99106

Αριθμός τεύχους

3080

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

3/2/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΡΩΪΝΗ
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
  Ν ΑΠΕΒ'
  Ι 1
  ιηοκριτού
  μερινά
  μας)
  2
  βίβθ
  κ **τ««λ,υσάντων
  «γηματ» >Α ™
  γλικά η,Ι —£*
  ιατ* ταυ,οι θά ^
  φρουρας Των δ^
  * προστατεύοντ*
  ιντι τοοο- των κ,
  Ιών ^ς
  ·νοΙ »1ν6 £
  ανιιδοάαουν «^
  νεργείας των τελεν,
  ,επθύσης>ίς έπίχτβ
  .μ ι «ών των ένκργ((
  Κινεζίκούς λιμ.*.
  ΙΡΟΣΕΦϊίΕΝ
  >Σ ΤΗΝ ΑΜΤΙΑΗΨΪΗ
  «Κ ΤΟ» ΕΒΚΒΜ
  Ι 1 Φεβρουαρί.
  ιποκριτοΰ μας).—
  ότι η Κίνα προ*»
  ϊ) είς την Κοινω
  Ιθνών ζητοΰίΐα τή»
  ΐτής πρός χατάηαν
  Θροηραξιών.
  ιύλιον τής Κοινω
  ται πιθανώιατα έν
  ών ινα εξετάση την
  κ ήν υπόθεσιν.
  ΤϊΣΙΕΡΕΙιΊ
  Ι! ΚΙΣΜΙΙ1ΗΟΥΑΠ
  Ι 1 Φεβρουάριον
  ιθ*οΐτού, μας).—
  Ι ή Τραπέζα Κ ο
  υφίσταται οίχονο
  ρείχς- Ή Τρ*"·
  ρήν ενέργειαν έκ*·
  Σ1ΜΕΡ1Ν
  [ΟΪΑΦΙΙΟΑΙΣΙΙΙΪ
  _[_
  Ι 1 Φεβρουαρίο»
  ποκριτοΰ μ*ς)«7
  ι,ερον) άρχεται «
  ου αφοπλισμόν.
  ΕΗΙΑΙΟΥ ΤΥΠΙΪ
  ΜΙΙ
  [ ι
  ιθκριτοΰ ^Γ
  ησις μελετ* «[·
  ένιαίου
  •ολογισμούς
  Κράτους-
  ΙΙΛ ΤΚΗ ΟΕΜΒΤΙΗ
  ποκριοτύ
  ις τοδ
  α την προ< Τμ-Ίϊη·" ΩΣΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑφΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΟΝΟΥ 10 ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ν ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΦΕΒ)ΡΙΟΥ 1939 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 19)6 ΕΤΟΙ 17ον.- αριθ. ΦΥΛΛΟΥ 3.080 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ Η ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΗ ΡΗΞΙΣ ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΙΡΗΝΗ Άπό τής προχθές, ή κατάστασις βίς την "Απω Ανατολήν έλαβι σοβαρωτάτην μοοφήν. Οί Ίάπω· νβς άπεβίβασαν πολυάριθμα στρα τεύματα είς την έμπορικωτέοαν καί κεντρικωτέραν πόλιν τή; Κί- νας, την Σαγνάην. ΟΙ Κινέζοι άν- τέταξαν είς την άποόοπτον αυτήν εισβολήν, ήρωΐ^ωτάτην άντίστα σιν· καί τό αίμα έοοβυσβ ποταμη δόν εκατέρωθεν. Όπωσδήποτβ οί Ίάπωνβς διαθέτοντβς άρτίως ώρ- γανωμένον στρατόν καί στό λον καί άφθονα πολβμικά μ έ σα έγιναν κύριοι τής καταστά σβως καταλαβόντες την πόλιν τής Σαγγάης. ΟΙ Κινέζοι νυν άποσυρ θέντβς βίς τα κράσπβδα τής πό¬ λεως καί τούς γύρωθεν λοφίσκους έίθΐμάζανται νά άνακαταλάβουν ταύτην, παοά την συνσμολογη θεϊσαν, έπβμβάσβι φαίνβται διαιτη τικως των ξέναι ν, άνακωχήν, ή» καί οί Ίάπωνβς ήρχισαν κατά τα τηλβγοαφήιιατα νά παραβιά ζουν, ώοτβ ή νέα άλληλοσαιαγη νά φαίνβται άναπόφβυκτος. Άλ λως τβ ή Κυβέρνησις τής Κίνας ή έθνικιστιχή,—διότιύπάρχουν καί άλλαι—έιήουξβ ώς ανηγγέλθη τόν πόλεμον κατά τής Ίαπωνίας. Τό ούσιώδβς βίς τή ν Σινοϊαπω- νιχήν ρήξιν δέν είνβ άσφα? ώς αί οιαφοοαΐ αί χωοίζουσαι τούς Κινέ- ζονς άπό τούς Ίάπωνας—διαφοραί ριζικαί μέν, δυνάμβναι δμως νά διβυθβτηθώσι βϊιβ διά τώ ν μβταξύ των συνβννοήσβων βίτβ έ*ί τέ λσιις διά τοΰ μβταξύ των πολέμου καί τής όοιστικής επικρατήσεως τοβ έ«Ος ή τοΰ δλλου έκ τούτων Εί»β τουναντίον κάτι έξω τή: Σι- νοΐαπωνικής ρήξβως αφορών τα συμφέρον τα τρίτων—-συμφέροντα δυνάμενα νά δημιουργήσουν άπβυ κταία καί νά άν&ψουν έκ της 'Α- σίας πυρκαϊά ν—πυρχαΐάν τής ο¬ ποίας ή έκτασις νά μή δύνιται νά προσδιορισθή άπό τοϋδβ όσον ά- φορά την ειρήνην χ αί τοΰ Δντικοΰ Εύρωπαΐ«οϋ κόσμου καί τής ύφη· λίου ολοκλήρου. Δβκατέσσαρβς Εύοωπαΐιαί καί 'Ασιατικαί χώραι έχουν ηολυαοίθ- μους ύπηκόους |βίς την Σιγγάην, άπό την οποίαν οΰτβ οί "Ελληνβς δέν λβίπουν. Τέσσαρβς δμως είναι αί κυριώτεροι ζώναι συμφβοόντων: ή Αγγλικη, ή 'ΑμβΒΐχανΐκή, ή Γαλ λική καί ή '|απωνική. Τό καθβ-, στώς τής πόλβως αυτής βΐνβ ένα 1Ο° άπό τα πβριβργότβρα καί πολ"πλο κώτβρα διβθνή διοικητικά καθβ- στωτα: Κινέζοι δήμαρχοι, Κινβζι σιστιχά μέτρα δυνάμβνα νά προα· σπίσουν τάς διβθνβΐς ζώνας άπό κάθβ ξένην επέμβασιν. Έννοβίται δτι δέν βλβιψαν έδβ καί αί τάσβις των ξένων παοοιχιών πρός δημι¬ ουργίαν πολιτΐχής φιλίας βίτβ πρός τούς ΚινΙζους, βίτβ πρός τούς Ίάπωνας. Τό τοιούτον δέ ά· νίζουν την ανάγκην τ«]ς άμίαοιι έπιδιορ Θώσεώς την δχι διότι δπάργει «(νίυνος διΐυρύνσΐώς την, άλλά διά νά μή δίδιται άκρφδ; άφορμή είς νέας βιαδόίεις οχολια χάΗε αλλο παρά ·ύχά?ιατα. Ή Λ'μινΐκή Έιτιτροπή, ίφ' ββαν έξ^κΐλβ θιΐ να Ιχν την ανωτέραν εποπτείαν χά! τή χ διεύθυνσιν τβν τελεοθέντων λιμΐνι Ιργαν, Ιχει «α! Ι* προκειμίνφ τβν προ· ΑΙ ΕΝΟΡΙίΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ. Ώ; έν άλλη αιήλτο, γράφομΐν εκηρύχθησαν δι* την · 28ην Φιδροιιαρί- ου ένοριακαί ΙκλογιΙ ■(> την πΐρΐφ
  - - .ριιίν μας. Διά ιω/ έκλ?γβν τεύτβν τερ-
  βΐνβ πού πβριπλέκβι περισ- ματίζεται ίνα άνώμαλον εκκλησιαστικήν
  σότβρον τα πράγματα, δημιουρ- κ*θεοιώ; χαί δι* τί)ς εκλογάς ώ; έλπί-
  νοΰν σοβαρούς κινδύνους καί μβ^ζομιν τβν χοτχλλΐ}λβχέρ»» διά τό έπάγ-
  ταξύ αύτοΰ τούτου τοΰ Εύρωπαϊ-
  κοϋ συνασπισμοΰ έν Σανγάη, βίς
  τόν οποίον προστίθβται καί ό 'Α
  μβοικανός, δσΐις βίδικώτβρον δέν
  βλέπβι μέ καλόν όμμα την επέκτα¬
  σιν τής Ίαπωνιχής ίσχύος έν Κί-
  να.
  Κατόπιν Ιδίως τοδ άναγγβλλομέ-
  νου κατάπλον Αμερικανικόν πό
  λβμικών υπό τόν ναύαρχον Ταί-
  ηλορ όστις έχβι έφοβδιασθβ καί μέ
  «εμπιστευτικάς όδηγίας» έναντι
  άποκλβιστικως τής Ίαπωνίας, ώς
  λέγουν αί πληροφορίαι—καί τής ά-
  ποβάσβως καί δλλων ΕύβωπαΊ'-
  κων στρατβυμάτων, ή Σινο'ιαπω·
  νίκη ρήξις βίσέοχβται βίς τό κρισι-
  μώτβρον αυτής σημείον. Διότι βίνβ
  δύσκολον νά πιστβύση τις δτι ή
  Κοινωνία των Εθνών, ήτις παρί¬
  στατο! μέ εσταυρωμένας τάς χεί¬
  ρας πρό τοΰ έν τή "Απω Ανατολή
  δράματος, θά δυνηθή νά πβ»ιστβί·
  λη την βχτασιν των συμβησομένων
  άτινα δύνανται νά κοιθούν άνα-
  πόφβυκτα έφ' δσον μάλισταό λό
  γος έν Σαγγάυ Ιχβι δοθή, άπό κά¬
  θβ πλβυράν, βίς τό τηλεβόλον.
  Ώς άλλως τβ όμολογουν καί αύ-
  τοΐ οί κύκλοι τής Γβνβύης ή Σι·
  νοΐαπωνική ρήξις βΐνβ «ρήξις παν *
  κοσαίου ένδιαφέοοντος» δυναμένη
  νά οδηγήση βίς άπρόοπτα άπό στιγ
  ηγήη
  μήςβίς στιγμήν.
  τι τα άπρόοπτα,
  ρ γ
  Ας ελπίσωμεν δ¬
  εάν συμβοΰν, θά
  ά ώ
  κατορθωθή καί την ύστάτην ώ^αν
  νά χαταπνιγΑσιν έν τή γβνέσβι
  των. Διαφορβτικά ή είρήνη τού κό¬
  σμου βίνβ αναμφισβήτητον δτι θά
  διατρέΕη τόν έσχατον των κινδύ¬
  νω ν, καθισταμένης πλέον ή πιθα
  νής, τής γενικωτέρας πολβμικής
  πυρκα'ΐ ά;.
  γιλα τοθ ΙνοριαχοΟ έηιτροκοα—Ιπάγγελ
  μα έξαιριτικ ^ παοιξηγήθέν τελιιιταΐΊος—
  4-ιτι νά άπ&β) ή έκλογή τ»ν έκ* ά
  Ρψ τής πιριουαΐαζ τ6ν ναβν,τή;
  φόρο·ι διαχειρίσεως των κ αί της κροα-
  γωγής τοθ θρηοχΐυτιχοθ αίαθήμχιο;.
  Άηομίνιι νά μάθωμεν τον τρόπον κκθ
  δν θ£ διενεργηθιθ< οί εκλογαί ςύ'αι &3ΐι νά άνταποχριθδσιν πρίγματι είς τάς πρΒθδοκί'ας τ&Ο χοινοθ. ΑΙ ΖΗΜΙΑΙ ΖΤΟ ΛΑΣΗΘΙ. Έκ Λϊοτ,θίου μας γράφουσι 8α είναι σημαντικαί αί ζημίαι έκ τής τελευ- ταίας πρατοφανοθς χιονοθ^έλλης. Σιίγαι κατέρρειισχν δΐτό τί βάρος ι1)ι χιίνο; ώς τοθ κνταοτήμηιτος . των άδιλφών Χ?ιστΓφ£κτ) εί; Τζίομιαδ», άλλαι δέ ε- κλονίσθησ^ν τόσον ώιιι νά απειληθ^) ή χχΐάρρευαίί ταν μύλιε προληφθεΐσα δι* τα»ν, μίλις προληφθεΐσα δι' έκεμβάαειβς τβν εντοπίων άσχοληθέντβν έκ! ωραςχαί. μέ κίνδυνοντί)ς ζ»ν)ς των,νά έλευθερώσαυν τάς βτέγας άπό τί 4φθονο χιίνι.ΈπίοηικαΙ ιίοίαι τινές Ιπβθονγινι- κάς βλάβας. Είς την καραγαγ^ν τοΰ ίρο- Πίδίοϋ καί ιίδικ&ς είς τάς μηλέας κρο- χλήθςσαν λ ό γ» άθρόας χχθϊδου τβν λ» γ»*ν έκ τβν οΐέιον, σημαντικαί ζημίαι. Εότυχ&ς, ώς μίς πληρεφορε,Ο/ &[ γρ4- Φ^ντκ, έπεδείχθη άρμ&δί»ς Ινδιηφϊρον ώπε νά σταλοθν δοηθίματα είς τούς άπίρους χαΐ ανέργοιις. 'ΕπΙσης αί έπι- τόπιαι αρχαί Χωροφυλακήν χαί "Αγρβ- φυλακάς έξιτέλεσαν μετ' α&ταπαρνή"- σειβς το χαβτ}χδν την διιυχολύνουσαι ποιχιλοτρίπως τους άποχλειαμένους καί διοικητικαί καί φορολογικαί αρχαί, μικτόν συμβούλιον των ξέ· νων παροικιών, ίδιαίτβραι διοική· σβις κάθβ ζώνης συμφβοόντων, Ι διαίτβρα δικαστήρια, ξένοι ναύαρ- χοι, πολιτοφυλακαί καί ου τω κα θβξής. Θά έχρβιάζοντο σβλίδβς ό λόκληροι διά νά ^έξηγηθή έν λβ· πτομβρβία τό πολύπλοκον αύτό σύστημα τό οποίαν βίς όλας τάς δ»· ακλαδώσβις τού ίνα όδηγόν Ιχβι: τό συμφέρον. Μέσαβίς τόν τεράστιον αυτόν ναόν τοΰ συμφέροντας έπεσεν ώ; βόμβα ή άποοσδόκητος άπόβασις «Αν Ίαπωνικών άνημάτων αανα ηθέλησαν νά άποχαταστήσουν τό κλονισθέν έν Σαγγάη Ίαπωνιχόν . γόητρον διά τής δολοφονίας Ίαπώ νων καλογήοων ««αί των ΰβρβων κατά τοθ Ίάπωνος αΰτοκράτορος διακωμφδουμένου καθημβρινώς υ¬ πό τοΰ Κινβζιχοΰ τύπου καί των Κινβζικών έθνιχιστικών όργανώ- σβων. ΑΙ ξέναι παοοικίαι παρά τάς βιαβϊβαιώαβις τοΦ Ίάπωνος έν Σαννάη προξένου δηλώσαννος δτι ουδέν Ιχουν νά φοβοΦνται, ήρχι- οαν ήδη είς έπανβιλημμένας ου- •4 Α™»"™ ΤΟ 1^ »'« την πιρί ^ γΡ *ηίφ»«ν «β Εμ«ρι- :»0 ΪΛλίγοι· Ας ιιίλβ»ς της Λ Ο.να?»λφβς € Ι δή», Ιφ' δσον την ουαχει.ζιι μ! τόν χομ- ματΐϋμόν κ τί τα άντιμαχομενα («όμματα. Ή συναδελφος «'Ιίτι»—ίίχέττβς τοθ &* Ιχιι μαζύ ττ)( ι) δχι τα δγιβ μίλη ττ)ς Κοιντονίας—ϊέν 1<ει (ΐνήμην Ισχυοάν δηλ. 1<α προσόν ατιουδαιίιατον. Εάν είχε Θά ενεθυμείτο 8« ΙπΙ φιλ«λιυβέρ«ν Ιβααίοδτί κατά την μακροχρόνιον πρε- εδρίαν "τοϋ δ χ. Σγουρός καί διά φιλι- λιυθέρων χυρ'ης ψήφων έζιλέγιτο χ>1
  προήΐίεΐίΐ. Φ^αικον λοιπδν ήτο πάλιν
  διά φιλιλιυθέρων φήφων νά
  ή προηγοιιμίνη απόφασις τί]; γα
  τού ώς μίλους τοθ 'ΕμτορικοΟ ουλλογου
  κϊΙ της Διμενικί]; Έπιτροπί)«.
  Διατί λοΐηόν ή τίση χολή, χαί τό πι-
  ρΐ εύπριπεία; σκναξάριον ττ]ς συνάδελ¬
  φον; "Αν διά την θέσιν τοθ χ. ΣγουροΟ
  ϊξλ λ άβζλ Ι
  άντιβινιζιλικός Ιστω
  τού, θά ή
  φ η
  ϊξιλέγιτο άΊλος
  χαΐ χατά πολθ δ
  γανίκτει ά)« γε ή
  ΑΙ ΡΟΓΜΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΒΡΛΧΙΟΝΟΣ.
  Σχετικβς μέ προηγούμενον άρβ·!>
  διον μας κερΐ ιδσταθείας τοθ λιμενοβρα-
  χίονοβ χαί τοθ άβαοίμβυ τβν αντιθέτων
  σΊαΒέαεβν πληροφορούμεθα 8τι είς τόν
  άντιβρβχίονα πράγματι καρετηιήθησαν
  μικραί ραγμαΐ χαιτϊ τε τό μτ]χβς
  πλάτβς
  τβν χνρίων κιΐ κρολαμβάνου-
  οιΐι αφευχτα $υ3τυχήματα· Ελπίζομεν
  δτι Ιτιρα τίνα αυμπληρβματΐΜά μίτρα
  δποΒειχνυβμενΒ δπό τβν χατοίχων καί
  λαμβ^νίμΐνα καρά τβν Διοικτ,τιχβν άρ-
  χβν, θά αυντελίαουν &3% νά άναχοιιφτ-
  σθή τελείως δ τόσον ίοχιμαοθεΐς «ίλιν
  πληθυσμβς τοθ ΑασηθΕου.
  ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
  Ι2Τ0ΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥΖΜΟΥΪΕΙΟΥ
  ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΡΧΙΙΙΑΙΓΙΚΟΙ ΕΡΕΥΚΟΙ
  Ε Ν ΙίΡ.Η Τ Η
  'Υηδ τδν άνοτέρο τΝλον . βξβδόβιι
  τβλβυταίως παοά της έν Αθήναις Άο-
  χαιολογιχίις ΈιαιοβΙας, πολύτιμον 8ο·
  γον τοΰ συμπολίτου Ιατοοϋ κ αί τέος
  Διιυθυνιοΰ ιοϋ Μουσβίου Ήοαχλβίου
  χ. Ιωσήφ Χατζιδάκη.
  Ώ, γνωστόν «αί ζώντος τοΰ^άβιιινή-
  ότου Στεφάνου Ξινθουδίδου, δ χ. Χα¬
  τζιδάκης ά «τέλει αύθβνιία» πιοΐ τα
  Ιαιοοκά χαί Ιδία τα άοχαιολογιχά ζη-
  τήματα ιτΐς νήσου μας, πολύ δέ πιοιο·
  σότβοον μβτά τόν θάνατον Ικείνου, 6-
  πόιι πολλά σημεΐα της Ιν τφ τόκφ
  αοΐαιολογιχής ερεύνης, 85βι να ίυοοοσι
  Ιν τω χ. Χατζιδάκη »όν κατάλληλον
  αμηνευιήν χαί (οτοοικόν. Ιδία «ό
  ΙκδοβΙν Ιογον, Λτροοών ν&η τό αμβσαις
  Βνηιαφέοον τόν τόπον μας δπό γβνική;
  αοΐαιολονικης άπέψΒας, αποτελεί χοί
  ίβέα ά«όμη Ιηιτυχίαν, ποοώρισται
  δέ λόγω τοΰ χύΌονς ταν ίν αύΐφ {κιι·
  οβιμένσν ύηό τοΰ σοςροϋ συμπολίτου
  —μόνου ένδβδβιγμένου διά την ουγγοα-
  φίΐν τοιαύτης Λθαγματβίας —νά χοησι*
  μβύση ΟΛουοαΙως καί είς τού; άοχαιο-
  λόγους καί ίΐς κάθβ ΙγχυκλοπαιΟΐΜΟν
  χαί φιλομαθή ΚοΓ)»α.
  Είς τό ποάιΐον μέοος «ου βιβλίον
  τού, 6 «. Χαΐζιδο'κης όμιλβΐ ετεοί τθς
  !ν Κοτ]«ο σημβια)θι(οης άοΐαιοΧογιχίίς
  ; <Ινφ ίχόμτ) ο Τουσχιχός ζυ· ρέΐαν λίαν Ινδιαφΐοοΰσας λεπτομερείας κ«οΙ τή; {Βούσβσς χαί ττ)ς δοάσβω; τοΰ «ΦΛβχπαιδΒντιχοβ Σύλλογον Ήοα- χλ«(ου» χαί «ών αξιολόγαν αποτελε- σμάιων τον, υπό ιή» κοοβδοίαν αντοΰ τούτου τού χ. Χατζιδάκη, ακοηλιομά- ταν >1ς ά δφΐίλεται ή ϊδρνοις τοδ
  Κουτιχοϋ Βίουαείου χαί ή ανεΰοβσις καΐ
  διάαοοσις σκουδαιοτάτον αοχαιολογινόόν
  κβιμηλΐω». Τό δβύιβοον μίοος άφοοδ
  «ήν κατά την μετέπβιτα Κοητικην πο-
  λιτβίαν χαθ' δΧου άθϊαιολογικήν δράσιν
  βΐς τι τού; ανα*ολικοΰς κιΐ βυτιχοΰ;
  νομού; τής Κοήτης, βΐς ήν άπαριθμοΰν
  ται οί δηό διαποεπών ξένον άοΐαιολό·
  γων ενβονηθβΐσαι έοβυναι χαί άνακα-
  λύψ«ις ϊν ΚρήΊχι ώς χαί αίύπότουΐδίου
  κ. Χατζιδάκη, «οθ αοι8(μου Ξινθου-
  δίδου χαί τοΰ χ. Μαοινάτου χαί οί
  ποόοδσι γβνιχάίτΒθον τ(ϊ; Ιν
  άΌ»αιολογίπς.
  Ή δλη, λ(ανβαιμηλημέ>η; ς
  Λθαγματβία γραμμένη είς εΰΐηπιον καί
  γλαφυο^ν χαβαοβΰουσαν,πλΐΐοη; Ββ ίπα
  ναλαμβάνομεν ϊοτοοικδν χαί αοΐαιολο-
  γιχάν ΙειττομΒΟβιών, άγνώσΐων τοίς
  «άλλοις, α*αγι*ώοχΒΐαι ιΰΐαοίσεως, 81-
  δουσα α(αν άοτΐπν ποάνματι εΙ«ό»α
  παντός δ,τι αφοςά την Ισιοοίαν ττΐς
  Κο»>*ικτ): αοχαιολογικης ίοβύνης. 'Ιδι-
  απέοαις άξιοσημβίοβΓον βΐνι «ό ?ογον
  οΌον άφοςα την πβώτην τοπιχήν καθα-
  Ο»; κίνησιν πρός αοχαιολογικάςΐοβύνας
  — <(νησιν ήτις ϊΕβδηλώθη κατ' αν- τούς τούς μ-ιύοους χοόνους τής δουλβίας χαί χατώρθαΐσβ Ιν μέ(*ω μυρίον πββΐ- σκασμών νά δώση τας ποώτας διιμι- ουογιχίς χατευθύνσεις,αϊηνις Ικίνησαν τό ίτδιατρέοον τοΰ πεπολιτισμένου χό· ομού «αί προεκάλεσαν αργότερον χαί την χάθοβον Ιν Κρήτα αοχαιολόγην αγκοσμίου φήμης οΐ:ινις «αί συνβτέ- λβοαν είς τας έν αύιβ ονακιλύψβις δι* ό* σιμνύνΐται σίμβοον ήέθνιχη αοχοιο· λογία. Δια »όν λόγον δ' αύιόν ακοιβάς «ή ίστοοΐα τοΰ Κοητικοΰ Μουβιίου καί τδν άοιαιολογιχων εοβυτώ» εν Κοήτιι>
  γεννά άφοομας βαθείας ευγνωμοσΰ-
  νης τοΰ χόηου πρός τόν σοφόν αοχαιο-
  λσγον καί σββασιον συμπολίτην.
  *
  ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΝ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΟΝ
  ΟΙ πλτ3ρογοβΙ»ο5όϊοκ μΐς μάλιβτβ Μ*' Υ09 Ιϋίιζ· την τ»5σο» ιοδ Μίνοοβ» κα
  Η ΓΗ ΚΑΙ Ο ΗΛΙΟΣ
  ΕΥΡΙΣΗΙΙΔΙ^ΣΤΠίΛβϊ Τ1Κ;
  'Ωσάν νά μη ιΐχε ό χόσμοι άοκβτάς
  ανησυχίας, χαί ώσάν νά μη ήσαν αρ·
  χβτοΐ οί τόσο» κίνδυνοι'πού μας βπει-
  λσυν, ενεςρανίσθησαν ποοφηται πού
  μάς άταγνέλουν νέας τοομβοάς χατα-
  στοοφάς, οΐι χαταστοοφάς διά γέλια.
  Την άληθινί», την τελευταίαν κατα-
  στοοφήν. Αΰιην κου μάς φέοο δλους
  Ινώπιον τοΰ υκερτάΐου Κοιτον, κοα-
  τουντος την πλάστιγγά τον χαί τό με·
  γάλο βιβλίον, μέ τούς ατγέλους Ι κ δε·
  ξι&ν κ ιΐ τόν Σατανάν Ιξ αθισιβοαν, ο!
  δποΐοι θά μας τοποθειουν αναλόγοββ
  τδν «ράζιών μας.
  Ή ποώΐη χαταστοοφη κοολέγεται
  άπδ διακεκοιμένον άαιοονόαον. Ό έ-
  ιβυνητης τοδ ΐάσυς μάς βεβαιώνει
  δι» δ τ)λισς γηοάοχαν γίνεται μιχρό·
  τερος. Ή θερμοτης, την οποίαν Ιχπέμ·
  πει, τοϋ άφαιθίϊ 200 2ως 300 «όννους
  χατά λεπτόν. Καθώ; σμικούνβται, 4 δύ¬
  ναμις τή; ίλξΓως τον μειουται. Τοιου-
  τοτοόπος ή ποοβία την όποιαν διαγρά-
  Φεΐ ή γη πέριξ τοθ ηλίου Ιπηοεάζεται
  {κ της μιιώσετσς τής θίομαντικής τού
  βυνάμιτος η οέ γη βπειλιΐται νά παγώ
  αη.'Ενα ποοΐ θά κνΜοτι βΐς τό θπβιοον
  Ιχε! δΊΐου ή θΕομοκοασία είνε 274
  βαθαόο* υπό τό μηδέν χαΐ δέν θά ϋ-
  «άοχΐΙ πλέον ζση Ιπί τοΰ πλανήτου.
  Τδ ιτοοβλημα είναι άλΊο τώρα. Θά
  παγώσ-αβν τί δχι; Ό Άμβοικανδς δό«
  χ·α>ο Ν ηββνποοτ μδ; αναγγέλλει δτι
  τό κοαιτόπλαομα τοθ άνθοώπου |κη
  τρόπον τινά κουοασθδ καί δέ» άνΐέχει
  πλέον νά μάς Ιξυπηοεπϊ. Μίαν άπό
  αύτάς τάς ημέρας θά Ιπιπέου Ιναντίον
  τής ανθραπότητος τρομαχτιχή Ιπιδη-
  μία. Όλοι θά κεθάνονν. Ό διάσημος
  'Αμεοιχανός μυθιστοριογράφοβ Τζάκ
  Λόντον «ρολέγιι διά τό 2010 μίαν
  )ίίργον «χολέραν», άπό την όποιαν
  βμας διαοΦζονιαι μΐοιχοί
  ι

  ί ¥

  Μ ' Ί
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ 1
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - "Ομιλών
  Κιντιματογοηφος.— Σήαερα* τ& άρ,ιοχούογη-
  μο: «ΤΟ ΠΜΛΠΟΥ ΕΡΩΤΟΣ» Γαλλική
  όαιλοόσα κοί αοουσ™ 100 ο) > μ* **ιν Έιιι
  Λύν Μαίρι Γ»λόβι 'Ζάν Κατελοΐν Ζ4ν Άν
  θλ
  θλο.
  Επί πλέον ό «Γόμος «ου Φαύνον» ται
  ν(α φινχασμαγοο,ινιη μ«θολογι«ή.
  Σημ. ΈχειΒή Κολλιί «ώ· Μ. Μ. θβατών
  λόγορ των κακοκαιρίαν^ βέ» ηδυνήθησαν νό
  «ϊοηκολουβήιηίΐν «ήν .θαυμασία» Γαλλική
  όκεοέ<«αν ό «'Υπσσκιατής «ώ* θύΐσαοαιν ή διεύθυνσις τού θβάιοο»' Θά ««ονΒλόβπ «ήν χοοβολήν της «ήν προσέχη Πέμπτην 4 (((έχοντος. ΠΑΡΛΑΝ «ΑΠΟΛΛΩΝ». —Σήμεοονοέ Βύο καρασιάσΐιε ώοα 5 1)2 μ. μ. «αί ώ3α 9 1)2 μ. μ. ή ώιαιοτεο,α κοί ΒιαοημοτέΌα άο«Ιστα «ής ό (οέττας σιήν Άρβοική Μ ρ,Ιλνν Μίλεο «ι ό ννοαατός γλννύιοτος Βα ρ,ντονος ΆλέΕαντιο. Γκοαίη α«ή* ιιεγαλεΐτ· βή «ονς Βημιονογίσ: «ΣΑΛΛΥ» 100 ο)α όϊ» λούοα. διά τόν ανασχηματισμόν τής α»βοα>ιεό-
  ιηιος. Ό δόκταιο Νιηββνποον*»· πβ
  οισσόιβοον οιζοσπασϊικός. Κανβις δέν
  ΈποοαεΕα'β δμως δ» όλαι αύιαί
  παγκόσμιαι κιτασιοοφαΐ βΐάΐισια;" ι ά;
  Ιηηοίάζουν; Αύιίι 4 απβιλή εΐχβ ηοάγ·
  ματι συγκίνησις μίαν τροοβν τού; άν-
  θοώηους (Ις τό διός 1000. "Ολοι οί
  χάτοΐΜοι τής γτις «υιτοϋσαν εντοομο
  κοόϊ τόν ούοανόν χαί βιβο'μβναν νά ι
  δ ου ν τόν Θεόν κοοβάλλονια μέσα ά πό
  «ά δστοα. Καί ίκκΐνοι πού εΐχαν »δ
  ■οίαν περιουσίαν την έμοίοααα* εί
  τούς «ϊοοΐούς «αί ιΐς τα μοναστ^οισ
  *Έ«τοτβ δέν Ιιτανβλήφθη δ δμαδικός
  αύιός ιιανικός. Καί ή^ιποοιΐ/νά άναγ
  γέλλωνται πολλαί ίαιασταοφαι τή; τή;
  χτοθίς νά βπαναλι,φΰϋ ή διανομή των
  αγαθήν ή δηοία επραγματοποιήθη τό
  Ιιος 100(. Εάν εΐαή ε «Ις μίαν συνσ-
  νασταοφήν δτι κατά προσέχη" πόλεμον
  οί πάΐοιχοι τόν πόλεων βά πβθάτουτ
  δλοι μαζί,.θά εά;Λάααν«ησουν διι τό
  Ηϋάγμα δίν 8χβι σημασίαν άφοΰ δ θά-
  νατος θ4 βΐναι διιαδικός. Καί δμος ι
  κίνδυ«ο; αΰιός ιινβ ΐσως ό ηληοιέοΐι
  οον βύοισχό,ιβνος ποός ΐήν ποαγματι-
  χόιινια. Καί δμως δέν ανησυΐΒΪ κανέ
  νσ. Διά τάς Επιστημονικάς, οΰι-ς ιί
  Ηΐΐ«, χατασΐθοφάς, ή άνησυχΐα είναι
  δκόμιτ'όλιγωιίοα. Καί η πβοιφοό»υσΙς
  μας ποός τάς ποοφητβίας πβοί κατασιοο
  «ρής «ίς>ής. δφβΙ»β«αι κυοΐοος ιίς τό
  γβγονός δτι δλοι οί ποχφήιαι τάς τοηο
  θιτονν ΐΐς εποχήν άηέχουοαν «ής Ιδικής
  μας μερικάς χιλιάδας βτδν. Πδς θέλβιε
  »' άνι,συχήΌτι δ χόσμος; Εάν ίποόιει
  «ο «Α σνμβΰ μειά ίνα μήνα .. δπότε
  συμπίπτίΐ καί ή Ιξίφλιισις των ΐοεών
  ιής Γεομανίας... τό πςάγμα θά; ήτο
  διαφοραί» όν.
  Μ ί!
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΙΜΙΑΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΙΡΑΦΟ:
  •••••••••••••••••••••••ο
  ΣΗΜΕΡΟΝ:
  τό άριστούργημα τοΰ
  ΤΟ
  ΗβπΗ Βαταίΐΐβ
  ΤΟΥ ΕΡΟΤΟΣ
  100|ο)ο όμιλοΰσα
  καί άδουσα γαλλιστΐ
  Μέ τοίς μβγάλους άστβρας:
  "Εμυ Λύν, Μαίρυ Γλόρυ,
  Ζάν Κατελαίν κ «Ι Ζάν
  1'Αντζελο.
  Επί πλέον: .δ «Γαμος τοΰ
  Φαύνου» «αινία άθονσα 100
  ο)ο μυθολογικής υποθέσεως,
  Φαννασμαγορική.
  ΣΗΜ. Έποοή οί πλεΐστοι «Αν «.
  Θπαιήν Ιέ* ήβννήθιισαν λθγφ «εί*
  Ηακο«αιο,ιΜν να καβακολοιιθήσονν την
  ωραίαν 'ΠπεΒ<««α<$ «β Ύη«0«ιβτή( Τ6ν θυβα&ρ«νι·,ήβιίύθννοις«ον πίνη- ματοθεάτρον κατά γενικήν άπαίτηθ" έπαναλαρβά'Χι «ήν πριβολήν «ής Βιβ μίαν βοβϊν «ήν Πέμπτην 4 «β<χ. Η Ζηη αογ Περνα ΤΕΤΑΡΤΗ ΦΕ)ΒΡΙΟΥ «νβτολή ηλίου 7.30 , δθοκ 5,48 το κουτοχορτο Άφοί έβιάΡοοεν εί; «ήν οΐχεΐαν σιήΧη» «ής έφτιμιρΙΙοε «ου «άς όναγσαφοιι*ναι ς έν μ'ΐ? καί μό«η ή»<ια ·11ήσ«ΐ( όΐι, ό «αμίας τον πιντη«οο«οβ «οιιεΐοο Πά ρακαΐαθη»ών, ό «αμΐας «ών ένσήμων «ιΰ έ«α«οθ(Εϋ ταμίίοΓ, ό «αμίας «ου όίδοηχο- ο(οΰ «αμεΐοο πληβωμώτ, 6 έβϊομηκοστός «αρίας ιϊαπράξεων, πίκιβ ταμίαι Τοαπεζών «οί Ιπιχειρήαεαν, εί ΒιαγειςιοχαΙ καΐ «οβϊς έπιθιωοη«α(. συνελήφθησαν, άπολογονν- <αι, άναι«βί»ονται, Βικάζοντοι καΐ δϊβονν Χ3ΐ σιινεντΐύίεις ·ί: έφημβαίθας' άφοϋ εμέ- «Ιΐηοε άθραΐσας τα έν δλιρ φΐ>οονγ!ααν<α ποσί, εδΐπλοασβ «ή« έφημεοίδο καί α^τιθΒν ώς μαθηιής τή; κςώ<ης«ο«ι 'Ελλτινικτϋ νά ■λίϊΒ «ό »βαιτόκλι«ο«: ΟΙ ταμίαι, γενιιιή «ών ταμιών,.. «λιτική ώ ταμίαι Ι —Ένιβόν ϊέν <ζε ; «όν ήβώιηοαν μερι- Μΐί. —Καθώ; βλεπιτε, κύρ,ιοι σήμΐρα Ιέν Ιχει ■αί χλίνιται ν ό νόν είς «όν «ληθπντΐΗΟν. Είς χσΐϋ παλαίον εχοιή* έκλίτειο καί ό ταμίας άλλά ποϋ νά «όν βΰΒΐις σήμερρ; Ευ¬ ρίσκεται ό ταλαίπωρ,ος ύ«6 «ήν γήν. Εάν ύηάοΐπ τάφος «ου είς «ό Νεκοοΐα- φίϊον «οί σι^υβός, βεβαίως «ό δομά «όν «ο ίχυ {βισί»χ|ι ή μάλλον Βέν Οά έιεθη κι'ι καθόλι,ιν δνομο, άφοΰ «ά καιιαιά ιογ, υ¬ πό «άς άςάς όλον «αν κόσμον, ήγοονίσθησαν νά «6 άλλο(ά£οιΐν διά Βασιλικόν Διατάγμα τος διά νά μην ένθνμίζα τή· φΐβΐοάν α«ι μίαν. — Τέλος πάνΐην, «Ι έγκλημα Ικαμεν αύ τος ό ανθβωχοι; —"Εφαγβ εκατόν όχοοβς χόρτο, κροαιοι σμένο 6ιά «ά κτήνη κάποιαν ονν«άγματος ΕφΒίΒϊ έν τάξει είς τος χαταστόσΐις τί» εο· γολαβαν καί έκσάτησε τό άνίτιμο», «(ύιέ- στι Βοατμάς εΐχοσι πένιβ «ής έκοχής έχΐί- νη«. Λύΐό ήακεσπ. κύοιοι, αν «ιι «ό βΙηοοι- πεντάΒβαχμον κατΐβλήβη ιύθΐοςεΐ, νά τε¬ θή είς κβοφνλανισιν, «ά Βινααθή άπ& «ό Στρατοδικείον εί; χαθαίοεσιν χαί ·1αι«ήνι νά οδηγηθή 'Ϊ! τ-δν Με>βοεσίτ, νά άτιμα
  σθή, νά μονν«ζονραιθή· νά έγχατσΛεΐφθΑ
  ώς λβποό;, άπ6 φΐλοος, οογνπ>εϊς καί «ά
  παιδία «οη ακόμη, κοΐ επί τέλονς νά κα-
  βή «Ις τόν «άφον μί ίνα βίρος ΙκΙ «ής έ·
  πιτυμβίπ· πλακός ίνατόν ό 'ΟΟαιν χ6ο«ο«.
  —Άλήθε α τα παιδία τον «Ι γίνοντα ; ή·
  ηοκ χάΊτοιος.
  Αύιά...ηκολούθησαν «δ ίδιο στίβιον
  τον πατο,όί, άλλί...άποφεΰνο»ν τό «οοτό-
  ! ό 'ΛβηναΙος
  ——————————^^η—^^—«———————————————
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ___
  II
  —Ή «σνμπαθητικοθβραπβία».
  Ό ΓάλΙος Ιατοδς « Ζ λλί, γτωσιό:
  διά «άς θίθηιΐίία;, «ά(, δ«ιοΙας Ιαιφέ-
  ΟΒΐ »1; διαφόρους άαθβνίίας γσογαλΐ·
  ζτον την μύτον «ου ασθ·νους, μέ 8ύο
  ξυλαοά<ια ΙςέδτθΜν 8·α έργον Ιζ ειιτα- «οοίβν κιΐ πλέον θΒλίδαιν ύιιό τον τί- •λον «Συμηαθηηχοθβοαπβία». Ό *■ Ζ λλβ βίβαιώνβι δτι διά «ή; μβθόδου ιου Ιθεοάπευσβ ϊ|ΐΐι «άς εξής άσθβνβί- α< — χβφαλαλγίαν, νίυοολγ'αν, οα9ια, ίλιγγον «αί ηαοαλυτιχάς ή άταξικάς δια- «αοάξβις, οί δέ ββοαπΒοθέντβς τού 8- γςαψιν ι, ε ι" άοχ«»ά Ιτη ά«ό της θβ- οαπβίας των, δ«ι τό νόαηαά ταιν δέν ίσηιΐΕ(αισ8 ΰ«οτοοι«ίασιν. Ό χ· Ζ λλέ έξηγΒΪ ώ; ακολούθως τάς θβοαπβ(ας ιιρύ «ιειτυγΐά*ει: Τό γαογάλισμα τίς υύιη;'θοιτοποΐίϊ τα στοιγ.%ϊα τοΰ εί- μα«ος «αί αύΕάνβι την δντασιν τοϋ κβ φολοοοαχιιιχοΰ ύγοοϋ. Διά,τοΰ τοόιιου τούτου δΐω: αυτομάτως τα λιυκά οί- ίίπσορα'οια ελαττούνται οημανΐικ&ς χα- τά 40 εοος 50 ) —Έπλήοωσβ την χηδβίαν των. ΜΙα Άιιβοιχανΐς ΛοιδΛς «αί χοο·<5 τοια, ονόματι Λιίοα Φίγκαν, αδτΓ ντονήσασα κοό πβνθημεοου; Ιν Ν Ύοο»η άοροϋ Βθθτιγουμέναις ϊφόνβυσ» την ου*άδβλφον «τις 'Ασουνθιόν Ριβέ- θα Μα€ώ; «αί »ί)ν μηιέοα «ηΐ, βπβ.δί) τής ϋΐχα· άυοοιιάσβΐι τόν 8οασ·ήν «η;, απβδιίχθη^έξβιοβτικώς διαχοιτική. Κ1- χβν άποαίεΛβι προιιατσβολΐΜδς είς »ή» Τοάπβζάν.τϊΐς μίαν ταχυδοου.ι«ήν εντο¬ λήν, δη-ς «χ *ϋς καο' ίαύιίϊ «αταθέ- οβώς της ηλτιοαιθτ] τι χηδΒία,καίΙδ ϊν· «αφιασμός τάν^δΰο γυναιχών τάς οποί¬ ας βΝοΟΜΐιτο νά φονβύσνι. ΜΕ 106 ΔΡ. ΤΟΝ ΜΗΝ* άγβρβζβτ» μΐβιν 8«υμ«οίβν Ρβητο- μηχ«νήν ΓΚΡΙΖΝΕΡ άΐνε>τ*ρ*ν ί-
  λ«ν τ&ν αλλνν <ι ό ποία βα οάς νηηριτη' £ν« ολόκληρον «Ιδνβ. •Εκμαβησις ρβΦΙμβτβί, χ>ντ6μ«τος,
  Ν«ΚΤΙΜίί( έντ«λ&ς δΜΡ(αΐν.
  ©ΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΣ
  Ζητεϊτβιι καιΒΙ ή χοοίτσι Βιά πε
  ρν Σιναοέ««αιν. Πληοοφοοίαι Πρ<·«ήοια·, τό 'ΕθνΐΜΟν, «αοαπλίίοαις Άβαστά. 1—3 ΑΒΕΔΙΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ "Ενεκεν τής σημερινής οίκονομικής κρίσεως'είς τό ΝΕΟΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ ΕΜΜΑΝ. Ζ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ (ΠΡΟΗΝ ΪΑΡΑΤΪΟΠΟΥΛΟΥ) Κ«ίώ; μ«1 ■!( τέ) Υίτ)μ« της ϋοθ Άμ«λβι(εις (Πλβτ» ΘΑ ΠΩΛΩΝΤΑΙ: πακούτσια πρώτης ποιότητος (άνδριχά, γυναικεία, παιδι· κά)'μέ Εύρωπαΐκά δέρματα είς διαφόρους μοδέρνους χρω ματισμούς καί σχέδια υπό τας εξής τιμάς ι Άνδριχά Σχαρπίνια μονόσολα τό ζε3γος δρ. 22Ο » » » λουσΐρίνιχ επί πλέον 1Ο » » δίσολα τό ζεύγος δρ. »4Ο » Μπότες μονόσολες » » » 23ε» » » δίσολες επί πλέον )) 2Ο Γυναικεία^ξύλινα τό ζεύγος 8ρχ. 212* » » λαμέ καί χαστόρια επί πλέον » 1Ο )) πέτοΐνα δροχΐ τό ζεύγος χ» 195 » » » λαμέ καί χαστόρια επί πλέον 1Ο Παιβικα άπό Νο 2Ο—24 δρ. 7Ο τό ζεΰγος » » » 2Κ-3Ο » 9Ο » » » )) » 31—32 )> 125 )) 1»
  Ο » » 33-3β » 14Ο » »
  » » » 37-4Ο » ΙβΟ » »
  Καθώ: καί διβφρρα άλλα παλαιότβρα σχέδια άπό 50—125 τό
  ζγ;. Έκτελοΰτται ωσαύτως καί παραγγβλίαι επί δλων τώ»
  βΐηών των ύποδημάτων, χαθώ; κοί διά χορούς καί άπό ατλάζια
  χαί διασ,όοους χοωματισμούς.
  Για κώβΐ χαλή συντροφΐα
  νι» κ·β« κβλή εΐκονίνει*
  γιά κβΒβ ΝβσμΐΝθν ανβρειηβν
  ΚΑΤΕΣΤΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΝ
  το'ΚΟΣΜΙΚΟιΝ.
  ΑΝΔΡ. ΚΑΡΑΤΣΟΛΛΙ
  β·ντΐισμ«ϊβριν1ι, «ιιιτΐΓμβς «ηλετοτ, μΛβϊφέί, καΐαριβ·
  ί, Λ«ρι«βΙηβ·ί.
  Γκοβνιΐ βΙχβγενειεΐΧΒΐ—Όρχήοτρβ ηλιΊραΐ-
  ΘΑΝΑΤΟΙ.— Ά«οόοκ«ον ηοΙ
  πλήγμο «ής μοΐρας έβέχβη ή οΐκογένεια τιΰ
  κ Κννοτ. Τοομπβνίκη Διεββνντβϋ «οβ
  ΓοαοεΙον ΤΤΤ. Άοΐανών Βιά «ού θανατον
  οονβπεΐα οξείας βηλη'ηαιαοεβις, «ής ·νγα
  «θός «"« Χβ«<"^· σνζύ»ον «ου Ιατοο» η. Έμμ. Ζ. Κανά·η, *·οβα»τη«Τ|ς τή» ηλικίαν «α( *νώ μόλις διετίβ ονν«*ληοώβη από «όν ιιιι' ούτον γόμον «ής. "Η μβιαστάσα ουυα ΒιΒασιάλισσα, βιεκο(νε«ο καΐ ιι·.<·>ξίι «όν
  βιΒασκαλιιιοϋ κΐβμον κ»1 μπΐαΕυ της,Κοι-
  νανίας ΆΒχαν··· βιά «ήν μόοφωοίν της κϊΙ
  τάς πολλάς 08Π«άς κ Ί «οο«εοήμ<·«α, Βι δ κιΐ ή κΐ|8ϊία της έν*, ε !0 ΐθές με«ά μεσημ- Ραίαν έ» κ3«αφανεϊ «·νικ.»ήσει,_ «αροκ-- λο«θσνν«ος πλείστον κίσμον έ£ Άοχανών ί Ήουκ'εΙο» καΐ κιτα«πθέν«βν επί «ής ΐού της άςχττών στβαιάνην. Τ»ύς άτνχεϊς γανεϊς τον σύζυγον κ-ί τιΰς λοιποΰς οΐ- κϊΐονς σβγγε»·ΐς τής νεκ ά;, ή «■Ανάρθω¬ σις» σνλλνχεΐται θβσμό«αια. —Την καοελθονοαν ίβΒαμάβα έΕεμέ«οη- σε «6 ζήν έν Νεαπόλει εί: «ύκσς «νοοέ«ον ■αί κιλον πολί«οΓ, ό Ίιββ». Διολλννόκΐις. Ό με«σσ«άς βιβτί»εο« *»ί μεκΐάν σειοάν ε«ών ααθηγη«τ)ς «ών Γαλλ.κβν έν τώ αύίόθι Γνμνσσίω βΐαιο» (έ μεναλης ίκιιμήσββς Βιά την *ν γένει κ.ινηνιχη» Βςάσι* «όν χαί Βιά «ήν χοησιόχητά τον ώς οΙκ9Υ·ν·ιάθϊ<>»;
  'Η χηΒεΙα «όν εγένετο Αν σΒρΒΓΟ πολλοϋ
  χόομον, έκ βλητ κοτάτη.
  'Η «Άνόρθωσις», σνλλιικιίται «ήν σόζτ-
  γον χιΙ «ά τίχνα «όν μεταστάντος ιϋΐόμεθα
  αυτοίς «ήν ί£ ΰψΐνς κ··βηγοΒΐαν.
  ΕΠΑΝΟΔΟΣ. — Επανήλθε «ήν παρεί-
  θονσαν Δβο«*ραν έξ Αθηνών ό Κ Έμμο-
  νονήλ Πλατάκης Τατ)χης ΣτοατολονΙος Ιι-
  θα είχε μετα»ε(>ίι, ίνα καΒ'Κΐλονθήσΐι «ά
  μαβήματα. επί τε<οάμη<ον τής βχολής 'Κ- Φορμονής Σ«ςοτολογίος. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ.- Μή γενομένης απ»Β*ί- άς κατά «ήν κοοβλθοίσαν Κνριαιιήν 31 Ί* ανοναοίον 1932 καλόνν«αι «αί αύθις κάντα τα μέλη «αν Μονσινον Σύλλογον «Άπόλ- λων» είς Γενικήν Συνέλευσιν Αν «φ «οτα- —ήματι «ού 'ΩεπΙαν Ήρα>λ·1ον, «ήν 7ην
  . 'ΡοοναΒΐον 1932 ημέραν Κνο,ιπκήν «οί ώ¬
  ραν
  II
  μ.μ. ίνα άνονσασι «ήν λογοΒοσΙαν
  «ών Διοικεύντοον τόν Σύλλογον καί προβώ¬
  σιν ι ι; «ήν εκλογήν «ών ΒιαΒόχην τεεν.
  Έν Ήοακλπίφ ι ό 7α Φίβοοΐιαρΐον* 1932
  Ό^ Ποό>Βο.ος
  Ν. Γ. Βονι«τζ«χης
  £"νροι στην πόλι μας.
  —Χβές «6 πβ<ΐΐ είχαμεν ώααΐαν λια- χα&α. —Άτνχώς καί πάλιν ό καιο,ός έχάλααε. —"Ωητπ ού ι ήν «ήν οτιγμή» νά άπειλήται πάλιν β^οχή. —Άς εύχηθώμβν νά τελειώση «ό παιγνΐβι αύτό «όν παιρον. — Διότι «ι Ι έπνιθΒΐστικόν ΐΐν· παΐ έπι- ν —Εάν (1<ε μάλιατα άκριβεΐς αί πληρο- «αοίαι μα(. —Ή Υβ'ί'Ί ·χει κηερβιΐώσχι κόσμο καΐ κοσμάκην. ^ — α κονηγοΐ ώς μανθάνομεν όννεχΐζονν >άς έκθΒομάς <βψ. —Τΐιίς 64 ί · ταύτην Ιέν έπιστρέφανν ποροποτεμεΛιι. — Κατά «άς αφηγήσεις έννοιϊται των 131- ων παΐ χωρΐς ούϊοψίαν «ής κννηγεΐικής των πήρας «όν οακκιβίον «ην δηλαΒή.' —Τής οποίας τό περιεχόμενον (β·» καΐπιι νά.β'έκονν φαίνεται καοά μόνον 11 Ιβιοι! —ΈΙ,αιοπαοαγωγοΙ καί ·£αγ«γ·1ς έλαΐο· εύβΐσχονται πάλι> είς «ά μαιαίαια.
  —ΊΒοβμεν έν κάορ πια,ΐΗΊώαιι κώς θά
  Ματοοθωθή νά λνθονν αί ΒιααιαάαΙ την.
  —Όοτε νά μή» άπο«Βλεοχι «ό γνβοιόν
  νομοθετικόν βιάταγμα κε^Ι «ΐαοσταοΑΊιβ «όν
  έλαίον.
  —Απλήν αφορμήν Ηανγάβεατ- μεταΕο «ών
  μέ< καί των Βέ. ~3 —Χοαΐς άποτιλέοματα γινικώΐιοα] παΙ ώ η|| — Ό; γνήσιον ό Δήμος έιοοϋγησ* μόνον ά||«ον ««λΗΤΗΐηΕ είς τους άνεργονΕ. — Αντ! της άπαφασισβείθης ονσσιτΐον. —Διά «ήν ϊοοήγησι» καί ααγητο· «ισε «ό ΟΙιΐονομιΐιόν £οοσ(τιον. —Άοαγε θά κατασ«ή βννατόν νά β·ν·{*- ό ό σβνβναβμ&ς ούιόο ^ —'Η θά Βιακοβτϊ *■» «οί εΜοόν«σ| τό λοϊκΊν σνσοΐτιον) ^^Α — Διότι 4»·υ »«β(ως «ής σνν&βομής «ι 6 Δήμ>« ή αονίγιαίς τον βέν οΐνε ευ«ολος ηο·
  τα «ά φαινό|ΐ>να·
  —ΟΙ μεθι σμινι» διίιχονηι μουσείον Μ'
  ρ(οϊον.
  -Διαφ3οβ«ι«ά Βεν *{ηγιίτ(ΐι βιατΐ Λ6ον·
  τις είς τόν Βά»χο* ή καθαίνονν σιΐγκσπήν
  τή; «αοΒΙας—δπιας σννέβη ποοχθές.
  — Ή πνίγονται Ιπανεβχόμενοι είς «ά '■
  δια.
  —Ό«η; άνέα<ο· τό Άστννοοικόν Δελ¬ τίον χθίς βιά μΔ ποίον ά ι» ό τό Κακό χϊ — Πληβοφοοούμεθα ότι όσονονπαΐ νονν «Ις «ήν πάλιν μ έ «ά «ρώτα -Ιής «φημισμέντ» γιρμον,πήί μάΒ<αί «Τελβφονγκεν». —Τα ραΒιόφω«α ταυτα θε<·Β0«ν<αι τα «ι- λειόιεοα «ου κόσμον. —Διά «ής ΐίσαγηγής «αν 1· είς Ήρα· κλειον, «ήν όποιαν ά^ελοβε «απτΐΜΟς άντι- —ΟΙ σομπολΐιοι θά «ά ακοναονν καί θό «ειιιθανν Ατι μόνον είς αύΐά ήπάΒχιι ή έ· ξα>ν*τική απόδοσις κοί άκανστική.
  —Είς «ού Πουλακάκη σονεχΐζεται τ) «αο·
  βο»ή «οδ αθαιΐιον «οβ Ιοβιοςη τοβ
  II
  πα-
  «οΐ/.
  —Άκοτιλήοα γινον&ς διά «ά ειινημα«β·
  Υραφΐϋά μας ΐβανιηά.
  —Αϋΐιον ώ; γνωστόν τδ άιεόγινμα Ιπα-
  ναλαμβάνεται Βι' βσοβς Βέν «6ν εΙΙαν μοΙ ό
  «Ύκαο—στής τοβ Οτΐσσαρ.βν».
  _______ έ>
  Πειλεΐται είς τιμί|ν ευχαιοίας αμπ«λο|
  •ιειμίνηεΐί «ήν ■•αΐφέοιιπν Ήα<·πλε··« •Ις θέσιν «ΛοβτΙ Πέβαμα» εΙ3οα( σονλταν! *αΙ ,τβχτά έπτααεβις 18-20 ϊογατών υπο «ής Έβνιΐιής ΤΒαπέζΐ)( ·1: ήν ■βτ·ιι«Βώ·π έν ·ΓΗ|οιιιΒνα·αφ, «υ. ίΐ,
  ιχη η οΐκογινβια ϊιΰ
  ίκη Διευθυντού ,οβ
  »Μ« 8ι& τοί «Βνάχοι,
  Ι'ηβιάσεως, τής *βγβ
  'ΰΐον χον Ίατοοη Κι
  αροοτάτης τή* ήΐικΐαϊ
  ΐΒν»»ληρώΟτι ά«6 τα«
  . Ή μβτασ'άοα ούία
  νιτο ΗαΙ υ«ΐιξϋ «ου
  κ»1 μειο£ύ ι ής Κ(Η.
  την μόρφαοΐν της κιι
  >1 Χοοτΐοήματο, 5»· 5
  ε<ο χθές μετα μιαημ. ™·>κ νήσπι, «αοοκ-.
  χ6σμο« «Ε Αρχανών
  <ι«αΐπθ«νταν ,*1 της ΐβφάναν. Τ. ύς άτνχιΐς κ ί τ(ίι; λοΐϋούς οΐ- νεκ ά;, ή «Άνό(}θα>.
  }μό<α<σ. ιν εβΒομαβα έξεμέτρη. εί είς τυκος έναο<το« & "Ιωάν. ΔιολΚ«»οκΐ|ς. απ 1»ί μπκ?άν σ«ιβάν Γαλλικ»* έν ΐφ αύτόθι ι μιναλης ικτιμήοββς »α>νικην Βςάοιν τοβ χαΐ
  «ο« ώς Εΐκ9γ>νεια0Ιο«.
  «ο έν ο«ηοΓή κολλον
  ά«η.
  σνλλιιχΐϊται την ο6Ει·.
  '» μ·«αστάν«ος·ϋι6μεθα
  »6 """βηγορΐαν
  6 βηγραν.
  ΒκανήΙΟε την χαοεΐ.
  Αθηνών ό κ 'Βμαα-
  »τ)Χ*ΐς ΣχρατολονΙας 1-
  ίνα καρ.τκΐλουθήοο τα
  )άμη»ον τής σχολής Έ·
  τίος.
  - Μή γενομένης αππο'ί·
  ϊονααν Κυριακήν 31 Ί·
  ,οννται και αύθις κάντα
  ■ο« Σ«νλόνα« «Άπόλ-
  ννέΙβνθΓ* έν τφ Βατα-
  ο Ηρακλειον, την 7η»
  ημέραν Κυριακην κοι ώ·
  ούσαεοι «ήν λογο&οσΐαν
  &ν Σύλλογον «αί —βα0«·
  ι «ε»ν Βιαθόχαον τε**,
  ή 7α Φίββοιαρίοβ 1332
  , Πρόεδρος
  Γ. Ββγιαιζάχης
  πόλι μας.
  Ι είχαμεν ώ||α(αν λια·
  ,ολιν ό καιρ&ς έχάλααε.
  ιήν στιγμήν νό άχειλήτη
  ιν «Α τιλιιεεοκ τό χαιγνίΐι
  ■«Βΐοτικον «1*ε πά! έκι·
  .ιστα άχβ'Ρείς αί χληαο-
  ιι κα.εΡβιτώοτ] κόσμο κιΐ
  >6 μανθάνομεν θΒ»εΐΓζο« *
  ού «βν Ι έν εΗΐσ«β·"°«'
  ηγήοπις έννοιίται τε»» Κ!·
  ίιιεψίβν τής κονηγε'»·.,
  ιοκχιΒίο» των δηλαδή.
  6 «οιεχόμβιο* ίί· «*»·!
  εται εταοά μόνον «Ι «"»'
  βγοΐ παΐ ·Εαγεαγεϊί πλαίο·
  « βΐς «ά μοί αί β»»· .
  ■άσι> ■εο,ιιπώΜΐ "ω· Οβ
  οθοβν ·1 βιοφοοοΐ *»«·
  • άκοΐΒλπσνΐ «δ γ«εοι«
  •γμα χ*ιΙ »βοβ ταοίπ{ «Λ
  ΑΝΟΡΘΟΣΙΣ
  ,μήν παογάΒεεν μετβίί «*»
  •θεαματα γπνι«ώΐεβ«| Μ>
  'ό Δ·>ος Ιιοοίγη
  ς είς κυς άνέρ,τ··.·
  ιοφβοισθπίοης ^βθΐ
  ήγησιν καΐ αΐιητοί
  ι,ό» ΣοοοΙτιο».
  >ατασ<ό ββναχδν νά »Ιβ «οβ βέν ίηγ χο¥ ή «αθβίνθνν, ιεβς οβνίβη «βοΐ·«· όι ΑΝΟΡΘΩ*!* ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ 'Εξαιτβοικοΰ Ιτηπία Δολλάοια 10. Ά««σ«ι «Ι άκββ*({(ΐς συνδρβμ&ν χ«1 βπμοσκόα«Μν φέοουαι άπ«Ββιτητ»>5 την
  υπογραφήν τβθ ΔκυβυντοΟ καιΐ Ιδιβ
  Α της «'Ανβρβώα«Μ<» Ηρακλειον 3 Φεβοουαρίου 1932 ΠΡΟ τής καθόδον είς Έλλάδα τού κ. Νιμάγιερ, τής Δημοσι· ρνσμικής έπιτβοπής τής Κοινωνίας ιών '£θνών καί τού άποτελέσματος ·0ς ερεύνης «ου, ουδέν δύναται νά λβχθί, εδήλωσε τελευταίως δ κ. Βινιζέλο;. Είνε βέβαιον ότι δ κ. ΙΖβωθυπουβγός, θέλει νά άποκρύ- ψθ τάς έν Παρισίοις καί Λσνδίνφ επιτυχίας «ου διά νά «ην κριθβ ία«ς βπεββολικά αίΊπάδσξος. Τό έπιχείρημά «ου διά «όν κ. Ν.μάνιεο Ιχει ναίνεται θεωρητικήν αξίαν μόνον, δεδοαένου ότι ή έοευνα «ού διυτέρου δέν είνε δυνατόν ή νά πι-ΐ οτοποιήσο μαθηματικώς «ήν έκτε θΐΐσαν υπό «ού κ. Βενιζέλου οικο¬ νομικήν μας κατάστασιν καί νά συμ- φωνήσσ τυπικώς μέ «ήν ανάγκην τής παρσχής ωρισμένων άν*αλλα« μαΐων είς περίπτωσιν παρατάσεως «ού Γ«ρμανικού χβιωστασίου ϊ) γε- νικωιέοας άνασταλής «ών έπανορ θώσεων. Είδομεν άλλως τε κώς έρμηνεύΌυν συνήθως «άς άνακοι νώσβις «ού κ. Βενιζέλου οί ψνωα*οΙ οίκονομολόγοι ή πώς «άς παβεξη* γοθν, ώστε νά όικαιολογήιαι αχ*ιι· κώς καί κάπσια έπιφυλακ«ικάτης ΐβι»._____ ΧΘΕΣ λοιπόν θά «οχ(ζε ή διά· σκέψις «ού άφοπλισμού. Θά κροσέλθουν είς αύιήν όλα «ά.... έ- (ωηλισμένα κράιΐ} καί θά άκσυ οθούν πάλιν εύχαί καί είσηγήσεις νκέο «ού άφοπλισμού έαυτών καί αλλήλων. Άλλά «ό άποτέλεσμα; Ιδού ένα «ροβλημα «ό οποίον ούδέ- πσιε κατώρθωσε νά λύοπ ούδεμία διάσκεψις άφοπλισμσύ. Καί «ά ση· μιΐα ατυχώς «ών καιοών δέν βυνη γοοούν διι τουλάχιστον ή παοούσα διάσκεψις θά «ό λύαυ — Ληοφβύγου βα «άς άκάοπους καί έξαντλπιικάς άηεβανιολσγίας «ού παβελθόντος ΗΠΑΝΕΥΡΩΠΗ «ού κ. Μποι- άκ. έμεινεν άαφαλΛς είς «ήν σφαίραν τής ίδεσλογίας ιδία «ετά «ήν άηοχώοησιν έκείνου έκ «ής πο¬ λιτικάς κονίστρας καί μετά «ήν ά- κοιυχίαν τής ποώτης προσπαθείας «σν νά «ής έμφυσήσο ζωήν. Άλλ' ή προσπαθεία «ής πρσσεγν'σβως «ών Βαλκανικών λαών εισήλθε σχβδόν σμέβως είς πρακτικώτεβον πεδίον: Καί άν ή πραγματσπσίησις τής έ νώσεως «ών χωρών «ής Ζβρσονι}- οου, έχει ανάγκην πολλών σΐάθμών διά νά πραγμα«οπσΐτ}θ0, δέν άρνεί ΐαι κανείς ότι πρσάγεται οϋιη διά ιών διαφόρων πβοδεαβκέψειον 9 διαβκέψεων. Διά ·ού«ο καί δικαίως νομίζομεν άαοδίδΐται ίδιακέρα ση· μ·σία καί έκόηλούιαι έξαιρετική ίκανοποίησις διά ·*)ν έν Κων(πόλει νέαν προδιάσκΐψιν «ήν Μέλλουσαν νά προετοιμάσο «ήν συνερχόμενον ■ «ροσεχώς έν Βουκουρεβιίω Ι.' Βαλκανικών Διάσκβψιν. Ο κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ είς τας «ε λιυιαία; δηλώσεις «ου 8πα νέλαβε «ήν υπάρχουσαν ριζικήν άν •ίθεσιν μειαίύ «ού σίκσνομικού σχεδίου «ής Κυβερνήσεως καί «ών διαφόρων ΜαΙΙμων βίιε επίσημσι είνε οδιοι εΓιε άνεηίσημσι. Οί δεύ «ΐραι βλέπετε άξακολουθούν άναλ λοίωΐον «ό περί χριωκσπίας ιροπά ριον. Κα) είναι άνάγκη »ά πεισθούν β» ματαιοπσνούν. Οί ίδισι άλλως «ε είνε ζήτημα εάν «ό έν λάνφ κή ρυγμα «ό μειαχειρίζονται ώς πραγ ματικόν «ών πρόγραμμα καί ουχί ώς μέσον άπλώ( άνωμαλιών, δυνά- μενον νά παράσχη πράγμαια είς •Αν Κυβέρνησιν. ΕΙΣ ΤΗΝ Κίναν ή καιάσ»ασις έκιραχύνεται βυνεπε/α ιδίως τίς επεμβάσεως έν Σαγκάρ «ών Ά- μιρικανών οΙΊινες καί στόλον ίσχυ ρόν απέστειλαν έκεΐ καί άγήαατα πολυάριθμα άπεβίβαααν.Έν τώ με ταξύ άς αναμείνωμεν νά ίδωμεν εάν πράνματι ή κι,ρυσασμένη χρεωκο κια «0ς Κοινωνίας «ών Εθνών θά έκδηλωθί ηροφανέστερον Διότι ώς γνωστόν ή Κίνα {««εί κα» πάλιν «ήν επέμβασιν της καί είνε δυνατόν νά βΐλτιωθβ ή κατάστασις #άν ή I- «<>βασ.ς οί» ι π νίνο Μ* «" Μ«
  *·1 φ έβλήν «ο»
  ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ:
  Της ύι' άοιβμ. 1370 «ού 1931 άποφα-
  ης τού τΙοαιτοβιι·είον Ήρακλβίαβ έκΐο-
  θΒΐοης «κΐ τή; υπό χοενολ. 19 Σεπτέμβριον
  1930 άγωγής «ήν έναγόντων 1) Ιωαν. Ζ.
  ΦβαγπιαΙοολακη, 2) Άντ. Ζ. Φραγκιαδοο-
  λάκη, 3) Κατ(νης Ζ. Φοαγκια&ονλακιι, πα-
  χοίκων Λιλιανον, 4) Εύιγγελΐας Ζ Φβαγ-
  κια5αηλά«η καιαΐκοτι Διοβιΐϊέ «αί 5)
  Νικολ. Ζ. Φο,αγιιιαδονλάκη κατοΕκο» Κα-
  ατελλΙοΒ ΠεΙιόδο; κατό των έναγομέν·*
  Ι) 'Εμματ. Ζ. Φοηγκια·οτ)λάκ« πατοΐκον
  τέως Λιλια*οή «αί ήΐη άγνωστον (ιαμονής
  καί 2) Σ(νλια*ής ΐήοας Πολνδ. Φίαγβια-
  δοϋλοκη, βι' ίαβτήν καί ώς νομΐμοο επι-
  τε·* άνηΚκαιν τέκναν της, ΑΙκατβ-
  ΤΙ ΣΚΕΑΙΟΝ ΗΟΜΟΥ 414 ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΣΦΛΑΙΣΕ021ΙΗ31Ι1ί!1*Α0Η
  βη
  ΌμοσΓΓονδίαΐς τβ
  μου πΐρΐ (δρώαενς
  δδϊλ
  Τί,ϊ
  χάτ*9ι
  ς
  σχέδιβν νό-
  ΔΓ αυτού όρ!ζ·τβη ίτι (δρύετβι έν
  Αθήναις τοτμβΐον &αφ«λ(σ««ς δημοδι-
  δοσκλλΗν, οκβπέις τ«,ΰ όιχβίου είνε: 1)
  Α παροχη συντάί»ιις ΐ{; τβυς λόνν κ«·
  θιΊσ>Η( άιτβχι»ρουντ«ς τής ϋ«ηρ«οί«ς δη-
  μαδιδβσΜάλους κ«1 2) τί κροικοδότησις
  των έκ νομίμου γάμαυ β»γ«τίροίν τ&ν
  δημβδιδ«σΜάλ«>ν.
  Δημοδιδάσκβιλοι μετεχοντες ύποχρε
  ϊί·ης. ΔεσποΕνης καί Γεαργ(ου Π. Φραγ- «τιχ&ς τοθ ταμείον είνε κάντες οί είς
  κιαοοολάειΐ] πατοίκων Λιλιανοβ Πεβιάβο;. !τ«κτικί«ς βργβνΐΜας θλβιΐς τής δημοτι-
  «Διά ταύτη ί*ής έκη«ιδ(ύσιεις Οηηρετοθντες. πκντος
  Δικάζον Βΐιήαην των λναγομίνην, 8<(β· ' βββμβθ. «ιι «ήν κοοκιιμένην κατ' αυτή* άγαγήν ώς ϊ τ*> ταψεΐον άθφβλίσευς δημβδιδααΜα-
  βίσιμοννόμφ κα) αποθΒθειγμίνην, βιατάσ· λ«ν άηοτελβΐ νομΐχον ποοαΜΐτον βημο-
  οβι την διχαστικήν βιανοιιήν ««εν έν τί) ά- ΙοΙοα διχβίβΐί κβΐ βιοΐΜΐϊτκι 6ηό διβικη
  γω/ή καΐ τφ Ιστοοικφ τής καοούσης άνα- τικβθ ανμβοιιλίου αηοτιλουμενο» έκ 5
  Βθμίνων ΗαΙ χεοιγραφοαένων Βπιχο(*ων ,μελδν.
  μειαξϋ ι·ν οιαΐίκαιν Ακινήταν πτημότων Ι ΠόρβΙ ΤβΟ τβμΐίου είνε :
  είς έπ«* Ισα μεοίβια ίξ ώ» ά πό ε· λοβπ Ι 1) Κρκτηοις έηΐ τοδ μηνικΐου μιοβοδ
  ίκαατος «ε>ν «ναγόνταν, ίν, ό ηοειτος τβν Ί β)β των άγ«μων δημβδιδβοκάλ»ιν
  έ.ογομεΎων "Εμμ. Ζ. Φααγκ.αβουλβΒης Ηα1 |Ή«Ι 2 ο)ο έκ Τβν ένγάμων τοΐβύτειν,
  Ι» ή δεβτέρα Στυλιανή χήΒα Πβλ»δώΐ}οΒ, παντός έγγάμβ» υκοχρεονμενου, έιτΐ
  Ζ Φραγκιαβονλάχη όμον μβτα των «π' .«βινό έκιΐτώίεΜς άηβ παντός έχι τβθ
  βύιήί έπκροπεΐιομένων άνηλΐκων τέκνων {
  Δΐζ Ι
  τοιμιίου δικβιώματός τού, νβ γν»»στο·
  ηβιβ ·1; τβ ταμείον έγγράφΗς τέ·ν τε-
  λίοβίντ» γ&μον τού έντβς προβεσμΙβ«
  ενός μηνός άκο της τελεσεύς τού. 2) ΟΙ
  τοκβι τβν κεφαλκΐειν τβυ. 3) Τυχόν
  δκροΐ χαΐ χληροβοτΑματκ κρός τέ*
  τβμεΐβν.
  Τάς έν τ$ κροηγουμΐνν &ρβρ« Μβ«·
  τησβις ΙκΙ τοδ μιοβοθ ένεργεΐ 6 κεκει-
  β«λλ«ν τον μιοθον δπμόοιο. τειμίκς χ«1
  άηοβτέλλει τκύτΜ ·1ς τβ ταμιΐον ά-
  λ( δδδλ
  ς ημ
  Περκιτέρυ ίχτΐθεντβι «Ι Νειτηγορΐβη
  τ&ν έχόντειν δικβΐΜμοι αυμμετοχΐΐς δη·
  μοδιδκαχάλΝν.
  Διχα>ίε>μ« ε!βιχΙΐ( κροιχοδοτΑβεεΐς Ι*
  χουσιν «Ι νόμιμβι βυγ«τΑρε( τβν δημο-
  διδβσχάλων, κμα τβ τελεοει νομΐμββ
  γίμου. Τό ποοβν τής προιχος ταύτας
  είνε δρκχ. 30 ΟΟΟ έ«1 δημοδιβ«σχ(ιλ«ν
  μετκχόνΐΝν κλεον τής κενταετί«ς, δρχ.
  50.000 έκΐ δημοδιδασκάλου μετεχόντοιν
  πλέον τής βεκ«πεντ«ετ(εΐ{.
  Ή χ«τββολή τβν 6κο το*> καρβντος
  όριζομίνβίν βυντβ(ει>ν χαΐ ηροιχβββτπ-
  σε»ς θέλει άίχΐοει μετ* βιετΐαν 4«ο τβς
  Ιαχύος τού πβροντος.
  «ιιαγματογνώμονας «ούς Νικ. Ι τι»
  βϊό Δή |ζ- -Τα
  »ρ——.-.«.,—,,—. <.ηρΐ|.Β». ^.ν. - έπαγγβλμαηκά ζητήματα. γιαννάκην κάτοικον; Καστελίου κοΐ Ία>ά-1 Πληροφβρβύμεθα ότι έκ μέρβυς τής
  νη» Ε. Αποστολάκη κάτοικον Διαβοϊΐέ ομβαηβνδΐας έπκγγιλματιβν ΆΒηνβν
  ίνα δι" έκθέσβών την άχοχβεέντος ήτιολκ- υπεβλήθη είς τβ Πολιτικόν Γραφείον
  γημένης άηοφανθεισι χιρΐ «όν εφικτόν ή 081 ρά υπομνηματνν βναφερομίνιιν είς
  τα κυριώτερα ζητήματα τα ακασχο·
  λβθντα την επαγγελματικήν τάξιν.
  Δι' αΰτβν, μκαί,ύ τβν αλλων προ-
  τεΐνεται βΊιβις οί μη χαταβληθέντες φό-
  ροι έ{ επιτηδεύματος καλαιΒν χρπσεειν
  ένβιτοιηθαθν ανευ τβκ»ν υιτερημερΐας.
  "Οσον Αφβρα τβ έπιτήοβυμα τβθ τρέ¬
  χοντος έτβυς νά χορηγηθβ τβ δικαία»·
  μα εΙ? τβΰς έπιτηδευματίας νά κροσα*
  γουν είς τα ταμεΐα δβα δηηβτε πβσά
  δύνανται Ιναντι τβν βφειλβμΐνκν 66-
  σεειν,
  Δια τβ ζητημα τίς ετταγγελμκτιχΑς
  στίγης αναφέρβται ίτι τβ ένβιχιβατασι-
  όν διά τα κηταατηματα αίς τάς περισ¬
  σοτέρας πολβιβ Ελη{*ν άιτβ τβθ πκρελ-
  θβντβί ΣεητεμβοΙβυ χαΙ ουνεπ&ς οί κ·»
  ταστηματάρχαι Εμειναν άπροβτάτευτβι
  ε'ς τβ ζητημα τής στέγης τοιν. ΖητεΙται
  δέ δηοις βύδεμΐα αγεινη έϊώσεκς ν'νβται
  δεχτή δια χαταστηματα έφ' δσβν κα¬
  ταβάλλεται άνβλλιπώς τ β νβμιμβν έ-
  νοίκΐον. Έιτίοης ζητεϊται οπ»ς χβρη-
  νπθό τρΐμηνβς παράτασις χαταββλβς
  βφειλβμένβιν ΙνβιχΙνν χαταστημάτ»ν.
  ΟΙ ί
  μή τής Βιανομής καί έφΐκΐης τούΐης κα-
  θιοταμένης καταβτίσαιθι τάς Ββούσας με-
  ρί&ας χαΙ Ηλήσ.ανς κατά τό άναλονονν ώς
  ά·ω μεβΙΒιον ιΐς έκαστον των Βια&ίκων.
  Διαΐάσοιι την εγκατάστασιν απάντων τ«ν
  δ·αΒίκων επί των μερΙΒων έκ τεέν βιανβμτι-
  τέοον οΐτινες κατά την γβντισομε»ην κλή-
  βωοιν θέλονσι λάχει έκάσΐω ΐΐΰ(Μν καί την
  αποβολήν έξ αύτώντΗνλοιχεένονγκΛ>Βΐ<»νδια- δ'Κοαν.Διοβίζ«> βΐσηγητήνποόςΐιεύθιινσιν της
  ΠΒραιΐέΒΐ» ΒιαΒΐΝαοίας «όν νεώτΐΒθν κατά
  διοΒΐσμόν ΠβωτοΒίκην «ού Δικαστήριον
  τούταν καί «ούτον Ηηλνομίνον τ&ν άμεσως
  επόμενον καί ΐ/ΰ((Β καθ* εξής. Έν πβοι-
  πιώσει ο' άνιφίχτον της ούιουσίας των
  κιηματων Βιανομής Βιατάβσιι «ήν διάβημο-
  οίον κλιιοΐηΒΐασμού άπαλ^οτοίωσιν ηύιάν
  κοί «ήν οιανομήν «ου πβοκύφαντος έκπλβι-
  στηΒΐάσματος είς τ ύς ΒιαΒΙκονς κατά την
  ώς άνοο είκηται άναλογονοαν έκάστφ αϋιφ
  μαϊβαν. Διο(|ίζει ύχάλληλον επί τοό π>ει-
  στηΒΐαρμιύ ι όν Σνμβαλαιογβάφον ΚαοτβΙ-
  λίου Πεδιάδος Γβηγόριον Σταθαχην καί
  τούτου κωλνομένον «όν νόμιμον αυτού ά-
  ναπληβακτιν «άασει πβοθεομίαν Βιά μέντήν
  δβκιοιν ΐεϊν πβαγματογνωμόνων ήμεαέιν
  ιΐκοσι άπό τής νομίμον κοινοκοιήσεος «ής
  ηαΒούσης ενώπιον «ού ώ; άΎω βιοςιιζαμέ-
  νον Είοηγητοϋ καθ' ημέραν καί φραν υπό
  •ούιου 0Βΐατ4αν κοί έν τφ Καταστήματι
  τι ΰ Δνκοσ«ηρΙο« τούταν Βιά ίέ (ήν καρά
  τφ Εισηγηθή κατάθβσιν τής ουνταχθησομέ-
  νης έκθέοβα>: ιών κοαγματογνωμόναιν ή·
  >ι*Βάν έπίση: είκοσι άπό «ής όβκωμοσΓας
  «ών καί επιβάλλει ιίς βαοος «ής διανεμτι-
  «έ»ς ΝβΒΐονσίας τα ί£οΒα «ής Βίκης «αί
  τίλι,». ΔημοσΐΒνθήτω ή χαροϋσα διά «ής
  έν ΉΒακλβίφ έκδιΒομϊνης έφημεβΙΒος
  •ΆνΟΒθαιοις» διά τόν αγνώστου λιαμονής
  'ϋμμ. Ζ.ΦραγκιαΙουλάκην π^ός γνεοαιν «όν
  καΐδιά «άς νομίμονς συ«ε»ειαΓ, καλούμενον
  σονομα νά εμφανισθή ενώπιον «ού Βιά «ής
  ώς άνω άποφαοεαις Οιοβιίομένον ΕΙσηγς-
  «ον πβΟ[ Βιεύθννοιν «ής μοοιτιβ<» ΒιαΒ - κασίας «ής 6ιανομή(, ν«ωτέβο«ι κα'ά τ&ν Βιοοιομ&ν ΠΒΐοτοοικον «ο· ΠραιτοΒιιιπΙον Ήρ,ακλεΙοτι καί τι υιού κωλνρμενον «ού άμεοαις άΒχαιοτέβ0" καί ιϋΐα» καϋεΕής καί έν τφ Κα«αστήμαιι «βϋ Πρβτοβικίίου Η¬ ρακλειον την Ι6ην Φεβοοναβίον 19)2 ήμ'- ραν Τβίτην χΐΐ ώβα» II κ. μ. νομίμως ό- Βΐσθείοας διά τής ϋπ' άΒιθ. 18 τον 1932 «Β°εβφς «ιν Είοηγητοϋ ΐούιθτ, Ινα «α- Βαστή κατά «ήν δρκισιν «ήν διά τής απο¬ φάσεως ταύτης διοριζομένων ΧΒαγματογνεΐ- μόναιν άλλας ςύκοι όβκιοθήοονται καί ή Έν ΉβακλίΙφ «ό 29 ΊανοιιαβΙου 1932 Ό έκΒονς πλπβεΕιύσιος βικηγόρος «Αν έναγόντων, κιλούντων ΝΒΐπαοαγγιλΙόνΐων. Γ. Βλκστίς ϋ ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ο. ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΣ-·λΑΙΕΥΤΗΡ' Μετάχηβεν έν τβ *ί« ΜβλεΡυζί- ον χβΐ δεχίτβι έν τβ Οολνκλινιχϋ Ηρακλείου χ«Β' έκαστην 10-12 χαΙ *ν τβ χλινιχβ χ. Ποινιεινβχη. —Ναυάγιον Ιστιοφόρου. Τβ υηβυργιΐον τβν Ναυτιχβν δια τη- λεγραφήματβς κρός τα Λιμβναρχεΐα γναιρίζει βτι τβ Ιστιοφόρον «Τα(ιάρχη<» φεοβν φβρτίβν ελαίου έναυανησεν είς Αύλέμβνα πνιγίντ«ν δυβ έκ Τβΰ ηλη- τβυ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΗΣ ΔΗΜΟΚΠΡΑΣΙΑΣ Έκτίθεται είς φανεράν επαναληπτι¬ κήν πλειοοοτιχήν δημοπρασίαν ή ίκποΐ- ησις μ;βς φορβαδος τοθ Δήμου μετα τοθ πώλου αυτΐ}ς ώς χαΙ μπΧς λευκοφαΐου ήμίονος. Ή ΔτιμοπροισΙα διεξαχθήσεται νάνε* ρά είς τί Δημοτικόν Κατάσ'ημα Ήρα· χλεΐου την 5ην τε3 μηνός ΦεβραυαρΙβυ 1932 ημέραν Παρασ»ευήν καί ώραν 11 —12 κ. μ. χ αί έώπιον τής Δημαρχια- χ{ζς Έηιτροπής Ηρακλείου. ΟΕ οχετικοΐ 8ροι εισίν κατατεθειμέ· νοι είς τό Γραφείον τεθ Δήμευ Ηρα¬ κλείου είς την διάθεσιν παντός βουλο- μίνου νά λάβη γνώοιν Έν ΉραχΙε'φ τ^ 1 Φεβρουάριον 1932 Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Ανδρέας Παπαδόπουλος ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ ΕΜΜΙΙΙ. ΗΪΑ. ΜΑΤ1ΑΠΕΤΔΚΗ (Πράην Χαριλαου £τεφ«ν(δπ) Όδβς Ναρτάριιν (Ιναν«ι ταχνβοομεΐον) Πλήοης παρακαιαθήχη χημι¬ κήν χ«1 ΦαρμαχευτΐΝΐον προΐίντνν καί Σΐτεοιαλιτί. ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΤΜΟΠΑΟΙΩΝ «ΛΈΩΝ» Ικάσιυν ΤΕΤΑΡΤΗΝ 7 μ. μ. κατ' ευθείαν διά Πειοαιβ—-ΧαλχΙ· 8α—Αίδνφόν—Βόλον» Θεσσαλονίκην ΦΩΚΙΩΝ Ικασ.ον ΣΑΒΒΑΤΟΝ κ. μ. διά Ρέθυμνον—Χανιά—Πει- |αιβ—Χβΐχίβα—Βό1>ο»—Θιβααΐανΐχι·
  είς Πειοαιβ ΐαοοΊια'α Κυοιάχβς).
  Η ΟΙΝΑΠΟΘΗΚΗ Ί?μμ. Μαβκοολάκτ)
  (ΒαλιΚ—Τζαμί) βΙΒοπιιεΐ την πελατείαν
  «ής δτι επρομηθεύθη Ηρασιά εκλεκτά πα¬
  λαιά, Έπΐσης ενβ^σκει κα*ιΙς μεζέΒες τήϊ
  6 ίΊΙ άΐ
  —Τα έργα τής όδοποιΐας.
  ΆνακοΙνΗσιν τβθ ΟκβυργβΟ τΚς
  £υγχβινΗνί«ς (βεβαιοί βτι Οπεβληβη-
  οαν τελευταίας πρβτ&σεκ δια την ανα-
  χαινιοιν τβν έθνιχβν όδβν 3—4 ίενειν
  έτκιριβν. Ή Κυ0*ρνηοις μελετφ τας
  ηρβτάοβις τοτότας, έγκατελείψααα την
  Ιδίαν τής τμηματικής άναχαινΐβεοις
  τβν οδβν δια τής δικΒέσεοις Ιτηο(«·|
  ποσβϋ ϊσβυ πρός έκεΐνο τβ βκβΐβν βάΐ
  διιτιΒετβ δι« την τβχβχρεολντικην έ-
  {έφλησιν δανείβυ €50 έκατβμμυρίυν
  δραχμ&ν, πρβς τβ βηβΐβν άηέβλεφε
  το υηβυργεΤον χ«τ6ηιν της άηοτυχΐβς
  της τελευτβιίας δημοηραοΐας.
  Κατα τας αύτάς αναχβινύσεις ηδη
  δτβ δίδεται είς την Κυβερνησιν ή εΰ·
  χαιρί* τής βλοχληρΝΤιχϋς χ·ί ταχείας
  έχτελέσειις τβν Ιργιιν, βά έκιβιειχββ η
  έχτΐλεοις αΰτβν &»β τας οηοβαλοόοας
  κρβτάοεις Έτ«ιβ(«(, έφ' βοβν αί δι«|α·
  γομεναι διαηραγματεύοεις χεη«λ·Ί{βυν
  είς ουμφΗνίαν.
  —Πρός ανέγερσιν διδακτ,ηρίου Τ«·
  μπακίου.
  Κατ' αοφαλείς πληροφορίας μερίμνα
  τβδ ΎπβΗργβϋ τβν ΟΙχονβμιχ&ν χ.
  Μαρή έ(εββθη παρά «0 ΥιτβιιργεΙβο
  τϋς ΠαιβεΙ«ς Ινταλμκ 300 χιλιάβκν
  δραχμβν επί Ταμΐίου Ηρακλείου 4>ς
  βυνορομη τβθ χράτβνς πρίς ανέγκραιν
  διδαχτηρίου ΤνμκαΜΐβυ. Τό εΐραμενον
  Ινταλμα &κ' Αριθ. 2798 1{εδβ8η Ιη' β-
  νόματι τβθ ΈηιββΜρητου ΔημοτιχΒν
  ΖχβλείΗν Γόρτυνβς.
  —Συλλογιχά.
  Τ4ς προμεσημβρινός &ρα; τίς πβρ.
  Κυριακάς αυν ήλθεν ή ηλειονβτης τβν
  μελβν Τβθ παλαιοθ έυμβονλίον τβν
  Σύλλογον τβν Φιλελενβερνν είς μα¬
  κράν συνεδρίαν. Κατ' αύτην αντηλ¬
  λάγησαν οχεψεις ηερΐ άμίσου άναουατβ·
  σενς τβθ ΣυλΛόγου, κανταχββεν έπιζη-
  τβ»μ*νης Ας μελλβνσης να δικδραματί-
  σο σηβυβαΐον ρβλον είς την ένδ€κομ¬
  ματικήν μας χ«τάστ«σιν χ«Ι «ην ρββμι-
  σιν ζητημάτνν άμεαώτατα Ινδιαφκρβν-
  τειν την βλβτητα τβθ Φ«λελε»βε-
  ρισιιβθ.
  Πρές λήψιν σχετιχβν άηββάβεειν 94
  ίπαν»κληθ$ κ«Ρώς ηλπροφ«ρ«ομεβα τέ)
  βύτβ Σνμββόλιβν ε'ς νέαν συνεδρίαν
  έντβς τίς τρ. ίθδομαδΐς. - '
  —Τό εμπόριον ϋαΐ ή Έθνικτΐ Τρα¬
  πέζα·
  "Υπο τβθ Ιντα&Βα Ύκβχκταοταμα·
  τβς τής 'ΒΘνιχΑς Τραπέζης, καρεΧλη-
  θησκν β! διαφβρβι αύτββ πιβτβθχβιβηνς
  λάβωσι ύη' οφίν ταιν τα έ{ής;
  1) Ή καθυστέρησις μιας χαΙ μ*νης Π-
  μέρ»ς &χει σημ«οί«ν διβτι έξβνχύνεται
  τβ σόνολβν των καθυστερηοεοιν χ»1
  δημιουργ·ϊτ«ι έν '/·θηναις ίύχΐ άγαιΒη
  έντόπΜβις δια την άγβρβν ΉβακλΐΙο»,
  Ιχουακ <ας συνίπβιαν περιορισμούς κι· στώοεοαν, κκί λήψιν &λλ·ιν μίτρεΐν δθ 4 ρίστΜν. 2| Ότι κκβυοτίρηοις κλειβτερνν ημε· ρβν συνεκβινεται μιίκσιν π β «γρρβφήν Τήί «ιστώβεβίς. 3) Ευχνα» ανανΐύαεις γρ)τίοιν δέν εκι τρίκβντοιι εΐμη τβ ηβλβ δύβ. Εάν 6 ηιστβθχβς ζητήση περισσοτέρας «νάνε·· σεις, εχδηλώνει βΐκονουικήν στενοχ··· ρίαν χαΙ σννεκβς κεραιτέρ·· χρηοιμβ- ηοίησις «Ης ηιστάοενς άηανβρεβεται. 4) 'Κηίσης βΐ ένεργβ&ντες μικράς χα ταββλάς δι' βνοονέΐία.ν χά τη τβυ χε κανβνισιΐένβυ 30 β)β δια τάς άνανεή σεις δέν βα δύνανται νά σννακτΜβι νί« δανεια χαί, 5) Τ* χαθυθτερβΓντα γίαμμάτια 8· βΐδκντκι ηετα 4 Αρείας είς τβν διχη· γβρβν. Τό νεοαγοραοθέν ηολυτελέοιατον μέ¬ γα θαλαμηγον «&ΟΝΙΟΝ» τβθίν ποος βΐυηυοέττιαιν «τίς γοαμμΰς Κβή· τ,-ς·— Θεοσαλονίχιις, β' αναχωρυ »αχιι· κως Ιξ ΉοαχλεΙου ίχάστι,ν Πέμπ«τ]ν 11 κ. μ. διά Ρέθυμνον, Χανιά, Πεΐ ραιά,Βόλον, Θισοαλοτ(χ«ιν. ("Αφιξις ιΙ| Πειραια* Πή ί)
  1
  «
  ι
  Λ
  ΕΙΔΗΣΕ1Σ -ΤΗΛ/ΦΗΜΑΤΑ
  ΒΛΡΥΣΗΜΑΝΤΟΙ ΔΗΛΟΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  ΕΠΙΔΕΙΝΟΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝ ΣΑΓΓΑΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
  Τό Γραφείον ΤυΛου διά τηλβ-
  γραφήαατό; χον πρός τάς Γενικάς
  Διοικήσβις καί Νομαοχίας ανακοι¬
  νοί τα χάτωθΐ'
  Τηλβνοάφημα έκ Παρισίων ά
  ναφέρβι δτι ό Πρωθυκουργός κ
  Ββνιζέλος αναχωρεί αυριον (σήμβ'
  ρον) Τετάρτην έπιστρέφων κατ'
  ευθείαν είς Αθήνας, ματαιωθβί-
  οης της μβταβάσβώς «ου είς Γβ-
  νβύην.
  Τα αό«ά χηλβγραφήματα άνα
  φέοουν δτι είς δηλώσεις τού ό κ.
  Βενιζέλον ετόνισεν δ τι δέν είναι
  δυνατόν «ά άνακοινωθή ουδέν
  διά τα οί νθνομικάμαςπρό της καθό
  δουβίς Έλλάδα τοΰ κ. Νιμάγιβρ
  δατις θά διατυπώση, τα συμπβρά
  σματά τού.
  Απαντών βί; τάς κατηγοοίας
  περί έρβύντις των οίκονομικών
  μας, την οποίαν εζήτησεν ή Έλλη
  νιχή Κυβέρνησις, υπέδειξε σχβιι
  κώς τό παράδβιγμα «ής Γβρμανίας.
  Περαιτέρω έΐόνισβ δτι άποκρούβι
  την τακτικήν «ών Κοατών έχεί
  νων «ών άρνουμένων νά πληρώ-
  σουν τα χοέη των. Ώς πρός τό
  σχέδιον Μαξίμου εδήλωσεν δ
  τι ουδεμίαν τοιαύτην προ-
  «οβουλίαν θά αναλάβη ποκέ ή Κυ ■
  βέρνησις ενδιαφερομένη μόνον
  δποος έξβτασθοΰν υπό των ένδβδει-
  γμένων τα οίκονοαικά μας ζητή
  ματα καί ύποδβιχθώσιν αί προσή
  κουσαι λύοβις.
  ΔΙΑΨΕΥΑΕΪΑΙ Η ΙΑΡΑΙΤ8ΣΙ!
  ΤΟΪ ΥΠ8ΥΡΓ8Υ ΤΗΣ ΔΕΡΙΠϋΡΐΑ!
  Κατ' έγκύρονς άνακοινώσεις ή ά
  ναγραφεΐσα παραίτησις τοβ υπουρ
  γοθ «ής 'Αβοοπορίας κ. Ζάννα, εί
  νβ άνακριβής.
  ΉΑΙΣΪΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΑ ΧΕΙΡΟ
  Η ΝϊΑΣΤιΊΙΪ ΕΝ ΤΗ ΙΠ0-ΑΝΙΙ6ΑΗ
  Τηλβγοαφήματα έκ τοΰ έξωτβοι
  κου άναφβΌουν δτΐ ή κατάστασις
  βίς την "Απω Ανατολήν έξβλίσσε
  ται επί τα χβίρω
  Είς Σαγγάην κατέπλευσεν Άμβ
  ρικανικά πολβμικά μβτά στρατοΰ.
  Έπίσης ΊταλιχαΙ καί Αγγλικαί
  ναυτικαι μσΐοαι.
  Τα αύτά τηλβγοαφήματα άναφέ
  ρουν δτι οί Ίάπωνβς βχουν συγκβν
  τοώσΐ) σημαντικόν στοατόν πςάγ-
  μα πού προκαλβϊ φόβον βίς τάς
  μεγάλας δνάμβις. Ο φΐλοπόλβμος
  όογασμός των Κινέζων έξακολου
  Φεΐ. 'Αποστέλλον ΐαι Κινβζιχαΐ
  στρατιωτικαί δυνάμεις μβτά βα
  οέοος πυοοβαλικοΰ βίς Σαγγάην.
  Όλόκληρος ή Κινεζική ουνοικία
  τής πόλεως περιήλθεν βίς «ούς
  Ίαπωνας. οϊτινβς τ«φε«ίζουν Κινέ
  ζους ώς άναμιχθβ'νιας είς «ούς φό
  νους Ίαπώνων.
  Ό Κινέζος άντιηρόοωπος βίς τό
  Συμβούλιον τής Κ. Τ. Ε. εζήτησε
  την εφαρμογήν τοΰ καταστατικόν
  τής Κοινωνίας, καθόσον οί Ίάπω
  νβς παραβιάζοντβς την επελθούσαν
  άνακωχήν επετεθησαν πάλιν κατά
  των Κινέζων διά τβθωρακισμβνων
  αύτο κινητών χαί πυροβολικοΰ.
  Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ~ΑΦΟΠΑΙΣΜΟΥ
  Τηλβγοαφήματα έκ Γενέυης ά
  ναφέοουν δτι σήμβοον δοχβται των
  εργασιών της ή Διάσ.ΐβψις «ου ά
  φοπλισμοθ. __
  II
  Ι.ϊιΣΤ.ΙΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΈΖΗΣ
  ΚΟΣΜΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
  Ή τραπέζα Κοσμαδοπούλου πβ
  ριήλθβ βίς οικονομικάς δυσχβρβί-
  ας Ή διεύθυνσίς της εζήτησε πά
  ρά τοΰ ύπουργβίου 'Εθνικής Οίκο
  νομίας όπως μία των τραπεζών
  αναλάβη την εκκαθάρισιν τοΰ άκι
  νητοποιηθέντος ένεργητικοΰ της
  ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑ
  ΛΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΟΝ ΑΙΟΡΟΟΊΝ
  ΤΗΣ ΚΕΗΙΡΙΪ8Ϊ ΑΡΤΙΡΙΑί
  Έν σχέσει πρός «ά γοαφένια
  προχθές έν κυρίω δοθρψ μας διά
  «ήν κατάστασιν τής Κεντρικάς άρ
  τηρίας καίβίδικΔς τοΰβββλαμμβ'νου
  πρό «ών Μαλλίων τμήματες αυτής
  ελάβομεν χθές παρά τής Γβνικής
  Διοικήσεως Κρήτης την κάτωθι
  ανακοίνωσιν:
  «Κύριβ Διευθυνταί
  Σχετικώς μέ τό έν τ{| υπό χθεσι
  νβ ήμβρομηνία άαθρον τής έφημβ
  ρίδος ύιιών. πβρί τής καταστάσβ-
  ως «ής κβντρικής άρτηρίας Ήρα
  κλβίου—Νεαπόλεως, γνωρίζομεν ύ
  μΐν δτι διετάχθη ό αρμοδίας Νομο
  μηχανικόςνά υποβάλη σχετικήν μβ
  λβΊην πβρί τής απαιτουμένης δαπά
  νης, διά την πρόχειρον έκιδιό^θω
  σιν «αύτη:, συγχρόνως δ' εζητήθη
  παρά τού'ΥπουργβίουΣυγκοινωνίας
  καί ή σχβΐική πίστωσις.
  Ό Ύπουργός
  Γβν. Διοικηττ,ς Κρήτης
  Ν ΑΣΚΟΥΪΣΗΣ»
  41 ΛΗΜΙ0Ρ12ΙΑΙ_ΕΞΙΓαΓΒΣ ΕΑ1Ι8Υ
  Τό 6κουργεΓον Γεωργίας διά τηλιγρα-
  φη*|ΐαΐό( τού κρός τε6; χ. μ. Νομάρχας
  Χβνίβν, ΡεΘόμνη-, ΉραχλιΕοιι καί Αγ.
  ΝιχολάΌυ γν(βρ(ζ« 8τι 8ι' 4ί ληρον
  την Κρήτην κατ«τίθΐ)σα^ εί: Άθήνα,
  βντιηροσφοραί μόνον 5ε_ 50.000 ό 4άδα<, Ιλα'ου ίη χοθ ΝομοΟ Δισςθίου πρό 4 50 Αί δημίΛρβσίϊΐ Ηχ έκαναληφθοθν ουμφώΐΌ»; τ2 τελευταία ηαοαγββφφ δίθοου ϋχτου τ^ϊ'δυικηίύζ»»; 4646 καί 11796 8ια την άνιθ'ερβ ποσίτητα χ>1 8Γ ετέρας τοιαύτας ίφ' ίσον χατετέ-
  0ΐ]9αν βν τι προσφοραί.
  ΤΑΣΣΟΜΕΝΗ ΥΠΟ ΤΗ! Ε8ΝΙΧΝΣ ΤΡΛΟΕΖΟΣ ΗΡϋΟΕ ΜΙΛ
  ΤΑΚΙΟΟΟΙΗΣΝ ΤΟΝ ΕΚ ΜΙΣΟΟΜΑΤΟΗ ΙΦΕΙΑΟΗ
  Ή Έβνιχλ ΤράΛίζ* &ηϊοτιικ χβές
  πρός ηάντβς τβύ« έκ κβτοχήι άνταλλβ
  {ίμ«ν ΑιιινήτΜν ο?βιλ«τ«{ μιοβΜμ&τειν
  την κ&ταιθι ηρύακληαιν:
  Ή πιχτίρκ Τραπέζα άν«γνυρίζβοσ«
  δτι ύι& τ»{ βημιριν·; δυαχ·ρ·Ι; βΐκο
  νομΐΜας α»*6(ι**ς, ϋ άμεσος κβΙ |{ 6
  λβχλιίρβυ <£βφλησΐ( τ«ιν π»ρ' ύμύν χά βυοτερβυμίνβιν ένβικΐυν ίκινητβυ 6>
  Λτβ Ματοιβλιητική, Α &σκησις οέ των ε-
  ηιτρεπομΐννν πιιοπκΑν μ*'ρ«ν χ*1
  6ιύΙίϋ{ όι« τοθ Δημοσίου ταμείον μβ!
  φυλ>Μ(β(«(, δλκς «ντίθϊτος τβν βρχών
  κιχΐ κκραδβοΐΜν «δ Ίδρύματο.-, «Ιαη-
  γΑθη είς την Κεντρικήν «ν Αθήναις
  Επιτροπών κ«1 οΐίτη ενέκρινε £κη«
  π«ραβχ»βίί ή εΰκολΐα της τμημβτΐΜΐις
  έ{βφλΑβ(&>; τής οφείλη; σ«<, δια τής υ· πογοαφΓς σχπτικβυ αυμφ&ινητιχοθ, κ>
  θορίζβντςς τβν τρέχον χαί χρόνον 1{ο·
  φληβινς, ιπίαΐις δέ ίκκς μίχρι 31 ής Δΐ-
  κ(μβο(«β 1931 μή ίπιίβρυ» θβ π οριιλη
  σας βϋ<·η μέ τόκβνς Μαθυοτερΐιαΐ&ς Μρές τβθτο χβλβυμιν ημάς 2η»ς έν τό( δ>Η« ημιρβν άηβ τΑς έπιόβα·ο>ς τής
  πειρβύσης, προοπίθπτί είς τα Γρ«Φ(Ια
  τής Τρβπιζπς (Ύηηρΐσΐβιν Δι«χ··ρ{βΐΜς
  ΆνταλλβιζιμΜ») χ«Ι άηοίεχΒήτΒ την
  ηαρεχβμενην «Ις 6μ&ςδι·υκολυνσιν 6-
  πονρΑφοντις τέ βίκ«1βν 6πβσχ·τΐΗ«ν.
  Έν πιριητήβιι *α& Ην δέν ηροΒβμο-
  ηβιηθηΉ ν" άηβδ·χβϊ|τ« την άνειτϊρ·*
  Δι·»κ6λννσιν δια της ί»ΐβνρ«»ή5 τοθ οί
  κΐίου συμβ·ινητικο& ίντίς τής ιβοοβμέ
  νης προβεαμίβς, δέον νά οημχώσητε η
  λί>* δτι θά Δκ<.χρ(«βήτ> διβι η«ντές νβ
  μΐμου μιαου, ού μόνον ·Ις την ε£ 6
  λβκλόρβυ Μκταβολήν τής όφΐιλή; σβς
  μβτβ των σχΐτικί,ν τβ»*ι·, άλλ« μ«ι
  είς την ένκ>τάλ*ιφιν τοθ μιαθΐου ίφ'
  ίαβν τουτο κ«τ·χ(ί«ι ιΐσέτι παρ'
  Ι 010.1112 ΚΑΙΡΩ} 2ΚΜΕΡΙΙ Τ0 ζΗΤΗΐνΐΑ__τογ ελαίου
  II
  ΦΟΡ8Α0ΠΠΙ ΑΙΕΥ.ίΑΥΙΙΕΙΣ
  ή τή* πρωίαν χ^ί προχθέ; ή
  Ιη τ%ί έξουαιοδοτήοευς έκιτροηή ή
  6αο!α έπιλήφθΐ] Ττ]( έπεζιργασΐας τοθ
  νοαοοχε&ίθϋ περί φορολογικβν διΐκΜθ-
  )ύν3ΐ(β». Έκιιδή έ»ρ!θι? άναγκαΐΐ ή
  ηαροχή έ« μέροικ τοθ χ. 'ΓπουργβΟ
  Αριομέναν ^έπιξηγήοεβν, ή έπιτρο-
  ηή άνιβαλε την βυνέχσιν ττ]ς έπιξιρ
  γχοΐις τοθ νομοσχεδιον διά την Ιρχομέ
  V
  ην Πεμπτην. -^
  Έλκΐζιται μέχρι %%ς ημέρας ηυιίίς 6
  %. Μ»ρτ]ς, Ιξιρχόμινος έχ τοθ «Ε6?!γ
  γελιομοθ», θα δυνηθή νά κβραοτ^ εί
  »ήν βυνεδρΐαην χί)ς έκιτροκτ]ς ή, ΛΧΧος
  Τό ΆαιβοοσΜοπιΐιν Αθηνών διθ το
  Αίγοαφίμαΐός ιου κοός τα Γβσογικα
  Ιηιμβλΐΐ»τ5οια χαί Λιμβναοΐεία γνωοΐζβι
  8ιι δ κιθανός καιρός στίμίαον Τε.άο·
  την φίθΕ«αι είς δλό «ληοον σχβδόν την
  ΐώοαν αϊθθιος ή χαιά οιαλίίμμαΐα νβφβ
  λώδ-ς, άνβμοι βοθΒίιον 8ος ουιιχών δι
  βυθύνσβων, ασθ«»εΐ; ή μβίθιοι.
  ΤΙ ΔΙΑΤΑΓΜΔ ΠΕΡΙ 2ΥΗΙΤΙΙΙ
  Τί Υπουργικον 2υμβοΔλιον δηίγραψε
  ιό υπό τής αρμοδίας ■οινιβ;υλευτικί)ί
  επιτροπήν χυρβθέν νομοθιιικίν διάταγ-
  μ-χ περί ϊχτίχτιαν μέτρην χοιν»νιχτ]ς
  προνοίας. Διά τβθ διατάγμ·ϊΐος τού
  προβλέπιται, ώς γνβοτον ή ηαροχή
  ηϋημάτων «αί ή όργά»βσ:ς συσ^
  υπό των δήμβν χα( χοινοτήτβν είς τού,
  ίπάρους δημότας. Διά την λειτουργίαν
  τβν ουοαιτίων ή την παροχήν είδ&ν
  πρός ΐ«υ; άκορους θα έφίρμΐσΒζ ή φο
  ρολογί:» 5 φ καΐ ή δποχρεβιική ίΐοψί-
  ρά τβν πλουαίιον.
  ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΖΙΜΑ ΚΑΠΝΑ
  Κατ' α5μοδίαν ανακοίνωσιν ίντος τβν
  αρχδν τοθ Φιβρουαρΐοιι θά Ιχη πιρατω
  θς έξ ολοκλήρου ή εξαγορα τΑν ίμπο
  ριυοίμβν χαπνην παλαιών Ισ·3δ«ιδν ττ)(
  Μακεδονία;. Ή έηεξιργαοία αύ'βν θ'
  αρχΐιη ε69υ; αμέβνς. 'Ανολιύ3αις θ'
  αρχίοη ή έξαγορά τβν καπνών τί]; λοι
  πή( Ελλάδος.
  ΑΙ ΕΝΟΡΙΑΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ
  Πλη·ο^5ρο6μιθα βτι ή Μητρόπολις
  Κρήτης κροεκήριιξεν ί»λογ*ς ένορΐβχβν
  επιτροπών δία την 28^ Φιβρουαρίου.
  5χ·τι«<) προκήρκ&ί (ϋ ίημοοκυθς έν Κατόπιν παραπίνων χ^ς έπιτροπί;ς Ιλαιοπαραγωγών Μεοααρβ; πεΐί ή; έγρα φομεν χΗέτ, 6 η. Νίμίρχη: διά τηΧ§. γραφήματός τού πρός τή* Γενικήν Διοί¬ κησιν παρα«αλιϊ !π»γ, εάν δέν εϊκαι δυ¬ νατόν νά {ξαγο?αοθ$ τό διά μειοδοτιχοθ δΐΐγωνιομ.Ο έξ*χθτρ2με.ο< ίλαιον πΐρά τνν παραγαγβν, εξευρεθή τουλάχιστον τρίπος πρός ανακούφισιν τούτων. ΓΕΟΡΓΙΚΑ Π' ηροφορούμεθχ 8τι ή Γίωργΐκή Σ<ο λή Μεοοαρβς Ιπρότεινε την τοποθέτηβιν ιίς την Χΐον Τ3θ είϊικοθ έλαιοχλαδιυτοθ ». Ήρακλί) Κουχο,ιλάχη Κίς τό Ααοτίθι οί γεωργικοτ συνιται ριομοΐ προαεφέρθηααν νά συμίίλουν με τα ττ]ς Γεβργιχτ)ς Υπηρεσίας δια την ίνοικοδίμηοιν την έλαιοδιξαμινβν. Ό μ. 2χκελλόπουλος παρεκάλεσε τό <κεΙ ΙλαιοτοιμεΙον νά ουννέξη την θιιαν ώ Ο ΓΕΝ- ΔΙ01ΚΗΤΗ2 Έ,ιβί τοθ αρξαμένου μψΐς θά μιΤΒ βϊείς 'Αβήνβςδιά διαφορα ζηΐήματοι τής Κρήιης, δ Τΐτουργος Γενιχός Διοι κητής Κρήτης χ Νικ. Χ. 'Ασκοότοης. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΑΕΑΤΙΟΝ ΧΥΝΛΛΛΑΓΜΛ ΑΙοει 'ΑηλΙβΙ Δρΐ. Λίρα Αίγυπτον Δολλΐριον Α>βέ«τα
  Φααηισν Γαλλικόν
  Φιορίνι Όλλανοία
  Γβόσι Κ«ν)λιι·{
  268.-
  275.-
  77.60
  3.83
  3.0
  31 16
  15.-
  ΙΙ.ΙΙ
  275.-
  385,-
  78.-
  4.03
  31. 50
  31.55
  ΓΓΡΩΙΝΗ
  Η ΣΙΝΟΐΑΠΩΝΙΚΗ ΡΗΞΙΣ
  ΛΛΜΒΑΝΕΙ ΑΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
  ΕΚΚΕΝΟΥΤΑΙ ΤΟ ΝΑΓΚΙΝ
  II
  ΣΙΓΙΛΗ Β5ΜΒΑΡΑΙΖΕΪΑΙ
  ΑΘΉΝΑΙ 2 Φεβρουάριον
  (τοϋ άνταποκριτού μας).—
  Καθ* α τηλεγραφοΰν ή Σινοϊα·
  πωνική ρήξις λαμβάνει διαατά-
  «εΐί. Ή πόλις Μαγκίν είς την
  οποίαν έδρεύει καί ή έθνικιστι-
  κή Κινεζική Κυβέρνησις έκ*ε-
  νούται έαπευσμένως» άηειλου-
  μένης τής καΤαλήψεως ταύτης
  υπό των Ίαπώνων.
  Ό βομβαρδπμός τής^ _αγ·
  γάης λόγω των *έρ ξ αυτής ώ-
  χυρωμένων Κινέζων,έπανήρχι-
  σε σφοδράς άπό ξηράς καί θα¬
  λάσσης.
  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΙ Τ1Ν ΞΕΗΟΜ
  ΟΡί!ΒΕΥΤΟ]!__Ε]Σ ΤΙ
  XI
  Ο
  1 Ι1Π1ΝΙΑ ΕΙΝΠΝΕΝΛ1Τ1Σ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Φεβρουαρίου
  (τού άνταποκριτού μας).—
  Σημερινά τηλεγραφήματα βε¬
  βαιούν ότι οί έν Τόκιο πρε¬
  σβευταί των Μεγάλων Δυνά
  μεων διεμαρτυρήθησαν άπό
  κοινού είς την Ίβιπω-,ικήν Κ,υ-
  βέρνησι-· διά τάς πολεμικαις ε¬
  νεργείας της έν Κίν«. Ή Κυ¬
  βέρνησις απήντησεν Οτι σκοπός
  αυτών είνε ή περιφρούρησιςτών
  αυμφεοόντων τής Ίαπωνίας χαί
  ή πρόθεσις νά .τα εξασφαλίση
  δια παντός τρόπου.
  ΤΑ ΟΕΡΙ Ο1Ρ1ΙΤΙΣΕΟ!
  ΤΟΥ ΥΙ1ΥΡΤΟΥΑΕΡΙΗΟΡΙΑ!
  ΑθΗΝ 113 Φεβρουάριον)
  (τού άνταποχριτοϋ μας).—
  ' %νεγράφηι«ν κα>· σήμερον
  πληροφορίαι περί παραιτήσεως
  τού Ύπουργού τής 'Αεροπο-
  ρίας κ. Ζάννα. Τα αναγραφέν¬
  τα διεψεύσθηααν.
  Συνεπεία τού Θορύβου Ον ε¬
  δημιούργησε αντιπολιτευομένη
  εφημερίς επί τού ζητήματος,
  προέβη είς δηλώβεις χθές ό
  άντΐιερόεδρος τής Κυβερνή¬
  σεως κ. Μιχαλακόπουλος τονί¬
  σας ότι ουδείς λόγος υφίσταται
  παραιτήσεως τθΰ κ.Ζάννα.
  νεαΓ φιλελληνικλι
  δηλωσεισ του κεμαλ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 «Φεβρουάριον)
  (τού άνταποχριοτύ μας).—
  Τηλεγραφοΰν έκ Πέραν ότι ό
  Κεμάλ εδέχθη σήμερον είς ά·
  χρόα^ιν τούς χ. κ. Παπανασταν
  σίου καί Μυλωνάντονίσας κατά
  την συνομιλίαν ότι οί «Έλλη-
  νες διά τήνΤουρκίαν είνε έθνος
  αδελφών.
  ΠΟΤΕ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ
  Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
  Ι> ΘΗΝΑΙ 2 Φεβρουάριον
  (τού άνταποκριτού μας).—
  Ανεκοινώθη ότι ό κ. Βενιζέ-
  λο,ς έπιστρέφει έξ Εύρώπης τό
  προσεχές Σάββατον.
  ΜΝ ΜΟ.ΥΝΟΗ ΔΙΑ ΤΟ ΒΥΙΙϋΕΚ
  ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Φεβρουαμέ·
  ο» (τού άνταποκριτού μας).—*
  Σήμερον έτελέηθη μνημόσυνον
  των νε/ρών τού βυθισθέντοε
  Άγγλικού ύποβρυχίου πρω-
  τοβουλία τοφ Υπουργείον
  ΝαυΤΐκών.
  Η ΤΙΜΗ.....ΤΗσ'ΆιΡΑΪ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Φεβροοαρί*
  Ου (τού άνταποκριτοθ μας).—
  Ή^ίρα ετιμάτο σήμερον φρανγ
  9%