*ς 1ών ,Ε
  οφυγήν τού πολέ-
  ιν ακαρποι.
  ΓΚΑΪίΤΑΙ
  ΜΒ1Ρ.ΠΜΟ1
  'ΜΪ ΪΙΝΚΙΙΙ
  Ε 3Ο ΊανθΛ>*ρ{
  ηοκριτού μ»ς)._,
  * έκ Λονδίνου ότι
  την Σαγγάην
  ς
  ι Κινεζικά
  ρ^
  τής πόλεως. έ*
  ισμού προεκλήθη,
  ΐπτικαΐ πυρκαϊά,
  χοοι καταφεΰγουν
  ιΐς ζώνας.
  ΟΜΕΡΙΚ8!
  Κ 3Ο Ιανουάριον
  (οκριτοΰ ^ μ*ς).-
  κλεται αί Έυρω-
  ρνήσεις άνηαυχοθν
  ;ης κηρύξεως τοϊ
  ού πολέμου. Αί
  Αγγλίας καί Ά-
  ιννοούνταΐ επί τή;
  ίσεως.
  ιός τύπος ένφράζΗ
  ή έπιδείνωσις τίΐς
  έν τή "Απω/Α·
  χη σοβαρόν άντί-
  ■β'ης εΐρήνης το&
  ΡΛ ΜΕΤΡΑ
  ΕΑΕΪΒΕΡΑ ΑίίΡΙί
  Ι 3Ο Ίανουαρίου
  ποκριτού μ»?)·Γ"
  »σις απεφάσισεν ο;
  >ατηρά, μέτρ* κ**·
  »ας άγοράς *°°
  ϊιΤΊΐΊΗΐη
  ΜΙΠΗΙΗ
  Ι 3Ο
  «οκριτού
  ό
  ν/
  ύλιον άνεκοιν
  Ι.νιζελος
  έκ Αονβίνου
  -χετικώς μ*
  ίς ^
  ι«
  ΐ>ΙΝ ΛΛΝΕΙ9Ι;
  Ι ,,ΗΙί ΕΔΑ»"
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙ Ο Ν
  ΤΡΙΤΗ
  2
  ΦΕΒ)ΡΙΟΥ 193»
  ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΤΤΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΊΑΤ
  ΑΡΙβΜΟΣ ΤΗΛΕΦΟΝΟΥ 18
  διευθ, ιδιοκτ. ανδρέας μ. ζωγράφος
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 19<β ΕΤΟΙ 17ο*.- ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.079 Ι Η ΔΙΑΡΡΟΗ... Εγεννήθη τελευταίως νέον ζήτημα των υπό πώλησιν καί ενοικίασιν ανταλλαξίμων άβτΐ χών χτημάτων, τό εξής: Πολλοί των κατόχων των έν *όγω κτημάτων έπιτυχόντες τάς μισθώσεις τω< υπό συνθή¬ κας εντελώς άλλοίας άπό τάς σημερινάς, άλλοι πάλιν άδια φορήααντε; λόγω των έξαιρατι- κων περιστάαεων υπό τάς όηοί άς ευρέθησαν διά τα άκριβά* τα ύπέρογκα μισθώματά των καί *>ρέως ένβιαφερθεντες διά
  νά βτεγααθοθν όπως—όπως,εύ
  ρία*ονΐαι σήμερον όνειλέται
  βοβαρών ποιών έχ δεδουλευ
  μένων μισθωμάτων χαί έν πλή
  ρη αδυναμία νά πληρό σωιι
  δχι τό σύνολον των όφειΐομέ
  νων άλλ' οΰτε κάν μέρος αυ¬
  τών.
  Λόγω τής τοιαύτης κατα¬
  στάσεως πρό τής οποίας εύρε
  6η Τί βραδύτερον άναλαβοθσα
  την διαχείρισιν τώ* ανταλλα¬
  ξίμων κτημάτων Έθνική Τρά
  ηεζα, άπεφασίαθη νά επιδιω¬
  χθή ή είσπραξις των όφειλο ».έ·
  νων μισθωμά-ω>, των μέν έξη-
  οφαλισμένων ότι θά καταβλη-
  Θώβι, μέ τόν αυτόν τρόπον μ%έ
  τόν οποίον έπληρώνοντο χάί
  πρίν, δηλ. μέ καταβολάς δια
  βόσεων κλπ., κ.λ.π., έ*ε£νων
  8έ των οποίων ή είσπραξις δέν
  εφαίνετο όλωαδιόλου άσφαλής*
  είτε λόγω δυστροπίας, είτε λό¬
  γω άδυναμίας των όφειλετών
  τοιούτων ένο,ΐχίων διά μέτρων]
  τα οποίαι ή μ4ν 'βςαχεΐΓ>ίιπ:ρτ.α
  Τραπέζα «ρίνει χαί >αμβά«ει
  ώς άηαιρα£τη-ιαν οί δ'ενΤίιαφε
  ρόμενοι -—^_κτηρίζουν ώς πι
  τιμωρηθώμεν χαί νά τιμω-
  ρηθώμεν βαρύτατα. Διότι ό¬
  πως τώρα χαί ολίγον και¬
  ρόν, είς τάς γενομένας πωλή-
  σεις των ανταλλαξίμων χτημά-
  των χαί είς τάς ένοικιάσεις των
  παλαιότερον, έφάνημεν έλαφροί
  έπιπόλαιοι χαί στερούμενοι
  καί τού έλαχίστου πρακτικοΰ
  πνεύματθϊ.
  Άρκεϊ ενα βλέμα είς τάς πω-
  λήβεις ταύτας καί θά πειαθή
  οίοσδήποτε ότι προσέργονται
  άνθρωποι μέ Βύο ή τρείς ή πέν
  τε ή' δέκα δανεικάς όμολογίας
  καί άνατιμοΰν καί άγοηάζουν
  •ννίνητα των οποίων, ηΰ*ε ώς
  άπλοϊ ενοικιασταί δέν θά ετό)-
  μων είς χάθε άλλην εποχήν νά
  εμφανισθούν. Καί τό άπονέλε-
  αμα; Έπέρχεται, επήλθεν ήδη
  σκληρόν, καταστρεπτικόν, ^
  αποτρόπαιον.
  Α··ΐικόηια η
  άνταλλάξιμα,
  τριαχόσια τέως
  τα ό ποία ήγο
  στ*κ4 Α
  Άλλαποϊα αύτά τα μέτρα
  χ*ί διατί ό χαρακτηρισμός των
  ούτος, ώς πιεστικών;
  Διά την τμηματικήν καταβο
  λήντώνοφειλομένων, ή διαχει
  ρίστρια Έθνική Τραπέζα προ
  εκαλεί τούς ενδιαφερομένους
  νά ύπογράψωσι γραμμάτια
  κροθεαμίας πρός καταβολήν
  των όφειλομένων, έπιβαρυνό-
  μ«να μέ τόν νόμιμον τόκον
  Ι2τοίςο)ο είς ην.πβρίπτώσιν
  ταυτα θά έμενον άνεξόφλητα
  χατά την λήξιν τής προθεβμί-
  *ς των.
  Εντεύθεν καί τό νέον ζήτη-
  μ» μεταξύ διαχειριατρίας
  Τραπέζης καί όφειλετώ- πά
  λαιών μισβωμάτων των έξ άν
  ναλλαγής άατικών άκινήτων.
  Καί έκ τής αυτής αίτίας ή εί;
  άλλην στήλην καταχωρουμένη
  ανακοίνωσις τού τοπΐκοΰ _»«
  δέσμου Μικρασιατώ* προσφύ
  γων διά τής όπο'ας καθίβτχται
  γνωστόν ό*ι ό είρημένος σύνδε-
  ομος προέβη είς ενεργείας πά
  ρά τώ υπουργείω Γεωργίας
  «πρός άρσιν τού μετρου τού έ-
  κιβληθέντος τόκθί 12 ο)ο,
  χκτάπαυσιν των πιεστικών μέ-
  τρών κ.λ.π)>.
  Εάν είς άλλην οιανδήποτε
  εποχήν εγίνετο ή τοιαύτη ενερ¬
  γεια θά έλέγωμκν να μή ληφθή
  Ουδόλως ύπ' όψιν καί νά μή
  χκταβληθή ούδεμ(« ίδιαι
  ·*ρα μέριμνα υπέρ των ό-
  <Ρ<ιλετών τέως καί νυν κατόχων τέως μουσουλμανικόν μιαθω ΐι.άτων. Αιότι, παλαιοί καί νέοι καί νόμκμοι καί ούθαίρε 10» μΐαθωταί καί όλος ό^ στρα- ■«ός των άνθρωπον όϊ ό«οίοι Βιηγκωνίοθημεν την μίαν φο- Ράν, άλληλοεχτυπήθημεν την άλλην καί την άλλην Οΐε-ξηγ*- γομεν πρός αλλήλους πραγ¬ ματικόν «γώνα εξοντώσεως ά ενός έτοιμορρόπο» ή δι χάθε άλλο παο« καΤθί- Ιηρ·πε> ν*
  ράσθησαν άπό τούς ουδέποτε
  »«.*) άπολείποντας έπςπολα(ους
  αγοραστάς, ^έπαναπλκιστηριά-
  ζονται μεθαύριον μέ πλήρη
  έπιβάρυναιν των πρώτων άγο-
  ραστώντων, οί όαοίοι εσταμά¬
  τησαν άμέσωί βίς την δευτέραν
  ή την 3ην δόιιν των καταβο·
  λών τής άξίας τού ακινήτου.
  Καί όμως τό κακόν συνεχίζε
  ται. Είς τούς οιακοσίους ή
  τρςακοσίους ποΰ ήδη χά νού ν
  δέκα, εΐ«οαι όμο>ογία:, τάς
  όποίαα κατέθεσαν ώς παράβο-
  λον, ή ηγόρασεν μ έ αύτάς
  κΐφίως λόγω των παρΐ/ομ£νω«
  εύνθλιών τό ά«ίνητον τό
  ΟΛθίον έπαναλαμβά>ο|ι.εν δέν
  θά ήδύνχντο νά καταλάβο^ν «'»■
  ποτεβήιιοτε άλλοτε ουτε ώς
  άπλοί ένοικιαατα', θά «.ροατε-
  Θοΰν αύριον άλλοι καί μεθαύ¬
  ριον άλλοι. Καί ή διαρροή θά
  συνεχισθή καί ή ακορρόφησις
  δλου τού ρευατού μας χρήμα¬
  τος θά νεκρώση κατ' άναπότρε-
  πτον συνέπειαν χάθε συναλλα-
  κτικήν δύναμιν. Καί μέ τούς
  έπιπολαίους θά — αοασυρθοθν
  καί οί συντηρητικοί είς έ"α οι¬
  κονομικόν κατήφορον, είς εν α
  άδιέξοδον πρω^οφχνοθς κατα
  στροφής. Καί ολ' αύτά διατί;
  Διότι όπως καί τώρα είς τάς
  πραγματοποιουμένας άγοράς
  καί είς τάς μισθώσεις ό χό-
  σμθ;, όλοιδηλαδή ημείς όσοι
  κοπτόμεθα σήμερον καί ζητού¬
  μεν άραεις καί αναστολάς καί
  έπιεικείας έδ δομεν άφθόνως
  καί άφθόνως προσεφέί. ομεν —χαί
  ίξαχολουθοΰμεν ατυχώς προ-
  σφέροντ·ς— ότα έχομεν καί όσα
  δέν έχομεν: άλλοτε διά καπρί¬
  τσο, άλλοτε διά νά βολευθώ-
  μεν προσωρινώς καί άλλοτε διά
  ψ ί
  με ρρς
  νά χαταστρί'ψωμεν την επιχεί¬
  ρησιν ενός άλλου πτωχου, χα·
  λού καί έργατικθύ συμπολίτου
  καί άλλοτε πάλιν διά νά πετά
  ξωμεν είς τούς πέντε δρόμους
  ενα συνετόν οίκογενειάρχην, α¬
  διάφορον άν μέ αύτην ή εκεί¬
  νην την ενέργειαν, θά πχρε·
  σχευάζωμεν χαί την ιδικήν μας
  καταστροφήν καί άν θέλετε: την
  αύτοχτονίαν!
  Καί ό τόπος καί ή οίχονομι-
  κή τού άντοχή; Καί ή ύπαρξις
  ρευστού χρήματος καί κινήσεως
  καί ζωής άγοραστικής είς όλα
  τα έπαγγέλματα μέ τα οποίαι
  όλοι είμεθα άληλλένδετοι χαί
  άλληλεξάρτητοι; Κ αί ή πί¬
  στις — ή τοπιχή λέγθμεν πί¬
  στις — την οποίαν τορπιλλί-
  ζομεν την μίαν ημέραν χαί την
  άλλην θανατώνομεν χ»ί άνευ
  τής οποίας οΰτε νά χΐνηθώμεν
  ν« σ>ν·λλαχθώμεν όδ"»» ν»
  ζήαωμεν, είνε δυνατόν; Δι* αύ¬
  τά όλα χλείομεν τούς οφθαλ¬
  μούς χαί τα ώια: άδιαφορού-
  μεν.
  Καί μόνον όταν φθάσωμεν
  είς τό «διέξοδον, τότε σκεπτό¬
  μεθα την πραγματικότητος καί
  προσφεύγομεν είς τάς προσπα¬
  θείας, είς τάς έπιχλήσεις ένίοτε
  δέ χαί είς απειλάς...
  Άλλ' έλέγομεν, προηγθυμέ
  νως χαί πρίν φθάσωμεν είς την
  ιδικήν μας χθυφότητα καί την
  στεϊραν άποτύφλωβιν. διά την
  περίστασιν.-.Καί ή περίστασις
  όμολογουμένως είνε δεινή, δεί
  νοτάτη. Άλλ' έχτός αύιού μα
  ζύ μέ ημάς τούς άχρίτους
  διίομένου βτι οί άποροι χκΐ οί άνεργοι
  έν ού ταίς είναι άρκΐτοί ωστι νά δΐμιουρ
  γί,χ—ι αύτομάτας ή δποχρίβοις ίπως
  αντακοχριθβσιν είς τάς ανάγκας των.
  Ή τΐλιυταΐα σϋγχεκ^ιμίναις καχοκαιρίβ
  παρουσιάζη χαί είς τάς κοινδχητας το
  βοήθημα τ6ν ένδεθν ώς τό πρντιθον
  κοινωνικον ζήτημά των.
  ΟΙ ΑΝΑΤΤΗΡΟΙ.
  ΙΙάλιν έαχένταψε ή άβουτολή τοθ
  βοτ,θήμαιτος των άναπήρων. Έτηλεγρα-
  φήθΐ) άηό ημερών 8τι άποοτέλλονται
  175 000 οραχμων πρός διανομήν είς
  ύιούς. Καί Εμως αί ημέραι καρέρχον-
  ιαι * αί ούτε φ»νή, ου τε άκρέαοις. Άλλά
  δΐατ'; Μήπως έκενέβη πάλιν τό «Κεν¬
  τρικόν των θυμάτων πολέμου» ί) μτ)κως
  ή κ(ατωοις ίϊν επραγματοποιήθη εισέτι;
  Οΐριμένομεν νά μάθωμεν δεϊομίνοϋ μά·
  λιοτχ δτι ίνεργως |φ(έντια« διά την 6-
  κοθεαιν δ συμπολίτας 'Υκουργός των
  Οίκονομικων 6 οποίος ΜαΙ θά ίνδιαφίρΐ-
  ται διά τόν τελικίν διακανονισμδν της
  ώστε νά λήξη ή (ατορία αυτή «αί ίχα-
  νοποιηθοθν οί άβικΐ)θίνΐες άνάπηροι.
  μγ
  τόπον διαρροής;
  >. ΝΑ. Ζ.
  ΗΙ ΜΕΡΑ
  ΜΕ ΤΙ ΝΥΜΦΗ ΤΟΥ ΒΟΡΡΙ.
  ενοικιαστάς καί αγοραστάς των ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΙΕΙ ΕΚ τού ΦΥΣΙΚΟΥ
  τέως ανταλλαξίμων, μαζύ μέ]
  τούς καχούς χαί προτρέχον-
  τας ύπάρχουν καί ιταλοί,
  ύπάρχουν χαί άνεύθυνοι τής
  καταστάσεως την οποίαν οί
  χαχοί έδημιουργήσαμεν είς
  βάρος τού τοπου χαί των με-
  γάλων τού συμφερόντων.
  Διατίνά πάθουν χαί αύτοί
  χαί διατί έξ αίτίας άλλων νά
  έπιδεινώσουν τά^ λαμβανόμενα
  μέτρα την θέσιν άνθρώπων όλωσ
  διόλου άνευθύνων τής συνεχι·
  ζομένης καταστρεπτικής — ώς
  πανθομολογεΐται—-οίκονομιχής
  Α'
  Έχη μάο«υοα τδν ύκάλληλο πού βιι-
  νυκιέρβυβ «ήν νύ<»α τής Π8θασμέ*υς Τ>τάο·<]{ στό τηλεφαιηχό χέντρο πδς δίν ήΐαν διχό μου τό φταίΕιμο... Έγώ βΐΐα άντιοοήσεις σοβαοάς.Μά ό άΐλος— ποόκβιται για τδ φίλο δοοντυΓαΐοό χ. Λογιάδτι—σιήν δλλη ά<οη τον σύομα- τΓς ήταν άνένδοτος. —Νά φύγωμι αμέσας χι' 3ς χαλάσο δ χόσμο-.. —Θά μά; ιιλανιάξτι τό χιονόΐΐοο... —"Ας πλαντάξαιιιιι... * Τό νά σιιχαιβχΐ κανείς ά "ό «ήν κόλι μκσάνυΐτα «αί να κάο στ* Άνώγβια μέ τέτοια χιονιΑ τή σιιγμή ποϋ χάθε φοο· νιμος ά-θοτπηος «ό συλλογΐζβται πώ; θά άπό τή »οαπβ£αοία τού σ»ή . χςεβ- ό χυ- —Θ φέοουμε πβνήντα λαγούς... —"Η θά μά; φέοουνΒ.,.χοκκαλιασμέ· νους. * ΤύΧισσος. Τό χοοοιό κου δέονβϊαιδ· γοια άπό «ό «γαρμηη> χαΐ «ό χιονο-
  ςβ
  βα«οκάμβοα είναι ένας Ιόγοςΐ Μά κου
  σιήν όογή «'ά οβ καθιύδιιν»
  ιταλοβομάοα;
  έ
  ΤΟΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΥΔΡΑΓΟΓΕΙΟΝ-
  Κατόπιν τε Ο προχθεσιναθ έγγρά-
  οραυ τοθ χ. Νομάρχου πρός τδν Δήμον
  Ηρακλείου σχετικώς μέ την ανάγκην
  τή; Ινάίνξεβς των εργασιών διά την κα¬
  τασκευήν τοθ έσωτεριχοθ δΐραγωγείου—
  δποϋίτομεν 8τι δ Δίίμυς θά συμφωνήυ^ίτΐ
  ή Ιναρξις οΰτη έπιβαλλεται. Καί θά ενερ¬
  γήση τα ϊίοντα διά την πραγματοποίησίν
  ής, έφ' Βσον μάλιοτα κ»ί ό Ιργολάβος
  είνε Ιΐο'μίς πρό; τοθ». Εί.ε περιτ¬
  τόν νά έπβναληφθϊ ποίας αημασΕας' «σάπουοο χοιμάιαι καΐ... «ουο*ουοίζ«.
  ιί«ε διά την πόλιν «ό έργον καί «ίνα Δέν ουμβαΐνβι δμαχ «ό ϊδιογιάδναν άλ-
  αταθμον θά σημειώση είς την έξυγίανσιν λον άπό «ού; <ί ι κ ο ώ ς» μας. Στό μ ^^ χαί τίς κροίϊους της—ώηε νά κρίνεται λό ξ θ ς νβόκτιστο χαί φιλοξενο σπήτι Άρχεται χοινότητεζώς μανθάνομεν, Τ* τοθ ΝομοΟ ένέγραψαν κονδύλια διά την έν'σχυαιν των άπόρων των χεριφερειων των. Είναι αξιοί πολλοθ έιίαίνου αί χο· νότητες 6&:αι, ευχόμεθα δέ τδ καρά- δειγμά των νά άκολουθήαουν χαί ίΧΧζι. Διά Τ4θ τρόκου τούτου 2λω< τε έξυπη νάκατα θαυμάσιο φάομαχο για χιονθ- πλήκτους Ι —Πό( εΐσθβ τώο«; —Καΐμε καί βράζουμι. -ΈμιεοόςΙ Καθώ; Πιάνουαβ «ήν μβγάΐπ χαρά*· ' Άώ ' δ Λοα κοός «' Άνώνΐια χ' δσο οοϋμβ δνηφοοίζονιας τό χιόνι Ο αδικαιολόγητος κα! άνεξήγητος χΐθε «ου & Ιαϊοός χ. Χαοαινίττις άγουπ»ά έα ά αδολή τού. Άρχετά άλλως τε | «αί γοάφβι τή στιγμή «ού μπαίτουμβ μακριημίρευσε χαί ανεβλήθη μέχρι χοϋ· μιά ώοαϊίΐ συνταγή καί γιά τούς το«ς δι ή <κ:έλεσι; «6τοΟ κ«ί μάλιστα άνα- μας: «Τσάϊ, λουχάνκο, κο«σί βοαστό λώμασι τής ζ»ί); των δημοτων, ώ3:ε νά μί πιπέβΐ, χοβαϋίι ώιιό> ολ' αύτά α·
  είναι χαιρδς νά παύΐβυν οί τυχόν έμφι-
  λ&χω?οΟντες εισέτι 6^ζαντινισμοί.
  ΔΙΑ ΤΟΝ χ. ΑΣΤΥ ΙΑΤΡΟΝ.
  Ε( αφορμάς εύλόγων παραπόνων
  πϊθίντων ιίς ωρισμένα μαγειρεΐ» «τ]ς
  πόλΐως κκί άφοθ συγχικρΐμέ ως κατανά¬
  λωσιν €λαγδ» στφίδο», ΰπινθυμίζομιν
  κόθ3ν άπαρΐίτητος είναι πάντοτε δ α(-
  φνιδιασιικός Ιλεγχος. Διότι τό «ροθσμα
  6έν είναι ατυχώς τό πρώτον χαί δέν θά
  είνε οδ:ε τδ τελευταίον εάν έν ιω μιτα-
  ξύ δέν άνακτιλϋφθοθν αρμοδίως χαί δέν
  τιμωρηθοθν οί ώρισμένοι, έλίχισΐοι εδ·
  τυχωί, έκιχειρημχιίαι, οί όποΐϊΐ τόσον
  ό ίγον λογαρΐάζοαν την 6γε(χν τοθ κό-
  σμου μολονότι άχριβοπληρώνοντος τα
  Οποπτα π?οΓίν»α τί)ς χουζ'νας των. "Ε
  ται μόνον οί έν λόγω χύ>οι θά μάθουν
  νά άσχιθκ την οτοιχίιώϊη καθαριότητα
  καί Ιέν θά μαγεΐρεδουν λαγούί ήμιαπο-
  σ^ντεθειμένου; ή μή χαταναλωθέντα
  κρέατα τεσαάρων καί πέντε ήϋερβν.
  ,ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ.
  ποοχτο-
  γί»ε«αι
  «συνιχές». ΟΙ «ρ^χοΐ «ου αυτοκίνητον
  αύλακώνουν μέ δυσκολία τούς καχβΐς...
  πέκλους τή; λβυχής νύμΦος χαί χδεΐον
  χδηου «ντο'θάοουν> έπικίνδυνα Έι·
  τρνικά δ δδηγός ςρρΐνάο«ι άκότομα.Άν-
  θοσποι σκύλλοι πιχιούμαστβ εΈαι.
  —ΤΙ συμβαίνειΙ
  "Οΐι σιεουσαϊα ποάγμα«α| "Ενα »μϋ-
  μα «ου δοόμευ 8ΐει υποχ(νρήσ8ΐ ά «ό «ό
  βοίοος «ου χιονιοϋ χαί τιήγβ ♦' άνακαβ-
  βί σιό βάθος τού φαουγγιοϋ. Ή κα¬
  τάστασις γΐνβται χοίσιμος. Είμεθα μό-
  νοι, χωοίς δΐ-γό ιίαα στίι γβνική Ιου-
  μ ά, στό άγνωσ:ο. Τό χιόνι δλο κ αί
  σιιβιάζβται σάν νά θέλΒ νά θάψο (αν
  «ανό τό άχίνπτο αύτοχίνηιο. Πεθαμέ-
  νοι άηό «ό χουο καναοτίζουμι χι' δλας
  Ινα σχίβιο . .ίνιΐαου ΰκοχωοτίσΒοος διον
  μέ «ής πο_;§ς λάμψβς τής ημέρας ακού¬
  ονται σιή» άντινρυνή δλόλβυ«ο πλαγιά
  πυοοβοΧιοιιοί, οφυοΐγματα, ποοσ<λήσβι{ ί 6ά δίλ β, γμ οί χπ6άα.ια Άνωγϊπνή —"Β οννιέκνοι 4.110 , ί
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
  ΤΡΟΝ ^ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Όμιλ&ν
  ■τογα,ηφος.—ϊήιΐΕοην «6 Αο.ιοτούαν<ι- > ΠΑΙ4ΙΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣ> Γαλλιηή
  ι κσί άδουσα 100 ο) ι μβ «Αν Έμ»
  αίρι Γϋλόο,ι 'Ζαν ΚατβλαΙν Ζαν Άν
  ΆΝ «ΑΠΟΛΛΩΝ». - Σήαιοο* σέ
  αροσΐ.·»σ«ΐί ώαα 5 1)2 μ- μ. »ω1 ώια
  μ. ή ώΐιαιοτίοι κηί Βιαπηιιοτέα«
  οής ό ΒοβΊκαΐ ο«ήν Άμβοικη Μιι
  οίλβν Μίλβρ κοΐ ό νναιοτδς νλ««ύ<ατος 8α Βύΐα—*Άί.ές"αττβο. Γχοαίη πτήν α·ναλκ!τ« ρή τ^βς δημιου»γΙα: «ΣΑΛΛΥ» 100 ο)) όμι λοέ *άι Ανάνιη. χοσαικοί α*ό τού; <δι«ούί μης» ___ ""___ιιέ «ί)ς δσηοϊς »ά«ΐς ιου; σ:ί)ν κοοφί) της βουνοηΐανιδς οάν «ι- νοΰμβνα άνάλματα Λπό χιόνι. . Ξ<θι- Οβύουμβ. Τ' αύ·ο<ί*ηιο επιστρέςρβι μβ ιταοϊβόλαξι χι' Ιμής ακαοψαλώνουμε -«Έν λυκόσασΐΒ μωοβ τή ζωή σας; «υνηγοί οάν Μοί σά;. «:ε Μοντά. , Τβ χιόνι είναι ή ηβιό *βο(βογΐΊ άπό ■κδηλώοβις της άφθάσιου «ή, φύσβα>ί. Κάα> άτό τό ά
  σάβανό τού θάφνει κάθε βϊοο;
  ζοοήα. σά» να θέλη νά μείνη άπαλυιος
  κύο*ος της γής, ΚδηοΊΒ ηέφι«ι ααό «όν
  ούοβνό σέ νιφ;ίδβί μαλαΐό σά» πούπου-
  λο χοθ οέ χοϊίεύβι ΙλΛφοά χαί σέ ναο-
  »ώ»Βΐ...Μά δ τα ν έ,/χβ«αι ώ; «νβμοτσά
  πουοο καί σέ κτυηάίΐ σία μοϋτοα, στά
  χέοιπ, στής πλάτβς, ΐσοίΐ οΐκτιαμό χοο
  αίς δλβος βλαστημά"; χ λιβς «ροοβς σ«ό
  λ-—τώ »ί|ν ώοπ χαί τή σ*ιγμή κου γβτ-
  νήθτ)«βς:
  —Νά τώοα θά πλαντάξη ·, Π«(γο·
  μαι...
  * ♦
  Τό ανβμοτσάπουοο «ιβο»δ ή μερά Λ-
  νοίγβι καί μβΐ; πατώ»τας Λίθ'βώς σ:ά
  βτίματα των χωοικών Ινας ?νας στ(ΐ
  γοαμιιή σκαθΦ^ιλώνουμβ κδθβ λίγο χαί
  ψηλόΐΒθα φθάνουμβ σ«τ)ν ψηλόιεοπ
  χ ιςτφή *ή» εΐΐθιοΐτΐ; καί ατΒκόμασ»Ι
  Άοισΐιρά δεξια, ίμκοό; δκίσοο, χαηνοΐ
  κου φαίνοντο» σδν νά Ε«·<ηδοΰν δπό «βν καοδιά τοΰ χιονιού. Είναι ή μό»η δνδβιζις δτι τοίγυοα ύηάοχουν χιυοιά καΐ τό μό>ο κοάγμα μαζύ μέ «ά μαΰοιΐ σύν-
  νβφα «ου «υλοϋ» ά«α«άΜαυσκα άηό
  ηάνα μης, κου δΐν είναι ίι«θαμβαοιι«ά
  .«υ«ό σέ 8λο «όν «ύοϋ όοίζοντα.
  Κυνήγι ώ; τόσο μέ βΐδισμα
  φάλαγγα» 6έ» γΐνβιαι. Κδΐτοιβ
  ζονμβ Ηαησποινάς γιά νά ψ ίξονμβ τβί·
  γυοα γιά χνάοια λαγοΰ. Τοόθα γιά νά
  ιθέηκι νά κατασίΒΐ'άζϋς ι»ο·
  σιυ τό .. δο5μο σου. Παιο' δλα
  αΰ«ά κάιου «δτου γβλιίσαι, ξβΐ,νιέσαι,
  γλυστςθς «α! βοίσ*βσαι χασμέτος ώ; *'
  αύιιά ιιίσα σέ κατίνα «κέοαμο>. Γ ι"
  αύιό ^ σφυη»ΧΌβί μας—·σήμ«τα κ νδύ-
  νου—βρΐσχοντα» θ(βδόν άδιάκιπα «Ις Ι
  νέονβιαν:
  —ΤΙ ία«θβς πάλ ·,
  —Δέν βλέηβις; "Εηεσα οέ «γοϋ·
  οιοΙ»
  Τό χιόνι σ.ά δοεινά κα'ι Λνώααλι Ι-
  8 ίφο δ τω; ίδη μοιάζβι αάν αύιόμαιο
  •..χοοοδιΑασκαλΒΪο κου χνος νά θέλη,
  οί κάνβι νά ΐοαβύΊ): δΐιον «ώ» βΐδίβν
  τού; χοοού;) Πτ,γαίνιι; — ?ί μάλλον οέ
  πηγαίνΒΐ—μ«οός η(σοσ, δεξιά, αοιστεοά
  πέφιβις, σηίώνΒσ^ι, ταλανΐίύβσαι, ηβ-
  οισταέφβσαι κΐί ιδηοΐβ κδηοχ ξακΛώ·
  νβααι μπο ύ^ιια ή άνάσ«(λα σίΐν τού
  «λαοσιΗούς χοοΒ«Γάς... Καμμιά Φοο,ά
  «ού «ομίίβις «ώς πάη άς αΐ«ο«ά «ό
  κομμάτι ηοΰ οτίχΕσαι,..χόββται καί κο-
  «θακυλάς μιζύ ιου σ<ήν κα«αι Κίνδννος φυσικά δέν ΰαάοχιι δ?αν ποο- χι9 αδε άζβις τ' δ«λο σου οίον χι' δ» δέν ύιήοχβ τό αΐσθημα •όν φόβου δέν θά ΰτήΐν* γλυ»ύ<Βθθ... γ<θέμισμα...Σέ νδ<ΐοιο ΐσιαιμα ή σέ «δ κοι ι νλ.δί θά μϋθΩβσυς νάοιαμαιήσπ χαί τό«« θά Λκούσϋ; άκό κάνα> τή; ά
  νήσυχες φ—νές τώ» σύντροφον σου:
  ΌχιΙΙ
  ΈΙα Ιπιίνα)
  Καιά τ' άηι'ίγΕνμα ό καιςός ηον τριι
  νόταν» σάν νά;β «<όψβι> τό μβσημέο
  άοχΐζβι «ά*.ν τάδυναμώνυ- 'Αφίνουμβ
  «ούς «συντε«νου(> σιά ψτ,λα κΐΐ
  βίίμϊ τ) Τ5ια βήμαΐη ηίστη. 'Αντιθέιαις
  «ώοα αηό τό ποωί ιό χιόνι δοο καιβ-
  β^ίνουμβ γΐνβΐαι λβητόιβρο χαί «ά
  «σ«οαθοηατ<ίαατα» συνβπώς δλιγώτβση. Ννχ'ώ'ΐι. Κάτω στό ηά^Λο τη; Τυλίσ¬ σου δια«ο(νανται «ά ορδτα τού αύιοκι- νήτου ηον ΗΒοιμένιι, Έφθυσβ κι' δλας 4 «ραγική σΐιγμίι τού σΐΐμνοϋ μας φι· λήματος σιή λεικί) χαί Ιδιόιοοαυ νύμ- νο ισϋ Βοοοηά.., Τίλβ» Η Ζαη αογ Περνα ΤΡΙΤΗ ΦΕ)ΒΡΙΟΥ «νβτολί» ηλίου 7.31 , 5ύ3ΐ: 5,47 Η ΜΟΔα Μέ την τωβινή κοίσ> ■!«■ ιίη,ιοαίτητο »ό
  φρο*«1ζονμε νό Οιομθώνονΐμβ τίς καλαιές
  μας τοναλιϋττΐς. Ή ίπγυοία αύ<ή Βέ» εΐνβ »ηλϋ ευκόλως. Γι' αν<ό θά άσχοληθαιιμΒ σέ Μβςιικές κου^ίττβς μβ ού «δ τό Εήτημα κου φισιχά Β«9ιαφέ|]Βΐ δίκς. Τ6 μαγαλβίΐΐιςιο έλάττωιια τώ» ιτκονσι »ών έαπΐΒΐνών φοοκματοαν μας βίνβ ή &Λ- λβιψις μάκοηνς Μοί «ό α>ώμαλα αιρογνύ-
  λβ<ιμ<ϋ τ<ην. Για «ολλο μαντελα ΰ«αοχκι υιό Φί Πϋύ ιιεβικα χαςαΐβΐτματο: "Δι; §να άη' ού (ά τα φορ,έμπΐα τοδ βίβονς όπως τα έκ ινα ν 9>ρίν (εΙΙης
  φο)ύ σφίγιβι τό θώμα άκό «ου: ώ
  μο«ς ώ; «ά νόνατα «οί οτολισμινον π«ός
  χά κάτοο μέ κομμάιια ή πέταλα κου δΙΑοον
  αρνβτόν κλατος ·»α1 *».αφςόν.
  Ά; άφα»|)ίσοομι ούιά τα στολΐοματα ποΰ
  «ί»β χωρίς άμφφαΜα £ιφ()βακΐιοισμέναι ΝαΙ
  ά: ΜΒατήαηιμβ μόνον τ& φ<ι«βΒώ. Κα«αι α- πδ «ό Ισχία Θα χπλλήσοομΒ σ' αύ«6 β»" βολάν ά < φόο,μ μεχοίοο πΐάτοης κομμί«ο ά- κ6 ΰφπαιια ηολό λβιιτο : χνύνλι ή μοναπν- λίνα. ΘΛ σχ«χάσο«Ίΐ«ν ούιό ιό βολά μ' άλ¬ λαι μ«κ«ά βπλήκ -<ολΰ πλούθια αχ6 μόν- σο«λ<να, τούλλΐι ή 8α»χέ4.λα, βολάν αονρ,οο τα, αι φό;μ, πλιααέ ή γχοοφκί. "Η ίνιϋΛοισις Λα ((νχ πολύ χονΐίονα. Σύμφωνα μβ τ& μάίΐραΕ κα) τό ΧΟ·>μ», ή
  χοκιαλ*«ϊα θ' οηοχβλέσΐ) ίνα έχΐσημο ββ
  δ«νό φόοιμα, ή ενα Λη' αύχά %& φο{)βματα
  τοϋ μκρΐϊζ, δπβς «ά όναμάΐβνν αήμεοσ, μιά
  τοκαΧέττα γιό τό τσοί κομψή πού την <ρο- ρΓϋ» χαί για τό Οεϊκνσ. Μϊριχα μονιέλα μέ κτνχώσβις ΑκανόνιοΉς σάς φαίνονιαι Βνοκολώ<Βοα για να γίνουν μαντίυνο; Πβ· Οΐκόψιτβ έλαφϊά ιί; α»ΒΒΕ π'ΐύ βξέχοαν γισ νά ίλαττώσεΐβ τή« α*»μαλία τοά στρογγυ- λΒύματος. Τβιγ««ίσΓΐΐβ χά Βολάν καΐ τίς τού νί«βς υ έ λονρίβΒ; ά>ΐό τούΐι. θ) μακούΐΈ-
  *β τή βάσι τοή φοοέματας μ' ίνα μβγάλυ
  βολάν ηολιι ηλα·ύ άπί) τό Ιδία τούλλι.
  ΜοκούνιτΒ μέ «όν Ιοιον τρ,όπο χ'; κολν
  κονιές μηροστά φοίαΐβς Ααιοϋ τίς ίΕισώ-
  σιτβ λίγα καί ό<αν μπορεϊ«β "μή οισιάσειβ νά ουθμίσβαβ »ή« κίνηαι βα(ον«ας τό 4- μ«οός πΐσω. Αϋιό *ά εΐνβ βώιβηο καϊ θό βάλ τή* έ>χύκωαι.
  ίΐ Μβντίρνκ
  Την Ηηςβλθούαον Κιιοιαιιήν ώ ,α 6—7
  κοό μβσημββίας άηοαλίσθη παλτό βΐς θέσιν
  Σβϊτάν Όγλοδ {χρώμοιος «ίκΐφΚ στη·<'ωτ6 ΒΐοιαμΑνη». Παροιχαλίίΐοι ό ΐύ ών δ- καις τό παΒαδώοιι είς «ά γροφβϊα μας ΝαΙ άμοΐφΰήββ(αι. — Ό δήμιοςτών Παρισίων Άγγέλλϊται δτι Ιγΐν· Β««ιή ή Λ«ρα!- ιηοι; τοθ δημ'ο« ή ΓΛλλί«ς Ν «Εί ττλίρ. Ό βκοριος τβν Πχρΐΐίων», ώς δ νομάζιται ιίς τϊν Γαλλίαν δ δήιιι^ς, * νυράα°ιν «ά κ'βϊ «ΐφάλι* Κί'-ι σή μερον 63ιτ©ν κα! ίχΐι κίψη 234«ιφάλκζ «α)ΐΐ56ργ«βν.Εις τί)» θέσιν το^ θ* τ4ν δια διχΒΐ δ γχΐιβρίε τού, διότι ή θίαις τοθ Βημ(ου·«{( τήν( Γαλλίαν ιίνΐ κληρονομι ίή χαί ίπειδή δ Ν 'εϊμ«λ*ρ δέ» Ιχ* ιιίί», τ4ν δΐϊδίχκται δ σύζυγος τί)« μ*γα λχιτίρας ην «ίρτ):. Ό νέ^ς δήμιος δ»ο μίζιται Ιΐι&έ» χαΐ άτο χιτραΐτ'βζ 6οη θιί χον π»νθιρ4ντου ιί< τό «δψηλόν Ι» γβν τ*)ς δικβίοσύ'η-»,»- άποκαλϊΤται τ4 ϊογοντοθ δημ'οιι ί» Γολλ'α Ό πατήρ τοθ Ντ»ΐμπλέρ 5τττ]ρξ«ν έτιίοης δήμιοτ, κλη ρονομή^ας τό Ιπάγγελμχ από τόν πε·* θερδν τού. —ΟΙ πυροσβέσται ποΰ σώζουν. ΟΕ ΠαροινοΙ πυροΐβέοται ημ «οοχθες μίαν κολο σημ*ντι*ήν Ικιτυ χ!»ν. "Εαιβαΐν 4π4 βέβαιον θάνκτον μίαν δεσ«ιοινί5« που εΐχι πάθ«ι «ηο ά αφυξίαν %λ Ιατινιν άναίσθητοΓ, μίχρ τοθ σηιιιΐου ώυτι δ,κληθιΐ; Εατρος ά- ΐΐιφίνθη 8« ή διασ»σίς της ή·α 4δ6- νατο(. Μ' δλιχ.,ταθτοτ οί ηυοοσβέοτ <τροο<λη6βντ«ς ΙπΙ τβύτφ, 15ΐιξαν 8τι ή 5ηβμονή φιριι %χτά χανένα τα κα*λί· ιιρα άποτκλίσμαιίθ!. Έηΐ τριζντα όλο χλήρους &?ας δέ< ϊπαυσαν ν> χρησιμο¬
  ποιών ιίδικον &»απν«υατικεν
  Ιιβς δτου ή π«θ·:Οοΐ έξ
  νίς Ιπανηλθι ιί» τήν^ζβ
  Α Ν Α ΧΩΡΗΣΕΙΣ
  ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
  ΙΛΕΟΝ» βκΑστην ΤΕΤΑΡΤΗΝ 1
  μ. μ. κατ' «ν-θεΐαν διά Πβιοαιθ—ΧαλχΙ
  5α—ΑΙδβψόν—Βόλον— θ·οσαλο*>Μ«*
  ΦΩΚΙΩΝ έκαστον ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  κ. μ. δια Ρέθυμνον—Χανιά—Πιι-
  βηιβ--Χαϊ«ίδα—Βήΐο*—ΗιαοαλονΙ*· ν
  •Ις Πειοαιθ ΐαοάιιατα
  ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ
  ΗΧΗΤΙΕΗ ΤΔΙΝΙΑ
  Διά νά ευχαριστήση ό Οικος Παπαστρά-
  τος την έν Ηρακλείω αξιότιμον πελατείαν
  τού έκινηματογράφησε τάς τεραστίας έγκατα-
  στάσεις των έργοστασίων τού, απέστειλε δ' εν¬
  ταύθα την άληθώς πρωτότυπον ταύτην ήχητι-
  κήν ταινίαν.
  Αυτή Θά προβάλλεται άπό σήμερον είς
  τό Θέατρον Πουλακάκη χαί επί ολόκληρον
  την έβδομάδα ταύτην.
  ΖΩΖΩ ΝΤΑΛΜΑΣ;
  ΤΟ ΜΕΓΑ ΔΩΡΟΝ
  ΤΗΣ "ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ,, ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ ΤΗΣ
  Έντός ενός έτους οί αναγνώσται τής « ΊΧολιτείας))
  θά λάβουν τούς τέσσαρας όγκώδεις τόμους τού
  "ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ ΤΗΣ ΕΛΑΗΝΙΚΡΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ..
  κρατούντες τα δελτία άπό τής 31ης Ίανουαρίου.
  "Αν· τρίμηνον 8« διοινιμητκι (Ις ύγκώοης τβμβς έκ 400 ηιρΐιτο» οΐλΐβιΐν.
  Είς τό τέλος τοΰ πρώτον τρίμηνον (την 30ήν Απριλίου) θ' άο·
  χίσχϊ ή δπνομή τοΰ πεώτου τόμον ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Μα
  νβιρικτ), Ζαχαροπλαστική, Τραπεζοκομία, Οίκοκνρική έν γένει).
  ΚΡΑΤΕΙΤΕ ΟΔΟΙ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΗΣ "ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ,,
  ΑΠΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 3- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
  | ΚΟΙΝΟΝ ΙΚΑ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-- 'ΕιιβνήΙθε βροχθές έξ Ά·
  θη»·· μβτά «ής «»θί"ί τ·»·1· ό ΔΐΒυΟνντής
  τα« 'Υποχατασιήματας Τραπέζης Αθηνών
  κ. Νϊκις Πανίβτοσακης.
  ΘΑΝΧΤΟΙ.— ΆηίΛαν» πβθϊββ; »ίς
  Βαρβ »οο»ς Πβδιάίος »ίς *κ τώ» κατοιατώ*
  «αί έ·τ(ιιιηνΠΊλιτ«·ν τής οϋ«όθι κοι«ό<η«ας, 6 Νι*όλαος Κ. Πιτ<·ον·λιί«ης. Την κηεΐίαν το« πιΐΒηκολούθησβ πλήθος κόομο» βκτι< μΜντος ιήν μιήμη» τού. Τοΰς οΐκβΐοης τοβ μβιαθϊάνχης «αί 15ι- πιτίθαιε δλα>{ «όν φίλον < Ιόν τοο κ. Κωνστ. Πιχηηηλάκη* ίΐκλΙκΛούμβΛα θεομώς. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ — Μόλ>« ββ·βλβόν«ς
  ί« «ήϊ βληεάοηί ήκάς α«μα>3θάί ** ^Φ θο·
  νάτφ «ού κολνκλαύστηη ή ιιών ανζΰγοο καί
  πατοός Νιιιολάαν Κ. ΠΗ«ονλάχτι, θιιαιοον·
  μβν κιθηεον ί«α «αί θημσσ α βύ'αοισιήοω
  μ«ν τοϋ: κατοΐκονα Έηιαιιοκης καΐ Βος}βά·
  ρων Πεδιάδος «ούς σ«νο0βύσο*«ας «όν ν«-
  «ο6» μίΐιι τής τβΐβνταΐας «α» «α^οικίας.
  ίδιαιχέρως εύιαο>ατοϋ»Βν «&« κ. Έμμαν.
  Ά«τωνσχιί«ην Βημ)λον. 'Εηιοκοκή; βιά «όν
  ύχ' αϋ<ηϋ έκφωνηθίνχα λόγον. Έν Έχιοκοπΰ ττί 26 Ίανοναο(οΐ) 1932 Ή βαα,νκΒνϋοΰσα πΐκογΐνβια Νικ. Κ. Πιτβο»λ6ι<η ί'ύρο) στήν πόλι μας._ -Ή λιακάδα τής Κνοιαχής εξβσήκα>Γβ
  όλον «όν κόσμο.
  —Ταμχο«οοθ«ν«α ά πό ίΐροοΐις βΐς «Α
  προοήλια των κέντρω».
  'ΑΙ έκίοης έξέΐοαμον κοΐ ά*ό «Α
  καί «ά έ£οζι«α καφφεκίϊι.
  ό καιρόί ύ»ήβ£βν άμφίβολος
  «αι μβτσβΐητός.
  —"ΩαΐΒ ονχνό νά Μα«σο·φια(τ]<.. ΗαΙ νά ψαΐθαιτ] «όν ζήλον των ήΐιοχΐιε)*. —Πολλαί έκ «ε>ν όιοίιαν παί έσυνπχώθη·
  σα* νιά καλά.
  —Λόγφ «ής ύϊΐβοβολικής την έμπιοτο-
  σύνης χαός «ήν λιακάδσ.
  — Όι)αιό*α«ον θέαμα χαρονσίαζην Να*ά
  «ήν ποοχθεσινή» αίθ|](ιιν «ά γ6ο.Β9 βιυνά.
  —Χιονοικβπή δποας ήσαν υίχο,ι ««ήν ιιοα'
  ακέΐων αύιβ» καί μέρονς άκόμΐ) ιής πβ-
  ϊιάδος «όν Ήοα«λβίου.
  —'Κ«δοομα1 «ών χιονοφίλων μέχρις Ά-
  γ(ας Βαοβάρας.
  — "Κοημβιώθηθαν καί χοοχθές.
  —Κοί μάλισΐα μέ «ήν σομμβΐοχήν σβμ·
  κολίτ'&ων.
  —Καί «ήν καΒασκβνήν καί εκτέλεσιν ά·
  ' ί
  χμ
  — ΑΙ αύ(οκ«αν(αι Βι' οΐχονομικοΰ; λό-
  γο«ς.
  —Αύξανανται καί ■ληθύνον«αι «ατά τάς
  χθέ;.κΓ»ισθεΙσ>ς 'Αθηνοΐκας Ιφημβοί&ος
  τόσον εί; την πβωτεύονσαν δοο ν καί τάς
  ΐ
  —ΤΑ χο,οβλήματα «ής ζοοή: έχολλαπλα-
  αιάαθησαν τΒλεν«α(αις.
  —Κηί είναι φαίνβϊαι κολλοΐ οί ιιβαο,ΐΒ-
  ιΐηαίνοι» άηό «ήν «ατάσταοι* «αί (όσον
  ώιΐΒ νά μην άντέχονν είς νέαν καΐαδβο-
  μήν τα νιϋρά των.
  —Άλνπας άλλως «β κατά «ήν υπάρχουσαν
  πεποίθησιν ή πέραν τοϋ τάφον ζοοή.
  —Μβταξύ τΐον ΝΒΐτικήν Τής Βρ,ωτΒν-
  «ύσης.
  —Δϋξάγβτα Α ώ» Ββινός.
  — Πβ|)1 «όν . όμιΙιΙ-^.«|β >ινηματο/βσ-
  φθν· ^Τί
  - ΕΕβ.αζόαβναν ώς «έχνη μέ ΑΕιώσεις
  σοβαρής κπΐ πραγματικάς.
  —Ό αι ώ προεκλήθη ικμιά; πο,ιτικής
  τού γννοτοά Φώιοο Πολίτη.
  Άμφκ βητήσαντβς σζβτικΔς «ήν αξίαν «ου
  ομιλούντος «ιντιιιατογριΐφον.
  —Ώς ήτο επόμενον ό βν λόγφ κοιτικός
  ■ύβέθη άντιμέιωπος ενός μεγάλυν μέροβς
  τής ΙηαοοΙας ζωής.
  —Φαο'θύσης κοΐ ύηοστηοιζούσης μιτΑ
  φανοτισμαϋ «Α άντίθετα.
  — Ή χοοβνιική κίνησις ίπη^ίε καΐΑ «ό
  μάλλον «οί ήττον ζ<οηο*. — Τό άπόγβυμα καί τάς πο·)<ας έοπβαι- νΑς ώρας τής χαβελβούοης Κνβιακής. —Κατά τάς πληροφορίας μας ή άνατέρα αχοΐή χοροϋ τού κ. Καοατβόλλ·. —^υνΒκέντοωθΒ μέ την Αφιχθεϊοαν ειδι¬ κήν τζάζ ούιής, «όν ηεβιοαόΐΒρο* «όομον. —ΜβτΑ «6* ά|)ΐσ«οι>βγημαιιχόν «Ύπασπι-
  οτήν «μν θύσσάρω·».
  —Διά «όν ό «οίον, δς μάς επιτραπή *ν
  καοόβφ, νά εΐπαμβν.
  —Υπήρξαν τίνες, έλάχιπτοΐ,ηΐ όιιοϊοι δι·
  ηνμφιοβήιηααν άΙΐΛαιολογήτβς «ήν Αξίαν
  — Ώς λεπτοΰ, χα||ΐ«ωμ«ον κοΐ ε««άκ«νς
  «αλοπαιγμένου έργο» «ής οογχβόνοιι ·»νη·
  ματογοοφίας
  —Τόσον ώς πρός «ήν Αμίμητον Ηα(ατι
  Κοΐστιανς δσον καί χον Ζ4» Άντζελο >αί
  τους λο.ιτιΰ; ήθοπιιούς.
  —Τό Θέατρον ΖΙουλοκάκΐι «ρηβίλλβι Από
  χθές 8»α άληθινόν Οριοΐοΰβγημα'. τό «ΛαιδΙ
  τοϋ ίιιαιτος»,
  —Βγαλμενο Ακό «ό όμώνβμο Ιανα«όβ||ά·
  μα τοΰ_ γναοτοβ γΑλλον δοαματογβάφο0
  —ΚαΙ χβές ό «αιςός έφοίνβτο βικοιολο-
  -ΔιΑ «ήν εξέλιξιν «οβ! "ί>
  —Διότι καΐ «βύο ϋφίαΐατβ τσονχτερό κσΐ
  ή «βαμονντΑνα επανήλθε μέ τάοεις νά έν
  -~ιθό πάλιν.
  —Έκαναφέοονσα «Α καιρικΑ κοάγκατα
  ί «ή* κατάστασιν τής «αοελθούσης έΒβο-
  μΑβος.
  -'8««ι«λπφόρησβ κβ κλονσιητάτην ΰΧην
  δηω, πάντοτβ καί θαυμάσιον είκονογααφη-
  με*ον οππορτάζ.
  —Τλ «ξαιρεΐικό «βοιοβικόν μας καί ό 9··
  λος κ^θβ οΐκογινεΐας: ή Έβ&ομος.
  ο Ρίιτοτερ
  Τό ηολυτΕλέσ·ατον ταχύτατον θαλσ-
  ιιηγόν ΜΑΙΡΗ ΑΙ. άναχτοοβΐ
  Ι«ίοτην Τοίτι,ν 7 μ. μ. χατ' ιυθβϊ·
  αν δια Πβιοαιά, Χίον, Μυπλτίντιν
  Τό ««μόπλοιον ΖΕΦ1*ΡΟ1!
  (ΕΒΠΡΕΧ) Αναχφοβί Ικάσιιιν
  ΤρΙττιν μΒθονύ*τιον διά Ρέθυμνον, Χα·
  ιι>, Πιιραιιΐ, Βόλον, Θβσσαλον.κτ,ν,
  Καβάλλαν, Δβδβαγάτς. Μυΐιλήνβτ
  ΐ Χΐοτ,
  Μ*1
  ν«*«αν. _*90χβέ
  οί .Ις έκ τώ» *ΟΪ
  . «4ε ·4.6θι κ6
  οον».<4.ης Τ νθ κ το». ιοβ μτη φΙΚον «16ν τοβ ι»ας 15,- ■αί δημοο α. « Ε ις Ιε^οί.ς «6* κ, Έιιι» ή; βάμ"*· ιι)λον. ·Ο Π««νιβ λόγον. »Ή 26 Ίανοναο,Ιον ι ο» ινϋυΰσα πΙκαγένΒΐα *ιχ. Κ. Π ν πόλι μας. «ής Κβριακής ντα άκό κΟηΐ,Β ,1ς . »ης «ξίΐραμον Μο| έξοχικΛ κα<ν<—νιΐ βιρός ύή νό φζυ.. λον «ών ήλι<>χΐι.ε»ν.
  εν ό «οίον καΐ έσβ»βΙώβη.
  κβββολικής
  λιακάοσ.
  θέαμα χαρονσΐαζην
  οί*ΒΙαν «ά γ0 βα
  δπι»Ε ήσαν α·ΐβι «««
  αί μίο,ονς άκόμη
  ικλείον.
  «έν χιονοφίλβ
  έμχ,οτο-
  »μη «ής μ- Ι
  » Μϊβις 'Α· [
  οαν καΐ ρχς
  ι μ* την συμμετοχήν μ»·
  ,αακ·«ήν κοΐ εκτέλεσιν ··
  |ΙΟ«.
  >νΙ·ι Οι' ϋΐπονομιποιις 14·
  καί «ληθύνονχαι βατά ι|(
  ις Άθιρ>υΐκός έφημεαίΐοί
  ΐρβΜύονσον δοον καΐ ΐε(
  ιατα της ζοοή; έπαλλαιΐα·
  ευτοΐας.
  ;αίν·*αι «ολΐοί [Ι «βα||ΐι-
  [ήν κατάστασιν καΐ ιόοο»
  πέχοον «Ις νέαν Ματο&οα·
  αν.
  ,1·α»ς «■ κατά την ύκαοΐΜΜ·
  ιεράν τοϋ τάφον ζ»ή.
  β* «ο.ιτικέον τής «β»»·
  έ) ώ» Ββινό;.
  ιναν Ας τίχνη μέ όξιβοιΚ
  α·γμα«ικάς.
  ιηοικλήθη έπμια; κοκιΗ|5
  Φώιο» Πολίτη.
  όντες σχετικάς ΐή»βΙ·β»Μ·
  ηιιατογράφοο.
  ιόμ·νο· ό έ» λόγω ·β«««(
  ιοε«ο: ενός με,ναλο» ·!!"·!
  ς"«οι
  άΛτίθετα. . .
  :ι.ή κίνησις *χήϊ· «Β«ί »
  ΐο» ζωηρά,
  ιμα καί ΐός «0·««
  νιοβ·λβούοης Κ"
  «λιιροφορίας μτΧ
  εο« κ. Καοόλλ
  ·ο· μέ την όφϊ
  ής. τδν «ερ.οοό«ρον
  ά»·*0*
  ισοάρ·-». ■
  ποίον, άϊ μάς έ»τββεϊ
  «Ιίο.ατο*
  ΑΙΡΗ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑ1
  Έξωτβοικού ίττισία Δολλάοια 10.
  "Α<ι*σοιι «Ι &ιτοδείξ*ις βυνδρβμΒν Μαΐ ίπμοσι*ύσβ»>ν φέρουαι &παραιτήτ«ς την
  υπογραφήν τοϋ ΔιΐυβοντβΟ καί Ιδιο
  ΗΤϊίΐου τής «'ΑνβρβάηΐΜ».
  Ηράκλειον 2 Φββαουαρίου 1932
  Μ Ε ΤΗΝ έπΐδείνασι* «ής κα-
  «ασιάσεως έν «0 "Αηφ — 'Α.·
  ψαζοΐΰ, ή Κ.Τ.Ε ύκέσΐη προφα-
  νώς ηθικόν πλήγμα βαρύιατον. Ο/
  καλοθεληταί της, διά «όν έ>α 1} «όν
  Αλλον λόνον, «σνίζουν τ?ίυ είς «ήν
  διαπασών, «ήν χβεωκσπίαν ·ης.
  Καί είνε πρσωανώς χρεωκοπία «ό
  γκνσνός ότι είς «ήν Σινοϊαπωνικήν
  ρήξιν ι} Κοινωνία «ών Εθνών δέν
  κατώρθωσε νά περιορίση «ήν έκτα¬
  σιν καί «ήν έντασιν «ής ρήξεως,
  ώσ«ε νά μή φθάσο αυτή είς 8 ση¬
  μείον έφθασε. Καί δέν «ό κα«ώρ
  θωσε κατά «ούς είδΐΜον;, διότι δέν
  επέδειξε «αχύτηια, συνοχήν καί
  σύστημα είς «άς ένερνείας. Άς ελ¬
  πίσωμεν έν «ούτσις ότι καί την δω«
  δεκά«ιιν ώραν «ό πάθημα θά γίνο
  μάθημα καί όιι ή Σινοΐαπωνική
  ρήξις όέν θά απειλήση «ήν ειρήνην
  ■ού κόσμον.
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ απεφάσισε
  νά λάβο αύσιηρά μέιρα κατά
  «ής έλκυθέρας άγοράς «ού χρηματι·
  σιηρίου. Ή απόφασις αϋ*η είνε
  άηολύιως λσνική καί δικαία, διότι
  ώ: μανθάνομεν όργιάζονν κυρισλε
  κτικώς οί έλεύθεροι _οημα*ισΐαί
  καί είς τρόπον ώσ*ε γύρω άπό «ό
  εθνικόν νόμισμα νά δυμιουρνοΰνται
  προβλέψεις έλάχιστα ένθαρουνιι
  καί, δυνόμενοι νά πρσκαλέσουν μι-
  «αξύ «ού Λαού καί «ών αμεσώτερον
  ενδιαφερομένων παρβξηνήσεις όλ«-
  θρίας άλλά καί αδικαιολόγητος
  τελείως Διότι—άς είνε βεβαιοί οί
  κερδοσκόποι καί οί αποβλέποντες
  τυχόν είς κέρδη—ή δραχμή οΐίΐβ
  «ώρα διατρέχβι κίνδυνον, οδιε θά
  διαιρέξο καί είς «ό μέλλον.
  ΠΑΡΕΤΑΘΗ Ιη όΙΙγσν ή πά
  ραμονι} «ού κ. Βενιζέλου είς
  λονδίνον. Ή παράτασις αΰ*η κρί·
  ν«ιαι καί πάλιν ώς σημείον άκρως
  ενθαρρυντικόν διά «ήν εύόβ'ωσιν
  «ών έΜβϊ συνομιλιών χον. "Ηδη ή
  είς Παβίσίανς έπιστροφή «ού κ.
  ΙΖρωθυπουρνοϋ προώρισ*αι νά συν-
  «ονίσο καί νά ενισχύση έιι περισ·
  σόΐερον «άς έν γένει ενεργείας «ου
  πρός εξυπηρέτησιν «ών οίκονομικών
  μας. ϋισιβύει βΰ.ω κανείς, ότι ό κ.
  Βενιζέλος έπανκρχόμενος είς Άθή
  νας, θά είνε κάΐοχος ενός πραγμα-
  «ικού άποτβλέσμαιος 9 Μ·άς νέας
  «ου επιτυχίας άξισσημβιώιου καί
  διά πάν«α άκόμη άμφΐβάλλον«α,έφ
  δ»ον έννοεΐ.αι ήαμφΐβολία έδώ δρ-
  μαται έκ πνβύμαισς καλής πίστεως
  ΗαΙ διαλλακτικότητος Ψι μάλλον κα·
  Ιής πίστεως καί ϊογικής.
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΣ είς ένα δημόσιον
  ταμείον εσημειώθη κατάχβη-
  σις. Ή κατάχρησις οίίιι; ώς είναι
  ίηόμενοψ όΊειυμπανίσθη υπό «ών
  «κινρίνων» ώς... κρατική. Εύτυχώς
  ευρέθησαν άντιπολιΐΐυόμεναι έφη
  μερίδας νά τοψΐαονν όιι διά «ήν κα-
  «άχρησιν εύθύνονται οί άρμόδιοι
  διά την έλλειψιν μόνον συσΐημαει-
  κού κρατικού έλένχον. Σαφής ή πά-
  ραιήρησις καί ένθαρρυντική διά «ήν
  ίαΐ προκειμένου «ύσυνβίδηιον δη¬
  μοσιογραφικήν κριιικήν. Άρκειή
  δέ, διά νά ένδειχθβ πάλιν «ροση-
  κόντως δ «ρόπος «ού έξενάζειν «ά
  πράγματα παρά κιτρίνοις καί νά
  γίνο ή δέουσα διάκρισις μ*«αξύ «ών
  εφημερίδων «ής δημοκσπικής αντι¬
  δράσεως καί «ών έφημ»ρίδων «ής
  σοβαρβς άν«ιπολιιΐύσεω{.
  ΟΙ άγρστοπατέρες κατσβάλλσυν
  Φΐλστίμους προσπαθείας «νά
  έπανασιατήσουν» «όν άγρο·ικόν
  πληθυσμόν εναντίον «ής Κυβερνή.
  ίεως. Οί άρμόδιοι ύπσυργοί πληρο-
  φορηθένΐβς ·ού«σ εδήλωσαν ότι ου¬
  δεμίαν άνΐενέργεια θά πρσβληθ^
  κατά «ών άγρσ«οπα«έρων. Οί άν-
  θρωπσι θά άφ»^αθ* ήιυχ
  Ιω* όασν ή δράσις δέν θά δημιουρ¬
  γήση πρσηνσύμενα «ίί «Αν όημο
  οίαν «άξιν. Καί είνε βέβαιον ότι
  δέν θά δημιουον»)σπ: Οί άγροτο-
  πατέρες άπέδειξαν καί άποσεικνύ
  ονν 9%% ·?νε άνίκανοι «νά Ικανα-
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
  ΔΙΑ ΤΑ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜ4ΤΑ
  χτΐΜ&ς μέ τ« μη θϋμβατικ* έμηο-
  Ρ«υμ«ται άηεατάλη ηβές τ4 Τβλβνβΐ»
  κ«ι Ύηοτιλαινεΐβι τοθ Κρκτους ή κάτω¬
  θι έγχύκλιο; τοθ Ύηβυρνιτβν τ&ν ΟΙ-
  κονομιχων
  μ:
  «Έν ουν«χ»(α των υχ' άοιβ. Β. 18279
  κ. Ι. τριβν τπλβγροίφικών έγκοχλίΜν η¬
  μών. «Γ ών &ν·«βινώθη υμίν ή ίπελθοϋ-
  α* βυξπσις βΐς το β(Η«κλάαιον τ&ν βΐ-
  σκγ«νικ6ν 6ααμ&ν τβν έμηορΐνμ&ΤΜν
  π«ρ«ν«γπς Κο«τ&ν μιβ' ω»· ΰέν οον
  ίϊώμεδα δικ αυμβάσκοιν, ί>ς κειΐ Α έ{«1·
  ρβαΐς έκ τού δβχοιηλααΐαιμου τούτο»
  τ&ν έν &ιτοτ«μιβύσΕΐ υπο τελωνειακόν,
  Ιν κλφ κ«1 άγορ*οβίντΜν έν τή άλλβ
  δ«πτ! τοιούτων ίμΐτβρβυμάτων μ·χοι τϋ(
  28ης Νοιμβρίβυ κ, ι., κ«ρ9>νγέλλομ«ν£
  πμ{ προ; άιτοδβιςΊν «βΰ γβγονότο; της
  βριατΐΜής «νοράς τ&ν έμηορευμάτΜν
  μέχρι τη; 28ης Νββμβρίβυ π. Ι. άιται-
  τίίτ«ι «*ροι τ&ν ιΙσαγΝγΐΝν την ηρββχ-
  ννη υμίν πιστοποιητικων εκδιδομέ¬
  νων υηο τ&ν ΈμπορΐΜΒν η«1 Βιομηχβ-
  νΐΗ&ν 'ΒπιμιλητπρίΗν τβθ τοηου ίνβ«
  Ιλ«ββ ϊώρβν ή άγορά τ&ν έμπορβυμά-
  των, τιθΐΝρημένΗν κ«1 6; πρές τέ γνή
  οίον τίς υπογραφή; τ6ν πιοτοηβιούν-
  τ»ν μβΙ &ς πρός την αληθειαν τοϋ πε¬
  ριεχόμενον «ύτ&ν, ύπβ τ&ν «ΙκβίΗν Έλ-
  ληνικ&ν ΠροςΊνΐΜ&ν· Άρχ&ν η έν έλλ«ί
  φεΐ «ύτβν, 6κο έτίρ&ιν δημοβίνν βρχδν.
  Επί τ9 ηροβ«ν*>γβ υμίν τ&ν άνντέριι
  αποδβικτΐΗ&ν ατοιχείΜν 8·λ(τ( υποβά¬
  λη τα έν λόγν ίμπορεύμ«τ« «Ις τον ά
  πλούν μέγιστον δασμόν έ«' διον έννο-
  ϊΐται, π«ρ«ληφ8»αι ταυτα κ«> καταβλη-
  Β&αιν ο! δκαμοι έντος προβ(ομ(«ς ενός
  μηνός Αηβ τΚς αφΙ{«Μς τ&ν ηλοίνν τ&ν
  κομιζόντων «ύτά, προκειμένον πβρί τ&ν
  «4αηί ν09*Μ( έμ*ορευμ«τ«ν καί βντος
  τρι&ν μην&ν άιτβ τής &β((ι*ις τ&ν «λοί
  «ν κοοκημΐνου πιρΐ κκφφίδνν καί
  σιτηρ&ν».
  —Τα σχολικά λαχβΐα.
  Προ; τάς Νομαρχίαν, Έπιθε&ιρητάς
  'ΕκκβιιδεοΗ»;, Λημκρχΐκς, Προέδρους
  ΚοινοτητΜν καί ΖχολΐΜάς 'Εφορείοις έ
  κοινοποιηθή π«ρ* τβθ Ύηο»ργ·ίου
  Παιδβίας μα«βά έγΜύκλιοΐ. Διά της εγ-
  κυκΜου χ«ΘΙστ«τ«ι γνειοτββ ^ τρόπος
  τής ορν«νώθϊ»»ς μικρ&ν τοκιχ&ν λβχιί
  ών πρός ένίσχυοιν τ&ν σχολικ&ν Τ«·
  μείιιν.
  ······β·····
  β·*·····*···*···
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΙΡΑΦΟΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ:
  τό άριστούργημα
  Η
  ΤΟ
  ΤΟΥ ΕΡΟΤΟΣ
  1ΟΟ ο)θ όμιλούσα
  καί άδουσα γαλλιστί
  Μέ τού: μβγάλους άστέρας:
  'Έμυ Λύν, Μαίρυ Γλόου,
  Ζάν Κατελαίν *αί Ζαν
  "Αντζελο.
  Επί πλέον: .ό «Γαμος τοΰ
  Φαύνου» ταινία άδουσα 100
  ο)ο μυθολογικής ύποθέσβως,
  ςρανχασμαγορική.
  ΣΗΜ. Έϊΐειδή οί «νείοτοι τε»ν ν. «.
  Θεατήν ββ» ηδυνήθησαν λόγω «*<■ κακηοαιοκβν νά χαοακολονθήσουν τή" ωραίαν Ό»«β<«<»*: «* ·Υ««αΛΐσ*-η< τΑν Ο&σΑρβίν», ή Βιβύθννσις «ού κινη ματοθιάχοην κατο γβνικήν ά «αίτησιν ■ παναλανβάνβι την ηοιβολή* »ης Οιί αίαν φοράν την Πέμπτην 4 τρέχ, —ΑΙ άναρρωτικαί δδβιαι. Τ ο Ύηουρνβΐβν 'ΚσΗτκρικων &κ«ντ&ν είς σχετικήν έ'ννρ«φον της Νομ«ρχΙ«ς ννωρίζε,ι ότι οί υιτάλληλοι δικκιοθντκι έντος πεντ*ϊτίο<ί εξάμηνον άνβοριιτ»- κήν &δ«ι>ν μβτά ηληρνν βποίοχών, ί-
  τι; ,δύνβιτβιι ν« παρατκβό έηΐ έ{άμηνον
  •Ιαίτι.
  —Φορτοβκφορτωτικά.
  Τό Εμπορικόν καΐ Βιομηχανικήν Έ
  πιμελητήριον Ηρακλείου γνιιρίζει αίς
  την Νομαρχίαν δ τι τβ Διοικητικόν Συμ
  βαύλιον ε£ΐλβ{ε ώς άντικρόοιικόν τβυ
  αίς την επιτροπήν ρυθμίσεεις των φορ
  το(ΧΦορτΗΤΐχ&ν εργασιών τβθ λιμένος
  μας χατά τό ίτος 1932 τόν χ.Ανδ. Κα-
  βτελλκκην.
  —Ή φορολογικαί τιμή τοΰ ελαίου.
  ΔΓ άιτοφ4θϊ»ις τβθ υκουργοθ τβν ΟΙ-
  χονομιν&ν χαιθΜΒίσθη ή μ·αη άγοραΐα
  τιμή τοώ ελαίου χλκ. δια την Κρητην
  χ*τά τβν μήν« Φεβρουάριον &ς ({Ας:
  Ελαίου κκτ' οκάν δρ, 14, μβυρνελαίου
  9 κ«1 ηηρυνιλαίου 8.
  —Ανακοίνωσις διά τα μισθώμα
  τα των Ανταλλαξίμων.
  Ό Συνδβομος Νικρασιατ&ν προσφύ¬
  γων ανακοινοί πρός α<τ«ντ«ς τβΰς όφει- λιτάς ενοίκιον εί; τό έντβϋβ» Ύπ)οτη- μα τής Έθν. Τραπέζης ότι εγίνοντο κα¬ ρά τό υπουργείω Γιαιργίας αί αχΐτικκΐ ενεργειαι πρός άρσιν τοΰ έπιβληθέντος έκιτβχίου 12 )ββ πρός χατάκκυσιν τβν κιιοηχ&ν μετρ*>ν δια την εξόφλησιν
  τβν όχι«ι1«μπνιιν |ν«ΐΜίϊ>ν ώς Η«1 την
  πβράλβιφιν υπον&αφπς γροιμματίΗν.
  (Έκ τβυ £υν. Μικρασ κρβαοόγειν)
  ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΓνΝβτοηβίαοις
  Κατόπιν συνεννόησις πρός χον Όργα-
  νισμόν Τονοισμού. οί έξβτασεις £εναγΓ
  τού Όργανισμοΰ Τονρισμοΰ (έβμινευτι
  άβχαιοΐήτων) θέλουσι λοβπ χώοαν έντ&ς
  ολίγων έβίομάδων. "Οθεν οί θέλοντες νά
  λάβοσιν μθβος είς τ&ν βιαγωνιομόν τούτον
  «αί κεΗΤημίνοι τα νόμιμα πρασόνΐα, θέλον
  τις δέ νά αχούαωαι ιά *»' εμού γβνηοόμπ
  να μαθήααΐα χαοακαλοννται δπως ώς τα
  χιστα μιϊ γναστοηοιήβωσιν τούτο είς «ό
  Μουσείον 'Ηαακλείον ϊ*α γΐνωσιν αί »βο
  Μοταοκτικαΐ Ινέργβιαι καί χαρασκενή διά
  τα μαθήματα ταύτα.
  Ό Διιβθνντής το6 Μουσείοβ Ηρακλείου
  £. Μαρινάτος
  ΣΤΕΦ- ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΙ-ΜΑΙΕΥΤΗΡ'
  Μετώκησεν έν τή οβ& Μβλίβυζί-
  βυ κβΐ δίχβτοίΐ έν ττ) αολυκλινιχβ
  ΉρκχλεΙο» χνβ' εκάστην 10-12
  χκΐ έν τή χλινιχθ Χ. Πρινικνάχη.
  —Ή διανομή" δρτου υπό τοϋ Δή¬
  μον.
  Ό Δημαρχος Ηρακλείου άναφΐιρει
  είς την Νομαρχίαν κατόπιν οχι*ι·
  χοδ έγγραφον τηϊ, ίτι κατ' βπβφβσιν
  της Δπμιχρχικκής έηιτρβπήί, β Δημοι
  θά χορηνα άπΐ ΙΟημβρον άρτον λντΙ αυο
  σιτίβυ είς τάς ακβρους οΐκογενείβς τό¬
  σον τής κβλιιις οοον χαΙ τβν προαβτιί-
  ειν χαΙ ουνοιχισμβν τής κιριεριρείας
  τοδ Δήμβυ. Διά .τβδ α&τοθ λγγραιεβυ
  τού άναφίρβι δτι ή διανομίι τούτου ηρ·
  χιβεν άπό της κρβχθέΐ Κυριακην.
  Ώς βγράφομεν πρβχβές χανβκιν τής
  /ΜτέρΝ άκβφ&βΒΗε ουσοΐτιβν θα έχβ-
  ράγΐι τό οικονομικόν Χυσοίτιβν.
  —Ή γέφυρα Άποσβλέμι.
  Ό προεδρος τής Κοινότητος Χερσβνη·
  οβυ δια τηλεγραφΑματβ( τού προι τ«ν
  Νομαρχίαν άνββίρει ότι ολόκληρον
  μαδίρι αφαιρέθη έκ τής γΐφόρας Άκο-
  σιλεμι Τίνιχα τοθ οκβίβυ π συγκβιν»»νΙβ
  διά ζώνν διεκόπη τΒλαίιις. ΠαραχαλπΙ
  δέ κρός αποφυγήν άτυχηματΗν όπως δι-
  ατά{η τα βιοντα διά την ταχείαν έΊΐι-
  οχκυην της γεφύρας.
  —Οί άποροι 'Αμαριανοΰ.
  Ό ΠρόΒορος τ«ς Κοινότητος Άμικ-
  ριανβθ διά τηλ8ΥΡ*φήμ*Τός τβυ κρός
  την Νβμκρχίαν άν«φίρει δτι λόγω τοθ
  ψΰχονς χβ«1 τής κατβπεαβύσης χιόνβς.
  70 χα< πλέον «Ικογένπιαι ατιροθνται . Βφής, παρακαλιϊ δέ ίπυς ένισχΰβα τβϋς δνατυχοόντας καθ* βτι η Κοινότης τβυ αδυνατεί νά φ»νή αρΝγός. —Ό άναπληρωτής τοθ κ. Νομι- άχρου· Τόν κ. Νομί*τρβν χατά την άκβυσΐ- αν τβυ έν Αθήναις 4>ς κρβακληθΐντα
  νά φβιτηβο αίς την ιίδικην βγηβνβμι
  χήν οχολην Νομιάτρων, 8ά άνακληρςί
  ό Ιατρός τού Λαϊχβθ Ιατριίου χ. Άλ.
  Χατζηΐει&ννβυ.
  —Ή Λιμβνιχή Έπιτροπή.
  Ό Έμκββιχός Σΰλλογος Ήραχλείβ»
  :ν«φέρει είς την Νομαρχίαν βτι Ιςελβ-
  η ηαρά τοδ Διοικητικόν Συμββυλίβυ
  χ. Ν. Γιαλιράχης &( άντιπρόοωκβς
  τβθ 'ΕμκβρΐΗοΟ Συλλόγβυ καρά τ9 Λι-
  -'ΑΟλητικά.
  Ή 'Ενυοις ΓυμναοτικΒν Όργβνώββ-
  ειν Ήρακλκΐο» καριχάλεβι τβν κ. Νο¬
  μάρχην οκκς δώβο ταο δββύββς οδηνίας
  ■Ις την οικονομικήν ΈφβρΙαν χαΙ έπι-
  ραηό είς αύτην η ανέγερσις μικροθ
  οΐκίοκβυ επί λβΦίακβυ κληβίον τοΰ νη-
  πίδου Χάνδβξ ίνα χρηοιμινοη τουτο
  ώς ακοδυτηριον.
  -Τα σχολικά ταμβΐα
  Τβ Ύπβυρνβϊβν Πχιδβίιχς έκοινοκβ(·
  ηοΐπρός άίτβσβς τας Νομβρχίβς κ«1 Έ-
  κιθϊΜρητκς της έχκβιδβύαΐΗς μακράν
  εγκύκλιον περιλαμράνουσοτν τβν τρόπον
  χταρτΙαεΗς τ&ν κρβΰκολογιαμ&ν τ&ν
  σχολιχ&ν Ταμείνν.
  —ΑΙ έπαρχιακοΐ οδοί.
  Ή Γενική Διοίκησις άπέοτιιλε πρές
  την ΝομαρχΙκν τ·θιο»ρημ«νην την α¬
  ναφοράν τοθ Νομομηχανικού Ηρακλεί¬
  ου δι' Ας επεβλήθη αυτϋ μιλέτη χατα-
  οκβυίις γβφΰρας Λειβ«δίτου επί τής έ·
  καρχιακής οδοθ άηο Πρατώριρ είς Πόρ»
  γον. Ή δακανη τής κατασκευάς τα6τ*ΐ(
  ανέρχιται εΙ{ 140.000 δραχμάς.
  —Διοικτιτικά.
  Δια δημοοιευθίντος διατάγματος χα·
  ταργοθνται α! θιαεις ΕΙβηνητβν η Γραμ-
  ματίνν τής Νομάρχας Λασηθίου προ·
  ατιθεμιναι είς τας Κεντρικάς τοιαύτας.
  —ΟΙ δποροι «ών κοινοτήτων.
  Δι* άπβφάβε»ις τής Νβμαρχίοις ένιχρί-
  θηααν «Ι χάτβιθι οχετιχαΐ ακβφ&οεις
  τ&ν χοινοτιχ&ν αυμβουλΐιιν περΐ διαθε-
  αεοις ποοδν έκ τδν κοινοτικόν κρβΰπο-
  λβγιομ&ν δια την περίθαλψιν τβν α«6·
  ρε»ν:
  Νεας Άλικβρνβοσβυ δρ. 15 000, 'Βκα-
  ν» Άρχανβν 10.000. Τυλίοοβυ δρ. 3.ΟΟΟ,
  Καστιλλίβυ Πεδιάδος δρ. 3.500, &ιιδά
  δρ. 500, Καβρβχκρίου δρ. 3.000 χαΙ Αύ·
  νενικης δρ. 1000.
  —Τοποθέτησις ΈπιθβωρητοΟ·
  Δια διατάγμαΐβς τοθ υκουρνβθ τβν
  θΐκονομικ&ν ΙτοκββιτήΘη ιΐς την Ι αν
  περιφέρειαν Χανίνν β βιμ.Ράΐχος "Επι·
  θβνρητης δημοσίαν ΰπολόγ·>ν.
  —Έγκρισις άπαλλοτριώοβοος.
  ΔΓ ακβφάσινς τβθ ΎηουργεΙου ϊογ-
  χοινΜνίας Ιγκρίνεται η ανκγχαιοτιχη
  βπβλλβτρΐΜΟΐς τβν ΒΧτασΐΗν τβν κρβ-
  βριζομένεεν κρβς χατασχευην τής 6δβδ
  Φοινιχιάς—ΚανλΙ ΚβιβτελλΙου.
  —Τα ραδιόφωνα
  Ή τελευταία λέξις τβν ραβιοφών·>ν
  είναι τα χβμισ'έντα ί»πο τβν χ. χ. Κ.
  Δ. 'Ανυφ«ντάχη μ«Ι Ν. Μαρχίδβυ ρα·
  διόφεινα ΚΟλ νϊοΙβΓ θαΰμα αχουστι·
  κ!|{ χαΐακοδόσΐΜς. Δύνανται νάλαμβά·
  νούν βλους &ν·{αιρέτΗ( τβύς στοιθμουβ
  κ. χ. ΆγΜυραν, Κεινοταντινουκβυλιν,
  Νβαχαν, Παρισίους Λονδίνον κλπ. έρ-
  γαζόμινα χ«Ι μέ (Ιραχέα κ*1 μέ Οπερ-
  βρ«χ*α χάματα. Ά{ιζ*ι κραγματιχβς
  να τα ΙκιβχΐφβΟ χανεΐς *(ς την Ικβεαίν
  τειν έν τ$ ΟΤ€$ τβθ Δημ. Μκνάρου κα-
  ρακλεόρββ Ζαχαρβκλαοτείον Μπαλ··
  μ««τα«υ,
  I
  ·
  ι Ι
  ΕΙΔΗΣΕΙΣ -ΤΗΛ/ΦΗΜΑΤΑ
  Η Χ9ΕΣΙΝΗ ΔΗΜΟΠΡΛΣΙΛ ΔΙΛ ΤΟ ΕΛΑΙΟΝ
  ΓΕΝΟΜΕΝΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΑΙ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ
  ΑΗΑΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΣΥΝΟΜΙΑΙΑΣ ΤΟΥ
  ΕΙΗΟΝΑΙΝΟΝΚΙΙ ΙΙΙΡΙΣ1ΥΣ
  ΑΘ**ΝΑΙ 1 Φεβρουαρίου
  (τοΰ άνταποκριτού μας).—
  Ανεκοινώθη άπόψε ότι ό κ.
  Βενιζέλος εδήλωσεν ότι πρό
  Τής χαθόδου είς την 'Ελλάοα
  τοϋ κ. Νιμάγιερ καί τοΰ άπο·
  τελέσματος τής ερεύνης τού
  ουδέν δύναται νά λεχθή περί
  νόν καί Παρισίους.
  ΑΙΙΜΙΡΙΥΡΙΙΙ ΤΟΙ ίΑΙΙΙ!ΙΙ1ΡΙΓΙ1ΓβΙ
  αΐΙΙΊΙΙΠΝΠΙΙ Ι-Λ ΗΙΙΙΙΙΙΓΙΙΙΊΙΙΙ
  ΑΙΙ ΤΗΝ ΙΞ«Γ0ΓΗΜ «Υ ΕΔΙΙ0Υ
  Χθές εγένετο έν τω Νομαρχιακόν
  καταστήματι ή νέα δηαοπρασία
  διά τό έλαιον. Κατ' αυτήν έπβ-
  βλήθηηαν αί κάτωθι άντιπροσφο-
  ραί έ οί τοΰ έΕακτβΌυ είς τό έξω-
  τβοικόν έλαιολάδου ήτοι:
  Παοά τοΰ κ. Γεωργ. Μ. Διαλυνά
  117.000 οκάδων έλαιολάδου παρα
  νωγής Κερκύρας άντί
  5,55 κατ' οκάν. Παρά τοΰ
  ι Γ. 'Αχράτου διά 80,000 οκάδας
  Ι ελαίου παρανωγή; Κερκύρας άντί
  [δοοχμ. 5,59 Παοά τοΰ ». Ιωάν.
  Περδικογιάννη διά 200,000 οκάδας
  ί ελαίου Κερκύρας άντί δραχ 5,60.
  τουλάχη διά 50,000 οκάδας ελαίου
  Ρεθύμνης άντί Λο. 5,65- Παρά τοϋ
  (ίδίου Γβωογίου Έμμ. Φουντουλύ*
  η διά 50.000 οκάδας ελαίου Ρε¬
  ΤχΡΩΪΝΚ
  ΗΡΧΙΣΕ ΠΕΡΙΠΛΕΚΟΜΕΝΗ
  Η ΕΝ ΚΙΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  θύμνης άνΈΚδρ. 6,70. Παρά τοΰ
  κ. Νικ. Σ. Γιαλεράκη διά 30,000
  ό«άδας "Ηρακλείου πρός δρ. 4,38.
  Παοά των κ. Άδβλφ. Χάλαρη διά
  50.000 οκάδας Ηρακλείου ποός δρ.
  3,96. Παρά των ίοίων 'Αδβλφών
  Χάλαρη διά 30,000 οκάδας Ηρα¬
  κλείου πρός δρ. 4,05.
  Την ερχομένην Πέμπτην 4 Ία-
  νουαρίου 1932 «πό τής 9ης π· μ·
  κέχρι τής 12 ώρας ενώπιον τής'
  Έπιτροπή; επί τοΰ διαγωνισμόν,
  καί έν τφ Νομαρχιακώ Καταστή-
  ΕΙΣ «ΚΑΝΗ
  ΑΙΕΟΗΒ ΣΤΝΤΕΥΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Φεβρουαρί·
  ου (τοβ άνταποκριτού μας).—
  Κατά τα σημερινά ^ Τηλεγραφή
  ματα ή κατάστασις είς Κίναν πε
  ριπλέκεται. Χθές άπεβιβάβθη
  σαν έκεϊ έκ καταπλευσάντων
  πολε,μικώ', άγήματα Άμερι
  κανικά, Άγγλικα κ^ί Γαλλι
  ϊά ένι
  σχβτική δημοπρασία επί τη βάσει
  των δρων τής σχβτικής δημοπρα |
  οίας των ανω ποσών καί των κα
  τω τα των τιμών προσφοοών δι'
  έκάατην περιφέρειαν έξαγωγής.
  Άφ'χθη χθές είς την πόλιν κβνιη-
  κονιαμελής π«ο<*ου δβιΐοοπή «αοαγ <>·
  γών ελαίου 1νιιΐτοοσα)«ρύουσιι τα ,ω-
  οία Ζαοο'ν, Βοοοίζια, Καμάρβ;, Μαγα-
  οιχάοι. Γοηνοοίου καΐ ΚαλοΐαιθίϊαιΙ- —
  — -β 1—74 .-**».. * ^ΉΚΑΤΑΝΑΛΩΣΙΣ ΕΓΧΟΡΙΩΝΤΕΩΜΗΛΩΝ
  γοαφβια μας μας ίοτιλοοση οί οιαμαο-ι
  ι
  θηχών των χ. μ. Ιξαγαιγέαιν χαί χος
  είς αύΐίι» νά ουμμβΐάσχουν τί έλαιοπα-
  θαγσινΊ της ΰηαίθοου χώοας ώ> τό 8-
  λαιον παοαμένον άδιάθιτσν δέν (5γηβά-
  ζβται ύ*ό των ίξαγογέαιν. Ή ίηιτοοπί)
  πθοσέθβσεν δτι παοουσιαζομένιι σόμβοον
  ενώπιον τοϋ κ. Νομάρχου θΛ ίκβέοΒ
  τΑ 6ν )όγφ παοάπο·α Ισχυριζομένη δ«ι
  δια τος «οάξβτος τσύιπ; καταστου-ηγή-
  ται τότϊλβυΐρΐιν νομοθβτι«όν διάΊαγ-
  μι πβοΐ Ηοοστασ(ας τή; ίλαιοταοαγω-
  ντϊς οΰδόλαις δέν ίίυπηοβεϊΐίΐι ό σκ ιπός
  εΐςδν άπέβΐεψβ «ό Κοάιος καΐαοιίζων
  «ό διάιαγμα τοϋιο,
  Ο κ. ΜΑΡΗΣ ΥΠΕΣΤΗ
  ΜΙΚΡΑΝ ΕΓΧΕΙΡΗΣΙΝ
  τοΰ Ιδιαιιέοου γθ
  μ. Ύηονογοΰ τάν Οί <ονοαι»ών έλάβο- μβν χθές τό χάιτοθι «ιλιγοάφπμα: «Ύηουογό; ΰηέσιη Ιλαφοάν ίγχβίοο- σιν άΐ>α(ο«σιν χυστΒίος δβομυτος καοα-
  μονή Εύ,ιγγϊλ σμόν δΐ
  ΒΙ1ΓΜ8Ι ΠΑΡΑ ϊ κΠΓαΊΙΡΙΟΝ
  ΚαΘ' & τηλιγρκφιΐ ή ΎποζιοΙηιις
  Χ«ρ)«ΐ]ς Πύργου Μ3νοφΐτα!οκ. πρός
  την έ χλΟΒλ Δ)ιιν χαροφυη*1)ζ 6 Δτ]
  μήτρος Καπετανάκης ίτών 45 χάΐοιχος
  χςθ χωρίου ΚακοΟ Χωρίου Μονοφατσίου,
  Ιπ στρίφων έ« τής Μ^ν^ς Έή
  ε!ς τό χ«?ίον του,καΐ έν μίθη
  κατίπεσιν εί; τιλματβ&ις μέρος τή.
  κβί ΐπνίγτ).
  Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ
  Κατά τόν λήξ*ν« μήνα
  κ χτέαλιυαχν είς τόν λιμένα μας έν δλψ
  43 άΐμόπλοι* έξ ώ 30 '&ΧΧηηχά, 6
  Ίταλιχχ, 2 Γιουγχοΐλαυ^ά, 2 Άγγλι
  χά, 2 ΓιρμχνικΑ κα! 1 Όλλινδ κίν.
  Ο Ρ'ΒΙΙΒΣ ΚιΙΡίΙ ΙΪΪΜΙ
  Το άστιροσιοπεΐΐν ΆΘςνβν διά τη
  >ήμ«τίς τού ποός τα. Δμεναρχεΐα
  τα Γιιυργικ* Έπιμελητήρια γνωρί
  ζκ δ τι πιθχνδς χχιρβς σήμτρίν φέρεται
  καθ" ολόκληρον σ<ε?4ν την χώραν λίαν νεφελώδτ): ή" νεφΐλοσκεπής μιτα τιν»ν| άοΒενών βροχώ', ιδία»; περί τό ΑίγαΙον Χαί Κρητικόν πέλαγος. θιρμοκραοία κατωτέρα τί)ς χθισινή:, ί εμαι βίρειυβ νατολικοί !<ο; δορειοδιιτιχ-Λ κχΐ χβτά περιοχάς κβί Ειαλείμματα ισχυραί. II ΤΥΡΟΚΙΜΕΙΔ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΠΡΟΊΌΝΤΩΝ Μι>0άνομεν δή είς τόν σΰλλο
  γον έλλην ι κων προϊόντων, ελήφθη
  σαν διαμαρτυοίαι ηαραγωγών γεω
  μήλων, διαμιρτυοομένων ότι ένφ
  ύπάρχουν έν Ελλάδι μβγάλα άπο-
  θβματα εγχωρίων γβωμτίλων, ή επι
  τοοπή συναλλάγματος έγκρίνβι
  την βισανωγίιν τοιούτων έκ τοΰ
  έξωτβαικοΰ, χορηγούσα τό σχβτι*
  κόν συνάλλαγμα.
  Κατόπιν τούτου, ό πρόβδοης τοθ
  σύλλογον συνηντήθη μβτά τής επι
  τροπής τοΰ συναλλάγματος, ή ό>
  ποία τόν διββεβαίωσβν δτι δέν Οά
  έγκρίνο είς τό έΕή; τάς αίτήσεις
  βΐσαγωνέων γβωαήλ,ων έκ τού έ
  ξωτβριχοΰ, έφ' όσον θά βίχβ την
  διαβεβαίωσιν δτι αί τιμαί των γε
  ωμήλων δέν. πρόκβιται νά αΰΐη-
  θοβν.
  Ό κ. Ροδαιος υπεσχέθη δΐι θά
  καταβάλη π ά παν ενέργειαν πρός
  τουτο, έχων ύπ' όψβι τού καί δή¬
  λωσιν των ενδιαφερομένων συνβ-
  ταιρισμών ότι δέν πρόκβιται νά
  αύξηθοΰν αί τιμαί των γβωμήλων.
  Σχετικώς δέ, άπέστειλβ χαί έγ¬
  γραφον ποός την διεύθυνσιν τής
  άγορανομίας διά τοθ όποίου γνω-
  θίζβι την απόφασιν τής επιτροπεία
  συναλλάγματος καί παρακαλβΐ ό¬
  πως ή άγορανομία έν συνβργασία
  μβτά τοΰ συλλόγου φροντίσχι διά'
  την προστασίαν τοΰ καταναλωτοΰ
  κατά πάση; ύπβρβολικής καί άθβ '
  μίτου αΰ*ήσεως των τιμΑν των εγ¬
  χωρίων γβωμήλων. ■,- ,
  ΤΗΛΕΓΡ1Φ ΗΜ1ΑΙ* ΤΟ ΕΑΙΙΟ.
  Σχ·τι·(ο; υέ τό ζήτηιια το3
  τί ενταύθα Ταμείον Έλαίας άχέοιιΐλι
  γθί; τί κα:αΑ τηλΐγράτημί:
  Τπονργοΰ, ΟΖϋθ^ομιχω» κβί ΓΐαργΕας
  Ά
  ής
  Ή άπ4 μτ]<&ς αρνηοις έμπίρνν άγορί ζουβιν Ιλβιον Ιρερεν απίγνΐβοιν Ιλαιοττα ραγωγού; μή δυνοτμίνους άγοράζ-βσι ι υ -ι καθημερινόν 5?τον στόπ. ΠχρζΜαλιΟμιν ίξΐχθησόμενον 'προσΐ χώς Ιλαιον άγοραοθζ μίνον άπό παρα μ Γαλανάκης.» Κατ' άναφαράν τής Γ«Λργ:κής δπη ριβίας Δαοηθΐου «ττοπιρατώθη τσ τυρο ΧθμιΖιν ΚαθαροΟ Λααηθίου. ΝΕΑΙ ΆΐλτΐΑΙΗΣΕΙ- Ή ένταθθχ Έκιτροηή δΐατιμήσειον 2ιά χθεσινάς άκβφαΌεας της έκανόνισε την τιμήν τβν αλεόρην <0γ»: "Αλιυρα λιυχα κατ' ό·βν Βρ. 6.63 » ιτ^τιροθχχ » » » 6,01 Ή τιμή τοθ αοτοι» καραμίνει ή Ι Η ΕΞΑΧΘΕΙΣΑ ΣΤΑΦΙΣ Πληροφορούμεθα βτι εξεδόθη το δελ¬ τίον χινήσεακ αταφΐϊοκάρηίυ χατά τό &πό 1-ς Σιπτιμδρίου 1931 — 20 Ίΐνβυιχίίιυ 1932. Έκ τούτου προ κύπΐει Εκ χατά το ώ ίν» Βιάστημα <ξήχθτ)3αν μό όν 95 518 643 &ν(τ(Μ3[ λίιραι οταφίϊο: Ι-αντι 124.027 403 ί ε ΐΐχίϋ/ λΐτρΑν, οί δχοϊζι |ξή<θΐ)ΐαν χατά τό αντίστοιχον Βιάαιημα τ'Ό παρελθόν τος Ιιους. Ή οημχντική αθ.η με'ωιις τ «Κ <ξαγ(ογ*|ς οιαφιδοκάρκου χατά 28 508 760 ίνετιχάς λίτρα; ό?ι!λι»αι ■!; τάς υψηλάς τιμίς, μ| τάς όΐτοίαζ προ υ φίρεται ή οτιφ'ς μ-χς είς τό ίξ*τερι«όν χαί εί; την υφΐσΐαμενην κρίσιν, συνεκι α τ<)ς όττ.ίις δέ* γί»ονται άγοριί. ΤΑ ΜΗΙΡΒΑ^ΑΡΡΕΙΙΙ Εατηρτίοθη έπιτροπτ; 5πβ τον δπαρχη γον τβΟ έπιτελιΐου δποστοί-η/ο^, είς ΙΑ ΚΑΑΛΙΕΡΓΙΙΙΚΙ 1ΙΠΙΙ Ανεκοινώθη, άρμβΒΙε,ς 8« αί χαλλ,ερ ζωνών προστατεύοντα ταύτας απέναντι τόεο- των Κι νέςων Οσον των Ίαπώνων . Οί ΆμεριχανοΙ είνε άποφα σισμένοι νά άντιδοάαουν καί κατά πάσης ενεργείας των τελευ ταίων,|άποβλεπούσης[είς έπέκτα βι»τών πολεμιχών των ένεργει ών είς «ούς Κΐν«ζικούς λιμέ- ν*ς. _ >, ■
  Η ΚΙΝΑ ΠΡΟΣΕΦΥΓΕΝ
  'Κ ΝΕΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΙΨΙΝ
  ΤΙΣ Κ1ΙΝΟΙΙΙΑ! ΤΟΗ ΕΒΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Φεβρουαρί¬
  ου (τού άνταποκριτού μας).—
  Αγγέλλεται ότι ή Κίνα ηροσί
  φυγεν έκ νέοι είς την Κοινω
  νίαν των Εθνών ζητούσα την
  επέμβασιν αυτής πρός κατάπαυ
  σιν των έχθροπραξιών.
  Τό συμβούλιον τής Κοινω
  τί άς συνέρχεται πιθανώτατα εν
  τόςτών ημερών ινα εξετάση την
  Σ ι οί άπω νίκη ν ύπόθεβιν. ,»
  😐 ΛΥΣΧΕΡΕΙΙΙ
  ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΝΣΜΑΑΙΟΟΥΑΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 ΦεβρουαρΓου
  * ... .
  542 470 Άπο ττ]€ 1ης Ί «νουαρίιυ μέ
  <ρι 30 Νοεμβριού 1931 α( χαλλιιργη τικΐιί νο5Τ)γήιεις άνίζλθον εί; δίβνιιάς 827 793 307, διθιίσϊΐ είς 298,355 ά γρίτας, αί δέ έκ χαλλιεργητ.κών χοοη γήοιων ιίοπράξεις είς δραχ. 548 903. 960 Δΐνιια επί έμκραγμάτφ άσφΛλεα Ιχο ο»ΐγή<τ)3α» χατά τό· Νοέμβΐΐον δοαχμ. 105.026 981, άκο δέ τ%ζ 1ης Ίχνουα ρίου μέχρι ιή; 30ής Νίΐμδρ'ου 1931 τοιαθτα δίνΐΐαι Ιχορηγήθηααν δρβχμαΐ 328 158 590 δίθίντα ιί{ 48.991 άγρό τας χαί ιίοεαράχθηαζν ιμ τοι&ύιαν δα νέ «ν δραχμαί 263 553.293 Είς τάς ί*<ο χορηγήαεΐς δέ^ περιλϊμράνονται τα ιΐ(θ3ΐτρί6εο^α ί) μικροπρόθεσμα δίνειτ κχΐ α! παντοειδείς άλλαι πρός την γε Εγνώσθη «τι ή Τραπέζα Κ ο υφίσταται οίκονο δυσχερείας. Ή Χράπε «ήν ένέργευτ,ν έκκα ΤΙ ΜΕΡΙ2ΜΛ ΤΝΠΘΝΙΙΗ! ΙΡΑΟΕΖ»! ΚατΛ τί|ν συνίδοίασιν αύιοΰ »ή; 28 Ίανου»θίοπ »ό γβνιχόν σιμβούλιον τϋς Έθ»ι«ή; Τ^^πέζ«κ ωοισβν ώ; ιιέοισμα ιής Τ απέζυς διά ιΛ 8ης 1931 τό κο- ΑΡΚΕΤΑΙ ΣΙΜΕΡΙΝ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΑΦΙΒΑΙΣΜΟΤ ΑΘΗΝΑΙ 1 4»εβρουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Αυριον (σήμερον) άρχεται ή Διάσκεψις τοθ άφοπλισμοθ. ΕΦΑΡΜΟΓΝ ΕΝΙΑΙΟΥ Τ Υ Π Ο V ΑΙΜΟΤΙΚΟΝ ΙΡχΥΊΙίΙλΙΙΠ'ΜΟΝ /» ΘΗΝΑΙ ι Φεβρουαρίου (τού άνταποχριτοΰ μας).— Ή Κυβέρνησις μελετά την εφαρμογήν ένιαίου τύπου είς «ούς προϋιεολογκσμούς των Δήμων τοΰ Κράτους. ΙΚΑΗΡΟΊ! Τθν Α Α Χ ΕΙΟ V ΤΗΝ 'Αφαιρουμένου τού ιοταβληθίν.ος *α τοθ υπουργείου Έιιοτεριχβιν, μ! τή» εντολήν Εηω; μελετήοη την υπάρχουσαν νομοθιοίαν περί τοθ μητρώου τβν αρρέ ναν «αί οποδείξη τόν προαφορώΐερον τρόπον μιταρρυθμίσΐώ: τη;. Ανεκοινώ¬ θη σχετικάς Βπ μ! την σήμερον δρΐαΐα ' μίνην νομβθισίαν τα μητρ&α αρρένον τηροθντ'ΐ άτιλβς χατά τρόπον καρεμβίλ λοντα σοβαράς Βαοχερείας είς τάς ^ατρα τκβτιχά; διτηρεσίαί κροκειμίνου βδϊΐι ίνα χαθβρίιοκντην ιί( &*$9*ς Ιύ'αμιν νΐι χαθαοό» ύ/τόλο.πον ε» δοαχΠ&ν 2, 400, Ιλβύθβοον άνελυτιχοϋ φόοου Νιΐ· θαοάς ποοσό5ου πληοσκέον εί; τούς μβ τόΐους αιιό «ής 15 ΦββοουαοΙου. | ΑΘΗΝΑΙ 1 Φεβρουαρίου άνταποκρςοτύ μας).—· Ή κλήρωσις τού Λαχείου « εβλήθη διά την προσεχήΠέμ πτην. Ο Φ9ΡΟΣ ^Σ ΣΤΑΦΙΔΟ2 ϊ 1111 ΔΙΑ ΤΡΝ *«ς οτκφΐδος διά τί Ιτος 1931—32 είς 50 έίατομμύρια βραχμ. κατοβαλλόμινα ·ίί χέιααρας Ιοας δόοεις, ί)ίοι την Ιην Φεδροααρίθϋ, την Ιην Απριλίου, Ιην Ίΐυνίου χ»ί Ιην Αύγοόδχο^ 2>«0 1932
  6πό τιθ Αυϊονίμβο Σταφιδικοσ Όργβ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Φεβρουάριον
  (τού άνταποκριτού μας).—
  Αυριον άρχεται ή δίκη των ύ
  πευθύνων τής «Άκροπόλεως»
  βιά την άναγραφήν τής ψευ·
  6ο0ς είβήσεως περί καταβυθί-
  σεως τού ύπνβρυχίου «Νη-