99141

Αριθμός τεύχους

3087

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

11/2/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ικβπιι νηαι
  ΑΙ » Φεβρον>
  τ*τιοκρΐτοδ μ
  ; ώρας ουδίμί»
  ι υπάρχη δι*
  υθα
  Νιμάγερ
  »α διενεργήβη
  ϊεϊσαν έρευναν.
  ίηγοΐ των ι
  ν εισέτι τάς
  χετικώς μέ την
  Εΐπολιτεύβεως εί;
  όν ζήτημα.
  ΜΕΡΙΗ» ΕΝΙΡϋΙ
  'ΙΣΙΗΝ ΤΙ!
  Ε«ι
  ι! Α ι ο
  νταποκριτού μ.κ).-
  νιζέλ*>ς συνηντήθη σή·
  >«α τού κ. 35οφο4λη
  χαΐ συνειργάσθη διά
  .νήν (σημερινήν) ί»»ρ·
  ργαβιών τής Βουλήν
  ΙΡΒίΕΙ! ΕΙΣ
  ί! ΙΜΕΡΙΚΙΗΙΗΙ
  ΜΑΙ Ο Φεβρον>»{Ί·
  ίνταποκριτοθ !*-*«>·""
  αγγέλλεται βί *ε*χ«·
  ν Χαγγάη Ι**»*
  ,οτε, των *»*»1
  «ν πεισμ·τωδώί «
  χώρων της·
  ν λιμέν* τής —".ν.,
  β» μοΙρ«έκ*εββ*Ρ»'
  «νίκων πολεμι*ών·
  ΙΗΟΥΗ «Ι»·!!!
  ΙΙΙΑ' ΔΙ»
  II
  ΑΝΟ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΜΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  , ΐδν
  Εχ»ι οχί
  ης τέχνης, χό οποίον
  ?«ου; κα»ά χον μέγαν
  '
  ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΤΤΟΓΡΑφΕΙ». ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΓ
  ΑΡΙβΜΟΣ ΤΗΛΕΦΟΝΟΥ 1β
  ΤΑ ΒΙΡΡΙΑ
  Επετεύχθη ή παράτασις τής
  προθεσμίας πρός χορήγησιν έ-
  κλογικών βιβλιαρίων, επί ίνα
  εισέτι δεκαπενθήμερον καΐ μέ-
  χρι τέλους τού τρέχ. μηνός.
  Είς κάθε άλλην περίστασιν τό
  ηράγμα δ έν θά εΖχε καΐ τόσο
  πολλήν σημασίαν. Άλλά διά
  την παρούσαν περίστασιν καΐ
  διά τόν τόπον μας ειδικώς τό
  ζήτημα των έκλογικών βιβλια
  ρίων καί σημασίαν έχει μεγά¬
  λην *αΙ βαρύτητος δέν στερεϊ
  ται-
  Εΐς δ' έκ των κυριωτέρων
  λόγων τής άναβιώαεως τού
  Χυλλόγου των Φιλελευθέρας
  καί τής αύτοηροσκλήσεως πρός
  δράσιν τού παλαιοΰ τού συμ-
  βοϋλίου ήτο καΐ αύτός. Διότι
  φιλελεύθεροι πολίται, έπανα-
  —αυόμενοι είς την κομματικήν
  μας ύπεροχήν άφηνον τό ζήτη
  μα την μίαν ημέραν, τό πάρη-
  μέλουν την άλλην καί κατ' αυ¬
  τόν τόν τρόπον παρήρχοντο αί
  ημέραι, Θά (Ιξηντλείτο δέ πιθα-
  νώτατα καί ή τελευταία παρά¬
  τασις χωρίς νά έχουν αποκτήση
  τα βςβλιάριά των.
  Άλλ' είνε επιτετραμμένον
  νά στερήται οίοσδήποτε πολί¬
  της το3 υψίστου των δικαΐωμά-
  των τού μόνον καί μόνον διά
  νά μην υποβληθή είς τάς απαι¬
  τουμένας ελαχίστας διατυπώ-
  σεις ή είς την απώλειαν χρόνου
  ολίγων δευτερολέπτων;
  Έύτυχώς ήρχισε ν' άποδίοε-
  ται ή πρέπουαα σημαβία είς τό
  ηράγμα καί οί ηροσερχ'μενοι
  όηως άηοκτήσουν διχαίωμα
  ψήφον ποκνούνται άπό τής μι-
  άς μέχρι τής άλλης ημέρας πε¬
  ρισσότερον.
  Είς την επελθούσαν δμω; με¬
  ταβολήν αντιλήψεων των μή
  τακτοποιημένων έκλογικώς πό
  λιτών καλόν θά ήτο νά έλθη 8-
  πίκουρος ό Σύλλογος,συνδρά-
  μων, βοηθών, παροτρύνων
  τούς φέλους είς τό έργον τού¬
  το. Άλλά δια τοιούτον έργον
  θά «χρειάζετο νά βοηθηθή ό
  Σύλλογος, νά τονώθη καί βνι-
  βχυθή. Θα έχρειάζετο δηλο¬
  νότι νά τόν συνδράμωμεν οί
  δυνάμενοι όπότε καί τό ζήτη¬
  μα των βιβλιαρίων θά ήτο άφ'
  έαυτοΰ λελνμένον. Αλλά καί
  ή ύπαρξις τοϋ Σύλλογον έξ
  ολοκλήρου νο/,τή....
  ΙΙΤΟΡΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ
  ~ΟΓ0ΗΗ_ΑΠΕΖΑΝαΝ
  ΈκΙ τδν 'Αστερουο'αιν δοέω? καί
  είς «ό μβιαίχμιον δύο δοίμοον, 8»δς
  φέαοντος ποός Ν. βΐς ΐό Λυβικόν Πβ-
  λαγος, καί έ έοου Βθδς Β δδηγοδνιος
  είς «ήν βύλ ιγημένη» Μίσσαοδν, εύρΙσ*ε-
  «αι 4 ίβοα Μονή των Άπεςανδν, «ι-
  μα>μβ»η Ιη' δ όμαιι 'ΑνιονΙου τού
  Μβγάλου.
  Ή Μονί) αΰιη ίΐνπι άρ ε«ά βρχαία,
  βιόιι βοιθμϊί βίον 500 ίτδν, ποοήΛ-
  βι δέ άπό μικοόν μονίδριον πανάο,χαι-
  ον, ι δ ινος οί πα*έρβς ποό 5 αΙώ»ων
  ϊΐναγκίίοβιισαν νά 8γ«α»αλβ(ψουν την
  σ*τ)ΐην χον, λότφ *βν ουΐνών ίιΐιδρε-
  μδν Βκ μέοονς χά» Μΐοα«ά.ν, Μαι να
  Χΐίοοσι »<ίν Μονήν 'Αιιβζανδν. Ή Μονή αυ««ι ίΐ« ίβθ* »«μ*·« *- ««ιμήιονάξΐας, «ά ο«ο.α »ί|ν ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΠΕΜΠΤΗ 11 ΦΕΒ)ΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΛΝΑΡΕΑΕ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ} ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 19ΐβ ΕΤΟΣ 17ον.- ΑΡΙΘ. ΦΥΛΑΟΥ 3.Μ7 "Εχβι !ρο'« δα ά" τοδ ΆνΙου Ίωΐίν- νου »οϋ Ποοδοόμον, χοϋ Άγίου Τού- φχνος, τ« Β ΆγΙου Άνιύιια, τοδ Άγί¬ ου Κυοήχου, τοΰ Άγίου Δή'ιιου, τού Άγίου Υαοοιλάμκου:, *οΰ 'ΑγΙου Παν λή τάν 99 ΆγΙων Πυτέοων ϋ Ι Δ «ών ίν Κοήϊ). ·οϋ ΆγΙου ΔνυηΙυ τοΰ 'Αοβοκπγίίου, «Γΰ Άγίου ΓεαιογΙ ου χοϋ Ιν Χ'φ, ιης Άγ(ας Π η ς ο τοδ Άγίου Μοδέστου, τοϋ Άγίου λά δ Τδ Ί Ι περΐ γενιχωτίρας ιυχοομΐας ϊεδίμίνοιι Βτι ή δϊίς βύτή ιΙ<ε οιιχνοοΊάβατοι. ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΝ. ΕΙ ε γνιοοιίν δτι έν Νεαπόλει δέν &κάρχιι ΝτΕριον δυνάμενον νά οχεγάαη ανέτως χό έχ·1 δφιατίμενον χαί ιύ^οκί μ»; λΐιτουργοθν ΌρφΐνοτροφιΤον αρρε¬ νων. Κ<χ'6ινι οχΐχινών ένΐργιΐβν τής κοινότητος Νεαπόλεως καιηρχΐοθτ) αχε διάγοαμμα τϋθ μέλλοντας νά άν»γερθΐ νέοϋ χτιρΕου, διερ χαί άπιστίλη άμέαιος ώ; ·;ό Ιζήτηαε ιΙ> ίυμόϊιον "ΥαουργεΙον
  Ή έά
  ά1 τα! ιοΰ
  μγ οιό» τ $
  'ΑγΙου '4ντ-*ίου ςροοβϊ δ Άοΐιβοβύς.
  Άσςραλδς ιΐναι αρχαιό εοον τής Σΐο-
  ης τ5ν Ί^αννί»οΐ». "Ε|βι 8» αιαυοόν
  ίέ Τ>μιον ΞύΙον καί χιχοουπμένον δα
  Λδς μέ άδάιπντας καί άΐλαυ; «ολυ
  τ'μου; λίθους. Καί άν,λα κβιμήλια 2χι>
  «δ βησαυοοφυλά<ιον χής Μονη;, «ο δηοΐα μ'ϋ διαφεΰγΓνν χαχά την σιιγ μην τπύτην. 'Ο Ναός βΐναι ύ χαί μέ λ^μποάν άγιογραφϊαν, τριαάοτυοος 8έ. Τό Ή /ουυ.8*ΒΪΌν, τό χαί δεοπόζαν κΊοιον «οδ Λλου τΙ<οδρμι<οϋ συγ "θοιήμαιο;, εΙ«αι τοιώοοφον οίκοδό- «ύιτβόσωκον χαί καλώς Ιιι- πλοιιίνον εν αυτώ δέ εύο,Ισκΐται χιί ή πλ;υσΙα ββλιοθή<η ιής Μοτ-ής. Ή θίσις επί νής οποίας κείται η Μονή τΰη είναι ?να μι«οόν δοοπέδι- όν, καλλιεογημένον έντατιχδς άπό τού; "Ιτέοας *ηί Μονη;. Όλόχληρος ή άγονος, ά' κυοιολε- κΐιχδ; φυτοζτοεΐ, τα δέ ιΐς διαφόρους τής Μονή; άποσ<άσΐις χατεσπηομέ- να χωο(α, Μιαμον, Άνΐισχάθΐ, Κςό- τος, "Αγ. Κύριλλος χ.λ.π. δφβίλουν ιήτ υΊυςξίν τ-ν Ιτ πλε(στοις, ιίς τό 8- (ΐ διατηοβΐιαι ή Μονή. Ή Μονή ύιήοξβ χαί ύηάοχβι διά ταυτα Ιχπολι<ιθ<ιχός «αοάγοον χαί κα- τίς δβινάς ήμεθα; ποδ ίιβοχθμεθα, «Ιναι δ «οοφ δόΐης των πινήιων ίχ ιδν κάτοικον, «δν πέοιξ χ~ο(α>ν< Κα«ά μέσον δοον άπασχολιϊ ή Μο¬ ί αΰιη τΊμβοησίας 30 ίογάτας, σιιί- ζει δέ βκτός τδν Ιογατδν, βοσχού; φ· λοξενουμέναυς, διαβάια;, ϊπα.ΐας, ήα.β· θηα(ως κατά μέσον δοον πλέον τδν 50 Είναι δλοφάνεοον ό9ιν πόσον συμ- βάλλει ή Μονή αύ,ή ιί; την ελάττωσιν τής χοιναονικής άθλιόϊη-.ος κ αί μέ πό¬ πη» αύ:απάονησιν &«αχουφ(ζει τούς κα ταφβύγοντας εί; την σιέγην τη?. Καί διά την Ισιοοι*ί,« τη; αξίαν καΐ διά τα ίιοά της χειμήΛισ, άίλά πρα>((·
  στα>ς διότι δςα κοινωνικάς κατά τοόπον
  «ιμδντι τού; Πατέοας καί τόν Ήγουμι-
  νον ού ή, Χ$)ύσίΐ«Θσν Μαοχάχην, 'Αο-
  χιμανοοίτην,
  δοαστήΌιον χαί
  β ανειειΐήοιατον,
  οί«οτόμθ', ηοέπιι ή
  Μονή οΰιη νά διατηοηθΐ, α.όμπ
  «αί νά ύηοσΐΒ&ιχβό δια να
  την άγαθαποιόν «π; δβάσ.ν.
  Αί δύο βπαοχ'αι Καινονρ.ου καί Πυο-
  γι-ιίοοης, τδν δ«οίω» χυοίως είναι
  χαί σέμνωμσ, δφβΐλουν μέ συστπματι-
  χήν χα αθόουβον ϊογααίαν να διαφω-
  χίσουν νήν Σ»β. Κνβ3ονυσιν «βοΙ ιής
  τική; ανάγκας χί)ς διαΐϊΐοτΐσΒως
  ιης Μονηί.
  Τουτο δέ «Ιναι κολύ ι ΰ «όλον !φ' 8-
  σονταΐκ ιήςΜο*ης άκοροέονία άγα-
  θα ιϊναι γνοοσχΑ χαί ιιέοαν τοϋ Νομόν
  Ηρακλείου.
  ΤΡΥΦΩΝ Χ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΪΙΟΥ
  ■Β«ιθβΜρτ|»ήί
  Σχολειό» Γόβτ*νος
  Ν Α ΔΙΟΡβΩΘΗ.
  'ϋ ηαρ% χά ίχθκοπωλεΤα «δριαχο-
  ;νη Δημοτιχή χρήνη άεέδη τελεκ-
  ;Ιως ά»ορμή έ»χ6νων διαμαρτϋριβν έχ
  μέροι/ς τα" <χιΐ κερΐοίχων κλΙ καταατη- μιχαρχδν. Καί χοθτο διότι τα Ιξ ίύ'ή; έχρέαντα υδχτα έλλι ψ τι : ΟΧαχος Βιι- χετιύΜβς. λιμνάζουν,ώιτε, ου* τοίς άλ¬ λοις νά δυοχεραίνουν θί,βαρβς χήνχυχλο φορίαν καχαλαμβίνονχα χαί αυτάς τάς είαοδουςτβν χαταοτημάτων. Ελπίζομεν δ πή α'μβδιΉ δημοτιχή θπηρισ!» πληρο φ·)ροιιμενη τό γιγονός θά σπεύση νίένερ γήιη δ,τι έκιβάλλεται: Ορόχει·» χαί περΐ φορολογονμένΜν πολιτβν 4λλ_ » ' η μ ργ Πίριθάλψ.ω.'. Ή έκχναφορά Βμνς χοθ οχ»δΊαγραμμχχος χιύ:οιι Ιγχικριμίνου κπθυσ»ρ»1 απδ ηολλβν μην6ν χκί βυνι- ν&; καί ή Ι'αρξις χβν ΐργαοιβν τού αναγ*αιβταιου χιύτβυ κπρίου δέν γΐνε- ται. Κρίνομεν τό ηρβγμι άδκϊΐο· λίγητον, αναμένομεν δέ Ϊ4» οί ά?- μόίιοΐ, πληροφορούμινοι την χα- θκχίρηα.ν, άξιώιουν χήν τταρ* χοθ 'ΥηουργιΙου ίπιοτοοφήν χοθ οχΐ&ιαγράμ- ματος διά νά αρχίση επί χέλους ή εχτι· λιοις χοθ Ιργοιι. ΚΑΙ ΤΟ ΙΔΙΚΟΝ ΜΑΣ. Καί επΐι^ΐ ό Αόγος πιρΐ Ό ,φ?ινο- έ ! Έ τροφείων, αναφέρομιν δτι κΐί έν Έ?% χλι'φ ή κατάστασις δίν ιίνι χαλυτίρα διδομίνου δ:ι χό ήΐη ατεγάζο. τό μας οίκημα ίέν είνε ;. Μανθάνομεν μχλιστ* 8:ι διά χήν εξοικονομηβιν χώρου χά δρφανά €3ΐο 6 άζονχβι», ιθ:α>ς ώιχε ή Βιαμονή
  των ι* αύ·φ νά άποβαίνη κιΐ ουχί α-ε·
  χος χυΐ ανθυγίΐινή. Ώ, γνωστόν δπό χοθ
  αοιδίμΐΐι ΚαλοχκιρινοΟ ήγοράοθη ή ί·
  λοτε χλινιχή Στεφανίίου ^α χρησιμεύαη
  ώ; ΌρφανοτροφεΤβν θηλέων. Διατί λοι-
  πϊν, έ ώ ίσον διάατημα παρήλθε, διν
  Ι π ν ε τιποτι διά την μιτοΕκησιν έχεΐ χοθ
  ΌρφανοτρεφιΙου μα(; Άλλά χαί χά
  Φίλχνθρωπιχά Ίδρύμαχα Καλοχκιρι-
  νβϋ τϋ ή;ο σκδκιμβν μεταξύ τ*ν . «ρβ
  των νά φρονχΐσουν δια^τήν έγχαχάαχααιν
  αυχήν την τόσον φιλανθρωπικόν χαί κοι·
  νωφϊ'ή σημασίχν έχουσαν. Είμεθα βε¬
  βαιοί δ* δτι πολύ περισαόΐερ^ν τώρκ θά
  μιληθοθν Χιλ ρυθμιοθ| χιλιιωΐιχώς χαί
  χο ζήττ,μχ τουτο.
  ΑΙ ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΚΛΟΓΑΙ.
  Λΐμ6ίν3ντε; αφορμήν απο χήν
  χθέ; δημοοιευθεΐσαν εγκύκλιον τής Ίΐ-
  ρδς Μητραπβλεω; διά χάς ένοριαχάς έ
  χλογάΓ, δπινθιιμΐζομιν χαί πάλιν χήν
  σ:βχρδτ.ητα χβν έχλογων χιύ:ων χαΐ ά¬
  πό ιχχληοιασιιχη"ς χαί βκό κοινωνική;
  άιτίψ>ως. Καί πιστεύαμεν Βχι τί κοινόν
  άτααων χβν ί«5ιαφερομίνων ένοριβν,
  θά θχλήση νά συντελέση, ουμφώνω;
  πρό; τ& έχτιθίμινα έν τή ανωτέρφ έγ-
  χυχλίφ χ:Ι τάς διδομένκς καρά τή; αρ¬
  μοδίας έκχλησιαστιχτ,ς άρχής συμπλη-
  ρωμαχικΐς ίδηγίας, ΰΐχι αί εκλογαί αυ¬
  ται νά γίνουν μέ Βσον «ό δυνατόν μιγκ-
  λυτέρκν τάξιν, νά προκύψη δέ πραγμα-
  χι Ιξ βδτβν Ινα δγιές χαί διάφορον χοθ
  «αριλθδνχβς χαθισώ(, μ4 χοϋς ένδεδειγ-
  μίνους πολίτας επί κεφαλής χβν ένορι-
  6/ χαί τής διαχειρίσεως χβν πιριβυοι-
  βν χων. ________
  ΡΟΜΑΙΊ'ΚΟ. "~~~~
  'Αηό οπαινΐγιιοΰ; σ^ναδέλφων «ινων
  τβν 'Αθηνβν μηνθανομιν δτι ή κατανά¬
  λωσις οτοφ.ϊεψώμ'ϊυ έν έν Αθήναις χιί-
  νιι νά άποχύχη ιυιιαβτιχας. ΚαΙ ξίρι
  τε γιαχ'; 'Αττλίύατατα διότι ή ΒιΒομένη
  πρός κατασκευήν χοθ περιφήμου
  Ο ΕΞΟ ΚΟΣΜΟΣ
  ψμ οταφΐς ιΙ«.άχ«τάλλι>λος «ρδί
  βρΑαιν χ>1 διά χτήντ, άχομη. Ρωμ,ου;
  βίβα.α μας είπαν άλλά 5« Ρ Θ
  μ ί
  ε!μ·.Θα πέρα γιά πέρα χαί είς τή * «ω?-
  έ λ '
  ρ
  γανΒμένη * -παραχαλβ-
  χ*ν εγχωρίων προϊίνχων Χαί φ «■«-
  νάλω^ν των επιτοπίως *σ?«λβς ίέν Θ
  «4 έπ'σιιυε χανεΐβ. Διν ΐ
  ΑΥΤΟΚΡ^ΤΩΡ ΘΕΟΣ
  Ό Χιροχΐτο τί,ς ΊοιηΜνΙετς
  Ό ανιοχοάτοο ττ)2 Ίαπανίας κατά
  ίού δποΐου ε/ινε δολθφονιχή άπόπειοα
  δέν χαιέχει την Ισχύν «όν άηό «ό Ια·
  πωνικόν σύντηγμα. Βασιλεύει δικαιώ-
  ματι γ»ννήα«-ς ΟΙ ΰπίχοοΐ τού πι-
  οιεύοην δτι χατάγεται άπό την θέαν
  χοδ Ηλίου χαί την Κάμι, θβΐους προ-
  γόνονς «όν, τί δκοΐοι Ιβασίλβυσαν ίη(-
  ους ειεί «ή; Ίαπηνίας. Δβν βασιλβΰει
  λοιπον χάοιτι θεόν, άλλά διόιι χαί αν-
  τός είνε Οεός. Κανείς νόμος 'έν «όν 8-
  κααε αύιοκοάτοο», διότι αΰιός είνε &
  νόμος χαί αυιός Ιχαροσαπεΐ την θέλη¬
  σιν «οδ «ράτους.
  Ό αϋτοχοάταιο Μιντζϋ απεφάσισε
  τό 1868, νά δώση. «Ις την ΊαπαινΙαν
  σύ»ταγμα. Αύΐό τό σύνταγμα 4 Ίαπη·
  νία δέν τό βζ,ήτΒΐ. Έξ Ιδία; αυτού 8η-
  λώσε~ς, χαί χάρις είς χάς κοοτοοπάς
  τοδ πο(γχηηος "Ιτο, δ αδτοχράχορ ά-
  πεφάσισβ νά δώση σύνταγμα εί: τόν
  λαόν «όν. Άλλά «ό σύίταγμα αύΐό δέν
  Ικοειεε κατ' ουδένα τρόπον νά μειώστι
  την χυοιαοχΐαν χον αύιοκοάτοςιος βκί
  «όν λαοΰ τού. Καί ε-σι την μέν Γεοου-
  σ(αν διοοίζβι δ οΰίοχοάταιρ, την δέ
  Βουλήν δ λιός διά γενιχης ψηφοφο-
  οίας. Τό ΰκουογιχόν συμβουλιον δέν
  είνε ΰκεύθυνον καοά μόνον ενώπιον
  τοδ αύτοχοάΐοοος. Τα διχαιώματα «τίς
  Βονλης καί Γβοουσία; ίχονν ειιοιοοιοθή
  διά νά άφήνουν βθιχτον χήν αυτοχρα-
  τοοιχήν Ιξονσίαν.
  Ό αύ;οχοά«α>ο βασΐζει την διαλογήν
  είς την άοχαιοτάτην ΙαπΦνικήν βίβλον
  <Χσιάν Κίγχ>, ηιοι «Β.βλος
  οΐκτου» ή δ ποία γοάφβι:
  -«'Ε«ιΐίος «ού ΰηηοετεΐ «ούς
  νεΐς χου μέ τιμάς δέν δβΐχνει άγεοτοχΐ-
  αν, εχβΐνος ποδ φέοβται ποός ανςοίις
  «ακεινατιχ&ς χινεΐται ώς βπαναστάτης,
  εχΐϊνος ποδ τού; μβταχειοΐζεισι ώ; Ι-
  σοος τού δέν θά δημιουογήση Βοιδας».
  Ό Χιροχίτο λοιπόν εμκνέει είς τόν
  λαόν τσν θρησχβντιχόν σεβασμόν, άλλ'
  ό'χι τρομοκρατίαν. ΟΙ δικασταί δύναν¬
  ται νά τιμοοονν, άλλ' δ οΰιοκοάταρ 6Α
  αποδώση δικαιοσύνην». Ο! πολιτιχοί
  μποροδν νά βαούνουν «όν λαόν με φό·
  ρους, άλλ' δ αύιοκοά«ο)θ θά «όν προ¬
  στατεύση.
  Όπιης είς δλονς τούς άναιολικούί
  λαού; οί πολιτιχοί χαί οί οτρα«ιδ«αι
  σκανίως διεγε'οονν ενθουσιασμόν λαϊ¬
  κόν είς την "Ιαπωνίαν. Ό λαός χούς
  θεαοεϊ ώ; χαχεργαοέονι χαί Ιχμεταλ-
  λβυτάς.
  Ό Χιροΐϊτο Ινεννήθη «ό 1901. Ποα
  τότοκος υιός «ου αύιοχοάΐοοος Γιοσι
  χΐτο, ζδντος «οδ άσθενοδς πατρός «ου
  ανέλαβε «ήν άνχιβασιλεΐαν. Ό πατέοας
  «όν «όν άνέθθΕψε μ) μεγάλην στρατιο·
  χιχήν αύστηαότητα. 'Αοισχεται Ιξαιοεχι
  κως εί; την φοτογραςρΐαν κινβζιχήν φι¬
  λολογίαν, ξΐφομαχΐαν, Ιππασΐαν χαΐγυ-
  μναστικην.
  Κατά τό 1921 επισκεφθή «ήνΓ Εν·
  θώπην την οποίαν περιηγήθη ίπί Ιξ
  μήνας. "Ητο ή πράίιη Φθθά χαχά «ήν
  οποίαν μέλος χ6.ς ανιοχρατοοινης οί-
  χογενεΐας έγχατέλβιηβ χήν Ίαπσνίαν.
  "Εκτοιβ Βιάφοοοι πρ(γχηπες την επε¬
  σκέφθησαν, μΐταξύ τδν οποίον χαί 6
  άδελφός χοδ αΰτοχοάτοοος πο(γχηψ
  Τσιτσιμποδ δ οποίος ηΛβε πέρυοι χαί
  είς «άς Αθήνας μέ «ήν σύσυγόν «ου.
  Είς χό Λονδίνον Ισχβιίαθυ με «όν
  ποίγχηπα τη; Ούαΐλας χαί τόσονϊξειί-
  μησε τόν χαοαχΐήοη τού ώσιε δταν Ι¬
  ίς την Ιαπωνίαν καί άνέλα-
  ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ.
  Έβτάλη καί εί; ημάς ή πε;1 Β;ε·
  φοκομιίου έπΐσχολή χαί περί χτ]ς σημιιβ-
  Θΐ(σης αταξία; είς γινβμέ ην παρά συμ-
  ιολΕτοιι δωρεάν άπιφύγομεν δέ χήν δη·
  μοΓ ίΐυσίν της μ· την έλπΐδχ τή"; άμεσον
  χαχχεποιήοιώς τη;.
  Πίθς άποχαχάοτασιν τβν πρκγμάτων
  όφείλιι μβς φοίνεται ή Διεύθυνσις χοθ
  ΒριφοκομεΙου νά άνβχοινώαη διά χοθ
  τύπου τί άχρφ»ς σιινίβη με την δωρεάν
  αδίήν χιθ χ. Ά3αν. Σφαχιανάχη. διόιι
  παρά χ&ότου χαί ή πρός ήμιϊ; αποστα¬
  λείσα—κ«1 μή δημοοιιυθιΐβι—Ιιτ,ι·
  γχηπα της ΟδοιλλΙας χαί ΙπλησΙαζε χαί
  συνοομΐλβι οίχειότατα μϊ «όν λαόν.
  "Οίαν αποθανόντος «οδ παιρός «όν,
  ανήλθεν είς χον θρόνον έλαβε χό 8'σμα
  «Σχόβα» «ό δποϊον ιίς «ήν γλδσσαν
  «ου σημαίνει: «Φώς χαί είοήνη». Ό
  Χιρ χίτο είνε πο'ύ δημοφΐλή;. ΟΙ Ίά·
  πονε(, διαφορετιιιά ά«ό τού; δΐλαυς
  άνατολιχονς λαονς, άγαπονν «ήν άηλό-
  τητα χαί δι' α««ό άγαποϋν «όν άφελή
  αύτοχοάτοςά των.
  Ώ, αΰΐονράτορ βεβαία είνε δΐιγώ-
  χεοον θεατός παρά δταν ή<ο διάδοΐος» Κανβΐς δέν δύναται άπ' βυθιΐας νά Α· ο,ίιιόν. Πάνιοιι μδνο| Ιι>
  ΑΝΟΡΘ--Ι-
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
  ΘΒΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- "Ομιλών
  Κινηματογοάφ ος.—Σήμβοον ή ήτηΐικη «οί
  αβονσα ταινία «Ή Τςόίκα» ή όχοία αφή
  κεν εποχήν δποο «οί άν έκαΐχθη.
  ΠΑΡΛΑΝ «ΑΠΟΛΛΩΝ». -'ΣΑαιοο
  οαι 5: 30 μ. μ. «αί 9: 30 μ
  μ. ιο ΊνβοτοιΐΒχικής ΰποθέσκος^όιιιΐοΰν
  Κινημαΐογοακιικόν σο,ιοτούργηιια «Μού^η
  Φβοβοάη (Μούβιτον)
  «θλύ μεικουσμέϊος εΐβι άποοοοφηθή
  «ό την οουιίναν της "ξ->υσία;. Σηκώ
  νβται σιάς 6 τό ποοοΐ Μ«τα ΐό λουτοό
  Εΐσέοπαι μβ την αύ'θ.ο^τβιοα» ε!
  «ήν αίθουσαν των «οοσβυχ&ν, οΊΐο»ι
  δέονιαι. Κ ιΐόπιν κοογιυαατίζιυν. Ό
  αντοκοάττοο έΊτιιια διαβάζη τάς ίφη
  μεοΐδας όχι μόνον «ή; Ίιπαινίας αλλά
  καί τάς ξένας.
  Πβοιά αοκπόν καιοδν αι τας ακοοά
  σεις των Ιπισύμα>». Τα ίηιήματα τα
  ΟΜ-ιΙα Ιξαιρβιιχας αγαηδ εΙτβ ή γβγο
  φ(α, ζωολοτΐα κ ιΐ βοιανιχή. "Εχει ιΐ
  χάάνάκτορι Ιο»αοιηοιον ιΐς ν5 δποΐ
  όν άσχολ ϊισι μέ τάς φυσικάς εΊιισιή
  ρας.
  Κατόκιν υκογοάφϊΐ διάφοοα ίγνοα
  93. Πολλάς ήμδοας ϊίνβ δηοχθΒθμένοι
  τα λάβη μέοοί «Ις ιβλβΐΑς θοι,σ (ΐυτικάι
  είς τού; ιάφους ·άν ποογόναιν τού κα'
  ν) εΐαοαχαλέσο διά τύν βύιυιίαν ΐοί
  λαοϋ τ0υ,
  Ό'»ΰν £.ύιο<οά«α)θ δέν ε"ΐβι ιΐόν Κατά «αν νόμον θά «όν διαδεχθή αδΐλφδς »ου Τθίτσιμιιοϋ, ε «ό; ά» αύιοιιαάΊειο.α,ε'σιφ χαΐ άονά πλίον τώ Ο», γβννιίση 8ν ιί^ν. Ό Τσιτοιμκο ■Ινβ λαοφιλέοτατσς διότι ΐδ^ίσαιαι 11 διαοκτϊ έκαφην μέ τόν λαόν. αχολουθε δέ την στάσιν την δκιΐΐτ ηκολούθει ι »ϋν αϋιοκοά «ο οίαν ή ο διάΐοχο;. ΠΡΟΚΗΡΓΞΙΣ Τί Γίβργίχβν Τ.μεϊβν Χινίβν προ χτ)ρ639ΐι πρόχειρον μ«.ιο?ο ιχον οιαγ» νιαμόν. οιχ την κατασκευήν κ»1 ίγκοιιά οταοιν έν Σϊύγ α Σιλ(νου 7 ΙλαιοοΊξτ μενβν έκ χαλϋ6ισιδτ)ροΟ ελάΐμιτο; ουν- ολικής χωρητικότητος 28 000 δχϋων Τί έργον πριϋττελογίοθί) είς 6ραχμ4 44,003. ~ ^, ΔιυτβΙ ώ; έργολίβοι άνεγνβρισμίνο τεχνίται αιδςρουργο'. '"' Έγγόηοις δραχ. 2,000. ' Ή δημ'-πρααια διεξαχθήσεται είς τ Γραφείον τοΟ ν.. Η^ϊιταμίνου τν}ς Γε ωργι*ίΚ Περιφερείας ΧχνΕνν την 13η ΦεβρουαριΌυ 1932 ήιιίρον Σ££β<τονκαΙ ιδίαν 12 π. μ —1 μ. μ. Διά πλείονας πληρςφορίας οί Ινδια· φιρέμενοι δύνανται νά άκοτε(ν«ντ* Μαθ' έ<άοΐην 11—1 ι!; τ4 Γραφεΐο Γραμιιατείας τής Γε»ργιχηΠεριφερεία Χ*νία>ν. *
  Χΐνία 8 Φ.δ^ουαρίοιι 1932
  : (Έχ τοθ Γ((0ργΐΝθθΤαμι'ου:Χιν(ων)
  ΟΜΙΛΩΝ
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΘΕΑΤΡΟΝ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Τ
  Κ
  Α
  Είναι τό άθάνατον έργο*
  τού ΤΣΕΧΩΦ.
  Μέ πρωταγωνιστάς την
  ΟΛΓΑΝ ΤΣΕΧΟΒΑ
  καΐ τόν
  ΦΟΝ ΣΛΕΤΟΒ
  Δι* την ταινίαν ταύτην κιριτ
  τιοιι Μειβι ρεκλάμαν οΐδβμενου δτι
  κροκειτκι κιρι έν ο; {ρνοο κου «·
  ΜβμηβμιλοΕν χιλι«δ« ΆβηνοιΤβι
  λοΟ «6 πβρηκβλβύβηοβν ΙηΙ έβδο-
  μ*ο«(.
  ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΙΣΟΡΤΣ
  Η Ζαη αογ Περνα
  ΠΕΜΠΤΗ
  II
  ΦΕ)ΒΡΙΟΥ
  βνβτβλή ηλίου 7.22 . δύβις 5.57
  ΔΥΣΦΗΜΗΣΕΙΣ
  Κΰαιοι, ά ια καμμιά φ^βά οάς εΐποννβ
  «γαϊβθΒθ» Ιέ* ΰ*ά||ΐπ καγέοας Ιόγας τα
  θυμώαχβ καΐ νά προσβληθή™, ΰίΐβυα ο πό
  (ό 15«ώ5«ς γαϊοαβΒΐ κου έΊνχι »ά Ιοέι χθές.
  Πάντα ΐίΐα τή» κ<λύ(Ββιι ίϊία διά τα ονμ- παβητικά ού<α τειρίποθσ, κοΐ την χβιρά· τεαη βιά τό έξ Ιααυ οβμπαθηιιχ) χαρ* δ· λα τα έλα*χώααιά τοβς ΙίκοΒα Άλλά ό μικθδς ούτος Μνκνος νοΐ5αΒελο(, είνε βΕ<- ομΐμητο* πΐράβειγμα έΕ«π»άϊος κιΐ εΐλι- «βινοΰς άτάπης, π.ϋ-*ξε5ήΐ··ν« (όσον έ«- Ψ3ααιι%ά, ώσ<ε μά τή* άλήθ^ια Αν έποό- μβιιο κανβΐς νό μνιάοχι μέ κίτι αλλο θό ή¬ το εύχαο'σ'ον *& χον μοιασπ... Ήτο υποζύγιον σομαο«μ«νο, δπεις ή πλειονότης ««ν δ>χόβων, βειιενο σέ κάποιο
  η·ΰ«ο, Αχό «δ μβπ(ο<ο> ό «αίς έπΐση; γΙ
  Βίποβες, πό ι έπερΐμινι ιό» κύριό» «ου,
  ποΰ 6εφοοτώνον«ας τςϋ; «ανεκΙΙις τον,
  ΐοΰς π«οιέφβΒ« ά<ά την σονοικΐαν. Είς ιό μα«αννό ά>τΙ«Β«οιια «ού κοο'ον
  *ον, δ νεαι ό; γαϊδΐβέλος ή}χΐ"ε «ά χορο-
  πηί(? άπδ χαρά νο ΰποιονθοοίίΐ] Ινα χαρ*
  μόσονο δαον βαΐ Ιβ.όιροκον δ,κί'ΐσμσ, μέ
  χον Ι·ιο «β°κο "ού ε»ος χαβονμενος οκύ·
  λσς θ4 ύπεδιχετο «όν κύ^ιό τού... Ή χαϊ-
  βεντική φανή «ού «βο'οο τοα τ,ΰίησβ τόν
  ένθονσιασμδ τού. 'Εκοννοϋσε τ' αύΐιό.
  τοο Ιπαιζε (ήν ού^ιί τογ, έ«ο1οκ3οτοϋσε
  άπδ ανυπομονησίαν. Όταν τέλος δ άφι»τι-
  •ιός τση (φθαοε ποντά άΊχισε *ό τό» ποι-
  ιοβΐά ίιανε τάχα δτι τόν βαγπάνει, τδν έ-
  «βοβανσε άπδ τα ροΰχα «αί εξεΐήλωνι μέ
  κ4θε Ινναΐδν τρόπον τή* χαρή τον. διά
  την έχανοδό τοα "ϊσιεοα δ τα ν δ άγνώμω»
  βίπονς λ·αθηο> έκανει ιοα, δ αικβδ; γσϊ
  διοέλος έκάλπασε γοαγό: παΐ ιύ;αριθ«ημ'-
  νος, εύτυχής άιδ τή* μοΐααν τοο καΐ ά-
  γνοοί* δΐι οί ανσο,αΒοι καβ' δλα ταυτα θα
  εΕακολοΒθοβν νό χρησιμοποιονν τό δνομα
  το« ώς βνοφημητικδν επίθετον,
  έ 'ΑΘ(ΐν«!ο(
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Φανββά; μβιοδθϊΐχής δηιΐο)σίας
  Ή Σχολιχή Έφορεία τβθ χωρίου
  Μκαδιβς Μονοφΐτα'ου δΐϊκηρύιτει βπ
  ιχθίτιι είς φανιραν μειοδοτιχήν δημ>
  κρααίαν την στί,ασιν τοθ μονοταξίου
  ϊιδα»τη?ίοϋ Μτα?ι3; ουμφΛνως τώ αχι-
  5ίφ καΐ τοίς λοιποί; Βροις, ιΓίΐνΐς ι Ε/αι
  κατατιθειμένοι ηαρά τί Ιφ^ρεία Μ
  δ Λ; χαϊ · ώ χ. ίιιυθυντή τοθ
  Άρκαλοχωρίου.
  Ή ίημοκραοία ΘΑ γΕ^η Ι* Μπαδιφ
  κχτα την 14ην τρέχοντος ΦεβρουαρΙΌυ
  ήμίραν Κυριακήν «λ! ώραν 10—12 π. μ.
  Διάν» γί^η τις δεκτός όριίλεινα κατα
  θίσς πρίηγουμίνως είς την Έφορείαν
  ώς εγγύησιν δραχμάς 500.
  Έν Μ«9ΐδι? τί 3 Φιβρουαρίου 1932
  1-3 Ή Έ»ορι(5τ
  ————_=___------------------------------
  —Γύρω άπό μίαν αντικατάστασιν
  Ή 'ΑμΒθΐκανική «όλις τού Γ«ο*»τ
  Ράπινκ, «ή; ΒολαβΙας Μίσαιγχ, τ) δ
  «οί* Ιλσ'χιαια ήιο γντοοιίΐ 2α>ς τα»03.Ι·
  γένβιο αΙφ»ιδία)ς διάσαμοζ είς Ολην
  τή» β308ΐοαμΒ0ΐχανιχί|ν διιοσιιονδίαν.
  Ό λόγος τίς οΐςρν.δίας αύ>ής ςρπμτι;,
  είνε τό γβγονός, δΐι η τεηκίΐ δ.ευ-
  θυνσιςιών σΐολείων τηςηόλβαις εσρβ
  ΐήν πεοίβΟΥα1* απόφασιν, οι»σ>ς ιι,
  'τάς αΐθιύοας τή; βιδασκαλίας άνΐιΧ_α-
  χασιηση *ά σχλτ,ρ,α ξύλινα θοανία των
  μιθαιών μέδ'βιαι χαιμαλακΑ ?83μαιι»α
  ά»ά<λινιοα. εΐδικοΰ τύπου. ΦΛαικά #1 ιάηίτρασις αυιή «οοχάλβσβ «άς δια- ' μαοτυο άς ιεολΐάιν ηαιέοαι», Ιδία»; δέ μιά; μβοίδος ιού διδαχτιχοϋ «ιοοσωτι· Ικου, Ισιυοιζομέιη-, οιιιά ζυλινα θοα- ' νΐα βηοοσιάιευαν τα παιδία άιο τη» μ3λθ^ιιόιι1τα1 νό» ΰτνον παί τάς χά» κάς σιίψβις. Άιι~αντ(ας δμσος οί νια· «ΟΐσταΙ ί« των χαθηγϊΐτων ϋ«οσιη· θίζουν διι τα δνβτα άνάχλιντρα θά συν τβλέσουν ιΐς την αΰΐησιν »ή; Ιπιμβλβί άς τβν μαθίΐιδν, ϊ*ισχύονια την ποο σοχή» ττον, χαϊ ςρυσικά την δβ αύιή» ά«αψ.» συμμΒίίζονιαι καί παιδία. —Τα μαλλιά τής ήθοποιοΰ. Είς ιό Δ3υβλϊ»ον ή ή^οιιοιό: Πά «ΟΐχΙα Μαχμίλλα Ιπέΐυχβ πρό έίδομά δος διχαστικήν άιιοζημΐωσιν Ιξ 65 001 δοχ· είς βάοος τού κιυοέος ·τΐί· 6 ο ποίος διά κακή; βαφή{ αβτέβ "ΐλβ τ τόν μαλΐιάν της ιί;...μπλ8·μα ΑΙΤΟ1ΙΙΊ'ΛΤΚΕιΑΑΙΟ!Λ.Ε. ΙΛΙΙΙΙΙΙ ΕΟΙΙΜΙΛΙΙΙΑΙΛΙΙΗΡΚΕΙ1 Τό πολυτβλίσιατον ιαχύιατον θαλα μηγόν ΜΑΙΡΗ ΑΙ. αναχαιοβΐ έκαστον Το'την 7 μ. μ. κατ' ίύθβΐ αν διά Πβιοαιά, Χίον, Μυτιλήντιν. Τό θαλαμηγόν 6)η «ιΟΝΙΟΝ» άναχαοεΐ έκάστι,ν Τοίιην έσηέρας διά Ρέθυμνον, Χανιά, Πβιραιά, Βόλον, Θβσσολονίκιςιν, ΥΙΟΙ Δ. ΙΓΓΛΕΣΗ Α.Ε- ΑΤΜΟΠΛΟΊΆ ΣΑΜΟΥ Κάθβ ΚΥΡΙΑΚΗ «οο,ί ιό ΰπέοο- ΐον θαλαμηγόν: «ΑΛΜΠΕΡΤΑ» Ταΐύιυιος 19 Μιλλίων. Διά Ρέθυ¬ μνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ.. "Αφιξις Π«- ά ΐαράγματα Διυτέοας. Ποακτορβΐον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τηλέφ. Νο 61. οέν. Πράγμαιι ώ; αββδβίχθη, τα Ιλαλλ τής ώυαίας ήίοιτοιοΰ ήσα» άιΐικ χατάλβυκα. Μβιά τό λοΰαιμον δμως ΰ «ό τοϋ «αυο^ω; της Εγιναν αοχικδι χιτριταιεά κιΐ χαιόιιν βθύ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Ό Σύλλογοί άναχήβον «αί ΘηματωνΠο λέμον Νομοΰ Ήβακλείου άπενθύνιι ^ τού; άΐβλφονς ά»απήοοΐ)ς Νομέιν κλείου-Λασηθίου ό&ΐλφιχδν χαιριτιαμόν. Ποοσκαλεϊ *έ ά εαΕαπαντας δκας χισιοί (Ι; «ά Ββινώς κληκόμινα σημφίριντα ΐήι άναπηΒΐκήί (·■>£ τάξβω; ΠΒοσέλθωσι έν Ή
  'ρακλείφ %ί 21 Φιβοουΐβίον έ. ι. ήμέ
  Ιοαν Κνο'θΗήν ΜαΙ ώριν Π Βρνΐοήν έ
  τφ Γβαφβΐω τοϋ Συλλόγαο (πιβΐβολον Νο
  μαρχΐα;) ΐ>α έν σώματι μεταβάμεν ε* τφ
  τόπω τ·» συ«βΒβΐ(έν ΗαΙ ουβπενθέιμπ
  κ'βί *Πί τηοηιίος οτίσβαις ή< 9196*11 να λάβωμεν κκόκιν τής κατογελάσιου ίμπακτιχής οτάσεω; τοϋ έν Αθήναις Τα μείου θυμάιων πρΟΕ ήμά: τοϋς αναπήαον ΉοβκλιΙοΐ)—ΛασηβίοΓ, ΙμΒοηθμ έν«ο*ε»*ατα ποός «ήν Σ)»ήν Κιβέρνησΐ' κοΐ τή» Α. Ε. Γενικόν Διοικητήν Κρήτης. '£κφΒθαωμ«ν ϊέ την έχτληξιν «αί θλίψ μας κβδς τοΰς κ.κ. Βινλβντσς καί Γερόν σιαστός άμφατέβων τείν Νομών Ήρακλεί όν—Λασηβίιο βιό την χλιαοόν σ<ασιν τη άν διιέντιλή άφανιίαν την μχβοστά σιι έπβίγοντα [ητήματα μας>
  Άπό την συγκένταηοι οϋιή 6ε» α
  νό λείψο κανιΐς άνάπηοσς γιατΐ είναι τ
  (Βίον οάν νά διώχνΐ] ιδ ψοβμΐ τού «αί «δ
  ψαμΐ τή; οΙκιγε>βίας τον.
  Έν Ηβο»λ»ίω τή 8 Φίβραναβίου 1932
  'ϋ Ποόεββος
  Γινρν- Οχλαοβινβς
  Ό Γεν. Γβαμμαιεύ;
  Ίδβμ. Μβρκοιιοιιλος
  ΠΑΡΟΡΑΜΑ
  Είς «δ Βημοσιειιθέν έν τφ ύ«' άριθμ
  3085 έ. Ι. φύΛφ «ής 1φημεβ(0ο( α'ΑνόαΟαι
  σις» ύκδ χοονο>. 4 Φ.-ββοναρΙον 1912 χρό-
  γραμμα Μλειστηβ'αομού Γιεβογίοβ Χ. Λια-
  πάιιη εσφαλμένως ανεγράφη έν τα Οημοοι-
  εύσει »αύ«ΐ) κοΐ είς «όν «εταα«ον στΐχον
  ούιής ώ: επίθετον «ού ποήτον «ών ό^ειλΐ-
  τεϊν «Άγλισάκη» άν«1 τού ειοαγμιιιικοϋ
  «Άγγπλιλάκη» καί χαχά «ούιο βιθΒθονται
  ή Ιημοοίεοσις αΰ<η. ΉβάΗλιιον «ό 10 Φιβαο«αβ(ον 1932 Ό βληβείούοιος Βικηγόοοβ «οί εχισπεύ βοντος. Ν. Γ. Κιφκλβνικννπς εε~ε^3ΕΟ^^ε^^ν5ΒΗΕ583Ε 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΦΙΕΕΙΕ.—Ληξάσης «ής έκπαι!ινιιιήί τον αδείας επανήλθεν έκ Βιέννης δ -νμα. τιολδγος Ιί'ρδς *· Κβνστ. Κοκ«ι*ά«ης ,,.. κοθετηθεΐς ώ; ληιμβληιής τοϋ «Εΰανγΐλι. σμοί» είς τδ Σανατόο'ον «ής ΠάΒνη9ος. ΘΑΝ ΤΟΙ·—' Απίθαν· καΐ εκηβιύβΐ) ποδ ήΐΑΒΒ—ν έν Νεαηόίϊΐ δ Δτιμήιβιος Κοκκΐνης έκ τώ* Βραοάν«οον ά«ανιοι«ν καιά «ήν τβλβνταίαν έπαναα«ατικήν πΒΙ δαν τή: Κοήτηβ »«α1 ι14ί ιοί ν»εγάλο» ά γοϋ «ών ίπ»νπσ:άσβων κακετάν-Κ νη. Τοϋς ο!κι(οης «ου μβ«3βτάν«οβ σβ πούμεθα θβμε·Ε ί>ρω ατήν πόλι μας,
  —Λιοχιδα χάλιν χθές.
  —Καί άθβόα έίοΒος «Αν ήλιοχαοΑν ΐΐ;
  «ό «ροσήνια ««ν πεζοΒβομΙοβν καί «Μγ
  ύπαιθοίω* κίνΐρω».
  — Έ» πίσπ ηεοιπτώσβι τδ κβνο ύφίσια·
  «αι ψ ΑούισΐΜθ καΐ Βιαπιοασΐικό.
  —Διατβέχομβν βλέππΐβ την περίοδον τής
  τήϊεως τείν χιόνοον.
  —Τό Παιριοοτικόν Ϊ5β«μα ΠΒοατασΙας τον
  καιΐιον.
  —Ποοαναγγέλλβι «μορφοοτιιιάς» Ομιλ'ας
  κυρίαν κιΐ κυβ'ων Ιπίχηΐίς κατεοχομΐνειν
  έξ Αθηνών βίς «ός επαρχίας.
  —Καλή βιβαίως ή φρονΐί; «ου Πατοια·
  τικοϋ Ιδί)τ)ματος άλλ' άν δέ» άπαιώμεθα
  ύ«άρχουν καΐ ένΐαίθα Βιαλβζίαι.
  —Δονάμε»οι νά μάς μορφώοοον είτε " {«|
  «ής χ||οσ«ισίαί «ού παιΐιού ιίΐε επί άλλον
  τινος οΐινΐήκοΐι κοινωνικον Εητήματος.
  -ΤΙ λέ·β;
  —ΟΙ πληθβσμοΐ «ής ύπαίθβοη έΕβκΐλον-
  θϋΰν νΐ χ·Β·Υβ<·φουν «ό Βεινά «ην έκ «ής τελευταίας κακακαΐ|)[ας. —Καί νά ζηιοϋν χορήγησιν βοηθημά««εν. — Τοιαύιας άναφορός άπ<σιε·λαν «ελεν- «α(ω: αί καινόιητες Κοάσι χ Ι Λαβανΐον. — Ύβοθέιομε» δέ διι θά ήιο εύκιαΐο* νά «αί έΛάμΡανον ύπ' όψιν ι,Ιά^μόΒιοι. —Έφ' δσαν καί οί κρ>ϋκοΙΙογισμρΙ τβν
  κοιτοτήΐαν τούτην βέν είνε άνθηβιί αιά γά
  άνιαποκίΐθοϋν έ» «Μν ενόντων είς «Ας α·
  ναφοέντα ποοβλήματσ.
  —Ό; έζήίηοαν η^δ ήμιβ&ν οί ΆαχβΙ
  μας.
  —Κάμχοαοι οί κ;ηΡωτο1 «ου Να««ικα«
  τε»* πεβιφβςενΑν Ήαα«λε(οα—Λααηθίοα.
  —Καί ελπίζομεν δλοι ά£ιοι Βιά το
  ΙνΒυμα «ου ναν«οι>.
  —Ποΰ πρΐσδίδει καποιο κλιονέπιιιμα εΙ(
  «ή» ίκυΙή^Μΐσιν «ειν σΐρατιωΐικεΐν ύϋυ·
  ή
  εήσβων.
  — «Ναοτάκια» γοο «ά χαι&ια μεθαύβιον-
  κτνποκάΒΒια δηλ. γιά ώαιομένα θηλνκά.
  —Καί μάλισΐα την κΰλετεαν κβν θά ύ-
  ή
  βιτήσανν....
  — Πολλα γοάφονται «ελενταίνς βιά »ί|ν
  ανάγκην «ής ΙΒρύσεως κτηνο*||οφι«ο« ο«αβ·
  μοΰ ΗΒακλκίον.
  —Έν τφ μβτοΕυ τί γίνεται ή κττ]νοτβο·
  φΐα είς την ϋπαιθοον χώβατ!
  —Διότι, ώς μανθάνομβν, *Ηιός «ής επι-
  βρομής «ής τελεο«Β(ας χιονιάς μαατί(εται
  καί «πό (ωακόαων.
  —Είς «ήν αβητεύουσαν οί κηλη«α! αν-
  γε»ν ύπΒχοεώθιισαν νά έφοΒιααθαύν μ!ε(·
  βιχ)( λ«χν(ιΐς.
  -Διά τίι* έΕακο'βοαοιν «ής ννκότηιος
  «Μν αύγιεν.
  —Τα παΒο«σιάζοντα έσηβ;>ιχάς άλλαι··
  σεις ου/ά δέ* θά έπτίθινται κΒός ■άλησιν
  μετά τκν άλλην.
  —"Αλλά «ά σφοαγΐςωνται βι* άνε{ιτή-
  λου μελύνης μέ ,66 λί6,ιβ «β»,,,^,^
  πρδς β,ιαοιν».
  —Νά «Ικούμιν-δτι «δ μέτρον εΐν.....κη-
  λυτέλεια 44ώ-δπου κόΐποιε τα κλοτΐβια ού·
  γά είνε είς ήμεοησίαν διθτοξι.;
  -Μολονότι άΗβιβοκληΒΜνονται υπο τώ»
  άνυπόπκβν καταναλητε·^;
  ΛΓ Η» ^βο·«» »«·'« >«ΒοΡ»λλει ά «ό ηοο·
  χθέί τδ ΘΙατρον Ποβλοκιίκη.
  — ΕΛϊναλαμβίνομβν διι ώς ΙβΥον αωα·
  σικδν «μέ θέση» -μ» οκηνοβΐσίαν, πλο.ϋ»
  κ.Ιμουσικίίν-γβμάιι,ν άκδ «ήν ύ*εββό·
  β·ιον μυστικοπάθειαν.—
  —Ε1ν· άληθινδ άοιοΐούΒγηιια.
  ι~? ", σύ*ββ(ης «»θ"β*ς ΤσΙστοΐΗ)) εΙ{
  «ήν ό «οίαν επί ΝΑ<αν ςτογβοφίζονιβι λ·· πτομεοβιακώς Β( άϊβότε8οι ίστβς ««ν «ΰκβεν τβεν Ντοστογιές—«η. ""'*"' εύι·8ΐιΒ(β σημεκήνομεν διι «δ ·έ· αΐοον Ποκλακακπ ίιοιμβζει καί ίγκαβιοιά λίαν προσεχώς οίστημα βιομάνοεβις. — Ικανόν νά έίονΟηβκννυ καβε ψϊχοί ■ν ττα αιθούση «ού θεάτΒον. -Ή «μετίβλητότας» «ού κα.0ού βΐν βίψεν ι,ΰΗ άπδ «ήν χθεσινήν αιθαΐαν. —1ά αύννεφα ειΟΗ-χόΐε «σκ(ε{ον τί» Εεεοβδττιν ήλιον. —Κοΐ έδημιοίργουν βναμενεΐς ΚΒθβλέ- ψ«ις Βιά τάς «εααιτέΒοι βιαθέσος τοϋ Κον «σοφλέΙΙαβο· β ρΒιρ ΔΙ4ΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ Ά». Ζαφ·ιΒ(οβ Α IV ΑΧΩΡΗΣΈΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΐΩΐν «Λ ΚΩΝ» έΜάστον ΤΕΤΑΡΤΗΝ 7 μ. μ. κατ' εΜεΙαν Βιά Πειραια—ΧαλκΙ· δα— ΑΙδυφόν-.Βόλον- Θεσσα1ον1«ν. ΦΩΚΙΩΜ Σάββατο» 11 «. μ. Ρέθμυμνον, Χατιο, Πειραια. ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡ Μετύχηοεν έν τ!) «0$ ΜαλεβυζΙ- ου Μ«1 οεχεταη έν τή Οολυκλινιχο ΗρακλεΙ·» μ«0' έχάαταν 10-12 καΙ έν τί Μλινικυ κ. Πρινικνάχκ. ΕΠ1ΕΚΕΥΑ2 ήνγυημέ»«ί, ιιέ έ· ΩΡΟΛΟΠΩΗ Ιποφχλισμεν. ί&κοτε· λίομοιτβτ άνβλκμβιχνιι β εΐβικές τιχνί· της ΐΜβνναβ Μ. ΜπτκκΓί, ερν·(βμινβ( ε({ τέ· καρά τβ Σβτνδριβάνι νίβν Χρνοβ- χββιβν Χτ. ΆτββιλθτΗΐι. Έιιίοης χχμνιι ήγν»ηυίνεΐ( βιβρββ· σα« νρειφβμηχαν&ν η«νν«ς οβ»τΑμβΤ«<, χιλιομετρικόν ρνβμιβτιιρεεν μΑ.λ. «««· τ«οκ«υάζει β' επί «λίβν νν·λι* Μ ··λ·νι#» χλιομετρι τ«οκ«υάζει
  Ω^ς
  «όο,ον ,ής Παβν
  Νηιι61.1 ' ·
  «ν *κΙτ,».ς ^
  «άς *καοζ(ας.
  ■ί ή φοοντι; χον
  β "λ*1 δ, δέ,
  ΙισΙΒξ,.,
  μάς μο0φ
  ι·,0«
  Μ τής ύ«βίββοβ έ5
  βαφουν ιά Β.ι,Λε» έ
  «ακοκαιρ,Ιας. "
  οί» ϊοβήγηοι,
  ά
  η«« Κοάσι
  έ
  ? β;ο»οΥ«μο» τε,
  ····.·· ■Ι..ά,·,Βα Μ ^
  έ« τ«ν ενόντων ιΐς ,4: ι
  Ιλήματο. 5 *'
  οί κηρα,τοΐ «ο» Νβ«ιμ«
  »ν ■ΗθΒβλείοβΛβί
  Λβοτιβί
  ζομπν δλοι Αξιοί (ιά
  Ο
  ΜΒιι ■ 5*οιο ημ
  ιν «■* στρατιωτικόν υ»»
  ι» γόβ «ό χαι&ιο μεβαύμοι-
  ιηλ. γιό ωρισμένα «ηΐικά.
  «■ ««εν κόλβνν ε»« Ν {.
  •φονται «ιλινταΐας βιο φ
  >β*σ«α>ς ιπη—ΤΒοφΜΜ οκ«< *. ειοξΰ «1 γίνεται ή πτηνοΗΐι- χαιθρον χώραν; μανθάνομεν, εκιό( «■,( Αη, 1·ο(·(αβ χιονιάς μβηΙ[ιηι όοεεν. «εκεύουσιν οί κ»λτ|κ1ϊί· )ι)σαν να ίφο&ιασθονν μΐιΐ· 4|εκο'β»οιν τής •σιάζονια έσω β3ΐχ4{ άΐΐοιί1 Θό έπΐΙθιντΒΐ ΠΒΟςπθΙηοη λα>ν.
  α σφρετγΙίιβντΒΐ Βι' ί«|ιιί
  μ* «άς λε£*ιβ ■*!·*■♦»*>
  α·ν διι «6 μέιοον είνε.... *·
  -δπου Μ&ποιε »ο «Αοίβιαι»·
  μεΒησΙα» διάιοξκ;
  ά«ριβοχληρ*νοττ»ι «»*
  • εανειλεεΐέέι;
  ,.α» αι υ κοοβαλλει «Μ Φ1
  ριιν ΠοαΙΐαΒαπη.
  ιμβίνομεν 6(ΐ ώς Ιβτ»» ~
  ΐι>» —μΙ σκη»ο·»οιβ». «Μ™
  -γεμάίιΐν ά«6 ΐ»Ι« *■*■
  ιειάθβιαν.—
  Αινό
  β.σ.ς
  .1 «λέον Ενβ^
  Ι οί ά»βότββοι Ιβ·6
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΕΥΝΔΡΟΜΑΙ ,.
  Έξωτβοιχοϋ Ιτησία Δολλάρια 10.
  Άη«σι «Ι ά«βδιίξιις ίρομδν κ«1
  δημβοι«ύσ»«ν φέρουσι άπ«ρβιτπτ*ις την
  τβθ Διευθυντού κ«1 Ιδιο
  «Άνβρβώβΐ»ς».
  'Ηρακλειον 11 Φββ?ουααίου 1932
  ΕΙΝΕ αύΐόχρημα οίκΐραί αί κρί
  βιις καί έπικοίοτβις επί των
  «ΐροχθισινών άνακσινώσεων τού κ.
  ΙΖοωθυπσυογού ύιό των πβοισσσ-
  τέοων έκ των αντιπολιτευομένων έ·
  δν. Έννοβίιαι όιι ή πολλή
  άφσβ9 τόν κίτρινον τύπον.
  ιίναι έκεΐνος όστις προσπα
  θιϊ διά τβόπαν έξαιββτικώς άνηθί*
  κων καί συκοφανιικών νά άμαυοώ
  08 καί νά συσκοτίσπ τα όσα δ κ.
  Βινιζέλος έκέιυχεν έν —νβώπΒ.
  Άλλ' είνε τόσο κεπ) ή έπιχειρημα-
  ιολογία τού ώσιε νά γίνιται νοηιή
  άμέσως καί άπό τόν τελευταίον ά
  ναγνώσΐπν όστις άπό αυτήν κραΐεί-
  μόνον την έφευρειικόιηια των
  γοαφόντωΐ' είς υβρείς καί «χόλπα»
  άγοβΒίας μορφάς.
  ΚΥΡΙΩΣή άνιιπολί.ευσις πβι-
  βάιαι νά περιλάβη τό σύνο¬
  λον των επιτευχθέντων ύιτό τού κ.
  Βενιζέλου έν Εύρώπο είς ένα «εάν»
  καί «θα» σχειιζόμβνσν πάντστ· μέ
  τφν έκθεσιν τού κ. Νιμάγιεβ ήν
  μάλιστα πσλλοί πρσεξοφλσύν ώς
  δυσμενή 9 την θέτουν επί τάπητος
  ώς γιγοψός 9 0ά δυνόμβνον νά
  πραγμαΐσπσιηθ0 ί) ώς πραγματσ·
  •τοισύμβνον καί θείον ταυτοχρόνως
  την Έλλάδα υπό χρεωκοπίαν/
  Άλλ'είνε έκτός πάση; αμφισβη¬
  τήσεως ότι είιε οΐ7ΐω διαστρίφουν
  θά γεγονόια εΓτε διαφοοετικά οί
  όρθβσγοάφοι, δέν καιωρθώνσυν νά
  μάς είπουν τί ακριβώς δέν έτέΐυχε
  έν Εύρώην ο κ. Βενιζέλος καί
  ποΐοι είνε οί «δυσοίωνοι δροι» υ¬
  πό τούς όποίρυς τυχόν τό έπέιυ
  χι! Διόιι ύπάρχει είς «ά έν λόγτρ
  σχόλια καί ή τελευταία αύιή «δι
  διατύπωσις.
  Χ ΘΕΣ θά #ρχιζσν αί εργασίαι
  τής Ββνλής, ο κ. Βενιζέλος
  δέ θα ωμίλει επί «ών εξωτερικών
  (ηΐυμάιων. Έν »φ με«αξύ οί άρ
  χηγοϊ τής άντιπολιτεύστως άκόμη
  νά Ναθσρίσουν «ήν στάσιν »ων.
  Άναμένονν ά~οαγε καί «άς δηλώσεις
  «ού κ. Βενιζέλον έν «0 Βονλχ7;Άλ-
  λά καί αύιαί ασφαλώς είνε βέβαιον
  όιι θά περισΐβαφούν είς δία καί
  αί προχθεσιναί «ου άνακοοώσεις, άλ
  λάκαΐθά τύχουν «ής έμπισιοσύνηςό
  λσκλήοσυιού χοινσβσυλβυτιχσύ κό
  σμόν. Ένφ οί πολιτικαί άοχηγοΐ θά
  συσκέπτωνιαι άπόμη χαί δέν θά
  ευρίσκουν ίσως διέξοδον..·.
  Θ Α ΓΙΝΟΥΝ χαΐ άλλαι ..
  πρασίαι διά «ό έλσιον. Έ
  άηόφασις οΰιη σχε«ίζε«αι ύποθέτο-
  μιν μέ «άς διαμαρτυρίας «ών έλαισ
  παραγωγόν. Πιστεύομεν δέ διι <ιι «ήν συνέχισιν «ών δν/μοπβασιών θά Να«σβθα>θ0 νά άγσραοθ# «ό έλαι-
  όν των. Διόιι άς μι) λπσμονούμβν δ·
  «ι οί έλαισπαοαγωνοί είνε μέχρι τής
  σ«γ«0ί οί άδικημένοι» έ» ώ υπέρ
  αυτών κυρίοις απέβλεψεν ό «ελευ·
  «αϊος νόμος περί προσ«ασίας «ού
  ελαίου.
  ΓΙΛΗΡΟΦΟΡΟΓΛΙΈΘΑ δ«· ή
  *■ * 'Λγρσ«ιχι} Τραπέζα φοονιίζε.
  διά «ήν ίδρυσιν «Υγεισνσμικών αν
  νειαιρισμών». Οί σννειαιρισμοί ου
  ιοιθα ίδούωνται είς «ά πλέον άπσ·
  μεμακρυσμένα οημιΖα «ών έπαρχι-
  ών, θά χρησιμεύσνν δέ δηοας άν«ί
  μικβας έτησίας καταβολάς έξασφα·
  λίζουνείς «άς περιφερείας »ων ία·
  «βόν καί φάρμακα. Έ καινοιομία
  αυτή είνε έξαιρετικώς φιλαγροϊΐκή,
  καθ* ήν σ«ινμήν μάλισια «ούς
  άγρσιεκβύς πλυθυσμούς μοσ»/ζει
  4 έλονοσία καί αί έπιόημι
  Ναΐ νόσσι καί μάλιστα ώς αν
  νέβη τελευταίως έξω καί «06 στοι-
  χειώβους άκόμη ύγειονομικής επι·
  βλέψεως.
  ΚΟΙΝΩΝΙΑ «ών Εθνών με·
  λιτφ διεθνβ μέ«ρα κα«ά «ής
  διαδόσεως ψευδών είδήσεων. Η
  πληροφσρία . έρχεται έπικαίρως μΐ
  «ήν πανηγυρικήν άθώωσιν «ής « Λ
  Νροπόλεωι» κα«απον«ίβασαν ώς
  γνωστόν πρό μηνών «όν «^Γ
  Καί Ιρωιάιαι ποία ίιεθνβ
  «ά ίσχβσονν, έν '-λλάδι «ούλάχι
  ν, καθ #ι
  Η
  ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜ ΕΚΟΥΣΙΟΥ
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
  Τό ΉγουαινοσυμβούΛιον «ής ΊβοΟς
  Μονή; Παληινϋ; εν τί ίπαριϊα Μ ι
  *εβυ:ΐου. Λαβον ύπ' δψβι τό ύι»' άο»θ
  66)41 «ής 8 ος Φεβοουαοίου 1932 Ιγ
  ΥΟΐφον «3ΰ Όύγανίσιιοϋ Δ'.οικήσεης
  Μονας»ηοιακτι; ιιβοιουσΐας Νομοΰ Ή-
  οαχλβΐου δι' ού γναιοίζβι ημίν δ«ι τό
  Κ. Ε. Σ. Κοή«πς έν ΐή συνιδοϊα αύ·
  «ου «ής4ην ΦββοουιοΙ'υ 1932 ίνέ«οι-
  νβ την βχποί-σιν »οΰ χα«-(έοοα κβο-
  γρΐφομένου άκινήιου χ«ήμα«ος «3ς *Ι·
  ΒΒά: Μονής Παληανης, 1<ι1θησιν (Ις δυμόσιον ίκοΰσνον ιχλβισΐηοιαομον |«· ηοιήΐΒυςτό Ιιεό,ιβνον άχϊντ,τον κτήμΐα κΒΐιιβνον είς θίσιν Σφίπα της χτυματι- «τΐς πΒθιφεοβΙας Τόκ-ΆλτΙ «ου Δη^ου χαί ΕίοτινοΛιιιεΙου ΉοαχλβΙου, ίοημαμ ιτίοιι 3 πεοΐπου Ιογαιά}» συνοοβυοαί- νης κτήμασ* χλΐ)οονόμα)» Άοισιέας Χιι θέιη. Ό "λ·ιο«οοιασμός «ου κιήματο; ιούΐου νβνήσβιαι ύιΐό «ού; Ι'.«ϊς δοους 1) Π}ώιη ποοσφοοά δρΐζειαι δοχ 4,000. 2) Διά νά γίνη «ις δβκτός ώ; χλβιο δαιης &6ον νά Ναταθέση Ιτώκιον «ου ένβογοΰνιος «ό» πλβισΐηαιασμόν Σνμβο λαιογοάφου γραμμάτιον £μφ^ΐ»ον δτι ηοοϊατέβ ιλβ ώ; «αοάβολον εί; τίνα Τοάηιζαν, ή «αί μβΐοητά είς «όν Συμ βολαιογοάφον τό 1)10 τή; δτωΐέοα) ηοώτος «οοσφοοά;. 3) 'Η κατακύοωσις γΒνήσβΐαι 8π' δ νόματι «ου τΕίευιαίου ύπΒβθβματιστοϋ άλλ' άκυοοϋϊαι εάν έντός 6 ηΊιβοών ακό της Μα«αχυοώαβαας «οίτος ήίελβ ποοσφβ ΟΤΙ «Ιμηιιΐι κατά 5 ο)ο άτώιβρον «ου ιης χατακυ,ϊώσΒαις τ) ιό Ήγουμινοαυμ βαύλιον «τίς Μο>ής ήθιλβ χηούξθ ά
  σύμφοοον ιήν δίμ;ποαοΙίν.
  4) Τό Ήγονμβνοσυμβονλιον τής Ί»
  .ά; Μιινή; διχαιοΰται νά άκυοώαϋ ή
  επαναλάβη «ήν δημοπρασίαν είς βάοος
  «ου «Βλευ«αΙου πλειοδότου εάν ούιος
  άονβΐται νά ποοσελθη ποός σύνταξιν
  τοΰ α μβολαίου τής πτολάσεως ίντός δέ
  πά ήμβοών άφ' ή; ήΐβλε ποοσχληθυ
  υπό τή; Μονάς.
  5) Όλόχληοον τό τής κοληεοος τί
  μημα χαταβλιιβιίσβιαι δ/ιό «ου «βλβυ
  «αί .υ ύπΒθθβματισιοϋ χατά «ήν ούντα
  ξιν τοΰ πα)λητηοΙου συμβολοϊου
  6) Τα πρακτιχά της παρούσης πλειό
  δοοΐας ΰπόχβινται είς τή χοΐσιν «ου Ο.
  Δ. Μ. Π. Νομυΰ ^ΉοακλεΙου, τό δ
  ποίον μβτά γντομοδόΐηαιν «ου Όογατι
  σμοΰ τούιου ίγχβίνει ή άκνροΐ «αϋΐα
  κατά «ό δοχαΰν χτοοΐς έκ τούιου νά
  άποκτςί ουδέν δικιΐωμα δ —'»——*—
  7) Τα ΝηούχΒΐα, συμβολαιογο^φΐΜά
  διχαιώματα Ιξοδα πραγμα«ογνσμοσΰ·
  νης ττίς δημοαιεύσεαις «ου ^ παρόντος
  χαϊ τοιχοχολλήσιτος χαί τό ή-ιισυ τοΰ
  φόοου μβταβιβϋζομέ»αιτ άκινήίων βα·
  (/ύνουσι τόν τελευταίον πλβιοδόιιιν.
  Ό πϋειοττιοιασμός τοϋ άκατέοω ά¬
  χι» ήτου καχά τή* ετέογΒΐατ τοΰ δποΐ·
  ου θά παοΐστανται καί 2 μίλη «ου 'Η
  γουμβνοσυμβουλίου γεντίσβιαι ίτώπιον
  τοΰ Σνμβπλαιογοάφου ΉβακλεΙου Έμ
  Κ. Λ^σοιθιαιτάχιι ή τοϋ νομίμου άνα-
  πληοαιΐϋϋ αυιοΰ χαί Ιν τω Ιδιοχιη αι
  Σι>μβολαιογοΊφ(ία> «ουκβιμέτφ Ιν»ΐ δ
  6φ. Χάνδαχος ήν 6 Μαοτιου 1932 ή
  μέοαν Κυριακήν χαί ώραν 10 π. μ
  δ/ιου καί δτβ χαλοϋνΐαι οί πλβιοδοτί-
  σοντβς.
  Έ» Παληατη τί 10 Φ)ίΙου 1932
  Τό Ήγονμβνοσυμβούλιον
  Ή Ήγαυμένη
  'Αγάθη Μβλισσβίδου
  Τα Μέλυ
  Θβοφανώ Άτσαλάπη
  Συγκλητική Χρονάχη
  ΕΠΑΝΑΔΗΨΙ2 ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΙ
  Ή Λιμενιχή Έπιτροτιή Έραχλείθϋ
  «.Βχηρώτχει διι έπαναλαμβίνεται ή μει¬
  οδοσίαι κερΐ ένοιχ «»«ς νία»ν Γραφείον
  α£ΐϊ<)ς άκοτελβυμίνιον έ< πέντε δοματΕ- «ν, συμφώνως πρό; τούς δρους σχετι- χ<)ς σϋγγραφ«1ς δηοχρεώσεβ»» ώ» δύναν¬ ται ν* λαμβάνωσι γκυστν πάντες ύ έν- διαφερίμενοι άπευθυνέμενοι είς 1 Γρα· φεΐ χ τί)ς Λ μιν. Έ«χροπ<ί>
  Προσφοραί γΐνονται δεκταί μέχρι
  |ς μεσημβρίας ιή", 9»)ί Ηχρτίου 1932
  Έν Ήραχλείφ τί 9η Φ)ρ(ου 1932
  Ό Πρίείρος τής Λιμεν. Έπΐϊροπής
  Γεώρ. Μητσοτάκης
  πρόβωποι «ής κοινάς γνώμης επι·
  βραβεύονν «ό ψεύδος; Διότι «οιού·
  «σν «Ι σνμβαίνει άν δέν άπατώμεθα
  μέ «αν «ΆκρΟΗρλι»»
  Ο κ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
  ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  Λια τβθ &ταο*ιλο(ον «Μ«(ρη Μ» δι·
  ήλϊ« «ροχθις τής ίτόλεώς μις μΐτββαΐ-
  νειν ιΐς Ά9πν«ς 6 "Υπουργός Γινιχος
  Διοικητίις Κρήτης κ. Νικ. Άβκούτσπς.
  Γόν κ. Διοικητήν έιτΐοκίφθηοα* έηί
  Τ -Λ άτμοιΐλοίου ό Νομάρχας ν. Έμμ.
  ΛυίΑκπς, 6 Νομβμηχ«νικβϊ χ Καογ«·
  λαικΐκ. 6 Λιμενάρχπς Μ. Λυγβυριβτπς
  κ«1 Α Λιοιχιτίις Χ.Μροφυλ«χης κ. Βχ·
  λυράκης.
  ε»ντά*της μ«ς ήρώτηαι 4αί τοβ «τ-
  μοκλβίου των χ Γεν. Διοικητήν «ιερί
  τού σχοκοΰ τού ταξειδίου τού- Ό χ.
  Άοκβυιαης τοϋ «πήντηοεν δτι βιτο-
  χλΕΐβτιχο; βκοκος τής βΐς Αθήναις μβ·
  ταβίσεώς τού είναι βπκς μεριμνήση π*-
  ρα τοίς αρμοδΐοις ϋκβνρνείοις δι— την
  οιευθΐτηαιν βιαφύρΝν φλβγώντκν χ«1
  ζιιτικών ζητημ&τΝν, βφορώντΐίν την
  Κρήτην.
  Μβτ>£0 τβν &λλ«ν χβ» *νβ(ροριχ6ΐ
  μέ την αποστολήν χρημάτειν χ«1 είς το
  πχράρτημα τοθ Τβμΐίου Ουμάτυν Πο¬
  λέμου ΉραΗλ·Ιου-Λ«3ηβΐου ο χ. "Α-
  σκούτβης μάς έγνώριαΐν ότι «Ι βκοοτ«-
  λεϊοκι υπό τού Κεντρικου τού τ«μΐίο«
  θυαάτΝν Πολέμου 175 000 βρ«χ. προ»)·
  ρίζοντο ουΗβώννς ηρος ρητόν Ιγ-
  νρ«Φον τούτου μόνον διά το παράρτο-
  μ* Χκνίιιν χκΐ ουχί δι* τ* κ«ρκρτημ«·
  τ« τής Νήοου ώς ίοφαλμένΜς διεδοβη.
  Ό χ. Γεν. Λιοιχητής προοέβισεν ίτι
  αομμερί;εται έξ ολοκλήρου τ« δίκαια
  κβρ&ιιονα τβν άνκιιΑρΗν χαι Βυμάτειν
  Ήρβκλβίου Λ«αοβΙβυ άνανν«ρ<ς«ν ότι ουδέν ποοόν·μ«χρι σήμερον Ιλετβον, Χ«- τ« «ήν έν Αθήναις δέ διαιμονήν τβ» · 0*1 χκτκβαιλη ηάο«ν προσπάθιιαιν δια την ταχείαν αποστολήν χρηματΝν χ«ι εί; το πβρβρτημα Ήρβχλβιου. Σχεπχδϋς ν»· το κ«ρ* τοϋ Προεβρου τοδ χεντριχο» τοθ τβμείου Ουμ&τΜν μ. Διαλίτη άηοστβλέν ίτροχθες έγγρα¬ φον κρός τον έντκΰθκ Σύλλογον βν«· πήρκν χ«τ« το οποίον το Ινταθβα π«· ρκρτημοι βά χρημ«τοδοβτ3 «ηβ τοθ νίβα οΙκονομΐΜβΟ Ιτους όιτοτ· χ«1 0* *ρχ(· οο λειτουργοθν, 6 χ. 'Ασχούτοης μάς άν«χοΙν»»ο» βτι τοιοβτον τι βέν 6* γΐνο χκβότι είς τβν χ«τ«ρτιοθεντ« χβΐ έγ- χριθέντ» προϋπολογισμόν τοθ ηαραρ- τήμβτβς τής χρήβιιις 1931-32 Ιχει *νβ· νρβφϋ ή οχετική κΐατϋβις έ{ 800000 βρχ. ήτις χοιΐ θά βκβοοβή &ν έχι ολόχλη- ρος τουλάχιστον μιρος α&τϋς. Ό κ. Γινικβς Διοιχητίις βι«εν Ιπι- κροοθετΝςβτι ο! «νβκαροι 'Ηροιχλείοη Λ.«οηβ(οα βέν ·1νΐ οί μονοι οΐτινες βέν ίλββον εΐβίτι χρήυατα κ«τονομάα«ς πολλότ ηβρ«ρτήμ«τ« τα οηοΐβι βι«τε· λοθν υχο τό-ς αύτκς άχριβΒ βϋνβπκ»ς. Μάς έβεβ«ίιισεν ΙκΙβης ότι χ«τ« «ην έ{ 'Αθην&ν έπλνβδόν τού 8α διέλβα έχ τη* πόλίώς μ«ς Ινββ 8> π>ρ«μείνο
  έπίΊτινα£ ημέραι;, δι* «ήν βιευβΐτησιν
  βι«φόρ«ν ζητημ&τοιν τοβ ΝομοΟ Ήρ«·
  χλιίβυ.
  —Κατάπλους πολβμικών.
  Ό λιμένι κό; οπάλλιιλος Ί«ρ«ηέτρ«ς
  δι' ίγγράφου τού πρός τβ Ιντβδθπ Λι¬
  μεναρχείον γννρίζει δτι, κερΐ την 8ην
  πρωϊνήν τής πρβχβέί χκτέιτλαυσ«ν έκεϊ
  2, Γβλλικ* ιτολεμιχά. Τα πολΐμιΧΜ «πε·
  πλ<»9«ν περΐ τβ μιοονύχτιον. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟ11ΡΑΣΙ.Σ 'Εκΐίθιται είς φανεράν πλειοδοτικήν μΐπρχσΕαν ή ένοι>ίχσΐς τβν κάτωθι
  ημΐτκ&ν φοΐων χατα τό οίχονομιχδν
  ίτος 1932—1933 ήτοι απβ 1η; Απρι¬
  λίου 1932 Ι»ς 31 Μχρτίου 1933.
  1) Φίρος μεταφιρΐμίνων εγχωρίων
  πρ6Ϊόνΐ»ν δια θαλαιοη;.
  2) Φίρος μεταφιρομίνων εγχωρίων
  βΐίντων δια ξηρόίς.
  3) Φόρος ζυγίβυ ίπΐ των ιίσαγομίνων
  Ϊι4 ξη,ά,χϊΐ ϋαλκ99!]ς εγχωρίων πρ&ΐ·
  όντων.
  4) Τέλη δια ιήν χρήσιν σφαγιίων.
  5) Φίρο; σφαζ-μίνιον ζωην.
  6) Πρόσθετος φίρος οφαζομίνων ζώ·
  ιον υπέστη; Άγροφυλβχής.
  7) Φίρος Μαιαναλώΐιως γάλακτος^
  8) Φίρος διΐωρ'χων χχΐ λαχανιχδν.
  9) Φίρος Ιχθυαλιείας.
  10) Φίρος μΐιαφΐρομένον εγχωρίων
  ηροΐίντων ίιτΐ (χθ6ων.
  11) Φίρος επί των εισαγομένων πρό(
  κατανάλωσιν ζύ3ου σαμπάνιας ήδυπόΐων
  χαί αλλων πιτων κολυτελείας.
  Ή Δημοκρασΐα θα δΐιξαχθ) είς τβ
  Δημβτ. Κατάοτημα ΉραχλεΕου «ήν 22
  Φιβρουαρίου 1932 ήμιίραν Διυτίραν
  χαί ώραν 11—12 η. μ. χαΐ ενώπιον
  ς Δημαρχιαχ«]ς Έηι«ροητ]ς.
  Οί δροι σ^γγραφ^ς ϋποχρεώιΐων ιί-
  σΐν χατατεθειμμίνοι ιΕ; τό Γραφείον τοθ
  Δήμοιι είς την διάθεσιν των βουλομένων
  νά λάβωσι γνώσιν.
  Έν Ήρακλιίφ,τς 10 Φ)ρίο» 1932
  δ Δήμαρχος 'Ηρακλ»ίου
  Ανδρέας Παπαδόπονλος
  —Ό νόμος πβρί φοροσήμον.
  Το ύτβυρνεΐβν τβν θΙκονομΐΗβν βιβ
  μακροβκελοϋς τού εγκύκλιον ηρές τβυς
  ΟΙχονομιχοϋς Ένβρουί, Βΐβαγγιλεΐς
  ΠρΝΤβδιχ&ν, ϊυμβολβιιβγράφβυς χαί
  ύποβηχοφύλκκβς τβθ Κρίτονς χοινο-
  ποιεί διαφόρους έρμηνευτιχάς όδηνί*ς
  επί ΙρΗτημαΐΤΜν διά την εφαρμογήν
  τΒν δι«τάίε»»ν (ο& περΙ νορβαήμβυ νό¬
  μον.
  ΑΝΑΒΛΗΤΙΒΗ
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΠΛΕΙΣΧΗΡΙΑϊΜΟΥ
  Τής ιν ΉοακλΒΐφ 45|)ΐνούσ~ όμορούθ-
  μόν έμκορική: έ«αΐ|]βΙας ύκό την ίπωνβ-
  μΐαν «Γ. Λαμπράκηί νμΙ ΥΙιΙ· έκχΒοσωχον-
  μένης νομίμως υπό τοϋ εκ τιεν μελών κιΐ
  βιαχειριαΐον αυτής Γ. Λαμπράκη κατοΙκον
  Ήβακλείαν. Κατό
  Άνίρίοβ ΖαχαοιοβΒάΜΐ) κατοΐκοβ Ήοα-
  κλείο·.
  ΆνοβληθιΙς Ενεκεν νσρΐμων λόγων μέχβι
  οήμΐβον ό διά τού υπό χαονολογΐαν 20 Ί-
  ο«λ(ο« 1931 κρογοάμμοτός μόν, δημοσιευ¬
  θέντος ΐΐί τό ύπ' ά^ιϋ. 2436 τής 21 Ίον-
  λ(ο« 1931 φύλλον της ένταύδα έκίιΒομένας
  Ιφημεβίοος ιι"1οη» καΙ διά της ύ*ό χβονο-
  λογίαν 15 ΝυβμββΙο» 1931 ά·Γβΐη«ικής ΐΙ·
  Βοποιήσιως, καταχωρηθεΐοης (Ι: τ6 ύκ'
  αΒιθμ. 2527 «ής 17 Νοεμθα(οΐ) 1931 «άλλον
  «ής ού «ής ώ( ανω έφημεΒίδος, ΝΒθκηκν-
  χβίίί κλειοτηριασμός αναγκαστικήν έκκοι
  ήσενς ««ν έν «φ κρογράμματι ■■βιυβ»Φ<ι- μέναιν άκινήτεεν κιημάταν τοί ανωιέβο όφειλέτοβ μόν, εΙ&οχοΐΜ, βτι ούτος γενη¬ σεται ανυπερθέτος την 6ην Μαρτίου 1932 ήμέοαν Κνβιακήν Μοί ώβαν 10—12 κ. μ. ενώπιον «ού ΣνμβολαιοΥΒάφοβ Ηρακλείου Άντ. Γιάνναβη κ·1 τούιον κολνομένον, έ' τώπιον «ου ναμίμον ούίοβ άναειληβωτον καί έν ΐφ ένταίθα ηοΙ κατά την οίον Καντανολέον κειμένω δημοσίω γβαφεί αύΐοΰ έ»θα καί δ «ε παλοΰνται οί βονλόμι νοι νό πΐειοΐοχήσβσιν. 'ΑβμόΒιοβ ΒΐΝαοιιπός κλητηο ένεβγησά (β «ά νόμιμα έν κροκειμένφ. Έν ΉοοκλιΙ» «ό 10 Φεβίθοαβΐοβ 1932 Ό ειληαεΕονοιοβ »ήί έπισκινΐανοης καί έιαιβε(ας. Α, —Τα δάνβια καπνοκαλλιεργητάς. Παρά τής Άγροτικής Τραπέζα; παρε· χληβηοαν διά τβλευταίαν φοράν οί β· βειλέται έκ δανεΐκν χιπνοκαλλι· εργείας, οκνς έντές 10 ημέραν άπβ οη· μερον ελθΗαι είς τα Γραφεΐα της έν ταδβ* φέροντες μαζΐ τειν τας αδείας χα· τβχήϊ, δια νά μετατρΐψονν τα βανειά των είς πλασματικα τοιαθτα, χ*Β' όσον έν έναντι» πιριητώοει π!τράπεζ« βά |· πιδιώξο την ϊϊο«ρ«5ιν τ&ν δανεΐβίν τκν διχαατιχϋς. —Τιμοορία ραδιοτηλβνραφητοΰ. Υπουργείον τΒν Ναυτιχβν δια χοι· νοποιηθεΐσης έγκυχλίβυ τοβ πρός τας Λιμΐνιχάς Αρχάς τοδ Κράτους γνιιρίςει ότι έτιμΗρήθη 6 ραβιοτηλεγραφητης τοθ έμκοΒΐχοϋ Ναητιχοβ £η»ρ. Μκουρ- λβύρας μέ πρόστιμον δρ. 500 δια δια- φόρον; παραβάσεις. —Ή β.σαγοογή τής κριθήβ· Έν π«ραβρομΙ|ς έβημοβιεόβτι ι(ς το χθεοινβν μας φύλλον ίτι, αί αΐτπαεις δια την άτ·λή εΐοαγειγην χριβϋς Βά χα· τατίθβνται είς τό γραφείον τβθ Δήμον π τής χοινοτητβς, έν ω αυται σνμφάνιις πρός την σχετικήν άναχοίνεισιν τής Νομ«ρχί«ς, δέον νά χκταΐΐθενται είς τβ γραφείον της Νομαρχίαν —Τα χηιιικά λιπασματα. Τό 'Υκονογβΐαν «άν Ο1»ονομικών Βι' εΎαοκλΙον «όν κιιός «Ας τεληνΒΐβκΐς Άαχός «ού Κοάτονς καί Γοαφεΐα τελονειαιιού έ¬ λεγχον ι κοινοποιεϊ έΐέραν «οβ ύχονανιΐον Έσωτεβιιιειν ·ι" ή; γνιβ|)[ζιι β «ι άπαλλασ- σονται άπό παντός ΒημοτΐΜον, λιμενικοϋ ή άλλον τινος τοπικον φόρον αί αρέιται ύλαι αί χρησιμοχοιούμιναι κρός καρά- οκινήν χημΐΝΗν λιχασμάτνν ώς «αί «Α παντός εΐβοας χημικά λιπασματα έγχΜ· βίον κα«αοπευή(, πατΑ «ήν άπό τόπον ΐΐς τόπον έν«δς «όν ι Κοάτονς μεταφοράν τ«εν, καί καΒαγγέλλει όπαις είς «6 έ£ής σνμμοο" φοΰνιαι μέ «ήν ώς ίνω ϊγιύπλιον. —Τα έγχώρια προϊόντα καί οί ο(- κονομικοί ύπάλληλοι. Το ύκονργεΐον τβν ΟΙχβνομικ&ν ΑΓ έγκβχλΐο» τβν χοινβπβιηθεΐσιις Λ»»βς ά (τάσας τ«ς οΐχονομιχας Αρχάς τββ χρα· τβο{, γνιιρΐςει την σύγχληβιν τβθ έν Άθαναις Συλλόγο» πρβσιαοΐας Έλλη· νικ&ν προΐβνΤΗν χαί εξαίρει την σημα¬ σίαν τβ». Πρίς έπ(τεο{ιν των οχβπΑν τβθ συλ- λβγβ» τβ ύηονργεΐον τενίζει ότι είναι άνάγκα οπιις έγγρ«φ& όσον το δυνατόν μεγαλβτερΓς αριθμές μελβν. τα οπβΐα έκτβς τβς οικονομικάς ουνδρβμΙΙϊ, την όηβίαν θά Τί0 παρΐχβνσι, θά είναι απο¬ λύτως απαραίτητα χαί διά την ήίιχην πρό πάντειν ένΐοχνοίν τβν. Τα δ τα φ·· ρβνται είς νν&αιν άιτάντΜν τβν οΐχονβ- μιχΒν ύιταλληλΝν διά νά 1γγρα« ώς μέλη είς τόν ρπβεντα σύλλογον. —Τό ζήτημα τής Ιδρίσβως ψυ¬ γείον. Τ*ς πρβμεβπυβρινας ώρας τίϊς χβέε Ο» ν ήλθον είς αυνιίρίαοιν έν τ& Νβμαρ· χιακϋ καταστήματι τα μέλη τής Σταβυ- λΐΗίς Έπιτρβπϋς ΉρακλεΙο» χαί αυνε· ζπτπσαν επί τού ζπτήματβς της Ιβρύ· <"*>ί *β» Φογείβυ -Ηρκχλιίο» λαβόντκ
  σχετικάς —' —
  ΑΒΕΔΙΣ
  ΛΝ0Ρ6ΩΣΙΣ
  ι
  ε,
  3
  Β
  ΕΙΔΗΣΕΙΣ- ΤΗΛ/ΦΗ ΜΑΤΑ
  ^■^■ι^ΐΐε^^-«^^ε^β™—^^»*^^"^^""^"——■—""■■■·—"-1"™— ν ^
  ΕΞΗΣΦΑΑΙΣΜΕΝΟΝ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΐιΊΟΑΟΓΙΣΜΟΥ
  Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΖΗΤΕΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΝ ΤΩΝ ΧΡΕΟΛΥΣΙΟΝ ΤΗΣ ΤΟΥ κ
  ΤΤΡΩΪΝΗ
  Η
  Τ ά Γραφείον Τύπον διά τηλβ·
  νραφήιιαχός ΐου πρός τας Γενικάς
  Διθικηαεις καί Νο,ιαρχίας ανακοι¬
  νοί τα κάτωθι:
  Ό Ποωθυηουργός κ. Ββνιζέλος
  συνειργάσθη προχθές Τρίτην επα¬
  νειλημμένας μβτα των αρμοδίων
  ύιΐηοεσιών επί «ου Κρατικοΰ
  ποοϋπολογισμοΰ τής χαήσβως
  1932—33
  Κατά γενομένας επισήμου; βε-
  βαιώσεις ή Κυβερνητικαί τβχραε-
  τία θά κλείση μέ ίσοζύγιον.
  —Τηλβγοαφήματα έκ Λονδίνου
  άναφέρουν δή ή ήιιέρα τής άφίξβ
  ως βίς την Έλλάδα τοϋ κ. Νιμά·
  γ·βρ Γεν κατέστη γνωστή βίσέιι,
  Ό Άγνλιχός Τύπας γράφβι δι» ό
  κ. Νιμάνιβρ ϊΐνβ πβοιζήτητος διά
  «ήν εξέτασιν των οΐχονομικών
  των διαφόρων κρατών.
  II
  ΚΑΔΥΜΜί ΤΗΣ ΕΚΛ,ΠΚΙΚ
  Κατά γενομένας σχ3Τΐκάς άνα·
  κοινώσβις τό κάλυμμα τής Τρα¬
  πέζης τής
  είς 36.76
  Ελλάδος έμφανίζβται
  ΗΡΧΙΙΕΚ Ο ΕΑΪΓΧΟΪ
  1Ω1 Β1ΪΑΓΑΡΙΚΒ1 Β1ΙΙΝ0Μ1ΗΙ
  Τηλβγοαφήματα έκ χοθ εξωτε¬
  ρικόν άναφερουν δτι οί άντιπρό·
  σωποι τής δημοιιονομικής έ~ι·
  τροπής τή; ΚοινωνΙας των "Ε¬
  θνών φθάσαντες είς Σοφίαν ήοχι · ι
  σαν την έσβυναν των έ τί των οΐ-
  χονομκών τή; Βουλγαρίας. Ό ύ-
  πουργός των Οικονομικήν κ. Στβ
  φάνοοφ εδήλωσεν ότι ή Β,ινλγαρΙα
  άδννατβΐ νά πληρώση τα τοχο·
  χοεοολύσια των εξωτερικών της
  βανβίων. ______
  Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΜΙΜΦ1.Σ
  ΚΔΤΔ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗ! ...ΕΜΜ
  Τηλεγΰαφήματα έκ τοϋ έξωτβρι
  κθν άναφβοουν δι ι ή διατυπωθβί·
  σα *αί ύποβληθεΐσα υπό τού κόμ-
  ματος των έρνατκών πρότασις μομ
  φτ,ς κατά τής 'Ανγλικής Κνβεριή
  σεως απερρίφθη.
  Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΑΦΟιΊΛΙΣΜΟΥ
  Ο ΑΟΓΟ2 ΤΟΥ_ ΜΠΡΥΝ.ΓΚ
  Τηλβγραφήματα έκ Γενέυης ά-
  ναφέρουν δτι κατά την γενομένην
  την πρωΐΐν τής Τρίτης συνβδρία
  σιν επί τής διασκέψεως τού αφο¬
  πλισμόν, ωμίλησεν ό Γβομανός
  Πρωθυπουογός κ. Μπρύηγκ δή
  λώσας δή ό αφοπλισμόν; θά λύση
  την υφισταμένην οικονομικήν κρί
  σιν χ αί θά αποτελέση αφετηρίαν
  καλλιτέρων χ^όνων.
  Ό κ. Μπρυνιγκ, κατά τάς συν
  βννοήσβις μβΐέπβιτα, εζήτησε βί-
  λικρινή αφοπλισμόν επί τή βάσει
  τής ίσόΐητος των δικαιωμάτων καί
  τής ασφαλείας. Συνηντήθη μβίά
  τοΰ κ. Ταρντιέ μβθ' ου καί συνε¬
  ζήτησεν επί μακρόν καΐ επί τοΰ
  ζητήματο2 των έπανορθώϋβων Ό ΤΙ ΙϊΐΡΩΜΟΥΝ βΙ
  χ Ταρντιέ κατόπιν γενομένων βίς Π *■"""'","'
  αυτόν σχβηχών έρωτήσβων έοή
  λωαβν δ ΐι ΰέν ποβ'πβι νά άναμέ
  νεται τίποτβ άπό τόν Γβρμανβν
  πρωθυπουργόν διότι ούτος είναι) Ρ ΘΗΝΑΙ -Ο Φεβρουαρί
  αίχμάλωτος των γβνομένων «ρό ου (τού ανταποκριτού μας).-
  καιςοΰ δηλώσβών τού επί «ών Είς την αποψινήν Βουλην ο
  χββών.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΕΝΑΡΕ1Σ
  ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙ2Ν ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
  Χθές τό άπόγβυμα θά εγένετο β- .
  ναρξις των εργασιών τή; Βουλήςΐβουλευτικού κοσμου
  καθ'τχιό Πρωθυπουβγός «. Ββνι-] Παρα τα σκοπίμως
  ζβλος Οά προέβαινβν βίς δηλώσβιςΐμενα οί κυβερνητικοί ν.ύ»λ<η .ΚΥΚΛΙΙΑΙΑΤΙΝΙΙΡΟΚΑΤΙΗΊΑΙΝ Πρωθυπουργός κ. Βενιζέλος θά ομιλήση διά μακρών έκί των άποτελεσμάτων τού ταξκ- δίου τού- Ή αγόρευσις τοδ χ. Βενιζέλου αναμένεται μ«<· ένδιαφέροντος υπό τού κοινο· επί των άποιβλβσαάΐων τοΰ ταξει¬ δίου τού είς την Ευρώπην. ΑΝΘΙΣΤΑΤΑΙ ΕΙΣΕΤΙ ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟΝ ΒΟ-ΪΟΥΓΚ Τηλβγραφήματα έχ τοϋ έξω ϊβοι κου άναφερουν δ(ι ό βαμβαοδισμός τοΰ Ίαπωνικοΰ στόλου κατά τοΰ φρουρίου Βό-Σούγκ συνβχΐζβται των κΐνέζοον άνθισιαμενων σθε¬ ναρώς Κατά τα αΰτά τηλβγραφή ματα καταβάλλονται προσπάθβιαι πρός κατάπανσιν των έχθροπρα ξιών. Ή Ίαπωνική Κυβέρνησις έ πρό χεινβ την δημιουργίαν οϋ5βτέρων ζωών έν τος των κυριωτέρων λι- μένων τής Κίνας καί την ού5βτβ- ροποίησιν τής Μαντζουρίας. ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΝ^ ΠΑΝΑΓΙΑΣ Ό «ρόεδρος *ή{ κβινόχητος Π*ν·- γι&ί δι* τολ«ν»οορπμι»τ6ί τβυ πρός την • Νβμ«ρχίχν παρΒκαλκΙ δπ«ς ένιρνπ β ου ν τα δί ο*ι α διά την Ϊ5ρ«οιν ΐΙ( Π*· νανιάν τοθ ηροτύηου ΙλκιουρνεΙβυ συμ φώνΗς ηρίςτην ά «ό διιτΐας λπ»βϊϊα«ν« κλ«ίβτ»ϊ/βι δικθϋβή Α κινδυνεύουοα ελ- λεΐψΐι έλαιοτριβεΐου κ«1 προβλεπομίνη «Ι; την η«ριβ;4ρ«ι*ν ηλοναΐα ελ«ιοηχ· ΤΑ Α1ΜΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Αυριον Π««αΐκ·νίιν Β«συνί3 8ο είς ανν·δρ(«βιν Α Λιμινικίι Ε«ιτρβπή 'Η- ρΒκλιιο» διά ν« ουζητιιοο έηΐ των έίης Βεμάτων: Πιρΐ ■Ιβφορ&ς τη{ δτέβ τβθ υβρ«υλι· χοθ τβμΐίο» Γιόφορο-Φ^ινικιάς. ΠερΙ βιοριβμοθ «ντιηρβσώηο» της κβραΐ τ$ ΤαιμΐΙν τβύ:ν, ηκρΐ σνστάβΐΜ; έηιτρο- ηίς ιτρβ{ ρΰθμιαιν ζτιτημάτΗν άφορών- τας οχιοος Λημου η«1 Λιμ«νι»Γΐ{ ϋ ί ό 6 Ηλό ΤΗ τς χς ημ μΐ{ Έκιτρβκϋς ίις ■>( ός 16 Ηλεκτρικόν «ρ-
  ά Ι ( δΐ
  νοοτάβιον,
  δια τίινιοβντηριισιν των γιρανίϊν τοθ
  Αιμενιχου Τειμΐίο» κλπ.
  Η ΠΡΟΣΤΑ2ΙΑ
  ΤΩΝ ΕΓΓΧΩΡΙΩΝ ΠΡΟ ΙΌΝΤΩΝ
  Τβ υκβυργιιςν Π;ονΐί*ςΜ>1 Άντι
  ληφε·ΐ{ έκβινβιτβίηοεν είς τος διενβιίν
  βεις βιγββοεργίίν ΙδρνμάτΜν Ιννρ«φον
  «ϋτοθ ΑΓ ι» &υνιοιά δινς κβτα3«λ»ίοι
  ηβτσ«ν δννβτην πρβοΛ«β«ιβν διά την
  ενίσχυσιν τοθ Ιργοιι τβδ Σύλλογον Προ
  οτ«σΙ«ς τ&ν έλλην ικών ηροΐόντ-ν.
  ΤΟ ΣΑΝΑΤΟΡΙΟΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
  Τ ό ίβηέρας τγ,ς ηαριλθ^ΰ^ης Τρίτης
  ου<ί)λϋεν είς συνεδρίασιν τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοθ Τΐμΐ'ου Έφίίρων Ήρα κλείου καί μετά γενομένην σχετιχή» ζή ηροτ)λθιν είς ιή< άπίφααιν έχ-ιθ^ δρια ιχβς είς ή άτοκιράτουις Σ ο«"' ήμ. ημρ τοθ Σϊναιορίοι» Ίερου ΙΔ [ίδΡΤΙΙΠΙΟΑΕΙΑ Δ« ίιΐιάγματος ΙημοσιευΘέντος εί;' Ι ΠΌ1Ν0Σ ΙΑΙΡΟΣ 2ΒΜΕΡ8Ι Τό Ά(ΐτιροοχοκεΙο«Άθΐ]νβ> δια τη
  λιγροιφ/,μχτό; χον πρός τα ΛμιναρχιΙα
  χαί τα Γιω?γι»ά Επιμελητηρίω γνω-
  ρίζει δα πιθανώς χαιρος σήμερον ϊΐέμ-
  κτην φίρεται είς ολόκληρον σχεδόν την
  χώραν κατ' Αρχάς νιφελώδης τ) λίαν
  Ινεφελώίης «αΐά διαλιΕμμαχα, μετϊ6»λλό
  ! μενος βραδύτερον είς άιιατονμιτλ βρο
  χΑν ή χιόνων ανα τα δριινά χαί {ίό·
  ΣχολιΕν·, Ιπί βχθμφ χαί μΐ3θ([
  τοθ <·ί Ανδρ. Λελαχης εί; τδ εν Μηφ Γιωργιχόν Σχο,,ιΙον καΐ Γεώργ. Κχ· β ιιΐρας εί, το έν Ά65&Ο τοιούτον. Η| ΠΕΡίϋΟΗ ΤΙΙ ΜΙΙΘ1Ι Κρητικόν , νοτιοϊϋτιχίΐ άοθΐνιΐς μέτρι&ι καί Τ4 δηουργιΐιν ΠρονοΙ»; *»1 'Αντιλή- ψ ω: δι' έγγράφ-υ τού πρός «υ. χ. χ. 11?ο4?ρου| χβν Έθνιχΐν Όίφαν^χρβ- φιΐβν Οίκοτρεφιίιον καΐ Πχιδι«βν ϋιβθ- ίζ δ ί δάλλλ Ι ή μρ χχτά περιοχάς χαΐ ίι ιλιίμμχτα ισχυραί. ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ Τό οβμαΐεΐον Σιδηρουργβν «"Ηφαι- ατος» δι" ίγγράφου τού πρό; τής Νΐμαρ χ'*ν γνβρΐζιι δ:ι γενομίνβν άρχβιρισ.δίν πρός βνάδειξιν ΔιοιχητιχοΟ .υμβϊκλίου .ξΐλιγτ]<ι« οί χ. κ. Έμμ, Κοομαδίχη; πρόιδρος, Μιχ. Γαρεναλάχης άνιιπρόι- $ Εύα Οίί Γ Γ μ Β ν γνβιίζει 8:ι οί δηάλληλοι των [- · δρος. Εύαγ. Οίχονίμοιι Γενιχος Γραμ Βίυμάτιίν τούτων δέ. ΐξιΐρίθνται τίΐς' μ«»0Γ, 'Αίμμ. Τρουλίχης τνμΕχς χαί διά τοθ τιλΐιιταΐιβς ίχ5δ6έντος διαιάγ -ώμβουλοι Έμμ. ΜϊΒιβυδάχη;, Άντ. μαιος ΐπιδληθείοης «ατά 6 ι)) μιιώίε·, Δΐμτιράκης, 'Κμμ. 2»χχαδά»ης χχΐ »; χβν άηοδοχβ» άτά.χβν ιω δημ.· Έμμ. Φοιιντί«η{. σ!βν Α1ΑΕΑΗΙΙΪ ι19ΑΗΕΙ2 ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ Παρα τβν άοτυ^ομΐκβν άργάνβν Εο ι λ·*μκαρ1οανοκνελήφθη καΐ απεστάλη είς ! χον Είοαγγελέκ —ανίβν ό Άοι. Κερα Διά δατάγμιτβς δηνουιιυθέντος ε!( μκανάκης χάΐδΐιος τοθ χ»(ί;υ Τβιιρ» την εφημερίδα ττ)ς Κιιβερνήβκο; άντ >ίτης χατηγοριύμενος 3 τι επετέθη διά
  χαλεΐ'αι προγενίοερον τοιοθτον ώ μχχαΕρας χ«τα τβν Εύαγ. Κιραμειανίχη
  κρός ήν απόλυσιν λίγφ οτρατεΰβεβς κιΐ Α!κ. Ψχρογαράκη δμοχβρίιον τού
  τοθ δημοδιδαοχάλου Άντ. ΚβπεΐΛνίκη' προξενήοβς είς αύτούς Βιάφορα χρκύμχ
  έ* τοθ ίηιιοτΐχοθ ογολι.94 Κκνάβ·^ 117. Ή πράξις έχορακτηρΐοθι, δ«β χοθ
  Την 8ην μ. μ. ή; 7η; ^
  αυ Ι. Ι. είς τό Χ«ρίον «ΜαθΙ», τοθ Ά
  ώ, α^ωστο! Ιρριψχν 4 πυρο
  μ δι" δηλου Μάνλιγχερ, ά'ΐυ α
  ποτελίσμαΐος, χά τα τοθ Μχν&ύα^υ Μηο,ΐ
  λά«η. Συ>«λήφθηοαν ώς υτοίττο-, οί
  Ι 1. Ρίΐ",άκ»)ί, χαΐ Έμμ, Ν Μχναι
  Ο ΔΑ.ΪΜΟ5 ΒΙ£ ΤΑ ΛΙΠΗ
  Διά δημιβιευθίντβς είς την εφημερίδα
  τής Κυβερνήσει», >διατά,'μχτος όίίζεταιι
  δα,* Ι λΐπη ίίώδιμ» είς σιιρεαν ή β?υ
  υρώϊηκΐτκαταοιν λαμβχνδμενα &Γ δδρο
  γονώηΐς διαφίρβν φυτιχδν ΙλαΙνν δ
  πχγονται είς την κλάοιν 5 τοθ
  ημ
  μγ μέ δημοτικόν φόρον 40 δρ.
  αΕ ΐυθόχίδις.
  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΧ.ΙΣ
  Δ:ά το3 χαταπλεύσαντος χθές είς των
  λιμένα μας ατμοπλοίου «Λίαν» άφίκε
  ιο έξ Αθηνών δ ββυλΐιιτής η. Ί*άν.
  Περδικογιάννη;.
  ΕΛΗΡΟ2ΙΣ Λ%ΧΕΙΟΥ
  Γενομίνης πληβίσϋς τοθ λ«χ»ίο«
  τπί 6ρν«νώβ«Μ( τής Πανελλήνιον μοί-
  ν-νιχί)ς άλλπλιννυπς έκέροιοκν «{ 4-
  κβλουθοι «ριομο«: 2626 *«ρ6ίζ«ΐν 1 ο
  βμ«λονΙ«ς. 2577 »·ρ6{ζ«.ν 50 ομολ
  1181 Ν>ρόις«ν 30 ομβλβνΐβς, 405 Μ·ρδί-
  ς-ν 20 ίμολογί»ί, 2%9 ««ρδίζι,ν 10,
  4122 Μ(ρδις«ιν 10, 84 Μ>ρδίζ«ιν 8, 3215
  «ρδΙζ*ιν 8, 175 κ «Ι 7619 Κ*ρδίςβντ«{ Ι
  βμολογίβ{.
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠ(ΜΑΠΚΩΝ
  Τό δπουργεΐϊν τβν Σΐρατιωτιχ&ν προ
  ιχήρυςε διαγανισμόν άνακατατιτατμένβν
  6παξιωμ!χτΐίΐ(ον ( ςχβν κα,Ι έπιλοχιβν)
  δι» τόν βχθμ&ν τοβ ανθυπααηιβτοθ έν ιφ
  πιζι ώ. Ιΐτπιχφ, ηυροβολι,ψ, ρηχανιχφ
  μιταγβγη© χβΐ νοαοχίμβν. Αί ον»τΓι
  καί προτάσεις δέον νά δειοδληθοθν είς
  τό Τηουργ«1ον (^ιιύθυνοιν Δ
  ή 11
  γ ( ΔιοΐΗητ,κοο
  τΐ-ήιβ 11, γραφείον Β') χβ 6ραϊύιιρον
  μ*ΧΡ« ϊή. 31»}; Μαριίοι,. Κ
  Ι ίϊίΚΝΪΡΟΪΐ: Τ1Η ΡΟίίΟΗ
  ΕΙΣ ΒΑΑΔΙΒΟΣΤΟΚ
  ΑΘΗΝΑΙ ΙΟ Φεβρου*
  ριου(τούανται»οκριτού
  Βεβαιούται ότι ή βυγκέντ
  Σοβιετικοΰ οτρατού είς
  διβοστόκ δέ^ϊ 4;{
  χ-ρακ,ήρα.
  την καί ,{ς
  θιωροΰν απολύτως εξησφαλι¬
  σμένην την ταχείαν χορήγηβ»
  τής προκαταβολής έναντι τηθ
  δανείον· των παραγωγέων ϊρ-
  γων.
  II
  ΤΡΑΠΕΖΙΤΑΙ ΕΝ ΙΙίίΙΙ
  ΟΡ.2ΦΕΡΟΥΝ ΕΚΑΤ,ΜΜΥΡΙΙ
  ΔΙΑΤΙΚΙΙΙΥίΙΝΤΟΪΒΐ™
  ΑΘΗΝΑΙ ΙΟΦεβρουιμί
  ου (τού άνταποκριτού μας).—
  Σημερινόν χηλεγράφημα άν»
  φέρει ότι οί τραπεζϊται τής
  Σαγγάης προσεφέρον έν έκ»·
  τομμύριον δολλάρια είς τους
  Κινέζους ινα άηοσυρθουν τής
  πόλεως.
  Οί 'ίάπωνες εδήλωσαν ότι 6έ
  έξαχολουθήσουν τόν αγών» μέ¬
  χρις έβχάτης ρανίδος καΐ κρός
  πραγματοποίησιν των άντιχει·
  μενικών σκοηών τής άποδίβ*
  ώς των έν Σαγγάη.
  ΣΥΝΕΑΙΙΦ1ΙΣΑΝ Κ8ΕΣ
  II
  ΑίΕΑΦΟΙ ΚΟ1ΜΙΑΟΟΙΙΑ1Ι
  ΑΘΗΝΑΙ ΙΟ Φεβρουαρί-
  ου (τού άνταποκριτού μας).—
  Σήμερον συνελήφθησαν οΐ — ι-
  ευθυνχαί τής όμωνύμου Τρβ-
  πέζης άδελφοί Κοσμαδόκον ·
  λοι ώς προκυψάντων εναντίον
  των στοιχείων διά δολίαν χρε¬
  ωκοπίαν.
  ΑΝΙΙΟΡΕΙ ΤΟ !Ι
  Κ. ΜΙΙΙΗΑΧΟΙΙΒΙΙΙ!
  ΑΘΗΝΑΙ ΙΟ Φεβρονχρ·
  ου (τού άνταποκριτοθ μας)·-
  Τό προσεχές Σάββατον άν«·
  χ«ορεί διά Γενεύην ό Υπουρ-
  γός των Εξωτερικών χ. Μι¬
  χαλακόπουλος.
  ΤΑ ΚΙΝΕΖΙΪΑΟΟΝΙΚΑ
  ΚΑΙ Η ΚΟΙΝ1ΝΙΛ ΤΟΝ ΕΟΙΙΙΙ
  ΑΘΗΝΑΙ ΙΟ Φεβρου«ρ·
  ου (τού άνταποκριτού μας)·"
  Καθ* ά αγγέλλεται ή Κοινω;
  νία των Εθνών εξακολουθή τ»
  διαβήματά της διά την όρ«β«
  κήν ρύθμισιν τής έν τή "Α»|ι>
  Άνατολής καταατάβεως. ·ϊς< Μαντζουρίαν αί έχθροπρ*ξί*' συνεχίζονται πεοΐ τό ΧαρμηΙ*» είς τό οποίον πλησιάζει ό Ί* πωνικός ατρατός. 11ΙΙΣΡΙΣ ΤΟΥ ΑΦΒΒΑΠΜΟΤ 1ΪΝΕΠΕΙ ΤΑ! ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙ! ΑΘΗΝΑΙ ΙΟ Φεβρο»*ρ< υ ο (τού άνταποκριτοΰ μ«ί)·" Κατά τάς έκ Γενέυης πληρο¬ φορίας ή διάσκεψις τού α<Ρ° πλισμού συνεχίζει τάς έργ«β(«ί της ομαλώς. Πάντως ουδέν γε¬ νικόν ζήτημα συνεζητήθη !**' χρι τή*; άλ·*^ ώ