99121

Αριθμός τεύχους

3083

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

6/2/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΛΗΚΑΙΗΓΕΡΟΥϋ
  ΣΤΑΣΙΣ ΤΟΝ ίΡ< τι τηϊ ΙΝΑΙ ρ ότι ματα >ην
  ολιτικοί
  τοίουςώς
  ^ος θα
  [σματβ, τού
  ιλήθησαν διά
  τέραν.
  νται όπως
  σιν έναντι τής
  ΕίΡΒΝΕΥΣΡα.
  17» ΑΙ 4 Φεβρου*ρ£ο,
  ανταποκριθή μ.*,^
  νά τηλεγραφή^α^^
  ότι οί Ίαπωνες άπέρρ,,
  προτάσεως είρηνεύβι».
  ίας υπέβαλον Μρος ~*
  Άμερική καί ή'ΑγγλΙ.
  οποίας εδέχθη ή κίνϊ
  Εαντζουρίαν τα 'ΙίΒβ
  ρατεύματα προελ*ύνοιιι
  > Χαρμπίν τού ό»οίθι
  16 ή κατάληψις.
  ΙΤΑΙ ϋΦΐΛΡΜΕΙ
  ΙΜ1ΤΒΣ ΗΡ0Κ1ΤΙ1»
  ΙΝΑΙ 4 Φεβρο««ρ£.
  άνταποκριτοΰ μ.»;).-
  ιαι πληροφορίαι έχιοί
  κου φέρουν ώς ήαφλι·
  Εό ζ^τημα τής «ροχι·
  ; δια τ*ιν συνέχισιν τώι
  γικών έργων.
  ΙΟΠΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΑΪ1
  Ε ΤΑ ΟΡΙΙΟΕΝΤΙ1
  [Ν ΑΙ Α Φεβροοβρίοιι
  ινταπο*οιτοΰ μ.*0·"
  ύ'αι ότι ή γενομιη
  Κράτος δηυ.οπρ*βί·
  εξαγωγήν τθΰ έλ*><>»
  τα όρισθέντα ί
  Κρήτην ημ
  ραι προσφοραί.
  Ι
  ΜΑΡΗ! ΠΑΡ2Μ1
  ΥΗ9 ΒΕΡΑΠΕΙΑΗ
  Μ/%
  άνταποκριτοΰ ,1**ς);~
  ,υργός των Οικονομ"
  Μαρής θά **Ρ«
  «αήμερον εισέτι
  μεϊον.
  ΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ϊ
  ΑΧΓΙΟΥ ΤΟΥ
  II
  ΑΝΟΡΘΩ2Ι*
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑφΕΙΑ — ΤΎΤΤΟΓΡΑφΕΙ» ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΖ
  ΑΡΙβΜΟΖ ΤΗΛΕΦΟΝΟΥ 10
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ν
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  6
  ΦΕΒ)ΡΙΟΥ
  ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΛΡΕΑ2 Ν. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 19<6 ΕΤΟΣ 17ον.— ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3X83 ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΙ ΚΥΜΑΤίΟΡΑΙίΤΑΙ ΤΟΥ ΔΙΜΕΐΌΣ Άνιγράφη έν χβ φΐΐχι «Άνοοθώ- σει» δεί θά έπρεπε νά έηιθεωρτ)- θού' οί Κυματοθραύσιαι «ού Λι μένος Ηρακλείου διά νά έξακρι βωθώσιν αί βλάβαι άς ύιέσιησαν έκ «ής ποό 4μ*οών νοικυμίαΐ, καί ίοίως δ (ι θά έ/τοεπε νά έτισπεο θ0 ή διόοθωσις των ο,ωγμών τού Άντιββαχίονος διά νά φΐμωθώσι τα σεόματα έ<«ίνων οΐτινες μενά «οπσιούντες τα πβάνματα παοισ«ώ σι ανεπανορθώτου; τά« προξινηθεί σας καταστροφάς. Έαειδή ουδέν άκολύιως κακόν συνέβρ καί.οί Κ»· ματαθοαύσιαι παοαμένουσιν άθι κιοι «ίς τάς θέσεις των, έξ άννοίας δέ τώ* πραγματων ίσΐω καί έκ κα· Ιής Ηρσθέσεως όοκώαενοι οί πιοί ώ* ό λόψοί διαδοσίαι, διεγείρουσι άδικαιολονήιως την ανησυχίαν Ναί των άκουόνιων τσυί, άς μαί έ- ηιτραπ^ νά άναπιύξω έν όλίνοις τάς αρχάς έφ' ών ατηρίζεται ό ιύτος των εξωτερικών Λιμιν. έργων μας, ποία ·ά πλ·ονε«·ήμαΐά τρ» καί ποία τα άσθενή τον σημεΖα έοίν νηάρχασι τοιαύια. ■ ι Κατ' αυστηρόν τρόιτον χωριζ<(μΐ νος ό τύιτος των Κυμαεοθραυσιών, διακρίνονται είς α'. Μυμαΐοθραύ σιας σχηιτατιζομένους Ικ η«?ρωμά- τ»ν δ·σφόρ«ρν κβνεθ'ών ωίρδ^ν «ίνσην έναιτοτίθίΐμένων, παρουσιά ζσνιας δ.αεοιιήν πρισμαιικήν μέ π(αν4 Νειλιμένα καεά την μέ Φοδιν «Αν έπιχώσεων «Αν ορά μην. Καί β'. κυμΐΐοθραύαιας αχημα- «ιζομένους άπό ό^κσλίθους κανονι¬ κώς έπικαθημένους άλλήΐων πα- ρουσιάζοντας διαιομήν όρθονώνιον μέ τάς πλευρικάς παρηάς καιακο- φώσι μέρος «ιόνον «ής ρύμης «Αν κυαότων, αί έγιάρσισι αύιών δια στάσεις Ιπκρέπειαι νά καθορίζον ται ηοΐύ μικρότΐρα των άπαιτουμέ νων δι άΐλους «ύπσυς κυιιατοθραυ- ·*Λν έδοαζομ<νων είς τα αοιά β4θη. Οΰιως καθιερώέη στ(μ«ρον ή Ίρχτ) ότι δκσυ «ά βάθη εί»αι ικγά λα καί «ό έδ α α· άς άοκειά ά*θ«««ι «όν, δ *ύηος «ών κυιιαΐοθρανσ'ώ αέ μέΐωτσν κατανόρυφον εί·αι ό οίΜονομικώιερσς χιί σ«ερ«ώ<ερσς. Δνστνχβς καί ούτοι έχουσι τό ά σθενές των σηιιεΓον «ό οποίον άνευ ουδενός μ««α~οριχού χαρακτιιρι σαού θά ηδύνατο νά ονομασθή «ΆχίΙλειος πτέρνα» Πράναατι κα¬ τά την κάθοδον «ών έ¥«ινα«σοΜέ· νων μαζΰν δύναται έν «ή παρόδω τού χρόνου νά ύηοαπαφΙΙ «ό ϋαφος τοσούτον ώα«· νά όΐισθιία·; «ό πρό αυτού τμήμα «ού Ιογαν. Άΐλά χαί «ήν περίπτωσιν «αύ«ην προβλέπσν- *>ς ο/ μηχανικαί ένίσχυσαν «ό βυ
  θόν διά «ών Ικγηιιένοοψ πρσστατευ
  τικών τού ηοδόί ογκολίθων.
  Ειδικώς διά τάς φήαας περ)
  βλαβών είς «ούς κυμαισθραύσιας
  δύνανται νά λεχθώσι «ά έξ^ς-'
  ο) Ρωγαα) Άντιβραχίονος.
  Δέν πρόχειιαι περί ρωγαών άλλά
  περί άποξέσβως ύ«ό τού ύΊ)α«ο« «οΟ
  έτΐΜαλύητοντσς τού; άρμούΐ κονι-
  μέχρι «ού βημείου ώστ« νά
  δ έπιφάνεια έπαφής δνκολί-
  θου. Αί παραιηρι,θεϊααι καθιζή
  σβις δέν είναι άΉόισκσι ·ή( «ρ«κυ
  μΐακ, άλλά συνεπεία ουνεχσύς α>υ-
  σιολογικής ύαοχωρήσεως «σύ ύ«ε-
  δίφους ήτις θΐ συνεχισθή κα) είς
  τό μέλλον δυνατόν δέ νά φθασο ά¬
  πό «ού ήμΐβιος έκανοστού όπου εί¬
  ναι σήμερον είς «ά δέκα Ιιαιοσιά,
  όπότε θά έχ«ι συντελεσθή ή άναγ-
  καία συμ πύκνωσις «ού έ5άα>συς έ·
  δράσεβς.
  β) Επιθεώρησις Κυμαΐοθριύ-
  σιαν.
  ΠροκεΐΜένου περί χηΐών εργαζο¬
  μένων διά τού μ<«ώπου κα«ακο· ρύςσου παοειάς αί βλάβαι εάν ΰ· πάρχον«ι «σιαύιιΐι θέλουσι διαπι- σ*ωά(ί διά τής έξε<άσεως τού ηα- 9όί έ* φ έδράζανται οί πρσσΐαΐευ<ι- κοί όγκό1ιθο<. Τοιαύτι; τις έργισία άΉαιτούσα ύποθαλασσίους χειρι σαούς δέν δύναται νά γί*Ό παρά έν άηολύτφ γαλήνο είχε δέ ύπ' όψει της ή Λια. Έιιτροσή νά προβή είς ταύιην «ίδστσιήσασα σχετικώς καί «ούς άλλοτε είς «ά Λιμε». ίργα έργασθένεας ·ίδι«ούς δύτα;. Τού; Κυματοθραύσ«α( μ άς κατ' αρχήν έν τβ έκτιλέσει τού πρσορι- σμού των, οφείλομεν ν" ατενίζομεν Φΐλικώς καί ιιε«* έμηιστοσύνης. Έκαστος όγκόλιθος ζυμωθσίς «έ τόν ίδρώτα «ών κατοίχων ·σθ Να μού περιέχει έν έαυιφ «ήν θέλησιν «ής άντισΐάνεως καί «ήν δύναμιν «ού λσνΐΜσύ καταμιρισμού «ού έρ- νου είς δ, άπό «0ς χύσεως «ής μά¬ ζης «όν, εκλήθη νά αποδυθή Καμ μία λοιπόν άνησυχία, πρός «ό πά ρόν «σύλάχισιον, δέν δικαισλογείιαι καί εάν ποτέ παρουσιασθ0 Ιάγος I- φχήζ διά νά έπισ«ρα«ευθ0 «ό εν¬ διαφέρον «οί ΝσμοΟ, ή Λιμ«νική Επιτραπή θά κρούσο πρώτη «όν κώδαΐνα «ού κινδύνσυ διά νά £ιΐ«ή· 09 καί πάλιν την συνδρομήν δλων διά «ό συιΐφέρον δλων. ΕΥΔΓΓ. ΓΙΑΜΑΑΚΚΙΣ νφσυς. Ό πρώτος τύπσς πλεσνικτιΐ τού δευτέρου κατά τούΐο' δ·ι δύναται νά άνενερθβ είς οΐοψδήπιτβ βυθόν, υφίσταται οίαοόήηοιε καθιζ»ίσ·ις Ανευ ο/σθΐ}>ή( παραμορφώσβως
  Ναί έκιελείΐαι μέ ολίγα μηχανικά
  Πβοσαομοζόμ«νος ου ό» είς οίον-
  όΊ,ηοιε ΐϊαφος θιμκλιώσεως, είναι
  ίίίως κα«άλλι;λος καί σχβδόν Αηα-
  οαίτη<ο( διά βυθόν έξ ίλύσ. δπου ηβσα κανσνική κατσσκβυτ) μοιραίως θά παρεμοβφσύιο είς βάρος «σύ αί σθητικού καί στατικού πρσορι- βμοϋ της. Ό τΰηβς «ών κατακορύφων πά ί«ιΛν έν «ούιοις είναι προιιμηιέσς όϊ* ύπεδάφη «ύσταθή όπως «ά «ής θαλασσίας περιφερείας Ηρακλειον, διότι παρουαιάζει άδιαφιλονίιιηΐα οίκονσμικά καί «εχνικά πΐεονΐχτή- «α«α. Πράγματι διαν «Α κύμα έπέρ- χεται επί κεχλιμένου πρανούς «ού •νπσν «ών φίοδην μίγδην ή κυκλι- Μή κίνησις «ών μσρίων «ού ύδατος «(«■βάλλεΐαι είς με«αβα*ικήν πσ- ί«ίαν έξαντλώσαν «ήν ένακσθηνευ μίνηψ είς «ούς κάλπσυς «υς δυναμι- κήν ένέργτιαν εναντίον «ών έργων, «ά όπσΐα υφίσταντο· οθ*·ω δΐην «ήν ίύμην ήν πΐοικλείει «ό κύμα. Έξ άντιθέισν οίαν «ό μέτωπον «ού £υμα«οθραύστον είναι κα«ακό- Βνφσν «ό πϋμα άνακλάται ά*λώς 4 δέ άνακλασΐική αυτή κίνησις ποιινΐιθεμένΐ} είς «ήν κατ' ευθείαν λικλινιστικήν «οιαύτπν δι,μισνογ'ί ισχυράν πίεσιν βίς απόστασιν «ινα άπό «ού Κυματοθραύστου καί όχι ·ί$ βάρος αυτού, ήιις πρσ«σλ«ί «ήν Μαιακόρνφσν ανύψωσιν κατά δεκά δας μέτρων μεγάΐης μάζης ΰΐατος. Έκ «ού μακρόθιν παρα«*;βσυμέ- νου, «ό φαινόμενον «ββ«ο δ/δ«ι τήψ εντύπωσιν βιι «ά κύματα τ?ραύον· •αι επί «ο0 Κυματοθραύστου "Β&* μ* «ό όαοίσν δέν είναι άληθές. Τό Ναιακίπιον ίηΐ «ής κορωνίδος ί"ωρ "βοέρχεται έκ τής προωθτίσεως υπό «ού ίσχυρού άνέμου «ού άνυψν- θεντβί ύβατίνου πΙδα*ος εντεύθεν •β; άνω άιμήζ «σύ θωβακίο**. είς τήψ άνω ίοιο«»7«β «*»* ΧΟΡΙΣ ΕΠιΦΥΛΑΞΕΙΣ. Ω.·ί,ί*.λτ)ν στήλην δημοαιεό- μι<, ««τήμβνις κάτοιχοι τβ^Βίαιλιιδν, μιταξύ τ*ν οποίων καί ΙγιΖιο· πο>ι-
  μ οιαΐ ώ, ηληοεφίριύ^εθ». ζηοθν την
  ηαραχώ^ηαιν αγριάίθζ πρός αμπιλβφό
  ιβυοιν χαΐ «αλλιέργιιάν της. 8<ι έννί- εϊιαι διΐό ιίονϊήιοτε τόπον οΊβρεα'; άλλ' έ«1 ηληρβμϊ χ|)ς βξας τ.Ο έν λί- γω άγροχτήματος. ΧΙ ίπιφϋλάςεις ή διαταγμοϋ; συνη- γοροΐμεν ένθίρμυς 6"έρ τ6ν άηόψιαν τ»ν άχ-τ)ϋ<5-»ν τβν Β.οιλιι&ν Ιφ" δοον τής Ιδικΐς «ν φ«ν μενΐκής Ιο*ς έξ^κηρετή1ι«^, έ(υ«ηοιτεΙ«αι άμιοώτε ρον ναί ή Ιθνιχή οί<ονομ(β. Εί; ιή' παροθο^ν κ;1αιν ίλλ»ς τε εί¬ ναι ϋΐπλημα νά Ιχ«μ«ν ολονλήϋους ίκ- ά ίχαλλ «ργήΐους Ινψ ά θ?«ττοι έργβτΐΝοΙ προαφέρονται νά τάς μ«ταδί- χαοιν είς γον'μονς χαί προσοδοφίρους. ΟΙ ΑΓΡΟΪΤΑΤΕΡΕΣ. ΟχρατηριΙιαι χατ ο δ Αι Ο^ιος ιί; τίν πολί·ν «4γρ9τιαμβν>. Οδ ι μαθ-
  ρ« οημιΤαι ηλίον, ιΰΐτ «τορεΙ« ««!-
  νηο, (Οτε χιραυνοΐ χαί μύδροι άγροτο-
  «ατέριβν χαχά τ«]ς Κι6ιρνήα««ς. Τό
  φαινίμΐιΐον οημιιώνει ου>ά!ελφ9ς χαί Ι-
  ηιζηχε! νά μάθη τίς αφορμάς τού. Άλλ'
  άτλοόοιατα ίΕπϊράγοντ«ς χοθ άγροτι-
  ομιθ 1>η5υχάζ™ν.... ΟΙ Ι θρβοΐοι ι Ι¬
  κ αν «αί ξαναιΐηαν 8 η τό «ποτήριον δ-
  περεξ«χιίλιθ.> χαΐ Οτι επίκειται ή
  I-
  κρΐίξκ χαταιγίίος Άλλ' άνχΐ χα·αγ(-
  δβς ιί αγρόται Ιοβκιβαν νά βναγν«βρί-
  03ϋν τα δπ»? αυ:βν πΐπραγμένα δι ό
  χ*]ς Κυ6«?νήα«βς. Έκίμινον λοιπό» ή
  τα νά διαχααιθ' ι( φ λικπιχοΐ νά δπβ-
  ατβλοθν αί μιθραι σημχΐαι χαί «ά οτα-
  μή αί πορείαι κιΐνης. "Εω; κ4·
  τ·; Αύτ4 Ιξαρταται άκό τας δυνάμει
  άγροτο ΐτοΓΐρβν, κνευμχ«πά( τι χ>1
  ά
  Θ* ΑρχΐΣΗί % "
  Εφορτώθησαν λοικδ* οί
  δηροί σκλί)«ες χ^<1 τί Ιξχρτήματά τβν, 4- ναμινομενα είς Ήράπλκνν προ τ«]( λή¬ ξεως τοθ τρέχοντος μη ίς "Ολίγον δηλ. ίκόμη χαί ιΝε γεγβνός πραγματχ^ν ή ξ Ν3Τ09κ«υτ]ς τοθ ΙβυετερικοΟ . Αί ίργαοίαι μαλιοτα τής I- 1 46 Ι ηφ ματς, θά ττρΐγμοιτοποιτ,θβσι «αί άσχί'»; τΐίς άφ ξε»ς τΛν σβλήνων. "Ας έλκίσιτμΐν οΊιΙισι Θ1 ιί ε τα πράγ- μΐτα χαί ιίι'έν ηρίοχομμα θα άναφ^ξ τε Ο λοιποθ ιί; ιή« τελικήν εξέλιξιν ττ*κ πολυθρυλήτου δπβθέσεβς. Τα πιρασμίνα ξεχασμένα, Τώρα είνε χαΐρός νά χυττά- ξ<ομ·ν τό χαλόν τί)ς πόλ«»ί, Ι3ΐ» «αί Ι» α&ιό μβ; το ίττίδϊλεν &5<( ή αυνι- θίλησΐί άλλ' ή άίήριΐος ηρβγμίτβν χαί ιϊ5ικ©ς οί >« ά
  ΙΛ'Ν ΤΑ Κ*ΠΝΑ.
  ΠΛΝ Τ ΚΠΝ
  Μα; ίκΐΰΐοϋν έκ Μονοφατσίου «4ν
  ήχ ή Χ'ρήγησις τβν ανγιλθίνχνν
  ττλβσματκ6>ν δανιί«βν διά τα κατίνα, ϊε-
  δομίνου δχι κύδιμ'α οχιτιχ)) κληροφ>
  οία δΐτάρχιι καρά τοίς ενδιαφερομένοιζ.
  "Ο,τι γνβρίζομιν οχετικδ; ιί<ι Βπ έδί- θη έντολή «ίς την °Ακρατικήν Τράκε- ζαν ήτις ιί·ε ή μίνη αρμοδία τοθ λ^ι- ποθ χ «Ι κατόκιν μαλιοτα χόβαν έκ μί- ρους τοθ ·6που υιομνήσειβν χαί συατά- σΐαιν, νά ένδιιφερθ^ διά τιΰ; χαιινοπα- ραγογίδς καΙ νά χορηγή ιη δαον χό δυ¬ νατόν ταχύτερον χά ϊάνιια. Πιστεύομιν μαλιοτα δ τι θά τό Ι/η κάμη, ώΐτι οί ένϊηφιρόμενοι νά δύνανται ή'η νά άηο ιίς οΰ:ήν. ; ΟΤΤΩΣ ΔΙίΒΜΝΕΙ Η ΖΟΗ Ο "ΜΥΣΤΗΡΙΟΣ,, Σκοττπμδς ποοχθέ; σε μια γιιιονια χαί γύοω ά «ό ίνα λοφ'.σκο άποφάτια, κουιιά, καληίχαοτα χαί ίνα λλπ, «ού είχβ στΐ)βή ·>θα>ΐ—
  σ«ί) μέοη «ου δοόιΐου. Ποίος τα
  ΉμιτοοουσατΒ νά διβλευκάνειι τό μυ·
  σιήθιον »ή; Δημιουογίας, σλλ' αύιό τό
  ζήΊπμιΐ κοτέ, Ό Βνας οωτοδσι «όν
  —Μ Α δέν ξίαιιβ κάς Ιγινβ αύιό;
  —-Όΐ.1
  —Δέ* εΤΛατβ ΝανΙνα;
  —Όχι! Ήοθαν φαίνεναι χά χαρά-
  μιτα.
  "Ηοχ>ζ« «ανίίς νΑ βιβοαοτά'αι, 3ν
  δέν τιααν άνθοωποι ούιοί «ού βΐχαν κά¬
  μη την στοιχβιώδη Ιχβίνην άαχημία. Εί¬
  νε τό χανό τόσο ηιοάλογο πού π··ύβι
  νό ΐΐνβ φυβιχό. Είνε οθ» χαμομένο
  Ιι(τ-οβ;. "Όιαν χανιίς Ιχβι «δκ για ηέ-
  ταιια, «1 φνοιχοτιοο ά πό «ου νά ικρι·
  μΙ·Β «ό κάρρο «τ)ί Δΐίμαρχίας νά το
  μέοα; ΕΙνι λιγώτιοσς χόπος χοί
  δξιδο. Έ*ω νά βοήι» χάίθο ή
  χαί χαοοοτσα«ι Ιινο σας χαί να
  πά «β νά «ό άδειάσκι ί<ατό μέ«οα πα- θαπά*α> «Ινΐ φασιοία «αί δαηάνη, πού
  •«θέηει νά εμτε λόνον «Ιοικόν διά νά
  «ό αιηςρασίσβιβ. Ποίος νά «1*8 α}αγε
  αύιός δ λόγο;; Μι*α(ας σιάζα «ό χε·
  φάΐ,ι μου νΐ «όν 0οδ. Δέν ηποοΑ νά
  καταλήξη) σέ χσμμιά λονική ύτόθεσι.
  Άλλ' ΙπΙ τέΐουςΐ "Ας φανιασθσνμι
  διι δ χόσμις ?χβι «3«λλαΘϋ «αί Ιννοεΐ
  ηαιθΐλογιζίμ<»ος νά καΜουθγβ· ΤΙ κά¬ μνουν αύτοι πού βίουν τό χαθηκον νά έφ ιομόζουν τάς ΰναοΐοΰσας διατάξεις ««οί «Ί^αθι^ΐττος; ΤΙ χά»ει ί| άοιυνο- μίΐ; Π ής δέ* Ιηκΐοβ ποτέ χανένα νά τόν πάη «σ«ό αύιόφαοο»; Λογιχαχά-τ) ήίοώιησις *ι μάλιστα πταβολής άσιυ«ομίιις χοεΐ ασ»υνο· μικών διαιτάΕβοην. Ό ττασσήιιοιε ά; μή γελιώμισΐι Διά νά υπάρχη χαθασιό- τη; αέ μιά ρόλι, ποέκ» νά ΰ«άοΐτ) αοαγ- ματιχή συνιίδηοις της άνάγκη; της. *Αλ· λοΰ πληοοφιοοΰμαι, ϊδά) χαί νιρι έ; δέ • άοβ; χοό»ια ββγή <■ μιά διάταξις: «'Απ' β)ω χι' βμποός δλι τα σπίτια βά 8- χούν ό^οιόμοοφι σιδβοένια δοχϊΐα, τό¬ σο ΰψος, τόσο πλάιοΓ. μέσα σιά δηοΐα θά έΊουν κίσοο άπό «ήν κόοτα χάθβ ποαΐ, στίς ίξ ά*ο βάός, χά ά«οοοίμμα«α τού β1»οσιτ8τοιιώο ν>. "Εκτοτε κάθβ
  «>Οα ΐ, στίς 8ξ α«ο>8ώς, κ(σα· ά "δ την
  "όοτα, τα διιοιόατρφα δοχ«ΐι παραδί-
  δονται είς «ό αύ-οβίνηΐο ή «ό «άοοο
  της Δημαθχίας- Είς «άς πολυκατοιχίας
  «ό χάθι διαμέαιομα πιοουσιάζει Ι9ια(-
  τεοον Λοχεϊιν καί δλα μαζύ ο(κ«ον«αι
  άπό βοοδύς Ίίς «ό μιγσλο δοχίϊο «οθ
  σκιτιοό. Οΰιβ γκοίνιες, (ΰτβ ηαοα^άαικ,
  ου «ε «ό ίλάχισΐον Ιπΐιοόδ όν. ΕΙνι α·
  οαγι τόσο δύσ<ο<ο νά γίνη ού 6; 'Εγώ πιο·«υα> Ιντελός τό άνιίθβτο. Ή τάξις
  κοί ή δογά'ναισις εί»β πάντοτβ εΰ<ολ(). Ή αναριΐα εΐνβ σύσκολτ]. Μά δπάρχει ποό; θεοΰ ηοάγμα πβιό δύσκολο Λη' αΰτό: Νά ηιάσβιβ νά φοο»ώσειβ ε/α χάοοθ χουφΐ τ€) νύχια χαί νά κάΊ« νά «ό άοειάσβτε σ«ή γαινιά χ* αλλονού; Έν τούτοις ό Ραιαΐΐ^ς «Οοιιμα «όν β- «ιΐστβυιον γ υϊόν ά"9λον Από «όν εϋ«ολο βοόμο «ου θβοϋ. ΕΙ»ϊ πράγματι «μν· ή ΑΣΜΟΙΑΙΟΣ ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝΙΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΝ Β'. Διά τού Νόμοο 281 «««οί Σωματιί- ων> της 21η; Ιούνιον 1914 Ιρουβμί-
  σθη «ό δι»αία>μα «ου σβιβΐαιοίζβσθαι
  «αί ονμποάττΒΐν, χα>οίς νά καοαχωλύ-
  οτι «ό κσράπαν τό 8ν χφ Συντάγματι
  αναγβγοαμμένον διχαίαιμα «οΰιο. Διά
  <οΰΒΝόμον 281 χαθοο·Εον«αι εΐδικώ- τιοον οί δοοι της Ιίούσϊως χιί λιιιουρ- γβία; των Σα>μα«β(ον, ιή; καοοΐης Ιγ·
  γυησβων διά «ήν διαΐΐίρισιν των χβςρα-
  λαίτον των ΣωμιτΒίων, Ιξασφαλίζονται
  τα δΐΝαιώματα «άν μβλδν, διαγράφΐ-
  ται δ «οόπος τη; έΆσπτε(ας καΐ τοΰ
  I-
  λέγχου «αν σωμαιβίω» πασά της Δι·
  κητΐΝΤΠ «Οϊήβ οτοός άβοσόβησιν χά-
  ταχοί,σΒαιν χ ι ά»ο«ημάταιν καί Ινισχύ·
  ονται «ά σα>μι«(ΐ] διά δηπιωμάταν
  χαί προνομίσν. Έκίση; δ Νόαος 281
  κεοιέχιι διαιάξίΐ; πβοΙ συστάσιαι; άλ-
  λοβοηθητ χον πιομαι«[α>ν ή ταμι(α>ν
  δπαοτιζομένων Ικ ποοσώπιΐιν α'ντι,κό'τ-
  «τον βίς τί)ν αύιήν τ) συναςρή ίπαγγιλ-
  μιτιχήν τάξιν χαί σ<οι«ούνιων «ήν πα¬ ροχήν είς «ά μέλη «αν ή χαί είς «άς οί· κογΐνβίας «αν Ιΐτοι*»); η«οιθά1ψβθ( χαί φαοιιάχων έν πιοιπτώαΐι νόσου, Ιθηιια<ιχων Ιπιδομάταιν έν ι«Βθΐ»ιιώσ«ι κοοσκαίοου βνιχανόιητος ποό; Ιργασί· αν, άνακΒρΙας, γηραιός, θανά ου χαί αν«ογ(ας. Πόροι τδν τοκύΐοον Σα>μα·
  «■(ην καί Ταμείον «Ιναι α! ίΐσφοραΐ
  τδν μΐλόν των, δοιζόμβ*αι διά χον χα·
  ταστατιχου. Β}-δύΐίοον έκ της Ιφαρ·
  γτ}; τοΰ Νόμον 281 χαί καρά «άς
  βΐδικά; διπ'άξβι; *ούΐου διά χά Ικαγ-
  ΐμιτιχ) Στρμαιβΐα Ι«ρ(θη, δτι Ικββάλ-
  λβιο ( χωοιοΐή χαί ΙπΙ ι{5 βάσβι δλλαν
  χινόναν οχοκιμότηιος οΰθμισις ιής
  Ιειτουργΐας τάν ϊηαγγϊλματιχϊν Σομα-
  τβίαι*, δοθέντος δ «ι «Α σαιιιατβΐν «αίια
  δΐτ ·1να» άτλω; Ιδιιλογική {, ήθ.κή |·
  Ι
  ϊ
  Ι!
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
  θ '.ΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.
  Κι»ηι·α«ηνο<*αηί.— >ή«β>ην «Λ αοισ<ηύ γη ιια : ·ΤΟ Π4ΙΔΙ ΤΟΥ ΕΡΟΤθΐ» Γ«Μ.«.τ) ι Ίΐοΐβα «αί α)ονι 100 ο)σ μί «ήν Έμι Λύ» ΜαΙοι Γ«λόοι Ζά» Κσιελαΐ* Ζ 'ν Άτ- 'ΒπΙ πλέον δ «Τάαος τού Φαΰνοτ» (αι ν(α φανχαομαγοοικη μνθολογική. ΠΑΡΛΑΝ «ΑΠΟΛΛΩΝ». — Σή—βονΓ» Βύο ποβοο ίσιιε ώ^α 5 1)2 μ. μ. «αί ώοα 9 1)2 μ. μ-ίή ώ}Βΐοτέοα κΐί 6ιασηαοτ<οα άρτΐστα τής ό ερέτχας σ<ήν Άμβοική Μα ρΐλν* Μ(λερ κι ι ό ννωοτδς γλ««ύ<ατος Βα ούχονος ΆλίΕαντεα ΓκοαΙη «την υεναλε'τε θή τοος Βημιοναίσ: «ΣΑΛΛΥ» 100 ο)ι όαι λοϋσα. (να>ος κοοσώίκβν άλλϊ συγ«έ**οα>9ΐς ά
  «όμων, σ<ο«οϋσα νά ΰ«οσ η}ίΕθ συμ φίοονΐα ίπαγγβΐιιατιχά καΐ «α«α συν έ ηειαν ίμμέσως ΰλικής α>υσ·.ος τοιπϋ·α
  Ου α> διά τοΰ Νοτίου 2151 τή; 21ης
  ΜιθΐιΥυ 1920 «»βοί ίκαγγελαα«ι>·άΐν
  σωιιατ«(οον> εξησφσλίσθη ή αποκατά¬
  στασις της πραγυα«ι«ή; *υοιαοχ(ας τη;
  Γβνι·ϋς Συνελβύσβαις ιών μαλταν 'ών
  Ιηιτγβλμαιιιχώ* στμτβίων ώ; ποό»
  τα βισικά ζή ή ια«α ιής ζ<οή: «οί «ής ► ινήσεω; «ούιαιν, ή συμμείοχή ·1ς την διοί-ησιν των (ν λόγω σωιπιβίω* ποο οώχαιν κοοβχό'ταιν Ιχέγγυα ού μόνο ώαιιιό-τίτος χαΐ ί<ανότη·ος άιλ1 χαί ,ανιδιοιβλσϋς ΙτδιαφέοοντοΓ, ή διβυ λυνσις τιΰ Ιλέι'χον «ή, Διοι»τι κης Άο- χή; Ι «Ι ίή; ποοβία; την σα>μοτ·(ο·
  τούιαιν 'βηίιτι: διά «ου Νίιιου «ούιου
  (ιϊίθοα 21—23) γ(*8ΐαι διά ο αίς μβτα
  ξύ Ιβιαχάιν ίπΛτγ λματιών κ ιΐ δημοσί
  α>» ύτ' λλήΐ-ν.
  Τή· 31 ην Δ)30ίου 1914 βδηιιοσιίύ
  θη δ Νόμ'ς 551 «<ιβοί ευθυνής κρός ά- "θζημίωσιν τώ» έξ άιυχήιιατ^ς Ιν βογυσ α ηαθόν«~ν ίογαϊόον ή ύιταλλή- »ω > Δα τοΰ ΝοΊιου «Γυιου εγένετο
  χαί «αρ' ημίν άποδ»«»ή ή ίετιοία τοΰ
  Ικαγγβλμαχιχοΰ χινούνου. Έκοίθη δπ
  λιδή δίκαιον, δκορς δ βοτοδ<5ι~ρ, δ ό ποίος ώνιλβΐται τα «<οδα έκ της Ιογα οίας τοΰβΌγίΐο»·, ΰφίσιαιαι χαί τος ζή μ!ας διά τα ίιβοχόιι^νι κα·ά «ήν ίογα σίαν «όν ηορ' αύ:φ <ΐ<ασχιλουμέ*α>ν
  Ιογα «ών ά υχημάταιν ι Ώ εύθύ'βται λ.
  χ. δ ϋογοδόιης διά «ήν αντικατάστασιν
  τπϋ μηχανικόν1 ΰλι<οϋ ι υ ω· δέον (ύθύνβΐ'ΐι ΜαΙ διά «ήν φθοοΑν «ου Ιμ- ψύχου ΰΧικου. Δέον μόνον τό αΐυΐτιιια «ου έογάτου νά Ιΐο ιϊμμβσον ή χαί !α μβσον σχέσιν κρός «ήν βογαοί <ν. Ποό ιη; ψηφ(σ«ω; τοΰ άνωιέοιι Νόμου τΑ ΙΟγα«ικά άιυχήμπτα ι δβΐηονο ΰ/ϊό «ήν ΒΓρΙ άηιζημιώσεως χαΐ άοΐικής βΰθύ »η δ.ατάξβαιν «ου Ρβμιϊιοϋ Δικαίου. Μίτάτήνίσιύ» »οΰ Νόμου 551 Ιπι- τοέπβταιι προσφύγη, κατ' βκιλσγήν τοΰ παρόντος βΐ; «ό κοινόν δίκαιον μό-νο» ΙιίΙ τάιν πβοιπτάΐσιαιν δόλου τοθ Ιογο Βόιρυ ή αμβλβΐας ανιοΰ αυνισ·α>αένης
  εί; ρή «ήριιθιν «άν βιαιάξβσιν Ισχυόν-
  «α>* νόμτον. Δ'αταγμάτων ή Κανονι
  ομών ετΒοΙ «άν δ]α>ν βογασίας χαί &
  σφαί,βίας «άν Ιργαιά)».
  Κα«ά «όν Νόμον 551 8*ιβ3λΙΐ*αι ν·
  ιεοχοέαισις 11 τού; ίογοδόιας βιομηχα-
  ν>κΌν, β.οτρχνιχών, >ί<ο8ομικών ί χβιοήσβαι» κλπ. ακαθιβμ'υμένΓυς λΐ- κ·ομ(0ΊΟς είς «ό ά^θοον 2 «οΰ Νόμον τοί?:όυ, δ ιω; χα«αβάλλ<ησι Λΐϊοζημί σιν «ίς κάντα ίογάΐην ή ΰκάλληλν δ- σιις ΰκίσιιι άιυχημα 2κ βιαίου ουμβά«- τος χα«α «ήν ίίΐέλβσ.ν «η; Ιογασίας «ου, ί Ιξ άφοομίς αύιής χαΐ βπέφβοβτ Λ,νιχανόίητα κ ιί ώ; Ι< ιαύΐη'. διακοιτήν «ής ίογισΐαςΐοΰ ίογάιου, μβ'ζονα «ώ' 4 ημ«οά·. Α! άποζυμιώΐβις κ θ^ίζον- ται υπό «)ΰ ν'μαυ τούτου >ατ &ικ-
  ^ ώ δ
  μ
  μβ άνώταΐα δρια χαί μΐια>μέ«αι
  βίαν ΰβϊθβιΐνουν ωρισμένον ποσόν,
  μ(| Ικιβαοΰνειαι δ ϊογοδό υς μι ύκε-
  οόγχου δαηάνΐί, λόγφ «€ς Ιπαυϊανο-
  μένης ϊύθύνη; τού χαί μή χλονισθί ιν
  «ής α«Βοα(πς καιοβιλής ή βιομηιợα
  Έπίσιίς ό Νόμος 8<ι βάλλει ΰποχρ-ωιι* κι»α0ολή; «άν φαομαχίυτιχών Ιξόδαιν χαί Ιξόδφν νοσολ (άς ιοδ εταβόντ'-ς ΑΙ 8χ τώ» βιατάξββιν «ου νόμου 551 ά/οογαΐ ΰ/ιάνονιαι ανΐζαρτ<$«α)ς ποσοΰ ■Ιβ »ίν ά^μοδιόιη'α «ου ΕΙοΐ,νηδίκου «ής κα«οιχ!ος. «ου Ιναγομένον ή τού τόπου Ινθα συνέβη τό αιύχημσ, ατασα δέ τΤ διαδιχαα'α Λιβξάγεαι α βλώς Δ Α »οΰ Νόμου 4705 τη; 10ης Μ ΐ >υ 1930
  ϋθοσηομόσθησαν κρός «ήν σίοθβοο
  ■οιηαί»*ιν ιιλέ ιν δθαχμήν τα υπό τοΰ
  Νόμον 551 ποοβλβηόμϊνα ποσά «αί α
  νώΐαια δοια αΗοζημιτοσβοης, ά ινα μέ
  *ή· ΚκκτΦθΐ* ··)$ δοαχμτΐς ϊΐ^ον κα«α-
  ο Β μηοαμινα'.
  ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΖ-ΜΑΙΕΥΤΗΡ
  Μετε)κα«ν Ιν τβ <·βε) ΜβΛββυζΙ β» κειΐ ο^χιτοιι έν τθ α·λνκλινικβ Ήρ«κλ*(βυ μ«6' έ«άστην 10-12 μ«1 έν «β κλινΐΜθ κ. Πρινιεινάκη. Η Ζωη αογ Περνλ ΣΆΒΒΑΤΟΝ φ=)3Ρ)ΟΥ άνβτβλή Ολ'ου 7.*7 . δύακ 5 52 ΝΕΚΡΟΛΟΥΛΟΥΔΑ ϊτίιν άίίχαστη ΧρκϊβΟ,' α Χο,οσή «ό ό ιομα. Χοοσή τή» ψοτή. *Η(- Λε: καΙ 2ύ ίποβς ■>' έμΐϊς ο'ού όν «όν
  ΗΟσμο. Άπό μικοή ά <όμα ρ(χ«ηκες λαχτο- ρισιό οτήν μελετη «αί γοήγοοα κπτώ.θωσβς ν' α»ομιχβός σι6ν κύ»λο «οδ ΔιβαακαλΐΜθ* κλόβου «αί ν' αΛθΐβ'έσπί έξαΐοεση. '&ΧΟ' λένπ οί ββναθϊλφοί αοβ. ΚαΙ »ό χισ«πύν: □ανιοά ■"! «ά»'α σ«Γρποϋσβς ι6ν καρο- ίβιγματιοαό μ<άς κιΐβσύ-ης ά«§ινη , μ ά Ίγάπης αΐώκιας. *β<σι σο»>βολ>(ε«αι οδ»
  ό'·ιοο ή λΐνη "ο« («οή.
  Άνθιοβς ού» λοολονβι την ιν ή, καΐ τό
  ΐ μέ τή* 'ύσι τον ή ιοο μαοόθηκε;.
  Ικ^οπιοις παντοϋ «ήθ·ϊψι, πόντον τον
  *Λ*ο. Ποίος ίέ» «ο»εί μ*οοσ<α σ«ί| θεΐα οϋ(ή καλαισΰνη οοι; Ποίος ϊέ» κΐι^ίιι χον χαμό οο·; Ποίος Ββ» «ονεϊ «ήν εΰγενινΐα ηοΙ άβα^η «αββιά «ο*1; Πέθανιε ίισι κοόαιβα ■'Ι σκόίχισες <Αν οίύνιο πόνο ο' ούτ ΰ. πού α' άγαπ(ύοα·β. ΚαΙ ποίος βέ» α' ονακονο·; Κανενα ίέν *ί·Ι)ανες «όϊ*. Είς βλανς β^ισκόσονν μιά ά<ιο«ββη σύμβονλος. ΟΙ μχιοίσαα μαθηταί κΐαϊνπ γιό «& χαμό «ής άγαβημένης τοος ΔασκαΙα', κ, ν ΐόσο αγαποΰβις καΙ βγι) "Λαο φ^όττιζ·;, για τή μόβφιαοί τοος. ΟΙ ά θρωιοι τού (όχον σου «λοϊ»ε, νιλπΐνε άπβοηγ^ρητπι νιατΙ ύ<ηβ£·ς γι' ούϊΐΰ. τόσο ΐύγβνιιΊά! διον κ-1 ι ρηοιμη σία κα.δ,ά τονς. ΟΙ σον άθελφοί οοΐ) κλαΐνι τή» £α«ρνική στέρησι τής άγαπημένη: Χοηοονλας (ής ■α)όθΒ&ης συταβέΐφοο χνϋ χανιά θα τοϋς μεΐνοί ξέ —Μ α πεο(φηι1.'>ς κληςθ*ομία.
  'Ρκ Β ιυοαιτέστης τι,Ιβ/οοαιοϋν δ«ι 8
  ξη.θιβώθη Ι<«1 «ίλ^υς, ιιατόκιν δι«Γ>σ·ι·
  *©ν ;ο<υνά>* η ύ οΊτίο βσαν
  !>η, ηηΐο εΐ β τί βκαιούμβνοι «Ι:
  •θίφη-ιον κλνθ ινομίαν Πιντέο
  ·ός
  ς ς
  αονος Πινιέο, »1^ΰ ί·ός κταιχοΰ με·
  «ανάστου, 8; Ούγναοίαί. δ °·""ι^τ **
  «αν ηοό 8ί·ν ά«έθα»8 Ας την Ν Υ 0-
  η*. αφτ)*β* 8«·ΐ 8'α «βοτίσπον άλλαν-
  •οιτοΐϊΐ >ν, 8να Ιογοσ«άσιον ζύθου. 8*α
  κ »ο«οιβΐ"ν, δύο «βνΐαώοοφα έ
  «ολλά γΙ ό^βΐα μβγολβς αΈίας,
  ματα διάφορα, μ««ς»)«Λ ά|(ας 34 6*α-
  τημαυοίαιν χαί χθ'ώγοαψα ηολΐά.
  "Ηδη, μ««αίύ «οδ πλήθους «ών »ιι-
  φόοω» Π>ν«έο ηού δσπβνοαν νά διβ«·
  δι»ήσουν «ήν «λτιοονοιι'αν—ανβοχ'μ^·
  νην, κατά «ή» δχΐστικήν β««ίμησιν ιί'
  70 Ικαϊομμύρια οολλαοίων («ρΙ«ά 6
  δισβ«α«θιΐμνΌια δο».)—Τα Δικαστίθΐα
  Βξβχώριτην «ούς «ςεΐ' νομίμους χλποο-
  νόμους Γουο«αΰον, Ευγένιον καΐ Π ι-
  θυ«όν ϋ.ν έο- Ό 8»ας »!»■ Λδαμαν-
  Ιτοιιώΐης, ^ όΐλλος ιάπτηςκαί δ «ο(*ος
  'ά'ίογο.-, α ταντβς δέ ΜάιοΐΝθΐ τοΰ Ν··
  1 μποΐτσέν της ΟύγγαοΙας.
  κο:νων κα
  Ό ά 'Βρας σοο κλα(ει γ·α Ι α«αΙογ'(ει τδ
  τβρααΐιο κ·νό κου τιΰ ά»ηοες ο' δλη το«
  τή» ζοοή .. Κλαΐει τή* χα»ένη ιοο ίύ ι-
  χ(α. Κΐί οί γονβΐς σο·;... Τ'αθέοφια αη ; ..
  Δέ/ οκ φιηκβς φ·ύγυν«ας νιο «δ οϋοάτιο
  τα£εΐοι αον η <Ινι(κ:νπο θδφεβνι ό £«- Φνι«ό; μισεμός σου οτήν κ«νρααμένη τοβς ζήση; Ό ΗΊΜβοας σοο «λοίει «λα!ει ι* ή μανονλα 00". Κι' δλοι Αρηνοόμ· τη* ά)>κ>
  ταμδ σοο. Ώ! ΐύνΐνικΐά ψοΐή! Έφηγες
  γβλασιή άκόμη «αί οτήν «ιληταΐα σο«
  πχιγμή. "Ησ^νν χαΒΐύμετιι; Ποίος Είο» ;
  Νικοή ά«όμο σκθΒΠονσΐς τδ γέλιο. ΤΙ »ΐ ;αε-
  νία αλήθεια νια χή (ωή !!! Τότε αονόχα
  Ι»οιαισβς την Ηβ<·γματΐΗΟ>η<α' ΐΐίες τή ματα ό·.ηια γημνή μπαοσ(ά οιγ, καΐ την τωρκή ζωή μ' δΐη της «ήν ΛΙήβίιο! νά £α φα·1(ε<αι «ΐρπκιασιιε^τι άπδ χον δονρχό σΐφαονα μιάς ή«ας! μ άς άϊήίιιαιΤ μ ά; Ηβαγμαπ«όιη:οι! Κΐίνη ίή στιγμή γέλασες μοΙ τό γεΐιο οοο ίμενε γΐΙ κάντα σιή γλννβια οοο μο(—ή. Εύ/·ν χ ά ψ-κή. Ό χαμός σοο μάς αφη- σε γ.ά κα«τα ίνα βίΰΰ «ι' άσβοσΐο κόνο. Δέ* θό οί £εχάσο«μπ »ο»ί Σχήν άνάμνηοϊ σαο θ' αναπολοόμπ όν.ο«ληοαιχικά ιάιύ/ε νικά σιο χαοΐσματα κι Ι θα κλοϊμε, 0ά χΐπΐμε ά«αοηγΟΒηιοι γ>ά τόν ς"αφ»ι. δ, τόν
  ποόοαρο χά >ό σοο.
  Τό νβκρολούλουδά μοο αοιό &: φέβοον
  στήν ψηχοβλα σοο την νψΓοΐη ΙέησΑ μαα
  «αί άς σο6 »ονε μΐσιικά κώς ή μνήμη σοο
  θά μά{ μεί α γιό κάντα.
  _________Μιχ. Α. Σφ«»««ν«»ις
  Η ΟΙΝΑΠΟΘΗΚΗ 'Ειιμ. ΜαΤκαολβκη
  (Βαλτέ—Τζαμί) βΐβοχοιβϊ την κελαιε(αν
  «ής βτι (προμηθευθή Μβασιό έκλοιτΑ πα-
  Ι# 'Ε*(σης ιύ^ίσνιει ·α»>1; μεζέβες τής
  Μία έπίΓχεψις ϊ
  8γ>«α
  —Ή σύγχρονος ό5οντοϊ«ρική·
  Μβιά «όν ΆθηνΓΐιν δίονχίατοον
  ηού βΐχβν εΐσαγάγβι ηοό Ι«άν «δ νοαμ-
  μόφοο»ον ϋπ«ά «ί|ν βΕηιγοογήν ίϊό'ταιν,
  αγνέλΐβται ήίτι ε* Β <στ(6*η; δ τι ο 8<εΐ δδονττϊΐτοΟΕ δρ Λώοβνς "Ό Ιφαομι'ζ'ΐ «έον ούστημη. "Εχει τασ'ήοβι είς «ό αι λ έ «ου 8#α γοάφον—χ αί χα«ά «ρόηον «οιοΰτον ώσ 8 νά «.οοβάΧλβιαι ή «αιν(α βΐς «ό κιταλλήλωί δι«σ»ευασρένον «αβάνι. ΚαΙ δ ασθβνής χαθ' ή ώ ;αν πβοιηοΐ' ιΐιαι «Α δόντια «ου δ Ιιτοδς λησνο νβΐ «ούς «ΐόνους «ου παρα<ολουθών «όν χιντιματογοάφον. ^ ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ α. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ "Ενεκεν τής σημερινής οίκονομιχής κρίοεως[είς τό ΝΕΟΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ ΕΜΜΑΝ. Ζ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ (ΟΡ&ΗΝ ΣΑΡΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ) Κ·ίώ; καΙ ·Ι« τβ Ύη)μα τής βββ& 'Λμ«λβι(«ς (Πλβτβ ΣίθΝΝάκι) Γ ·%. »,ϊ ^* -" ΘΑ ΠΩΛΩΝΤΑΙ: παπούτσια πρώνης ποιότητος (άνδρικά, γυναικεία, παιδι* κά) μέ Εύί ωπαίκά δέρματα είς διαφόρους μοδέρνους χρω ματισμούς καί σχέδια υπό τας εξής τιμάς! Άνδρι*α —καρπίνια μονόσολα τό ζε«!γος δρ. 22Ο » » » λουστρίνιχ επί πλέον 1Ο » 9 δίσολα τό ζεύγος δρ. 24Ο » Μκοτες μονόβολες » » » 935 )> » δίαολες επί πλέον » 2Ο
  Γυναικεία ξύλινα τό ζεΰγος βρχ. 915
  )) » λαμέ καί καστόρια επί πλέον » 1Ο
  » πέτοΐνα 8ροΓΐ τό ζεύγος » 195
  » » » λαμέ *αί καατόρια επί πλέον 1Ο
  Παιδικά άηό Νο »θ-*4 δρ. 7θ τό ζεΰγος
  » » » 25—2*Ο » 9Ο » »
  9 » 9 ■ 31—3» » Ιν» » »
  » » 9 33-36 » 14Ο » )>
  » » » 37-4Ο 9 16Ο » »
  Καθώ; καί διάφΓρα βλλα πόλαιόιερα οχεΛα άπό 50—125 τό
  ζε€<γος. Έχτελοΰνται ωσαύτως καί παραγγελίαι επί δλων των •(δών των υποδήματα*, χαδώ; κοΐ διάχορούς καί άη& ατλάζια καί διαφόρους χοωματισμούς. -^>^ι> »·> * .
  ΚΡΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ;
  ΚΙΝΗΊΣ. ■«·'?·»
  Μαΐ}.<»·ί>η Ν κηλοπούλοη μη&ίοοο »0 .
  οαια τβ «Ιββτοϊι μηνιίλο ΤΜν Παβιοηί),
  ι,Ι ω> διά «ο«σ«β(ΐας χοοοό.
  οτήν πόλι μας.
  -Χ"*:
  κόΐε ά αγ·;
  —Δ.οο ώ; διεπιστώθη δ «αιο^ς—«α<(. χ ι! ψ'Ιθδς απδ Οβκιπενβηαίοου καί πλέον, — Επιιιένει νό ιιά. πιοιϊ)εύο Μοί μ) ,ή, χ^βύτικη ή φειβοβλή λιακαδα. —Έν χφ μβχο{ύ έ»ν βϊται τί ήλ>οχα(ΐϊ(
  - έ«ααπο«ρα>θΓ(κα» είς τα πή ο «α «αν.
  —Χΐο«οκαι)βια κάλιν χββς μέ ΐήν ΝΙή.
  ςηοχ «ού λαχβΐοο «ού στόλον.
  —Ά νά βοίϋβ ί» ηύνοήθη πάλιν ό Ή·
  ίπλειον—Μ&οβιΒ1» «ής «νχΐα ώς γ«».
  στό*.
  —Κ 5 «οίον συνάνθρωπον ά*αθανό«τα
  ΐαχθεί οΐφνιδίως είς ί»α Εενοδοχιϊον,
  — Άσχονομ κ) όίγανο, κεβιήγον ανα χ^»
  πόλιν, ά«άλοκ«ον επί πάοβοο.
  —Τό κοάγμα νομίζομεν «αί άπ^εκές ή«,
  ■αί άποΜΒο«στικ)ν διά τδν Ηόομον κο« «ό
  έθεά(ο.
  —Ηδύνατο 'έ πάντας νά ΚΒοληφθό.
  —ΙΙί «ήν ίΐροσιν «οδ βαΒΐϋφιιινΜοί
  οταθαοό «εί* ΆΟηνΑν.
  —θ) έΕ«πηβ·«ηθυΰν άθφαλοίς παΙ ·(
  έκαοχΐαι.
  —ΑΙ δκΊαι τΰιω θά εύβ(σιιαν«αι εί;
  αμεσώτερον έκαφήν μέ «δ Μί«χρον.
  —ΚαΙ τό έ«άσ«οτ« έν αϋ ώ σιμβ ίνοντο,
  —Ίδίαις Αν παραμονσΐ; «·λογ«ν, ό οοί-
  οφοανικός σχαθμός Άθη εί*.
  — θα ίΕυπηυετήσΐ) κο>ύ «όν πόσμαν «ών
  —Πλη^οφθοούμενον έπαρκεις τα πε^Ι
  «ών σο(η(ή0πην τοϋ κέντρον, των Βιαιυ-
  μάνσεω»! των κροβΐ.έ'ψειιιν παΐ τής έ» γένει
  λής κιτήαχης.
  ιιβ^ον βέ τας αγαβινσιις τμτ·
  επισημον Βη<όααιν. —Εί·· γ·γο>ό. «οικον ή Αφιξις χοδ όχε·
  ρειτιοοό θιάοοο Νΐαλμός-Φιλικπΐβον.
  — ΚΙ; τδν θΐααον συμμβΐέΐονν οί ά()ΐ·
  οτιΐς «ββ έλαφοεύ μοοαΐΝοό θεατρον:
  —Φιλιχ*(6ΐ)(, Κ<ανσ(αντ(νον, Ν 'Ε*Λη Άφβνχακη, Παμόνηΐ, (Φιλιππίδου) «Λ.κ —Γναισιοί άλίοος τι είς τδ κοινόν τής κόλνώ. μας. —Σβμμεχεΐει έηίσης μκαλέιτο υπο τόν χορονοάφον Μπαρκαι ϊΐιέρ'1. —Ό θ(ασ^^ θα βώσ]) Βέκα μόνον Μαρα· στόσεις σννβΒομή;. —Διά τος εγγραφαί αονΒοσμτ|τειν κα»ο- νισθ ίιοί σηγκιταβατινάς, άφίχθη α πό κοοχθές ό άντιπ-ιΐόσβακος τού θεάτροΐ) Πο«· λσκά«η μ. Πβοββλέγγιος. — Ύποθέιομβ» δτι τό καινόν μας θό ύποσιιιοίίΐ] τόν θίασον «ροαοισμένσν αλλα; τι τβ τοβ ιαβίσο μεβικΐς ΐύχάοισΐβς σ«ιγ· μέΐ Ιβία »αχά «ήν πΐβίοβον τ«ν Άπόκρεαι. — 'Κσιάλη λοιχόν πρός τόν Γενικόν Δι· οικηχήν τδ βαήβημα χέιν άναπήοαιν. ·—Τό βυήθημα τοδτοάφοιά Χ'ύ. άνακή- οοας δλης «ής Κοήΐης. — θε Βια«εμηθϋ (έ υπό «ού κ. Γενιποά Διοικηΐον καχά πιπΒΐφεΒ·(ας, —'Βν Κάση κ·βικ«ώοβι οί ανάπηβοι ΉοακλιΙΌο—Λαστιθίοο θα Ιχοον έλπΐζοαεν επί κοοπειμβνβο χά παωιεϊα. —Γτμοτοο όντος πτόσον ήϊικήθησαν ιμ«ο τό παρελθόν. —Ή χοοιοτιιιή κίνησις όσημέοαι «αί (α)·ρεύ«ι. —Τα χοβεοχιιιό σΝήκτβα μανθάνομεν οιι καχεχει 4 Άνβ»χ«βα σχολή χοοαν «ού κ. Καοατσόλλι. γκεντΒεενοοσα έπιλβΗΤον πόομον Μοί «ούς χοβεο«άς κο6 μχοο.εί *ά ίώ- ααον («αήν και «έφι. —ΚαΙ Ιικκΐοοι;, Ιιότι ή οΐθοοσα αυτή και ά* ό απύψίως μοοοικής Ηα1 άπέ άπό- ψ διακοομησ^βΐ- «αί ύχ«ο·ο(α;, φαί«· ται ή ιερεετη. —Είς τό θεατοσν Πο^λαπιΓχη ίπανεΐή· φα άκα ΐθές ή κροβ^λή τοο εξαιρετικόν Ιαγοα «Παι(1 «όν '4>βμ«ο(».
  — Βγαλμέ.οο άπό «ό όμώνομο βννατδ
  άιια «ού Μπ—άίγ.1
  —Μέ τού; ΝβθΜοβς ββσονς «ής βιεβνοβς
  ■ινημα«ογώαφ1ας με«α£ν «εϊν οποίαν ό Ζόν
  ΚαχελοΚ ό Ζαν Άντζελο Ηα| { άλησμόνν
  χχ) Μα(οο ΓκΙόβν.
  — ΆςΊζει τα μή τί χάση Νανείς.
  —βαβμα κλο·ή(, μονσικής παΙ τ?εθ[ϋΊι«ι·
  χητος παΐ ή «ΣάΑλ»»-ή ΙγχΒ«μος όμ*>
  λινσα «οί «Άπόλλε»νος»,
  ο Ρίπορτιρ
  ειδοποιησισ; '
  Τό Ο1·ίον μας ά «ό «ής κσοσιχοος Κβρι-
  ακής 7ηι Φΐβ^οοαοίον 1911 δοαν 4τ|ν μ Μ«
  ΜάμνΜ <ναβ£ιν των έχησ(»ν μαβητιχκν τοο έχιεείΕεβν. Ή κιινανία μας ελπ·ί·« μέν δτι θά σπεύου νό τιμήηρ «ήν μαβιι* τιιιήν «αύτην έ»Β«ήν «οί .αλοό «οτΐιοο I- ·ρ*μ·«οί ««§ «όσον ·ββοΗ(μ«ς λοκονα- Υοίνιθί. Η Κ Ρ1X1- Α-*· {-π ^—^ · .---- - ———— -.ι.»^ Ζ >ΟΒΟρΤ|
  (ΕΒΚΒ) πα^ό «α Βρεσκ—λιΐα Βαλιδέ Τζαμί
  *ά πα>λή(τη λιανιιιεέί έκΐ 10 ήιιέοας, οιήλες
  'Βΐ>έ£ 10 κηυίαι» 60Χ, 4,50, τοήϊ «ο
  _ |«5, κάλτοπς γνναιιΐΜν ·ια-
  νόβ«» εΙΙών Οβχ. )5, ί^ιχ ή οκά 60. 6,30.
  Εον6 κάμπης ό«. 66, βιΒ«(«ια Μινε6βιι Αρ.
  Π, 0λ· «ό μεταχαοΐΝά >·Ι ΝλεκΗΐπά σος «Ι¬
  δη κάτα «ού κόατοις.
  ΜΗ ΒΙΑΣΤΗΤΕ
  1 "Οσσι σκέιτβσθβ νά άγοραοβτετ
  ραδιόφωνεν. Πβριμένετβ νά άκού-
  σβτβ τα ανωτέρα δλων «ΤΕΛΕ-
  ΦΟΥΝΚΕΝ»πο6 θά ίλθουν σέ
  λίγβς μέΰΒί νά τα παραβάλλβτ·
  καΐ ΰστβρα νά άικοφασίσβτβ.
  2ητεΙτεΐι καιβΐ ή κ~|«βι δια κεβΙΉτ*-
  βον £ινιΐΒέΐ*·ιν, Πληοοφορίαι ΠΒα«ήριαν,
  «ό Εθνικόν, ιιαρ·ιιλ»(>απ)( Ά^βαχέ, Ι—>
  »φ μει·(ΰ «<ν , Χο6 νά ·ο«ιιι ά» (οίον ι — ~— ---—-—»«» **·% ■*! κονομ κι δ^γανα, ι·οΗ«»«ον ιπΐ κά0βο« «βάγμα νομίζομεν ,-'ι ■παο·α«ικ)ν διά ιον ν. ;¥·»ι», ,ς αιαθμός 'Αθι, εε,. '6«Ί· Εή ϋ , ο δ<« «α Ιβ.ν έπ.φήν μέ τδ η«ηο··« το« οτέντΒΪ.™^»1*!^1 ι. ιο· ΚΒοβ<έψ8«εν ..Ι πς |, γκή; «ι»ήο«α>ς.
  <ιοώ.ϋι ο» δέ «άς άγο,,ί,,,. »ν βη'όοεεν. '» • γ·γο>ό. λθΐπών ή
  Αιάβο· Ν,ολμβς-φΤ^/
  «ό» «Ηοβον θϋμμε.έΐο.» 0Γ
  **ο»β(ν μοββ βά
  ΐο.» 0
  « »βν μοββιπον βιάτ,οι-
  ιβπίβηΐ, Κν,,οταντΙ
  Α««ν<αΒη, Πομόνβς, Ιδο») ·Λ.« ισ<οΙ αί>εες τ· είς
  ιο): ΚΟλ>ώ. μας.
  φθ«έΐ·ι ε*ίαης μηλειιο
  • ο» Μπαρκοι ΪΙιέρπ,
  »(οσ ις Οο δωοτι δε*α μόιοιιε»
  σβνΛρρμή,.
  «Ας έτγρ—;ός —ιίρ,βμιι.,,,»
  κ ο·—·»·ββ*<··;, ««ίΐίη ι , 6 ά*»Μ*οό<»·Μ»οί «οί Οεειρ» Οα π. Πο<β·λέ~ιο{· »·έ«ομ·* διι «6 κΐινόν Μ! II >ε#β «όν ·ί«σον %
  · ΐρΒ
  «α*ό «ήν ρ
  «αλη λαι*ό· οφΰς (όν
  «ό βαή·ηαα «εί* ««ιφ·
  0ιτή·αμ· «οβτο άβοιβ «4,
  ■ς «ής Κοήι«.
  »ια·εμηθό 4έ υπό «οί ». Γπ«Η
  ιβ πατα περιφερείας.
  πάση πι·βΐΗ:ΐε*οιι (Ι ·»·Ί< Ιο·—ΛαΜ|θ1ο« ·ο Ιχαν» 41»Φ· ί | ΜΐΜν·" «ά Ηοβ'είβ. ιειεί βνιος ειόσο» ήίικΐ)·«««« •λβόν. χαρ*ν«ιπή κίνησις όοε,Μΐ· ■ |θ9··«Μ»έ) σ»*)«το« «αννοηιιηΗ ή Α.εεθβ· οχολή Ι«ν» "·ι νΐλΐ. ...τρ«>νο·σ> *«1λ«ι«ο» φη·
  ούς ΐοβε*«ός ιεο* μ«θ(·ΐ'·«·
  %ν ·οΑ ·έφ·.
  δ..·(·(. βιότ.
  , 4»ό+·ε»β «β·«Η·1ί
  ΑΝΟΡΟΩ3ΚΙ ΛίΙΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  >ΎΝΔΡΟΜΑΙ
  οϋ Ιιΐ|π(ι Δολλάοια 10.
  Άτβσαι «Ι «ιτοδϊίξβΐς συνβρ«μ&ν κ*1
  βημοβκΰσενν φίοβυαι άκκββιτΐιτΜο την
  ΰκβγραςρήν τού Διευθυντού κ«1 (διο
  κτήτου τής «'Ανβρβώβΐ»»;»
  Ήί-'κλειον 6 Φεβ »ουα3ίου 1932
  — Ή χορή/ηοις διαβατηοίων.
  ΤΑ ύΐίΐίρνεΐβν *ίν Εσωτερικόν βι'
  ί
  ΟΙ Π0ΔΙΤΙΚ0Ι άρχννοΐ σν
  νεννοούνται ί»α καθοοίσουν
  «κοινήν στάσιν» έναντι «ής Κυβιρ
  νήσσως. ΈοωΆΐαι: Δβδσμένου ότι
  ϋ «τάσις των πολιτικών άρχηγ&ψ
  θά καθορισθή μ«τά τάς άνακοινώ
  αεκ τού κ Βενιζέλου «άς σχετικάς
  μέ «άς έν Εύρώηη ενεργείας χον—
  ποίου εΓδους ποέπει νά κίνβ αϋιη
  κσί διαιί άπριβάϋς Ιηιβάΐλονιαι αί
  πρπσννεννοήσεις διά «όν καθορι¬
  σμόν «η;; Δ.όιι δέν φανταζόμεθα οί
  ποΊκικοίάρχηνοί μειά «άς άνακοι
  νώσεις τού κ.Βενιζέλου, νά μή μ*ί-
  νουν βύνφωνοι καί πρός εκείνον
  καί ποός εαυτούς καί αλλήλους—
  ό πό ι* βεβαίως «κριν·)» θά ·ίνε ή
  στάσις «ών. "Β μήηοος έπ·ζη«ούν
  νά έξεύρσυν μβλλον τρόπον διά νά...
  μή «υμα<ωνήσουν πρός «όν κ. Βενι¬ ζέλον; "Ιδωμεν. Τ Ο ΖΕΤΗΜΑ «ής προκα«σβ(ΐ λής «ού παραγαγικού δανείον έπαναλαμβάνεται καί πάλιν ότι είν« έξησφαλιβμένον. Ούδίίς ίσως άρ νήιαι ότι έπιβϊβαιουμένης ένκνρό- *·ρον τής πληροφσρ/ας καθ' ^» ό κ. Β«ν«ζέλσς επέτυχε «ήν προκαταβο- λήν, δέν χωρεΐ άμφισβήχηαις ότι ι) προκαταβολή ιίνβ επί θύρακ. Καί δέν έηββεβαιώάη μέν επισήμως ή πληροφορία. Υπάρχουν όμως θε«ι- κά σημβϊα 0«ι θά έπιβ(βαιωθ0. Ή αναγγελλομένη συνεπώς καί νυν εί ρι?σις ό«ι εξησφσλίσθη ή προκαια βολή ασφαλώς έρχεται πρός έπίρ · ρωσιν «ών έν3είξ·ων «ού ιω*1. Δέν άηομένονψ δηλ. 9 αί μεθαυριαναί άνακοινώσεις «ού κ. Βενιζέλου αί ό ποίαι πιθανώτατα θά έπιβιβαιούν ιΐλικώ( «ά άναν**λλάμε«α. * ... Ι_Ι ΕΑΑΗΝΙΚΗ Κυβέρνησις 1 ε σκέπιειαι νά καταγνείλι; «ήν Έλλ~>ογαλ4ικ·)ν εμπορικήν σύμβα¬
  σιν κατόπιν «ής άπανοβ«ύσ>ως τής
  ιίσαγωγής των ελληνικόν οίνων είς
  ΓαΙΙία. ΕΙψε βέβαιον διι ή απαγό¬
  ρευσις αϋιη επήλθε συνεπεία πιέ-
  σε«β «ών βουλευτών «ών οίνοπα-
  ρανννών περιφερειών «ής ΓαΙλίας,
  είς «ούς όηοίους δέν ήδν>ι}θ>7 νά
  άν«ισ*0 ή Γαλλική Κυβέρνησις ώς
  μή διαθέιουσα κοινοβουλσυιιΐιήν
  δύναμιν ανάλογον. Έ§> πάσο π»ρι·
  ητώσει ή Έλλννική Κυβέρνησκ
  έχει καθήκον νά αμυνθή κατά «ού
  μέτρου τούτου—χαρακ*«;ριστικού ό
  μολονουμένως «ής άσκουμένης κατ'
  άνιίθίσιν πρός «ά οίκονομικά δεόσ ·
  μενά τή; παρούσης ο*ινμϋ(, τακτι¬
  κάς «ής άνυψώσεως ολοέν καί ύ-
  ψηλοτέρων δασμσλονικών «ειχών.
  Ή μόνη δέ πρόσφσρσς άμυνα την
  οποίαν έπιβάλλουν αί νόμιμοι καί
  τυπικαί άκάμ*7 συνθήχαι άπέναντι
  |0{ Γαλλίας, είνε ι) κάτανγελία «ής
  μετ" αύιή; συμβάσεως.
  ΟΔ0Γ0Σ *οΰ κ. Τσιμπιδάρον
  είς θίσσαλονίκην, ασφαλώς
  ώς «όν άνκννώσσμιν «ίς «άς Άθη-
  ναΪΜάς εφημερίδας, θά συνετέλει
  ώσιε «ά μέχρι «ούδε γνωσθέντα διά
  «ό κυβερνητικόν έργον άποκτήσουν
  διά «όν πολύν κόσμον «ήν απαιτου¬
  μένων εκείνην έπιχειρηματολσγίαν
  ηΊις^αλυΙδών*! καί μτταβάλλϊΐ βίς
  νβανιτώδη πίσ»ιν κάθε τυχόν δι
  βιακΐικόν οίσθ«7μα καί αμφιβολίαν.
  Διότι ό Λόγος «ού κ. Τσιμπιδάρου
  ουδέν προφανΑς «ό κα«απλΐ|Μ«ΐΜΟν
  ίΐο. Ήτο μία" άνασ^ΟΛΓ/σις γνωστ^
  «ών πβπρανμένων «πό «ής Κυβ«ρ
  νήσεως άλλά μέσα «ίς «ήν πλέον
  άκα«αμάχη«ον καί αΐέον προσιτήν
  γενιχώτερον έπΐ]Γειρημα«ολογίαν.
  Καί θά ^«ο εοχής έργον εάν ή «α
  κ«ική αυτή; ι) σεμνι) κα) «ΰΐε «ό
  παράπαν «ετολιτικολονικ»)», ήΐκιϊιο
  εύρέοκ υπό «ών εταρανόνΐων «ού
  Φ.λελευθιρισμού. "Λπο»ελ«Γ άλλως
  «ε προσωπικήν σύστασιν αύιού*ού-
  ι ου «ού ά>χ·7>Όύ τον.
  ου τβυ
  Τράπεζ»ν ΚβινβπαιηθιΤβκν ΜαΙ εί; τίς
  Νβμ»ρχ(>ς γνκρΐζιι ίτι δέν ένχρί (ι
  τον πρόΐοιοιν βύ.Γί πΐρΐ μή χ^ρηνπβΐ
  »ς 6ι»βχτηρί»ν ΐΐ; τονς «ρβτιθβμένοος
  ν« ίίίλβιαι τού Κράτου; Όβυμανβύς
  άν«ι» κιστβιιοιΑβιιις βτι έ{άφληα«ν τβς
  &ριοτ«μίνβς κρίς τΑν Τρά«ζ«ν β»«ι
  λ·4ς τ&ιν.
  •Εηίβπς δέν ίν κρ<νΐ την μίι χορή γηΐιν όι»3*τηβ(Μν είς ο»«ίλοντ«( έκ ι ιιπιι: πιιιπνιιπ ΐΐιιιιη ινιιβιτ μμ Άτ«λλ«{(οβυ ι»«βιβ«βί»ς ιΐί την Εθνικήν Τρβιτ·ς«ν »α> ταθτβ
  ίιέτι &μφήτ(β«ι β>1 η«ριιτώβ«ι< ουτχι δίν ύπ^νβντ«ι «Ις τάς κ«ρ! διαββτηρίειν δ ατά£ος κλπ. ΤΑ ΧΘΕΣΙΝΑ «ηλΐχρρή άνήχγιλλσν ότι «ί Ίάαωνες άπέρριψαν τάς προΐάσεις ε/ρηνεύ οεως «ής Αγγλίας καί ·«< Άμ«ρι· κης. Τί θά γίνη «ώρσ; ΟΙ άπαισιό όοξοι ίσχ«ρίζον»αι ότι θά άβειλι;· θ0 σΓβαρώς ή είρήνν «ού κόσμου ή μάλλον θά κα«ασ«0 άναπόφευκ«ος έ·ας νενικώιερσς πόλιμσς. ΟΙ αίσιό ί|ι—διόιι ύά *α! ·Μ00* υ 5Ξ5Ξ5Ξ 5~~£5Ξ| ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΟΜΙΑΟΝ ΚΙΝΪΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ •••••••••••••••••••••••ο ΣΗΜΕΡΟΝ: τό άριστούργτιμα τοΰ Ηβηη ΒαταίΗβ "ΤΟ 100»ο όμιλοθσα καί άδουσα γαλλιατΐ Μέ τούς μβγάλους άστέρας: "Εμυ Αύν, Μαίρυ Γλόρυ, Ζάν Κατελαίν »αί Ζάν "Αντζελο. Επί πλίΌν:.ό «Γύμος τοΰ Φατίνον» ταινία δ^ονσα 100 ο!ο μυθολογΐΗής ύποθέσβως, φαντασμαγορική. ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ό Κολοσσός τής όμιλούαης κινηματογραφίας: ΤΡΟΊΚΑ Άνκ«ορΐΜ&ς υέ τίιν ϊίρυβιν τευ «τη- νοτρίφχΐϋ σταΐαβΰ Ήρβκ^ε'ου μάς ιτχρεσχίθη ή κληοοφ«<ρ(* δτι π άρχιχπ Ι6έ> πβεΐ Ιίρύοΐίις τβυ ■(( τβν π«ρ»
  τίιν Άκ Τβμιτιβ χϋρον ένχκτελιΐφθα
  κοΐΐ τουτο διότι ίέν ΐξΐυριθπ τό Αιται-
  τβομινον διά τίιν έγκατάοτββιν ταύτην
  χρηαατικόν ποσόν.
  Ώ; μ*ς άνεκαΐνβισιν ηάντως β Νο-
  Ηβκτη' ί«τρος Ηρακλείου κ. Φβνβνρά
  χ-ις, ίπϊΐίίι ο Νομώς μ«ς δέον νά μην
  ύατΐρήση τβϋ ηρουβντος &πνς βιαιτηΐιά
  κτπνβτρβφΐκόν σταβμον Ηβτίΐρτιοε ηδη
  σητΐΜήν μΐλΐτην ίνα Ιδρι>θ$ τοιοθτο,
  ιέπΐ το οΙχονομΐΗώτβρβν *χ είς τον η«·
  ρά τέν Φυτβηαθολβγιχο' στββμβν Ή-
  ρα«λ*ιου χκίμΐνον χ^ρον ο βιτβΪΕς *'
  ήκϊΐ «Ι; τό Δημόσιον. Ύπβλονίϊβη 6
  τι (ι δοικχνη διά τίιν ένοττέοταοιν ταύ
  την θά «νιλθα είς τος 200 ε»ς 250.000
  ΜΙΑ ΠΟΥΔΡΑ
  ΠΟΥ ΚΡΑΤΑ ΤΟΚΑΛΟΝ
  Ή κούδρα Τοκαλόν
  διατηρεϊ τό φνσιχόν ααζ χοδμα
  χωρίς νά διακρίνβται.
  ΤΕΟΒΑ'
  Ταχεΐβι κ«1 ήγγοημίνβι έιτι-
  διβρβώββτς «»ντό« εΤδονς 6ρολο·
  γΐειν.
  'Βκιδιβρβώσιις κοομηα*τ»»ν,
  ώ φμηχ««6ν
  μςτ, ν
  Ικιατημονικβν
  :Τιμαΐ1
  <σι—άναφΐρσυν ότι απλώς ·) Ίαπω νία θά έπιβάλπ «άς θ·λι}σεις της είς Οίοκς ό3β«« «ίλικΛς.,.νά έξαο-φαλι- σθβ ή $1οήψη. 'ΑΙΙ' α, άναμείνω β§ψ «ά τ δραχμΐν. Την μελέτην τ·ύτην μΐτά τΑ« Μ·τ·ρ τισβησομένης έν κ*ιε$ σχ«τΐΜΐ>ς ΙμΝ
  νς ό κ. Νομβκτηνίκτρες «β* ύΚΛβλ
  αρμοδίας Ιηιζητ&ν ίιτως χορηγη0$ ■
  στεισις έκ 200.000 δραχ. &λλε>« τι κρ(νι·
  τ«ι τό πβοόν τουτο κατά ηολύ μικρό-
  τιρον τού διά την ι'ς "Ακ Τεψκιαν Τ·
  δρυσιν τβθ χτηνβτροφΐκοθ στειβμοθ ··
  ηκιτβυμένβυ ηοσβΰ ν«1 τοθτο βιβτι ·Ι|
  την βιβιν Ην Οά Ιδρνθό κ*τ« την μελε¬
  την τβυ βΐν λβνν οτββμ·ε κροθηβρχοον
  βχβτικβ! ίν»ιβτ«στ*σΐΐ( «Ι( τ*ς *>ιΐ*ί«ς
  ατΐγάζονται Αδη βιάφβρ· Ε&« άνΑκον-
  τα «Ι; τβν ώήμον.
  £υν«κ&ς *ί ίγΗ«τ«σΓάσεΐ{ θά κ·τκ·
  βτθ δι;ν*τβν νά χβηοιμβπβιηθβθν καΙ
  διά τόν Ιδρυθηβόμινον λκεΐ Ντηνβτρ··
  φικ*ν Σταθμόν.
  —ΔασμολογΐΗά.
  Είς την Ένημ«ρίβ« »ήί Κυβ(ρνησ(Μ«
  έδαμοβιιόθη φηβιβθιΐς &σβ τής Βουλής
  κ«1 τή; Γ(ρβυΐί«( & νομος 5312 π·ρ(
  >ύ{Αβ(Η( τ&ν μΐγίοτϋν δ>σμ6ν τοθ έν
  (ιχύΐ δοιβμολονΐου (Ιβ«ν*ιν'1ς
  —Αί έΕετάσβις δντβισαγγβλέων.
  Τό &ιιο»ρνβΙον Λιχνιοουνης διά τηλβ-
  νοαφήαχτές τού πρβς τβΰς ΕΙσ«ννΐλ«Ι(
  Πρ«τοΐι<ι6ν τβα Κρατβνς ννειρ(ζ«ι δτι αί έΕίτάοϊΐς άντ·ισαγν«λέΜν άν«βλη- βπσβν διά την 25ην τρίχβντβς. — ΑΙ έφοριακαΐ έπιτροπαί. ΤΑ υπουργείον των 'ΚσΜτβριχ&ν δι' (νΐ0Μλ<ου τού ηρίς «ϋ: κ. κ, Προ* δροτκ ΠΐΜΤοδΐΜΰν κα>1 ΕΙρηνοδΙ*«ς Νί-
  «ν Χωρυν, π«ρακο(λ(ΐ β«*·ς μααιμνήβν
  αι διά την σύνταξιν κ«τβλόν«ν κληριι·
  <·(α«ιν μΐλων έΦορβυτικΜν έηιτροη&ν ίφ· βοον μεχρι τοθίβ δέ«τ συνετάχθη- υαν τοιούτοι είς την πβριςρβραιάν των. —Τα έξοδα παρασκίσβως των Νο- μαρχών. Πρβς τάς Γΐνικ&ς ΔιοΐΜπσης κ«Ι τάς Νομάρχας τοθ Κρ«τονς έ«οινοιτβιηθη κ«ρά τοϋ ·Υ«βυργβίο« τ&ν ΈθΜτβρικων •γκύκλΐΐς διά της θΛβίας κββίατατβι νννβτβν έτι τα ϊξοδβ η«ρ«στ«αι·ις τ&ν Νβμαρχβν, άποτβλοθντβι μέοος τ&ν άι»ο δβχ&ν τοότ»ν 0ΐτ6κΐιντ«ι (Ις την Μ«τά 6 β)β ί ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ ΕΜΜ1Ι. ΣΤΥΛ. ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΙΗ (Πρώην Χαριλκο» £τεφα>ν(δη)
  Όδθ( ΝβιρτάρΗν
  (έναντι ταχυδρομειον)
  Πλήρης καραχαταθήχΐ] χ—μι-
  χθν χαΐ Φαρμαχειιτιικβν προΓίντων
  —Διύβημα άκιημόνην Βασιλβια-
  Έκιτροκη έκ Ββσιλβιβν μ
  νη έκ τοθ έφημερί·υ τοθ χ«ρ<ου τούτου Δυροβέου Τσ«γΝ«ράχη κ«Ι τοθ Προ·· δρου τίς Ιδίας κοινότητος μετββη κρο· χβες είς Χανιά »αΙ κειρβνσιασβεΐαο} είς τον Γενικόν Διοικητήν τοβ Ιν«χ·ί· ρηοι αίτησιν υπερηκοβιηιντε άχ«ημΑ>
  νκν Βχβιλει«ν&ν ζητοάντΝτ βη·*ς τοΤ|
  κβ>ρ«χΗΡηθβ ηαεά τής Γεκργιχηι υηη·
  Ρ«β1«ς ή καιρά τβ χΝρίον άνριβτς κρο|
  «μηελβφότβυσιν κ«Ι χβλλιΐργειβιν.
  Είς την «ίτησίν τι»ν β! ένδι«φΐρόμε>
  νοι χάτοικοι τ&ν Ββαιλιι&ν τον(ζο»οιν
  δτι το ιΐρημινον άγρέχ— μετ συγχ«τει·
  λένεται μεταίύ έκβίνΝν τα δποΐβι χατά
  καιρτΰς έσφΐτΐρί,οντβ διά τβν γνε··
  βτ&ν μ«θόδειν οί 6βιιμ«νβΙ τσι»λιχ·0-
  χοι χ«Ιβ(ΐ διά τής τοιαύτης .παρβχΜρπ-
  αεκς μόνον 2πλβ( θά κροσηορΐσεισι ■(;
  την εθνικήν βΐκβνβμίβιν εν* ίσον δια
  μ·χράς ΜαΙ επίπονον ηροσνπικής τίιν
  έργαβίτ; θά τό κβταστήσείσι γόνιμονκκ!
  πρβσοδοφβρβν.
  Ή άνκτέί*» Έκιτροκη τ&ν Βχοιλεια
  νΟν επιστρέψασα ηδη έκ Χ«ν(«ν ηβρί-
  σχβ την βεβ»ίωσΐν ίτι ό Γ·νικό( Διβι-
  χητός ΪΛίαχίΒη Ινββρμον οιβστηρ>{ιν
  ■1( τό ζήτημά τ«ν τβδτβ.
  —Πβρί τό ζήτημα τοΰ ελαίου.
  ΑΙΤΟΗΟΊΊ ΤΙ! ΕΜΛΙΟΣ Λ. Ε.
  ΗΚΤΙΚΙΙ ΕΟΙΟΜΙΑ1ΙΙΛΙ ΙΙίΙΙΡΙΙΕΙΙ
  Τό Ηολυτβλέσ'ατον ταχύιατον θαλσ-
  μηνόν ΜΑΙΡΗ Μ. αναι-ςιβΐ
  έ<άσττ]ν Τοίτυν 7 μ. μ. κατ' ευθεί¬ αν διά Πειραια, Χίον, ΜυτιΧτίνυν. Τό ατμόπλοιον «Μ—ΌΥΜ- ΠΟΥΛΙΝΑ» (ϊχτάχττοθ Δβυτέ- 0ί» μβσο»ύι«ιον διά Ρέθυμνον, Χανι*, Πβιοαια, Βόλον, Θβσοαλονΐκι,ν, Καβάλ- λαν, Δεδεαγάτς, Μυτιλήνη* «αί Χίον. Τό νεοαγοοασθέν πολντιλέστατον μέ¬ γα θαλαμηγον «ΛθΝΙΟΝ» τεθέν ό ?ίυη»]οίττ)σιν «ής γοαμμής Κρτΐ· της—Θιοσαλονέχης, θ' άναιωθΉ τακτι¬ κώς Ιξ Ήοα*λ«'ου εχάσιυν Πέμπτην 11 κ. ν. δια Ρίθυανον, Χινισ, Π» ραιά,Βόλον, Θ«σσαλον(χην. ("Αφιξις είς Πό Π;θασχευήν ΐ) ΥΙΟΙ Δ. ΙΓΓΛΕΣΗ Α.Ε· ΑΤΜΟΠΛΟ'ΓΑ ΣΑΜΟΥ Καθΐ ΚΥΡΙΑΚΗ ηριτΐ «ό υκέρο- I ιν θαλαμηγόν: «ΑΛΜΠΕΡΤΑ» Ταϊύτυτος 19 Μιλλίων. Δια Ρέθυ¬ μνον, Χανιά, ΟΕΙΡΑΙ4. "Αφιξις Πΐι- οαιά |αράγαατα Δευτέοσς. Ποα«τοοίΐον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ ΤηλέΦ. Νο 61. ΛΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ (ΛΕΟΝ» Ικάστιιν ΤΕΤΑΡΤΗΝ 7 μ. μ. κατ' ινθιΐαν δια Πιιοαιθ—Χαλχ(- δη—-Α1β**όν—Βόΐον— ΘεσσαλονΙν.ιν ΦΒΚΙΟΜ Κνοιακη ακόγβνμα Ι· χτάκιαις κατ' ευθείαν Πιιοακΐ. Πειλεΐτβι είς τιμήν ιύχαιρΐας δμπελος κειμίνη εί; «ήν περιφέοειπν Ήραιιλε(·τ) ■Ι; Θίοιν «Λο·τ1 Πέραμα» εΐβονς σοολτανΐ καί ταΐ<ά έκτάσενς 18-20 ΙογατΑν υπό «ής Έβνκής Τραπέζης ιΙ{ ήν Ματ·Μνοιββ|) Ιν «Χιΐοτηβιαομφ, Μάς Ιστάλη αντίγραφον τβθ ΡΝ τηλ«γραφηματβ( &η·ρ άπ χθές κρός τόν Πρόεδρον Κυβιρνησ««« χά) τβύς Ύκβυργβός Γενργί'Χ*, βΐκβνβ- μινών χβΐ ΈβνΐΜήί ΟΙκονομίας έν σχέ¬ σει πρός τό ζητημα τοϋ ελαίου: > «Έντβλή Συν«λ«ύσΐ»»ς Γε«ργικβν Σβ·
  νιταιρισμ&ν ΝβμοΟ Ήρ«κλ·ίου αυνελ-
  θοόσης σημερον ηνρακαλβ διαταχθοθν
  άνάδοχοι μειοδβσΐας «{«χθηαομένοο Ι·
  λκίου καρο·λάβειβι καρά £νν(ταιρισμ&ν
  150 χιλιάδων οκάδας έν ουνκννβησεΙ
  μετά τής 'ΕνύοΐΗς καθ" δίβν κινδυνιώει
  βλβχληρβς ποσότης έ(αχθβ έ{ άιτοΒηκΒν
  Ιμπόρκν παλαιάς εσοδείας άηβατερον-
  μένειν τελεΐνς παραγιιγβν ιΰεργιταμβ'
  τνν Νβμου.
  Πρόιβρος Συνελεύσεως
  Γεειργικβν £υν·ταιρισμβν
  Μιχ. Καβιμάτηί».
  —'Αρχαιρβσίαι τοΰ σνλλόγου
  «Κνωσός».
  ΓΐνβμΙν&ιν την καρ«λθΐθβ*ν εβδομά·
  δα έν Αθήναις τβν άρχαιρεσι&ν τοθ
  σύλλογον «Κν»»σ*ς» ({«λενησαν προ··
  δρβς 6 στρατηγός χ. Α. Κάς «κάς ανη·
  κροπδρΐς Γ. Αβχονμετζίβης, Γεν. Γραμ- ;
  ματεύ{ Μιχ. ΓρηγορΙου, Γαμΐας Έμμ.
  ΛασηθΐΗΤάκης χ» Ι οομβοηλοι «Ι κ. χ. Κ,
  Σταματάκης, Γ. Ήγουμΐνίκηί, Β ΜιΤ-1'
  μκράκης. Ι. Παχάκη;, Π. Πολυχρονε·· ·
  κηί, Α. Διλημαρκάχης, Γ. Λο»λαχάχΒ(
  κλπ. "*
  Ό Χύλλογος «Κννσές» ηροαγγελει
  χορόν διά την 20ί»ν Φεβρουάριον τοθ
  οποίον Α έπιτνχία θεκρ·Ιται «κ» τούδε
  νπεριϊησφχλιομένη·
  —Οί σόροι των έπαγγελματιών'.
  Τό 'Βκαγνιλματικόν «αί Βιοτιχνιπόν «μ|-
  μα τοί ΈμπσροΡιβμηΐανΐΒοά 'Εκιμελ*—·
  ρίον ΉΒαπλιΙον γναοΙΓει είς τό φοοολο-
  γούμενα μέλη «ο«, ότι Έπιτοοκη <■ Σ«μ· βουλην «ο« τμήματος τβύΐου, ένεογσνσα πατ' εντολήν τοβ Διοικηιικ«« ού «ου Σ·μ· βονλιΌα κβοβάβα β|{ Οι^βήματα «όσον κ~ο τφ κ. Νομάρΐΐ) Μοί Βημοσίο «ομ'α Ήοο- ■λε(ο« δσο» μι»1 καοό «φ Δημαοχν τής πόλεως άναφορ.ιχεές μέ «& ζήτημα «ής ■■· Βοχής σι βΐρεέν βιβοιιοΐύνσεβν κερΙ «ήν πα«αθολήν «Αν όφειλομένεΐν βημσοίην «ε) κοΐ Βημο'ΜΜν φθρβν κατα «ήν ειαοανσον Βύσιοΐο* αποΐαβον, Ιλαβπ «ήν ύπόοχεαιν άπαοείν «ών αρχήν τούιβν δτι «ού λοιποβ θέλει ■αοέχΕΐαι αρμοδίως πάσα οιιβκό- λυτσις είς «ονς φαρολαγονμένοος όφειλέ» «άς. Βάσει «ής ΑοθεΙσης ώς είρηται υπο· σχέοενς «άν ώς ά»ω 'Λοχάν δύναται κάς έπαγγελμαιΐας ή βιοτέχνης όφολέτης δή- μοοΐον τ| δημοτικΜν αόρην τα Ηαιοβάλ|| πα«ό μήνα οΙανΒήχοτε χοηματιιιήν ποσόιη· «α ίναντι των όφ·ιλομ<«νν φοράν μέχριβ έξοφΐήοεοος αύ>ών. ΊΒιαΐτέρεις Υφίσταται
  ή ποοσοχή τού βιενκολννομίνον οίιβ φοΒθ·
  λογονμένον πάσμοβ βπης καταβάλη πάσαν
  δυνατήν προσκίίθειαν Ινα έΕοφλϋ κατα
  μήνα «ήν σχβτιιιήν Βάσιν ιΐς τρόπον όστι
  παβεβχομένοβ «ου «<ο·ς νά μή <γκαταλ·(· ■ήτοι χρεος επ φόοαν, βπ·β βνσχεβαΐνιι «ήν θέσιν οντοβ καί βπ·ο θέλει βώοη λα· βήν αβσεως «εΐν κβοκιιμένην βιευπολυ»- σεων. ΑΒΕΔΙΣ ϋ .β 9
  ΕΙΔΗΣΕΙΣ -ΤΗΛ/ΦΗΜΑΤΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΗΝ ΠΡΩΙΑΝ ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ Ο ι ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
  ΚΑΤΑΑΗΨΙΣ ΚΙΝΕΜΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΥΠ9 ΤΩΝ ΜΟΝΟΝ
  Τό Γρβφϊον Τύ«3υ διά τηλβ-
  γραφήιιατός τού πρός τάς Γβνκάς
  Διοιχήσ ι; καί Νομαοχίος ανακοι¬
  νοί τα κάτωθι:
  Τηλβγοαφήιΐ'ΐτα έ« Ρώμης άνα
  Φβ'ρουν δτι ό "Ελλην Π^ωθυιονρ-
  γός χ. ΒβνιΠεΛος, δατις Λνίχώοη·
  σβ ποοχθέ; Τρίτην έ« Παρισίων
  άφ κετο είς Ββνβτίαν, έ«βϊθβν δέ
  άνβχώρτηβ την νύ*τ«ΐ τή; παρβλ
  θού-ιης ΠβΊιιτης κ«ί θά βίιρίσχβ
  ται βίς ' Αθήνας την πρωΐιν τής
  σήαβσον Σάββιτον.
  Οί πολΐτινοί Αρχηγοί συνεκλή
  θηταν βίς σύσ*βψ ν οιό την πρω
  ΐαν τής προσεχούς ΔβυτΙοχς 8
  τρέχον το; υηνός Κ ι τα τή · σύιχβ
  ιψιν των πολιτικών άοχηνών ό κ
  Βΐνιζ*λος ώς γνωστόν θά εκθέση
  τί άτοΐ'λέαιιπ χά* έ'βρ/η
  ών «ου κιτά τό τβλβυταΐον ά*ά
  ττι" Ρύ^ώπη» ταξβίδιον.
  Τα Νΐμιθβτιιιι Σί>ιΐΊΐα Βιυλή
  κιί Γβρουσία συνεκλήθησαν διά
  την προϊβχή Τεταύτην 10 τρέχτν-
  τος.
  ,σβ προκατΐρΌλήν άνανρώσιιιον ίχ
  τριών έ«α«>υμυρίων λιοών ή ό-
  πο(α θά έξοφλτιθό υπό τοϋ μάλλον-
  τος νά ο 'ναφΰχΐ οανείου των πά
  μας έργων.
  Η ΠΑΡΈΧΗ
  ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΜΗΣ
  Παρέχβται ή πληροςρορίη δτι
  κατά τό διάστημα τής είς Ευρώ¬
  πην παραμονάς τού ο "ΚλληνΠροο-
  θυ»ουργός *. Ββνιζβλος έξησφάλι-
  Θ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΘΗ
  ΤΟ ΖίΤΗΜΑ ΤΩΝ ΟΪΝΩΝ ΜΑ1
  Τα έ< τού Έΐωτβρικοΰ τηλβν γοατρήιιιτα άνανέρουν δή έλπίζβ ται ή επίτευξις τβΐιχώς συμβιβι σμοΰ διά την απαγόοευσ·ν τής βί σαγογτίς Ελληνικήν οΐνων βίς Γαλλίαν είς τοό τον ώοιβ νά ίκα νοποιηθό ή ΣΥΝΕΧΙΖ »ΝΤΑΙ ΑΙ Μ*Χ Μ .ΑΠΩΝΩΝ-Κ.ΙΝΕΖ9.Ν ΤηλβγοαφήΊΐτα έ< Τόκιο άνα· Φβ'ρουν δ'ΐ *ί: την Σαγγάην σ>'ν«-
  χίζονται αί αιματηραί αάχαι, των
  Ίακώνων παοβλιυνόντων βίς τα
  βδ<ίφη τή; Μαντζουρίας, κ^ατου* των δέ <η>γχ"ρό»οος τάς Οέηβις των
  είς τή* Στγάην. Καθ* δίην την
  ή ιβΌαν τής π ιρβλθούσης Τβτά ?€τις
  έλαβον χώραν ά^ιά<ο«οι έπιθβ' σβις των 'ίαηώνων κατά τού κι«β ζκοΰ φ}ουρ(ου Βο9—Σούγ< τόό ποίον κατελήφθη έν τέλη πβο' αυτών καί άφοΰ πάντες οί έντό; τοϋ φυουο'ου Κινέζοι στρατιώται έπβσαν μέχρις ενός. ΑΙ απώλειαι των 'ϊατώνων κι τα τή* έπίθβοΐ'» ταύτην ύπολογί- ζονται βί; 150 άνδρας νβχρούς. Τα έ* Νβας Ύόοκης σχβτι«ά χη λβγ »αφήιιιτι άναφέρουν δι ή Ιι-ωνική Κυβέρνηπις απαντώσα βίς τό γβιόμβνθ' &* μέρου: «ών Δυνάαβων κοινήν διάβημα, έδήλ^ο· σβν δα αρνήται νά άποδβχθή τού; δ>ους τής σχβτιιτί; διακοι¬
  νώσεως.
  τραπεζι
  Ή Τράτχ?ζα ΛτοΙπσης πυνδεσμέ
  νη μβτά τής Τραπέζης Κοσμαδο
  ποΰΛου κατόπιν τής ά&υναμίπς
  τήςτβλειηα άς, εζήτησε *ίιν ένί-
  σχυσίν της υπο τής Έθϊΐκής Τρα¬
  πέζης.
  Η ΠΡΩΓΡ.ΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ
  ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ ΕΚ ΣΕΙΣΜΟΥ
  Τα έκ τοΰ έξ οτερικοΰ τηλβγοα-
  φήμιτα αναφέρουν δτι προχθές
  έσηαβιώθη (Ι: τό Σαντιάγο τής
  Κούβας τρομβρός σβισμός ό οποί¬
  ος σχβ5ό« καΐβΌτρεψβ την πόΛιν
  ταύτην, Ύτάΐχΐυν 1 5)0 τραυμα-
  τίαι καΐ
  2__ΤΤΡΟΪΝΗ
  ΕΠΙΒΕΒΛΙΟΥΤΑΙΕΤΚΥΡΙΙΣ
  II
  Κ1ΡΗΤΙΙΣΙΣ ΙΙΡΙΚ1ΤΙΟ9Α1!
  ΤΡΙΟΗ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΗ
  ΛΙΡΟΝ ΔΙΑ ΤΑ ΙΙΑΡΑΓΙΠΚΙ
  Α·»
  II
  Ν ΑΙ 5 4»εβρουαρί·
  Ου (το·Λ άνταποκριτοθ μας).—
  Σημεριναί έγκυροι άνακοινώ-
  σεις έπιβεβαιούν -την χορήγη¬
  σιν είς την Έλλάδα προ«ατα·
  βολής έ* τριών έκατομμυρίων
  λιρών Βιά «ήν συνέχισιν των
  π*ραγωγι«ών έργων.
  Περί τής προκαταβολή; ταύ¬
  της θά κ4ι».η λόγον ό κ. Βενι*
  ζέλος, είς τάς άν»κοινώ"εις τού
  πρός τούς «ολιτικούς άρχηγούς
  την προσέχη Δευτέραν.
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΛΙ
  ΟΙ Π9Α1ΤΙΚ ΒΙ ΑΡΐΊΓΟΙ
  1ΤΙΚΙ1
  5
  (τού άνταποκριτού μας).—
  Αυριον (σήμερον) συναντώνται
  οί άρχηγοί δλων των κομμά< των πρός καθθΜσμόν κοινής στάσεως είς τό οίκονομς· κόν ζήτημα. Ή σ/ετι*ή συ¬ ζήτησις προβλέπεται μακρά. ΚΑΤΕΔ'Κ^ΣΘΗ Ο ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 5 4»εβρουαρί- θυ (τού ανταποκριταί μια«).— Σήμερον είς τα πεν«*μ«λές έ φετεϊον επερατώθη ήοίχητοΐ χχταχραστοθ. ταμίου τής Έ- θνι»ής Τραπέζης Παναγιωτο πούλθί. Ό Παναγιωτόπηυλθΐ κατεδικάσθη εί; είρκτήν 9 καί ή έτών. Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΛΙΡΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 5 Ο»ΐβρου*ρίο>
  (τού ««ταιιοχ&ιτού μα;).—
  Ή Αγγλικη λίοα ετιμάτο αή·
  μερον φράγκα 87.93.
  ΒΡΙ2ΚΑΗΙΙ! ΙΒΝ ΒΙΥΑ'ΥΠΙ
  ΚΑΙ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΩΝ
  Ό «ρόιδ/ος τϋς ΓερουοΙας μ Π «οο
  βιευδκουλ^ς δια τηλΐγραφήματός τού
  ηο4ς τού; ■. ν. Ν^μίρχ
  8 τας ε25ακοιΤ)Ϊ9θν οί κ χ.
  τής π«ρ'φΐ9ΐί3( τ»' ι «
  τή* ίτάνοδί< χ«« ·ι, Αθήνας προχειμέ νβιι την ττο·3θεχί! Τι-άίτη* νά έηαναλη φΤοΟν αί έβγαοίαι. ΌΐοΙα Λρίσχλη1! Ι- γ<νι«ο 6ηό ιοθ- κ. 2)φν6λτ) κροέίροιι «] βλή Η ΤΕΛΕΙΩΤΙΚΗ Α^ΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΙ ΓΕΝ ΟΜΕΝ^ΗΑΐίτΓΐ ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ ΑΝ1ΣΤ1Α1 Η ΠΑ1Ρ0ΜΙ ΤΟΥ ΧΡΕΟΑΥΣΙΙΥ ΪΟΝ Ο Κ9.'Ξ 2ΤΡΑΤΙ0ΤΙΚΟ1 ΕΙΣΦΟΡΟΙ Τό ύ«ουοΥΒΪον Σακιοιινων δι' έγ- Υθάφΐν τού πρΝς τας Νοααοχΐα; πιρα χ λίΐ δ*αι Ι·δω3οοσι διαταγάς κοός « *οινό»ΐ)ΐας τη; πβοιφβοβία; των ϊ*α Ιορ' δΌον αΙ«οΰσι την άηοσιολήν άντι- τύτβν τοϋ »ώ9>Νος Σ'οιτιωι χ «ν βΐσ-
  Φοράν ΜαΙ «άν έομη>ευι·κάν τού»«ν
  διαταγδν, ουναηοοιέλλουσι καί^τό άπ(-
  τιμον.
  Ι 1Π9ΓΡ1Φ1 ΙβΙ ΥΙΜΙΩΙ
  Πρός τή* Γβ'ΐκήν Διοίκησιν
  Κρήτης καί τό Υπουργείον Γβ"»ο
  γίας άπβσ 'άλη πό >χθέ;παοάτήςΝ >
  ααρχία; Ηρακλείου τό »ά ωθι τη-
  λβγράφημα αναφορικώς μέ τα ά
  ποτβλϊσυατα τής βπααληφθβίσης
  τβλβιωτκή; δημοπρασίαν διά την
  εξαγωγήν ελτιιολ δου συμφώνως
  πρός τό Προεδρικόν Δ.άταγμα
  πβρΐ προστασίας τή; έλαιοχαρα
  γωγής:
  «Κα»ά έπαναληφθβΐσαν πρηχΐτέ)
  Πέμπτην 4 Φί09θνοτίου έ- β. δή
  μοπρασίαν ελαίου εγένοντο αί
  κάτωθι άντιπροσφοραί.
  ΆδβλφΌί Χάλαρη 30.000 Ήοα
  κλβίοιι άνχί 2,95 χ<ϊ*' ό άν, 'Αόβλ φοί Χάλαρη 50 000 Ήσικλΐίου ϊντί 3,56 κατ' ό ά ·. Γ. Φΐυντηι λάκης 45 000 Ή ιακλβίου άντί 3 59 κατ'οκάν. Ε. 'Ακ?άτος 180 000 Ηρακλείου άνχί 3 69 κττ' ό ά*. Γ. Φουντουλάκης 50.000 Ρεθύμνης άντί 5 34 χατ' οκάν. Γ Φιυντου λάκη: 50 000 Ρβθύμνης άντί 5 39 κατ' οίαν. Έμιι. 'Δκοάτος 95.000 Χανίων άντί 4 29 κατ' οκάν. ΗΕΙΣΑΓΙΓΗΕΜ.ΠΠ8]Ω1ΗΙΙ8ΙΗΤΩ1 Έμ». 'Λχράτος 100 000 Χανίων άντί 4,39 κατ' οκάν. Άντ. Άνβ αονιάννη; 60.000 Ααιηθίου ά*τ. 3,69 Κ3Τ ό άν. Γ. Φ ιυντουλάκης' 60.000 Λασηθίου άντί 3 74 »α<' ό κάν. Ι. Περδικογιάννης 78 000 Λα πηθίου άντί 3 79 καχ' οκάν- Έμμ. ι Άκράτος 80.000 Κβρκύρας άντί' 4 93 χατ' οκάν, Ιω Πβϋδικονιάν ' νη: 20900ο Κερκύρας άντί 4 94 κατ' οκάν Γ Διαλλινάς 117.000 Κβοκύρας άν ιΐ 4,94 χατ' ό άν. Έ «τος των ανωτέρω παραμένου σι Ισχυραί αί έπόμβναι άρχικαί ποοσφοραΐ: Ι. Πβρδικογιάννη; διά 78 000 ό κά^ας ελαίου Ήοα<λβίου άνχί 4,34 κατ' ό ά». Α. Ανεμογιάννης διά 60 000 ό «άδας ελαίου Ήαακλβ(ου άντί 4,33 κατ' ό «άν, καί οί έπόμβ ναι άνΐιποοσφοραί. Ν Σ. Γιαλβρα «ής διά 30 000 ελαίου Ηρακλείου' άντί δραχιι. 4,38 κστ' οκάν χαί Ά δβλφδν Άλβπουδέλη 30000 ελαίου Λααηθίον άντί δραχ. 4 00 κατ' ό κάν·. Τί διουργιΐον ΐϋν'Καω'ερΐκίβν δ-'ιγ ιοιι πρός τάς Γ»νιχά( Δοιχήσι ς Ι Κά Τό δηουργεΤίν χ»ν Σ'οχτκβκχβν 8' Ιγκυ»λίθί τοιι πρός τα ΣΑιιϊτϊ «ϊΐ τάς Μιοαρχ'τΐ ηεζ'ΝοΟ π Βι«ς δικίάξβιι ΐ^ν 1/ χχΐρφ γ σιν τβ' Μκ-βν Έτιτροι&ν δι* η άηογ?χφήν τβν 6κ9ζ^ν!(βν χ ι! ίχημί τον «ά %%ΒοοΙανη 81 |γ«αρ<β; χά «έντρα ταξνομήσε'βί τβ< χτηνβν χα' οχτ,μίτ»* ιν γ(νιι ηροΜειαένου άιτα τ*)ς Ιη( ΆττρΑίθϋ μίχρι ττ]; 15% ΙΙίΐιυ «α διεξϊχθζ ή αχιπχή άηογ?ατή νβς πρός τ4ν κώΐΐΝτ περ,ί χ 8ι»ς γν·ρ(ίΐοσι »1 τάς η «οινοτκάς αρχάς τής ττ*ριφ<ί.ι(ι: ιμ/ 8 τι ηρδ πίοης ηαρχγγελία. ιίαα^οβ^ς { τϋ ΙξοιεοιιιοΟ ά<"χγκ*ι;)ΐ5.τιι>< μηχανημάιβν ΙργαλιΕν ηιΙ 8 α«,λβν δλκ&ν, βίον ν» αίτΑαΐ οχιτικήν Ιΐ-χρπΐν τί} Τραπίζη: τή; Έλλάϊο; ή δ ΐο.οι β«Θαΐζ«ι τό ζή-ηι* η«ροχτ]ς μή λλά ΜΕ^.βΕΙΙΙ Α'.ΙίϊΙΑΪΪ Δια Λθάξβαο- τοΰ ?πιΟβα>οη<ού των Δηιιο-κων Σχολ«(αιν Ηρακλείου μβιβ η δ Πανπγ. Π ιςβ Λάρα <ης Ικ «ου σλβΐου Σοκαρόΐ «1. <5 τοιοδιιν Ρω ιάοι. ^___^_^_^^ II ΑΜΙΙΒ1Ι ίίΐί ΚΓΗΙΙΑΤρΙΙ Ι ΙΕΡ1 ΙϊίΜ ΚΡ8ΙΗΙ Δια τί,» 10ι» Φίβο->υιοΙου
  Λη (χ άοαις ή Ί»)ά Σύ·οδις Κοήτη:
  Ή σύΥ"*τ|ΐις ιΐνι σΐιτική μέ την "χ,Ι
  0 ίτο9ίσια( ΙνανιΙον λ
  Ή Ν)|ΐαρχ!χ 'Η^Νλιίο^ Η' γ
  τη; πρός τού: «ροΐϊοοος χοινβτήτβν
  «Ο Ν^μοΟ «οινοτοτεΤ Ι/κ6«ιον τοΟ 6-
  «ουργείοιι Γ«Μ5/ί«ί 8ι' ή κΐΐίρ'ζααι
  ή ίϊιαιτΐρτ 4μιιβΊ είς «ούς ϋιιο*τψι&
  τρ ου; Μιί Ιπιι«'.6?οις χ·Τ)'ΐάίρου , 8ιά
  ηάιη; φύβενς Ι'εργιυμε/ους 6π'
  / ΙμίΑιααα'.υ, ζώίν ηίίτ]; χαΐη
  1
  ψ3ις
  ΟΙ Π1131 ΤΙ»! ΙΙΙΙΟΤίΤΙΜ
  Ό Π όιίρος τ<)ς Κοινίχητοζ Κουνά Ρβν 4 έφιρεν «!« την Νομαρχίαν δι ο( ιΰκΐροθ.τι; κίτοικχ τί); «εριφΐοε'ας «ου σ'ν«ηέν«Β9χΐ *ίς μ«»η«χ 1456 δο. χ»18δ ό< Ιλιίβ·.», ή δέ χιινοχης 1500 δρ«χ. διά τή» παροχήν 6->η9ημίχαν είς
  «50; πχοεχοΰ; χί)ς περφιρείοις χί}ς χοι
  νότητίς
  £ <1>εβρουαρίου
  (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).—·
  | Κατά τάς σημερβνάς είβήαεες,
  ό χ. Βίνΐζέλος επέτυχε έν Εύ-
  ρώπη την χορήγησιν <*ναστο- λής τοΰ χρεωλυυίου ωρισμέ¬ νων οανείων. ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΝΕΑΙ ΠΕΡΙΚΟΠ4Ι ΔΑΠΑΝΗΝ ΑΘΗΝΑΙ £$ 4»εβρουαρίου (τού ανταποκριτού μας).— Αναφορικώς μέ την πτώσιν των έσόδων τοΐ προυηολογι· ομού, έγνώαθη δ?ι έχτός τής ϊ- ναβτολής τού χρεωλυβίου, θά γίνη χαί νέα περικοπή δαηα· νών. ΠΤΟίΙΣ ΤΙΣ ΛΙΡΛΣ ΕΙΣ ΙΒΗ ΕΑΕΥΟΕΡΑΝ ΑΓΟΡΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 5 Φεβρουαρίου (τού ανταποκριτοϋ μας).— Σήμερον ή · «.γγλικη λίρα έ- βημείωαε σημαντικήν πτώσιν είς την ελευθέραν αγοράν τοθ Χρη- ματιστηρίου. ΕΝΔΟΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑΙ ΔΙΕΝΕΞΕΙΣ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 5 *1>εβρουαρίου
  (τού άνταποκριτοΰ μας).—>
  Τηλεγραφοΰ» έκ Αονδίνου δτι
  ανεφύησαν καί πάλιν σοβαραί
  «νδοκυβερνητικαί διενέξεις.
  Π?4ς χήν
  χβν
  ν διι,6λήί)η
  Β<γιηνιβ; λόγφ [{ π«ριφ«ρ«ίβς 1 ΕΙΣ ΪΑΓΓΑ8ΗΪΥΗΕΧΙΖΡΗΤΑΙ ΑΘΗΝΑΙ 5 «Φεβρουάριον (τού ανταποκριοτΰ μας).—■ ΆποψιναΙ είδ ήσεις φέρουν α«· νεχιζομένας πάντοτε τάς έχθοο πραξίας έν Σαγγάη, των Ία- πώνων έξχολθ Υ*»?(ζ9>ιοι ιο»ι δ τι λόγφ τής Β(, ΑποψιναΙ είδ ηαεις φέρουν συ·
  σ«υή; χοθ ίίίφιυς χ*)ς π«ριφ«οι!ας χ«, ν4χιζομένας πάντοτε τάς έχθοο
  χαί ώς Ιχ τί|ς μ»ο«ζβ6ΐι,ς «&«&; „£„ («Ρ*ξί*ς έν Σαγγάη, των Ία-
  νομΐΜτ]: χρίοκο; άίυ,^τοθν ν* ΐχ<ιλι* πωνων έξχκολουθούντων βφο ββοι χά 8ι* χ*ν αχετΐΜβν νόμαν ηοο *Ρον βομβαρδΐσμόν των «ερί : «ρίαι»; άϊυ.^τοθν νβ ΐκτιλι* Λωνω* εξτ,χολουθί χά 8ι* χ«ν αχετΐΜβν νόμαν προ Ρον β°μβαρδΐσμό. ._. •ινα έξυν/ΐαενκκΑ |?/β. την πόλιν Κ,ινε ικών όχυρω- ι Ιλαιτων. «ΡΙΑΓβΓΙ Τό υπουργείον Λικαιοοόνης φυ χου πρός χήν Είβλ 'ζ« 8»γ, 8ιά ο» 1Ϋγ5ι. Ή?αΜχι( 11ΙΚΪ ΤΟΝ ΣΤΡΛΓΓ1ΛΙ2ΤΟΝ ΤΟΥ Σ1ΦΕΡ 5ΙΙΥΡΑΚΑΚΙ 9ΙΝΑΙ ϋ «1>εβρουαρίου
  (τ·>Ο ανταποκριτού μνβς).—
  Ή_ δίκη των στραγγαλιστών
  τού σωφέρ Σταυρακάκη συνε-
  χίζεται. Άπόψε πΐθανώτατ»
  •>κο«0·τ«( ή άπόφβοιε,.