99116

Αριθμός τεύχους

3082

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

5/2/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  >
  ΩίΝΚ
  ΠΙΒΑΝΗ
  ίΙΣ ΔΑΚΕΙΟΥ
  «ΑΙΡΓΑ
  3 Φεβρουα,ρί.
  ιοκριτου «.άς).—.
  1 άπόψε ότι «μ,^
  ού κ. Βενιζέλον
  ■50 προσεχές
  οε,κοινωθούν
  ,ς πολιτικούς
  έ
  ♦Υπουργικόν
  άποτελέοματα
  Γ>υ έν Παρισίοις
  «,ς πληροφορίας ό
  ς «ιθανώτατα έπέ·
  ήΥΊ ρ
  χοινού υπό ή^
  Γαλλίας, διά την
  ΗΐηΚΙΙΐ
  [ΗΤΗ ΟΙΚΒΗ ΜΙ!
  &.Ι 3 Φεβρουάριον
  Μ«θκριτού μ«ς).-
  τηλεγράφημα έχ
  άναφέρει ότι τό
  ί
  πουργεί »ών
  έν συνεννοήβιι
  ής Γεωργίας, ά«η·
  ήν εισαγωγήν είς
  ι,ληνικών οΐνων,
  ρον έπροξένησεν ίι>
  Εκπληξιν, θά έξ**»·
  ,ε«ά την επιστροφήν
  νιζέλου.
  Ι ΥΠ3 ΤΟΝ
  ΙΙΙ3 Φεβ
  »τ*»οκριτοδ
  λεγραφή
  «·'
  ;ιή χαγγάη
  νέου ύ«ό των
  Τόκβο
  β
  ιτε6··β*ι ότι
  μα.
  ΕΜΜ!»
  4.ΡΧΟ,
  βτολή
  χαροικτηρ*·
  ΙΜΗ ΤΗΪ Λ"1»*
  ΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  5
  ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΤΤΟΓΡΑφΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜ4ΡΧΙΑΣ
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕφΩΝΟγ 16
  ΔΙΕΥΘ- ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 19*6
  ΕΤΟΖ 17ον.- ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.082
  1
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
  (Τού χ. Π. Ι. ΜΑΚΡΗ τμηματάρχου Ύπουργείου Έθν. θίκονομίας).
  Μέχρι τού 1909 δέν ϊσχυε παρ' ημίν προστίμων. Διά τοϋ«Νόμου 271 τής 28ης
  αχεύόν ουδόλως, ιδιαιτέρα προατατευ- Μαϊου 1914» περι κανοντσμοΰ χρονικόν
  τικπ νομοθεσια των εργαζομένων ρυθ- όρίων εργασίας είς έμπορικά καταστή-
  μιζουσα τας σχεσεις εργασίας. Ι ματα, «ρατήρια καϊ κουρεϊα», είαήχβη-
  Απο τού ετβυς τούτου αρχίζει ή ρύθ ' ααν τό πρώτον περιοριστικατ διαταξβις
  μισις θεματων, «φορωντων την έργα- τού απολύτως έλευθερβυ μέχρι τοτε
  τικπν σύμβασιν, διά ψηφίσεως είδικών κανονισμοΰ υπό των έργοδοτων τής
  νομων, οΐτινες εξελικτικώς συμληροώμε- χρονικής διαρκείας τής εργασίας τού"
  νοι και τροποπβιουμενοι αποτίλοϋν ση- πρβοωπικοΰ των εμπορικήν καταστη-
  μερβν, έν πολλβϊς, μίαν των άρτιωτε- ματων, των πρατηρίων καί των κουρεί-
  ρών εργατικών νομοθεσιών έκ των ι- ών, πρός διαφύλαξιν τής ύγείας των έν
  σχυβυσων εις τα μάλλον πεπβλιτισμένα { αυτοίς εργαζομένων, τής διανοπτικής
  ΚΡά5,η· . , . . _ „ Ι «ύτών προαγωγής καί πρός συντήρησιν
  Ούτω δια τού νομου ΓΥΝΕ' τής τής πρό; εργασίαν ίκανότητός των. Ό
  3ης Δεκεμβριού 1909 καθιερώθη τό Νβμος ούτος ϊσχυεν είς τάς προηγμένιχς
  πρώτον ή Κυριακπ άργία. Είς τόν Νό | εμπορικώ; πόλεις Αθηνών, Πειραιώς!
  μόν τούτον επηνβχθησαν έν τω μετα-1 Πατρών, Βόλου καί Έρμουιτόλεως. Με-
  ςυ, ύια μεταγενεστερων νβμων, πλεϊ- ταγενεβτερως δια των Νόμων 601, 3502
  σται όσαι συμπλπρώσβις καΐ ίροπβπβι- | καί 4486 επήλθε πρβοδος είς τα διά τοΰ
  πσεις ύπαγορευθεϊσαι έκ τής πείρα$ τής Νόμου 271 θεσαιομενα δσον άφορ? τόν
  εφαρμογής τού, άπασαι ώέ αί ισχύουσαι νομιμον διακανονισμόν τοΰ χρ'ονου
  οχΐτικαι διαταξεις έκωδικοποιηθηοαν . τής εργασίας είς τα διάφορα καταστή-
  ώια τού Διαταγματβ; τής 8ης Μαρτίου ματα καί έπιχειρήσεις. Ή πρόβδβ; αϋ-
  1930. Κατα τό Διάταγμα τουτο, κατα τη άναγκαία συνεπεία τής έν τώ μετα-
  τας Κυριακάς καί τας εορτάς 1) Των ξυ συντελεσθείσης οίκονομικής έξελίξε-
  Χριστουγεννων, 2) Ευαγγελιαμβΰ καί ως τής Χώρας καί τής συγχρόνου κοι-
  3) Δευτερας τοϋ Πάσχα άπαγορεύεται > νωνικής καϊ πνευματικής άναπτύξεως
  είς τους έν τφ Κράτει οπαδους παντός συνίσταται κυρίως είς την υποχρεωτι-
  βρηακευματο^, πασά βιαμηχανική, βιο- κήν επέκτασιν καθ" όλον τό Κράτος
  τεχνική καί εμπορικώ έργασία. Είς ό-1 τής γενικής έφαρμογής περιοριστικών
  οας δέ εργασίας ή έπιχειρησεις, έν τω διαταξεων ώς πρός την διάρκειαν τής
  Διατάγματι τούτω άπαριθμουμενας, επι ι εργασίας τοϋ προσωπικού· των ίιαφό-
  τρεπεται λόγω τής φύσεώ; των, ή έργα- ρων καταστημάτων, έπιχειρήσεων, τρα-
  οΐα κατα τας Κυριακάς, έπιβάλλεται υ-. πεζιτι·ών ίδρυμάτων Άνωνύμων'Εται-
  ποχρεωςπς είς τους οίκειους έργοδ«τα; ' ρειών καί Γραφείων έν γένει καί είς
  όπως παρεχωσιν εις τό παρ' αυτών ά- ι την ελάττωσιν των ώρών εργασίας τού
  πασχολουμενον προσωπικόν 24ωρον ά- προσωπικού των καταστημάτων και έπι-
  νάπαυσιν καθ' έβδομάδα, έκ περιτρο- ι χειρήσεωε των πόλεων έκείνων, είς άς
  «ής. Ι είχον έπεκταθή καί έφηρμόζοντο αί
  »ιΐν 19ην Νοεμβριού 1911 έδημοσιεύ-' διατάξεις τοϋ άρχικοΰ νόμου 271.
  θη ό Νομος ΓΝΛΔ' «περί ύγιεινής καί' Είς τοΰς νόμου; τούτους προβλέπον
  Ασφαλείας των έργατών καί ώρών έρ- ται παρεκκλίσει; άπό των διαταξεων
  γασίας». Δια τού Νόμου τούτου καίτοΰ αυτών έπιβαλλομεναι πρός έξυπηρέτη-
  ίίς εκτέλεσιν αυτού έκδοθεντος Β. Δ. σιν τν;ν κοινωνικήν άναγκών
  τη; 25 Απριλίου 1913 καθορίζονται
  λεπτομερώς τα μετρα, τα όποϊκ δέον
  νά ύφίστανται εί; «άντα τόπον εργασίας
  αφ' ενός πρό; προφύλαξιν των έργατϋν
  άπό τού; κινούνους των μηχανών, τάς
  οποίας ο έργατη; χειρίζεται ή είναι
  ένκατεστημ&ναι έν τω τόπω. τής έργα
  βίας, άφ' ετέρου δέ χάριν τή; υγ&ίας
  των εις κλειστόν χώρον εργαζομένων.
  Δια τού αυτού Νομου προβλεπεται ό
  δι* έκαστον κλάδον εργάτην κανονι-
  ομός ώρών εργασίας, δι' εΐδικοϋ Δια-
  ταγματο;, έκδ'δομενουμετά γνωμοδό¬
  τησιν τού Συμβουλίου έργασία;.
  Βάσει τού Νόμου τούτου έν συνδυα¬
  σμώ πρό; τα; διαταξει; τοΰ Νόμου 2269
  τού κυρώβαντο; την Διεθνή σύμβασιν
  τή; Βάσιγκτων «περί περιορισμόν των
  ώρων εργασίας έν ταΐ; βιομηχανικαΐ;
  έΐτιχςιρησεΐΐν εί; όκτώ κχθ' ημέραν
  και 48 κα9' έβδομχδα» εξεδόθησαν εί-
  δικά Δ)γματα, δι' ών επεβλήθη ή έφαρ
  μογη τού όκταώρου εί; τα; μάλλον έ
  πιπονου; καί άνθυγιεινά; βιομηχανι-
  κα; εργασίας. Είς τάς λοιπά; βιομη^α-
  νι»άς έπιχειρησεις η διάρκεια τής ερ¬
  γασίας κανονίζεται διά συμφωνίας με-
  ταξυ έργοδοτου και έργάτου, συνηθω;
  δ' είναι έννεάωρο; ή δεκαωρο;.
  Δια τού Νομου ΓΠΟΔ «περί έκδικά-
  σεω; των μεταξυ έργατών καί έργοδο
  των διαφόρων περί πληρωμή; έργατι-
  κων μισθών καί ήμερομισθίων» τή; 23ης
  Δεκεμβριού 1911 εισήχθη τελεία άπλή
  και όλιγοδάπανο; διαδικασία διά την
  επί δικαατηρίου επιδίωξιν των διά την
  πληρωμήν τοϋ μισθοϋ κχί ήμερομιαθί-
  ων αξιώσεων των ύπαλλήλων καί έργα¬
  τών.
  Διά τοϋ Νόμου ΔΚΟ' τής 24ης Ία-
  νβυαρίου 1912 <ίπερί έργαοια; γυναι- κών καί άνηλίκων» επεβλήθησαν περι- ορισμοί διά την προφύλαξιν των νεα ρών προσώπων καί των γυναικών άπό την υπερβολικήν ή δυσαναλογω; βα¬ ρείαν εργασίαν καί άπό την εργασίαν την έγκλείουσαν σωματικου; ή ήθικούς κινδύνους. Τα προστατευηκα μετρα τα λαμβανόμενα δια τού ρηθεντο; νόμου ώιά τα νεαρά πρόσωπα καί τα; γυναί- κα; συνίστανται έν γενικαίς γραμμαί;, εί; την .άιταγορευσιν τή; χρησιμοποιή* σεω; εί; εργασίας παιδίων κάτω τ~ν 14 έτών, τόν περιορισμόν τής διαρκείας τής εργασίας των νεαρών προσώαων καί των γυναικών είς 10 ώρας τό πολύ, κ«θ' εκάστην πλήν τής ημέρας τβΰ Σαββά- του, όπότε ή έργασια αυτών δέν έπι- τρέπεται νά ϋπερβαίνη τάς 8 ώρας, την άπαγορευσιν τής νυκτερινή; έργασία; (μεταξύ 9ης νυκτερινής καί 5η; πρωϊ¬ νής), την επιβολήν μια; ή ϋλειόνων δι- ακοπών εργασίας καθ' εκάστην, διαρ- κεία; κατ' ελάχιστον όρον 2 ώρών. Ό Νόμο; ούτος προνοεΐ έπίοης^ περί τής προσταοία; τή; ΰγείας, τή; ήθική; καί ή ή ά των νε« (Συνεχίζεται) ΣΥΓΡΟΝΟΝ ΠΝΕΥΜΑ τής οωματικής άκεραιοτητος των νε« ρών προαώπων καί των γυναικών προ¬ βαίνων καί μέχρις άπαγορεύσεως ωρι¬ σμένων εργασιών, άπαριθμουμενων έν τφ Νομώ, είς τα πρόσωπα ταύτα. Τέλος ΟΡΜΗ ΚΑΙ ΘΥΕΛΛΑ Άκοναλυιιιόμβνο; σηνώνω ίψπλά ιό καπέλλο, δοο κβιό ύψπλά εΐμποοό, ϋμιτοος είς τή» ποοχθεσιν^ν κιταοίκιιν ιού συναδέλφου διευθυντού της «Ελευ¬ θέρας Σ«έψβακ>. Άποκαλύητομαι α
  «όμη κρό τής βηιειχείας της τοιαύτης
  ίίποφ ίσβτος. Τι θά «Ικΰ ιϊ<οσι τΊαβο Φυλάκισιν; Καί »1 είναι ή φυλάκιαις ιόσων ολίγον ήμβοώ» βμποός είς τό ά¬ νευ φθΒνώτ ΰβθΕθλύγιον καϋ κάιησβ δ ά'θΰοπηο; αύ(ός είς τόν κόσμον τ&νίπι σιτιμόνων «ού ήνάγχασβ όϊδιος νά τόν ι<αταμτ]νύι30; "ΚιτοΒπβ ή ποινή να βΐναι β^ουιέοα καί ή τιμωοία τού παοαδειγ- ιιατική. Δέν λέοο νά τόν εΊυφέκιζαν. Άλλα νά τόν εΊπελναν τούλάΐιστον εί; τα καιαναγχαστιχά 8ογα. "Η νά τόν εγ- δβρνν «όν άλιιτίοιον. — ΞίοΒΐς τί θά ιίπϋ νά ύβοίζος τό- σαυς βηιηΐτίμονα;; Κηί νά τού; ύβρΐζπς πό ο ιλι; Γι' αύΐό, κέντΒ ίξ χρονάχιαθά «ου εβαναν μναλό. Θά τόν Ισ«ςω»αν γιά χαλά οτόν Ισιο, τόν ολόϊσο δοόμο της ζοοής. Καί θά τόν μί.έβαλαν είς οωσιό υποζύγιον. Ό «ότε καθένας θά Εΐμαορονσΐ χαΐ με τό σφύαιγμα άκόμη νά ποοσκαλί τό ύΐοζύγιον νά τό Φορτώνη ά^ιαοιίας καί άλλοτε αΐσχυ λιβαναΐίών, νά τό Ηΐοαγβμίζτΐ ουηαοόΐητα;, νά τό κάνη μΐτ,αγαιγιχόν τώ* ταηιινοτέοων ηαβήν «ήν μίαν ημέραν χαΐ χάνισΐοο» ψυχικήν μικοοιήιοον ιήν άλλην καί χα· τόηιν νά τό "ΐά σέ μιά ά «οί· 1>έ πιιρι-
  φοόκηηι χ αί αποτροπιαστιχή άηδ(α.
  —Ψίτ, ψίτΙ... Δυμοσιογοάφος δέν
  είσα;; Πιασβ αύιό τόν λαγό χαΐ μαγβί
  μόν ιον ώ; αύοιονΐ
  "Η :
  —Τί θε; ίσύ «δώ;
  —ΔπμοσιογοάφοςΙ
  —Δημοσιογοάφο;; ΓκρΕμο*σαπίοου
  έρπ!-.
  Αί φί'ο; μου, 8-ς β5ώ καί μή αα·
  οδ'βι. Τού; δΐιμοσιογοάφους αυτού; νά
  τ )ύ; βοάσετβ καί νά τού: χαρήτε. Δή-
  δέ ΐ ά
  μοσιογοάφοι κου δέν ΐΐναι άηοφασι-
  ημένοι νά «εθάνονν στήν φυλάξη ν, ή
  νά πέσονν μέ μιά πιστολιά !πά-
  ..- .._,.,.,_.,.-. ~Γ— , , , .„ ο«ό κήΌυγμά των, δτΐμοσιογοά·
  ό έν λόγω Νόμβς άπαΥβρ/υει την απα-1 ^^ ^ »έν ,·^^^, τΛ ^.
  σχόλησιν των γυναικών επι βενσυνο-, _.τ«™« .,„. ..κ «ι» .ι,,
  λω έβΟομάί«ί προ τοϋ τβκετοϋ *«ί μβτ' ψα«» *«* ι""»* ι «ν. «ου δέν ϊΐμ-
  αυτόν. ίπαοουν υπό «ό χουφό άλλ άοιάχοπον
  Διά τοΰ «Νόμβυ ΔΛ. τής 24ης Ίανβυ- ηαίΕιμο «ών σιαγόναιν «οί πολλές φο-
  «ρίου 1912» περί πληρωμήν των μισθών < 0£ς υπο 10 ϋ8γαΧνΊβοο δοάμα των σΐε- --" ύπαλλήλων καί υπηρετδν καί των ^0Κα)Ύ ,Λ δοβωθοΰν, νά φαινά'ςουν, ϊοιιιαβιαιν των έονατών» καοορΐιςε·, . % #, , , . ί τοό « τ ί πληρωμής, των μισθών νά διαγοαψουν ϊβιοονομίας χαί νά φα- χαί ημερομισθίων των ύπαλλήλων. ύππ- ι νοϋν άλΰγισιοι, ά<αμπτοι, Ικαναο«ατι· ρετών κρΐ έργατών, & τόπος, β χρόνβς ι ^(,1 Λλλά Χαΐ ιοιοτιανικώΐίθοι αντοθ **ί χβτΐ αί περιπτώσεις χβτβ α$ μόν β β- ^^» Χηιοΐοΰ, νά τού; χάμβΐΒ δέμο Χθί βν· τών «Ι ουνέβη σέ μενά κροχθές; Ό κοοϊσ<άμβνο; μιάς ΰπηοεσίας μέ εζήτει έπανβιλνμιιέναις «αί έηΐ σειράν ήιι»θάόν γιά χάιτοιο βΒβϊγον ζήτημα. Πηγαινα λοιπόν «θΕΐάιος χαί ΰ«ό ραγ¬ δαίαν μάλισια βοπχήν. Ό χλητήο «ου χάμνων χαί χοέ» οροουοού αν,ι «Α μοϋ άνοίΕτΐ «αί νά μόν διευκολύνη «ήν άμεσον είσοδον έχούβυ ίτίσσι άίΐό την άμπαοτομέντ) σιδηοόποο- τα. Έστάθηχα κάαιΐοσα λεκτά, κι' άηβθαύμαζα «όν χουμμέτο χλητήοα γιά »ή' ήλιθία στάσι «ου, γιά την συσΐΐ)- ματοχοιημένη ψ3υδολογία «ου ίμηρός βΙ; άνθοαόιεου; τιμίους χαί άληθινά Ιξυ- ντι ιιτικού; καί αληθιτούς σκλάβους τοΰ Μοινανιχον συνόλ^υ. Κι' Βπειχα «όν οώτηοο, ΐώνοντας την μΰ«τ] άη6 »δ παοαθ«θακι, «Ι «όν άναγκάΐΐβι νά χουβιται ε^ας κοτζάμ Αντραχλας ιτςάγ μι ποδ δέν ΠΒοιποκΐ τιμήν ουΤΒ σ' ο υϊόν, ου «β εί; τόν ίχτός αναμένοντα. Μ' άνοιξβ «όιε λέγοντας δ«ι 8κ»β- λ«ϊ «αΰστηοάν» «ου χυοΐου τού δια¬ ταγήν. Κι' ίγώ έφυγα χα>οίς νά στοα
  Φ» «(σο οίί «β γιά νά Ιϋώ ποός χό μέοος
  1<ιϊνο σάν νάφβυγπ τόΣόδομα τί)ς πα- λπα ΟΜαο'ία;. Κι' έφβυγα μέ ματοομέ- »η την ψυϊή, άλλά καί μβ φουν«α>μένο
  μβσα μου Ινα αϊσθημα Φοιχτης άγανα-
  κ«ήσΒοος.
  —ΓιατΙ; ΙθΕοτάτβ.
  —Γιατί έ δημοσιογοάφος κου Ιχβι
  ϋίστιν εί; τό ίογον καί τόν εαυτόν τού,
  ποέπει νά «1*αι όιμή", θύβλλα. άσ«οα-
  ΜήΙ Τόιβ θά Φίτκίζχι. Τότβ θά χοησι-
  μβύϋ εί; «ά πλήθη «άν δδυνά«ων χαί
  νόν δυνασΐίυομένων. Κ αί ή θύβλλα καί
  ή άστοακή χαί τ) «αΐαιγίς δέν ζητουν
  αδείας είσοδον: άλλ' δομοΰν... ίηέο·
  χονταιΙ
  Δπμοσιογοάφος ποΰ κβοιμένβι η ποϋ
  δέΐβιαι έμπαιγμούς, «αοείκύσβΐί,Λναβο
  λάς, διαγκωνισμούς ίί δποιουσοηποΐΒ
  κολάφους είναι «ό υποζύγιον ποϋ 8λέ·
  γομβν. - ·■' * " ""
  ΚαΙ ύποζύγια μόνον δηαοσιογοάφοι
  πον δέν γίνονται. Άλλ' οΰιε χαί προ
  άγονται η όαθοκοδοΐϊν αί χοινα»νίαι ποΰ
  άτνχοΰσαι έχουν όδηγού; τα>ν ΰποζύγια
  αντ! άνθοώκαιν ή άνθοοόπονς πον δέν
  κάμνουν άλλη δουλειά καρά νά οτέχονν
  μέ τό κακέλλο είς τό χέοι!..
  ΑΡΑΜΙ5
  ΣΚΟΤΟΣ. ΣΚΟΤΟΣ.
  Μέ τάς λέξεις αύτάς άρχΕζει μίαν
  ΐΗΐστολτζν τού Ινα; αναγνώστας μις ά¬
  πό τό Μιχρό—Τσαροάκ! καί μέ «άς ιδίας
  λίξεις την τελιιώνει.
  Σ«όιος—μβς γράφει, τοομακτιχον είς
  δλην την συνοιχίαν, είς όλας ιά( οτε-
  ύ της, πρωτοφανές χαί λίαν ίηι-
  αχίτοζ, ίπιχράτει χ»θ' δλην την
  ΐτοοχθεσινήν νύκτα (ττ]( Τετάοτηο) χβί
  δδΐι Ινα; ήλεχτριχάς λαμπτήρ δέν ή/αψι
  άπό ενωρίς μίχρι τοθ έζημερώματος τ
  Πί
  «ΚαΙ οί δρόμοι τής συνοικίας μχς—
  ουμπληρώνει—είναι τόσον έλεεινοί ποθ
  χαταντοθν δλωσδιόλου άδιαβατοι χαί δ»
  χαν άχόμη φωτίζονται απλέτωο.
  Ό έπιστολογράφος αναγνώστας μας
  πιστεύομεν νά μην χρειασθξ νά μΛς πε-
  ριγράψη διά δευτέρα; τού επιστολάς τί
  σκόΐος τίς νυκτός τής χθές Πέμπτης.
  Διότι δπας ελπίζομεν θά ϊχοιιν άναφθ$
  έν χψ μεταξϋ χά φβτα τής συνοικίας
  το^.
  ΗΤΤΡΟΤΤΑΓΑΝΔΑ.
  Είς τάς ΆθηναΓχάς εφημερίδας
  άναγράφονται τελευταίας Ιργα καί ημέ¬
  ραι των έκε! κληριχων Ούνιτον κ»ί τής
  προπαγάνδας χαν. Καί έπειΒή δ λδγας
  περί προπαγάνδας, άσχουμένης ώς γνω¬
  στόν ααντοθ, δίδεται ή εύχαιρία νά άνα·
  γραφξ καί πάλιν, δα δέον αί Αρχαί μας
  νά άγρυπνοθν διότι ή έν λόγω προπα-
  γάνδα δέν υποοκάπτει άιλως τόν έθνι·
  σμόν καί τα βαβύΐερα ήθικά αίσθήματα
  των περιπλεκομένων είς χά δίχτιιά χυς,
  άλλά καί τούς προσηλυτίζει είς ίόγματα
  ξένα πρός την θρησκείαν των πατέρων
  μας—πρΛγμα χαΐ χατά νόμον χολασι-
  μόν. Δέν θέλομεν νά αναφέρωμεν πρό-
  σηπα χαί πράγματβ σχέσιν Ιχονχα μέ
  την έν τώ χόπω τοιαύτην προπαγάνδαν,
  αλλ'εΐνε είς θέσιν οί άρμόίΐοι χαί δή οί
  επί τής έχπαιδεΰσεως, νά έξετασοιιν χαί
  νά έξαχριβώοβυν χά γραφόμενα μας.
  ΗΑΣΦΑΛΙΣΙΣ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΝ.
  ΰί αναφέρομεν έν άλλ« στήλη, τδ
  Ταμείον Ασφαλείας χαχά χαλάζης «αί
  ■αγιτ·ν, ' " -
  θφαλΕσεν: μέχρι "τέλους ΦεβρουαρΕου.
  ΟΕ αγρόται οί έχοντες άνασφαλίοτους
  ίμπέλβυς άς έπνφεληθαθν Ττ]ς εύχαιρΕ-
  άς. Ώς Ιξειλίχθΐ) σήμερον ή κατάστα¬
  σις, «ό (Γράτος ου<ε δυνατόν είνε άλλ' ου τε Ισαχ-Ισβς χαΐ τΐρέπον, νά χο¬ ρηγή άποζηιιιώσεις χαί νά κληρών^ χχ- θενός τα οπασμενα. Ή έποχή έκείνη είνε βέβαιον 8τι παρήλθεν. Οί φρό^ιμοι λοιηόν χαί οί προνοητιχοΐ έπνφελοθντχι τώρα έκ την προτέραν χαί δέν άφήνουν «την μοίραν ««ν νά δοι*λεδν> δπας λέ-
  γομεν κοιννς Τό ταμείον δ' ασφαλείας
  χατά χαλάζης χαί καγετυν, είνε διά
  τ'-ύ; αγρότας τό καλύτερον οχετιχΑς έ-
  ξυηηρετικόν μέσον.
  ΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ.
  Τό Γεβργιχόν Έπιμελητήρην Ρε¬
  θύμνης εξέφρασε τ^ν ευχήν 6π«ες άνα-
  οταλ&σιν αί είσπράξεις την δημοσίαν έ-
  σόδων έξ ωρισμένων ηερΐφερειβν τοθ
  αύτόθι νομοθ, δι* είδιχου( λόγους οίχονα
  μιχ6ν δυσχερειών, βά ελέγαμεν Βτι τ)
  εδχή αθιτ] τοθ ΓεηργιχοΟ 'Βπιμελητη·
  ρίου τοθ γείτονος νομοθ θά Ι5·ι νά έπε-
  αθ^ χ»ί έη( τοθ ήμετέροιι νομοθ.
  Διόι ώ, γνωστόν τελευταίως έκεδείχθτ]
  ( διά τέ ίδικά μας Ιντάλματα είβ-
  ποάξεων κάΊτοια δρασ«ηριότ<){, δυσανά- λογο( κρός την δφΐαταμέν-ν κατάστασιν «ών ΰφειλετΑν. Επαναλαμβάνομεν 5λ- λωαΐε δτι δΐονούπφ έφαρμόζιται τό δι- άτβγμα περί φβρολογιχών διευχολύ/σε- δπερ θέτει νέα; κττευθύνσεις είς την είσπραξιν «ών δημοσίων ίσίδβ^—δηίτε ή στ)μ«ρινή φροντίς πρός είσπραξιν των θά οβί Ισας καί ματαία χαί άνωφελής. Καλόν είνε λοιηόν νομίζομεν νά περιο¬ ρισθή". ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΝ. Καί έξ επισήμων χ«1 έξ άνεπιθήμων ατοιχείων διεπιστώθη τελευταίως χδποι- ος ΐτεριορισμός είς τα Μρούαματα τοθ τό- φου—άτινα ώς γνωστόν πρό χαιοοϋ δέν έμειροΒντο είς χά δάκτυλα. Ευχάριστον το γεγονόί είς ιίϊΐ/σδήηοτε λόγους κα( ά*ν έφείλεται. Έν πάση περιπτώσει οί ά?μό διοι ουδεμίαν φοσικά ένθέίρρυνσιν είναι ι ύ λόγον νά λάβουν έξ αύτοθ "Ο, τι προ έ χει πάντοτε είνε ή χαχεΐκ έναρξις των εργασιών τοθ έαωχεριχοθ δϊραγβγείου. Διαφορετιχά θά άγχυροβολήσωμεν συντό¬ μως είς «ήν ίδιαν ώ; χαί πρότερον χά τάστασιν, άν μή χ»ί χειροτέραν ταύτης. Ο ΛΙΜ ΗΝ ΜΑΣ. Χ«»ς ϋά έξελέγετο ό νέος Πρόε- δρος τής Λιμενιχής 'Επιτροπής. Ανε¬ ξαρτήτως τοθ πρβσώηου τούτου, εΐμεθχ βεβαιοί δ τι μετά την έχλογήν χαί την επαναφοράν τής Λιμενιχ()ς Έκιτροπτ]ς είς τα συνήΒτ) Ιργα της, θά έπιδειχθή »02ν ενδιαφέρον 8-ιως έπιθεωρηθ^ γενικάς δ λιμήν μας, έκΐδιορθωθοθν δέ τό ταχύτερον αί βλάβαι τοθ άντιβραχίβ- νοε δστις ής καί προχθές έγράψ«μεν &ηέσττ] ρωγμάς τινάς. Διά νά σιωκήσοκν χαί αί κακαί γλβσαα:, αΐτινες δρμώμε- ναι έχ την άνιπαισθήτων τούτων 6λα6»ν, έξαχολουθοθν διιστυχης νά διαδίδουν μυρίας άναχριδιίας είς βίρος τής άντο· χής χαί ασφαλείας ιοθ λιμένος μας. Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΕΤΤΑΡΧΙΟΝ ΤΟ ΕΛΑΙΟΝ Ό Ιλαιοκαοαγαιγιχός %6αιος μετά ΐαρας β18ϊ χά ληφθέντα μέιοα ύιεό «τίς Κυβεον«3θ8αις διά «ήν κροσιαοίαν τί)β έλαιοκαραγωγΐΐς μας. Τό ψηφισθέν νομοσχέδιον Ινισχύβι χον καραγογόν μέ «ήν δοισββΐσαν τι¬ μήν δεχατβσσάοων 8θ· χαί ιεβ»τ1ντα λε· κτών, άν χαί δέν χον ΙκανοιεοιεΙ κλή· Οας διά μίαν καλλιτέραν κοοοιεά'θειαν είς «ό είβος αύιό. Διόχι ή έλαία 8ιά νά διατ—ο*]θτί Χαί νά χαριεοφοοήθΊ) ?ΐει πλείστα τόσα 8ς*οδα λιπάνσβως, χλαδεν- μαιος, χαλλιεογείας." Έπιιεροοβέισς ή ουγχομιδίι Ικιβαρτίνει «ό εΐδοα αυιο χαί «οιουΐοτρόιεαις ο παοαγωγός δεν χεοδίζβι μεγάλα κοάγματα άκό «ό βΐσό- δυμά τον. Κατά «όν ΐοόνον «6ς ονζτ]«ήοιας «οβ νομοσΐεδίου Ι ν «ί Βουλμ, ο ένβέρμοι ΰκοστηοίζων «ό ζι,ιημα «ί|ς «οααιααίας χον ελαίου μ. Ποόβδοος «ής Κυββονήσε· ως διχαίοος ίχάχισε »ί)ν κοιόε-ια ταθ Κρπιιχοϋ ελαίου ώς βχονιοι δξύιηταβ πολλάς. Ποός «οθτο ομσς Ιχβι ά«αοχοληθτ3 χαί δ παοαγωγιχός ν,όσμος χαί σ»5με- ρον μετ* βΰιαοιβττίαβαις δύναμαι νά 0ε- βαιωσω δή «ά Ιλαιά μας δλλα μέν δ- χονν (0) μηδέν όίύιοτα χαί αλΐα 1-2 βαθμούς. Τουτο 8ε, θοείλειαι είς «ήν δ καρατσγοθ δοτ,ς ^
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  ·■:'
  ι
  'ίΐ
  1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ |
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Όμιλών
  Κι*ηματογ!5<ίφος.—Σήμερον *δ αοισ-.ο«οΥη- μα : «ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΕΡΟΤΟΕ» Γαλλι«ή δ'ΐιΐοβσα καΐ ά^ανσα 100 ο)σ μέ «ήν 'Εμι Λΰν ΜαΙ> Γβλόοι Ζάν ΚατιλαΙν Ζ«ν Άν-
  τζβΐο.
  Επί πλέον δ «ΓαΊιος τού Φαΰνον» «αι-
  νία φαν«ασμαγοαιχή μοθσλσγιχή.
  ΠΑΡΛΛΝ «ΑΠΟΛΛΩΝ». — ΣήΒβοονσέ
  ούο παρ,αοιάαιιι: ά>αα 5 1)2 μ. μ. «αί ώοο
  9 1)2 μ. μ >ή ώ}α<οίία° καί βιαοηιιοτέοα άο'Ισϊα τής ά βμέτιιας σιήν ΆμΕριχή Μ ο ρίλΐν Μί1·Β κοΐ ό ννωατ&ς γλυκύιαΐος Βπ ρυΐονος Αλεξαντερ Γ «ο αί τ) οτήν ικγολεΐτ» βή τοβς δημιονο,γία: «ΣΑΛΛΥ» 100 ο)ο όμι λαϋοα. λει νά καλλΐΤ80«ύσϋ τό ηααγιτί τού. Ή ουλλογπ των ελαιών εφέτος ίγένβιο α μέστος ώ; «αί τό άλβσμα αύΐών είς τέ ίλαιοτοίβίΐϊ ί>'»τος εβδομάδος ίπ!-
  ο·,ς ελήφθη μέοιμνα δια «6 ζήΐημα τής
  καθαοιόιητος είς τα δοχβΐα τής τοπο¬
  θετήσεως τού. Δι* αύιό τό Ιλαιον πα-
  οουσιάζβται εφέτος κολύ χαλλιτέοας αοι
  ότπτος ακό άλλας εσοδείας.
  "Υσιβοα δμως «5«ό την γενομένιΐν
  ■οοαπάθιιαν τού «αοαγωγικοΰ κόσμου
  βέν χαΐββαλβ παραλλήλως μέχοι σήμε
  ρον την δέουσαν πο.οσιιά'θβιαν ό Ιμπο-
  οικός κόαμος Εα'ι είναι δ»«α>ς βέβαιον
  δή εΙ; τάς αποθήκας των βμπόοαιν ζυ
  μιούιαι ή καλή ποιότης τού ελαίου διό
  τι ώ; γναισιόν Ιξαχολουθοϋ» να βάζουν
  ηανιός βΐδους ελαια «Ις τα Ϊ5ια πάντο-
  18 δοχβΪΊ (ντίνβ;) Ού ιω τό Ιλαιον α-
  ναμιγνυόμβνο* μέ άλλα χάνιι κολύ κα-
  τασΐοιφομένυί τής^καλής τον ποιότη¬
  τος.
  *Έχα> την γνώμην δτι ή αρμοδία ν
  ΝηοιοΙα αοέπβι νά λάβη αύαττιοα μέ-
  τοα δια τ<ιν διανόησιν της καλής κοι- έιηιος τού ελαίου. Ό δέ παοαγαιγός να Ματαβληθή μέοιμνα να μάθη δή ή τι μ«Ί τού ελαίου βΈαοιάΊαι ίκ »ϋς κάλι); ■ου ποιότητος ώ; χαΐτό είς ψηφισθέν νο μοοΐέΑιον βλέπομεν ουιχέΐισιν την τι¬ μήν μέ τάς δξύ*ητας. Όκ~ς βπίσης εί νβ αηαοαΙ«τ)«ον νά βξοκοιβίνΐι δ παοα γωγός την ποιότητα τοϋ ελαίου «όν χαί νά τό ιιληοώνΒται αναλόγως. Άποδούλου 25—1-32. 'Βμ. Ν. Ψβρουδάκπί υ 5ΓΞ5ΓΗ5-ΙΙ ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΟΜΙΑΟΝ ΚΙΝΙΜΑΤΟΓΡΑΦΒ! •••••••••••••••••••••••ο ΣΗΜΕΡΟΝ: τό άρισνούργημα τού ΗεηΗ ΒβΐβΠΙβ ΤΟ ΤΟΥ ΕΡΟΤΟΣ, όμιλουσα τ< καί άδουσα γαλλΐστΐ Μέ τοίς μβνάλονς άστβ*ρας: "Εμυ Αύν, Μαίρυ Γλόρο, Ζάν Κατελαίν καΐ Ζάν "Αντζελο. Επί πλέον: ^ό «Γάμος «οί Φαύνον» ταινία άδουσα 100 ο)ο μυθολονικτ,ς υποθέσεως, φαντασμαγορική. ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ό, Κολοσσός τής όμιλούβης κΐνηματογραφίαςϊ ΤΡΟΊ'ΚΑ ΤΕΟΡΑ' Ταχΐΐαι Χ»1 ηγγυημέναι |«ι- 6Ίορ6ε)ο·Ί$ η«ντέ)ς ιίδους 6ρ«λο· νΐεεν. Έοιοιβρβώβιιι ΜββμαιιάΤΝν, νβ«μμοβών·)ν, γραφομηχανήν καΐ Ικιοτημβνικβν έργαλείνν. Γ,ΤιμαΙ ασυναγώνισται. ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡ Μίτώχηβεν εν τί *β« Μβλεβυζί- ο» καί βεχιτβι ·ν τί Πολυχλινικβ ΉρβχλβΙβο χ«β' Ιϋβίοταν 10-12 κ«1 έν τί κλινιιιβ κ· ΠβινιανΒκη. Η Ζαη ηογ Περνα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ε ΦΕ)ΒΡΙΟΥ άνβτολπ ηλΐβν» 7.29 , δόσΐς 5,44 Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΑΗΜ1Α Λόγον γινομέναι) πεοΐ τής ίπιδημίας τής γ^ίππηί, ή ό«οία άπειλκϊ πάλιν τίν Μόομον ενας ά «λαϊκάς δνβααικοΕ ΙΘβοβ ϊΛές τό «Βάγματα «αστςι^Λ «αί οτποάια. μέαα είς <5 ουναΐΜΐακο καφκνβϊαν «οί ίνώπιρν όμη ΐύρεαις ί«ανή: κΐς αριθμόν θαυώναν. —Βοέ άβερφέ, ■(«■—8έ« ήαποββ νό ■αταλάβοο. Κά*πι κ^να, μάς κιανβι γρΐχπη <α! >εθα(νομε. Κάτβι Εέστη ιό καλοκαϊρι,
  ιάς χιάνει έλονοσία καί μάς χαΙΌνει ό
  ^ιοβαλος. ΤΙ χοεΊκι ίπΐ τίλοβς νά ΐχοαμε;
  ΧειμΑνα μέ κούο ή «αλοκϊϊβι μέ ζεΌτη;
  Καί άφοϋ έγέλασι λΐγο κάιο ά πό τό
  ιιονσχάκια τον, ίοονέχισ»:
  —Μοΰ φαίνεται δαως ότι καμμιά νοΐκκη
  ■αί χ-Ίΐμιό έΧονοοία ββν μα$ κβτηγ';. Μάς
  Νΐινηγι; ή φτώτεια κοί ή άνέχιια μοΙ ά;
  λενε δ» θένι οΐγιατοοΐ κοί οί νοσοκόμοι.Άς
  είχαμε τό (θεομαντ'κό'· χβήμπ οτήν τσέπτι
  μαςκαΐ νάβΐ,επες θό μάςίπιανι καμμιά *πι-
  βηιιΐο; 'Ετσι κου εΤμαστ* ««οαννισμένοι
  ■αί θβονήστικαι, βεβαία θ' αοραστήοονμβ.
  Γςίτιπη σον λί«ι ό άλλας «αί έΐονοσΐα.
  ΚολθΝύθιο! Άπό... άφαγΐα καί μό«ο άφα·
  γία ύΛοφέρουμε. Παρτι το απόφαοι...
  ΟΙ άΐλοι ίγίλαοαν τώοα μέ «ήν σιιοαν
  τα>ν, κάτοο άπό «ά μουοτά«ια «ών. Ένφ
  νά κλαίνε... Τί λ«<ε; β Πιρίεργγς ΙΑ| _ι α. ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ —Τόι» έτρέλλα*βν..έ»α δνβιρο. Μίαν αιιδ τος ΐβΧβυταίας νύχτας ό Άδόλφο: Λιμηάθδι, νποΐλλ-λπς ξενο- δοχβίου ιΐς «ό Σάν Ρβαο ιης Ιταλίας ϊΐδβτιίς »ό δ·βιθόν τού δ« βΐιβ χίθδίσβι στμιαν»ιν.ώΐατον κοοόν «Ις τί|ν οουλέταν. Την κο«ΐ>ν τίς 8«ομί*πς ιό δνβιοον
  αυ«ό τού 8γι»βν ίμμονος ιδία, έΌ> ςδιου
  δ Ιγκέοραλος τού άτυΐοΰς δθολώθπ Ιντβ-
  λδς. Ό Λομπάοδι βγκαταλβίψ ις την Ιο-
  γασίαν τού η3ΐισε νά ΛιασχΙζθ τού
  δοόμους τής «όλεωςάναγγέλλων βΐς γντο
  ατούς τό μέγα νέοδος τού χαί «οοοφέ-
  Ο α) ν γΒνναιοδώοτη: κο«ά χαί γλυκίσμα-
  τα Τέλος δταν Ιξηντλτιπβν δσα Ιθήμα-
  τα •ίϊ.ϊ,κιιτέφυγβν εί; §ν ξβνοοοχβΐσν χαί
  βζήτησβ ?ν δωμάτιον, αποδιωΐθβίς δμοσς
  υπό «ών ΰΜαλληλαϊν Ιξυνοιωθη «αί ί-
  ■βτέθη Ινα»ιίον «την, Ιχοειάσθη δέ νά
  χληθουν άο>ΐτοί ασιυφύλαχβς διά νά
  «όν συλλάβουν χαί νά τόν μβταφέοουν
  είς τό φοβνοχομβΐον.
  —Ή υπόθεσις Καπόνβ.
  Κατά την βΐ; Ρώμην «βλβυταΐαν δια
  μονήν τού δ κ. Ββνιζέλος ενβθυμήθΐι νά
  ζυτήσϊ) ηληοοφοοίας ναϊ διά τόν ουγ
  γενή μας.. ΚακόνΕ. Ή ΰϋόθβσις, ώ;
  γντοστον ντςόχβιιαι νά συζητΐ)θή ιτοοσβ
  ΐάς—ή διχάσιμος δέν ώοΐσθη άκόμη
  —υπό της δλομελβίας «ου Άκυοοοτιχοϋ,
  Ινώπιον «ής δποΐα; ΰ«έβαλ«ν άνα.οβσιν
  «ής άηοφάσεως τοΰ Έφβτβΐου, δ «διά
  δοχος τΑν Παλαιολ^γαιν δστις διιχδιχβΐ
  την κατάληψιν τής 'ΕΙΙάδος!
  Ό χ. Βινιζέλος δ«αν «ου ύπΒμνήαθτ)
  η Ιξέλιξις «ής δίχης «αοβτήοιΐσίν, δτι
  α3φ3λ&ς Βέν βΐνβ δυνατόν ή νά βΰΐ
  «ήν Ιδίαν τύχην χαί είς τό 'Ακνριοτι
  χον Α χ. Καπόνβ. Έξέφοασβ μάλιστα
  «ήν εχπληξίν τού πάς τέτοια ΰηόθβσι;
  ήαπόοβσβ νά φθάση Ζαχ «ά Διχασχή
  οια.
  Η ΟΙΝΑΠΟΘΗΚΗ Έμμ. Μαοκοολάχη
  (Βαλτέ—Τζαμί) ΒΐΒοποιβϊ «ήν πελατείαν
  της ότι επρ.ομΐ)θ(ύθη κο.ασιά έκλβκΐα πα-
  λαισ. Έχίσης ΐύοίσκει «ανιί; μεζίθις «ής
  ώ|]ας. ΜΙα επίσκεψις άΊ)κεΐ.
  ΥΙΟΙ Δ. ΙΓΓΛΕΣΗ Α.Ε
  , ΑΤΜΟΠΛΟΊ-Α ΣΑΜΟΥ
  Κάθι ΚΥΡΙΑΚΗ ποοοΐ «ό νκέρο-
  |ον θαλαμηγόν:
  «ΑΛΜΠΕΡΤΑ»
  Ταΐυιιιτος 19 Μιλλίων. Διά Ρίθυ-
  'μνον, Χανιά, ΠϋΙΡΑΙλ. "Αφιξις Π«-
  Οαιά" χαοάγαατα Διυτέοας.
  οοίϊον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τιιλέφ. Νο 61.
  ΥΠ)ΤΑΧΤΗΜΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΛΑΊ'ΚΗ
  ΤΡΑΠΕΖΑ
  ΛΙ0ΙΚΗΤΗ2
  . ΛΟΒΕΡΔΟ2
  Τό ΐδρυμα πού πρώτον έξυπηρέτηαε τό
  πνεύμα τής λαΐκής άποταμιεύαεως καί ίδιαι·
  τέρως την λαϊκήν τάξιν.
  Ταμιευτΐιριβν μέχρις ιΟΟ.ΟΟΟ
  4 1)4 β)ο.
  ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
  "Ενεκεν τής σημερινής οικονομικής χρίσεως,είς τό
  νεον υποδηματοποιειον
  ΕΜ Μ ΑΝ. Ζ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ
  (ΠΡΒΗΝ ΖΑΡΑΤΪβΠΟΥΛΟΥ)
  Κββώ; «αί ■!< τέ) Ύ«)μ« τής «ΒβΟ ΆμαλβεΙας (Πλατυ ΣβκκάΜΐ) ΘΑ ΠΩΛΩΝΤΑΙ: παπούτσια πρώτης ποιότητος (άνδρικά, γυναικεΐα, παιδι· κά) μέ Εύ(.ωπαΐκά οέρματα είς διαφόρους μοδέρνους χρω ματιβμούς χαί σχέδια υπό τας εξής τιμάς: Άνδριχα Σκαρπίνια μονόσολα τό ζεΰγος δρ. 33Ο )) » » λουστρίνυι επί πλέον ΙΟ » * δίσολα τό ζεΰγθς δρ. 24Ο » Μπότες μονόβολες » » » 235 )) )) οίσολες_______ επί πλέον )) *Ο Γυναικεΐα ξύλινα τό ζεύγος βρχ. 915 » » λαμέ καί καατόρια επί πλέον Χ) ι Ο » πέτσΐνα 8ροΐΐ τό ζεύγος » 195 » » » λαμέ καί καστόρΐα ΙπΙ πλέον 10 Παιδικά άπό Νο »Ο-~Γ δρ. ΤΟ τό ζεδγος » » » 38-3Ο » 0Ο » » V )) » 31—92 » 125 » » 9 » » 33-3Θ » 14Ο » » ν » » 37-4Ο » ΙβΟ 9 » Καθώς καί διάφορα δλλα πολαιόιβρα οχέΑια άπό 60—125 τό ζεΰνος. Έκτβλοβνται ωσαύτως καί πσρανγβλίαι επί βλων «Δ« βΐδών τώ» ύποδημάτων, χαθώς καί διά χορούς καί άπό ατλάζια καί διαφόρους χρνμαησμούς. | ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 111^—.—^ΐί^^Β ΚΙΝΗΣΙΣ.— 'Εϋανήλθον χθβς *ξ Αθη¬ νών οί ■. κ Π*νος Κο-ίβπς γ«ο»)«θνος καί οήοίπς Κααά; »αω«α8(κης. _ ΘΑΝΑΤΟΙ.—ΗΙ; »δ ανθος χηί Αλικίος «οα «αί «ο»» <ίβη έ·ΛΚηβωθο6» «ά όνει6ά «ο» «λήρης ζ»ή<: »»1 «βΐβ««ο~·°ί.*τοΐιη. ι66 είς δν·βς »ούς δμοί<«οίο«ς ϊο« Β·α ΐά ίύτβ*ή οίβθήμβτο. την (ύ8ύ»ηιο καί άιλό- τη«α το» χαοακτήοος ϊο« άπέθΒνπ μι ·μ|- 8«*θη είς τό "Εξβ Λα«·«ωνια Μίοαϋβέλλου τή» 23 «αοβί-θόντος δ Εύίνγίλος Ί. Σιαο- ρα)ίά«τ]ς. Όλαι αί *β°σ»άθβιαι καί οί τρ«- ■ΙβοαΙ φοοντίίες τώ· νονβοον τον.βπέβηοον ιιβταιαι κΐοδΕ δκίσοιοίν «ου. θϋοβ τό φάΐα ιής έηιστήιιηί ϊαχισαν νά κ8«ή<»ο»σιν αί- ϊδν είς την ζαιήν. Β. Χ. —Απέθανεν ηαΐ λκηϊβυθη χθβ; ί* οι·ο- ΟΟΒ έκν»κ»ο» κόσμο« χρηοιδς κηΐ κιαλιιιής β»αγγελματ(ας σ«μ«ολ(της ό Όχαννβς Α. ΆΒβδισιόν τής γνωστης «αο' ημίν Άομβ- νι«ής οϊιιογβνβΐας βοι «ατίιο των φΐλων κ. κ. ΆββδΙς ΜαΙ Άβίκ Άβββισιην. Ά*»»· θύνομεν θεαμό σο^λνκητήβια είς «ά τέκνα «αν. φ ατήν πόλι μαξ· ΈπληυοφορήθημΒν χθβς δα Βιά θένιος ποός ψήφισιν νομοσχεδιον. —Δίδεται έηαία Ματιύθννσις πΐς «ήν φνσικήν άγοογήν καί χδν αθλητισιιόν. —Τόσον ά «ό σχαλικής άκόψιεΐς δοον παΐ έξοοσχοΐικής τοιαύτης. —Έκ(ϊ·σ πού ίνοιαφέυβι ιΐ; «δ 9>οοκι(-
  μινον, εΐνβ δ»ως ή σχολαί) φνσΐΝή άγωγή,
  άποτιλέοη ανιΕάΒ«ητον «μήμα τής έΕωσχα-
  λικής.
  —Τδ άραό&ιον δλΐως «β Ύπουργεϊον
  της Παιββίος Θά έχη μάθη α πό «άς Ηα«ά
  <όκο«ς έκηαιδεητιιιός ά^χάς. —Την όνβθρία» έπΙθΒασιν πού ήσπηαεν έν πολλοΐ; ό άθληηομός επί «ή{ γβνι»ωτέρας μοοφώσβαις «ής σπυυδαζούσης νβότητος. — Ό καιρός χθές μάς «ά έχάΐαΐβ γιά «αλο: —Χαλάζι «ά μισάννΜτα καί τό βραϊ κο«ο παύ έΐνναμοονε βαθμηδόν. —'Εχονν λοιπ&ν ΒΙ-—ο οί ΆνεεγειανοΙ βοσ«οί ποίι χιιιιεϊχον κακοκαιρίαν διά «ήν «θέχπνσαν έβδομαΒα. — Έν αντιθέσει πάλιν Πϋός «δ έπ(οημον μετεα<οολογΐΗΟν βελτίον. —Είς άλλας ηβαιφΐϋΐ'ας «ής νή· σοα μας. —□λ<ΐΒθ<ροο.α6μβ')ιι δΐι σφθονοήν λόνω «ής ΝβΗθκαιρ,ίας, ή μπεχάτσε; κοΐ γενικάς «ά θηηάματα. — Νά κιθΗύσαιμΒ* δτι σι·μβΐί»ε τδ Ιδιον είς «άς χιο,κρΒο,ειας μας—καί πόθον«α« ά« κάμη εί κιινηγοί μαι; —Τδ Ηητοοπολιτιχόν ανμβούλιον Κρήτης έΕέδακι καοχθ&ς «Ιγκύκλιον β(ός άπάοας «άν Ένοριακάς έπιτροπΐίις «ής ΒΐΜαιοΒα· οίας «αν. —Συκιικμε μέ «ήν σύνταξιν «αί υποβο¬ λήν την κοονπολογισμόΐν καΑ άπσλογισμών ταιν, των «ριχονσών χρήβεοαν. —"Η Φιλοδασική έιαιοβΐα Αθηνών, —Λιεμαρτνοήθη διό την άκαλλικοΐοοσιν δβνοοοφυιειΐμένον χώ^ου τάν Χανίαν. —-Ένβιαφέρον βλέχειε δ'ό «δ καπσινσ* «ιάν«οτε άλλ' «νθιαα)<(|αν ηαιά την γν«Ηΐ<1* μαο, πλατανικά». — Άπό τδ ϊημοαιιινθέν ληξ"»οτ κ&* δελ¬ τίον το6 Δήμον εμάθαμεν δ «ι οΐνάμοι, κατά «όν Ίανουάοΐί'ν, ανεοχονται «Ιε 54 —Πρίχπται υποθέτομεν πκκί την δηλώ- οεων τάν γάμω» τού Δεχβαβςίον η. ί. —Διό» νάμοι Μοί δΙθΒΐτον Ι«ος άεεβεί- χθη δ ιι Ι έ» νοούνται ιϋιε είς «ήν κιριφέ· ββ.άν μας. —Καί δτι 11 «ε άνεπτνγμένη έξαιοετιχεις είς ούιήν ή σΐετι«τι ποόληψις. —Είς τό χωςΐον "βξεΒ-Λακκώνια Μεααμ- βέλλο». —'ΕΕελέγησαν ομοφώνως ΙνοοισκοΙ £π(- «Βοηοι οί η. κ. Έμ.Χαο,ούλη; χΐί Ιωαν. Μαο<(λλης. _—Ή άγιιθο«Βγδς καΐ κοιναφελής Ιράιις τ·ν δύο τιΐύτον ένοριακΜν έπιτοόπαν εΐνι γνασιή κιΐ έκ τοά παβενθόντ·ς. —ΚαΙ άΛλσι πληροφορίαι μας έκ Λαση¬ θίου βιβαιυύν διι οί έκιϊ νοιοιμοι. —ΕΙ π Ικανοποιημένοι ίχ τής ο<άσια>(«&ν
  «ο*ι«ο»ν αρχήν.
  —"Ητις οννειέλίθΕ νά μετριαοθώσιν οί
  σοιέπΐιαι τής τελΐοιοίας άγοΐας χιονοθνίλ-
  λης είς όΐόχληο,ον τδ ό^οκλδιον «ού Λαση¬
  θίου.
  —Ή «ΰποτοοπτι» «ής Μακοναιαίας χα-
  Οισ«ά πάλιν «ήν νοκτβα,ινήν Ιξοδον «οαβλη-
  ματΐκή».
  —'Κπί £ημ(α ιήν όμιλούντην κινηματσ-
  νααφιαν παΐ τεεν έκλππτΜν Ι^γειν «ού χσο·
  βάλλονν.
  —Άς ελπίσωμεν δτι «6 κακόν θά ιίιι
  μικράς ΙιαβΜίας.
  ο Ρκκβρτιρ
  ΑΙΤΟΟΑΟΊΑΤΜ. ΕΑ1ΑΙ0. Α.Ε.
  ΗΕΑ [ΞΙΙΡΕΠΚΔ .ΡΟΜΘΑΟΓΙΑ
  Ε= ΗΡΑΚΑΕΙΟΥ ΑΙ. ΟΕΙΡΑΙΗΗΙΙΙΚΗΙ
  Τό πολυτελιοτα^ον «αχύτατον θαλα-
  »ΠΥΟν ΜΛΙΡΗ ΑΙ. αναχαοβΐ
  έχάσττιν Τρίτβν 7 μ. μ. χά»1 «ΰββΐ·
  αν διά Πβιοαιά, Χίον, Μυτιλήνην
  Τό α«»όπλοιον ΖΕΦΙ'ΡΟΧ
  (ΡΒ,ΠΡΕΣ) άνσχαιθΒΐ Ι.άστι,ν
  Γ μβσονύχιιον διά Ρέθυμνον, Χα-
  Πίΐοαιά, Βόλον, Θβσσαλονίκιιν,
  β», Δεββαγοΐς, Μυηλήνυν
  «αί Χίον.
  Τό νβοαγοραοθίν «ολυτελέστατον μέ¬
  γα θαλαμηγΛν <(λΟΝΙθΝ» τβθέν ποός βΕυητιοί'Γΐσιν ΐ^ς γοαμμής Κοή- της—θβσσαλονΐχτις, θ' άναχωοΉ τακτι¬ κώς |ξ Ήοαχλιΐου ίκάστπν Πέμπτην 11 κ. μ. διά Ρέθυανον, Χανιά, Πει οηιδ,Βόλσν, Θίσσαλονίκτιν. ("Αφιξις ιΐς Πβιοαιτΐ Παοασκινην ποαιΐαν). Μ %& *»: όν φ ,,,,ίίΐ (Ιητίνο -ΙΙΙϊ»-» ΙΛ „ |4 Ι1(ΐ1ί)ι<» < ην μοΙ
  η κ
  ος το« ά».»*,,,
  Λανκωνια
  ,ς ό Γ,ύ^γο
  κβοσπάθιιαι
  α
  ·Ι.
  ν τ»;
  «ο*. Ούδ,
  σανν* κοβήβ.ν β
  *«ηϊβύβη ,θβς β", Χ"
  μο« ϊί,ηαιός καΐ κηλβι?Ι
  μ-ολίτης ό Όχ,,Χ"ί·
  αοτης «αΟ· ήμ-ιν ·Α ··
  ■αί *α«4ΐ(, *ε»ν «(λ,.;
  β«κ Άβ«ί,ο,ά * ·'
  >λ«χητήΒια εί; «α
  πόλι μας.
  κϊ,
  II.»
  χβές δ.. Βιά
  ισιν νοαοσχε5ίο«.
  ■ κατΐύθυνοις ,ι-
  >αΙ «όν άθΐ,ητιοι,όν
  χαλι.ής άϋόψ,,,ς.
  τοιαύτης.
  νβ,αφέί,.1 ·1; ,5 «οοκι(.
  ή σχολικη φβαΐΝή άγ«γ*
  ΐητον τμήμβ τήϊ 4ξωο^:
  ■ΧΟ μάθη άκό τάς «..α
  ι.Ας ά«άί. ■"■
  κ
  κβ *οΰ ήΌ«ηΟιν ,,
  μός επί τής γκνιιιαιτέοος
  πυυΒαζούσης νβότηιος.
  >ς μάς «ά έΐ
  ης
  >ς μάς «ά
  για
  μ·οο««Ηΐα καΐ «6
  •νέ βαθμηδόν.
  » ·1·Πθ οί >
  «ο» κακοκαιρίαν 6ιΑ
  ι&·.
  «άλι» Χ|)ός τό
  ■λιίον.
  *·ο.<φ·ί·'α; ιής τή. ι·4α διι αφθονοϋν λόνφ 4 ΗΧΒκάτΓβ; κοί ν»νι»ώί ιμ* β«ι θΓμβ»ί*ε τό ΐβιο* ις μας—«αί πάθονται α- μ»); Ιιτικΰν συμβούλιον Κρήτης ^εγκύκλιον εις ό; άχβοας ■ιτροχείης «ής δίκαια¬ ι «ήν σύνταξιν παΙ υκορΌ- ογιομεεν καΐ άαοΐογιομάν ιοών χρήαβααν. ιή έ<αιββ(α Αθηνών, η δια την ά«αλλ*«ρ(·Α· 9 χύ>]ον «εεν Χαν(ε>ν.
  βλ·π·ι· δα «ό ετβαοκοι
  ιαφέβ,ον »αια τή» γ»«¥ΐ»
  οσικοθέν ληξ'<·οΐ κό« βελ- Ιμάθαμιν διι οΐνάμοι, βιιτέ ανβοχονχαι εΐε 54 ιοθέιομετ πβγΙ των 6τμβ· «ο» Δεκβιιβςίπβ κ. «. •αί 6(σ*««ον Ιτος άεεϋεΐ· ι-»«ειι ιΰ(· είς «ήν εΜοι«ί- άν*κΐ«νιιένη έξοιρ,«τ·*·ί ι«ίι ποόΐηψις. * "βς··-Λακκεενια Μερά»· ό»ο«<»ναΚ ένοοιοκοΙ **<· Έμ.Χαροβλη; κοί Ί·*»· ός «αί «οινοειΐπλής Μ ένορια·εέν έχιΐοόβε»» ·Ι« ν ■αβεν.θόντ·ς. Ιηροφοοίοι μας έ« Δθ(η|· Μ υΐ έκ·ϊ παιοικοι. (•ημενοι επ «ής σ<άο*·ί«·· νό μ·«βιαοβώοιν «Ι 1···οίας άγρΙ«ί ΐιο*ο<Μλ· ν «ό ό,οβΐδιο* «ο« Λαο<· ,ή. ,ής «Β«ο·αιβ!». ν«κ«ββινήν «Ε·» "β ΙΜν όμΛο··«-ν Ι ιιν δ·ι «4 κβκόν β* | Ο Ρ·«βρϊ·Ρ ΤΙΣ ΕΛΙΛΙΟΣ 111(1 ΗΟΜΟ1ΙΓΙΙ 111 ΑΝΟΡΘΟΣΙΣ ΐΥΝΔΡΟΜΑΙ Έξωτβςιΐίοΰ ίτϊΐσία Δολλάβΐα 10. *Αη>β>ι ~Ι άχοδείξΐις συνδρομ&ν μ«1
  βπμοβκΰοεινιν φέρουσι ά/πχραιτήϊΜς την
  ύιτβνΡ«φην τού Δικυβυντοϋ καΐ 12ιο
  ή τής «'Ανβρβώβ(Η<» Ηρακλειον 4 Φββ?ουαοίου 1932 ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ Χ ΘΕΣ ήγγέΐάη ότι ·ίνε πιθα- ϊοοιάιτ) ή χοοήγησις ηροκατα· βολήζ διά «ά ηαρΐΐνωγ»'-ά μας έρχα. Έ χοοήνησίζ, ώς είνε ευνόητον, <· ηιτκύχθι; καιόηιν «ώ» λνεργειών «ού μ. Βενιζέλον έν Παρισίοις καί . Καί ϊΓ*>« έν «αύτφ ή μι·
  ϊσως απόδειξις, όιι «αί «ά
  γενικώ<ερα άποΐΕλέσβατα των Ινερ· νειών *ου, δέν θά άφίστανται μιάς επιτυχίας .ι ί'προφανώς σημαντ·«»ής διά «ήν εξέλιξιν καί ττ)ν σταθβοό τητα »(Ρν οί «ονσμιιιών μα?. Άς ά* ναμείνωμβν έν πάσ& π*ο,ικ«ώσ«ι «ήν έιτισιροφήν «ού κ. Βενιζέλου διά νά ομιλήσωμεν ΠΒΐστικώιβρσν. ΕΓΝΩΣΘΗ, σχετικώς μέ «ήν άθώωσιν «ών κατηγόρων «ού ΎηουρψοΟ «ής Άεοοπσρίας η. Ζάν¬ να, 0«ι οί κατήνοροι οΰισι ή&αΰώ&η α αν αόνον υπό «ών πέντε ή έξ άνιι- /!ενιζ(λικών ένόρνων. Τούτέσιιν έ πήλθιν ΙαοψηφΙα πέν«* άθωωτι- κων έναντι πένιε κα»αδι»«ασ·ι<«ών ψήφοον. ΟΙ σνκοφάνται έτσι «ού ά ληιικοΰ συνκρσιήμανας «ής «Έλλη νικ#<» έμειναν.. .συκοφάν«αι. Καί ό Ν. Ζάννας παρέμεινεν βίς «ήν θέσιν «ου,«ίπσο ζούρε» ώς λέγουν οίνομσ μοθ«ϊ(. Καί ίμως καί αύιή ή δικα- οτική απόφασις διετυμπανίβθη «καταλλήλωι» υπό «ών κνμβάλων τού κιτρινισμού—Ιλαλαζόντων έν Η ΓΑΛΛΙΑ Λναφέοου* αί χθε σιναί μας τηλεγραφικαί, πλη ρονορίαι άπηνόρβυσε «ήν κΐααγω^ γήν έλληνικών οίνων. Ή άπαγάρβυ σις ασφαλώς θά εγνωστοποιήθη μετά **)ν αναχώρησιν »αύ κ. Βινιζέ λου έ< Παρισίων. Δέν σχε.ίζεται δηλ. μέ «άς όλας έ«εϊ ενεργείας «ου, άιτοτβλούσα άλλως «ε ζήτημα διαφβ- ριτΐΗής φύσεως. Καί «ό Λέγσμεν αύ τό, παρά «ήν γενικήν κατάπληξιν πού ηροΝαλϊΐ πάντως ή είδησις καί κνρ'ας διότι θά συνΐαυτισθβ αϋιη άσφαλ&ί υπό «ής α*ν«ιπολι««ύ««ω{ μέ τα άηοτελέσματα τού ταξειδίου «ου «αί θά οχολιασθ^ ζαιρεκάχως άηύ τής απόψεως αυτή;. ΔΙΑ την κάθοδσν είς Έλλάδα τού κ. Νιμάγερ νβάφανται καί λέγονται πολλά υπό «ών έπικσιρο· γράφων «ής αντιδράσεως. Διατί έρ^ χκαι ό κ. Νιμάγβρ; Διά νά διαπι- σιώσι» «ήν χρεωκοπίαν; Ποίος θά «ού πληρώση «ά έξσδα; Καί «ά «οί αύτα. Άλλ' έραχάται επί «έλους: Τί {έρουν ακριβώς διά «ήν άφιξιν τού μ. Νιμάγερ «ήν σημασίαν «ής ερεύ¬ νης «ου καί %ήν βηβασίαν—την βαθυτέραν—τής προσκλήσεως «ου ύηό τού κ. Βενιζέλου, οί γράφοντες; Οί βνθρωποι άπό όλα αύεά απεδεί¬ χθη πΐβκοάνως διι καιέχουν έμ- Ιριθεΐς γνώσεις άπλής μόνον άρι- θμητΐΝής κοί πρσπαιδείας. Άρα «ό κύρσς «ών σχσλίων των δέν είνε δυ¬ νατόν πσρά νά είνε. .κύρος Λγαο,αΙ όν, καί ώς τοιούτον, άς είνε βέ βαισι (ό έκλαμβάνβι καί ο πολύς Νόσμος. ΕΙΣ ΤΗΝ Γενεύην καί υπό «ούς #Ζους, λέγει, «ών κωδώνων «ών έκκλησιών, βίϊ·"*»1 ^ ί'άσκε- ψ'ί «ού άφσπλισμού. Ό Πράβδβος αυτής, «έως έρνατικός Τπουργος •βί Αγγλίας κ. Χένΐερσον, ωμίλησε διά μακρών, «ποδείξαί «ήν ανάγκην όπως πρσκειμένου περί άωοπλΐ- σμού, «ά κράΐη φθάσουν αλέοψ είς θεΐικά άποΐελέσματα. "Ας ελπίσω¬ μεν επί «ά θβτικά «αύτα άποχελέ- σμαΐα. Έν χφ μεταξύ δμως ουδείς άρνεϊται ότι ή διάσκεψις τού άφο- πλισμοϋ άρχίζβι υπό τούς χειροτέ- βους «ών οίωνών. Τ Ο ΧΘΕΣΙΝΟΝ «ηλεγράφημα «ού Γραφείου Τύηςυ, ομιλεί «αί δι' άπόβασιν «ών Ίωπώνων είς Καντώνα καί συνεχίσεως άνρ'ας ά?- θρωποσφανής τόσον έΝβΧ **·»ν καί είς Σαγγάην.. Γίνκται έν «ούτοις λό νος περί είρηνιστικής επεμβάσεως των Μβγάλων Δυνάμεων καί προ- σεχούς κα·απαύβεω{ «ών έχθοοπρα ϊιών. Γίνιται «όνος μόνον... **Φ Ό είρι,νιι «οβ Ηόσμου είνε βέβαιον όιι Μλονίζεΐαι έκ θεμελίων. ΜΕ 100 ΑΡινΤΟΝΜΗΝΑ Λγβρβζβτ· μί«ν ββινιμειοίβν ΡβιΛΤβ- μηχ«νήν ΓΚΡΙΖΝΕΡ 4νι·τ*Ρ«νβ- λ«ν τϋν «λλ«ν.Α *««'« ·*β*ί 6«ηρΐϊβ εν» *λ·*ιλορβν Έχμβ ψίμ«τοϊ, >Μν
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΟΥΣΙΟΥ
  ΠΛΕΙ2ΤΗΡΙ4ΣΜΟΓ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
  Τό Ή/ουμβνοσΐίμβϊύλιβν τ,ΐ); Ίεββς
  ίν^ς Άγ«5(ρά8βυ έν τ? Έττβρχία Πι-
  Λ-«6όν δπ' δψιι τό δα" αριθ
  59)34 <τ]ς 2»ς Φ«6?οιι*ρΕο« 1932 φόν χνύ Όργανομοθ Διοικήο^ιβς ))ς ρ 8ι' ου γν«βρίζ»ι ήμτν 5« χό Κ.Ε.Σ. Κρή ϊΤ]! ίνίχριν* 5ια «Ο δι' αριθ. 2 έ. Ι άυ οδοθ την έκιιοιησιν τοθ ν.*· ο'ΥΡΗφο'ΐίνοϋ «κιχήτβυ κτή- Ίερβς Μν^ς Άγχαράθβυ έκ- δημόσιον έ<ούσΐον πλεισΐη- ής τό ίπέμενον άκ'νη «ι'αιν-ίν ιί^ θίο:ν Σ φ τβθ χωρίου ^ Ιταρχίαί Πϊδιάδας τοθ Ερηίε Ή?Λ«ΛΐΙου ή 'βι βγράν έκταο«»ς 8 μζοιιρ((ον μέ 1 έλαιοδενΒρον καί Ιν αλβνι συνορυίμινον «τήιο,ασι Κη)«αιαν- τίνου Ι Σταυρουλάχτ), Μιχαήλ Μιΐαρ- ούνΐ] Γβωργίου,. Ταερλίνχιίχΐ}, Έμμαν. ααογιανητάκτ) και δρίμψ. Ό πλΐιοτηριασμάς τοθ κτήματος τού¬ του γενφετβι δπο τοδί έϊ*5ς δρους. 1) Πρώ:η προίφορά ίρΐζετβι δσανμ. 50 00 2) Διά νά γίνη τις οΊχτος ώς πλετο- ϊότης δέον νά καταθέση ενώπιον τοθ ένΐργβθντος τόν πλειατηνιααμον Συμβο- λαιογρχφου γραμμάνιον έμφαΐνον δ,ι τΕρεκατίβϊλεν ώς παράβολον είς τίνα Τράπεζαν, ι) κ4 μΐΐρητά εί; χον Συμ- δολαιιογράφον τό 1)10 χ*]ς κν»χέρ» ττ,ρώττες προοφοράίς. 3) Ή χαταχόρκαις γενησεται Ιτι' ο¬ νόματι χοθ τιλευταίου δπερθιμιχτιστοθ άλλ' άκοροθΕαι {άν έντός 6 ήμΐρδιν άπό τί]ς Ματακορώ^ιι»! τρίτος ή4ελε προαφέρη τίμημα χατά 5 &)ο ανώτερον χοθ τής χατα>ιυρώσιωί ή τί Ήγμν,
  σιιμβίύλιον τής Μονής ήθελΐ κηρύξη
  άβόμφβρον χήν δημοπραΐίίαν.
  4) Τό Ήγοιιμινοακμβούλιον χτ]ς "Ιερβς
  Μον«}ς δικαιοθται νά άχυρώίη ή επα
  ναλάβη την ίημοπρααΕαν ιίς βάρος χοθ
  τελιυταιΌυ πλιιοϊότου Ην ε&τβς άρνεΐ-
  ται νά προαίλθη πρός σύνταξιν
  σιιμβολαΕοιι τής «ιολήσΐή); έντος ΒΙκα
  ήιΐερων δφ' ής ήθΐλε προοκληθΐ
  χΐ)ζ Μ(3νΐ)ς.
  5) Όλόκλήρον χό τής Πχ»λήσε»ς ιί·
  μημ« κατϋδληθήσεται δπο χοθ χιλιιι·
  τα (ου δπιρθιματιατοθ χατά τή ν αύ'τα-
  ξιν τοθ πηλητηρΕοιι συμβολα(οι·.
  6) Τα πρακχικά τής παρούσης κλειο-
  δοσ'ας δττίκεινται είς την κρίσιν χοθ Ο
  Δ. Μ. Β. ΝομοΟ ΉραχλιΕα», τό δ ποίον
  μιτά γνωμοδόττίαιν χοθ Ό^γανισμοΟ
  τούίου Ιγκρίνϊί ή ίκιιροΤ ταθτα χαχά
  τί) δοχοθ^ χωρΐς έκ τούτου νά άποχιφ
  ούϊέν δΐΜαΕβμκ δ τελευταίας δπερθεμα-
  τιστής.
  7) Τα κηίύχεια, ουμβολκιογραφιχά
  9(χκιώμαχα Ιξοϊα ηραγματογνωμοούνης
  τ«ίς δημοαιιύσιως χοθ παρόντος καί
  τοιχο«ολλήσιως κ«1 τα ήμισυ χοθ φίρου
  μεταδιδιζομένβν άκινήτων δίρύνουσι
  χον τελευταίον ηλλΐοίότην.
  Ό πλεισΐηριασμος χοθ άνητέρη άκι
  νήτβιι χαχά την ενέργειαν χοθ έποιΌυ €ά
  καρΐοχανται χαί 2 μιλτ] τοθ Ήγουμενβ-
  σ^μδαυλίου γενησεται ^ώπιον χ&0 Σ.μ-
  δολαιεγράφου "Ηραχλιίθυ'Εμμανουήλ Κ.
  Δαασιθ'ωτάχη ή τοθ νομίμου άναπληρ»·
  τοθ αδτεθ χαί έν τώ συνήθει τάπφ τβν
  δημοπρασίαν χόθ χβιρΐου Δϊτάνΐα Π<- διάδίς την 28^ν ιΦβρουαρ(ου 1932 η¬ μέραν Κυριακήν χαί ώραν 10 π. μ. δ κου καί ίτε χαλοθνχαι ύ πλειοδοχή- σον«ις. Έ" Ίιρμάτι»ν Πολέμου τβθ ποβοθ τ&ν
  δρβχμ&ν 175.000 κρός τα έν τή Νήσω
  μνς Οοιροΐρτήμαιτα αύτοθ, διά τίιν «β
  ροχην βοηθημαιτΜν ·Ις τβύς ανοιηΐΊρβυς
  καί τ« βύματη πολέμου μ«ς παιρΐαχεβη
  άρμβδίκς ή ιτληρβφορΐα ότι κκτόκιν τβ>ν
  ν·νομέν»ν σχϊτικδν δι«0ημάτειν τβ έν
  "Αθήναις Κεντρικόν τοδ Ταμείβυ Ουμβι-
  τυν προβή ηδη είς τίιν άιτοστβλήν αχ«·
  τικΑς χρηιΐϊΐιχής ίπιτβνης έκ* 6νβμ«
  τι το& Ύπουργοΰ Γ«νιχ«0 ΔιοιχητοΟ
  Κρήτης χ. Νικ, 'Αοκούτοη.
  Τίιν πλπρ'ΐφορίαν ταύτην βίβαιοΤ κ*1
  ή (4Ηέλ-υθ^ς έηιστολίι τού Ιόιαιτέρβ»
  τοΰ συιιπολϊτοΐί "Υ«ο»ργοΟ κ. Μαρή, κ.
  Παχάκα ττρές τόν ηρβιδρον τϋ« Όιιβ
  σπονδΐα; Ά*βιτήη»»ν κ*1 Ουμάτυν Οο
  λεμβυ κ. Γ. (δαλκσσινον, άποοταλεΐσκν
  «Ις ακ&ντηοιν οχβτικβθ τηλεγρανΐιμ»·
  τος τβ».
  «ΕΙς.άηάντηαιν τβθ τηλ>νρβιβήι>«τ^ς
  α*ί οά( πληροφορώ δνι Ικββκίφβην τβν
  πρόεδρον τοθ Τβμβίου ΦυμάτΜν στρα-
  τογίν κ. Διαλετην βστις μέ |β«{·οι(*οιν
  ίτι «{ 175 χιλιβιβ«( δρβχμαΐ αί προορι¬
  ζόμενα» Διά τ« Τβιιεϊβ Κρήτα* έστάλη·
  σαν βι' ίππαγής είς τίιν Γενικήν Δι¬
  οίκησιν Κρήτης».
  ; Κατόπιν τής (ηιστβλίΐς ταύτη* «Ιν« β!
  1 ββιον δτι πρλυ συντόμως 84 χορηγηΐουν
  βίς τβύς άτααορίΐυς μο«ί, τ* έκ τβθ πβ·
  αοϋ τίυτου προβλεπίιι»«ν« βοηβήμβτ·,
  ' δβίομίΓβΐί μήλιβτ* δτι κ«Τ« Την 1κβ·
  χην ταύτην «αί λόγω τής αυνιχιζβμέ-
  νικ κακβκαιρίίς έκικρεχτ·! γενιχη ά-
  νεργίκ είς τβν άναπηρικόν εργατικόν
  χοαμβν.
  ΠάνΓυς ώς ΐϊρεβ* είς θέσιν ν4 γναιρ!·
  ζ»μεν, βΐ άνάπηρβι ΜαΙ τα βύματα ηβ·
  λβμου διατβλι-.δν έν άπογνώσο δια την
  ιτκρατιινομένην παρβμέλησιν τΛς ηιρι-
  Βάλφβώς τ»ιν βησκνκσχετοθντες χ«τ«
  τβν ύηΐυβύνΜν τ«0 ΚΐντρικβΟ ΤαμιΙβυ
  μίι χορηγήσαντβς βύδέ τ« έγχεχριμένει
  •'ς α&τβύς ββηβήμβτα, βύδέ τα διά λβ α
  τροβεραΐΜίαν τ«ν κα9οριζ6μιν« κοβά
  ΑνΑΒΛΗΤΙΚΗ
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΠΛΒΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ .
  Τοΰ Αν Ηρακλείω Ύκοκαταστήματος
  τής 'Εθ»ικής Τ|]ακέ(ηί τής Ελλάδος νομί
  μαις εκπροσωκαημένου υπό τοδ Διευθοντοϋ
  ούιπί ΆλκιβιάΒον Μαοή Ηατβΐκον Ήρα-
  κλι(ο«. Κατά
  θεκφίλα· Δει;μιτΕάΜτ] έμπόοου κάτοικον
  Ήοαπλείοο.
  Άνοβληθβΐς νομΐμαν λόγων Ενεκεν δ διά
  «ού ύηό χρονολογίαν 12 Σεπτ.ΐμΒο.[οα 1931
  ποογράμματός μόν *λεισιηι}ΐασμοί χρονιηο19-
  χβεΐς «αί έν τφ ΰη' αριθ. 2968 φύλλφ
  «ής 13 ΣεκΐΒμββίου 1931 «ής ενταύθα έν
  ΒιΒουένης έφημβο'δοί «Άνόοθωσις» οημο
  αιενθεΐς άναγιιαιιτΐΗθς Βημόσιος πλβισΐΓ,
  ριασμός «οί ΒιΑ τής υπό χρονολογίαν 10
  Νοεμβριού 1931 άνοβΐητιβής είβοχοιήσεως
  τοβ αύιοϋ «λεισΐηοιοσαοβ &ηι»οσΐΒ«θε(σης
  είς 'ό ύ*' άοιθ. 3018 «ής 17 Νοεμβρίοο
  1931 φύλλον «ής σύτ-ής έφημβρίδος, «Αν έ»
  «φ ΗΒογμάμμοιι χλειστη^ιασμαϋ
  φομένων άκινήτων κτημάτοον «οή
  «οο μόν κειμένω* έντός ηοΙ λν τή οΦ
  Ο>ία «ής κόλεως Ήοακλιίοο «ου όμωνύμοβ
  Δήμον καΐ ΕΙρηνοΟικείο» καΐ έντ&ς «οί έν
  «ά "οιφερ,εΐα «οδ χα>Β(οβ ΣκαλανΙοο Πβ·
  βιάδος «ής ΕΙβηνο&ιχειακής ηβοιφΒθβίας
  Ήοακλΐίον, πρός εϊοποαΕιν «ού λν τφ ώς
  ά»ω ΚβογΒάμμΐχί μοβ κοοο», μΕΪον βρ,αχ-
  μών πεν» χιλιάΒαιν καταβληθειοε** μοί
  «ήν 12 Δβκεμββίιυ 1931, ΐΐβοποιή διι γε¬
  νησεται άννπββθέταις «ήν 6ην ΜαΒτϊοα
  1932 ήμίραν Κβριοκην καί ώ}αν Ό -12 κ.
  μ ένταπιον «ού Σνμβολαιογβάφον Ήρα-
  κλβΐον Έμμαν. Μηλιαρά ή τού νομίμοο
  βύτοϋ άναπληβωΐοΒ καί έν »φ έν «ή Οδώ
  «Χάνβαχοι» της πόλεως Ήρακλβίου κΐιμί-
  νφ Συμβολαιογρΐφείφ «ου διθα χαί δ «ε
  καλον«ται οί κλ·ιοΒοτήσον«Βί.
  ΆομόΒιας δικαστκτός Νλητήο έ^Βο,γησά
  «ό νΰμιμα. ,
  Έν Ήβακλβίφ «ύ 2 Φεβρουαοΐου 1932
  Ό κληρ,ΒΕούσιος ΒικηγθΒθς «οά έπισπεύ-
  δονΐος κοί Ναΐίαγγέλλοντος
  Έμμ. Ν. Σπινθουράκης
  ΜΙΑ ΠΟΥΔΡΑ
  ΠΟΥ ΚΡΑΤΑ ΤΟΚΑΛΟΝ
  Ή ηούδρα Τόκαλόν
  ώμόρφαίνβΐ καί ξανανβιώνιι
  —Ή δημοποασΐα διά τό βλαιον.
  Τβ Ύηονργβΐβν Γε«ργί*ς δι« τηλ»·
  νραφήματός τβυ κρός τας ΝομαρχΙετς
  Κρήτης κνραχκλιΐ 2κεις μετ* τ>ίιν λή·
  ίιν της έιταναλαμβανβμένης σΑμιρβν
  θέ) ύημβ«ρασ(»ς έλαίβν τηλπγραςρη-
  Ικεινβντνς είς αύτβ τα έπιτπνχθη-
  σύμενα βκβτιλέβματκ. Είς τα Ακοτε-
  λέσματα ταθτα βίον νά σνμκκριλαμβα·
  νβνται λχόμη τα πβο* χαΐ κ Ι τιμαί τβν
  Ισχυουσων αρχιΜ&ν προαβιβρβν <ις επί· βης καί τα τ&ν «γκύρυν άντικρββφββ&ν τβν γβνβμένεΐν ενώπιον τβν χ. ν. Νβ· μαρχ&ν. ' ' Δι' ίτέρβυ τηλΐγραφήματβς γνειρ)(Μ δτι Ηατβτέθα έγκαΐρνς δια τβ Ήράχλπι· όν αντικρββφορα ίκ 30Χ0Ο βκάδΝν ε¬ λαίου κρβς 4 δραχ. 'Βκίσος δια Χανιά: 62.000 έκ, πρβς δρ. 4.έ6 ως ετέρα έχ 30. ΟΟΟ κρές δρ. 4.63, έτεραι έ{ 70.000 κρβ« 4.65 χαι ετέρα Ιχ 30.000 κρβς 4.66. £υνΐπ&ς ή Ικαναληφις τΑς δημβπρα- αίας θά νίνα χκΐ διά τας άνΜτερε· βκ*- δας. —Όνομασία έφέδρων άνθυπολο- χαγών. Διά δημοσιευθέντος βΐς την! εφημερί¬ δα τβς Κυββρνήβιοις βιατάγματοβ βνβ· μάζβνται Ιφιβρβι άνβοκολβχαγοΐ έκ τ&ν κικυρΝμίνΗν ηιν&χιιν β! κ4τ«βι : ΠιςικοΟ: Έ. Γ. Ζαχαρ^υδάκης, Ί. Γ. Κβταινάχης, Γ. 2. Πετράκης, 'Β. Παχυνιαννακπς, Ί. Χαυρδάκητ, Άντ. Χαβάκης, Κ. ΠΛιύρη», Γ. Τοιμπιδάχπς. Γ. Άννελάκης, Γ. Γιακουμάκη;, Ι1. Χατζιδάκη», Ν. Χουρδάκη»1. 'Β. Κυηρι· ΗΤάκης, Χαρ. Παχυγιαννάκης, Γ. Κβυ- νιναχης, 'Β. Πλίύρηί. Γ. Ηαηαβτεφα- νάκης χαΐ Μ«ν. Πάγκαλος. Πυροβολικβυ: Έμμ. Βογιατζάχης, Ν. Ζερβογιάννη;, Μιχ. Δουλγκράκης, Άν. Λυράκης, Γ. Βασιλάκης κα! Άβ. Κβχο· λάχης. ! —Δωρεαί. ΟΙ ». χ. Αντώνιος χαί Γεώργιος Ν. Καβτριναχη; χατέθεσαν είς τβ Ταμείον Φιλανθίωηίας δραχ. χιλ!άς (1ΟΟΟ) αντΐ στΐφανβυ είς μνήμην τβθ άπββιώοαντος θείβ» τκν ΚΗνοταντίνβ» Καστρινάκη. —Ό χ. Δημ. Καοτρινάκπς χατΐθεβεν ■ είς τβ Ταμείον Φιλανθρ·ιηι«( δρ. 300 άντ! οτ·φ«νβυ είς μνήμην τοθ ακββ.ύ·' σαντβς άδιλφκθ «ο» Κοινβ. Καστρινάκη. —Ή 'Βνκσις Τ.Τ.Τ. κατέθεσεν δραχ. 300 υπέρ τού 'ΟρφβνοτροφεΙβυ άντί στ·· φανού είς μνήμην τοθ προ ημιρ&ν α¬ ποβιώσαντος ταςΊνβμου Ίμ. Βιτβα{άκη. —Ό Χόλλογες Ολακουντοποι6ν "Η¬ ρακλείου κατέθεσεν είς τβ "Ορφανοτρο¬ φείον δρ. 300 «ντι στεφάνου εΐΐ μνήμην τβθ άκοβιώσαντβς Νικ. Χανδάνβ». —ΜβταβολαΙ βίς τό προσωπικόν των φυλακών. Διά δημοαιβυθεντβς εί; την εφημερί¬ δα τής Κυβερνήσεως διατάγματος με¬ τετέθη 6 ΰηβδιεΐίθυντης τβν φυλακβν Τίρυνβος Ρβθαβς Κουρινάχης είς τά|" Φυλακάς Άνυιάς Χαιίιιν χαί β Διιυ- θυντηι β. τβν φυλακβν Καλαμ(βυ Κ. Ναιιρβηδης είς τάς έγκληματικάς φυλα· κάς Α1γίνη(. Δι' Βκβυργικϋς κράί·ε»( μετετέθη εΙ< την κινητήν φθλαχην Ήραχλ'Ιοο $ Ν. Κρΐοβουλος. Λάμ& ι ΜΙ <, ;' . ι Ρ χ *^ . ^*—- -■■ ι - ( ΊΒϋιΙίΤϋη ι^ ^Γ "Ι <β ■Ηη8 ·9 Ρ0Κ| V· ·Μ " —Διορισμός δασοφύλακος.] Διά κρά{ινς τίς Δασιχη,ΐ Έκιβεεΐρα· βι·9< Κρατης]όημοβΐ(υ»ε(βης ,*Ις «ην Ι- Φημεριέκ τής Κυβερνησενς διωρίβθη Ιδιεηιχβς βασβφύλαί τβθ χβινβτικβθ βάβονς ΒβρριζΐΝν β Ζ. Ν. Ζαχαρίου- βάκης κιχτπμΐνβς τα νομιμα κρβββντα. —ΑΙ βίσφοραί των καπνβργατΔν. Είς την εφημερίδα τής Κυβερνήσει* έδημβαιεύθη τβ διάταγμα π«ρ* έπιβτρβ- Φή« 6ΐ3φβρ»>ν άηβχΜρβνντειν τβθ Ικαν·
  γέλματκς τβν καπνιργατβν,
  —Τα άζήτητα έμποριύματα.
  Τβ Ύκθνογεΐβν τβν θΐκβνομιχβν
  διά διαταγαί τβυ ιτρ«ς τό ~λυνεΙον
  Ηρακλείου ηαραγγέλλει {π»ε ο&α έκ
  τ&ν αςητητκν έμπβρηιματΗν ϋν δύ·
  νανται νά -»ληθβοιν ένταθβα. ν« ακβ'
  οτέλλννται ·1( Πειραια.
  —Ή άσφάλβια κατά. χαΐόζυς καί
  παγβτών. "
  Πληροφορούμεθα ίη τέ Ταμείον *«
  θφαλεΙ»$ κατά χαλάζη( Να1
  κακετιιν· την κριθεομίαν τβν
  "Γ*μίίλΜν μ|χρι |λ
  ΑΡΡΛΙΓ
  ΑΝΟΡΦΩΣΪΣ
  ΕΙΔΗΣΕΙΣ -ΤΗΛ/ΦΗΜΑΤΑ
  ΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ
  ΗΡΧΙΣΑΝ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΝ
  Τό Γραφείον Τύιτου διά τηλβ·
  νραφήματός «ου πρός τάς Γενικάς
  Διοικήσβις καί Νομαοχίας ανακοι¬
  νοί τα κάτωθι:
  Τα έκ «ο6 έξαοτβρικοΰ τηλβγρα
  φηματα άναφέρουν δτι ό Ποωθυ
  πουργός κ. Βενιζβ'λος άναχωρήσας
  «ό εσπέρας τής παρελθούσης
  Τοίτης έκ Παρισίων άναμένβται
  είς Αθήνας «ήν πρωΐαν «ου Σάβ¬
  βατον.
  Την εσπέραν «ου Σαββάτου θά
  κληθοΰν β£ς σύσκβψιν οί πολιτι-
  κοί άρχηγοί πρός τοΰς δποίους δ
  Πρωθυπουργός κ Ββνιζβλος θά α¬
  νακοινώση «ά άποτβλέσματα «ου
  ταξειδίου «ου είς «άς βύροοπαϊ
  κάς πρωτβυοΰσας. Την προσβ
  χή Δευτέραν καί κα«ά «ήν συ
  νεδρίασιν «ής Βουλής ό κ. Ββνιζέ
  λος θά προβή β*6 σχετικάς άνα
  κοινώσβις. Τα έκ Παρισίων «ηλβ
  νραφήματα μβταδίδουν αίσιοοο
  ξίαν επί «ών άποτελβσιιάτοαν
  τού «οξειδίου τού κ. Βενιζέλου έκ
  φράζονται δέ βλπίδβς πβοί τής οί
  κονομικής ένισχύσεως «ής "Ελλά¬
  δος παρά «ών τραπβζών "Αγγλίας
  καΐ Γαλλίας ΰηό «ήν μορφήν ά-
  νανβωσίμου προκαταβολής έναν¬
  τι νοΰ έκδοθησομέναυ δανβίου «ών
  παραγωγικών μας έργων
  Η ΑΦΙΞΙΣ [Οϊ ι. ΙΙΜΑΓΕΡ
  Τά έκ «ου έξωτβρικσΰ «ηλβ-
  γραφήματα άναφέρουν ότι ό κ. Νι-
  μάγερ, μέλος «ής δημοσιονομιχτίς
  έπιτοοπϋς φθάνβι είς Έλλά5α χά
  τά τά μέσα τής προσεχούς εβδομά¬
  δος, θά παραμείνη δέ επί έν 15
  θήμβρον·
  Η Β!ΞΙί1ίΓκΑΪΑ!ΤΑΪΕΩΪ
  ΕΙ! ΤΗΝ ΣΑΓΓΑΗΗ (ΑΙ ΚΔΝΤΩΙΑ
  Τηλ%γραφήματα έκ τοΰ έξωτερΐ'
  κου άναφέοουν δτι «ά Ίαπωναχι
  νβζικά είσήλθον είς όξύ σημείον
  «ών Ιαπωνίαν ένβργησάντων καί
  νέαν επίθεσιν τή βοηθβίςι πυ-
  «νοϋ πυρός τοΰ πνροβολικοΰ των
  κατά τής Σαγκάης ώς έπίσης καί
  κατά «ής Καντώνος.
  Τά αύτά τηλβγραφήιιατα άναφέ
  οουν δ ΐι υπό τής /Αγγλίας καΐ «τίς
  'Αμβρικής εγένετο κοινόν διάβημα
  πρός τάς διαμαχ->μβνας Κυββρνή-
  σεις Ίαποινίας καί Κίνας τό οποί¬
  ον ύπβστηρίχθη υπό τή; Γαλλίας
  καί της Ιταλία;, εγένοντο δέ συγ-
  κβκριμέναι ποοτάσβις πβρί χατα
  παύσεως τώνέχθροπραξιών. Αί'προ-
  τάσβις εγένοντο άποδβκταί υπό τής
  Κίνας μόνον. Ή Ίαηωνία έπβφυ
  λάχθη νά απαντήση σχετικώς.
  Η ΛΠΙΓδΡΕΥΣΙ! ΕΙΙΑΓΩΠΙ!
  ΕΛΛΗιΊΧΟΙ ΟΙΚΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ
  Ό έν Αθήναις Γάλλος Πρβσρ'βυ-
  τής έΛΐσκβφθβϊς προχθές Τρίτην
  τόν άντιπρόβδρον τής Κυβερνή¬
  σεως καί υπουργόν «ών εξωτερι¬
  κών κ- Μιχαλακόπουλον άνβκσίνω
  σε «ήν απόφασιν «ής Κυβερνή¬
  σεως τού. παραβιαζούσης μονομβ-
  ρώς την Έλληνογαλλικήν έιιποοι
  κήν σύμβασιν όσον άφορά την ει¬
  σαγωγήν Έλληνικών οΐνων βίς
  Γαλλίαν, ήτις θά άπαγορβύβται
  μελλοντικώς·
  Μβταξύ των αρμοδίων κύκλων
  συζητεΐΐαι ή καταγγβλία «ής Έλλτι
  νογαλλικής συμβάσεως. Σχετικαί
  άποφάαβις δμως θά ληφθούν άιια
  τή αφίξει είς Αθήνας «ου Πρωθυ
  πουργοΰ κ. Βενιζέλου.
  Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΗ! ΔΙΑΣΚΕΨΕΙ)!
  ΑΦ9ΠΛΙΙΜ9ΥΝ Μ! ΤΗΝ ΓΕΝΕΪΝ
  Ττιλβγραφήιιατα έ* Γβνβύης ά-
  ναφέοουν δτι τό άπόγβυμα «τίς πα
  ρελθούσης Τρίτης ήρξατο των έ?γα
  σιώντηςκρουομένων «ών κωδώνων
  των αύτόθι έκ«λησιών, ή διάσκβ
  «ού άφοπλισμοΰ. Παοίσταντο
  φς;
  οί άντιποόσωποι 60 κρατών έναντι
  64 ύπαρχόντων.
  Τά αύτά τηλβγραφήιιατα άνα
  φέρουν δτι ό ΠςΟΒόρος τής Δια-
  σκέ'ψίως χ. Χέντβρσον ωμίλησε
  διά μακρών τονίσας την ανάγκην
  όπως ή διάσκεψις καταλήξη βίς
  συγκβκριμένα πλέον άποτβλέσματα.
  ΤΡΟΠΒΠΟΪΗΤΙΓΟΜ ΛΙ1ΤΑΓΜ.
  ΛΙΔ ΤΗΙ ΠΡ0ΣΙ11ΙΛΙ ΤΗΣ ΑΡ4ΧΜΗ!
  'Υηογραφιν 6πδ των δπουργβν Οίχο
  νομιχ&ν χαί ΈΘ<Ίχ4}ς Οίχονομία; δημοοι ■ύιται είς την "Εφημερίδα τής Κυδιρνή θε»; διάταγμα περί οομιιληρήσεως χαϊ . τροΐιοποιήσειβς των πβρΐ κροσΐασίχς: τοθ ιν, ΙΘηιχφΟ νομίσιιατας μίταων. Είς «ό διά - ΐαγμα μιταξύ τ»» Αλλην άναφίρεται βτι ή αληθής Ιννοια «οθ ίρθοοι* 1 τοθ άναγκαστικοθ νίμου τής 8η; Όχτιοδρϊου 1931 είνε δΐι «παγορεύεται ϊ<ευ άίιίας τής Τραπέζης τ*)ς Ελλάδος ή έξη γνγή ίΕ<κτε;ικοΟ αυναλλάνματίς ώς χαϊ πάσης άξίας παραστατικτ^ς ξένον νομι- ομάτων (γραμματια. έηιοτολαΐ ηιοτωτι καί, συναλλαγμχτιχαΐ κ.λ.π.». Έπίοη; όρΐζιιβι Βτι κατί την δΐάρ- κιιαν τής ίσχΰας τβθ άκό 28 Όκταβρίβυ 1931 άναγκαατικοιΐ ,,νίμου περί προοΐα- οίας τοθ ΙθνικοΟ νομίσματος προκειμί- νου κερί συναλλαγματικβν ή γραμματε¬ ίαν χαϊ Βιαταγβν εκδιδόμενα* εν τ^ άλ· λιδαπζ ή ήμεδαπή είς ξένον νόμιαμα χαΐ πληραΐιιον έκ Ελλάδι, «ι»*λοφ5ρη·( θαοδν δέ έν τή άλλοδαυί) χό διαμαρτυ ριχόν συντάσαεται ίντόζ τοθ δευτέρου ίΐΜαπινθημίρου άηό τής λήξεως & ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΟΓΕΙΟΥ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΡ][«[ ΪΠ1ΑΛΗΛΒΙ Είς την Ιφηϋΐρίδα τη; Κυββρνήσβως Ι&υμοσιβύθη ύχουργιχή απόφασις διά τής οποίας Ιγχοίνειαι ό κανονισμός λβι- τονργίας των Ταμβίων 'Αρωγης ύηαλ- λήλω» Τ.Τ.Τ. χαϊ Ταμβίου άλλυλοβοη- 6ι(ας Βοηθητικοϋ ΠροσαιιεΐΝοΰ Τ.Τ.Τ. Ι ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΪΙΪ ΕΑ11ΟΚΑ1ΑΕΪΜΑ.8! 'Ακό της 1 τρέχοντος μηνός Φεβρσυ αρίου ήρξαντο είς ολόκληρον «όν Νο¬ μόν ίτβργούαβνον δαιρεΑν βλαιοχλάδβν- μα διΑ των «κί τούιφ καταρτισθένΐαιν ουνβργβίων (λαιοχλαδβΰματος τοΰ Τα μβίου Προνοίας έλαιοιεαραγαγηί Ή ραχλείου, Ι ΠΙΘΑΗ8. (ΑΙΡΒ1 ΙΗΜΕΡΒΙ Κατόπιν τοΰ αποσταλέντος πρό ημερών παρά τοΰ κ. Νομάρχου πρός τόν Δήμον Ηρακλείου έν- γράφου πβρί τής άναγκης τή; έ- νάρξβως των εργασιών τής χαΐα- σχβυή'ς τοΰ έσωτβοιχοΰ δίκτυον τοϋ ύδραγωγβίου Ήοακλβίου, ύπβ βλήθη παρά συμπολιτών τό έρώ· τημα, έόΗ ό Δήμος θά προέλθη πράγματι τό ταχύ ιερόν βίς την α¬ πόφασιν νά άρχίσουν αί εργασίαι διά νά έξβλθουν άφ' ενός άπό τό οικονομικόν άδιέξοβον, πλεΐστοι δσοι ανβργοι οίχογβνβιάοχαι νά έξυπηοβτηθή δέ άφ' ετέρου απο¬ τελεσματικώς ή έν «ή πόλβι ϋγιβι- νή κατάστασις. Ώς μάς έπληροφόρησαν ή διά τοΰ έν λόγω έγγρ φού «οΰ κ. Νομάρχου γενομένη πρότα¬ σις δέν συνεζητήθη εισέτι παοά τοΰ Δημοτιχοΰ Συμβουλίου. Τό Δημοτικόν Συμβούλιον σημειω¬ τέον συνήλθε προχθές παραμένει δέ ακατανόητον διατί, παρά «ήν μβγίστην σπουδαιότητα τοΰ ζητή ματπς, δέν τό συνεζήτησε. Έκ παραλλήλου μάς άνβκοινώ θη ότι ολόκληρον τό φορτίον των χυτοσιδηοών σωλή»ων, τά βίδικτι τβμάχια χαίτά έξαρτήιιατα αυτών, προοριζόμενα διά την κατασκβυήν τοΰ έσωτβρικοΰ ύδραγωγβίου τής πόλεις, εφορτώθησαν καί αναμέ¬ νονται νά κομισθώσιν είς τόν λιμε' ν α μας πβρί τά τέλη τοΰ μηνός Φββρουαρίου Αναφορικώς μέ την έναρξιν «ών εργασιών ή Μηχανική ύπη ρεσία τοΰ Δήμου, μολονότι ουδέν απεφασίσθη υπό τού Δημοτικοΰ Συμβουλίου, εκάλεσε την παοβλ θοϋσαν Τρίτην τόν άναλαβόντα την εκτέλεσιν τοΰ έργου έογαλά- βον κ. Έμμ. 'Αγγελιδάκην έγκατα- σΐήαασα αυτόν είς τό έργον καί χορηγήσασα «άς δβούσας προχαταρ κακάς ό5ηγίας. ΤΑ ΒΕΒΑΙΜΜΕΝΑ ΚΑΠΝΑ Ό Ύβουογός τής Γεωργίας κ. Ά λβξανδοή; ββήλωσβν διι δσον άφοςά «ήν ιεληροφορίαν δτι «Α άγορ ■ σθέν«α ώς βββΐαμμένα χακνα δέν κα«« ι στοάφησαν, φαίνβ«αι διι αΰιΐ] δέν καοβ αχέδη έπακοιβώ", διότι κάντα χά άγο ρασθέντα ώ; βίβλαμμένα χαπνά χα«ε | οτράφησαν, (Αν δέν ύηάρΐη ηοσόν βίβλαμμίνων καιιν&ν. «ό οποίον δέν ήγοοάσθπ, θ4 άγορΐσθίϊ χαΐ τοΰιο. ί»»ό; τδν δ^αιν, φυσιχΑ τον σΐβτΐΜθΰ | νόμου «αί τόν σχειιχόόν πιστώσβσιν, ' παο" Ιιτιοροιτήί, ή ό ποία δμοος δέν 8χβι ' ούδβιιίαν σΐέσιν μέ «ήν βπιτροηήν έξα' γορά; έμηορ,βυσΐμων χαητώ'. Ι κ. ΓΕΙΙΚΙΣ,. ΑΙΙΙΚΙΙΙϋ ΤΑ 'Ασ«οοσιιοη.ί)ν 'Αθανόν διά Τό έοηέρας τοθ «ροαεχοθς Σϊδβάτοιι ΐηλβγραφίίμαιός τού ιιοός «ά Λιμβναρ- ίναχιορεΐ, κατά πβιαν πιθανίχητα ϊι' Ιβία χαϊ τά Γίκργιχά βπιμεληιήοια "Αθήνας 6 ■^πο^ργδς Γεν. Διοιχητής γνωοίζβι δ«ι δ κιβανός χαιρός σνΐμεοον | κ ·ΑοχΟδτσης. Είς ΆθήνΒς ό κ. 'Α- φέοβται είς Ολόκληρον σχβδόν την Ι-- 0Χ06·{«ατ]ς θ* παραμΐΕνη επί βεχαήμερον οαν αϊθοιος ί) χατά διαλιίαμαια νΐφβ* βιρ{ΜΜ «ρβς επίλυσιν οιαφό?»ν ςρλεγό - λωβης. Θβρμοκοασία δι(γον κατωτέρα' ϊ(ον ζηιηματαν τήί νήσου. τής χθ-σινή;, άνεμοι βό^βιοι ή βορειο- δυΐιχοΐ ασθβνβΐ: ή μιτριοι «αί κυιά «ί ριοχάς χαϊ διαλβίμαια Ισιυροί. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛ4ΙΟΥ ΤΑ ΙΙΝΙΙΙΙΕΙΑ ΙΑΚΙΙΙ Ύηβγράφΐισαν Ιν Χανίοις τά συμβό λαια δια την άνέγβρσιν «ών Οίνοποιεί Τπδ τής Γενιχήί Διοιχήΐΐνς Κρήτης αν. Σήμβρον (χθΐς) θά αρχίση ή βνκα- χαταβάλλονται ενέργειαι παρά τώ δηουρ'τάοΐασις τού ΟΙνοποΐίίου Μάλβμβ Χαν( χε(φ Γεωργίας δια την παραλαβήν χοθ' όν Ιντόβ δι τής ερχομένης εβδομάδος μέλλοντι νά ί%*%%% έν Κρήτης ελαίου θΛ γίνη Ιγχατάστασις καΐ διά <ά οΐνο· Λβ' Ι&8·ί*ί ϊ* ϋν κ«οαγ«γ#^ Ι ηού<χ Κοοιιλλίον .χαϊ Κβί ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ Διά διατάγμκτος ίηιιοοιιυθέντος είς την 'Εφηιιερίδη τής Κυβερνήσειος γίνι- τβι ίποδικ-ί) ή από τί)ς &κηρεσί3ς πβ- ρϊίτησΐς τε,ο πρωτοδϊθμ'οιι χαβηγητοθ ταθ ίν Ήρακλείφ Γϋμναοίου Αρρενων Στυλ. Καταλαγαριανου. Δι* ετέρου διατάγματης όνομάζ^ντα! δποδΐίΐιβιινταΐ εΕ Άντ. Σιργανιάχης τοθ Γυμνααίου ΚααπλλΕου Κιοσάμου καί Μ. Σχκνβ; τί]ς ίν Ρεθύμνηί Εχολίΐί μέοης Έχιταιδεόσεβς. 0ΑΙΑΪ8! ΕΚ ΨίΙΓ Προχθΐς είς τάς έξοχάς ρίου ανευρέθη νιχ?α ή Κρο ούζυγ« Ιωάν Νιαργίκη έκ ίΐων. Ώ; προίχι.ψΐν ί« χί); Πρ βιω: αθτηΐιαμείναοχ νύκτωρ είς τούς α γροϋ;«ατΑ χήν προχθίθινήν ιν,ίπι|ίίωσεν έκ ψίξΐβς. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΛΕΑΤΙΟΝ ΠΟΤΕ ΣΥΝΕΡΧΕΤΛΙ Η ΒΟΥΑΗ ΚΑΙ Κ ΓΕΡΟΥ21Α ΚΟΙΝΗ ΣΤΑΣΙΣ ΤΟΧ ΑΡΧΗΓΟΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ! ΛΘΗΝΑΙ ^ Φεβρουάριον (τού άνταποκριτοΰ μας).— Ανεκοινώθη ότι τά^ Νομο()ε. τεκά αώματα συνεκλήθησαν δι» την ΙΟην Φεβρουάριον. Οί πολιτικοί άρχηγοί, είς τούς όποίους ώ^ γνωστόν ό κ. Βενιζέλος θά ανακοινώση τ» άποτελέσματα τού ταξειδίου τού, εκλήθησαν διά την προσέ¬ χη Δευτέραν- Οί άρχηγοί β>.
  νεννοοΰνται όπως τηρήσουνκοι·
  νήν στάσιν έναντι τής Κυβερνή·
  σεως.
  II
  ΙΑΟΟΝΕΣ ΑΗΕΡΡίΨΙΝ
  ΤΑΣ ΙΓΓΑΙΙΑΜΕΡΙΚΙΝΙΚΙ!
  ΗΡ3ΤΑΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΕΥΣΕΟΣ
  Ν
  (τού άνταποκριοτΰ μας).—
  Άποψινά τηλεγραφήματα άνα-
  φέρουν ότι οί Ίάπωνες άπέρρι·
  ψαν τάς προτάσεις είρηνεύσεως
  τάς οποίας υπέβαλον πρός αύ·
  τούς ή Άμερική καί ή'Αγγλί*
  καί τάς οποίας εδέχθη ή ΚΪνα.
  Είς Μαντζουρίαν τά Ίαπω
  νικά στρατεύματαπροελαύνουν
  πρός τό Χαρμπίν τού οποίον
  επίκειται ή κκτάληψις.
  ΟίΟΡΕΙΤΛΙ ΑΙΦ'ΛΡΜΕΝΟΝ
  ΤΟ ΖίΙΙΗΜΑ ΤΗΣ ΗΡΟΚΑΤΑΒΙΙΛΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Φεβρουαρί·
  Ου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).—
  Νεώτεραι πληροφορίαι έκ τού
  έξωτερινοΰ φέρουν ώς ήσφαλι·
  σμένον τό ζητημα τής ηροκα-
  ταβολής δια τ*ι ν συνέχισιν των
  παραγωγικών έργων.
  Ν ΑΟΜΟΗΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
  ΕΚΙΑΐτΈ ΤΑ ΟΡϋΟΕΝΤΛ ΗΟΣΙ
  ΛΘΗΝΑΙ 4 Φεβρουάριον
  (τού άνταπονοιτοΰ μας).—
  ΒεβαιοΟ-Εαι ότι ή γενομένη
  άνά τό Κράτος δη-^οπρασέα
  διά την εξαγωγήν τοΰ ελαίου
  έχάλυψε τά όρεσθέντα ποσά.
  Εις την Κρήτην εσημειώθησαν
  μικρότεραι πί
  ΧΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
  Αίοα ΆγτλΙας Δοΐ. 265-
  Λΐοα Αίγόπτο» π 275.—
  Δολλάριον » 77.60
  Λιοέιιπ η 3.93
  Φράγκον Γαλλικόν η 3.0
  Φιορίνι ΌλλανΒίας κ 31.16
  Γοόσι Κοεν)λβΐβς » 35,—
  » 15.12
  275.-
  285.-
  78.-
  4.03
  31. 50
  31.55
  39.-
  19.17
  Ο Ι. ΜΑΡΗΣ ΟΑΡΑΜΕΝΕΙ
  ΕΙΣΕΤΙ ΥΗ3 ΟΕΡΑΗΕΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Φεβρουάριον
  (τού άνταποκριτοΰ μας)- —
  Ό Ύπουργός των Οίκονομι-
  κών κ. Μαρής θά παραμείνη
  επί δεκαήμερον εισέτι είς «ό
  Νοσοκομείον.
  ΟΙ ΧΕΡΑΙΣΜΕΝΟΙ ΑΡΙΟΜΟΙ
  ΤΟΥ ΑΙΗΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΑΟΥ
  ΑΘΗΝΛΙ 4 Φεβρουαρίου
  (τού ανταποκριτού μας).—
  Εγένετο σήμερον ή κλήρωσις
  τού Λαχείου έξαχθέντων των έ
  ξής πρώτων άοιθμών:
  19265,45327, 494,
  13014,18888. 14648,
  ΙΓ,ίΟΟΟ 21284,29163
  3Ο949, 17412, 353,
  433Ο1, 9477.
  Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  ΡΑΛΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
  Τ«ό τί)ς αρμοδίας δπηρεο'ας τεθ
  'Αουρμάχου τοθ Ύπβυργιίου τί)ς Σιιγχβι
  νωνίας ανεκοινώθη δ« κατόπιν
  ττ]ς Ιχϊοθείσης δπό —Ο Ένετιίοιι
  «ποφάοεως 2ιά τί)ς όηοΐκς άκιρρΕ·
  θ ή προσφύγη ηΰ ΈλληνιχοΟ Δη-
  περί χηρύξΐως έχπτώτου τ^ς
  ηάς Έτ3ΐρε(ας ΡαΙιαφύνοιι, τό
  "Υπουργείον τής Συγκοινανίας παριχώ
  ρησεν ί)5η είς την έν λόγφ Εταιρείαν
  τα κναγΜβιοσντα δια την
  «Ο ραΒ(βφ«νΐΝΗθ οΐαθμοθ,
  Τ».
  μ»