99111

Αριθμός τεύχους

3081

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

4/2/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ι-2ΪΝΚ
  ■ΗΡΒ
  «ΙΔΙΑΣ!»!»
  II V
  Ι Ι *ε»^
  ΓιΡΙΑΙ ΤΟΝ :
  'ΤΟΗ Ε]Σ ΐοιιΐ}
  ΜΙΑ ΕΙΝΕ «ΝΕΝ11ΤΙ!
  » ΑΙ
  μ»,) ^
  τι οί εν Τόχιο «
  των Μεγάλων
  ιεμαρτυρήθη,»ν ί
  ς *ην 'ΐακωή
  ς η
  διά τάς μ
  «»ΐς *ν Κίν*. ·Η
  απήντησεν ότι
  »ε η περιφρούρ
  •των τής
  ις νθ. ,τΑ
  ί>ς τροπου
  ΪΕΡΙ ΙΑΡΑΙΤΙΣΕΙί
  ΙΥΡΓΟΥ ΑΕΡΙΗΟΡφ
  ·* % Ι *
  ,νταποκριτοδ
  ρηιαν κ«Λ οήμ,ΐρβί
  ρίαι περΐ ποτραιτήβι^
  ϊυργοΰ τής 'Αεροι»·
  ζ,άννα. Τα άναγραφίν·
  ύσθησαν.
  ι(α τού θόρυβον δν .·
  νηαε αντιπολιτευομένη
  έ «Ι τού ζητήματι
  είς δηλώαεις χθές ό
  δρος τής Κυβερνή'
  Μιχαλακόπουλος τονί·
  ύοείς λόγος υφίστατ
  ιεως τοδ χ.Ζίνν».
  ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΚΑΙ
  ΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ
  |»ΑΙ 1
  ίνταηοκριοτΰ
  ιφούν έκ Πέραν «γ- ,-
  δέχθη σήμερον εις *
  εούς κ. κ. Π*τι*νι»βν«»
  Μυλωναντονίβ»ς «*"
  μιλίαν ότι οί '&»*
  ήνΤουρκίαν είνε *«°< Ε ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ V ΑΙ 9 Φεβρου*Ρ{^ νταποκριτοΰ »»■·»':, »ώθη δτι ό κ .ρέφει έξ Εύρώ«»; ; Σάββατον. ΥΝΟΝ υ» ΤΟ Ο]Ι|η|| (ΟΝ ΥΠΟΒΡΥΧ'0" ·* Ρ<>*"1ί
  ΙΜΗ_ΙΗΣ ΑΙΡΑΪ
  ΛΙ *—^ —■ |< ετιμάτο οϊμ··Ρ°* ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ν ΠΕΜΠΤΗ 4 ΦΕΒ)ΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ — ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΝ ΑΡΙβΜΟΞ ΤΗΛΕΦΟ.ΝΟΥ 18 ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΛΡΕΑΪ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916 ΕΤΟΣ 17ον.- ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.081 Η ΣΚΑΠΑΝΗ ΚΑΙΤΟ ΠΤΥΟΝ είμεθα διόλου ίκανοποι- ημένοι άπό την δοθείσαν υπό τού κ- Γενικού Διοικητού α¬ πάντησιν είς τό περΐ κεντρικής άρτηρίας άρθρον μας. Καί δέν είμεθα ίκανοποιημένοι έφ' όσον τό ζήτημα λαμβάνει τόν δρόμον τής έλληνικής γραφει- οκρατίας, καί όπως, άλλαχρο- νίζοντα θά περιμένη κ*1 αυτό μ.έ την σειράν τού 'λύοιν είς κά- ποιον χρόνον τ.ούλαπο τού υ¬ πουργείον) Συγκοινωνία; είς τό οποίον, συμφώνως τώ έγγρά- φω τού, προσέφυγεν ό κ. Γενι χός Διοικητής. 'Λλλά τί υπεδείξαμεν, τί έ- ζητήσαμεν ημείς καί τί είπο¬ μεν; Άπευθυνόμενοι πρός τόν κ. Υπουργόν Γενικόν Διοικητήν Κρήτης διεξετραγωδήααμεν την φθοράν την οποίαν υπέστη «αί καθημερινώς υφίσταται ή κεντρική άρτηρία, τάς τεραστί¬ ας ΧΡηματικάς ζημίας τάς ο¬ ποίας τό κράτος θά υποστή, τόν άμεσον, τόν φοβερόν κίν¬ δυνον τόν οποίον διατρέχουσι οί επιχειρούντες την διαδρο¬ μήν της πολίται, καί τνδν άμε· οον, την κατεπείγουσανάνάγκην τής επιδιορθώσεως της. ν£χει καταστή — έγράφομε · περίπου—χαθολοχληρίαν άδιά- βατος ή Κεντρική άρτηρία είς μήκος τριών χιλιομέτρων καί είς ολόκληρον *ο> ««•^Ρ^-μ»»
  «όν «μημα ΙΜΓα)Λΐων-τ>-_ττθΐλ{
  δος, ένώ πρό πέντε μόλις ήμε
  ρών τό αδιαβατον μέρος περι
  ωρίζετο,είς εκατόν εντεύθεν χαί
  έτερα εκατόν ή διακόσια εκεί¬
  θεν των Μαλλίων μέτρα.
  ΠΓροχθές άχόμη έν τή κυριο
  λεξία εναυάγησαν είς την λα-
  βπώδη αυτήν χόλασιν δύο γ
  τρία αυτοκίνητα, ίσάριθμα ά-
  νεχράπησαν, άλλα χατεστράφη-
  βαν σχεδόν έξ ολοκλήρου καί
  άλλα έξακολουθούν καταοτρε
  φόμε-να ώς ότου μίαν ωραίαν
  πρωΐαν Θά μάθωμεν ότι διεκό
  πή ή συγκοινωνία καί καθ* ό¬
  λην την γραμμήν ένεχρώθη χά-
  θε ΐχνος ζωης καί κάθε εξυπη¬
  ρέτησις τού διεξαγομένου δι1
  αυτής έμπορίου καί κάθε συ
  ναλλαγή τού Ηρακλείου μετά
  των άνατολικών τής νήσου μας
  διαμεριβμάτων.
  Καί τό χειρότερον—έσυνεχί-
  ζομεν—είναι, ότι τό κακόν χά
  θημέραν χειροτερεύει, αί γενό¬
  μεναι επί μακρόν χρονικόν δι-
  άστημα, έπιχωματώσεις όλο
  καί καταστρέφονται καί αυριον
  όχαν Θά φθάσωμεν είς τα άν-
  θρώηινα Θύματα, θα χρειασθή
  νά δα»ανήσωμεν—-ώς κράτος—
  τα δεκαπλάσια ΐσως« διά νά έ-
  παναφέρωμεν τα πράγματα είς
  την προτέραν των θέβιν.
  Διά νά μή φθάσωμεν λοι-
  πόν έκεϊ, έπιβάλλεται μία
  έσπευσμένη έπιδιόρθωαις των
  έδώ καί έ»εί κατεστραμμένων
  μ&ρών, ^ί'τε διά τής έπιβτρώ-
  αεως των συσσωρευμένων καθ'
  όλον τό μήχοςτής όδού βχίρ-
  ρων, είτε διά προσωρινών πε-
  τρωμάτων καθ' όν τρόπον άλ¬
  λοτε εγένοντο άλλούπαρόμοιαι
  κατεπείγουααι έπιδιορθώσεις.
  Χθές είς απάντησιν ό κ. Ύ·
  πουργός Γενικάς Διοικητής
  Κρήτης μάς πληροφπρεί ότι
  διετάχθη ό άρμόδιος Νθμομη
  χανικός νά μεταβή επί τόπου
  πρός σύνταξιν τής σχετικής
  πρός την άπαιτηθησομένην δα¬
  πάνην μελέτης καί ότι εζητήθη
  ήδη, παρά τού ύπουργκίου
  _ίυγκοινωνίας ή σχετική πί¬
  στωσις.
  Είς κάθε άλλην περίπτωσιν
  τό ξηρόν έγγραφον τού κ. Γενι-
  χού Διοικητού θά άπετέλει
  ΐαως μίαν παρήγορον λύσιν διά
  τθύς καθ* εκάστην ύφισ,ταμέ-
  ν<6»4 #«·ί> «άν-δε*να, πό'λίτας.-
  ' Αλλ'είς την παρούσαν στιγ¬
  μήν την λύσιν πρός ικανοποίη¬
  σιν όλου τού κόσμου ό οποίος
  ύηοφέρει καί κυριολεκτικώς
  μαρτυρεί χαί καθημέραν χιν-
  δυνεύει νά αυντριβή ή νά θανάτω
  θή επί τόπου εξ αίτίας τής έξα
  θλιώσεως τής τόσον οιαβατικής
  όδού των Μαλλίων, την λύσιν
  λέγομεν ειμπορεί νά την δώση
  μόνον ή σχαπάνη καί τό πτύον.
  •Όλα τα άλλα, διαταγαί,
  μελέται, πιατώσεις, έγγραφα,
  χπαντήσεις καί άν δέν άποτε-
  λούν έμπαιγμόν, δέν έξυπηρε-
  τούν» δέν προάγουν τό καλόν
  τού τόπου αυτού, ό οποίος έ,·
  χει δίκαιον νά αξιοί καί χάποτε
  θετικώτερα πράγματα χαί άμε
  σωτέραν την εξυπηρέτησιν τού.
  Α. Μ. 2.
  Η ΦΑΜΠΡΙΚΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΝ
  Λαμβάνομεν «αί βύχαοίστως δη-
  μοσιβύομβν την ακόλουθον έπισνο
  λήν:
  Κύριβ Διβυθυντά,
  Σάς σφίγγω τό χέρι δι' δσα έ·
  γράψβτβ πρό ήμεοών πβρί έκλογι-
  κων βιβλιαρίων. 'Αλλά καί σάς πά
  ρακαλώ νά λάββτβ υπό σημείωσιν
  μερικάς εισέτι -ληροφοβίας μου,
  ήλιβυμένας άπό άδιβκο«α ω«α, χρη
  σίμονς δμως διά τοΰς έχοντος τα
  Ιδικά «ών ώτα κβκλβισμένα
  Τό προσκλπτήριον πρός άπόκτη
  οιν βιβλιαοίων είνε νβ«ιπόν. Κα-
  νβνα δέν έξαιοβί καί κανένα δέν
  θέτει δι' ουδένα πβοιοοισμον Ηρ¬
  χισεν άπό τίιν βίρηνιχτΐν Άλικαρ
  νασσόν, έπβξβτάθη βίς τάς έκτός
  τής πόλεως πολίχνας, διέβη συνοι
  κισμούς άπλοΐκών «αί άνιδί
  ών μή ψηφοφόρων τϋί πόλεως
  καΐ Ιφθαοβ μέχρι χαί πέραν χοΰ
  Σωχαρά Χίλια τόν αριθμόν 0φλι·
  άοια πολλών έξωτββικών—χατ
  βλλους έπιχουρικών τής αΰοιον
  —ψηφοφόρων, λέγβται Οτι έτοιμά-
  Ιονται, «ακτοΛθΐοΦνται καΐ.. ι|>ή-
  Καί ναΐ μέν βίς «όν «οιοϋχον όρ
  νασιιόν εύρίσκβι «ανβίς πολλά νά
  επαινέση· Την ζω«ΜΟτητά μας επί
  παοαδβίγματι. Άλλ' βύρίσκβι κοή
  τρωΐά δταν σΐ διαοταυρούμβναι
  φήμαι δμιλοΰν πβοί άνοιγβίσης
  φάμπρικας διπλοψηφιών χαί τρι-
  πλοψηφιών. ή όποία φάμπρικα
  βίς τίποτε τό καλόν δέν ημπορεί
  ν ά #«αΐαλήξΐΐ·
  Ή εφημερίς οας κ. Διβυθυντά
  ή λέγουσα τα σθχα—πΰχα δ κου
  καί οπόταν χρβιάζεται 5; μην πα·
  ραλβίψη τό καθήκον της «αί έν
  πςοκβιμόνω χαί άς φωνάξη πρός
  δλων «ά ώ ό δ,τι έμπρέπει χαί
  έπιβάλλεται.
  Τό πράγμα μοΰ φαιίνβται δέν
  χρειάζβται οιανδήποτε κομματικήν
  ή πολιτικήν επέμβασιν. 'Αλλά χν·
  βερντιτικήν.
  Ό χ. Νομάρχης—«ό Κρά«ος δη-
  λαδή—δχβι «όν λόγον καί τίιν 5μβ·
  σον υποχρέωσιν μιάς παραδβιγμα-
  τιχής καί μβτά άποτελβσμάτων ε¬
  πεμβάσεως.
  Μβτά «ιμτΐς
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  ΝΟΣΤΑΛΠΑ
  Μ β την ποώιην καιοιχϊΐ ήσυχία καί
  την παοαχολουθοθσαν λιοκάδσ, δ φί-
  λος μου Ινοατάλγησβ... τόν χειμόνα.
  —"Άλλοι πιστβύουν, βΐιβ, δή β«ο»ή
  αληβινϊΊ — είνε τό χαλοναΐοι. Έγώ
  καοτιμά) τόν χβιμώνπ. Καί δσο βα·
  θύκοος τόσο «αλλίτβοα. Δύο άηό τα
  μβσάνυχια κοοχθές χ' εμείς άκόμη ν°
  αίτοφασίσωμβ νά νύΓωμβ. Άπό τό τζα¬
  μι ιιόλις διακοί*α> την κερασιΛ τοΰ η«ο-
  βολιοδ—σχιαν δκνή, άοοισ»»), φευγα-
  λέα, νά ηαλΕυτα απβλκισαένα μέ τόν &
  νβμο χαί παοέχβι ε»α μεγάλο Ηεΰ«ο ειού
  χτυηάβι μβ μανία τίς ανοιχτές ι ου φτ>·
  οοΰγες, σδν πελώοιο δΐνεο, αΐιμίλτοτο,
  δέσμιο, πού ποοαποθΕΪ νά λυτοφϋ'ό ΕΙ-
  νβ αγώ* φοβερός. Ό βοοοΐάς λαχανιά-
  £«ι—κοατεΐ τί)ν πνοή τού, νά ξεκουοα-
  μιά σιιγμή. Καί ιό»β, μέαα ατήν
  ιω«ί), δ«ούγ8ΐαι νάιοιος κοότος
  σάν πιστολιά. *Ένα κλαοί τσαχΐζβι καί
  πέφιβι σάν ακό τοομβοή μπαλταδιά.
  Πόοε; ιέιοιβς σπασμίνβς ορΗοοΰγβς δεν
  βλέκει κανβίς τό κοαιΧ—πόοβς άκοωττ]·
  Οΐασμένες κοινκηπέσσΐς, δκαις δνομά-
  ζβι κόίχου δΤολστόΐ τα ψηλα καλΊ-
  φτιαγμένα δένιοα. Έν ιφ μβταξύ φές-
  νουν ζύλα γιΑ τή φαιιιά ...καί «αοαμύ-
  θια. ΕΙσαι ποόθυμος ν' άκούους καί
  ΐή· αίώνια Μοκκινόακουφη μέ τό λύχο!
  Ή «ρωιιά τρΐζβι, ΐοοβύει, λαμιιίζβι,
  σπιθίζβι χοί χύνβι στό δαμάτιο μια
  θαλκωοή άνοίξβαι;. Ό βοοθυάς λυεσάει
  άκ' εξα γι' αύ?ή την τβοατώδη δύναμι
  ιον άνθοώπου «ού μηοοεΐ νά κατα-
  σκευάζο μέσα σ' έναν ώοισμένο κυβι-
  μο (δρο τίιν Ιποΐή τοΰ έ«ου: ιτοϋ τοΰ
  βοέσβι: Μάνιαζβ ά)λιβΙ ΓοάΦομα σία
  ηαληά μας τα ιππούτσια ιήν δογή σου.
  Εδά αβοοοϋμβ νς» φηάσουμη διι χλΐ-
  μα ΰέί.ονμ!: τους ιοοαίχους, την Άφοι
  κή, την 'Ασία, στήν χαοδίδ ττίί ΣιΡτι-
  θίας αου. Μβοοούμι ν' αηολαύα-μβ τίς
  αγοιις ουναυλΐε; σου ,ακολύΐας άσφα-
  λ«ΐς. Καί βΐνβ άλήθβια, δ,τι μποοβΐ; νά
  φαντασθής ΰκυβλητΐΜΟ, ή μβταμβσονύ-
  κτιος δοΐήστοα. Είνε ίνα πέλαγος πού
  βογγά, βΰυχαιαι άφοίζ«', ξβσπάζβι, μι
  βουή, Νού την «Γίνουν πολύ μβγολύιεΐΊ»)
  τα οκπτάδια ιή; νυκιό;. "Αγρια χύμβα-
  λα, θΕΪσ«οα δαιμόνιον, καοατβιαμένοι
  στβναγμοί τιτανιχόν χοοαιδιόιν, Ινοοχτΐ-
  στοώ^ονται χά τω άκό τή· μυθικίι μπαγ
  «έτα χ' Ιγώ δέν ξέοα> τΐνος διονυσιαχοΰ
  μαέατοου κου παίζει οι6 δάχτυλα τού;
  ουθμού; ιίς αΐωνιόιυιος. Δέν ιίνβ ποώ
  της τάξβοος δουλβιά νά δχομβ θιωο«ΐο
  πθώιτΐϊ οβιοάς, άσφαλιομένο καί ζεσιό
  σ' ε»α τέτοιο χονοέοιο; Έγώ τουλάχι¬
  στον «Ιμηι πάντοτε χαχαμαγβμένος μέ
  αυτήν την ιύΐη
  Ασφαλώς δ φΐλος μου δέν βΐχιν ά-
  διχο. Άλλ' οί αλλοι «ού Λβν εΐνβ δυνα¬
  τόν νά δχουν σέ τέιοιβς ώ^βς αύιό, τό
  άσφαλισμίνο χαί ζβστό, βεοαοΒΪο ηοώ-
  ΐ θΒΐςά;; Ιδού τό κρόβλΐιμα—Ιδού
  δηλ. γιατΐ ο Ανήκοντος αλήτης άκολαμ-
  β μέ τί χουοέλια ιου την βΰλογία
  τοΰ ήΐιου—*εν βΐνβ τώοα οΰιι μια
  σιαλΐτσα νοαιαλγό;! ΕύΙογβϊ μονάχα
  μιά καλωσύνη καΐ τοέμει νά μή ταϋ
  φύνο—κοό πανιό;, ίνα καοόν. Ή νο-
  σιαΐγία τοΰ φΐλου μου εΐνβ καιι κου
  ΥΒ»»5 γι' πύΐότ «ήν δθαμαιιχάτβοη αν·
  τίθβσι. Ύηάοχουν βλέπετβ σιή ζαή συν
  βήνβς φοββρες ηού δημιονργοΰν γιά τα
  γπϋστα μας—τόν χαιοό χαί τίς εκοχις,
  >ά«οιΐς.. . μιχοοδιαφοοέςΙ Ό αλύ»τ)ς
  πού ξβθΓψήνβται στον ηλιο, ιΐνβ ανιή
  ιή στιγμή ή ζώσα απόδειξις.
  ΑΣΜ0ΔΑΙ02
  ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΑ
  Μέχρις ενός έξηντλήθη ό άρι-
  θμός τοΰ πςοχθβσινοΰ μας φύλλον
  είς «ό οποίον έδημοσιβύβτο «ό πβ-
  ρί ανταλλαξίμων κτημάχων δοθοον
  τοΰ Διβυθυντοΰ ημών. Καί τάς
  απογευματινάς ώρας αας εζήτουν-
  «ο τοιαΰτα φύλλα, άλλά δέν ύπήο-
  χον, άπλούστατα διότι είχον έξαν-
  τληθή· Αποδίδομεν τό πράνμα
  •Ις τάς αληθείας τάς οποίας πβρι-
  •λαμίαν· τό δβθρον τουτο άλλά
  χαί βίς τό δτι Αρχίζουν νά άναβλέ-
  πουν χαί νά μβταούν χδπως καλυ¬
  τέρα τα πράγματα, οί κυριολεκτι¬
  κώς άφηνιάσαντες επί τι χρονικόν
  διάατημα άγορασταί τοιούτων άκι-
  νήτων,
  Καθώς τουλάχιστον οιαδίδβται
  τό κνμα τής άλλοφροσύνης των
  πβρασμένων ημερών διβδέχθη νέ¬
  ον χΰμα, σωφροσύνης αυτήν την
  φοοάν. Ή ψυχοά χαί άτεγκτος λο-
  γικίι ήοχισβν ή^η έπικρατοΰοα μβ-
  ταξύ των διαφόρων <νψ«τικων>
  παντός έτοιμοροόπου καί μπου-
  δρουμίου κηϊ άραιοί έμφανίζονται
  οί «μανιαχοί» άγορασταί χαΐ οί ό·
  πωσδήποτβ θέλοντες νά γίνουν
  κτηματίαι.
  "Ας εύχηθώμβν νά είναι άληθές
  «ό τοιούτον διότι μόνον άπό παοο-
  μοίαν μβταβολήν είμπορβί ό τόπος
  νά διασώσχι μβοικάς οίκονομίας
  καί τα ολίγα χοηαατικά άποθέμα-
  τα, χάρις βίς τα όποϊα άπέφνγε
  μέχοι σήμβρον την φρικτήν δυ¬
  στυχίαν καί τάς άνυποφόρους στβ-
  ρήσβις άλλων έπίσης παραγωγι·
  κων τοΰ κράτους μας πβριφβ·
  ρβιών.
  ΟΙ ΦΡΟΝΙΜΩΤΕΡΟΙ-
  Καί άφοθ δ λόγος πιρΐ άχινήταν
  χαί αγορχσιθν οί δποϊοι χκριοελεκτιχβ{
  ΙμορφΐνίαΘηααν άηο μίαν άχατάοχετον
  μανίαν—ε"νώ ι ολίγον μχχρύτιρυν ήϋβν
  μυχβται ή κϊταιγΐς τίς ε15« ποΙΊβν ά-
  προίπτων—την μανίαν τής φογαδιόσεβς
  χαί τοθ τΐλιυ.αίου όβολο» μετρηχων
  άπό τόν τόπον, δίκαιον ιΐναι νά λιχθς
  μία άλήθεια. Άφορό^ «Οί») τού; χ»ρικούς
  μας οί δηοΤοι χτορίς ίξα(ριθιν ακίχουν
  μέ χαρακττ)ρισΐικήν άττάθιιαν χαί αηο
  τόν... βερεσέ καί άπό κ£θι εΐϊοας αγο-
  ραπωληοίαν. Ττΐς τοιαύτης ταχ«κτ)ς δ*ν
  Ιξχιροθντκι οϋδ' αί ιιιγαλοπαραγαγαΙ
  «χ τ©ν χτοριχδν μας, ού!" οί διαθέτοντες ·
  μιτρητον χρ-ζμα καΐ πιοτώοιις.
  ΟΙ άνθρωποι Ιχθιιν τηϊραν ν.»1 με-
  τροθν ηολΰ χαλύτιρ» άπό πολλούς άλ-
  λους τα πράγμϊτα. Έξ δλλου την Ιπα-
  θαν μι* φορά— δταν είς άλλην παρο¬
  μοίαν πΐρίπτοοοιν ιΐχαμιν ξιτριλλαθ^
  νά δΐώχνωμεν τίς δραχμές μας—τώρα '
  δέ γιά νά μή την ξαναπαθουν, φιισοθν
  χαί τώ γιαοθρτι οϋμφώνιος μέ την"λαϊκήν
  ηαροιμΕαν. _______
  ΔΥΟ ΑΝΤΙ ΕΝΟΣ- ,
  Έκ8τ]λ(.θνται δπίνοιαι δτι γΐνονται
  παρ' ΙπιτηδεΙων διπλαΐ—είς τοίκ Ιχλο-
  γιχούς χαταλίγους— εγγραφαί, δκό ίύο
  διαφορα δνόμκτ*. Τό προΐ^μκ Εέν μα;
  ποοξενιΐ καμμίαν Ιδαιτϊραν έντύκβ»οιν.
  Κ-χΙ εί; τάς ηαρελθευιας χαί είς τάς
  κροηγηθιίοας τού τ» ν εκλογάς, ίση'Λειώ-
  θηακν τοιαθτα χρούαματα διπλοεγγρα-
  φ6ν χαί ΙμφανΕσεις άνθρώπβν— 5/ άν-
  θρνκοι ιίμκοροθν να λίγιονται χαί οί '
  χίμνο'τις χροαίδοφόρον έργον την ττλα·
  οτοττροσιοπιΐαϊ—Ιχόντων δύο εχλογιχα
  βιβλιαρικ άντΐ ενός.
  "Ας προοίξουν λοΐΝύν ύ άρμίδιοι,
  διότι είς τους σημερινοΰς χαιρούς δλκ
  είναι ηιθχνά. χαί έδί
  Ο ΕΞΟ ΚΟΣΜΟΣ
  1ΤΑΗ α ΜΙΚΑΝΑΙ
  II
  ΕΡΙΑΙϋΤΑΙΙΓ ΒΜΑΣ
  ΤΙ ΜΙ—.111 ΤΒ ΑΙΟΡΟΝΙΙΙΙΚ
  ΆοχΒτήν ίντύιιωσιν ποοβχάλισβν βΐς
  την 'ΑμΒρινήν 8»α βιβλίον Ιχδοθέτ τε-
  λιυιαΐττς νκό τόν τίτλον «Ή αΰοιον
  τής Άμβοιχτΐς». Ό συγγοαφεύς τού
  δόκτωρ Φόονας, χαθηγητής ι{)ς χυ-
  μείας είς τό Πανβπισιήμιον τοΰ ΓιαΙηλ
  ϋηοστυοϊζβι δτι δ πολλαπλαοιααμός «Αν
  μητατών είς ΐόν κόσμον θά φίθϋ βΐβ
  μέλλον δχι πσλΰ άηώιβοον, νόν αΐ&να
  τής νβνικής ανέθΒω; !πΙ τϋς γής, δ«ό«
  δΰο ώο&ν Ιογ-»σΙα ίΙμΒςησί—ς θά β!νε
  άοκβτή διά «ήν ί«ατοιιο(ιισιν δλον «Αν
  άναγκόϊν μας.
  «'Υκάθ((ΐυν πολλαί βογασίαι—γρά-
  Φβι δ αΐσιόϊοξος ανγγοαφΐύς—«άς ο-
  κο(ας δέν δχουν μάθει ακόμΐ] νά 8-
  κΐίλοϋν οί μηχαναί, αλλά δέν θά 0οα-
  δύ»β «ολύ χαί ί «βλιιοιιοίιιαις αύιή.
  »·Αναμφι&όλςΒ5 νϋάοχονν 8ρια ιΐ; «^
  Κ
  ΑΝΟΡΘΩΠΪ
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (ομιλών Κι
  νηματονββφος). —Σήαεοον κ<ιτά γβνι·ήν ά καίτηοιν έπαναλαμβίνβται είς ·*α καοαστά σεις ή γλνκιιά όυερέττα «ό 'Υιταοκΐατίι Τ&ν ΟΰΐβαρΜν» Γαλλική όιιιλοΰπα χΐι ά •ούσα. Άπ& αύριον σανβιίζεται ή κσοβο* Μ| τής «αι«(ας «Τό πκιδΐ χον Ιριιτο(». ΠΑΡΛΑΝ «ΑΠΟΛΛΩΝ··. — Σήαιοον α Βύο καΒασΐάσειο ώοα 5 1)2 μ. μ. καΐ ώοα 9 1)2 μ. μ. [ή ώιοιοιεοα κοί οιασημοτέσ ά()τίσια τής ό κοέττας σ«ήν Άμβοικη Μι ρ,(λνν Μίλεο, κοί ό ννωοτδς γλο«ύ<ατος Βα ρ,ύτονος ΆλέΕαντεο, Γκοαΐη οτήν υεγαλιίτ αή ΐο«ς Βημιονρ,γία: «ΣΑΛΛΥ» 100 ο)ο όμ λούσα. ίονον, τή δ«οίον δύναται νά Από μητρνάς Ταυτοχρόνως δΊιαις ΰ· πάρχουν καΐ δοια είς τάς ανθρςοηίναι άηολαΰσεις, έπβιδή ύπάοΐουν ολίγαι ώ· ραι βΐς μίαν ήμέοαν χαιΐ σΐβτιχώς όλί γαι ήαέοαι είς μίαν ζωην. »Τό σ«ουδαιό»Βοον κράνμα τό δ ποί¬ ον ή γβνιχή Ιηιχοάιησις της βιομηχα- »£ας θά μά; δώση, θα βίνβ ή Ανεσις Σήμβοθν μεοικοί βξ ήμτΒν ΙΊ,ουν πάοα πολλήν ανβσιν, Βιώ άλλαι δένΐχουν άα· «την. »"Κχει ΰπολογιοθή δΊι καΐά »*}ν §■ ειοΐήν «ου άκοικισμοΰ «ή; χώοας μας πάθβ Ατομον, χαΐσ μέσον δοον είχεν βΐι την διάθεσΐν «ου δύναμιν «οίαν δ ού λων, ϊΐιβ ποαγμαΐικϊν, βϊιβ ύηό μοο- φήνΐβηην, είτε Ιν είδει ΰδοομύλαιν Σήμ«οον, μεια ιιάοοδον δλίγαιν μόνον γενεάν, Ι*ασιος ίξ ημών έχει, χατΑ μί- οον δοον, ιίς την διάθβσίν τού δύνα μιν εκατόν ίξην«α πέντβ βούλαν, καιά «6 πλείστον υπό μοοφήν χαλχίνων ανθ μαΐων ή δοΐβίων ββνζίνης. Διαιί δμσος ο ήμΒθήσιο. μόχβος μάς δέ» 8χ«ι ίλα«- ταιβή ΝατΑ τό εν τρίτον των Ικαιό ίξηντα πένιβ φοοών, ίν συνκοΐΌβι μέ τόν μόχθον της Ικοχη: τοϋ άιτοικι- ομον: Είνε φανερόν διι ή αοιθμτ,ιιχϊΊ χάΊιου χωλαίνβι. «"Οίαν ήίχισαν χοηαιμοηοβούμβναι αί μτιχαναΐ, καοήγοντο ιΐκοσιν ύάοδαι νφασμαΐος, έιβϊ δπου παόΐβοον παοή γε»ς μόνον μ(α. Είς «ήν Αγγλίαν, οί υφανιαί «ου Λανκασάϊο εχασαν τας βέσιις των καΐ εκειέθηααν χατά «άν Ιογοσιασίιον δια νΛ χαταστοέψουν τάς μπχανας, αί οποίαι «ού; ακισΐέρουν «ου επιουσΐου άοτου των, >Έν ιω μβταςύ αί «ελειοιίσΐτϊσΐης καί
  οί Ιφΐυρέσιις Ιξηκολούθυσαν νά κολ
  λαπΐασιάίωνται βίς δλας τάς σφαίοας
  τού δοατου καί τοϋ αοςάιου χοσιιον.
  Καί σήμερον εχομεν βΐς «ίιν διάθβσΐν
  μας ίκατονταπλάσια ποάγμα«α, άπά δ
  οα^βΐχομβν ηοό μιά; ΙχατονταβτΙας Ή
  χαμπύλΐ] «τϊε Ματαναλώοιος των νέτον
  κροΐόνταν αοχΙΕ» βδΐ] νά άκολουθμ
  την καιιουοαν καί αΰιδ Λιβ ασφαλδς
  8νας άϋδ τού; Ιόγους διά «όν δ ποίον
  αί ώοαι «τίς ϊογαοΐας ήλαττώθΐισαν ση¬
  μαντικώς χαιά «Ας ούο «ιλίυταΐας
  ς
  Μόνον 8νας «οόαος ΰπάοχΒΐ χα»ά τόν
  δόχϊβοα Φόρνας, διά «ήν διανομήν
  «τ}ς ίογαοίας βΙς βλην «ήν χώοαν, «ώ-
  03 όΊιότι αί μηχαναί ?χουν χυοιαοχή
  σιι Λιε' άκοου είς άκρον είς την παοα-
  γωγτ)»: τδ μέσον αΦιό είνε 4) Ιλάπαισις
  »δν Ιρταοίμην ώοδν.
  «ΈνΑ μεοιχοΐ—γοάφβι—δέν ίχουν
  νά κάμουν «(ποτβ άλλο ηαοά νά κά-
  βωνται μβ βσταυοωμένας χνΐοας ζυτοϋν
  τβς ίογασίαν, διά «ούς άλλους μ α; αί
  ώοαι ΙθΥασίας ηαοαμένουν πάννοιε μα-
  χθαΐ. ΟΙ σοσιαλισταί από χαιοοϋ ίλβ-
  γον ότι «σσάςων ώοδν Ιογαοία ήμβ-
  Οησΐαις θά ή»ο άο«8τή εάν ιίογάζοντο
  δλοι. Είς «ό παοελθόν ήαποοεΐ ν Α εί¬
  χον Αδικον, αλλά κολύ «οοσβχώς δ Ι-
  οχυοισμό; «αν θά άνταιιοκοίνβται είς
  «ίΐν «οαγμαηχόιυια. "Οίαν οί μηχα¬
  ναί θά ϋολλαπλασιασβοβν αΜΟμ- ηβ·
  οισσότΒοον, ιςεΐς ώ^αι Ιογασίας, {)
  ■αί 8ύ ι μόνον θΑ είνε Ισως Αρκεταί.
  ΉμΑορϊΐ μάλισΐα χαΐ αί δύο νά είναι
  πάθα «ολλαί.
  »Ύπάοΐουν Ηολλαί Ιογαοίαι τάς ο
  «οίας οί μηχανικαί δάΊιινλοι ;ήμποοοϋ»
  νά ΙκτεΙέαουν καλλΙ»»οον Ακό «ού; αν-
  βοιοπίνους. Είς κολλά Ιογοσιάσια βλέ-
  «εί χατβΐς ίνα Ανθοοπον Ιπιβ-νβηονια
  οέιια αΰιομάτους μτιχανάς, ταύιοχοδ-
  νΐυς. Μία γβοοογική μηχανί ήαποοίϊ
  «Α Α*ακλΐ)θώσΐ] «ήν Ιογασίαν μιά; πβν
  <<4χσνισ1οος γβωοτων. «Μέ μίαν λέξιν δΐαι αί χοιναί Ιρτα· β(αι «ου χόσμου τούτου ήμποοοδν νά Ιχτελιοθοθν Ακό «οομπότ» «όν μηχανι Μόν δηλ. Ανθοσπον χαιοΐς εγκέφαλον. Καί διατί δχ>/ Ύπάοχουν χόσα δλλα
  «εβιθσόιβοον Ινδιαφέοονια «οάγματα
  8ιΑ «ούς άνθοώπου; . .»
  8ια
  Π
  Ζπτε!τ*ι καιϋ ή Ν·Ββι 8ια κεοίιιτε
  Βθν Σιγαοέτιαν, Πληαοφσοΐαι Ποαΐήοιον,
  •Δ 'ΒνΤΜΐόν, ειαβο·λεύβ·| 'ΑρβτβΙ, 1-3
  Η Ζαη αογ Περνλ
  ΠΕΜΠΤΗ
  4
  ΦΕ)ΒΡΙΟΥ
  άνβτολή ηλίου 7,30 . δύσις 5,48
  Η ΜΟΔΑ
  Ή μόδα «ής Ιαάρ,πας είναι εύεογετική
  γιά την κομψή κποία, βιότι τής έπέτοβπβ νά
  Οώοπ θιαςρήΐ)·βς όψβ'ί σιό ΪΪό φόσεμα.
  ΈπΙηης χποιχωμένο είνε τδ κάντα μκολβο.δ.
  ■οί) είναι ανοικτόν ή (ωηαοβ χΒ«·'ΐα.ος, Τδ
  φεΐβινδ μηολβρδ βιααιέοβι άπδ τδ περνοινδ
  κατά τουτο: ίχΐι φορεβιά χαΐ φονσπητά μο-
  νΐπια καί είναι κατα τι «οντότιβο.
  Πολΰ ΠΒαπτική είνε καΐ ή παρύοόηδ
  γούνα κου οί μ«β'βε φορο»» αφ' έκδς μέ
  χειμανιάΐιΝθ έχαναιφόβι καί άφ' έιίοοα μέ
  «δ ταγιέβ ή ιή* οόμπμανιώ τής άνοΐξβιας.
  Ή παοϋΐ) «ής ιΐόΐας χβοιλαμβάνβι τβία τε·
  μάχια; τδ γιακά, κου εΙ*ι μια Ισια λονρίΒα
  καί κυύ κλίνει μέ ενα χανβρδ κουμκΐ, «ή
  ζΑνη κου κοαμπώνιι μβ μιά άσημένια άγ-
  κράφ, παΐ «δ μανσδν κου έχβι τό σχήμα
  τοάιιας καί οημκληοώνιι την τόσο κραιιτι-
  κή κααϋα τής λκοχής.
  ΟΙ γοάνις κου κοοτιμοάν οΰ<ή την έκο- χή οί Π>ιο""ν*ί ε[*8 «δ όσιρσκ&ν παΐ τδ
  καοακΰλ αέ χΒωματισμοβς μαβόν, γεεβί καί
  μαύβο.
  Τδ ϊϊιο φόοβμα σομκληοώνβται μέ τρείς
  Βιαφοΐ}ε<ικές έοάοπες κου τδ τοοκοποιοϋν ΒΐΕικώς. Κάθε γ«να(«α ίχιι σΐήν ντουλάπα της ε·α μαΰοο φόοβιια μέ άκλή κούπ ««Ι Υβαμμή. Μέ ούιδ τδ φόοεμα Θό φοοέσ]]: ε¬ να τβΐγονο μανιήλι άπ& Ηθκχ«νο κβΐκ ντέ σΐν κοί) ντβακάβπτηι σΐδ κοροοζ «αί στή (ώνη: μιά έοάοκα οί αΐήμα αιιοδν άπδ λια- Μή ζοβΕέτσ, μιό έσαΒκα αχό λε«δ μαλλι- νο ϋφασμα έκοσέ κου δίδει μιά εντελώς ΒιαφοβΒτική δψι στδ φόςιεμα. Α Μβνιέρνα —Έδηλητηριάσθη ό ΜαΕινό; Αί φ·ϋντ*αιώδ«ις φίμαι τίς δτιοΐας !· Θέσιν είς κυκλοφορίαν δ γνοβστός συγ' γραφείις χαΐ βρχηγδς των Γάλλον βαοι- λοφοίνιον %. Κίρολος Μτβρράΐ, μετά «Αν αίφνίΐιον 1χ «ΰφβυ Θάνατον τού δπουρ- γοθ των Σ;ρατΐΒ»τι»ών Μχζινο, Θί Ιχουν πιθανώτατα τόν έπΐλαγόν την είς «α δι- κ?ατήρια Ώ; γνωστόν 6 χ. Μαβρρας «Γ- χε γράψτι είς την «Άξιόν Φρανααίζ» 5τι Ιπιιδί) δ έθνιχόφριβν Μαζινό απι- τίλιι μίαν εγγύησιν τής Γαλλικής αμύ¬ νης κατά «αν Γερμκνβν χαΐ των αο- σιαλιστβνϋ τ&ν ίξεηάοτριψχν όϊ Βεύτιροι διά δηλητηϊΐάαεβο Καί ναΐ μέν δ Μλ· ζινό Βέν Ι5»ζ« πο·έ νε»ό είς τό ατόμα τοιι, πίνων μόνον κρασΐ—χαΐ μάλιαΐα οϋκ ολίγον—κα! έπκμίνης δέν ή^ποροθ- αε νά πάρη εκείθεν τόν δάκιλλον τοθ τύφοϋ. Ήγάτταδμιος κβλο τα ατρείϊια χά!, χατα τού; ίοχυρισμσύ: τοθ Μορρά;, ««αΊΐοιας δπηρέττ); άνεατάλαξε την δη- λτ)τηριώδ») καλλιέργειαν των βί είς «ό προοφιλέι φχγητίν». ΜΒ 100 ΔΡ. ΤΟΝΜΗΝΑ άγορβΐζετε μ(«ν θβυμνσΐαιν Ροικτβ- μηχβνΐιν ΓΚΡΙΖΝΒΡ άνι»τίρ«ν 2- λ«ν τβν αλλυν 6 όπβία 8α σάς ύηηρΐτη εν» έλύκλπρον «ί&νβι. 'Βχμοιβηβις ραφ(μβιτβ€, κιντάματος, Ηβπτιχϋς Ιντελβς,, &*>ρπάν.
  ©ΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗ- "ϊ'
  —Ό Μουσσολίνι καΐ ή μόδα.
  Ό Μουσσολίνι ωμίλησε, την Τετάρ¬
  την, ενώπιον τοθ ΦααιοΐιχοΟ ΊχτριχιΟ
  Σύλλογον, καροτρύνας «ύτοος νά χχτα-
  πολεμήαοιιν μερικάς προλήψιις «τ]( Μί-
  δΊχς, «αί ί3(«ς την μόδαν τής δπερβολι-
  χής γυναιχείας άδυνβμΐαί, ή δ ποία κατ'
  αδτόν έξαοθενεΐ την φυλήν.
  Ώ; δευτέραν δπιρδολήν ιχοτραχτήρι-
  σιν δ Μίΐίσαολίνι χιΐ την ίϊίαν μιριχβν
  ί« ή μ—τρίτ—ς έκηριάζει δυσμενώς την
  γυνα χΐίαν καλλονήν. Τό άποτίίεομα
  τί)ς στριβΊ.ί]; αυτή; ίίέας. είπεν δ ΝτοΟ-
  τσε, είνε ή ελάττωσις τβν γεννήοεων
  καί έν Ίταλ'ΐχ αχδμη δπου εφέτος ίαη-
  μτιώθησαν 56 000 γεννήσεις όλιγώΐεραι
  έναντι των περιισινβν.
  ΓΛΛΛ ΆΙΠΛΟΜΑ',
  Ό
  ΚΕΚΙ
  ίέ, ξάχαρα> ι^ αβηυ Ισυ Ιήυ ΐέρί
  /ό καόχημα Ιηί Αρρ/Ιικηά'μα/ΙαΐίΙοκομΊα£
  §
  ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
  "Ενεκεν τής σημερινής οίκονομικής κρίσεως]είς τό
  ΝΕΟΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ
  ΕΜΜΑΝ. Ζ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ
  (ΠΡΩΗΝ ΖΑΡΑΤΪΟΠβΥΛΟΥ)
  Κββώί καΐ είς τέ) 'Υιι)μ« της βββθ 'Αμβλβεί«ί (Πλβιτυ ΣίβΜΚάΐΜ)
  ΘΑ ΠΩΛΩΝΤΑΙ:
  «απούταια πρώτης ποιότητος (άνδρικά, γυναικεία, παιδι·
  κά)ι'μέ Έύρωπαΐκά δέρματα είς διαφόρους μοδέρνους χρω
  ματισμούς καί σχέδια υπό τας εξής τιμάςχ
  Άνδρικά,Σκαρπίνια μονόσολα τό ζεΰγος δρ. 22Ο
  » » » λουσκρίνιχ επί πλέον 1Ο
  » » δίσολα τό ζεύγος δρ. 24Ο
  » Μπότες μονόσολε*, » » » 235
  » » δίσολες επί πλέον »
  Γυναικεία ξύλινα τό ζεύγος δρχ.
  » » λαμέ καί καστόρια επί πλέον )) ι ο
  » «ιέτσΐνα 8ροΓί τό ζεύγος β 195
  9 » » λαμέ καί καστόρια επί πλέον 1Ο
  Παΐδΐκά από Νο 2Ο—24 δρ. ΤΟ τό ζεδγος
  » » » *»—ΒΟ » θθ » »
  » » » 31—32 » 125 )) »
  9 » » 33—36 » 14Ο » »
  » » » 37-4Ο » ΙβΟ » »
  Καθώς καί διάφορα δλλα παλαιότβρα σχέδια άπό 50—125 τό
  ζβνγος. Έκτβλοΰνται ώσαύτωο καί παρανγβλίαι επί δλων «ών
  έΐδών των υποδήματα»*, καθώς καί διά χορούς καί άπό Ατλάζια
  κα. διαφόρους χρωματισμούς.
  Ι ΚΟ1ΝΩΝΙΚΑ
  ΓΑΜΟΙ.—Τή» κροκα;ελθοΐσαν Ενοιανήν
  έτίλεααν ενΐανθα καί έν ιιίσφ έιιλικΐαϋ χΛ-
  σμοο «ούς γάμοος «ών ό μ ΓκώογιοΕ Λί¬
  τινας μετά ιήί ΒίΒος Γεαιργίας ΙΙακονΒαιιη.
  Γού: νυμφικούί στεφα·α»ς άντήνλαξβ ό
  6ιι»θυντής «ου ενταύθα σ«ρατ. Νοσοιιο-
  μείου κ. Ί. Γοβαΐάς.
  Είς «ούς νιονύμφονς εΰΐόμεθα βίαν αν
  θόσκαα*ο«· Ο* Α.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-ΜόΧις ση—λθόντες
  έκ τής κλη*-άοπς ημάς σημΦθβάί Ιν «ού θα¬
  νατον τοϋ ΚΒθθφΐλοϋς ήαών κατοός Χο.
  Βλοσση θβαβοΰμεν Ηοθήιιόν μας νά έκφοά-
  σωμι* «άς ά—(αο«ς ■ϋχαο>σ<(α« ήμ4ν κρός πάντας «ού: παρακολουθήσαντας «ήν κηϊβίον τον καί όπααβήκοτε σνμμβοιαθέν «αί τού κβνθονς ημών ηα! έν γένει την κοινωνίαν Νεακόλιας. Ί8ιαιτ<βοις τα Σω- ματεΐα των καφφιπωλών Νεακόλπως καί τού έν Αθήναις Σνλλόγαν τέόν Μιβαμπελ- λιωτειν ή «Δρήοοί», Βιά «ούς ατεφανονς τούς όποΐονς κατέθεσην βΙς μνήμην «αν. Έν Νεαπόλει τή 30 Ίανοβαοίο» 1932 Ή βαρυπενθβυσ* οΐκβγένεικ πόλι μα$. —Ή χθεσινή καλ«ΐέα·«σις «ού β —Εφαίνετο οιαθβαωτέοο τής κβοχβεσι- νής. —Ποό καντδς εΐχβ μετριασθ^ <& «οϋο. — Άνεθάββησαν ίτσι οί σνμκολΐται οί ύ· κοφέοοντ,ες ΧΒριβοό«εοον ακ& ού <ό. —Έκ των γβαφβίαν τής Ίββάς Μητο.0- κόλεω;. —'Εκαινοκοιήθη ή έ/κύκλιος ή κροπτι· ρύσσονσιΐ τάς ένοριαιιΑε, έπλονας. —Κατ' αύΐήν ό άριβμός «Α* έν·Βΐα·οιν έπκοόποαν εΐνπ βιά μέν τάς ένορΐας τος ε¬ χούσας ανιε τειν 300 οικογένειαν 4 κάτω Βέ «εεν 300 Βύο. —Εάν κρίνωμεν άπό Λγγελίας καί των σννα&έλφον τεϊν Χανίων. —Τδ ούατημα «την βώροβν» σβοτιιματο- «οΐΒΪται «αί ·ί; τόν έκαοχιακόν τύπον. —ΤΙ τα γίνη!—δλα «ατανταβν μιμήσιις ■Ις ούτον τόν κόσμον. —Άπομίνει μόνον κοί ώς μίμησις «6 κβάγμα νά ίχπ «ήν Βέονσαν μελέτην καΐ έκιτοχίαν. — Ύπβοβολιχαί, λέγει, παοιστάβηααν αί ζημίαι των έσκβο,ι&οειΟΜν έν «Β νήπφ. — Εάν )άβαιμιν ύιτ' όψιν την ωφέλειαν την ό «οίαν ■ΒθΒΝάλισπ ή ΝακοΗαιυΐα γενι- κώτερον. —'8ν συνΒυασμφ Ισταε κοί μέ «ήν άνω· τ<οω μικράν ζημίαν καί τάς ζημίας αναλό¬ γως «ής κτηνοτοοφίας. —"Εχβμεν τό σνμπέραομα δι· μάλλον ε6- ■Βγβτιπή καοό κατασΐρεπτική ύπήβ£ε ή «■· λενταία χιοτιά. —Δημοβιογραφικαΐ οίκαι σννεχίζονται ού· «ές τίς ήμέρΐς—άράβα—παντού. —ΚαΙφαίΐΒΐαι 0» θό σιινιχισθοΐίν. . —Λαμβανομένας ύπ' όψιν τής Β|)ΐμύιΐιτοβ μΐΒΐκεΐν ββθραιν. , —Καί κατό τ«ν 'Αβχ*·* άλΐό καωτΐσιως κατά καοσεεκων, κααγμάτων, τά(εων καί καταστασεων. —Μέ την καθοΒον «άν λαγειέιν είς Λα¬ σήθι ήτις κβΐνεΐαι Μοί εκιζημία είς τάς μη- Μ —ΔίΒετΒΐ εύιΐαιβ'α νά επιτραπή «ό κ«νή· γι των. - Χάριν €διπλέιν» ευεργετικήν σΗθπων. —Τό Κα«οιΐΒΥΐσΒικείον Χανίων κατεδί¬ κασε «οοχθές,έοήμην. —Κάποιον;,Τοεχοσλοβά«ον Ιωσήφ "Εσλ. —ΈΕαχατήσαντα τόν Ιαΐρόν Βασ. Γεωο- γιάΒην Βιά τής μή χληρωμής νοσηλείτον «α· «ά την έν «ά κλινΐΜΏ αυτού θεοακείαν «όν. —Κατόπιν βεβαιώσεαν{ Βιά κλαστεΐν έγ· άφαν β«ι ή-ΐο κεΐΒΐαβεύων καθηγητήν καΐ Οτι καθ,Β Βακάνα εβαρονε τάς έν Αθή¬ ναις κβοξινικάβ Τοεχοολοβυκικάς αρχάς. —Ίίοί) ίνα μάθημα διά «ούς εί ήμεΐν άβοους παΙ ύποχαρητΐΜονβ «βώς «ούς έν- οπήκτον«ας λ£ Έσκεβ—ς άπατεεινας κα| «ο- Ζθβιωιιτας. { —ΟΙ όποΐοι κότε είνε μεγαλέμκοροι π*· ριωηής, κοτβ Βιακοεπεϊς φιλέλληνεβ «αί . κότβ σαφοΙ έκιστήμονες! Ι — 'ΕίοκοΙοιθούν, αί κσοαστάαεις τοβ «Πιθιαά τής Άμαβ*(ας». —Είς τόν όμιλοόντα τοί θεά«βο« Ποβ- λαάκη. —'ΑΕίζει νά «6 Ιδούν δλοι «ού Εέβοβν «ά έκτιαούν «ά ΙβΥα τού όμιλούντοβ κιν^μ Υβάφοβ. β Ρΐηβρτερ ΙΛ1 < α. ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΜΑΧΩΡΗΣΈΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ »ΛΕΩΝ» Ικαστιιν ΤΕΤΑΡΤΗΝ 7 (». μ. κατ' εΐβεΐαν διά Πειοαιβ—·Χαλχ(· δα—Αΐδϊκρόν-—Βόλον— θεοοαλαν(ν.«ιν. ΦΩΚΙΩΝ ίν,αστον ΣΑΒΒΑΤΟΝ «. μ. δια Ρέθυμνον—Χανιά—Πει- |αια—Χαλν(Βα—Βόλον—ΘεαβαΙονΐΜΐ* <Ι| Πειοαια ΐαααμαια Ηί Η:
  ροβς ευχόμεθα βίβ,
  ?
  μας
  λους
  ν«ο
  .ο«ς
  („
  «ωοβήποτ.
  ήιιων *<■! ·1β εποολων 2«>λλόγ«η> «Αν Μ.β
  ιχ». διά τούς οτε
  ίβ.ο«ν «Ις μνήμη¥ £
  «η 30 Ιανονοο.Ιαν 1932
  ΐνθββαα βΐχογένιικ
  ν πόλι μας.
  —■ε—π—ι-εν——ε—————■—^ν^
  αλυ«·ο·«σις ιοά κοιβο?.
  ■•■β·«εο.α τή
  Ιχι μετριοοθή «ό «Οϋ0.
  ν έτοι οί ουμαολϊΐαι 0( α.
  σότερον άκδ ού «ό.
  φείαν τής Ί«Βάβ Μητ00.
  ·» * **Γτ*ιϊς *.
  ριακας εκλογάς.
  ό αριθμός τέ»ν *ν·Βιο«6,
  Ιιό μέν τάς ένορΐας «Ας |.
  300 οικογένειαν 4 κάΐ« (,
  ιν άπό άγγελΐας καΐ «Α,
  Χανίων.
  «των δώρων» σνοτημαιο.
  «όν έκαοχιακ&ν τύπον,
  -βλα «α«·ντονν μιμήσιι;
  αμον.
  όνον κοί ώς μΐμηοις *}
  ήν οέονσαν μελέτην «οί
  ι, λέγει, χαριστάθηοαν ■(
  )ΐδο«ι5«·ν έν «ή »ή"ω.
  ιν ύκ' όψιν ιήν ώ^έλει—
  ιάλεοε ή κα«οκαιο.ΐιι γινι-
  μφ Ισι« ποί μέ την άν··
  ίαν καΐ τάς ζημίας 0»οΙό·
  ιοφίας.
  συμκιρ,ασμα δτ> μάλλον ι*.
  ,α«αστρ.·χ«ική νκήοΕε ή τι-
  ρικαΐ βίκαι συνεχίζονται ού·
  Ιρά6α—χαντοΰ.
  ι Β(ΐ θά σονιχιοθονν.,,
  ■Β ««' δψιν τής 6|}ΐμύτ(]Τ0|
  ». ,
  ■ν 'Ααχν* άλΙά «αατΙσι<ι>;
  τάξεω» κα
  (οίον «ών λαγ·»«ν είς Λε·
  αι καί έκιζημίο ·1ς τος μ*
  ιιρ.ια νά έκιτρ,ακά τό κβνϊ'
  Αν· ·ύ·βν·τ«*ν β»ο«β»·
  γιοβικείον Χανίων κατιίί·
  •ΐοβΐοβάπον Ίωθηΐϊ '**φ
  ίντα »δν Ιαΐρδν Βασ. Γεεν·
  μη πΐηοιομηί νοοηλείεν» «·'
  ανική ούτον •■οοχείον «μ.
  Βαιώσπε* βια αΐοοτα».»-
  ο απριαβ.υνν ε·«»-νη*<16 ■αν» ίββρ»·· τάς *♦ Αβή' ,άθηιια §·Α «ούς « Μ·» χ«.βητ,ι«ο«ς «βββ «ο«ί ·» Εμϊ άπατεΑνος καΙ «' αό«· ·1ν· μ.γανέμ··οβο· β,α«0.»εϊς 1λ«1«« ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΟΡΘΩ*!* ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ Έξαιτβοικοϋ ϊτησία Δολλάοια 10. Άπασαι «Ι άηββε({·ις σονδρβμδν χ οημβαΐίύα·»ιν φέρουσι άπ«ρ«ιτπτ»ιε τίιν 6κβγρ«φην τοθ ΔιΐυθυντοΟ μ«1 (δια Α τής 'Αβώ Ηράκλειον 4 Φεβυουαοίου 1932 ΕΡΩΤΟΥΝ: «_ού είναι οί θοίαμβοι «ού κ. Βενιζέλου έν Παρισίοις καί Λονδίνφ; «Άλλ' ώς είνε εδλογον, οί έοωτώντις, θέ- λουν μέ τό στανιό νά δημισνογ^- σουν αφορμήν συζητήσεως. Διότι ουδείς ωμίλησε περί θριάμβων. Ου¬ χί, ηοΐύ περισσότερον, δ κ. Βενι- ζέλος, οΰτε οί έν *ϋ Κυβερνήσει Τουναντίον καί δ πρώτας καί οί δεύιερσι υπήρξαν άκρως έπιφυλα- Μτικσί. Μέ μίαν μόνον όΊαφοράν: Ότι δέν επηλήθευσαν τό περί έ παιτιιών, διασυρμών καί έξευτιλι- σμών ζής Ελλάδος τρσπάριον περί «ό οποίον έξ άρχής έφωνάσκονν, οί έρωιαύντες νυν περί θριάμβων. Διά τι τό «ρσπάριον τούτο ή"εσ άιλσύ- σιαεα προφανής, πρσφανεστάτη, σκηνσθεσία ψεύδσυς. ΕΙΣ ΤΗΝ ββσσαλονίκην δ Δι¬ ευθυντάς τού Πσλχικού Γρα- φ*ίου κ. Τσιμπιδάρσς ώιιίΐησ* αχ§ τικώβ μέ τα δημοκσπικά κηούγμα· τα τής ήιτοπαθείας καί την κα- τασυκοΦάντυσιν «ού Κυβερν^τικού Ιογον. Καί είς «ά δύο αύιά οη· μιία ή άρθρογραφία «ών κκρίνων οονιάζβι πάλιν τελευταίως. Καλώς δέ ή Κυβέρνησις εσκέφθη νά ασκή β0 κάποιαν νόμιμον καί ηθικήν αντίδρασιν. Ή ψυχοΐογία «ού κό¬ σμον σήμερον δέν είνε απλώς »ϋ· ιτλαστος διά την άρνησιν, την μοι- ρολατρίαν καί «όν ντεφαιτισμόν. Κα«ά βάθσς είνε άνΐίθιΐσς πρός «ά δεσομένα «ών ανωτέρω καταστάσε αν καί έπιρρεπής θιτικών καί πε· φωιισμένων είσηγήσεων. Άς άνα φέοονν αί πληροφορίαι ό λόγος τοϋ μ. Τσιμπιδάρου έν Θεσσαλσνίκη, ή¬ το πλήρης «οισύτων έπιχιιρημά- ιαν, ώίτε νά, «όν έπιδοκιμάσουν πλτ}θΐ) κόσμον τής ΜΕΊΑΞΥτώψ άλλων δ Διβυ- θυντής τού Πσλιτικοΰ Γοα- φείον φέρεται ειπών καί τα εξής: *Ή αντιπολίτευσις οΰι> έλπίζει
  ούΊε καί θέλει την νίκην καιά τάς
  ηροοεχιϊς εκλογάς. Καί τούτο διότι
  δέν αίσθάνεται τούς ώμους της δυ·
  νατούς διά νά άντιπαλαίσσ κατά
  τβν δυσχερειών «άς οποίας μόνον
  δ σημεοινός κυβερνήτι» δύναται νά
  κατανικήσας £ίνβ Αβαγε άναλη-
  θές τούτο; Καί δέν άρκεί διά νά
  Νατατοπίσπ είς τό άομόζον επίπεδον
  την ένασκουΜένην καί νυν άχα·
  λίνωτσν καί άπβ.επ0 εκστρατείαν
  ι0( |}ττοπαθείας;
  γΐθΩΩΘΗΣΑΝ λαϊκόν οί κα-
  ■ · τήνοοσι τού ΰφνπσνβγοθ τής
  άεοοποοίας κ. Ζάννα. Καί ήθωώ·
  θησαν διότι ώς έδσξε τούς ένόο-
  κοις Πειραιώς τα αναγραφέντα παβ
  αυτών δέν απετέλουν διαφήμησιν
  τού κ. Υπσυονσύ. Τώοα κατά τούς
  ίδίους κατπγόοους δημισυβγείται
  Αλλο ζήτημα: Ό κ. Ζάννας πρέπει
  απαραιτήτως νά άποχωρήαο τής άρ·
  ΖήΐΙ Άλλ έπιιδή άραγι (ό θέλουν
  Μόνον οί δύο 9 τρείς κατήνσρσί
  (ου; Δέν πιστεύομεν.
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ έν £ί>α Ιπι-
  , δεινούιαι σοβαρώς ίδία διά
  τ0ς άναμίξεως τής Άμερικής ήτις
  κινητοποιεϊ τόν στόλον αυτής είς «ά
  Κινεζικά ύ>ατα καί άφ' ετέρου «ής
  προκλητικό««7τος των Ίαπώνων έ¬
  ναντι «ών Εύρωπαίων καί γενικώς
  των Ιν «0 πεοιοχβ «ών έπιχειρήσε·
  ών, ξένων. "Ιδωμεν έν πάσσ περι¬
  πτώσει πώςθά λήξκ 4 τόσονάπασχο
  λούσα την παγκόσμιον προσοχήν,
  άπροόπτος αυτή περιπλοκή.
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  ΕΜΜΑΝ. ΣΤΥΛ. ΜΔΤΖΔΠΕΤΑΚΗ
  (Πρώην Χαριλάου ϊτεφβνΐδη)
  Όδος Μβρτόρειν
  (Ιναντι τ~<ιθΒομ··ο·)) Πλήρης ηαρακαταθήχτ) χημι- κβν χαΐ Φαρμακειιτικαν προΓίντων χαΐ Σπεβιαλιτέ. ΑΝΟΡΘΟΣΙΣ ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ Αριθ. 6297 ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Ό Σνιιβολοιογοάφος Ήσαπλβΐον Βύσιρά- «ιος θ. Γαοπφαλάκης έν ΉβακλεΕω έδριύ «εν «αί πατοικων. Ποοοκαλέι <6ν ίπιβπετιβοντα βο»Εΐσ«ήν Σπνρί&ωνα Δαρυα*ήν κάτοικον Αθηνών, την έγγεγρα μμένην Ιανεΐστριαν ΕΙρήνην σύζυγον Ν. ΠπχαΙά>η τό γένος Σφακιανά·
  η ·ά<οι«ον Ηρακλειον, τΟ Ελληνικόν Δη¬ μόσιον καί την Ανροτική» Τράκεζαν της Ελλάδος ώς καΐ κάντα ίχοντα τυχόν αξιώ¬ σεις επί τού έκ βοατιιών όγΒοήκοντα πέν- ιε χιλιάδων (85.000) ■■κλειστηο.ιασμιιτος τού πατά «ήν ύ«' αριθμόν 6384 τή; 31 Ία· νοναοΐαν ένβστέιτος ίτοος («θβαΐν μοί) «λεισιηοισσιιοΰ έκκοιηθέντβς ά«ιτήΐοβ «ής ΒΙρήνης συζύνοη Έιιμανονήλ Σιηαχηγίκη «& νίνος Γ. Σπΐρι&άκτ] κατοΐκοο Ήροκε(- α« ίνα έν<ό: «ής τομΐμον ϋοοθεσμίας προ· σαγάγαιβι «ού: «Ιτλοβς «αί λοιπά βικαιολο- γητικΐ έΎγοσφα έ'ώιιιον «οβ άριιοΐίον Δι- «ασΐηο,ίου χαο' Φ γενησεται ή κΐΐάΐαΕις άλλοις ή έκκρόβεσμος κροσαγωγή χούιβν έσεται άχαράοεκτος. Ή χαοοκσα δημοοι- βνθή«« Βιά «ής ενταύθα εκδιδομένης έτρη- μεοΙΒος «Άνόβθωοις». Παοαγγ*λλ<β αρμό¬ διον Δικαστικ&ν κΧητήυα νά ένεκγήστ] «σς νομΐμονς «οινοιιοιήσβις. 'Κγένετο έ* Ή- οβκΐβίφ Κρήτης οήαβρον «ήν Οεητέοαν «ο6 μηνός Φ ββο«<·υίο»ι «οά χιλιοσταϋ ένκακο- σιοσιοϋ το'οχοσΐοΰ δευτίυοο (1932) Ιΐοβς ήέοαν Τςίιη· «αί έν «φ ένταΰθα καί Λά¬ ρα «ήν οδόν «Χάνθαχ-ις» Ιΐιοκτήτφ θΓμβα- λβιογοαφβίφ μην βϊσπΡαχθέντος βικιιώμα· «ος ΟοαχμΜν ιίκοσι. ' Ό ΣνμΒολαιογοάφος (Τ.Σ ) Έ. Ο. Γαρεφαλάκης Άκριβές άντίγραφαν έν ΉρσκλεΙφ ού- θημερόν. Ό Σ«μβολαιογαααιος ΉοαΜλεΕοο Έ. ©. Γ«ρε»αλάκπς ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝ* ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΣΤΟίΧΕΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΝ Το Οιτβυργιΐον τθν ΟΙχβνβμιχ&ν δι" έγκυκλίου το» προ;; &κάβ«ς τοις πολιττ κάς βρχ*ς *Υπαρεβι>< τοθ ΐίράτβυς μβ έλκνκτικον συνέδριον, ννεΐρίζει ότι μ«· τα την διενέργειαν τοϋ έλινχου ηκρα τβθ Έλβγκτικου £υν·βρ(ο» τβν ν«νβ Ηένειν Οιτό των τοΐΗ·Ιιιν τοθ Κράτους πληρωμβν συντά{(ΐιν κ «Ι ακοδοχβν β4σ« των νπ' Αριθ. 21 889 χ«1 21.890 η. Ι. άπβφίσεών τού, παρουσιάσθησαν δυ· αχέριιειί τίνες πκραχΗλνουοαιι την πλή¬ ρη χ «Ι άσςραλπ' Ινβίβχηοιν τούτου λβγν κ»κής τ«ϊινβμήσβ»ς ή μη πλήρους έν γρβφής τβν στοιχΐίΜν τβν άνιιτίρΝ δαπανών. Ορος διβυχόλυναιν τοθ Έλενχτιχβδ Σονεδρίου χβτά τβν Ιλεγχον τβν κλη ρυμ&ν τούτνν, δι* τής ως &να έγπυ- χλίο» πβρίχβντβι «Ι έ|ής ουμπλαρωμ* τιχαΐ οδηνίοιι δια τον τρόηον ηληρειμής αυντά{«νν κ«1 άκοδοχ&ν: ΟΙ ταμίβι, «Ις τάς Οηοβαλλβμίνβς η· ρηβίνς «βταστβοίΐς «ληρωμής βυν- Ειειν, κρός το έλεγ»τιχον ουνκδριον, δέον ν4 4νβνρ4»>»»οιν βίς Ιδιβιτέραν
  στήλην ηλην τβθ βριΒμου μητρώβϋ τοθ
  συντβ{ιούχου χά) τβν αθίβντα αριθμόν
  τίς «Ις τούτους «ηοσταλΐίσης καρά τβθ
  Ο1κε;(αυ Ύηουρνιίου χ«τ«οτοΐοε·>ς.
  Οί δι' &ηοφα>σΐΜν τοθ ώς ανι» Οκουρ·
  γείβυ καί τβν &ρμβδί»ν όπουργΒν έν·
  τιταλμίνοι την έχχαβάρισιν χ·1 έιτιται·
  γήν βκοδοχβν δπμοοίΜν οηαλλήλνν
  χαιΙ ύπηρβτών Προΐβτάμινοι υηηρεοιβν
  παραχαιλοΰντοιι δηεις είς τ* έπ' ειύτβτ
  έκδιββμινα χρηματΐΜά άτβμιχα Ιντάλ-
  μ α*« | άν«νΡΒ>νβυν τας άκοοβχας τββ
  ύπ«λλήλου η υιιηρίτβ» &ν«λυτικ£>ς κ«Ι
  έν «τάσο λίπτβμΐρίΐα. ©4 ίν«νΡ*Φ>ΐ*
  τκι δηλοτδη έιχΐ τοθ χρηματιχβδ ένταλ·
  μειτος β μιβββς, μετ* τής τυχόν λαμβα¬
  νομένας «ροοβυ{ήσΐ»)ί λονν πολυΐτοθς
  ΰιχηρβσίας οημηουμένου βυνχρβνβις επί
  τούτου ηοσβν έτβν ηροσ«υ(ήσΐΜς διχεα-
  οδται 6 ύκάλληλοΐ Α ύκαρέτης.
  Άκολβόθοις θ« βνκνράφΜντοιι, «ρβσ-
  διοριζοαενα τ4 λοικα τυχόν βικβιιούμε-
  να έπιδέματβι χειριβτα βΉαοτβν. Έφ'
  ίσον τα έκιββματα ταθτα δέν αναφε·
  ρονται ■(( τβ αύΐβ άρθρον τβθ «ιρβθ·
  ηολονιομοθ δέον να έχδΙβ»»νταιι ΙβιβΙ·
  τιρα άτομιχκ Ιντάλματα βΓ ΐ
  τβύτιιν.

  ΝΕ! ίΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑίΟΜΟΛΩΠΙ
  ί! ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΗΙΗΡΑΙΑ-ΘΕΙΙϋΙΚΙΙΐ:
  Τό πολυτελίστατον ταχύιατον θαλα-;
  μηγόν ΜΑΙΡΗ Μ. α*αχα>οβϊ
  Τρίτον 7 μ. μ. κατ' ευθεί¬
  αν δια Πειοαιά, Χίον, Μυιιλήνην.
  Τό ατμόπλοιον ΖΕΦΥΡΟΣ
  (ΕΞΠΡΈΣ) άναχοοοβΐ «"«αστυν
  Τοίτην μεσονύκτιον διά Ρέθυμνον, Χα·
  νιο, Πβιοαια, Βόλον, Θεσσαλονίκην,
  ΚαβάλΙαν, Δϊδεαγάις, Μυτιλήνΐιν
  «αί Χϊρν.
  Τό «Έοαγοοασθβν αοΐυτιιλέστατον μέ¬
  γα θαλαμηγόν «Λ.ΟΝΙΟΝ» τεθέν
  ποός βΈυπτιοέτηαιν τής γοαμμής Κρή¬
  της—Θεσσαλονίκης, θ' αναΐοορ'ά τακτι¬
  κώς εξ ΉοαχλβΙου έχάσΐυν Πέμπτην
  11 κ. μ. δια Ρβθυιινον, Χανιά, Πεΐ
  οαιά",Βόλον, Θεσσαλονίκην. ("Αφιξις είς
  Πειραια Παρασκευήν προοΐαν).
  ΥΙΟΙ Δ. ΙΓΓΛΕΣΗ Α.Ε.
  ΑΤΜΟΠΛΟ'ΡΑ ΣΑΜΟΥ
  Κάθί ΚΥΡΙΑΚΗ προΐ ιό ύκέ0ο-
  |ον θαλαμηγόν:
  «ΑΛΜΠΈΡΤΑ»
  Ταΐύΐυτος 19 Μιλλίων. Διά Ρέθυ¬
  μνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ. "Αφιξις Πιι-
  οαιά ιαράγματα Δβυτέοας.
  ακτοοΕΪον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τολέτρ. Νο 61.
  ΘΕΑΤΡΟΝ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΟΜΙΛΩΝ
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑφΟΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  • Κατά γενικήν άπαίτησιν καί ·
  ! Ινα ίδουν την θαυμάσιον ται- «
  Ι ν(αν δσοι Ενεκβν των κακοκαι- }
  ριών δέν ηδυνήθησαν νά την ·
  Ί Ιδουν. ο
  Σ!
  ΙτοΝΟΥΗλΡΙΐΝΐ
  ························
  Γαλλιχη έμιλοθοα
  καί άδουσα 100 β)β
  ΜΕΝΤΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝΣ
  ΖΑΝ ΑΝΤΖΕΛΟ
  Αυριον συνβχίζβται ή προ-
  βολή τής ταινίας:
  1 ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΟΣΙ
  ························
  •••••ε»·····················
  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Προχήρυ{ις Δημβπρασίας έχπβιήσϊΜς τβν κάτΝθι Μβυοβυλμανιχβν
  χτημάταιν έϊ'Ανταλλ«γής γΐνησομένης την 19ην ΦεβρβυβτρΙβυ 1932 ημέραν Πα¬
  ρασκευήν χά! Λρ«ν 11—12 π.μ. έν τί Ύκβκαταστήματι Ήραχλείβυ.
  Αριθ. Ν«ήμ.
  Ε'Τ. Μεο
  33
  87
  89
  93
  96
  5'9
  580
  663
  666
  673
  711
  1045
  1048
  1143
  1157
  1172
  1270
  1350
  1372
  1397
  1416
  1442
  1486
  1499
  1502
  1511
  1611
  1621
  16*8
  1724
  1974
  2047
  2055
  2120
  2263
  351
  792
  2ΙΜ
  ΕΙ&ος Θέσις Έκτασις
  κτήματος κτήματος Μ. Τ.
  «■«α
  23
  1
  2
  Ι
  2
  19
  19
  Πόρ«α «143
  > 141
  112
  ΟΙκία
  »
  Β
  Οικόπεδον
  Άποθή.ΐ)
  01>(α
  Θέσις
  πτήματος
  Άν. Τίτου
  Χονγκιαρ
  Λαβνοίνθοο
  α
  Άλμ«Βο6
  Όνομα
  νδν κάτοχον
  Ποώτη
  Προσφορό
  Χαν.
  Μ. Τσαρσακι
  ά
  ρ
  Βισοάαοο
  Πηγαϊίο
  54
  54
  71
  86
  82
  125
  477
  570
  67
  1059
  54
  927
  292
  401 50
  73
  37
  180
  76
  21
  38
  43
  51
  69
  168
  65
  44
  123
  243
  360
  93
  10
  44
  158
  95
  ^____________ 429
  κά«)εθι κτημάτοα» ή Δημοκοασία
  26λ·νπ Τάμκια 137 175
  29
  3Ο0
  30»
  172
  204
  196
  ■0
  161
  191
  140
  80
  141
  Τικές
  ΟΙκΙα
  » Αγ. Μηνάς
  Κατάστημα Σιΐιάνογλου
  Φονανος 61, Κα««χθκι|
  22)36 Κατάστημα Κέντρον
  » όδ. Φαιστού
  ε> ό8. Γόρτυνος
  1)2 » ό·. Φαισιον
  ΟΙκΙα » Τσαιιίρτι
  Κατάστομα » Φαιστον
  ΟΙκ'α Τοιντάο Χαμαμι 261
  Κατάοτημα οί. Έβανς 261
  » η η 261
  θΐκία ΦιντΙ· Πασά 262
  » » » 251
  » » ■ 243
  • » ■ 243
  η Μιποό Τζαμόπι 269
  2 Καταστημα όίός Κόσμον 207
  0ΐΝ(α Μικοθ Τςαμάκι 273
  η Μιχμέτ Πασά 273
  » > > 64
  Τικές «αί Ο1«(α Κομάτα Βρίση 294
  Τε»ν · " '
  01κ(α
  Γενή ΤΕαμΙ
  Σ Κοπόλη
  128
  289
  |Έ#
  74
  63
  Ελένη Πκαση 82.800
  Άνγελος Μαοχονλάειιβ 60.000
  Νικ. Παοάβολοκ 45.000
  Ι. ΚαλαμπεοΙβιις κλκ. 75.100
  Γ. Γπωργά.ος 71.900
  Γ. Κον«α{ακης 150.000
  Ίασ. Άλιγιζάιιης ιιλα. 300.808
  Κοκας ΚωνοίανΐινίΙης 440.000
  ΥΙοΙ Ν. Κωνσταντινιδη 30Ο.ΟΟΟ
  Γ. Φανουράκης Ηλ>. 225.000
  Μ. Ξυλούβης 48.000
  Καταυλισμός 300.00
  Άφ.νΐάκις Ρβπί·« 18Ο.Ο0Ο
  Ί. Χβιστο·οΐ)λιί·ης 564.ΟΟΟ
  Κνρ. Κακαβουνακιις Ι8Ο.ΟΟΟ
  Έμ, Κο»σταν«ο«λά*τ]ς 225 000
  Ξινάκηκ—Λιανάς 274 500
  Ί. Μ·οσαριτάκις 360.000
  Ίοιβν. Παντουβοκις 150.000
  Νι«. Κορτοιώτης 180 000
  'Ιτααν. Γεοουισοπΐί 45.000
  •Ιωάν. Καλχάκης Ι5Ο.ΟΟΟ
  Νικ. Κουτσοΰπος 9Ο.ΟΟΟ
  Πίτρος Πρέβ* Ι8Ο.ΚΟ
  Κόπος Διαμαντής 144ΧΟΟ
  Κανσ. ΒΙβης 60.000
  Νικόλ. ΆΒνη·υτακΐ]ς 72.000
  Πίτρος ΠιτοΙΙης 180.000
  Γεά>ΒΥ· ΚοπΜΐνάκης κλ, 240.000
  Γεώογ. Μυοτάπης 60.000
  Γεώβγ. Ριμιγιόκηΐ 120.000
  Κεινσ*. Κοβοτσαβοναης 75.000
  ΠιοΐΜλής Διαπον 82.500
  Γιώβγιος ΛάΙος 75.000
  Άογτρώ Μαρτσούο 300.000
  Ισιιαι Τελειατικής ΈγγυοοοοΕα
  Γβώβ. Ήλιον 38.325 6.000
  Ν.
  Δ.
  «ο· Γβ··Κο·)
  47.355
  60,250
  7400
  10.000
  αρχάς
  λΐ
  —ΑΙ ενέργειαι πληρωμήν τοΰ πα-
  ραρτήματος θυμάτων πολέμου.
  Πρβς τβ καράρτημα ταμείβυ βυμ&τνν
  πολέμου Ήρακλιίου—Λαοηβίβυ άκε·
  οτάλη'καρα τού έν Αθήναις Ειντρικοθ
  αΰτοθ έγγραφον δια τού βπβίβυ χαθί-
  σταται γνΜστβν δ τι «1 «Ιακράίης τβυ
  δέον νά χατατίθινται «Ις το ινταθβα
  υκοχατάιτημα τίτς ΈΒνικτΙς Τρακεξας
  αί δέ κληρνμαΐ θ» ένιρνβνΐαι βΓ εν-
  ϊβλμάτκν τβθ το-μείου ίκΙ τβδ αύτβθ
  ύηοχκταατηματος.
  —Αί βΐσπράίβις καί πληρωμαί τοθ
  δημοσίου.
  Πρβς τβύς χ. κ. Δι«υθυντα( τΟν τα-
  μιΐνν τβθ Κράτβνς έχβινβκβιηβη η«ρα
  τοθ Διιβυργβίου των θΙκβνομικΒν μα-
  κρβοχελίις ένκόχλιες π«ρΙ ένβρμβγής
  τής συγκ·ντρύσινς των ·Ιο<ιρά{ΐΗν χαΐ πληρΜμ&ν τββ Δημοσίου πβρα τό Τρα- η·.Ο της Ελλάδος διά τής «οκβθιτα· ο<νς ηρακτβρυν αυτής καρά τβΙ{ δημο¬ σίοις ταμείοκ. —Γβωργικά. Τας )ΐρβμ·οημ0ρινας £άρε»ς τής χβέί ουνήλβιν είς συνεδρίκαιν ή διοΐΜβυσα έκιτρβοη τβυ Γιοργικβδ Έκιμελητη- ρίου Ηρακλείου καί αυνεζήτηοι Μ όι«φόρ«ν βΐμάτνν τής άρμβδιβτητβς τβ». -—___. —■ Άρσις κυκλοφορίας. Πρβς αηάοας τας οΐκονομιχός τβθ Κρατβυς έχβινοηοιηβη έν έγ:......τ καρά τού ϋκβυργιίβυ τϋν θΐκβνβμιχθν Ιγγραφβν τής έν Βελιγραδίω Ελληνι¬ κάς Πριαβκίας οχιτικβς μέ την άρσιν έκ τής κυκλοφορίαν τβν τραπεςογραμ· ματίνν τβν 1000 δηνβρίνν. —ΑΙ κοινοτικαί οδοί· Δια δημββιιυΟΙντβς «Ις την |φημιρ(δα τβς Κυβερνησιν^ υηβυργιχής ηρά{«*« έγκρίνιται α άναγκαοτικη ακαλλβτρί· «ισις χτημάτειν κρβς κατασκευήν τββ έντβς τβυ χωρίου Αγ. Νυρεινβς τμΑμα- τβς τής βίβθ Πόργβυ—Γοργοναΐνη. 'βηίσης έγκρίνεται Α άκαλλβτρίκσις κτημάτΜν πρίς χκταακιυην τής βδβυ Φβινιχιάς—Κιχνλΐ Καστΐλλίβυ. —Αί ίατρικαί άμοιβαί. Είς την εφημερίδα τής Κυβιρνησενς Ιδημβθΐιύθπ τβ Αιαταγμ· κ«ρ) αυμκλα- ρύβιειν τβθ άκβ 17—7—30 διατάγματοε π«ρί κανονιομβυ τής Ιατρικην άμοιβής. — Ή πυροσββστική ύπηρεσία. Δια δημβσιβυβέντβς αίς την εφημερίδα τής Κυβιρναοενς διαταγματβς χαΒορί- ζεται Τβ 6κηριτβδν καρά ταίς κυρβοβπ- οτιχαΐί υκηριοίαις τβυ Εράτβυς Ιχτα- χτβν «ρββιικιχβν. —Ή άσφάλισιβ των άρτβργατών. Είς την εφημερίδα τής Κββ·ρνασε·>(
  έδημοσιιύθη διαταγμα δυνάμιι τοθ ο-
  ηβίου ναθβρίζονται αί εΐσφβραΐ οκέρ
  τβυ ταμιίβυ άοφβλίσεείς τβν άρτεργα-
  τβν. _—__.
  —Τα ήλβκτρικά έργα Χανίων·
  Είς την εφημερίδα τής Κυβιρνήβεαι
  έδημοβκϋθα τβ βιάταγμα κ·ρί χαβορι-
  βμβθ βριστικής ΙκμιταλλεΒβεκΐ τβν ή-
  λιχτρικβν έγχαταστάβεΗν τβθ Δήμββ
  Χανίιιν. ______
  —-Δασμολογικά.
  ΔΓ *«βφάσ«»ις τής Άνειτάτης Έιπ·
  τρβπης τελοινηαχυν άμφισβητήβεετ·*
  χβινβκβιηθιίσης δι* έγχυχλίβυ πρβς «·
  κάοας τας οικονομικάς κλη. αρχαί Τβθ
  Κρατβνς, ή φαβχβμηλια «Ιτ· ·ίς φόλλετ
  {ηρα «Ιτ« «Ις τβιαυτα μιτά τβν οτελε-
  χΒν τιιν ύιταγιται <Ι{ ταν χλάσιν 41α) 15 τβυ ΔημοτικβΟ δασμολογιον, τέ) χα· μβίμηλβν, «Ις την κλαοιν 74 κα» η 66· οομος «Ις την χλάαιν 41α)20 τβθ δημβ- τικββ δααμβλβγίβ». —Τα έν Ελλάδι συσκβυαζόμβνα φάρμακα. Τβ υηβυργείβν τβν Έαειτιριχβν βι' Ιγκυχλίβυ τβυ κρές τβς ΔιβικητΐΝάβ, Τελϊΐνιιακβς χαΐ Δημοτικάς Αρχάς τββ Κρατβνς χοινβκβιιΐ άκοφαοιν τήί ΆνΗτλτιις 'Επιτρβκής τιλεινειαχβν άμ< -.„.„-----■_____ „'.■****» ·»'
  .
  1 ι!
  Ι { , *^Ϊ5
  Ι »* - -ι·]
  |ϋίί»—11. ι '■ " -ι.. ιι ,ι Ι—,ιιΓ.. — —Γ, .' ιιι—.— ;......— - ■--■—-»—»—■——«επ--——?————===————_β_ι ,
  Ε1ΔΗΣΕ1Σ -ΤΗΛ/ΦΗΜΑΤΑ
  ΠΟΤΕ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΕΞ ΕΥΡΩΠΗΣ Ο Κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΔΡ1ΜΕ1ΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΝ ΠΡΟΣ ΙΑΠΩΝΙΑΝ
  Τό Γρικρβΐον Τύπον διά τηλβ-
  γραφήιιατό; τού πρός τάς Γενικάς
  Διοίκησις «αι Νομαρχίας ανακοι¬
  νοί τα κάτωθι:
  Τα έκ «ου έξωτεριχοθ νηλβγρα-
  φήματα άναφέρουν δτι ό "Ελλην
  Ποωθυπουργός κ. Ββνιζέλος θά
  ανβχώρβι «ήν παρελθούσαν Τρίτην
  τό εσπέρας έκ Παρισίων. Είς χον
  Πβιραιά θά φθάση «ό προσεχές
  Σάββατον.
  Κατά πάσαν πιθανότητα την
  προσέχη Δβυτέοαν συγκαλβίται βίς
  συνεδρίασιν ή Βαυλή κατα την ο¬
  ποίαν ό κ. Ββνιζέλος θά εκθέση τα
  άποτβλέσματα ταΰ τβλβυταίου τα¬
  ξειδίου τού άνά «άς πρωτβνούσας
  των βύρωπαϊκών κρατών.
  ΒΑΘΕΚ ΚΑίΙΠΙ&ΕΙΙΙΟΥίΑΙ
  II
  ΕΝ ΠΑΙΑΙΑΣΙΑΣΙΣ
  Τηλβγραφήματα έκ τοδ Έξωτβρι
  χοΰ άναφέρουν δή ή κατάστασις
  βίς την "Απω Ανατολήν ολοέν καί
  Επιδεινούται των Ίαπώνων βομ
  βαρδισάντων την Κινβζικήν πρω¬
  τεύουσαν Νανκίν βπου είχον λάβη
  χώραν συγςεντρώσβις σημαντικήν
  Κινβζικών δυνάμβων.
  Τα αύτά «ηλβγραφήιιατα άναφέ
  ρουν δ» οί "Ι ιπωνες έβομβάρδισαν
  χαί πάλιν την πόλιν Σαγχάην προ-
  φασιζόμενοι την παραβίασιν τής
  άνακωχής υπό των Κινέζων. Μετά
  ταυτα διέταξα*· τα νυναικόπαιδα
  των Ίαπώνων όπως ένκ«αλβί·ψ3»ν
  την πόλιν πρό τής προσεχούς Πά
  ρασκβυής.
  Γενικώς βεβαιούται δή οί Ίάπω-
  νες φέρονται ποοκλητικώτατα
  άπέναντι των Κινέζων καί των
  ευρισκομένων ής την χώραν των
  Εβνων οτρατβυμάτων, ιδίως δέ ιω ν
  Αμερικανικόν.
  ΕΙΤΔΪΙϊΊΐϊΠΐΙΕΣΕΩΪ
  ΑΜΕΡΙΚΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑΝ
  Τηλβγοαφήματα έκ Νέας Υόρ¬
  κης άναφέρουν δα ό 'Αμβρικανός
  ύπουργό; των Εξωτερικών κ.
  Στίμψον καλβΌας τόν Ίάκωνα
  ποέσβυν έν Βασιγκτώνι ποο
  έβη μέ απότομον υ φός χαΐ άσυνή
  θη γλώσσαν *ίς διαμαρτυρίας διά
  τάς γενομένας τελευταίως υπό των
  Ίαπώνων καταστροφάς
  Τα αύιά ώς ανωτέρω τηλβγρα
  φηματα άναφέρουν δτι όλό-
  χληρος ό Άμβρικανικός Στόλος τοΰ
  Είρηνικοΰ Ώίβανοβ, άποτβλούμβ
  νος άπό 64 βαρέα σκάφη μβταξύ
  των οποίων 3 ύδροπλανοφόρα φ<- ροντα 200 άβροπλάνα, διετάχθη όπως άποπλβύοη διά τα Κινβζικά ΰ5ατα καί ιδίως διά την Σαγγάην. ΤΙ ΠΛΥΜΜΠΗΣ ΕΙ&3ΤΙΙΗΣ Τό κάλυμμα τής Τραπέζης τής Ελλάδος έμφανίζβται συμφώνως πρός καταρτισθβίσαν παο' αυτής σχετικήν κατάστασιν είς 37 47 ο)ο. Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΙΒ¥ ΙΦΟΠΜΪ Τηλβγραφήματα έκ Παρισίων άνθφβΌουν δτι «ό άπόγβυμα «τίς παρελθούσης Τρίτης θά ήοχιζεν ή Διάσκεψις τοΰ άφοπλισμοΰ βίς την Γενεύην δπου συνεκεντρώθησαν ατασαι οί Αντιπροσωπείαι «ών ενδιαφερομένων Κροτών καί ό Πρόεδοος «ής διασκέψεως τέως "Άγνλος ΰπουργος κ. Χέντβρσον. ΔΑΥΝΑΜΙΔ II» ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΪΡΙΚΚΑΑΩΙ Ή Τράπβζα Τριχκάλων έδή λωσβ αδυναμίαν πληρωμών «ών ύηοχρβώσβών της. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΠΝΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ Υπό «ου Ύϋουογβίου »δν Ο1<ονο· μικόν χαΐτΐθϊΐσθτι νομοσχέδιον δια τού οποίον τοοηοκοΐΕΪιαι δ βογανισμός τάν χαηιίεογοσΐασίων. ς<; *; λκ* -^,. .^ Όοίζβται τι^βυτοδ δΊι ^»οίι^»ι(-, κάοχουν διευθυνταί δηιιοσίων χαιτνβα· γοστασίων καΐ Ιδιωτικήν τοιού ών οί τάν ίίιωιι-ών δβν θά ύηάγοανται υπό τας διαταγάς τού διευθυντού τού Δη¬ μοσίου, άλΧα θά ιζαοτ3νιαι 1« τοΰ ΰβουργβίον των Οικονομικαί*. ΛΒ8ΡΡΙΨΙΣ 1ΙΪΗ1ΕΕΣ ΤΟΥ ΑΗΜΒΥ Τό διουργιΪ3ν τβν Οικονομικόν & πάντων είς αναφοράν τιΟ ΤελωνεΙου Ηρακλείου δι' ή: διαβ βάζεται τοθ Δήμου ηερΐ ιη~ς απηλλαγϊίς τού έξ οφειλομένων τόκων δΐχερημΐρίας διά κα ραληφθέντα 200 000 χιλιογρ. τσιμένιου γνωρ'ζη δτι μή υπαρχούσης αχετιχής διατάξεως άπορριπτει ταύιην χαί έντέλ λιται την είσπραξιν τβν ανιο τί κων. Σχετιχή κκνοποίηαις εγένετο είς τον Δήμον Ηρακλείου. 1 Ε01ΙΡ8ΒΗ ΦΙΡΙΒΕΚΦΙΡΙΙΣΕΩΙ Δια τό Ι τος 1932 ωρίσθησαν τα μέλη Τίς επιτροπήν φ^ρτοικφιρτώΐεων ώ κάτωθι: Ό κ. Παναγιώτης Δυγουριάτης Αι μτνίρχη; Πρδεδρος. Μίλη οί χ. π. Γεωργ Μα θχιάχης Μΐίραρχος, Ανδρ. Κχστελακης άντιπρόσωπος 'Εμποριχοθ Έηιμελητηρίου, Ιωαν. Δραχοντίδης άν τικροσωπος Ναυτικων πρακτόρων καί Γεωργ. Κυπριωτάκης ανιιπρίιωπος λι μενεργιτδν Ηρακλείου. 1 ΑΙΙΣΙΟΑΗ[ΙΙΙ_ ΕΙΙΠΡΙΙΪΒΙ Τό Γεωργικον Έαμεληφιον Ρ«θύ μνης Ικφράζει την ευχήν δπως άνα οταλοίν αί ιίσπράςεκ ωρισμένων πιρι φ<;ειβν τοθ Ν2μ->0 Ρεθύμνης έφ' δσον
  οί όφειλίται διά λόγους ανεξαρτήτου; τη"ξ
  θελήσεως των άδυνατοθν να ίχτληρώ
  αουν τας υπαχρεώσεις των.
  Ή Γενιχή Διοίκησις ανεκοίνωσεν δτι
  κρο πολλοθ χρόνου έδϊθησκν σχετικαί δ
  δηγίαι εί; τα
  Ο ΥΠΑΛΛΗΜΚΟΣ ΚΩΔΙΞ
  Είς τό 5πουργ»Ϊ3ν ττ)ς Γεωργίας ου
  )λθ^ν 6. άνώχεροι δπάλληλοι κυτοθ
  δια την διατύκναιν τβν γνωμδν των έ
  κΐ τοθ «οιτοιρτιζομίνου σχιδίοο τβθ νέοκ
  δπβλληλιχοθ κώδιχος.
  Ι ΔΙΜΕΜΙΚΙ ΙϊΡΪΓ
  Αδιιον Παρασκευήν θά συνηθούν είς
  συνεδρΕααιν τα μΐλτ] τί]ς Δ>μ·ν(Χ«!(
  Έχιτροπγ]ς ΉραχλιΙου «ρδς Ιχλογήν
  Τ8 ΚΑΠΙΕΡΓΟΗΔϋ» ΗΡΑΚΔΕΙ1Υ
  Τό υΐίουργεϊον Οϊκονομιχω^ ά<ΊΧβΓ- νωβεν είς την Γεν. Διοίκησιν ίτι διεϊά- χΡη £ Διευθυντάς τοθ καινεργαστιαΐοιι Σ δηροκάστρου βπως μεταβή είς Ήρά- «λειον χαί αναλάβη την διεύθυνσιν τοθ ^δϋ 'ί , ( ,·^ „/ ?Α? ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ ΑΠΟΛΟΠΣΜΟΙ Πρό; τους «. χ. Π;οέδρους των χοι- νοτήτων τοθ Ν ιμοθ εκοινοποιήθη καρά |ς Νΐμαρχ(ας μαχροσχιλή: έγχύκλισς δι9 ή. παρϊχονται λιπτομερεΤς οδηγίαι ώς πρός την κατάρτηβιν των ποεϋαο- λογιομθν των χοινοτήτων τοθ ίλΐυαο- μίνου νέου οίχονομιχοθ Ιτους. ΠΡΘΔΓΩΓΑΙ ΕΙΣ_Μ ΙΡΡΕΦΎΑΙΜΜ ΕΊ; »ό» διαγανισμόν των ένομοταο χών δια τόν βαθμόν τοΰ άτΌυπαοκιστοΰ Ιπέιυιον |κ Κοη«π« οί κάτωθι: Βιλαν- 'ζάκης Ν. 1ο;, Βίμβουχας Ν. 7ος, Τσουοήί Κ 12 ις, Σια>ρ.ανουδά«η;
  Πος'Αντ. Γιακουμάκιις Β. 20ος, χ αί
  ΚοοΦΐάιης Ι. 24->ς.
  Ο ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ"ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό ΆατιροσχοπιΙον Αθηνών διά τη-
  λ«γραφήματδς τού πρός «ά ΑιμεναρχεΤα
  χ (Ι Γεωργ κ* Επιμελητηρίω γνωρίζιι
  ότι κιθανόν. χΐιρθς σήμερον ΠΑμητην
  φίρεται ιϊ; ολόκληρον την χώραν βΪ-
  θριος ή «ατα διαλιίμματα ολίγον νεφε-
  λώδης θιρμ-.κρασία ανωτέρα τής χθΑ
  ά ιμοιέχ 6ορείωΙ»ς δκιικβν διευθύνσιων
  ααθενεϊς ι) μέτριοι.
  Η ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
  Διά τοθ χατατεθίνΐος πρός ψήφισιν
  ιί; την βουλήν νεμοαχεδίου κιρΐ φκαικής
  ίγωγής δίδεται ένιαία χττιύθανοις είς
  την φυοικήν άγωγήν χαί είς τόν άθλητι
  σμόν τ<)ς χώρας τόσον είς την σχολικήν διον χαί είς την «ξωσχολιχήν κίνησιν. Κΐθορ!ζ?νται επί ηλέον τα διχαιώματα καί αί Οποχρεώΐΐις τής έπιτροπτΚ δλυμ πιαχων αγώνων, πρ&βλέπεται ή ίδρυσις σχολικήν χαί κοινοτικόν γυμναστήριον καί χατατάαοονται τα άθλητικά αωμα τ»Χλ είς κατηγορΐας, αναλόγως τοθ προ γρίμματος τί δ ποίον αχολουθοθν. ΟΙΚΙΝΙΜΙΚΟΝ ΑιΑΙΙΟΗ ΖΥΝΑΛΛΑΓΝΑ Α()α Αγγλίας Δβι. 261- 275.- ΑΙγόβτοβ » 275.- 285,- Δολλορισν » 77.60 78.- Λιρέτια » 3.93 4.03 Γαλλιπδν » 3.0 31. 50 Φιορΐνι ΌλλανΒίαβ» 31.16 31.55 Γβόσι Κ·ν)λ·«ς » Κ.- 39.- 11.12 11.17 ΔΙ ΓΕΜΗΗΙΙΕΙ. ΚΜ II ΟΙΙΑΤΟΙ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ Κ πά τόν λήξαντα υηνα Ιανουάριον _ «ΐαβιώθησαν ϊν ιω ληξιαοχιίφ ^°? Δήιιου μας τό δλον 91 νεννήΌβις έξ ώ 46 άοοέν-ν χαί 45 θηλέων, 54 γάμοι ιιΐ 57 θάτατοι Κ ών 31 άοο«νον χαί 26 θήλέον. Άηιβίφσαν δέ ιΰΐσι £* των ε;ής (ϋοθενβιτον: Έχτύφου 1, ΙλονοσΙας 1, διφθβμίιι δος 1, γο(ηητ)ς 4, δυσβνΐΕΰίας 1, φυ ματιώσβιςδ, βοογΐίτιδος 4, πνευμπ νίας 10 καί ίκ διαφόοοον άλλον άσθε 30. Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΔ ΕΞ4ΓΕΠΙΙ ΕΔΙΟΪ ΚατΑ χθεσινον τηλιγοάφηιια ιο ύιουογείου Γβσ)θγίας χαί της Γενικής Διοικήσιιαις χαΐιτέθηιαν αί διδόμεναι αντιπροσφοραΐ ποός Ιϊαγωγήν τάν κα· ταχέοαι ποσοτή'ων ελαίου: Έξ Αγ. Νικολάου 75,010 δ<. ελαι ολάδου ποός δο^χ. 4 21 κατ' δ «.άν, ?Ε Αγ. Νιχολάου 60,000 ποος δο. 4 22 χαί ετβοαι 50 000 «οός 4 20 Έξ Ή θοικλβίου 50.000 ποος δ0. 5 65, 50000 ■οός «ο. 5 70, 30 000 ποός δο 4,38, 50,000 ποός δο. 3,96, χπί 30,000 «οδ 8ο· 4,05 Έκ Χανίων 62.000 ·»οός δο 4,66, 30.000 δ«. «οος δο. 4,63 70ΟΟΟ Νοός δο. 4,65 χαί 30,000 δκ. ποόί δ0. 4.66^______________ ΒΡΕΦΟΚΤΟΝΙΑ ΕΙΣ ΡΕΘΥΜΝΟΝ ΠροχΘές την πρωΐχν ανευρέθη δτκ Ιδιώτου παρά την παραλίαν τβν Πιρι βολίων Ρεθύμνης τό πιωμα άρτιγιννήιοι 2ΜΊΡΩΪΝΗ ΒΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΙΟΑΝΗ Η ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΔΑΝΕΙΟΥ &ΙΑΤΑΠΑΡΑΓΩΠΚΑΕΡΓΑ Α«ΙΙΜΑΙ 3 ---- ου (τού άνταποκριτού ι*.ας).— Έπεβεβαιώθη άπόψε ότι άμα τή έπανόδω τοΰ κ. Βενιζέλου έξ Εύρώπης, τό προσεχές Σάβ¬ βατον, θά άνακοινωθούν παρ' αύτοϋ είς τούς πολιτικούς άρ- χηγούς Προσκαλουμένο-»ς επί τούτω εις τό Υπουργικόν Συμ βούλίον, τα άποτελέσματα των ένεργειών τού έν Παρισίοις καί Λονδίνω. Κατά τινάς πληροφορίας ο κ. Οενιζέλος πιθανώτατα επέ¬ τυχε την χορήγησιν προκατα· βολής, άπό κοινοΰ υπό τής Αγγλίας κά» Γαλλίας, δια την συνέχισιν των παραγωγέων έργων. 8 ΓΑΑΑΙΛ ΑΠΗίΟΡΕΥϊΕ ΤΗΝ ΕΙΣΜΟΓΗΝΤΟΝ 01Η0Η Μ1Σ ΑΘΗΝΑΙ 3 Φεβρουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Άποψινόν τηλεγράφημα έκ Παρισίων άναφέρει ότι τό Γαλλικόν Ύβουργεξον των Οίκονομικών έν αυνεννοήσει μετά τοΰ τής Γεωργίας, απη¬ γόρευσε την εισαγωγήν είς Γαλλίαν έλληνικών οΐνων. Τό μέτρον έπροξένησεν εν¬ ταύθα κατάπληξιν, θά εξετα¬ σθή δέ μετά την επιστροφήν τού κ. Βενιζέλου. Ι ΣΑΠΑΙ ΕΒΊΙΜΒΙΡΛΙΣΟβ ΚΑΙ ΟΛΑΙΝ ΥΠ3 ΤΟΗΙΑΗΟΝΟΝ ΑΘΗΝ 113 «»εβρουαρίου (τού άνταποκριτού μας).— Σημερτ,νά τηλεγραφήματα βε· βαιούν ότι ή Σαγγάη έβομβαρ δίσθη έκ νέου υπό των Ίαπώ¬ νων. * Είς τό Τόκιο (ξακολουθοδν έντονα διαβήμα~α 'τών μέγα- λων Αυνάμεων. Τα διαβήματα ταύτα πιστεύεται ότι θά έχουν άποτέλεβμα. ρς ρέ?υς Τό( κτβμα ηαραληφθέν &ιεό τής 'Α- στιινομίας καοεδδθη ηρδς ενέργειαν νέ- κοοψ'ας ιί: τόν Άστυΐχτρον',Εχ. ττ]ς ν» κροψ!χς έξηχριβώθη δτι πρίκιιται περ έγχλήματος, χ»θ' διον τό βρίφος Ιγεννή θη ζ*ν κΐΐ έρρίφθη είς τό μίρος ίκιΐν Ή Άΐτυνομίχ ένιργεΐ Πρός άναχάλυψ τΐ)ς καχούργου ί ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ 'Απιοτάλτΐ πρός τή ι Γινιχήν Δο£κτι σιν δ.αρθωθέν τό δΕπλωμα τίΐ; αυντάξ* »ί τήςχήρας Είρήνης ^Άντωνίοο Τζ» νουϊακη. Ανεκοινώθη έπίοη; είς αυτήν ίτι ηυξήθη ή σύνταξις «Ο Ίωάννοι Οαηαγιαννάχη άπό 240 είς 310 δραν μά( καΐ εμειώθη ή τοιαύτη τοθ Έμμ. Φ?αγ*α«η άηο 160 είς )50 δραχμά;. ΑΙ Ε1ΣΠΡΑΞΕ1Ζ ΤΟΥ ΤΕΛ2ΝΕ10Υ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Κβτάχον λήξαντα μην» Ιανουά¬ ριον ιίσεπράχθηίαν 5«ο τοθ τελωνεΐου Πειραιώς 124.329 654,20 δραχμαί. Αί ιΐσηράξεις αυται βϋγχριδΛΐναι «οός τάς ιίσηράξιις τοθ Ί«νβυβρ[β« 1931 βρ*χι»*ι. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚ1Σ ΣΤΟΑΠΣ ΟΑΕΕΙ 0Ρ8ΠΙΝΣΛΙΤΛΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 3 «Φεβρουαρίου (τού άνταποκριοτΰ μας).—- Έκ των Φιλιπηίνων νήσων αγ¬ γέλλεται ότι ό Άμερικανικός ατόλος τοΰ Είρηνικοΰ πλέει πρός την Σαγγάην. Ό επί κε¬ φαλής ναύαρχος ανεκοίνωσεν ό¬ τι ή αποστόλη τού δέν έχει πο- λεμι«όν χαρακτήρα. Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΛΙΡΑΣ 3 Φεβρουάριον) (τού άνταποκριτού μας).— ' (Ι Αγγλικη λίρα ετιμάτο σή¬ μερον φράγκα 88.03. Η Φ0ΡΟΛΟΠΑ ΤΩΝΙΕ1ΙΙΤΗΡΙ2Ν ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ ΠοοχΘες την κρ»ΐαν την ΟΝονομΐχην χ. Ζ^ΐ^ης συνειργάσθη μιτί τοθ τμηματάρχου κ. Πίηττα. Κβτ* την συνεργασίαν διεχανονίσϋη δριστι«α( ίά ζήιημα τοθ δποχρεωτικ&Ο ναυτολβ γίου δια τον ϋπολογιαμόν των τελβν τβν »ίσιτηρ!ων κ»1 κομΐστρβν τ*ν άιμθ π,λοίβν.' Αυθημερόν Ιϊόθη ιΐς τθδς οίκονθμι- χους Ιφάρους ή διαιαγή 8αω: είς τα εξής υπολογίζοιιν τα τέλη ιω< είσιττ]· ο (ών χχίχομΐστρων δάσιι των ηραγματΐ' διατιμήσεων ιά; δ «οίας οί «όθεν αί αχμοκλοΐκαΐ έηιχειρήοεις καθορΐζιιιν διά τας θαλ«αο[ας δΐαδρομχς άπο λιμένος είς λιμένα ιοθ κρίτους, Ή προγενεστέρα βχΐτιχή ένκώχλιος πιρΐ 1