99126

Αριθμός τεύχους

3084

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

7/2/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  "
  ΙΜ Βΐκΐ!
  I
  ΤΛ ΠλΡΑΓΒ!
  ΙΑΙ Κ
  η
  «ών έργων.
  >ς προοβπλή: ,^.
  *η λόγον ο κ. Β,νι,
  •«βςαν,κοινώ-εις,^
  "ολ'"*°υς
  ΤΙΚΙΙ ΑΡΙΙΐιι
  ΗΙΜΙΜΙΙΙΚ Ι!||[|ί
  ταποκριτοΰ
  βίμερον) συναντώντχ
  οί όλων των ί
  , »»αιθθί ισμόν
  είς τό
  ή βν
  προβλέπεται μακρί.
  ΙΤΑλΗ Η ΟΑΟΡΟΊΝ
  ΙΑΥ2Ι0Ϊ ΤΟΝ ΛΙΜ
  ΗΙΚ Φεβρουάριον
  ιαποκριτού ι«.ας).~
  ς σημερινάς είΒήβιις,
  ιζελος επέτυχε έν Εί»·
  ι χορήγησιν *νχβν>·
  χρενλυΐίου ώριβμί·
  ►«ν.
  ΝΟΥΝ ΚΑΙ ΝΕΑΙ
  )ΠΙ ΔΑΠΑΝΗΝ
  Η ΑΙ Β Φεβρο««ρΙ«»
  )
  ρ
  μ έ τή*
  τοΊ προΰογ
  ότι έκτδς τής*·
  τ,οθ χρεωλυσ'.ου, δ*
  νέαι «ερικοβή δ·«·'
  ΙίΙί ΤΙΣ Α1ΡΑΣ
  ΕΛΕΥΙΕΡΑΧ Αί»»
  «Ά Ι ΚΦεβρρ
  ,νταποκριτοδ *>··>
  ή · %λικ»ί λίρ· ·
  4ραν αγοράν τοδ ΧΡί
  ιίου.
  ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑΙ
  :ΕΙΣ ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ
  ΕΧΒΡΒΒΡΑΞΙΑΙ
  1ΙΗ ΪΥΝΕΧΙΖΙΗΠΙ
  ΚΑΘΗΜΕΡ1ΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  7
  ΦΕΒ)ΡΙΟΥ
  ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΊΓΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΟΝΟΥ 1β
  ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ι
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 19<β ΕΤΟΪ 17ον.— ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.084 ΕΠΙΣΤΑΤΑΙ ΑΡΧΕΙΝ,, Ή «Ανάρθωσις» ανήγγειλεν ήδη ότι ένεκα των προσπαθειών τοΰ κ. Πρωθυπουργόν κατά τό τελευταίον είς Ευρώπην ταξείδιον τού έξησφαλίσθη ή προκαταβολή 3 έκατομμυρίων λιρών έκ τοΰ μέλλοντος νά συναφθή διά τα παραγωγικά ημών έργα δανείου. ί,ίς ομαλάς οικονομικάς συν θήκας τό γεγονός τουτο αποτελεί συνήθη εκδήλωσιν τής Κυβερνη τικης μερίμνης τής οποίας ή ά ξία έξαρτάται έκ των ορων τοΰ δανείου έν σχέσει μέ την οικο¬ νομικήν ημών υπόστασιν καί την χρησιμότητα των έκτελουμένων έργων. Άλλ' είς την σημερινήν οικονομικήν καταιγίδα, ήτις ή πείλησε καί άπειλεΐ, Ιπληξε καί πλήττει τάς οικονομικάς κορυφάς όλον τοΰ κοσμου, ή πραγματοποί Πβις τής προκαταβολής ταύτης διά την Έλλάδα είς περίοδον Κρατικάς καί κοινωνικάς οίκο νομικής άνωμαλίας συνεπεία τής οξυτάτης εμφανίσεως τής κρίσεως έν αύτη, αποτελεί γεγονός άξιον πάσης περιλάμπρου έξάρσεως. Διότι ουδείς καλόπιστος συζη τητής δύναται νά αμφισβητήση ότι διά τής προκαταβολής ταύτης παρέχεται ή εύχέρεια όχι μόνον νά άντιμετωπίσωμεν τελεσφόρως την άνεργίαν διά τής συνεχίσεως των παραγωγικών ημών έργων καί νά δώσωμεν ούτω ζωήν είς τούς πενομένους έκ τής ελλεί¬ ψεως εργασίας εργάτας, άλλά καί νά β&λτιώσωμεν τα Δημοσία ημών οίκονομικά αύξανομένης διά τής εργασίας τής καταναλωτικής δυ νάμεως μιας μεγάλης μερίδος τοΰ Έλληνικοΰ Λαοΰ ήτις μοιραίως αυνεπιφέρει καί την αύξησιν των Δημοσίων έσόδων. Ή έπιτυχία αύτη ένδυναμώνει ίτι πλέον την πεποίθησιν τοΰ Έλληνικοΰ Λαοΰ είς τόν Μέγα λουργόν Κυβερνήτην τού διότι είς τάς επικινδύνους καμπάς τής Έδννκης καί κοινωνικής ημών ζωης «έπίαταται άρχειν» καί ολό θερμα πάσα Έλληνική ψυχή την οποίαν δέν άπέλιπεν εισέτι ή ά ρετή, ύποδέχεται τούτον, έπανερ- χόμενον μέ την έκφρασιν τής ά νκλλοιώτου εύγνωμοσύνης. Ή θερμή προσπαθεία τοΰ Με γαλου Κυβερνήτου, ή έπίπονος καί άκαμπτος έργατικότης τού ίσταμένου νυχθημερόν επί των έπάλξεων τοΰ καθήκοντος καί τό υπέροχον κΰρός τού όπερ προσέ- δωκαν αύτω οί ύπέρλαμπροι ά γωνές τού παρέχουσι βάσιμον την έλπίδα ότι ή Ελλάς θά υπο στή μέν καί αύτη τα τραύματα τής ένσκηψάσης σφοδράς καται- γίδος άλλά θά εξέλθη έκ τοϋ άπε ράντου πεδίου τής οίκονομικής μάχης ολιγώτερον συντετριμμένη των άλλων χωρών καί θά δυνηθή νά έπιτελέση την περαιτέρω άπο' στολήν της διά τής ήθικής καί ύλικής αυτής έξυψώσεως. Ή Ελλάς περιέχουσα έν έαυτή οχι μικρόν πλούτον ούτινος αί πηγαί διανοίγονται διά των έκ τελουμένων παραγωγικών έργων θά διοχετεύση τούτον πραγματο ποιουμένης τής αποπερατώσεως των καί διά τής χρηστής έν τω πλαισίω των Νόμων Διβικήσεώ'ς της πρός όλας τάς κοινωνικάς κα- τευθύνσεις καί θά Ιδη συντόμως, παρερχομένης τής παγκοσμίου κρίσεως, ημέρας άληθινής εύημε ρίας καί Έθνικής άνασυγκροτή σεως. Άλλά στώμεν καλώς!!.. Εάν άγαπώμεν εαυτούς, εάν ά γαπώμεν τάς οικογενείας μας καί την Κοινωνίαν, εάν άγαπωμεν την Πατρίδα μας, εάν επί τέλους έχομεν άκόμη ΐχνη τινά άρετής πρέπει νά σταθώμεν εύλαβικά είς την τελουμένην Εθνικήν ίερο τελεστίαν. Είς την άπεγνωσμένην προσ πάθειαν τοΰ Μεγάλου Κυβερνή τού άς μή παρεμβάλωμεν προσ κόμματα διαβάλλοντβς τό έργον τού καί άδοντες πρός όλας τάς κατευθύνσεις τάς ίερεμιάδας . τής άποσυνθέσεως ψευδώς καί κακο βούλως, πρός επιτυχίαν εύτελ&ν κομματικών καί προσωπικών κερ δών καταστρέφοντες ό,τι'Εκεΐνος έπιπόνως δημιουργεΐ καί άνορ θώνει' άς έξυψωθώμεν επί τέλους είς τό επίπεδον τοΰ στοιχειωδε- στέρου άνθρωπισμοΰ τείνοντες πρός αυτόν τιμίως την χείρα τοΰ "Ελληνος τής εΐλικρινοϋς συνερ γασίας, διότι ούτω θά σωθώμεν όλοι καί τα άγαθά τής σωτηρίας θά είνε κοινά δι" όλους τούς "Ελληνας, άλλως επί των έρει- π(ων καί των συντριμμάτων τής Ελλάδος θά κλαύσωμεν όλοι μα ζύ άλλά θά είναι πλέον άργά! !..· ΑΝΤ. Π. ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ: Βουλευτάς Ηρακλείου ν&ντις έν % πόλει, μίνουν Ιξα τοθ εύερ γετικοθ χαΐ φιλάνθρωποι) μίτρου τβν συσοιτιων, 8>ως άπανθρώπας άλλα χαΐ
  δλως πχραλέγως δ ν ϊέν άπατώμιθα.
  ΤΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ.
  Ή ακήχησις τβν γραφΐνταν διά
  τα χορηγούμΐνα ένταθθα διπλβ βιβλιάρια,
  έφθασε μίχρι Χαν!ιβν χαλοθνται δέ αί
  β?μ4διαι αρχαί τ*)ς πόλεως χαΐ τβν πι-
  ριχώρων δπ»ς φροντΕοουν χαΐ άποφιυ-
  χθοθν πκρόμοια πράγματα κατά την α¬
  ναθεώρησιν, αυτόθι, τδν ίκλογικών κα-
  ταλόγβ»ν. Άλλ' ο( Χανιίβτες Ιχουν ά-
  σφαλβς λέγους νά είναι εδτυχίστεροι
  χαΐ τιερισοό ιερόν ήμβν Ιξη^φαλιομένοι
  είς τό προχε'μενον. ΚαΙ θά ϊπρεπε, νο-
  μΐζομιν &( έδδ άρμόϊιοι νά έριυνήοουν
  τό πρβγμα τό ταχύτερον άναστίλλοντι;
  μιά νιά πάντα τάς ϊιπλάς Ιγγραφάς άπο
  ίίονϊήπετκ χκΐ &ν προίρχβνται. Σχετι
  χβν Ιρώτημα υπεβλήθη ή5η άπδ τβν
  οτηλβν μας δ πό χαλβς πληροφορημέ
  νού συμπολίτου, τβν λίγον δέ ϊχιι ή Δι
  οικητιχή άρχή τοσοθτον μάλλον χαθ'
  ίσον ή καταστασίς Ιξαχολοιιθιΐ, ώ; μαν
  θάνομεν ν.αί πάλιν, άμετάβλΐ)το(.
  ΟΠΟΣ ΔΙΑΒΟΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  ΕΙΔΩΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ!
  Ό άλκοολισμός εΐνι πάντοτι χατα-
  κβΐΐέος. Άλλ' ώς Ιν»ύ«οσις—ώ; «μοι-
  να
  χον
  ΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΜΕΤΡΑ
  ΥΠΕΡ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
  Γ'. («ιληταϊον)
  Διά τού Νόμου 1234 της 31 Μαο-
  «ίου 1919 «ΗΒοί τβς θέσεως «όν
  λήλον εν ΠΒριπτώσβι 8«ΐισ»οα«8ύ
  ανεγνωοίσθη δίκαιον, δπως εξασςραλι
  σθη ή θέσις τάν στοατβυομέναιν Ιδιο-
  «ιχών ύπαλλήλον, βΐς «ην οποίαν «ίο-
  γάζοννο πρΐν χληθοΰν, υπό «ά δΉλα,
  είς τρόπον ώοτβ μειά «ην Ικ «άν %ά-
  ξβον τ ου στοατοΰ άπόλυσίν «αν νά μή
  καοαυένουν άνευ Ιογασ'ας. Διά τοΰ
  αύτοϋ Νόμου επεβλήθη υποΐοέοσις
  παοοχης, είς «όν εΊριδοον ίδιατιχόν υ-
  πάλληλον υπό «ου Ιογοδότον αυτού1,
  κα«ά «όν χοόνον «ής υπό «ά Βπλα πα-
  ααμονης «ου, μέοους της μισθοδοσίας
  τού, αναλόγως «άν {«άν «ής ΰκηοεσίας
  «ου εν «ι έπιχβιοήσει, παο' η ΰπηρέιιι,
  «θός συν«η"οησιν «ής οίκογενεΐας «ου.
  Διά «ου Ν. Δ. «ής ΙΟβς Όκ«αιβο.ίου
  1925 αννβπληοώθησαν αί διαιάςβις τοΰ
  Ν'μου 1234, εξασφαλισβεΐαης της θέ¬
  σεως καί «ου ποός βχπλήραισιν θητιΐας
  χαλουμένου βΐς «άς «άζϊΐς «ου σιοατοΰ
  Ιδιΐπτικοΰ ΰπαλλήλου. Διά «ου νόμου
  2111 «ής 11ης ΜαοτΙου 1920 «περί ά-
  Βικημά«α>ν κατά «ής Ιλβυθεοίας «ής Ιο·
  γασίας> χαθιεαώθη ώ; ίδιώνυμον άδί-
  χηιια ή ποοσβολη δι' ωρισμένων μέ·
  σα>ν χαί πρός ώθιομένον σκοπόν «ής
  Ελευθερίας, η> πάς «ις δχβι δπως Ιογά-
  ζηιαι ι) μή χατά βούληση, άσιέτως
  άν άλλοι διέχοψαν «ην ΙογασΙαν των.
  Διά τοΰ αΰιοΰ νόμου κατηργήθη «6
  Αναχρονισ«ιχόν άρθρον 167 «ου ποινι-
  χοΰ νόμου, «ό οποίον Ιτιμώοβι ώ; χο·
  λάσιμον, την πράξιν «ής άπιογ(ας. Οδ«
  τος αποκατεστάθη η 1σοοροπ(α Ιν «Β
  βιομηΐανικί ζα>τ] διά «ής ΙλβνθβοΙας «ής
  άπΒογίας άφ' ενός χαί της ελευθερίας
  «ής Ιογασίας άφ' ειίοου. Διά «ου αύ«
  «ου νόμου χαθιιρόβη ως βΐδιχόν άδί-
  χημα η χαταστοοφή ή βλάβη α«ιΐανη·
  μάτων «τίς Ιπιχιιοήσιαις, χαθ' ή; σ«οέ·
  φβται, Ιν ώαισμέ»ϋ στιγμτ], δ αγών
  των Βθγατων, ηοός Ικβιασμόν τοΰ Ιθ-
  γοδότον καί άΐπδοΐήν «όν αΐΐημάτον
  Ινα μ·γ«λο
  ΗΠΤΟΧΗ ΔΡΑ
  ΐνΐ6·( τ* μ*τια τού
  μλρος ανηγν«βσ«*ν μιχς Ιμί
  είδήαΐις μας τοθ τιλιυτΒίου 48*ριυ η«ρ!
  Ιξλί βλίίς τρι©ν ί«α-
  5τι δέν κχτίβαλΐ μίχρι οήμερον ό )
  μ-( την δαπάνην τ«]ς έπιΒιορθώβΐώ
  οαΐοι» Ιπί παοαδβ(γμα«ι «ού
  ή μυσταγοογΐβς στά λιμανάχια
  Ποοςρύοα— βϊνβ συιιπαθέστατος.
  Έξηγοΰμαι: Ά πό «ά σύγχοο-
  οΐνοπαΐιΐα λβίιΐΒΐ γβνιχάς ή
  πένθιμος σιγή «ής άπολύιου λι-
  τότητος πού χάνει «ό μαγαζί πα-
  ράθ'ημα χοινοβίου τοΰ 'Αγίου Ό
  Ο^υς. Τα τρακιζάχια βΙυβ χαβαρά χαί
  άοτιμβλή, τό φοΐ ώογανοομένο, τό χοα-
  σί μηοτιλιαοισμένο καί δ χαταστημα-
  τάρχης Βλος μιιδιάματα. Λ«(πβι ή χαοα-
  χιηρισιική τοιλογΐα: Ό χατσσυφιασμέ
  *θίΜάκελα<, «ό χουτσό «οαπέζι καί «ό <ιια«άχι: δ μέγας Ακα«ΐών πού ποο- σποιιΐεαι «όν μεζέ διά νά μεθα τόν κόσμο. ΈξαιθΒΐιχόν λοιπόν γβγονός «ό «αββονάχι, «ό χαμένο ηέσα είς «ούς συνοικιαχούς δοόμους, δπου έΐ«χί νά μέ χαλέσΏ ίνα βοάδυ ΰποχοΒατιχός γνώθιμος. Άλλ' Ιπί τέλους τί τό σπου οαΐον ίχιι; 'Απλοΰστατα «Ινι «ό άπό λυτον. Τό χοαοΐ διά τό χοασΐ. Τό ηά- βσς. Δέν ΰπάοχει χοοέκλα, τραπέζι, πάτσιμα, «οΐχοι. Δέν ύηάοχβι τ(ποτι· Ζητά«8 πιάτο «αί μένσυν χα«άπληχ«οι. Φωνάζβτ· νά ςρέοουν ίνα πηοοΰνι χαί (>{ιΐοί διανοοΰνΐαι:
  —Πποι-ύνι; Ό άνθοωιτος αΰτός Ιν-
  νοβΐ λοιειόν νά μάς....διαφθ8ίοΐΐ;
  Δέν ύπάοχβι παρά μόνον χρασί—οβ-
  ΐσίνα συγχιχοιμένος—χαί λυποΰνται
  πολύ πού σάς την σβρβίοουνστό πο«ή- -■-■■·--—■ ·-·-----·■?■■-----·_-- γ-,
  ρι. Πολύ βά ηθελαννά 8λ«ι«Βν.αΙ αύ·|ΐ*<1 ωοισμίνον ίφ δσον ου«ος δι<ο«- «ό νά α&'. βάλουν νά πιηιβ κατ' βύ- σβν υ«ρ0 «ούς δυο μήνας, δνιυ προη- Από την κάνουλα. Καρέκλο;) ύίών. Διά τοϋ νόμου 2112 «ής 11ης ο τίου 1920 «πβοι ύποχοεα>τιχής καταγ»
  γϋλΐας της σνμβάσιος βογααίας Ιδι—τι-
  ν.όόν ύπαλλτίλ-ν καί «ου Β.Δ. «ής 16ής
  Ιουλίου 1920 δι" ου έΊεβξειάθη δ νό-
  μος οΰϊος καί ίπΐ των ίογατών, τεχνι-
  κ&ν χαί υηηοετών», ώοΐσθη ο,τι δέν
  δύναται νά λάβη χώοαν άκόλυσις Ιδία»·
  «ιχοΰ νπαλλήλου, τΒχνίτου, ίογάτου ϊ}
  ΰπηοέΐου, ποοοληφθέν«ος ίπΐ ΐρόνον
  θείαν
  ΙξΒθφρλίοεως Γμοκχτοββλίίς ρ
  «μμυρΙβ>ν λιρβν παρβ τοθ χ. Βινιζ*
  λου εί? την Έλλάδβ Ιναντι ουνΒβΘηοο-
  μίνου πρός Ιχτέλιοιν τβν καρβγβγιχβν
  Ιργων δανεΓοιι.
  Π-λδ τΐιρϊθοοτιρον ίμως τρΐβουν χά
  μίτια τ«ν προ παντός έκιινοι οί δπβΐοι
  οοίϊρώς έπΕοτιυον δτι ή πτ»χ<ι δρβχμΐ μας θά Ιπιρνε—γιά ν.α>« »1>φ την »ι-
  ράν—τόν χβτήφορο ιιαΐ Ιχβνβν ουνδυη-
  ομοΰς τοί»; δηοίους σήμερον *ν«τρΐ«ει
  «ρδην ή τίβον Ινθαρραντιχή ««Ι »οβ
  χαλά προο.ωνιζομίνη διά την ο Βριον
  εΐδϊ)—ολογία μας.
  ΚαΙ 1*ν Ιχκυν «ιχο. Ή δραχμή μ«1
  θά οχ»θΐ »Ι ή Υ·νι»ή χβτάβταοις 8»ν
  εΐμποριΐ π»ρά νά Ιχΐ οτ]μαν«ν.ή έπίβρα-
  οιάπότο οχιδίν απίστευτον γ.γονί,
  «ής οΙ«ονομιν.τ1ς ένιοχύοιβς χ<3« "*«- 8ος ,ίς στιγμάς χατά τάς ί«(«ί ? ηαμμέγισχα χλονΐζβντα. έχ βάθρων άπι. λΐυμιναι άπβ τόν οικονομικόν ««χλβν νά διαλυθοθν όλοσχερ&ς. τβ οποίον έ>ει«6ρΥ·' Μ
  έτ»ν τιΕνει ν* *ΧΡ»,οτ-ϋθ1
  4λ6β«ι»ν
  τ&ιι
  Τώρο μδς γίνεται ή δπόϊπςις ϊτι
  ΐτροσφέροντίΐ εΐδιχοί τιχνΐται νά το έπα-
  ννφέρουν είς την προτέραν τού κατάστα¬
  σιν μέ έλάχιατα κράγματα, πιθανώταια
  χαί χνρίΐ καμμ'αν αμοιβήν.
  Τί λέγει 6 Δήμος δι' δλ' α&τά;
  ΤΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ.
  Τα λοΐχά συσσΕτια ώς μανθάνομεν
  ιυνιχΕζονιαι χ% φροντίδι νθν,και τ^ είκ?
  ιΐ»ί αρωγ) κθ ΦλανθρωπικοΟ Συ>-
  .../ου ιων Κυρι&ν. Ό Σόλλογος είνε 6·
  μο)ογουμέναις άζΐος συγχσρητηρ'ιον διά
  την «ιϊνιαον>5ύΐήν προσπάθειαν ήτις ιύ
  τυχβς χαί μέχρι τής στιγμάς ιΰοδοθται
  Δίκαιον έπΐαπς είνε νά έξαρθ) χαΐ ι
  τάξις μεθ' ή; γίνετβι ή δΐανομή είς «α
  συοσίτια χαι ήτις δφεΐλεται »ίς «ήν πα¬
  ρουσίαν Ι* 11 ώριβμένων αξιωματικών
  ι*)ς κνρ' ημίν Χν>ριφι>λαχτ]ς.
  ΜΙΑ /ΔΙΚΙΑ. '~~~~*
  Οαριχτι^ρεΤΐαι έν «ιύτοις ΐίς τα
  λο ϊκά συσσΕτια ή άχριβίοτιρον είς τή'
  διανομήν των σχιτιν.Αν ίιλτίων, μ!κ κα
  «άφαρος άδιχία, Τπεύθυνος διά την &δι
  κ!α αυτήν είνε άποχλειοτιχ&ς δ Δν^μοι
  ϊστις Ας γνηστόν δΐανίμει τα δΐλτΐα ταθ
  τα είς τοος διαφίρευς άπίρους καΐ άνέρ
  γους καί δο«ις χδριος ε!5ι διά ποίοι»
  > όγοος λησμονιΐ 8τι πτβχοΐ καί άνιργοι
  δικαιούμενοι διοριάν τροφάς δέν δπάε)
  χούν μόνον Ιχΐος χ%ί πόλι»ς άλλά χά
  έντος οδτίΐς. Σημειοθμιν το π^Λγμα
  Βιίτι ηλιΤίΜ. γυμνητΐύβντΐί χαΐ ■·(
  ..____ ._ γί»Β «ό μ«οάι ας άηό
  ^άοβουνα, Μοττέτσι, μηουγάδες. ΚαΙ
  νά Βκδηλωθή μέ άκοαν σιωηή «πί συγ·
  ν-έντοωσι φαχίςη. Άπαγορεύον«αι τα
  άσματαΐ Άηαγροϊύονται οί θόουβοι,
  ήί Ε Εί
  νά
  «ό μ«οά<ι αας. ό γουμένης χατυγγελίπ; «ής ϊθγασ(ας !ό θΐ συμβάΌϊος άναλόγου άσματαΐ Άηαγοϊύοντα αί συζητήοεις.,.αί παοίΕ«1Υ«ιθ«ις. ποινϋ ίπβισοδΐου ποέπβι νά εΐσθί χαρ· φωμένος δπέναντι σ*ό ππτήοι σας. Αύιό «ό σκοτιινό μογαζάχι είνε σπήτι άσχητών πού «ρυκώνι«ι διά νά λησμονυβη»Β, νά οίσ>οη*ή« μ"α|ύ ου·
  λησμονυβη»Β, νά οίσ>οη*ή μ|
  θανου ΝαΙ >ής ώοισμένβς ώβες. Σιίς
  ίνδβχα ακοιβας τό βοάδυ—οΰ«ε δύο λε-
  ά ά'Αθή ά
  μιά
  κου
  στι-
  κετε
  οβς βοοΰ
  πτά παοαηάναι—ή κεοα 'Α»θή,
  παθιασμένη, ιλαιμη γυναιχοτϊλα
  δεν εί» χαμμ(α σχέσι μέ τί»» ««
  ΰ τοΰ λαΐ'οΰ ιοαγουδιστίι,
  μαίνει άποΐώοησιν. ΚαΙ «όιβ βλ
  σχιές ν& βγαΐνουν «ριχΐίζονιας, δλλα
  χοί ιόν καραμιχοό θόουβο διά νά
  ΐαθονν σ»ό οκοτάδι τοΰ Βοομάχου.
  Καμμιά φοοά δέν μποροΰν νά
  ετίσουν «ό μί£)άκι «α>ν δ«αν
  άό '
  κάια) άπό «'" άοτοα: "Ενα _παοάξβ*ο
  άνα«ο*ί«ικο οΰι^λιασμα «ο«πβ τόν ή
  συχον δέοα «ής νύχτας. ΕΙνι ή προ-
  σιυχή «ου μουβζΐνη «τίς πο«ηο·ον, η
  σπαοοκ«ιχτ] «ου 8π(κλησις ποόα τό εΐ-
  δωλο «τίς βύιυχΐας «ού σιλάγισι μιά
  στιγαή οχό» χιΐριμπαρένιο αΦΡ& ν""
  ΑΧΝΟ4ΑΙΘ2;
  ποός «όν χοό-ίον ύιτηρισΐος Ι(άσ»ου, δ-
  Οΐζομένης εΙδι»ώ«ί(>ον Ιν τφ νόμφ.
  Ή ύτοχοέωσις τής ποό λονι«οϋ χρονι-
  κοΰ διασ^ήματος ηοοιιδοτίοιήσβτος των
  Ιδιαχικόόν ϋκπλΐήλαιν, «βχνιτών Ιογα»ών
  καί ύ«ηοβ«ό)ν ή Ιν παοαλβίψβι ταύ¬
  της, χαιαβολής άναλόγου άποζημιώσεαις
  νκηγορεύθη «όσον Ικ λόγον διχαιο-
  ούνης δσον καί 8η προνοίας κσινονιχης
  γενιχώϊεοον. Διότι εθεωοήθπ άϊιχον νά
  ϊγκαταλείιτηται αΐφνιδΐως δνιυ Εργα¬
  σίας χαί δνιυ πόραν ποός ·τοιχβΐ(6δη
  συν«ήοησιν βιοπαλαισιης, μή Εχον,
  »α«ά χανόνα άλλην πρόσοδον, ύ«ηο·«ή-
  σας πολλάκις Ιπ' αοκιιόν ώοισμένην
  I-
  ηιχείοησιν. Δι" άλλης διαιάξβος Ιξα-
  σφαλΐζβται ή θέσις «ου υπαλλήλου «8-
  χϊίΐου χ.λ.π. Ιν Π8οιπ«ώσβι άποχής Ικ
  της εργασίας λόγφ ποοσηχόνϊαις άποδε-
  δηιγμένης ασθενβία;. Τέλοβ Ιπιβάλλιται
  ύκοχοέωσις είς τόν Ιογοδό«ην διιωςΐχ-
  δίδϊΐ διά «όν άπολνόμινον πιστοποιη-
  «ικόν κιοί τοΰ ιΐδους χά) «ής διαο-
  »«(ας «ή; ΰπηοΒθΙας τού, Ιπί «τί ιίδικτί
  δ' οίιήσιι αΰ«οΰ περί «ου ποίον χαί
  «ής διαγτογής «ου. Τβλιυ«αΙος διά «ου
  Νόμου 4558 Ιηηνέχθησαν είς τόν νό¬
  μον 2112 ωρισμέναι «οοκοκοιηΌιις χαί
  συμπληοαίσιις, χοιθιΐααι ΙκιβίβΧημέναι
  !κ «ής «εΐοας τϋς μέχρι τοΰδι *
  ής πιΐΌας τϋς μέχοι τΰδ ίφοα
  γβΐ τού. Διά «ου νόμου 4558 ηυξήθη¬
  σαν αί ποοθβσμΐαι «ής Ηοοβιδοκοιη'σι-
  α>ς χαί συνιπώς αί αιεοζημιΐοσβις «ών
  άποΐυομέτοβν νιιαλλϋλαιν, ώο·οθΐ) δ*
  ΑΝΟΡΘΟ-Ι-
  Γ*
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Όμιλον
  Κινηματαγοάφος.—Ζήμβρ,ον 3 ■αΒασ<αοεις άχογεοματινάς μ(α έσ—ρινίι μέ τδ άρι- στούογημα *ο« Έρο· Μπατίϊγ ·ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΕΡΟΤθε» ΡΕπί πλέον: ό «Γίμος τού Φού νόν» Αΰ|}ΐο» ή μβγαλειτέοα έχιτνχΐι· τού δμι- λοβνος κινηματογοάφον «Ή Τοόϊκϊ». Διά τή» ώ(ΐορφιαν τής ταινίας αυτής ωμίλησαν ·*1 όΐοιλή^ονς εβδομάδος αί χιλιάεις Ά θηναΐοι χον »ήν παρηκολούθησαν. ΠΑΡΛΑΝ «ΑΠΟΛΛΩΝ». - Σήμερον 4 •«■βαστά—ις. 'Ω}ο 1.30 τού ρκαιπετειώ- δονς ίργοί «χρηνγάζον φάνταοιια» 6ον 7ο» 8)ν 9αν ΙΟιν «χεισόβια. "Ωκα 3 μ. μ. ώβα 6 μ. μ. ηοΙ ώοα 9:30 μ. μ. Ιιά «ελενταΐαν φοοάν ^ΐ5 μεγάλο δημιούονημα τής Όμιλούσης Κινηιΐατογοαφΐκής Υπέρ ειαοσγαιγής:«Σάλλν». δΊι-ς άσχέταις της ιεαοά τοΰ βο/οδό«ον γβνοπέιης εΐοοβιδο*ιοιήσ8α>ς τοΰ ΰκαλ-
  ληλου κβοΐ χαταγγβΐίας της συμβάσεως
  ΙθγασΙας, καταβάλλεται είς τόν άαολυό'-
  αενον τό τέταρτον της άκοζημιοσεαις
  ην Ιδει νά καταβάλη ο Ιογοδότη,άν δεν
  ελάμβανε χώοαν ή κοοΒΐδοκοίησις.
  Διά τόν άν-ιέοαι Ιιτβδιώχθη μία,
  «ατά τό δυνατόν, ηβοιλη^τική άνάΊΐτυ-
  Εις των χυοιοτέοιον έονατιχάν. νόμχν,
  οΐτινες κατά τ6ν τιλβυταία» 20β«(αν
  Λσίχθησαν χαΐ Ισχύουν Πϋο' ημίν, έξ
  ών Ιδιαιτέοαν σημασίαν διά τού; βονα·
  ζομένους Ινέχοον οί νόαοι, π·οί καταν-
  γκλΐσς της συμβάσεως ίογασΐας τή;
  ευθυνής «οδς άκοζηιιίαισιν τα ν βξ α·
  τυχηιιάτων έν »Ό Ιογασ'α παθόνιων
  Ιθγατώτ τ} ύ*αλλϊ)λα)ν, οί νόμοι πβΰί
  ποοστασίας της ύγιεινής «αί ίσφαλβ!·
  α; των ίογαζομέντον καΐ της διαοχβιας
  της εονασίας αυτήν καΐ τέλος δ νόμος
  πβοί Σοοματβΐαιν, ό ρνθμ(σας την §-
  χτασιν τοΰ δι*α>ώμαΐος της συνδικα-
  λισηκή- ΙΛ«υθβο(ας ηαο' ημίν.
  Ή ΙπΙ0λ(ψις κιστϋς ίφαομογής τόν
  νόμον τούτων διά τού Όογανα>θέ»τοί
  Σώματας '.ης Έιτιθβα)θήαβα>ς Έονα-
  οίας «αί ή αποφασισθείσα ηδη δλοκλή*
  ρήσις παο' ήυΐ» τοΰ θεσιιοΰ των κοι¬
  νωνικόν Λσφαλίσβων θέλσυν σημβιώ
  ση δβΰιεαον σταθμόν διά «ήν Ικιδίωςν
  της «οθητης κοιν-νινή; ϊσοοοοιείας *α
  παοόδου της Χώοσς» ,,
  ΠΑΝΑΓ,, ΙΛΑΝ. ΜΑΚΡΗΣ
  Τμηματάρχης 'Υχονρ,γείον Έθνικής. ΟΙκο
  νομίας.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΙ
  Ή Δοιβητιχή Έιιιτροπή τοθ Έθνΐ'
  χοθ ΌρφανοτροφεΙΌυ αρρένον Λασηθίου
  Έκθίΐει ε2( φανεράν μειοδοτικήν 8η.
  μοπραοΐβν, γενηαομένην την 21 Φι·
  βρουαρΐου 1932 ημέραν Κυριακήν χά
  ώραν 3—5 μ. μ εν ιω γραφείω τής Δι·
  ευθόνοεως τοθ ΌρφζνοτροφεΙΌυ .Λαση¬
  θίου, την προμήθειαν τβν αναγκαιούν¬
  τος ε!; τό "Ορφανοτροφείον διαφόρων
  τροφίμβν καί άΊλιβν είίβν δια τό άπό
  1—ε Απριλίου 1932 μέχρι 31 Μαρτίου
  1933 χρονικόν διαστημοτ, δπου χαί δ-
  κδτε χαλοθνται οί θέλοντες νά μειοδοχή-
  οεβοτν.
  Έν Νιβπίλει τ$ 23 '1)>ρ(ου 1932
  (Έ χ τοθ Γραφείον)
  ΙΑΙ
  < ι_υ ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΛιΤθηΐΊΊΤΙΣΕΛΙΛιΟΣΙΕ ΤΑΚΤΙΚΑΙ ΕΟ1ΙΙΙΔΙΑΙΛΙΔΜΙΟΡΙΙΕΙ) Τό πολυΐϊλίστατον ίαχύτατον βαλσ* μηγόν ΜΑΙΡΗ Μ. αναχα·ο«Ι έ (αστυν Τρίτην 7 μ. μ. κατ' ιύθβϊ' αν διά Πβιοαιδ, Χίον, ΜυτιΧήνυν. Το ατμόκλοιον «ΜΟΟΥΜ- ΠΟΥΛΙΝΑ» (ίχτάχταις) Δβυτέ· Οπν μβσο*ύ<τιον διά Ρέθυμνον, Χανιά, Πΐιοαιά", Βόλον, Θβσσαλονίχην, Καβάλ- λαν, Δίδβαγάτς, Μυτιλήνην καί Χίον. Τό νβοαγοοασθέν εΐολυτιλέστατον μέ¬ γα θαΧαμηγον «1ΟΝΙΟΝ» τεθέν ποδς Ιίυκηοίτησιν »ϋς γραμμνΐς Κρτ) ής—ΘιββαΙοτίχΐις, θ' αναΐα)οτ5 »αχ»ι· χώςΐξ ΉοανΙβΐου εκάστην Πέμκτην 11 κ. μ. διά Ρέθυανον, Χανιά, Π» ά,Βόλον, Θεσσαλονίκην. ("Αφ,ξις ι|ς 3 Πή «βοών). Η ΖαΗ σογ Περνα ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΕ)ΒΡΙΟΥ ηλίου 7.76 . δύστς 5.53 ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΈΒιάβααα μία λπΐφνλλ(Βα μέ τδ» «Τ«χνη κοί Κινηματογοάφθί* κα! «Πά πο»ς ό κ^ιτικδς τδ· καιηγοοεΐ άβιχι μέ ήν χο,ό- θεαι νά οτηο'Εο τδ θέατοο. θά μόν ίπι- νά παραβέοω μβοικές άντιηοήσεις: ό Κινηματογο,οαιος Βέν είνε χιά Καί όμιλπιικός ιω]», έί«ι την υπο¬ χρέωσιν ν* άπανΐφ σιάς (χικο,ισεις. Ό τί<λος «Τέχνη καί Κινηματογοάφος» σημαίνει δτι £«χα)(μ[«ι τόν μέν άπό την 84. Οοώτη άαικία, άφοΰ κοινάς άναγνωοίζβ<αι ό κιναματογο,άφοο ώς ή ΈβΙόμη Τέχνη. Ακοτέο,α άδικΐα «Ινε ότι οονκοι'νΕται μέ τό θέατρον, ένφ οΰιβ σύγκρισις χα>ΒεΙ οϋτβ
  άπλή χαραβοΐή. ΤΙ κοινόν {χονν μετα£ύ
  των; Έπειβή χοησιμοποιεϊ ήθαχοιονς;
  Σκηνήν; "Εργα μέ βοάσι* καί Θειιο; Άλλ'
  δταν βέν με«αχβιο1(εται ήβοχοιονς, σκη»ή·,
  Ιογα μέ]ΒΒάσιν χΐΐ Θεμα, καύβι νά είναι
  Κινηματονοαφος ή καιηγοοούμβνος;
  Βονβός, ομιλή τι-ός, ήτηιικός. κλπ. ό
  Κι»ηματαΎΒάφος, Βέν χο.βηβι νά κρίνΒται
  σ«ήν έφαομογή «όν, την καλή ή κακή, άλ
  λά οτδ χνΐΰιιά τον. Είναι μιά καινούογια
  μοοφή έκφοάοβαις, αοχβτη τΒλείας κρός
  τάς παλαιάς όπως χ. χ. «6 θεατοο, «δ βι-
  ήγημα, ή εικών, «ό άγαλμα, ό λόγος κλχ.
  Βιότι μέ λίγπ κι' άκλά λόγ>ο: Άν δλες οί
  τέχνε;, μέ τα ίΒγα «σνς, κΒοο«αθονν νά
  χΜισιαβονν τή ζωή, αντιθέτως ό Κινηιια-
  , μέ τή (αιή Βημιονργεΐ τα Βικά
  ΐοο ΙΒγα. Δέν «' άφηγιίταΐ, Βέν «ά *εοι-
  , βέν «' άνΐιγοάφει »άν. Τα σνΧλαμ-
  βάνβι όλοΕώντανα καί «' άχοιρβσιαλλώνει,
  ινναλέα, οιήν αΐωνιότητα.
  Είναι ίνα πβλ«*οιο μάτι, χού μάς βαηθιί
  νά βανμε πρΊγματα, «ού μέ όββανοιχτα
  «ά 8νό αας μάτια άλννατονμβ νά τα βοϋμε
  ς ούιό. Ή εκιτοχία «ου κινηματονοα-
  φΐκον τ«χ·ίιο« είνβ νά σνλλάβο την ζωή
  ατήν χιό συναΒχαο«ική της Ικφρσαι. Κάθβ
  στινμή ίτει την κνοιαρχική της κίνησι.
  Άς λ«ίχο«ν λοιπδν αί ύπ«οβαλαΙ καί αί
  σνγχύθΒΐς. Άλλο θία«Βον, άαο κινηματο-
  Άν ύπαοχΒΐ σηναγωνισιιός μετα-
  ξύ «οο* άλλας ό λόγσς. ΚΙναι εχαγγβλματι-
  κΰς ή βχβι βαθύτΒοα αίτια. Πάντως ή τε¬
  ίνη ηοΙ ή άνιξαοτηοΐα τού κινηματογράφου
  είνε άναμφισβήτητα.
  Α Μοντε«ν«
  —Πολύτιμοι επιστολαί.
  ΕΙί τό α«οιαινΟΜ Δημ^ηρατήοιον ίπ»
  τιεοχθέ- πλουαΐίβτάτη αυλλογή βδ·
  τεγίάφΐβν. Μ χ Ιπιστολή τοθ Ραμπελα
  Ιφββσε τάς 75 000 φράγ«»ν. αγορασθΐΐ
  σα 8ιβ λογαριααμον χαϋ πολυ·κχτομμυ·
  β-εύχου δαρώνου Άνιυ Ντέ Ρίτσχιλντ
  Ή ίπισιολή οθ^η γραμμένη »ίς την Έλ
  λί χβΐ την λατιντκήν *%τά χό 152
  Γλέλ Μ
  ληνιχίΐν χβΐ την λατιή
  ίτιεϋθύνεται πρός τον Γβιιλιέλιιβν Μαο
  ντέ, ϊιινίτατον ίλ^η'ΐοτή". Έ* χ*ί« 15
  α« ο,ιλλογτΚ Ιπτβλήθτισαν επιστολαί γρα
  φιϊοχι ά·ό τόν Ρουαιώ, τ4ν Ροδΐαπιίρ
  οον, τίν Ρίθμτιινς, τόν ΒολταΙ?ον, τό'
  Βίαιγκτβν, χαί πολλούς άΧλους ίνομα
  στ«ΰ( ά $ο<χς τ«}ς Εατορίας. Μ<α ίττιστο 1ή τοθ Μ Νϊττολίοντος φέρουσι τή' δκογραφ^ν Βΐναιάρτης άξ(«μϊτ[ΐ«4( τοί πυροβολ κοθ ίπωλήθτ} άντΐ 24 000 φράγ «ών. ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΣ- ΜΑΙΕΥΤΗΡ Μιτύχησεν έν τή ο£φ Ναλεβυζί- ου κκΐ δέχεται έν τα Οβλνκλινιχβ ΉριχΜλΐίου κββ' εκάστην 10—12 Μαΐ έν.τα κλινΐΜθ χ. Πρινιανάχπ. —ΑΙ οίκοκνρικαΐ τέχναι. "Ηνοιξι έν Παριαιοις τάς πύλας τού ή Ι—ΐσια Ικθεσΐς τ»ν Οίκσκυρικΐν τιχνβν Οί διαφοροι Ι«θίται παρουοΕαοαν χά εφέτος νίας ιύ<ολ(ας, 4π4 τάς δποΐα θά Ιχουν νά ίπιβφιληθοθν οί γαλλίδ οίχοΜΐιραΙ ■!( οίχβνομΐαν είτε χρβνο εΐτι ίξόδων. 'Αλλ' εφέτος τα σαλόνιαύτ Ιχιι νά παρουοιάαη κιΐ Ινα νειο'εριαιιί —τάς διαλίξ«ις τού. Τάς έγκοκνίοσΐ χ. Άντρέ Ντέ Φΐυχιέρ εηιτιθιΐς έναν τίον τοθ νίβα ονομπισμΐθ τής έηοχΐ! μας—τοθ «ανομπισμοθ ττ]ς τσιγκουνιδ.» δ δΐιοΤος χατά την γνώμην τού είνε μιγαλειτέρα αίιία ττ]ς δεινώς ί ηαγχοομίοιι χρίσεαις. —Τα έγκλήματα στών. των άντιφασι Λαμβανουοαι αφορμήν άηό τα τελειι ταΐαι έγχλήματα τβν άντιφαοιατβν το έξβτιριχνθ α Ε ΊταλιχαΙ έφημερίίες, ά ναοχοαοθν τάς διοφίρο« αποπείρας α οποίαι έγιναν χατά τα τελευταία χρανΐι εναντίον τβν Ίταλαν διπλ»μχτικ»ν Μ ιεροξενι«»ν άντιπροσώπων. Έ« τοθ θλΐ- βεροθ τούτου άπολογισμοθ κροχυπτεΐ 8τι έντός τεοοάοων έτβν. διε«ράχθ»)σα 24 Τ3ΐα0ται έγχληιιατιχαί απόπειραι. Ο άτυχεΤς ίιπλνμαχιχοΐ αντιπρίσωποι «ζοθν επικινδύνως» ούμνωνα μέ τό πε¬ ρίφημον ρητόν τοθ μ. Μουσσολίνι. ΟΑΡΟΡΑΜΑ Έν ιφ ϋ*ό χβοτολογίαν 3 Φββοοοαοΐοο 1932 ηοογράμματι πλεισιηριασμον άκινήτοαν ταά ΉγοιιμΒνοσ·μβονλΙοα τής Ί·οάς Μο- νής Άνκ'ααθον ΙΙβΙιάΒος ιφ Βημοαι·νΟ<ν τι εν τφ ύπ' άρι*. 3082 τής 5 Φεβαοναοΐον 1932 φυλλφ τής ένΐανθα έ«Βι6ομένης ίφη- μεοίβος «Άνόοθιβαις» εσφαλμένος άνανρό- φεται κρώτη κρ^σφοοά λιά τό έ«κοιούμε- νον άκίνητον Βοαχμειν 5 000 άντΐ (ής ποαγ· ματιπής ϊοαχμών 50.000 και παιά τούτο δισρθοϋται τό εΐρημίνον ποόνραυμα. Ό Ήνούμβνος Τα μέλη Γερ. Νιζεραχης Ίβρβθ. βεοδειρβΐΜπς ____________Μά£ιμβς Δροαβτβκης ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Τό "Ωδειον μας ά πό τής ■οοσεχονς Κορι- ακής 7ης Φ»βρο«αρ(ου.Ι932 ώραν 4ην μ μ. κάμνει έναρξιν των έτησ(α>ν μαθητικειν
  «ο« εχιββΐίεοον. Ή κιινοινΐα μας ίλπΐζο-
  μ·ν ότι θά θΜπύοπ νά τιμήση την μάθη·
  τικήν ταύτην εορτήν τοΰ καλοΰ «ούτον ί-
  Ιρύματος τού «όσον εύθοκΐμεις
  γονντος.
  ΥΙΟΙ Δ. ΙΓΓΛΕΣΗ Α.Ε
  ΑΤΜΟΠΛΟΊ'Α ΣΑΜΟΥ
  Κάθ« ΚΥΡΙΑΚΗ κροί τό ΰκέρο-
  ΐον θαλαμηγόν:
  «ΑΛΜΠΕΡΧΛ»
  Ταΐύτυτος 19 Μιλλίων. Διά Ρέθυ¬
  μνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ. "Αφιξις Πει-
  Οαιά χαοάγαατα ΔευτιΌας.
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τυλέφ. Νο 61.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
  ΑΤΜΟΠΑΟΙΩΝ
  «ΛΈΩΝ» Ικάστυν ΤΕΤΑΡΤΗΝ 7
  μ. μ. κατ' ευθείαν διά Πιιθαια—Χαλχ(
  δα— ΑΙδαΦόν—Βόλον— Θεσσαλονίκην
  «ΦΩΚΙΩΝ Κυοιακή άηόγενμα
  I-
  χτάκτ-ς κατ' ευθείαν
  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ!
  χαί πάσα έν γένει τρα-
  πεζική έργασία, υπό
  τούς καλλιτέρους όρους.
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ:
  μΐχρι Δρ. 1ΟΟ.ΟΟΟ ελεύθερον ιιαντοβ φόρον.
  ΙΟΝΙΚΗ
  ΤΡΑΠΕΖΑ
  Ή άρχαιονέρα των έν
  Ελλάδι Τραπεζών έ·
  τος ιδρύσεως 1839.
  0Η£ΑΥ ΡΟΦΥ Λ«ΚΒΙ ΟΝ:
  Τριακόσιαι ηεντήχοτ» θυρίδες είς την
  «Ίάβεαιν τ·Β χοινβθ. Μίοίειμ* μΐΝΒθν.
  Ταχύτης, Άβφάλεια
  Οίκονομί*.
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
  ΘΑΝΑΤΟΙ. — ΆΛβθανβ καί «κηΒεύθη
  3το χβές έν ο»βΟ«»ή *κΙβΜ·οδ ιιόσι«ο« ή Ει¬
  ρήνη Ξβτοΰπη. «κ την παλαιεεν ΖΒηστέ>ν
  οΐκοββοποινών ~ς πολβ*ί μβς καί μήΐη9
  τοΰφιΛοτιχ Μ·ϊ. Ξβ«ο*>«η *ιι>«όβοο. Είς
  άκαντας *υύς οί«ίο«ς τής θανοίοης ή
  «Άνόβθαισικ» ά»βυθύ»βι θβομά σβλλοπητή·
  °1-·Απίθονβν έν νποΒά ήΧικίτΐ κι» ί«η·
  Ββύθη «οοχθές ό σομ«ο*ίτης εκαγγΒλματΐας
  θεμος Άσί0. ΤΕββάκης. Είς την βεινώς
  χοωθείσαν οίκογίνειβν τοβ ά«βθυνομ»ν
  θβομ* σ·Κλ«»τιτήρ·α.
  ομ σ·Κλ«»τιτήρα.
  ΕΥΧ4ΡΙΣΙΤΗΡ1Α.— Μάλις σονΒλθόντες
  έκ τής κληΕαοτις ή«ά{ βορΒίας ββμφοράς
  επί τφ άποοόπτφ Οανάχφ τή« κολτκΧού·
  οτον καί λατοεοτής Ιΐας συζύγοβ, κορης,
  άΒιλφής «αί ανεψιός Χουοής Κανάκη έχ-
  φοάζομεν τάς άκ«(ρανς ή«·» Βύζαριστίας
  είς τό Ήγοομβνοσομβουλιον τής Ιεοάς
  Μονής Έπανωσήφτι, βΐς τούς ίατΒσΰς π. μ.
  Γ·σμαλά·«ν, Χα((ηθά«ην ΜελισοεΙβην, Ί-
  Βοωνομόχη* ΆληγιΕάκτινιιαΙ Πλουμίβην οίτι
  νβς ούΐενόςκόηον έφβίοθησαν ββός βιοσοη
  σιν τής κολναγακηιιίνης μας Χο«σής. ΡΙς
  «ούς παοακολοβθήσανιος την κηδβίαν, τοΰς
  καταθέσαντα; σ«βφά*ο«ς ώς καί είς τοΰς
  όπωαβήποτβ συμμκασχό>τας ιίς την οιιλη-
  ράν μαςταοτην βοκιμοσίαν.
  Έμμ. Κανάκης
  Οικογένειαι Τζ»μπανάκτ|
  » Κανάκη
  » ΚυοΐΊκαχη.
  —Τβύς σνμμεοιοθέντας !τό πένθος μας
  έχί τή ΛπΊβλεΙα τού κοααφιλονς μας πα¬
  τρός Ίαιάν. Γ. Διαλλυνά καβώς καί «αν
  τας «ούς χαοαΜθλοιιθήοαντας χή» κηβείαν
  χον. ΐΐιαιΐέοΐες *έ «ούς έκφωντΐααντας έπι-
  -ηοείυος κ. π. θεοφΐλέστατον Έπίοκ»πον
  Πέτοας, Ί. Βο«Η«Ηλάκην κοί Εύαγ. Φαϊ¬
  τάκην ώς καί «ού; καταθέσαντας στεφά¬
  νους κ. κ. Δασκηλ'κτι* Γυμνασιάρχην εκ
  μέρονς τοό Γνμνασιαβ ΝΒακδλβαις κοί £η
  φακην Βιβοακαλον έκ μέβους τής Σχολικής
  Έπιτοοχής, ΒΰχααιστονμΒν Αβριιώς.
  Νεάπολις 3 ΦεβρουαρΙον 1932.
  Αί οίκογένβια»
  Ι. Γ, Διαλλυνά καί Έμμ. Μανοοφόοοα
  —Πάντας «ούς όΐωσΒήποτΒ σομμεοισθέν
  τας τού χενθονς μας καί «αοακολοαθήοαν*
  τας την κηΒείαν τοί χροσφΐλοϋς μας χατοόβ
  Όχαννέ; ΆβεΒισιάν ■ύζαο.ισιούμεν θιαμό-
  τατα.
  ΑΙ οίκαγένειαι
  Όχανές, ΆβεΟΙς ΆβεΒισιάν
  ■α! Ιατοον Πιστιλμαφάν.
  ί'ύρφ οτήν πόλι μας.
  χρο-
  «ού
  καΐ
  —Μετά «ήν όλιγόε»οον λιθΜάβα της
  Ζθές.
  —Είχαμεν χθές ά»εμον κοί ββοχήν.
  —Ραβαΐσι άλήθεια ανττ, 4 έΕ*ϋι{ι(
  καιρόν.
  —Είς τρόπον ώστι νά αυΕαναινται
  ηληθονωνται οί γμιππιώντες.
  — Νά ϋχοφέιιοβν θε γενικάς οί
  πο(.
  — Έμάθομβν δτι αί «ειχιχαΐ οικονομικαί
  αρχαί έβέχβησαν όπως οί φοο,ολογούμπνοι
  βιοτέχναι καί έχαγγελματίαι.
  —ΈΕοφλονν «άς οφειλάς «αν, καταβάλ-
  λονιες μικτόν κοοΰν κατά μή»ο.
  —ΐκόχικυν τό μέιρον κιί ώς ελπίζομεν
  βιενκολοντιιιόν «εεν φοραλϋγουμέναιν.
  —Ώ; καί διλο«· έγοαψαμεν άπό «τίς 1-
  Οίας σΐήλης.
  —Τό υπουργείον «ής Παιβπίας <σχι «ήν επιτύχη πραγματικάς βμχνπνσιν. —Νά χοαεταγαΐβΐοΐι υπέρ τοΰ άποταμι- βντΐΜοΰ πνενματος ίν χυϊς σχολβίοις. —Ήβη μανθάνομεν έκ τβν Άθηναϊπέεν έφημΐαΐΒαιν. —Ότι ή χοοχαγάνοα αύιή ·έν θά είναι απλάς θεαΐΒητική. —Κοθιεβεβτβιο· Βπλ. είς «ά σχολεΐα «ή- μέρα άποταμΐΒύθΒαις·. —Καθ* ήν θά ειανέμοανται είς «ούς μι- κοαύς μαθηιάς βιβλιάρια το6 ταχνβοομικοό ταμκντηρίου μέ κατατεθειμενην μίαν ή —Διά τοί «αδχον τούτον οί μαθηταί θά μάθονν νά άποταμιευοον. —'Ανακινειται χάλιν άχό «εϊν σιήλεον διαφόαοΐν έφημερίβαιν. —Ή χεβίφημος «σειοάχθεια» «εεν άγαο- «Μν. —Άλλ' άσφαλεες «ρονοόμεν ούϊεΐς άγρό «<Ιί καλεες σκβχτόμινος, θά νίαθειά καί ώβ απλήν Ιδέαν άαόμη «ό «οιοντον μέτρον. —Και άς φωνάζουν δαο Οελοβν οί άγΒο- ■χατάιιες είς «ά Οήυεν συλλολητήΒια. —Είς δσα εγοάψαμεν χθές διά «ήν άφι- Ειν «όν Θιάροα Νταλμάς-Φ.λιχχίδον. — Έλησμονήσαμεν νά χιιοοθεααμεν δτι «δ βΒπεΒ«θυΐον «όν θιάσον. ^^ —Διακβίνεται Βιά τίς χαινούογι·ς «αί δ· λως βϊαιοετικές όπερέτττς «όν. — Οί Νομοί Χανίων, Ήβακλείβν, Ρεθύ¬ μνης έμειναν λέγει «εντελώς καΒΰένοι» τής χΒοόδον «ού σωφβαζεΐισμον «ής άφο- νσης «ήν γυναικείον ψήφον. —ΕΙνπ ά^αγε άληθές τουτο ι ΠεαιμένοΐΜν ιά μας κληα,οφορ,ήσονν «ά άομόθια Ποαιτο· ^ικεϊα. —Μία άκριβής οτατιστική κατι θά ιΐχι νά κ])θιά «όν οειφοειΕετισμόν καΑ τ·ν Κοησ οε»ν καί «άς αίΐίας «ής τυχόν άννχαα{ΐαβ Τον μεταίύ «αιν. — ΣήμεΒον Θά ήτο εύχήβ Ιαγον μιΑ νέα ακαόα Ιστεβ καί όΐιγόιβρος. —Άλλά Οά ιύβοκήσονν άΒα γε νά μάς Ι» χαρίαονν «α κεφια τον χαιοονι Ί·ον Ο ίητημα. —"£Εακ·λο«θοϋν αί χοοββλοί «ού «Παι- «υ τον Εοεε«ο&» Βίς «ό θεα«βον Πονλα- -Όοοι βέν «Α εΐΐαν άς έπωφεληθονν •ν σημερινήν «Βιειν καραστάσεω ν. ——— * Ρεηορτερ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ Γιχεσοκης Γ. ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΝΓΑ θα,μά Γ.βογ,ίβη, Ιοτζαπετάκης Έμμ., Ζαχαοιάβης 'Βμΐ».. «οβοαρης ΧΒ<> Λοειο«μ·«Εί·" Κ., Χ«εφα-
  '·ης Γ«ώβγιος.
  Ζητεΐται χαιβΐ ή καο(«σι διά κεοίχτε-
  ι ϋϋνικόν, ΒβΒαεΐλινΒΜί ΆΒασ«α, 1-1
  . ηε
  >» «όσμον ή
  λαιεΐν
  μος «αί η
  Ι έμηόβοβ. Είς
  ς θανούοης ή
  !ρμτι λλ!
  κ,1 ίκη.
  ΐς ικιινγΒλματΐας
  Είί «ήν δεινώς
  »β ά «εκθύ
  ϋ συνελθόντες
  οβίας οβό
  ή
  σύζυγον, κορη(|
  ής Κανάκη (Ν.
  εΐν ευχαριστίας
  «όν τής Ίιράς
  τις Ιατρσύς η. „.
  ΗιλισσιΙΟην, '].
  Ι Πλουμίβην οί«,
  σαν πρός διάσ<« άς Χρυσής. Βΐς ήν κηδείαν. τΒύς >ς καΐ ε(Ε «ους
  ις είς «ήν οκλη-
  •μχ.ανάν.η
  ονακη
  ςοκη.
  !το πένθος μας
  φιλονς μας ετα-
  Ναβώς κιΐ «άν-.
  άς ή» κηδιΐαν
  φοανήααντας έχι-
  ιτον Έκίσκοκον
  ιβΐ Εύαγ. Φοΐ-
  έσαντας ατβφα-
  νμνασιάρχνν (κ
  ΐχδΐβαις «οί £η
  ις τής Σχολικήν
  Μά
  ρ
  1932.
  βιαι
  . Μανροφόρον
  ότι σνμμιοισθέν·
  ιαοακολοοθήααν'
  ιλοΰς μας κατοός
  ,ιστονμιν θιρ,μό-
  'ένειαι
  νβεβισιαν
  α«[ιαν.
  ιο Ι βοοΐήν.
  4 έΕέλι£ι« τού
  ποΐ
  Ε*
  «ώς οί
  ικαΐ οικονομικαί
  φορολογούμπνοι
  ι.
  την, καταβάλ-
  μή»η.
  1 ώς έλκίΕομιν
  ιγονμένεεν.
  ΐιιν άκό ΐήί Ι-
  Βπίας έ°σχ· την
  ιιισιν.
  τού άποταμι-
  σχολβΐοις.
  Ην Αθηναι··)»
  ιϋ Ιέν «α ·1νβι
  «ά σχολπϊα «ή-
  :αι ·1ς τονς μι-
  ό ταχυδρομιον
  Ινην μίαν Ιβ«Ζ-
  οΐ μαθηταί θό
  ό «άν οτήλέεν
  εια» ιέ»ν άγρ.ο·
  ΐπν ούβεΐς άγρό
  νΐαθβΐύ καΐ ώβ
  ΐον μέτρον.
  Οιλονν οί άγρ,ίΚίϊ
  Ιαλητήο,ια.
  .ς δια την άτρι-
  ίβ
  η
  Βθθεσαομ·ν βΐΙ
  _Λ-
  ρούογι·ί "οί.δ·
  ϊον.
  ικλπΑβν, Ρεθύ-
  •ς ϋορθίνοι»
  ιμον τής άφο-
  ιν.
  ο; Πβο·μενβιι·ν
  ρμόθια Πο,ωτο·
  «βτι θο Αι*
  • καΐ «ε»ν Κ
  μιβ »■■
  ΐα γ· νά ι μάβ
  καιρόν} Ί·ο·
  λοίτοϋ «Ποι-
  ■α«ρ.ον Ποολα-
  άαβω».
  Ρεκββτεβ
  ΜΑΚΕΙΟΗ
  ά Γ·«βτ·άβ«Ι
  2ιάδικ Έ
  5 Κ.,
  ιΐ Πο4θΙ
  λο,αοτα. Ι-
  ΑΝΟΡΘΩϋΙ*
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
  οϋ βττισία Δολλάοια 10.
  Άπασαι «Ι αποδείξει αυνδρομ&ν χ<*1 ίημβοι«ύ3·»»ν φέρουσι άπαρβιτητΝς την υπογραφήν τβθ Διευθυντού χαΐ Ιδιβ κτήτβυ τήί «'Ανορβύοεβ»<». ■Ηράκλειον 7 Φεβρουάριον 1932 ΕΠΕΒΕΒΑΙΩΘΗ λοιπόν ή χο· οήγησις τής πρσκαταβολής «ών τριών έκατομμυοίων λιοών. Ή ΐοβΐίκησις αϋ%η πρσώοισται βεβαίως ψ& άνακουφίσπ έν πσλλοΐς την έ θνικήν οίκονομίαν, Άλλά χυοίως ή άξία της έγκειται ϊίς τούτο: Όιι οιαπισιώνει έκ νέου εύγλωιτότατα (^ν άκμαιό.η.α τής έν %φ έξω«·ρι Ν$ οικονομικάς μας πίστεως. Φυσι- Μα ή ακμαιότης αϋχη διά νά άπσ μΦώ νέα Ιχέγγυα ίπιβολής, έτυχε ι'ς συσ«ΐίΐιαεικ<}ς ποοσπαθείας τού μ. Βενιζέλου παοά ταίς ξέναις Κυ- ^ιρντίσεσι. 'Αλλ' αύτό δέν έμποδί- (ΐι νά άποδοΦβ βΐς τό όλον άναδη- αιονβγικόν έργον τής σημβρινής Κνβεβψήσιως άπ' άοχής άκόμη τής σιοδιοδοομίας της. ΚΥΡΙΩΣ τα λαμποά άποτελέ- σματα των ένεονειών τού κ. Βινιζέλου άπσσιομώνονν τούς φλυα (ήσανιας επί «ής καταστάσεως τής δβαχμής. Διαλύουν τονς ζύοτβιϊς ποθους καί «άς φαντασισπληξίας ■άς άσκηθείσας έξ αίτίας των μετα- {ύ άφελών τίνων κββδοσΝΟπων. Κα· ^οβ'ζουν μιά γιά πάντα την θέσιν «ού νομίσματός μας μεεαξύ παντός δβτις δέν θέλει σταθεράν, «ήν ίραχμιίν μα«-, είτε έκ τής γνω βΐής όχαλινώτου εκμεταλλεύσεως ι'ς ήιτσπαθείας, είιε έξ άλ- Ιης τινος συμφεοσνΐολονικής ά Φ00Μ#(·' '■— οβαχμή μας #«ο κα· ιί ν* άκλόνητο(. ΒΤά λοιπά είνε λό ΕΙΔΙΚΩΣ διά «ούς καΰμένονς «ούς «κιτοίνσυς» τί πάθημα — α( νέαι έν Εύρώπι; νίκαι—διότι πε οί τοιούτων ποόκβιται—τού Ποω· θνησνβγού μας/ Έγραφον προχθές οί διαβόητοι Άθάνατοι καί Βουτσι νάοΐ(: «Τό κανόνι όπσυ καί νάνε θά /ϊρσντίίβη*·. Ίδε, τώρα, οί άν θοαπσι: _Γυ»0ο1 καί «απεινοί—ά νεν κύβσνΐ καί άνευ έ'οματος δηαο- σισλόγοι *αϊ ηολιιιηάψινΛις. Καί «κίτοινβι»—κίτοινοι πάντοτε. Ι -Ι ΛΙΡΑ μετά «ά άναγγελλόμε- ' ■ να ίκανοποιητικά επί των οίΝονομικών μας μέιρα—έπεσε είς φ> ελευθέραν άγοράψ. Έν συνδυα
  ομφ βλέπετε μέ την φιλολογίαν κα-
  τα τής δραχνής ϋηήρχοψ καί οί «οα
  νοί «άεριτζήδες». Λύτοί χωοίς νά
  ιβ κάβο κανείς τσιμουδιά είχαν κα·
  ιιβάαπ κι' όλας «ήν δραχμήν επ
  αναθώ Γαως καί έαυτών καί ωρι¬
  σμένων οίκσνσμικών κύκλων γ—ι-
  Ηώτερον. Όιι ή δημοαία γ*ώμη, 4
  **'»)·. ι) έοευνώσα «ήν καιάστα
  ><ν, χωοίς «ό μικρσσκόπισν «ού στε- νού προσωπικού συμφέροντας—σνμ «■«όντος άνάλλονιος καί επί οχινΐι άκόμυ τής οίκονσμικής διαρ βο0ς—ότι ι) γνώμη αύτη λένομεν ά- »ί»σύχΐι Ναί ήγωνία μέ «ά κόλπα ι«ν δέν «οος ένδιέφερεν. Άλλ' έστι «κης όφθαλμός. ΑΝΆΡΘΩΣΙΣ ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Παραχαλοΰνται κάντβς οί φι- λβλβύθβροι τού Δήμον Ηρακλείου, οί επιθυμούντες νά λάβωσιν έκλο- γικά βιβλιάοια, όπως προσέρχων¬ ται είς χό Γραφείον τοΰ δικηγό¬ ρον κ. Μιχαήλ Χριστοφοράκη, Γενικόν Γραμμαχέως τοϋ Πολιτι¬ κόν Σνλλόγου Φιλβλβνθέρων Ή ραιιλβίον, καί λαμβάουν όδηγίας πρός ταχείαν απόκτησιν «ου έκλο- γικοΰ των βιβλιαρίου, καθόσον ή ποοθεσμία άποχτήσβως λήγει «ήν 15ην τρέχοντος. (Έκ τοΰ Γραφείον τοΰ Πολιτι κου Σύλλογον Φιλβλβνθέρων Ή- ραχλβίου). θά συνηντώντο οί ηοΐι- ΐικοί άβχηγοΐ διά «Αν καθο- 0·σμόν «ής περιφήμου κσινής σ«ά· »«<6ί «ών. Είμεθα βεβαιοί ότι κα- *έκιν «ών άνανγελλομένων άπο«ε· λισμάιων «ού ταξειδίου «ού κ. Βε¬ νιζέλου είς -ύρώπην, ή κσινι) σ«ά °·ΐαύ«ή άποκτφ νέα θετικά σημεϊα '·ι θά εκδηλωθή Μεθαύριον κσινή Μόνον είς ομοφωνίαν μετά «ού χ. "0αθυπουργο0. Διότι είνε πσλύ νά Φαντασθώμεν «ήν κυσφσρίαν έκ βί «ών «νέου οίκονομικού σχε ά λά Μάξιμος καί κόμπανυ. ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ μας «ηλεγρά * ψημα ανέφερεν ότι είς *τ)ν Δνγλίαν άνεφύησαν νέαι Ινδοην Ρ*βντ7τΐΝαί διαφωνίαι. Αί διαφω· νίαι αυιαι άφοβοϋν ποοφανώς «ό "βοσταΐβυτικόν δασμολόγιον. Καί ■"•βεβαιούν «ούς έκδηλωθέντας γ«- νΐΝβς φόβουΐ ότι έξ αίτίας «ής έ- ΡβΟΡογής τού δασμαΐοψΐαυ «ούτου Οέν θά δυνηθή νά σταδιοδρομήσ»; ή νέα ΆγνλΐΝ·) κυβέρνησις συνασπι "Μού. Η γενικωτέρα άλλως «ε έμ "οβΐΜε} καί χρυματιστικτ) κατάστα »<ς έν Άννλία, άπέδειξε κατά «οθ< •ίβικούς ότι ή έφαρμογή «ού δασμα λονίου «ούτου άπέΐυχε ·χεδόν καθ' «1| < | Α Ά^ί ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΟΜΙΛΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΛΦΒ! •••••••••••••••••••••••ο ΣΗΜΕΡΟΝ: τό άριστούργημα τοΰ "ΤΟ Ηβηπ Βατ&ίΐΐβ ΤΟΥ ΕΡΟΤΟΣ. 1ΟΟ ο)ο όμιλοθσα καί άδουσα γαλλΐστΐ Μέ τούς μβγάλονς άστέρας:| 'Έμυ Αΰν, Μαίρυ Γλόρυ, Ζάν Κατελαίν καί ^ Ζάν| "Αντζελο. Επί πλέον: .δ «Γάαος τού Φαύνον» ταινία Αδουσα 100 ο)ο μυθολογικης νποθέσβως,] φαντασμαγορική. ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ό Κολοσαός τής όμιλούσης κινηματογραφίαςχ ΤΡΟΊΚΑ 0Ρ3ΣΚΑΗΣΙΣ ΠΡΟ! ΚΑΤΑΤΑΞΙΝ ΜΗΙΑΗΙΚΟΝ ΤΟΥ ΝΛΥΤΙΚΙϊ Παρβ το& Λιμΐναρχιίβ» Ήρ«χλ·ίου βέρεται «Ις γνώσιν των ένδΊειφπραμένΗν ίτι υκέ) τοθ Ύπουργΐίου των Ν«υτικ6ν πρβΕνηβΰχΘη δι«ν«νιομύς πρβς κκτάτα- {ιν 15 ώβκίιΐΜν ΎπαξιωματικΙ-ν μηχβι- νΐΜ&ν, ένερνπβπαέυενΓς την 17 Αΰγού- στβυ 1932, Α ϋγΐΐονομική δέ ίξίτ»σις βύ· τ6ν ν«νΑΐ«ται τίιν 3 Αύνοόοτο». Ίνα γί>α τι« δΐκτβς κρός Φβίτησιν
  (Ις τίιν Σχολήν Δοκίμκν Ύκκςιειματι·
  κβν Μηχβνικδν ύβιΐλει ν« υποστή έπι-
  τυχδς έ{«τάσεις ·Ις τα έλληνικαι, άριβ-
  μητιχήν κρκκτικΑν, στοιχβΐκ γΕΝμ·τρ(·
  βκ, Ιοτβρίβν ελληνικήν κ*1 ν>«·νρβ(«{·
  «ν, να ιΐν* Έλλην Οκηκαος, νβ είνε
  ίγγΐγρβμμΐνος είς τβ μητρφ* άρρένοιν,
  νά Ιχο προβιββοίή έκ τής βιυτέρας τβ·
  Εινς Γυμνβσίου ή άλλου Ισβτίμου αχο-
  λ«ίου, να ΐΐνι διβγΜγής «νιπιλήπτο»
  κ«1 ν* αιΐτηββ Α «αΓβτβξίς τού π«ρ«
  τοθ νονένς η κηδεμόνβς τού μέχρι 15
  Ιουλίου 1932 δι* «νβφοράς ηρος τό 'Υ¬
  πουργείον Νκυτικών συντ*ταγμ·νης λιτ>
  «ναλογου χαρτοβημου.
  ΑΙ κρός κ«τ«τ«ίιν αΐτήσΐις δέον άπα
  ραΗτΑτϋς ν« συνβδκύνντεη υπό τ&ν εξής.
  κιβτβηοιητιχβν, &λλοΐ( εΐοΐν ίκυρβι
  ρρ
  1) Αντίγραφον ληςιαρχΐΝϋς πράξ«»»ς
  ουντβχββΐβΐίς άμβ τή γΐννάοεΊ καρ' ή·
  μβδβπής ( προ{ϊνικής άρχης π Ιν ελλεί¬
  ψει τοιαύτης οΐονδήηοτε άκόοκασμα
  μητρφαυ, δι* ίν νοι πιστοποιήση π Α-
  λικίκ Α ύπηχβοτης κ·1 Α κβτοιγιινη τβθ
  ύκβψηνίου μιτά φΜτονΡ«Φ(ας αρμοδΐιις
  κεχνρειμένης. ΛιχειστιχαΙ άκοφάσιις τρο
  κοκοιουσα» λη{ιαρχΐΜην πράςιν δέν γί·
  νβντβι διχταΐ.
  Αντίγραφον πβινιχβθ μπτρ^·», έμ·
  Φβιίνοντος ότι ούτος δέν χατεβιχαοβιι
  δια κοινής έγκληματιχής π ΙηανορΒεΐ·
  τιχϋς. Πιστβκοιητιχόν τ*0 ΙΙσβινγελενς
  Πλπμμ«λειοδιχβν ΙτΙίς περιφερείας έν Α
  κατοικΐΐ 6τι βέν διώχιτ»! κοινιχβς. Πι-
  στοκοιητιηόν τβθ Γυμναοιάρχβ» έμφβί-
  νοντβς ΑθιχΑν διαννγήν. 'Βνδιιχτιχόν
  Ιπίΐκμον Γυμναβίου δηλοθν ίτι β υπο*
  φιΐφιος έβιδκχβη τουλάχιστον τα μ«·
  θηματβ β'. τ*{««ς χαΙ ότι κροΑχβα έκ
  ταύτης αίς την γ'. ΓυμνβσΙβ» καί μίαν
  ΦΗΐονραφίαν δια το δελτίον ταΔτο-
  τητος.
  ΟΙ ύποψήφΐοι Λοχιμοι Ύκα(ιειματιχοΙ
  δέον νβ ζόμ*νος
  «Ι, το καρά τό Σανδριβανι .νεον Χρυσο¬
  χοεΐον Χτ. Άταχλάχη.
  Έπίοπς χχμναι ήγγυημίν>{ διορθώ-
  σεις νρ«φβμηχ«νών παντός συστΑματος,
  χιλιομετρικόν ρυθμιστήρΜν χ.λ.π. χ«-
  τβσχβυβιζΐι δ' επί πλέον γβαλια ΡβΓΐηββ
  μκραοελέ ύλΐ
  Γιό «ήν κρίσιν τό Καταστήιμ Ζονράρη
  (ΕΒΚΚ) *αβά «α «οεοκαιλΕΪα Βαλιβέ Τζαμί
  θά κολήθ]) λιανικέϊς 1x1 10 ήμεοας, στήλβς
  ή1.ε·το.ικέί 10 νιηοίων Βρϊ. 4,50, τσάϊ «6
  καλύτερον ·β· 125, κάλτσες γηναικήν Ιια-
  φόβων εΙΙών δρ;. 15, βοιχ ή οκά δρ. 6,30.
  £ννό κάμπης δρ. 56, βερνίκια Μινέρβα Βο.
  II,
  δλα τό μχαχαοικά Μοί Νλειστικά σας «Ι¬
  δη κάτω τοό κόστονς.
  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Προχήρυ{ις Δημοπρασίας έχποιΑοεΝς τ&ν κατνθι Νουσουλμανιχϋν
  χτημάτνν έ(Άνταλλαγης γινησομένης τΑν 23ην Φιβρουαρίον 1932 ημέραν Τρί¬
  την χαι &ραν 11—12 π.μ. έν Τ&) 'Υκοχαταστηματι Ήραχλιίου.
  Αριθ,
  κτήμ.
  Είβος
  θέσις
  Έκτασις
  Όνσμα
  Πρώτη
  Ε·Τ.
  Μ·β. «τήματος
  κτήματσς
  Μ. Τ.
  νάν κάτοχον
  ΐροσφορό
  «τρ.
  390
  ΟΙκία
  Κι[1λΤάμαια
  133
  40
  Δημ. Μχόβζυς
  22.500
  391
  1

  β η
  133
  49
  Κ. Ηαγνήσαλης
  22.500
  431
  ]
  » »
  119
  6!
  'Ιαοάν. Φασούλας
  37.500
  439
  β >
  120
  56
  Ίγνάτ. ΚοκΗΐνίδηβ
  75.000
  452
  9 »
  Ι>5
  39
  Μ. Σταυρουλάκης
  15.000
  •78
  ι
  Μχαλτό τζαμί
  87
  175
  Στ.Ίωσηφί&ον Ε.<.Μ<ρσα 105 000 603 ι Ξύλ. Τάμπια 135 56 Μιχ. Λιόντιος 37 500 701 Γιαλή Κιόσκι] 29 49 Ευστ. Καίσαρος 30.600 719 ι Ταχακαριά 136 89 Ν. ΧσνβαοΙόγλον 45.000 735 ι Χανίων Πόοτα 130 41 Στέφ. ΠαπαΒαχης 30.000 736 ι Κότεβ Γεν.ΤζαμΙ 130 340 ΕΙβ. Μβασιάκια Μαλ. Δραμισιιύΐοιι κλ. 23Ο.ΟΓΟ 749 • » ■ 130 141 Μ. Παχακομνηνον ι • 45X00 767 η » » 128 52 Λαμ. Μπεμπές 60.000 782 >
  Καιν. Καφινές
  123
  403
  Εύγ. Τσαφαντάβηί
  Κ. Μπού«η Κ.Σμαβ-
  βής καί άΛλοι
  225.000
  788
  Κ*Μ Γ«ν.«Εα«1
  123
  62
  Μαρ. Κοντάρης
  3Ο.ΟΟΟ
  805
  ι
  » » ■
  123
  42
  Παν. Βαρούνης
  45.000
  846
  ι
  Χανίων. Πόοτα
  138
  157
  Στ. θΒαλογίτης
  225.000
  857

  » »
  126
  111
  Κ·ν. ΠαπάΕαγλοβ
  210.000
  1017
  Κατάστ.
  ΠηγβΙΙα
  409
  14»
  Νικ. Πλκνράχης
  65.000
  1122
  ΟΙκία
  Γβνι Τζαμί
  163
  48
  Γ. Σκνρι6οκτ]ί
  60.000
  1381
  Κα«άο«.
  Σε?«άνογ1ου
  ολόκληρον ιό Ιν τμήμα καί
  «ό 4)6 τονέιέρο* «μήματος
  203
  28
  Κ. Μχσοχοιινάιιης
  καί Μυλωνάκης
  123.340
  1500
  Κατσστ.
  Καιν.'Πόοτα
  261
  105
  Παν. ΤΕπβνιάς
  150.000
  1665
  θίκία
  ΦοντΙκ Παοά
  222
  50
  Γ. Βομβακίβης
  Ι7·.ΟΟΟ
  1720
  ι
  Μικ. Τζαμβκι
  269
  181
  Άθηιά ΝικολαΚοβ
  83.000
  2763
  »
  Κάιω Γ. Τζαμί
  178
  56
  Σοφία Ήλιεϋ
  ; 3θ.οοο
  2752
  *
  'Βρ. Χατ(τ)βάκι
  296
  42
  Ρ. Τριανταφύλλοκ
  30.000
  2705
  Έπτά Μκαλτάο
  236
  55
  Νικ. Πακαγιαννιις
  Άγγ. Παααγιάννη
  72.000
  2515
  »
  Σπήλαιον Χοοσοβηγή
  84
  7.500
  2223
  ΟΙπΙα (τειίς) Ση«ο· Μ. Πασά
  288
  218
  Στ. ΒΧάχον κλκ.
  105X00
  2201
  θίπία
  'Εβν. Χατζιβόκι 236
  49
  Θ·όκη Γιακάογλοο
  30.000
  21*1

  Σοφόν ΙΙπχμέΐ
  232
  77
  Φΐετ. Βανγιούκα
  45.000
  1764
  π
  Μικρό Τααμάκι
  275
  90
  Ίαχίν. ΧρβοοκλιΙκης
  ΙίΟ.ΟΟΟ
  1756
  »
  Βαλιδέ Τζαμί
  311
  Γ. Άρσλάνογλοβ
  Ν. ΚεχαγιαΑά«πς
  215 000
  156
  ε>
  όϊ. ααιΐόλετν
  393
  183
  Κ. Κεενσΐαν«ι«(β«]ς
  216.000
  (
  Έκ »οβ Γραφε(οο)
  ΤΡΙΤΗΝ ΜΑΙΡΗΙνΙ,
  —Τό βοήθημα των άναπήροον.
  Τάς προμισημβοινας ώρας της προ-
  χθές συνήλθον *Ις συνΐίρΐαοιν τα μέλη
  τής Διοικητικώς 'Βκιτροπης τοβ ΙνταΟ-
  θχ ΠαραρτΑματ«{ τοδ Ταμιίβυ ·»μα·
  τειν χαΐ απινάσιοαν 6πι»ς αποβταλβ άρ·
  μβ'ϋνς Ιννραφον δια: τού οποίου ν* ζα-
  τήται Α αποβτολΑ χ») «Ιί τβ Ταμείον
  βυμάτειν Ήραχλείβυ, χρημάτε>ν πρέ>ς
  η*ροχίν τβν νβμίμυς διαν«μομίνε>ν
  Ββηθημάτνν είς τςΰς αναπήρους καί τα
  Ούματβ Πολέμου Ήραχλείβυ—Λααα-
  βΐου.
  —Τό μάθημα των Λατινικών.
  Τβ Οπβυργεΐον τής Παιδείας καθιατά
  γνΜθτόν ίτι δύνανται οί μαθηταί β!
  πβραχβλουθβθντες τα λατινιχα να δια·
  χβψβυν την καραχβλούθησιν τβθ μ«·
  ΘΑματος τούτου βκβτεβαποτι τβ θαλα-
  σουν, έ«' βσον «έ* μάθημα ^Ινε κρβαι·
  ριτιχέν.
  —ΟΙ προΰπολογισμοί «ών έφβδρι-
  κών ταμβίοον.
  'Βνιχρίθηοαν παρα τής Γΐνιχϋς Διβι-
  χΑο·*>( Κρήτης, τροπβποιηθέντες είς τί¬
  να οημ«Ι« βύτ&ν οί ηρουηοΛβνισμβι
  τβν Έφΐδριχ&ν ΤαμιΙκν Κρήτας.
  —Τό ΤβλωνβΙον Ήρακλβίον.
  Τβ υπουργείον τδν ΟΙχονβμιχβν δι*>
  τ«{« την σύντα{ιν μ«λέτη{ δια την επι¬
  σκευήν βύο μιγάλνν «ποθηχ&ν χαΐ την
  μιταρρύθμισιν τίς «Ιθβώσης άπβοχβυδν
  Ιπιβατ&ν τοδ Τΐλβινείβν Ήρακλιΐο».
  —Τό νέον ψνχιατρβίον Σούδας.
  Συμπληρνθείβης της »βραυλικ(ί( ίγ-
  καταατάΐβΐΗς μπτενέρθηααν βΐ ψνχβπα-
  θεΐς *Ι( τβ νέον Ψυχιβτρεΐον χΐίμινον
  «1( την Κατν Σβύδαν Χανίνν. Το νεον
  αύτό Υυχιβτρβΐβν—δια τβ οποίον τβ
  Ελληνικόν Δημόσιον Ιβαπανπσΐν Ο¬
  περ τα 2 ΟΟΟ.ΟΟΟ ορ.-εΐν» τίλβιβν άπβ
  πάσης άηβφί»»(, μέ κήπον, ·ύρυχ«·βν
  περίβολον χαΐ μέ εκκλησίαν.
  —Τό Ιστορικόν 'Αρχβϊον.
  Τβ Ιστορικόν Άρχεΐον Κρήτης με·
  τΐφερθη καί έγχατιστάβη βριστιχ&ς ■!(
  τβ παρα τβν Λιμένα Χανίων χτίριβν
  τβθ πρώην Τ<λΜν«ίου. —Ό έν Ρεβόμνη Ιμηορος κ. 'Βμμαν. Καβύνης πρβσένερεν είς την Βιβλιβθή· χην τβθ 'Αρχιίβυ αντίτυπον τβθ ί»«β τβν τίτλβν 6 «Γβμος έν Κρήτο» Ιργβν τοβ η«υλβυ Γ. ΒλαβτβΟ. —'Ατβλής βίσαγωγή κριθής. Εατβηιν ένιργειβν τής Γενιχήι Διβι- χασενς Κρήτης έππτοαηη Α άτβλβς ΐΙ| Κρήτην «ΙβαγΝγή 750 τβννειν χριβής. —Αύνοκινηηκόν δυστύχημα. Αυτοκίνητον πολυτελείας βδαγοόμε· νβν Οπβ τβ& ο«φέρ Κ- Βλεκαχη πβρί- συρ< χ«1 έτρανματιοι έλεΐφρβς παρα τβ Καλαμι Χανίκν «έν Νικ. Ταίχλην. Ό ονφέρ ουνελήφθη. —Διά τονς κ. κ. έμπόρονς. Παρατηριΐται ν·νιχ&ς οχΐΜν τακη- χ&ς να άφίνΗβι τα γραμματια έν χα· θυοτ·ραο« χαΐ φρβντΐζναι την τειχτβ- ποίηβίν τε»ν μετα την λη{ιν. Λβγ»> τ&ν
  ευκολίαν &ί πβρέχβυσιν αί Τράπεζαι
  δια τας ταχτοπβιηβιις τ&ν γραμματίνν,
  ή τβιαυτα άμελεια ·1ν« έντελ&ς άδιχαι»
  ολβνητος.
  ΟΙ πελάται δέν βελβυν να χατανοΑ'
  ονοι ποίον άνιιμαλίαν, άπαοχβλησιν,
  ενόχλησιν πρβί«ν«Τ ή τοιαύτη αμέλεια
  «Ις τάς Τρ»αζας χαΐ θα Αναγχαοθββιν
  αύται να λαθυαι μετρα δια πάντας α-
  ν·(«ιρ*ΤΝ{ τβύς χαβνοτΒροόντας.
  Καί μβνη Α συναίσθησις τ&ν δνσμε-
  ν&ν έντυπεΜΐιιν βΤτινΐς δημιουργοθν-
  ται είς τα Κιντρικα Καταοτήματα τ&ν
  Τραπ·ζ&ν έν Αθήναις πιρΐ τ&ν χα·υ·
  οτ.ρβ6ντ*ν δια τβύί ,όπβίο»( ςητβ&νται
  ίχθέοεις δια τβύς λονβνς δι1 ούς έχδη-
  λώνβυν τβιβύτην οικονομικήν αδυνα¬
  μίαν, θα ηρχει να πεΐαο «τι καθυοτέρη-
  σιςΙοτΗ »αι όλί,ϋν ήμερβν είνε πολ»
  ένβχλητιχή δια την Τράπεζαν, άλ
  «·» «βλ*'πιζημί. δ,ά τβν Πελάτην
  •Εν ·Ηραχλείντβ έΦεβρου.ρίβυ
  Ύηοκ)τα 'Βν6βεε*( Έλλ
  εζβν | ΊΙΜΤ:
  ι
  ϊϊ'
  ^^^1
  ΑΝΟΡΟΩΣΙΣ
  — ^^
  •Ι
  ΕΙΔΗΣΕ1Σ -ΤΗΛ/ΦΗΐνΐΑΤΑ
  ΠΟΤΕ ΟΑ ΚΑΤΑΒΛΗΟΗ ΤΟ Λ. ΤΜΗΜΛ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΓΙΚΟΥ ΔΛΝΕΙΟΥ
  ΠΡΟΒΑΕΠΕΤΑΙ ΔΙΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΓΑΙΚΟΥ ΕΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
  Τό Γραφείον Τύπου διά τηλβ·
  γραφήματός χον πρός τάς Γενικάς
  Διοικήσβις καί Νομαρχίας ανακοι¬
  νοί τα κάτωθι:
  Ό Πρωθυπουργός κ. Ββνιζέλος
  θά έφθανβ χθές την πρωΐαν βίς
  Αθήνας. Κατά τάς υπαρχούσας
  πληροφοο·ας, διά την εσπέραν τής
  χθές Σάββατον συνβκλήθη «ό υ¬
  πουργικόν Συμβούλιον προπειμό-
  νού ό κ. Ββνιζέλος να [εξηγήση
  κατ' αΰτό τα άποτελεΌμβτα τοϋ ά
  νά την Ευρώπην ταξειδίου «ου.
  Βεβαιούται αρμοδίως δτι ή χο·
  ρήγησις βίς την 'Ελλάδα τής προ·
  καταβολής μέρους έκ «οδ δανβίου
  πρός συνέχισιν των παραγωγικών
  μας έργων εξησφσλίσθη.
  Τό τμήμα τουτο τού δανβίου χά
  τα τάς έκ τοδ εξωτερικόν βίδήοβις
  θά καταβληθϋ μβτά τόν καταρτισ¬
  μόν καί την υποβολήν τής έκθέσε
  ως τού κ. Νιμάγβο τής διβθνοΰς
  δημοσιονομικής έπιτροπτίς, δστις
  άναμένβται νά άφιχθϋ ένιός τοθ
  τρέχοντος μηνός.
  —Ή έκθεσις θά καταρτισθή έν
  κή Κοινωνία των "Εθνών μβτά την
  διενέργειαν τοΰ έλέγχου των οικο¬
  νομικήν μας.
  Η ΣΤΑΣΙΣ ΊΐΓ ΑΡΧΗΓΟΝ
  Βββαιοΰυαι αρμοδίως δΐι οί άρ·
  χηγοί των κομμάτων θά συναντη-
  θοΰν σήμερον Κυριακήν πρός κα¬
  θορισμόν τής τηοηιβΌς παρ' αυ¬
  τών στάσεως άπέναντι τής Κνββρ-
  νητικής πολιτικάς.
  Η ΚΙΤΔΔΙΚΗ ΤΟΥ πΓμ ΑΠΒΤΒΠ9ΥΛ9Υ
  Ό κ3ταχραστής ύπάλληλος τής
  Έθνικής Τραπέζης Παναγιωτόπου
  λος κατεδικάσθη/την παρβλθο€σαν
  Παρασκβυήν υπό τοΰ ΠβνταμβλοΦς
  Έα-ετβίου Αθηνών βίς βίρκτήν 9
  έτών καί 6 μηνών.
  81 ΚΐνΕΖθίΚΡΒΥΒΥΝ
  ΤΟΥ! ΙΔΩΗΜΗ ΣΑΠΊΗ
  Τά έκ τοΰ έξωτβρικού τηλβγρα
  φήματη άναφέρουν δτι βίς την
  "Απω Ανατολήν ή κατάστασις έ-
  ξακολουθβί νά παραμένη πάντοτβ
  κρίσιμος, συνεχιζομένων των έπιθέ
  σβων την Ίαπώνων κατά τής Σαγ
  γάης.
  Τά αΰτά τηλβγοαφήματα βεβαι¬
  ούν δτι προχθές έλαβδ χώραν σφο
  δρός άβροπορικός βομβαρδισμός ό
  οποίας προεκάλβσβ πυρκαϊάς είς
  την Κινεζικήν συνοικίαν τής Σαγ-
  γαης καί δστις ήγβιρβ πέριξ αυτής
  βίοοα πυρΐνου τβίχους.
  ΟΙ ΚινέΕοι άμύνονται λυσσωδως
  κατά των Ίαπώνων βοηθοίμβνοι
  υπό των γυναικόπαιδων καί άπο·
  κρούοντβς επιτυχώς τάς Ίαπωνι-
  κάς έπιθέσβις. "Ομοίως βίς τό Χάρ-
  μπίν αί ΊαπωνικαΙ έπιθέσβις άπο
  κρούονται υπό των Κινέζων·
  ΠΡΟΪΓΦ,ΙΕΓΚΓηΒΣ
  ΕΙΙΤΒ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΚΒΙΝΩΒ1ΥΑΙΩ1
  Τηλβγραφήιιατα έκ Λονδίνου ά
  ναφέρουν ότι είναι πρωτοφανές
  βίς χά κοινοβουλβυτικά χοονιχά
  τής "Αγγλίας τό γβγονός δηβρ συν
  έβη προχθές κατά την συνβδοία
  σιν της Βουλής των Κοινοτήτων
  δταν ό ύπουργός κ. Τσάμπερλαιν
  ανέπτυξε τό καταρτισθέν νομοσχβ'
  διον πεοί έπιβολή'ς δασμών 10ο)ο
  επί παντός βίσαγομένου βίς την
  Αγγλίαν εΐδους. Μβτά τόν κ. Τσά
  μπβρλαιν ό φιλελευθέρας υπουρ
  γός κ Σαμουέλ έγβρθβίς ωμίλησε
  βιαιότατα κατά τής ένεργουμένης
  ποοστατευτικτ,ς πολιτικής,
  Κατόπιν των ανωτέρω ποοβλε*
  πβται υπό των αρμοδίων κύκλων
  ή διάλυσις τής Έβνικής Κυββονή
  σβοος τής Αγγλίας έκ τής οποίας
  άποχωοοδν ήοη οί φιλβλβύθβοοι
  καί οί τέως έργατικοί ύπουργοί.
  ΤΑ ΒϋΥΑΓΑΡΙΪΔ ΧΡ.Η
  Τά έ» Παρισίων τηλβγραφήματα
  άναφβραυν δτι ό Βούλγαςος υπουρ
  γόε κ. Μουσάνβφ έπιδιώκβι βίς
  την Ευρώπην ένθα έχβι μεταβή
  νέον διακανονισμόν τοΰ δημοσίου
  Βουλγαρικόν χρβΌυς,
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΚΡΙΘΗΣ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ό χ. Γινιχος Διοιχητής Κρήτας διά
  ΐηλεγραφήματβς τοα πρός την Νομαρ
  χίαιν γναρίζει δτι αποφάσει τοθ Τιτουρ
  γΐΜοΟ Σ',ιμδίυλίου ΙχορηγήΘη εί< τόν Νομό' μας άχέλειχ είοαγωγνίς 200 τοΎ νβν Μ3ΐθί]ς. Πρό; χοθτο ουνισταται επι χροπή έκ τοθ κ. Νομάρχου ή τοθ άν» πληρωτοθ αυχοθ, ϊ)«ς χαΐ θά δρ(αη τά νομικά τ) φκσιχά ηροΌωπα ιίς χά όποϊα θε επιτραπή ή άχελής ιίοαγννή α»μ- φώνως πρός τας ΒΊαχάξεις τοθ άρθρον 3 τοθ νομου 5290. Ή ΐιάθεσις τοθ ποοοθ τκύτοιι πραγ ματοκοιηθήαεται μίχρι χ*]ς 15 Φιβραυα ρίου προθεομίας τ*]ς λήξιβς τής άτι λοθς ί Η ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥ)ΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΠΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ ΑΡΧΑΙΟΝ]__ΤΑΦΟΝ Παρά την αυνοιχίαν Δικαστηρίων Χά νί»ν Μ&τά την ανασκαφήν ιβ» θεμελίιβν χτ]ς δπό τοθ χ Γ. Σχουλα άνεγειρομέ ν—β οικίας ανευρέθησαν ϊύο τάφοι άοό λΐ)τοι Ραμαΐΐής ίποχή; έντος τ&ν ο¬ ποίων ανευρέθησαν διάφορα άντιχείμενα οιβιροΐς αρχαιολογικήν άξί*ς. Ιϋντα τά εδρήμαχα περισυνελίγτ)α»ν Να( χαχετίθησαν είςχδ Μουσείον Χχν2»ν. ΑΚΕΪΡίΗΜΙΕΙΡΟΥ Την ϋααιίιν της ΐθές δνευοέθη νε- κοός Βντος τη; οΙκ(α( χου ιεαοα τό ου· νοιχία Σιτλάνζιας Χανίων δ 70ϊθΐδτ-ς Ανδρέας Σιιανονδάχις Ιχ Κοκκίνου χορ(ον 'Ακοχοςώνου χαί χάτοιχος Χα- νίαιν. Έκ «τίς Ιατοικής ΙξετάσΒαις ποοέ- κνψε» διι ιερόχειιαι «01 φυσιχοΰ θα* νάιον. ΤΑΛΙΜΕΝΙΚΑ 'ΓηεδλήΘτ] είς την Γενικήν Δ οίκηιιν ή μελίιτ) βυθομεχρτίοεηις τοθ λιμένος! Σούδας. Ή Γενιχή Διοίχηοις τήχ άπί οτειλε είς τό δποιιργεΐον μ«1 θά αναμένη την άφιξιν τοθ Ίτα/οθ λιμενολδγοιι κ. ι Γκάλλι διά νά μελετήση επισταμένως χδ Ή Γβωργικη Πβοιφέρβια Ήρα- κλβΐου υπέβαλεν είς τόν Νομάρ χην ώς πρόεδρον τοΰ Διοικητικόν ΣυμβουλΑου τού Γβωργικοΰ Τα- μείου Ήρακλβίου βΐσηγητικήν έκθεσιν αυτής επί τοΰ προϋπολο- γισμοϋ τοΰ Γβωργικοΰ ΤαμεΙου κα τά τό προσεχές οικονομικόν έ τος 1932-33 άναλύουσαν λεπτομερώς τό πρόγραμμα έκμβταλλβύσβωςτών εργασιών τού καί παρακαλβΐ δπως ληφθή ύπ' όιΐιβι κατά την συζήτη σιν τοΰ προϋπολογισμόν τοΰ Τα- μβίου Συμφώνως πρός την έκθεσιν αί είσπράξβις έκ των προ τύπω ν κτη μάτων, τοΰ Δημοσίου προΰπολο γίζονται βίς δρ 25.601. Τό ποσόν τουτο θά προέλθη έξ βίσπράξβων κατά τό πλβΐατον προερχομένας έκ πωλήσεως δενδρυλλίω* τοΰ 'Δγροκηπίου Κατσαμπά. 'Επίσης προβλέπονται βίσποάςβις τινές έκ τής έκ εκμεταλλεύσεως καί πω¬ λήσεως προΐόντων κτηνοτοηφίας. Είε την βίσηγητικήν έκθεσιν τής Γβωργικής Πβριφβρβίας κατα φαίνονται έπίσης λεπτομερώς βίς καταρτισθβΐσαν κατάστασιν τά έξο δα τοΰ Γβωργικοΰ Ταμβίου κατά τό ποοοεχές οικονομικόν έτος, επί τή βάσει δέ καί των στοιχείον τούτων δέον νά συζητηθή καί ψη φισθή ό νέος προΰπολογισμός τού. Άνακεφαλαιουμένων των έν τ εκθέσει ταύτη άναφβρομένων έξό δών προ^ύπτει σύνολον αυτών μβ τά τού υπάρχον τος ήδη άποθεματι- κοΰ ποσοΰδραχμοί 5 562 000 Είς τό ποσόν τουτο συμπβριλαμβάνονται τά τακτΐκά καί έκτακτα έσοδα. Έ πίσης τά προβλεπόμενα καί άνα γραφόμενα έν τή έκθβΌβιέξοδα τοΰ Ταμείον τά οποίαι καί θά βαού νούν τόν μέλλοντα νά ουζητηθ{| προϋπολογισμόν άνέρχονται, τακτι κά καί έκτακτα, βίς τό ποσόν των 4532 ΟΟΟ. Ι ΓΕΟΡΓΙΚΑ ι Ή Έβιθίώοτισι; τής ΓβαιονΕας Κ|}τ! «ΐς 8ι' βνγοάφου της ριοΰς ιό υΗονργιϊ ο* τής Γβαιογΐας ζητεί να Ιβουθοΰν φυ- «ώθια βνόσαιν ΆμΐοΐΜανικων αμηέλαιν ώ; χαί ΠαθάθΗΐμα ίοαφολογικοϋ Έργα σ«ποΙου δια ιτΊν άοβίθΐομίτοτισιν των Ιδαφ&ν τη; Νήσου καί τόν Ιλιγχον των εισαγομένων κρός διοθίσιν λικασμά- 1*9 Ο ΠίΒΑΙΙ» ΚΔΙΡΙΪ 1ΗΙΚΡ0Ι Τό 'ΑοτιροοχοηεΤον Άθτ)»6ν διά τη- λεγραφΐμΐτός τού πρός χά ΔΐμεναρχιΤα χαί τά Γεωργιιιά Έηιμελητήρια γνιορίζει 8χι πιθανός «αιρός σήμερον Κυριακήν φέρεται είς ολόκληρον σχεϊον την χώ ραν λίαν νεφελώδης ή νεφοσκεηής μετά τίνων αοθεν&ν βοοχβν ή χιόνων ιδία είς την ανατολικήν Έλλάδα. Ή θερμο^ρα οΐα θά σημειώση ισχυράν κτ&οιν Ιδία είς τά βέρεια ττ)ς χώρας κατά ιήν νύ«τα «αί άνιμοι άπό βορειοαναχολιχών Ιιοί βορειοδυτιχβν διευθύνσειον γενιχβς ίαχκ ροϊ ή αφοδροΐ «αί χ «χά περιοχάς καί διαλείμματα δρμητιχοΐ μ«1 θυελλώδεις. ΔΙΑ ΙΙΠ]ΑΥΤΙΔΔΙΜΕΓιΥΙ Τηλεγοάφημα χον ύπουοτβίου Ναυ τιχάν ποός τα Λιμβναρχβΐα ι ού Κοά- ιονς αγγέλλει δ» ,ό Φ,ίοος ΤουολΙιη ιής "Ανδοου δβανσε λειτουο,γ&ν λόγφ ΔΙ ΚΙ1Ι0ΤΙΚΔΙ ΔΑΙΑΙΙΙ Τό υκσνργΒ·ον ιδν ίοαιτΐριχΑν Ιμοι νοκοίτΐσε «οος ιας Νομαρΐίας μαχοο ονβλή Ιγχύχλιον δι* ής αααέχκ δδη γίας αναφοοικως μι ιόν δακάναις τδν κοινοχήιαν ήλεχτροφαιιομότ «ών όδβν ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΡΡΕΝΟΝ Ή Νομαρχία Ηρακλείου δι" έγχυ χλίου ψ πρός τόν Δήμον χά! Κοινόττ) τας χι 0 ΝβμοΟ ΙξηγιΙ χον τρόπον μέ τόν δκοΐαν είς χό έξη; δέον νά τηρβνται •τ* μητρφ* αρρενων βίσιι χοο ίΡθρου 7 χοθ Νόμου 4324 περΐ ατρατολογΐας χοθ χατί γ(]ν οΐραχοθ. II ΚΑΒΜΙΚΙΔΑΙΕΡΓΕΙΑ ΕΙΣ ΑίΒΪΙΡΩΙΙ Τπδ τοθ Βο ιλεϋτεθ χοθ Ν' μ?0 Χβ νίω» ν. Αλεξάνδρου Μυλανογιάννη άπε οχβλη τό 4πόγ»υμα χ*|ς προχθές τ»)λιγρά φημα διά τοθ ίποίου χαθιοΐι^ γνασχόν Βιι ίπεφαίθίαθΐ] παρά χοθ 'ΥπουργιχοΟ Σ. μβοκλίου νά ίτιιτραπη ή" χαπνοκκλλι ίργεια είς χήν περιφέρειαν Άποχορώνου. ΟΙΚΟΝΙΜΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ ΧΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Δ(ο> ΆτγλΙας Δ~,
  265.-
  275.—
  ΔΙοα ΑΙγόεκον η
  275.-
  285.-
  Δολλαριον »
  77.60
  78.—
  Αιοέ««α μ
  3.93
  4.03
  Φβογβον ΓαλλΐΜβν »
  3.0
  3. 05
  ΦιορΙνι "Ολλανδίας »
  81.16
  31.85
  Γβόσι Κε>ν)λ(α»β *
  38.-
  39.-
  Φβ*ϊ·Μν 'Βλ§ει(«| ι
  11.13
  11,17
  2ΜΊΡΩΪΝΗ
  ΤΑΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΑΣ ΩΡΑΣ
  ΤΙΣ ΚβΗ η ΕΦΟΑΝΕΝ
  ΕΙΣ Ι9ΟΝΑΣ Ο Ι. ΒΕΝΙΖΕΑΟ!
  ΑΙΚΟΙ ΠΡΟΒΑΕΨΕ1Ϊ
  ΑΘΗΝΑΙ β ^εβρουαρίου
  (τού άνταν«ο*ριτού μας).—
  Άπόψε την ΙΟην νυκτερι ήν
  έποστρέφει είς Αθήνας ό κ.
  &νιζέλς.
  »Γ>1 κυβερνητινοί κύκλοι έξα-
  κολουθοΰν να έκφράζωνται με
  τά πλήρους αίβιοδοξίας διά τα
  άποτελέσματα τού ταξειδίου
  τού κ. Πρωθυπουργού. Σχε¬
  τικώς έκφράζετΜΐι ή γνώμη ότι
  τά όαα έβεβαιώθησαν διά τάς
  ενεργείας τού κατά τό τελευ¬
  ταίον είκοσιτετράωρον* Θά έ-
  πιφέρουν πραγματικήν βελτί¬
  ωσιν είς την οικονομικήν μας
  κατάστασιν.
  ΦΗΜΑΙ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΗΣ
  ΕΟΙΣΤΡΑΤΕΥΣίΟ! ΕΝ ΙΑΗΒΝΙΛ
  Ο ΑΓϋΗ ΕΙΣΣ1ΓΓ1ΗΝ ΕΙΙΜΟΕΙ
  /* ΘΗΝΑΙ β Φεβρουάριον
  (τού άνταποχριτοΰ μας).—
  Σημερινόν τηλεγράφημα έκ
  Λονδίνου άναφέρει ότι κοκλο-
  φορεΐ φήμη ότι ή Ίαπωνία δι-
  έταξε γενικήν επιστράτευσιν.
  Ό αγών έν Σαγγ-ίη αυνεχί
  ζεται, προβλέπεται δέ ότι θά
  συνεχισθή εισέτι βπί διήμερον
  ό βομβαρδισμός τής πόλεως
  λόγω τή? άντιστάσεως των Κι-
  νέ ,ων.
  ΛΙ ΙΊΡΒΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΙλλΙΑΣ
  ΔΙΕ
  III
  ΛΕΡΙΟΙΡΙΝΗ ΛΦΟΟΑΙΣΜΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ β Φεβρουαρί-
  ου (τοθ άνταποκριτού μας).—
  Τηλεγραφούν έκ Γενέυης ότι
  κατά τάς έκεΐ συζητήσεις περί
  άφοπλισμού ή Γαλλία επρό¬
  τεινεν όπως ή άεροπλοΐα όλου
  τοΰ κόαμου εξαρτηθή έκ τής
  Κοινωνίας των Εθνών.
  ΚΑΤΑΑΙΚ1 ΕΙΣ 8ΙΗΑΤ0Η
  ΤΙΝ ΦΟΗΕΟΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚ1Κ1
  ΑΘ«ΙΝΑΙ β Φεβρουάριον
  (*οΰ ^ άνταποκριτού μας).—
  Ληξάσης τής έν τω Κακουργι-
  οδιχείω διαδικασίας κατά των
  ατραγγαλεστών τού σωφέρ
  Σταυρακάκη, Νικολοπούλου
  κ«1 Νιτενιόγλου, εξεδόθη σή¬
  μερον ή απόφασις, δι' ής αμ¬
  φότεροι ούτοι κατεδικάοθησαν
  είς θάνατον.
  ΕΙ! ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗΝ
  ΕΠΙ Οϊ Ε ΙΙΕΣ ΧΙΟ Η
  ΑΘΗΝΑΙ β Φεβρουάριον
  (τού άνταποκριτού μας).—·
  Είς όλην την Άττικήν πίπτει
  σήμερον χιών. Ηροβλέπεται
  νέα κακοκαιρία.
  ΙΑΡΥΕΤΑΙ ΤΟ Τ1ΜΕΙΙΝ
  Α?ΦΑΑΙΣΕΟΣ ΛΙΛΛΣΚΑΑ8Ι
  ΑΘΗΝΑΙ β Φεβρουάριον
  (τού άνταποκριτού μας).—
  Απεφασίσθη υπό τής Κυβερ¬
  νήσεως ή ίδρυσις τοδ ταμείον
  άσφαλίσεως δημοδιδασκάλου.
  ΛΗΞΙαΡΧΙΚΑ
  Πρίς τά ληξιαρχιν,ά γρ&φεΤα τοθ Νβ
  μοθ Ηρακλείου απέστειλεν ή ΝομαρχΙα»
  χαχόπιν δι«χογΫ]ς χοθ υπουργείου Διχαιο
  βύϋης άνχίτυπα τβν συντβασομένων λη
  αρχ'χβν πράξεοβν μ| την ούοταθΐν ίπβα
  Ιιαφυλάχχιανται χβθτα, χαθ' Εοον λβγ«
  χ·ν ΒιιοχεριιΑν χί)ς έχτιιπώβιος ίεν
  ηρόχειται νά |χτυηε>θ·ο.ν Ιτιρα έ
  Τ·0 |ιον(