99146

Αριθμός τεύχους

3088

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

12/2/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  μν
  όντος υπό «^
  «ού κόσμον. ν°'
  τ* βκοπίμω.
  ΙΙ
  ΡΒΚΜ ΕΚΑΤΙΜΜ1Π
  κριθή μ^
  .νόν τηλεγράφημ» ^
  ►τι οί τραπέζα ^
  Ος προσεφέρον εν ι»,
  κον δολλάριτ εί;
  υς ι ν* άποουρθοφν
  άηωνες εδήλωσαν όιιΙΙί
  ουθήσουν τόν αγών» μί-
  χάτης ρανίδος «αί «ρό;
  κτοποίησιν των άντωΐ
  ν βκοχών τής άηοβίβΐ
  έν _.αγγ*η.
  ΙΜΕΑΙΦΙΙΣΑΝ 1
  ιίΑΦ.Ι_Η!ΜΗϋ
  ΗΝ ΑΙ ΙΟΦεβρο,ιψΙ
  ύ άνταποκριτοβ μικ¬
  ρόν βυνελήφθηβ«ν οί »ι
  αί τής όμωνύμ.0» Τί*
  αοελφοί Κοβμ.βδβ*11
  ,ς ηροκυψάντων ·*·*
  ί διά οολΐβ* «■
  ,αν,
  ΙΙΙΡΕΙ ΤΙ »■>!
  Ι. ΜΙΙΗΗΙΙΙΠΙΙ
  ροσχς
  Ι διά Γενεύην
  ,ών ξ
  *ότ·ουλος
  τι *«_
  Ι Κ01ΜΙ1ΝΙΑ ΤΜ
  ιιαη ιοϊ ,*""1
  ΕΙ»ΗΙ «^
  ΡΘΩ2Β
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑφΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
  ΑΡΙΘΜΟΧ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 18
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  12
  ΦΕΒ)ΡΙΟΥ
  ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝ&ΡΕΑΣ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
  ΕΤΟΙ 17ον·- ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.088
  ΛΥΤΔ ΛΕΓΟΝΤΛΙ ΚΑΙ ΑΚΟΥΟΝΤΑΙ...
  Την Άγροτικήν Τράπεζαν,
  την περιεβάλαμεν πάντοτε μέ
  ιδιαιτέραν συμπάθειαν καί μέ
  κάποιαν ιδιαιτέραν στοργήν.
  Καί διότι ή ίδρυσις της απε¬
  τέλεσε «ίνα. των ώραιοτέρων έ-
  κιγραμματισμών τοΰ φιλαγρο-
  τιτμοΰ τής κυβερνήσεως Βενι¬
  ζέλου «αί διότι σοβαρώς έπι-
  στεύααμεν καί εξακολουθούμεν
  εισέτι πιστεύοντες, ότι θά χρη-
  «ιμεύση είς τόν άποζώντα έκ
  τής γής άνθρωπον πολυειδώς
  καί «ολυτρόπως καί θά τόν κά
  μη κάποτε νά πιστεύση ότι όν¬
  τως είς την σκαπάνην καί τό ά¬
  ροτρον τού ευρίσκεται ή εύτυ
  χία καί είς την μητέρα γήν ή
  «ραγματική χαρά, ή εύΒαιμο
  νία καί ό πλοΰτος.
  Καί είς πάσαν της εκδήλωσιν
  —τής Άγροτικής Τραπέζης εν¬
  νοούμεν—έφάνημεν πάντοτε εύ-
  νοΖκθί καί φιλικοί συμπαραστά
  τ αι. Διότι, ώς εΐηομεν» την
  Άγροτικήν Τράπεζαν την έθε-
  ωρήσαμεν τέκνο* τού Φιλελευ-
  θεριομού καί δημιούργημα τής
  είλικρινούς «ριλαγροτικής προσ¬
  παθείας αυτού τούτου τού κ.
  Βενιζέλου.
  Άλλ ατυχώς άπό όσα άκού-
  ομεν καί μανθάνομεν ή Άγρο-
  τική Τραπέζα ή τό έοώ υπο-
  κατάστημά^της—πού κάμνει τό
  Ιδιον— ληαμονώσα τάς περι»
  στάσεις πού διανύομεν καί την
  γενινωτέραν τοδ τόπου κατά¬
  στασιν προβαίνει είς μέτρα, τα
  όποΕα κάθε άλλο παρά τα πρέ
  ποντα είναι. Ά»ολουθεϊ, έν
  βραχεϊ λόγω, πολιτικήν σκλη-
  ρότητος ή Άγροτική Τραπέ¬
  ζα καί φροντίζει πρώτον καί
  τελευταίον καί πάντοτε καί έν
  παντί διά τό «κομπόδεμά» της
  καί απανίως ή* ποτέ διά τόν
  πτωχόν, τόν άνευ ούδεμιάς έλ·
  πίδος χαροπαλαίοντα σήμερον
  άγρότην— μικροπαραγωγόν.
  Αύτά λέγονται καί αύτά κα·
  τα κόρον έπαναλαμβάνονται καί
  αύτά πληροφορούμενοι καί η¬
  μείς άρχίζομεν ν ά θλιβώμεθα
  όχΐ διότι θέτομεν υπό αμφι¬
  σβήτησιν την ώφελιμότητα τής
  Άγροϊΐκής Τραπέζης άλλά οι-
  ότι είμεθα ύηοχρεωμένοι νά
  λύσωμεν την αιωπή» μας, νά ο¬
  μιλήσωμεν χ αί γινόμενοι έρ·
  μηνευταί των διααταυρουμέ νων
  πχραπόνων νά μεταβληθώμεν
  εί; βήμα προσωπικών χαταγγε
  λιών καί των καθ' εκάστην άχου
  ομένων διαμαρτυριών.
  Άλλ' έκειδή ακριβώς αύτό ά
  ποακοηοΰν νά προλάβουν αί
  ολίγαι αύται γραμμαί μας»
  |θ* λογισθώμεν εύτυχεΐς άν έ-
  'παρκώς έρμη«ευθούν παρά των
  ίθυνόντων τό έδώ ύποκατάστη
  μα τής Άγροτικής Τραπέζης.
  Ι1ΣΤΟΙ ΑΛΉΘΕΙΑΙ
  Μέ πολύ ενδιαφέρον παρηκο-
  λούθησα την σχετικήν μέ τα μου¬
  σουλμανικα άστοκτήιιατα άρθρογρα
  Φίαν τής άγαπηιής«'Ανορθώσεως»
  ήτις νομίζομεν δτι επρβπε νά
  έπιούριι «ήν προσοχήν «ών οΐκο-
  νομιχών οργανισμόν «τίς πόλεώς
  μας.
  Παρά ταΰϊα καθημΒρινώς δή
  μοοιβύονται εί; τας εφημερίδας
  ηολυσβλιδοι οτροκηρύξβις πωλήσε¬
  ως μουσουλμανικών κτημάτων καί
  ή γβνική κατβύθυνσις «ου έργαζο
  μένου κόσμον βΐναι πώς νά έξοι-
  κονομήστι «ήν προκαταβολήν διά
  νάέξαγοράστι £«α άκίνητον.
  ΑΙ Ιθύνουσαι σχέψβις βΐς την
  τοιαύτην ψυχολογίαν είναι άφ' έ
  νός μέν ή ουσπιστία πρός «6 Ε¬
  θνικον νόμισμα καί άφ' ετέρου ή
  λογικοφατής σκέψις δτι διά «θβ
  βίσοδήματος θά γίνβται ή έξόφλη-
  οις τοΰ άγοοαζομένου ακινήτου.
  Καί δια μέν «ήν δυσπιστίαν διά
  «ό Εθνικόν νόμισμα δέν βΐμβθα
  Ιοως οί άομόδιοι νά βυζητήσωιιβν
  φρονούμεν δμωε δτι θά δημιουρ-
  γτιθθΰν «όσα άλλα ζητήματα έν
  περιπτώσει χαλαρώσεως «ής Έ-
  θνικής άΕίας ώοτβ «ά ζπτήματα
  «ου οίκισμοΰ νά κα«ασ«οΰν «βλβίως
  άδιάφορα.
  "Οσον άφορ<} την δευτέραν άπο¬ ψιν δέον οί ένδιαφβρόμβνοι νά σκέπτωνται: 1) "Οτι «' άνοοαίόμβνα οίκημα- «α «ά έξθφλούμβνα «μημα«ικως πληρώνονται βίς «ήν διπλασίαν α¬ ξίαν δηλαδίι θίκία άνοραζομένη άντ! δραχμών 100 000 χληρώ· νβται χοβωλυτικιδς μέ δραχμάς 200 000. 2) Ό«ι ή έίαγορά άκινήτων βίς «ά όποΐα κα«οικο0ν κα«ά «ο «λβΐ · σ«ον πρόσφυγβς βέν δημΐουργβΐ μόνον προσ«ριβάς μέ «ούς νεους συαπολί«ας μας, άλλά άναγκάζβι «ουτους ή «ό Κρά«ος νά οΐκοδο- μί διά «ήν στέγασίν «ών νίας κα- «θΐκίας αί οποίαι άνανιιρρήτωβ »« έπιφίρουν άζητησίαν βΐς «ά βπάρ- χοντα άκίνητα. , 3ίΔέον νά ύπολογίζχΐ **βσ«ος Τα Ιξοδα συν«ηβήσ·ως, «ο«β «ο βο«ς ΗλΛ. βΐινα Ιηιβαβ*το«οι «0 άκ(νη«ον «ά όποία άπορροφοΰν «ό μέγιστον ποσοστόν «ής αποδό¬ σεως «ου. 4) Δέον ■ νά ύπολογίζβται δτι. ά¬ πό «ής ήαέοας τής «α«άκυοώαββ«ί; μέχοι «τίς ημέρας «ϋς εξώσεως κοί έγκαιαστάσβοος «οθ άγοοαστοΰ μββολσβεί χρονικόν διάοτημα άο- κβτόν διά «ούς ένοίκους δπως άλ>
  λοιώσουν «ήν κατάστασιν τοΰ ά*
  κινήχου.
  5) "Οτι «ά πωλούμενα μουσουλ¬
  μανικα κτήμαχα άφ' έαυτών κστβ-
  στοαμμένα άπό σήμβοον μβτά
  μίαν βίκοοαβιίαν δπότβ θά γίνβται
  ή έξόφλπσις θά έχουσι μβταμορ-
  φωθή είς έρβίπια καί
  6) Έν περιπτώσει καθυστβρήσβ-
  ως μιά; δόσβως «ό άκίνητον θά
  πωλήται διά λ)σμόν «ου άγοοα-
  στοΰ καί θά έκπίπτωνται βίς 'βά-
  ρος «ου αί τυχόν προκαταβληθεί'
  σαι δόσβις.
  Οί λόγοι ούτοι καί πλβΐστο* άλ
  λοι τού; όποίους διά νά αναφέρω¬
  μεν δέον νά έπβκταθώμβν επί πο¬
  λύ έπιβαλλουν νομίζομβν τόν άμε
  σον καταρτισμόν έπιτροπής έκ «ών
  διαφόρων σωματβίων δπως μβλβ-
  τήσυ «τ,ν υπόθεσιν σοβαρώτερον
  καί διαφωτΐσυ ,τό κοινόν διότι ή
  τοιαύτη προθυμία είς την έξαγο-
  ράν άκινήτων δημιουργβίκαθημβ
  ρινώα έν τβ πόλει μσς οΐκονομι·
  κόν άδιέξοδον διά «ήα δημιουργίας
  άνυπβρβλήτοαν ταμβιακών διισκο
  ΜΗΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
  ΟΠΩΣ ΑΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΚΑΥΓΑΔΑΚΙΑ
  ΆξΙζει μη ιήν άλήθβιαν ηοΙλΊ
  μαΐα »δ χοο·«ΐήοιον, τδ δηοϊον ο
  χέλβυθοι νιοοτίρισΐαΐ Ιτκαθισιοϋ» έ*ίο»
  είς την βσχατιαν »»1ς ουνοιχΐας.
  ΚΙσέοχίσθβ βντός χαί αίσθάνΐσθε &·
  μέσαις τδν βέοα Ιξυμιοωο·-; «άν λαϊ-
  κβν ήθων. Βλέκβτβ άμησζουοάχι, οβ-
  τρλβδάκι, ατμόσφαιραν— υφος πύ»ΐθθ·
  να, χοοοδιοάσχαλον κομψόν, χουνιθΐόν,
  μέ άέοα ιιλ.αιν Μκουμαβλλ καί «θό «άν
  «όν τό Κατίνα*», τό Φροοάκι, τό Λο·
  λίίχι, άταντα τα βάσανα «αί τα βιοα-
  νάχια της γβιτονιάς, μέ ςρούσιαν νιιο-
  νιί—«οί, μέ γοβακι χασιόοι. μέ
  χαλτσάκι τιζαο»σμέ»ον, νά Ρϊογο·υ·
  γίζοοντπι, νά μίθοτσαιιΐζαινται, νά οβι-
  σοβυγίζαινται, να φσξτοοιάοουν μέ τίιν
  διαβολβμέντιν ΐάοιν καλακΐς χοοβυτοΐσς
  «ον ΦΛΙ-ΜιιιοζεθΙ Βαιμη Ι«αφόί
  «αί λαγώνων Ινώηιον ιδν δ·
  πθίων άλλοιβ ή ι*αυοοβουνιώ<ιν.τι θά κοότΒΐ ανηλεως. Βλέπβτβ λαόν , (υοισμένον, «κοσμι«όν>. Ή
  αλήθβια είνβ δΉ ακοΰτε είς «Α διαλεΐμ-
  ΐΑατπ μβοικα <οα; ηεοικαλδ», τό όποι¬ αν, αιταξ σάς είπον, μέ ιό μειαρδόν, κΐί τό ιπιαντα. Άλλ' Ιπί τβλους οίαν Ιβχίσουν τα πίδια να μή βαοβαοΐζουν θΐ Μΐΐνβΐ; διι θά ταχτοκοιι,θοΐίν ιϊΊν οβιοά* «ών καΐ αί κεφαλαί. Ό β6 χαί μβτο.1ας κοιότητος δέν εί»! μόνον ααόλαυοις. Είνε πάντοΜ μία ποβματινη κυοιαοχΐα χαί μΐα ώφέλιμος άο'ησις ατιαοτίιηϊος ιΐς ίνα λαόν δ ο¬ ποίας γυμνάζβται κολύ λίγο, άγνοίϊ νά οταθϋ, νά «[οιΐταιτίσΒ νά κκτιθί). Ή διάθοσις ιοΰ χοοοΰ συνπθίζβι τόν Έλ¬ λην» νά ηιονάτΐ ΐωοίζ νά ξβνυχιάζϋ τού; συμπολίτας τού, νά μκα'νΐΐ βΐς τόν χι- νομάιογοάφον χωοίς νά σκοώχτθι νά κυκλοοροοί νβνιχώ; χωοί{ νά κάνΒ χα- Ο. Ή ποοσοΐή χαί ή χάοις, δ βΐς την κίνησιν, βίνβ άπό τάς ο άχοδιίξβις κολιτισμου. Ά»λ" Ιαι?βά δ χοοός χοί είς τα κοι- νιονικά ήθιι; Διά τα κα^ώΐβοα σ»οωμα- τα, μέχοι χθές άχόμη, ήίο μία ύκόββ- σις οΙ*ογβ»(ΐαχή. Διά νά χοοίψο»)*, £■ Π08<8 ν* κλβίσουν ιή» πόοια, Τα κα λαιΑ χτ[ΊΒυτήοια ιίσαν είς την διάθεσιν των αούέντον, 0{ οποίαι Βίαν δέ* Ιχό- 0«υον νολαμαπανόν ή χασάπτχον, ΐΐχον ώς νΐάμι,ν.... ίνα οήγα» η χάβεπς πα· ι μίαν χαοέκλ»». Ό χοοδς βΐς θ κλ'μακα, δ χοοός ώς απόλαυ¬ σις δηιιοοία, ώς Ε~&«αιοία νά σιοοβιλι- οθήΐΒ ιΐ8 μίαν γναιριμΐαν τή; στιγμής, ήιο βΐδος δνώτβοον, αν«ιλαΐ«όν, «ςρράγ- κιχο». Τό μοο(<οι ιης γβαονιάς ίμάθαι *β Κΐηθιστά »ό βάλς διά νά χοοβύσϊ) μί¬ αν Κυριακήν μέ τόν ποάΐτον Ιξάδβλφον Ιπΐ παρουσ'α δΐων τάν ουγγινόν έκι- τηβούνιων λβκιομβοως χαί την ελαχί¬ στην κίνησιν. Τα λαΐκά χοοΒυτήθ'α φέο νούν. λοιηόν μίαν βπανφττασιν^ ϊΐι «άς 6υνπΙφουα)μίν(ίς έκΐΐνας ' συνθϊίκαί Φέονονν ήθη ήμΒθώΐίθα, δ»τ[λίΐψιν δο- θοιέοαν... Ταΰια χαί άλλα ουλΐογίζβαθβ δταν αίφνης άηό «ήν γωνίαν αχούβιαι φοοτί) άγρ,Ιο: —Μέ ιό μππβδόν χύοιοςΐ Ή διοιιοι *ίς ά** βδό δέν χοβεύβι ζι*ΐμιιέΜΐκο Ι Δέν ποοφθάνβι νά καταλάβχ] χανβίς π»οΙ τινος ΝθάχΜττιι, διαν 8νας ααιοός φουστάνια, μαλλιά, χεφάλια, καπέλλα γοοθιΐς, σηκώϊΒται μέ «οαυγάς χαί ΥΟβμοιοαχΙζιιαι ΐίς «ό ΰηαιθοον. Γυ- ναιχβΪΊΐ φηναΐ σιοιγγλίζουν ακαιάπαυ σία: Νΐκο γιά τό θΐοΐ 'Αντοέα, Σταυ- 00 «ί θά ν.άμβτΒ; Ό Λνθοωιΐος δίν εΙκβ... Ή Λόλα «όν γν-οίζίΐ! Μή «ό ακαστοϋνιΐ Παναγιά μόν! Πιάστο»! ΤβΙβιώνσ)! Οί διαφονούντας χοοββταί βϊχαν βγή Εξαι νά εΕτΐγηθοϋν (Ις χαθαοάν Ιλ»ηνί¬ κην διάλβκτον. Ποέηει ν' άπονοητβυθοϋ- μβ; Ποοδς. Αύτά «ά κανγαδάχια βΐνε τβΧευτοΐιι βολαί τιμής είς «όν τάφον τής ελληνικάς βλοσνοότιιτος. ΕΝβ λια- νοιουφβΗΐι δπισθοφυλακων. Την μάχην «ήν Εκέρδισε δοιστικά*ς ιό φόξ-τρότ. £ΜΑΟ£ ΤΑ ΕΛΗ ΜΑΛΛΙΩΝ Ώς γνωστόν «ά έλη Μαλλίων απετέλουν 'Ανατολιχόν ζήτημα διά «όν ημέτερον νομόν, ουδέποτε κατοοθωθέντος νά δοθβ βίς αύτό μία λύσις άποτβλεσματική καΐ ρΐ' ζι»ιή. Ήδη, ώς εγκύρως πληροφο¬ ρούμεθα, χαί παρά τάς δυσχολίας τοΰ Νόμου, ό συμπολίττις Ύπουρ- γός «ών Οίκονομικών έν συνεν- νοήσει μβτά «τίς αρμοδίας Ύπηρβ οίας τοΰ Ύπουργβίου Γεωργίας έπέτυχβν δπως καταρτισθή ή 'β" χνικΐΐ μβλέτη καταμβτςήσβως, ήτις καί δγινβ, έγκρινομέντις δέ τής πιστώσβως υπό τοΰ Ύπουογβίου των Οίκονομικών, τό έργον τής άποξηράνσβως των έλών θά άρχί ση πιθανώτατα την άνοιξιν. Περιττόν νά εξάρωμεν την ση¬ μασίαν τοΰ πράγματος, «ήν οποί¬ αν καθισιφ άχόμη σοβαρωτέραν τό γβγονός δτι άκό τό 1914 οί ΜαλλιΑνα» 4ζή«ονν καί βΐν Ι»·- «ύγχανον την περίφημον αύτην άποξήρανσιν. ΔΙΚΑΙΟΝ ΜΕΝ, ΑΛΛΑ... Άπό τάς τΐλευταίας ΆΘηναΓκΙς ίφ^μερίδας ηληρσφορ«ύμιθκ Οτι έκιτρα· κή εμπόριον χαί επαγγε>μα»ΐβν μιτββί-
  σα είς τί δπουργιΐον τ6ν ΟΙκανομικβν
  διετύπωσεν άντιρρήοεις Βιά τό Δΐάταγμα
  ιτιρΐ φορολογικών δι«ΐ)κο>ύνοι»ν Βπιρ
  ά«ί πολλβν ήμερβν Ιτροποκοιήθτ] **
  ενεκρίθη τιλικβΐ'· ΑΕ κντιροήαεις α&ταί
  ■ροίρχοντβι {χ χοθ 5« ο( Ιμποροι κοιΐ
  οί ΙηαγγιλματΙαι «υτοι Ικλήρβααν τους
  φίρθυς την έν ν-αΐ'φ εφαεμοζομινου δέ
  τ&0 διανάγν·»»-)!· γΐννβται ζήτ—μα Ιπι-
  στροφ?1ς ή ουμψηφιο^'.Ο τβν «αταδλη·
  θέντιον φορων. Δι«α(ο ιιεΊι κατ' Αρχήν
  ή απαΕτησις τδν φ5ρολογοι»μίν»ν τού¬
  των βλλ άηαράί'κιος νομίζομεν λόγφ
  τδν σημερινβν ««ίχτω* οΐχονομιχβν
  ϊΐυνθηχβν. Γεννάται Ιπιιτα τό έρώιημα:
  Ήσαν άραγε είς θέσιν νά ηληρώαουν
  τιυ; φόροιις των, ιΛ χαθϋατιροθντες
  αυτού; είσέτ,ι, Βταν ύ κνητίρο εϋϋοροι
  προφαν&ς *ύρισι, έπλήρωναν τους Ιδι-
  κούς των; Ιδού Ινα αΰμηλιγμα περιπι-
  πλεγμιναν περιστάαεων διά τοί»ς «υνε-
  τπι> χ. ν. έμπίρους χκΐ έκαγγιλμα-
  Ε
  ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ.
  ΣχΐτιχΑς μέ δαα Ιγράψϊμεν πρό
  ήμ,ερών άπά τής ατήλη; ταύχΐ]ς, Βιά
  καποιο λαχεΐον τί)ς <Π«νελλτ)«ίοι» Κοι¬ νωνικάς Άλλτ)λ»γγύηί» τ6 δποΐον Βιέ- θβοαν ίνταθθα ιίς άγνιοοΐος χύριος χαί ϋία κιιρΕα, ιτληροφοροδμΐθα καρά οιιιι- πολίτου αξΐωματιχοθ ιή; Άστιινομίας θισαοιλονίκηί, 8η πρίκειται κιρΐ ίπιίρας άηατεώντβν ήτις ήϊρεχεν Ιχιί μ«1 α- νεχαλύφθτ) εσχάτως 6π6 τ«]ς χβροφιιλα- κής. Κατ» διαδολικήν σύμπτωσιν (δημο- σιιυβαμιν χθες χα(... τού; χιρδισμΐνοιις αριθμοϋς τοθ λαχιΐοα τούτου, ■, «ούς δ- ποίοιις Φα(νιται ή ακΐΐρα εηρίφθαοε καΐ μιτίδοκΐ είς τας έφημιρίδας «&ν Χανίων ίζ.Ά'.«άς πβρελάβίμεν.-"Ας προοέχουν λοιπον περισσότερον άλλοτε οΕ χαλαΐ αυμπο)ΙταΓ, ςΓτινις ήγόραθβν λαγεΐΒ τής περιορήμοιι «κοινωνικάς «λ- ληλιγγύτ] » Βι' Ί]> ένιργοθνται νΟν ά-
  νακρίσεις, ληφθέν»; 6κ' όψιν, ώς μανθά·
  νομε", χαί τοθ σχετικοθ μας σημειώ-
  ματβ{.
  Τ Ο ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.
  Τό θέατρον ΠουλακάΜη έγχατίστη-
  οι άπό χθες αρτίαν θίρμανσιν, εξυπηρε¬
  τών οΰ'ω τοΰ; θαμδνας τού έν ουνδιια-
  ομφ μέ «ά( ωραίας ταινίας ποϋ προβά)-
  λει ένάστοτε «αί την Ιλευοιν τοθ έκλε-
  χτοθ οπερεττΐΜοΟ Βιαοου, Βιά την οποίαν
  εφρόντισε, μέ αποκλειστικόν οχβπονΒχβς
  ίξιιπηρετήτΐ τό κοινόν μας χβτα τάς ή
  μΐρας χβν Απόκρεω. 'Ανα^έρομιν τό
  πραγμ» καί διότι «ό άξίζει άλλα χαί
  πρός ηθικήν ένίίχυσιν τ$]ς Βιαχειριζο
  μίνης τδ θίαχρον Ιταιρείας ήτις Βεν
  παραλεΐπει ε&καιρίαν &ια ν» ανταποκρι¬
  θή είς τίς άπαιτήσιις τβΌ χοινοθ, δοτε
  Ιχη Βικαιώμχτα ίπΐ τής δποοτηρίξε-
  ώς τβυ. ________
  ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ.
  Λαμβάνομεν χαί δημοσιεύομεν την
  ακόλουθον έπιατολήν:
  χιλ. δρ.
  Πρ6χιιτ«ι κιρΐ
  Φίλε κ. Διευθυντάς
  Πληροφορούμιθα δττ δ Δί)μός μας 1·
  πανίδρυο» την πρό, ολίγων μην&ν
  διά λόγους οίχονομΐας καταργηθεϊ-
  σαν θίαιν ΆρχιμηχανιχοΟ τοθ Δή-
  μο» ΜαΙ Βιά προσκλήσεως τοι» χαλιΤ
  τούς Ρβιιλομίνοιίς νά 5πο6άλβ« τ^ν σχε¬
  τικήν αΐιησΕν των.
  Έννοιΐιαι ότι ή πρόβκλνκ»; Ιγιν· Βιά
  νά τηρηθοθν χά κροοχήματα διότι ή ά-
  πόφααις των ίθυνόντων τα τοθ Δήμον
  είνε ιίλημμένη Ιχ των προτέρων. Πρό«ι-
  ται νά ίκανοΒοιηθϊ «τινός συγγενής ί·
  νος πολιτιυομίνου μετά «οθ όποίου ισχά-
  τος οί άντιβενιζελιχοί τ<)ς πόλεώς μας εδρ'ακονται είς τρομεράς σχέαεις είς ση¬ μείον &3» λησμονοθντες την πρόσφατον πολιτικήν Ιστορίαν, κρό«ει»αι νά άναγνω ρίψουν αρχηγόν, έν* Βσον ούτος ήδη καρο»σιάζ«ται ώ; Άντιβΐνιζελιχός. Καί τα μέν μαγειριυόμινα μεταξϋ Δημάρ χου καΐτ&ν προιχιιμΐνων συμβούλιον τοιι Βέν μας ένδιαφερουν, μοί; ένΒιαφΙριι δ- μως ο&οιωδίστατα χό γιγονος ίχι χά I- ξοδα τής μαγειριυομίνης κ«ριέργου ουμ άςιβς ηρόχειται νά κληρΑοουν ο! Δτ, μόΐϋΐι ΉραχλιΙου μ| τ* ΐνΐιλλ| κβοόν
  Τ
  ΑΝΟΡΘΩ-Ι-
  Β
  ι κ» —
  ύΛ'
  | ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
  III
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— ΌμιλΑ*
  Κινηματογβάφος.—Σήμβοον ή ήχητική «οί
  βδοναα ταινία «Ή Τρόϊκα» ή όκοία άφή-
  κιν εποχήν όποο κοί αν έπαΐχθη.
  ΠΑΡΛΑΝ «ΑΠΟΛΛΩΝ». — ΣΛπΐοον
  ωοαι 5: 30 μ. μ. «αί 9: 30 ι>.
  μ. τό ΊνΒοτοοοκικήί ύποθέσει»ς| όαιλοϋ*
  Κό ύ Μύ
  ημο
  Φαοοοά» (Μούβιτον)
  144.000 ϊρ*χ. ίττρίβς.
  Την στιγμήν δηλ. καθ* ή< το Ϊ5ιον Δη,ιοτικον Συμβούλιον |χριν§, πο4 δλίγων μόλις μηνδν, περιττήν κ«! δατιαντΐράν την Εδραν ά^χιμηχαΗκοΟ καΐ δι* δμο-· βύμου αποφχοεώ: τού την καιήργηβεν Την στιγμήν καθ* ή*' δ πρτϋπολογισμοο το9 Δήμου Ηρακλείου θ£ κλείση με τεράστιον ίλλειμμα. Την στιγμήν κϊθ'ή οί έπιγ^ε'μϊτίϊΐ δτ,μίται χιΐ πβ«ι αί λοιπαί τάξιις πίνονται κυριολεκτικώ; κχΐ πιέζονιαι διά προιηηοκρατήοετβτ χαΐ κατ£»σχίσι»ς νά πλη?ώ3ουν τοο κοικ'λλους δηιιοτικούς φόρους. Την οτιγ μην καθ ή' οί Ιμμεσοι δημο- τιχοΐ φόροι λόγφ τοθ περιοριομοθ ιτ); είααγβγ^ς έλάχιστι άποδίίουν ίρχονχοιι οί Δημοτικοί μ?ς α'ρχοντες νί δημιουρ- γοθν θέαεις πολυδχπίνους χάριν εξυπη¬ ρετήσεως προαβίπκ&ν ουμφιρόντων ξί· ναιν πρός τί καλώς εννοούμεν αυμφί- ροντα τοθ Δήμοιι, Καί ι ι μέν ιθύνοντες τα τβθ Δήμου !έν θχ διοτάαΐυν ν ά προβοθν ΐίς τον διορισμόν άλλά ή Προϊσιαμίντ) Νομαρ- χιακή άρχί) θ* διχθξ την διαοπάθιοπν αυτήν των δημοτικήν χρημάτνν; Πβλυ αμφιβαλλομεν. Κ. ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΟΜΙΛΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ Τ Ρ Ο κ Α Είναι τό άθάνατον έργον τού ΤΣΕΧΩΦ. Μέ πρωχαγωνιστάς την ΟΛΓΑΝ ΤΣΕΧΟΒΑ χαΐ τον ΦΟΝ ΣΛΕΤΟΒ Δι» την ταινίαν ταύτην περιτ¬ τεύει χαΐθε ρεκλ4μ« οιδομενβ» 2τι πρέχΐιται πιρΐ ένβς ίρνου «ου ά- κομη όμιλονν χιλιάδ ε; 'ΛθηναιΙοι κβθ «6 παρηκολούθησαν Ιπΐ εβδο¬ μάδος. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΙΣΟΡΤΣ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ ΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ- •__ο •••••••••ο··· ο ΛΠΟΟΗΪΛΤΗΣΕΙΙΛΙΙΣΛ.Ε ΙΑΙΙΙΚΑΙ ΕΒΙΟΜΑΔΙΑΙΑΙ ΙΙΙΙ9.Π1ΕΙ! Τό Λολυιελέσιατον ιαχύϊατον θαλα¬ μηγόν ΜΑΙΡΗ Μ. αναχα,οβΐ έκαστον Τρίτην 7 μ. μ. κατ' ευθεί¬ αν διά Πειραια, Χίον, ΜυΐΊλτίνον Τό θαλαμηγόν δ)η «ΛθΝΙΟΝ» αναχωρεί εκάστην Τρίτην έΌιεέρας δια Ρέθυμνον, Χανιά, Πειραια, Βόλον, Θεσσαλονίκην. ΥΙΟΙ Δ. ΙΓΓΛΕΣΗ Α.Ε- ΑΤΜΟΠΛΟΊ'Α ΣΑΜΟΥ Κάβι ΚΥΡΙΑΚΗ ιεοοΐ ιό ύκέοο- ΐον θαλαμηγόν: «ΑΛΜΠΕΡΤ Α» Ταΐύτητος 19 ΜΐλλΐΊον. Δια Ρέθυ¬ μνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ. "Αφιξις Πιι- δ |οράτ»ατα Δβυτίοας. * Παντοοΐϊον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τ«λέφ, Νο 61. Ι Η Ζωη ηογ Περνα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΦΕ)ΒΡΙΟΥ ανατολή ηλίου 7,70 , δυοκ 6,00 ΞΕΓΕΛΑΣΜΑΤΆ Ή μεΐΒθΒΒθλογική ύκηρισΐα μοί φαίνε· <α· ότι κινβννεύει ναβοη. «όν μπεΐά *ΐ]ς απδ ΤΓΰ: παοόντας ιό* τελευταία «αιοό. Ή τραγική διάψευσις τής «αΐθβία;» μέ την χιενοβύελλα, «ό άναποΒογύοιομα πολλων «πό «οος Βαόμονς σΐό κοβββάΐι, εΐχι ώ; συνεπεία νά τα βίλσο* ιιέ τό δίλτίο τήο ιιιτεωαολογικής ύ»ηοβσίας καΐ νά γεννηβή ή σκέψις... άποζημιώσβθΒν «αί φοχικής ό ββνπς. Ή Ηολλιτίοινοις τού καιο,ού—λιαπααα εϋίΒΥβτική—β*» καβέαηοβ κανενα πΐς ΐδ ν' αφήσπ τόν... όπλιααό τοο «οί νά τρέξη έ- λβύθβΒα αιΐς πλαΐεΐες καί οιΐς έ|οχές· "Ο¬ ποίος καά σΐΊ χνλο φυσίει «οί «6 γιαοΰβ- τι. Βλίπκε ούΐά χά χαλοχιιρ,ινα ξβγβλά- οματα, £λεγ« χθέ; «αποιο( ξαπλημένος στό πογααχι τού Ηήχον, είνε ό άκατηλός χο,θ' άγγβλος *ίων κνκλώναν καί άν«ιχο«λώνων. Κι' άλήθιια. Ό Ηοντοοφλεβαβος είναι γβμάΐος πονηοίες καί ΕιγβΙάοααΐα. Μ" δλα «αντα βχιι καί αύΐόί χά *λαφο»ντι«β τού. Ή μοϊο,α· ή φύυις, ιδν έια£ι μεταξΰ βύο κιιαεΐν. Άπό «ό ένα μέο,οί ό χειμώνος άγω- νΐζβΐαι νά «αατηθή καί νά παο,αΜίνυ την ζωή τοο. Άβο νό αλλο ή α*οιΕ·ς κάνει έ- φόβοβς γιά «ά ΟβΙξιι τή* χαβωπή ώμορ,φ'ό της μέ «6 άνθισμα τής άμυγΒαλιάί, Ό «α- ϋμένος ό ·ο»«οοφλέβαβος στέκεται ανάμβοα καί Βροαπαθΐΐ νά Οιαχηοήσο κάΉοια Ισος- αοη(α γιά «ά μβίνουν δΐοι ΐύχαρισΐηιιένοι· Άλΐά πηί τέ'θια τύχη· Δέ ν ύκ^οχει, φοί- νβται, Βιχιιοού«η, κ ι λογική ου τε μετα£ύ «εΐν φυσικών σιοιχείων. Γι' ού (δ «αί ή μβτβιβοολογική «Ηηο,εαία άβχισβ νά είναι σοφιοΐική σία άναιιαινω- οένΐα καί οτά χηογνωσ<ικά της. Άποφβύ- γβι Βθοφητεϊβς κοΐ ένδβίξβις ίπειτα α πό την χκίφα τΑν τελενταίφν ήιΐΕΒΜν. Ή «α (άοιβσΐΕ τού κιιρσν, ά»βκοΐνω*β χθέ;, Θά Οιαΐηοηθή ιιύλάχιστον διά τό επόμενον (1»οσιΤ8((|άω^ον. Καί οονεπΐήοαιοε τίς ε- πιφολάξιις της, οάν νά ήϊο όρχηγ&ς χ6μ- μαιος, ό Μαιβός θά ιί'β, κιθανεχβ, μεχο.ι «ής μβσημβοίας τής οΰριο»—αήμεοον εί: ό.όκλτιρ^ντήν χώοα* αΐυοιος ή κατά βια- λιΐμμαχα ολίγον νΐφελάΐης... Μιά σιώ χκβφΙ «αί μιά σΐό πίτιλο γιά νά είνε μέσα στά ΚΒάγμαΐα τού καιρόν. Καί μήποος ίχει αΐικο; Τα ΕβγΒλάοματα γιά διντέρα φορά είνε έπικΙνΒονσ. Ύπάρ- χει άλλωοτι «αί τό αοχαϊο ρητύ κου τα λέει σοφά: Τό 11$ έΕαμαρτεΐν ι,ύκ άνδρός σοφόν. έ 'ΑβπνΛΐ(ς ----- ---------- —Άφοπλισμός καί κομμουνισταί Οί πιιροοβίσι-αί νή Γινιόπς ίκ)ήθη σχν πρό ήμΐρώ< δια νά δποοτΐΐλοιιν μίαν ερυθρά"'θτ,μαιαν, ιή' δποί*ν οιοι, κιμμουνιαταί προςρΒνδς, ·Ιχον «βρφώθΐ είς τό διάατημι 'ή νυκτός την κ<ρυφήν τοθ «ωίιονοοίαθίοι» τοθ να- ιθ τοθ Άγίου Πέτρου, ϊο»ς έ«' «0<αι- ο'α τη-ς «νάρΕεως τί)ς Συ-ϊιαοκίψεως τοθ ΆφοπλισμίΟ Οί ποροοδέσται ίμως ή ϋγΜαοθτραν νά δ>ολογή33<ίν την ί δκναιιίαν των να φ<}ί3ουν είς τό άπρ03ΐ· τον ΙιιεΙνο οημιϊον, τοθτο δέ απέδειξεν 5« & δνθρΜποΓ, δ δίτοΐος είχε τιποθε- φη την οημ»1αν έ«Τ επάνω εΐχε ττρίγ ματι οπανΐας («ανδτητας Βχροδατοίΐ "Έ πειτα άτχό πολλΛς μ«α!ας προοπαθείας άπεφβαΐοθη ή ..χοιθέλχυβις τής οημαίας διά μιδ; άρπάγης τεμάχιον πρός τεμά¬ χιον, δπερ καί εγένετο. Ή όμματα, δταν ίξητίοθη έκ τοθ πλησίον, άπεδει"χθτΐ Ιχουσ* μΫ)κος 6 τουλάχιοτον μίτρων, I- φΐρε !έ επί τοθ έρκθροθ δφχσματδς της τα οο6ιιτι«* εμβλήματα €ΐφυρΙ, δρεπά νι χαΐ δατρον». —ΑΙ Γερμανικαί μέθοδοι. Τα δικαστήριον τοθ Μετ; κατε δ.κασε είς δύο Ιτβν φυλάκισιν κ α! πρό. άτιμον 300 φράγκων Ινα «ρώτιν Γερμα- νόν αξιωματικόν, τόν βαρ&νον Μπέρχεν, κατηγορεύμενον έΊΐ! καταοχοκεία Ό χαιαΐιχαοθεΐς είχεν αηοκειραθΐ κατά το χατηγορητήριον, νά συγκεντρώ αη διαφόρους ηληροφορ(ας στρατιαιι- γ.%ί φύαεως άπό ίνα Γάλλον υπαξι»μα- τικδν, 6 όκοΤος δμως άνέφερε τό μα είς τού; άνωτέρους τού. ΤΕΟΡΑ' Τ«χεΙ«ι κ«1 ηννυηι>ίν«ι Ικι-
  διορθώοΐις ««ντβί εΐδονς ύρβλο-
  γί»ιν.
  ΈηιδιβρΒύαεις κβσιιααάτειν,
  ώ β
  γρμμφ, νΡΦμηχ
  Κ«1 έηιατημονΐΜ&ν έργβλείΗν.
  Τιμ«1 «ουν«νώνιοτβ·.
  ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ρ6ρ{< Δημβ«ρασΙ«ς έκκοιησεεις τβν μ*τν0ι Νουσονλμανιχβν κτημάτβιν έϊ'Αντβλλοιγής ν>νησβμίνης την 2>ν Ναρτίου 1932 ημέραν Τετάρ
  την χ«1 ίάραν 11—12 π.μ. έν τ* Ύηοχαταστημκτι ΉρκχλεΙο». Κ«1 ύ
  ό τβύς ορους τη, τοιχοκολληθείβηϊ όι«κηρό{ε»ις.
  Αριθ. κτήμ. ΕΙ&ος
  ΕΊ. Μερ. κτήματος
  θέσις
  κτήματος
  Έκτασις
  Μ. Τ.
  Όνομα
  νΐν κατόχοο
  Πρώτη
  2382
  Ποώυν Τέμε-
  νος ά
  Μεϊντάνι 423 Ιωάν. Άλεϊαθοόποβλος
  Ν. Καοίπης, Σταμ. Παπά
  (αγλον, Άοιστ. ΛάΕος, Γ.
  Σ«νλια(ά;, Άναστ. 'Αθα-
  νασσκη;, Έμ. ΤσολαΙνός
  Γ. Χαισΐοφί&η;, Κ. θεο·
  δωρΙΒη;, Νικ. Στνλιαοάς
  Νικ. ΉλιαΒάκης, Δήμος
  Ηρακλείου, Ιωάν. Μονον
  σάκης.
  (Έκ τού Γραφείον)
  1.300 000
  ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
  "Ενεκεν τής σημερινής οίκονομικής κρίσεως είς τό
  ΝΕΟΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ
  ΕΜΜΑΝ. Ζ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ
  (ΠΡ&ΗΚ £ΑΡΑΤ£ΟΠΟΥΛΟΥ)
  Κ«βώ{ χ«1 είς το Ύη)μ« τής βββθ ΆμβλβεΙοις (Πλατ»
  ΘΑ ΠΩΛΩΝΤΑΙ:
  παπούτσια πρώτης ποιότητος (ίνδρικά, γυναικεϊ», παιδι·
  κά) μέ Εύρωπαϊκά οέρματα είς διαφόρους μοδέρνους χρω
  ματισμούς χαΐ σχέδια υπό τας εξής τιμάς:
  Άνδρικα Σκαρπίνια μονόσολα τό ζεύγος δρ. 22Ο
  » » . » λουσΐρίνΐΛ επί πλέον ι Ο
  Β Μ ·. δίσολ* τό ζεύγος δρ. <&Λο » Μποτες μονοσολες » » » 23» » » δ^σολες______ επί πλέον » ^_____ Γυναικεία ξύλινα τό ζεύγος βρχ » » λαμέ καί καστόρια επί πλέον » ι ο » πέτσΐνα βροιττ τό ζεύγος » 195 » » )) λαμέ καί καστόρια επί πλέον ι ο Παιδικα άπό Νο 2Ο—-24 *Κ-3Ο δρ. ΤΟ τό » » » » 33—3β 3Τ-4Ο » 14Ο » ΙβΟ » Καθώς καΐ διβφορα δλλα παλοιότβρα οχέδια άπό 50—125 «Α ζββγος. Έχτβλοΰνται ωσαύτως καί παραγγελίαι επί δλων ■ΙδΔν των ύκοδιιμάτην» καθως καί δια χβοοφς καί άπό καί διαφόρους χρωματισμούς. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.- Ό κ. Κωνο». Γ φ . «αινάΝης δμπορος έκ Φανανής «αί ή „..,' «ολλεέ* ί«οοτεοιΐμι·τ«β* «ε«οοικισμί», «ι, Ξανθίκη Σ. Καΐσούλη ε£ Άν. Νιμμ'* {Ιαισαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν ά θίρμά σνγχαρηιήυισ. ΓΑΜΟΙ.-Τήν παρελθούσαν ΜλΙσθασαν έν Αγ Νικολάφ οομ (« μΐοω έ«λΐκτοϋ κόσιιον, οί νάαοι Νί«οο ·Αονααντά«η μιΐά τής δίδος Μο0(.; Έμα Μα0κ4«τι. Παοάνυμαος κανίαιη ϊ «. θεοδόσιος Βενβτάτος, Ε1οηνο5ικήν. £ τό ταιοιαστΑ ζευγάοι ιϋχομαι όλο βίον ανθόσπαρτον χιΐ κλήοη πάσης χίος «οί εύοαιμονΐας. —Την παρελθοϋσαν Κνρ,ιακήν έν Καιν γιο ϊωριό καί έ» σ<βνφ οΐεαγενειαχφ »(,. κλφ ετέλεσαν τού: γάμονς ιω* ό Ιχ Ε6Εβ. οη; ΣχϋοοΕ Πλ·«ρά«ης <λαιο«λαεετιιή: μι. τα τής Δίδος Φωτεινής Σηααμακη. !„{,. νυιιφικοΰ; στεφάνους άντήνλα£ετ Α |()ά! σκαλος Ιωάννης Κ. Παπαδάκης, Νά ζήοοον. —Την χαα,ελθονσαν Κ«οιακην έχιλίοθ.. σαν έν Σχοινιά Μονοφατοίον οί γάμοι <ο· κ. Δημ. Μ· Ψυλακτι «λειοφοΐχοο «ής ν0. μΐ«ής μετά τής Δος Εύαγγιλΐας Ίππ. Πακ·. βημητοοπβύλον Ίαταοϋ. Παοάννμφος „„. οεστη ό κ. Έμμ. Ρουσάκης ίμποοος <ν Ά). ■αλοχνοίφ. Είς τούς νιονύμφονς ευχόμεθα «Λθι ΐ«. «νχίαν. Ε. Κ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-Ό πΑντη,, μ1 Η παντί 4ιακρινόμ«νος Βιά τα φιλ-ίνθοαιια αΐσθήματά τοα Θβοφιλέστατος ΈπίσχοιΟς Πέιροις κ. Διονύσιος—β έν έληομόιηοε χαιά «άς παρελθούσης ήιιέρας τού βιονι^ιη ΐειμάνος νά βοηθήση κοΐ ημάς τοίς Β|(. τουμένανς είς «άς φυλακάς Νεα*όΙιι( «αταδίκοος «αί ΰκοχαταοίκούς άποατιΙΙυ; είς ίνα έκαστον 19ιαίτεοον χβηματικ&ν βοή- βηιια. Εύχαοιοτιΰντες καί ΒημαοΙα (4, Θβοφιλέσιατον ευχόμεθα όπως τον χα|ί[| 6 ΰψιστος μα«ρ[ β.ό«ηια. Νεάπολις 8-2-932 ΟΙ κρκτβόμενβι τδν Φολαχ&ν Ν ατήν πόλι μας. Μέ τή χ*εσινή νοιιά ή κιιβική εα<1· στάσις Ιλαββ την εξής μοβφή»: —Την ήμέρα θερμο«ραοία ινχά||ΐοτο( «εί τό βοάβν.. κατωτέρα «ής ποαιϊνής. —Όστι μέ λίγο ξβθάρΐμμα νά «ήν άρπά· (■«ι «ήν πούντα. —Τό χθεσινόν Βημοσίΐυμα «οί φίΐ,οι Έηιθεαιρηιοή Γόρτυνος κ. Πα*αθανααΙο«, —Σχετικώς μέ «ήν (σ«ορικήν μονήν Ά· πεζανεον καί την σκοπ:ιμό«ΐ3«α «ής λια««· βήσιώς της. —Άνακιτβΐ πάλιν τ& ζήτημα τής μή κι· ταογήσεως ώοισμένω» Κρητικών μοί·», —Καί Οι' Ιστορικούς λόγοβς άλΚΑ »Ι ίι' άλλας κοινωφελείς άφοομά(. —Τοιούτον (ήτημα άπετέλεσΐ τελε««ε!·( καί ή μονή Γουβΐρνέτοο «ού Άκροοτηοίοϊ, ήτις καΐ Ματηργήθη ά» Βέν άπαιώμιβο, —'Βλ' αύίοϋ δέ είχαμεν γρόψιι β^ καιοοά έ£ άλλης αιήλιις. —Σννηγορ.ο«ν«ις ύπεο τεεν Μονβ»-«ιιΙ· λιτεχνικιεν μουσείων καΐ κέν«βαν τικ«ν κοί παραγειγικΜν τειν Ι ΒΗΡΙΒΙΙΜν. —Έκτίθειαι όσονούπα είς ΔημοπβοοΙ» ή αποπεράτωσις τού Σανατοβίον Ί σαλήμ. —Τό έν λόγφ Σανα«όριον θά τή ου καοίωϊ «ούς έφΐοαοος. — ΠοΙύ ορθώς δέ «ό Διοικητικόν μΡ λιον «ού Ταμείον Απεφάσισε την άιεοΜοά- τωσΐν «■«. —Παρά πάσαν αντίθετον Υ«ώμιιν, ήιΐί ένεφιλοχόοτισε κατά «άς γενομένας πβ6 εει ροί σιιζητήσεις. —Διά τα γινικά (ητήματα «4ν έφιίί·· κων Ταμείων. —Λόγφ «ής ταελλονοτιάς ε*ον «««ά αν· τέί «1: ήμέοες. —Καλά θά κάμουν Ινιοι κα«αθΐτιμ··«άΒ* χαι. — Νά στεοεώνο«ν τίς καπάντίις «·» μα- γαΕιεόν των. —Διότι άναριεάζονται εύχερώς υπο τ#ί άνίμοβ κίκτονν Αέ έκ) διΐΒχομενην β·Ι>'
  κολιτεϊν.
  -Ώς σονίβη χθές καί 9«οοχθέί-·(·α°«*
  τσα» χάριτι θεία άλλά κοί ούχι ■8&( ·ύΦ1'
  μιαμόν «ών καΐασΐηματαοχΜν.
  —Διά την προστασίαν ,τΑν έγζοΐΐ'·1
  κροΐόντων.
  —Δημοσιεύε«αι καθ· ήμεβαν καΐ ««
  μία προτροκή καΐ ούσιαοΐϊ.
  —ΟύσιαστικΜς δμοες «Ι γίνειαι οιέ Φ
  προστασίαν οΰΐήν;
  —ΟΙ ξίνοι κοί τα Εένα σπή«α ποοτιμο»*
  «αι καί διον άκόμη Βέν ύπάρχει αμεβαί Μ>
  έπιτακτ χή άνάγκη!
  —Διά την κροσεχή οταννλικήν πεβ1"·^1
  —Κατοβάλλβΐαι ΗΒοσπάΟεια βπβς ·'♦·
  Ιτοιμον «ό ψυγείον καί κατά Βεύτεαεν Μ*
  γον τό οΐνοχοιεΐον Ήοακλΐίσν.
  —Ή προοκάθεια εί«ε Βικαιολογημ'^'
  —Διότι έν* δοον Θά οομβάλΙΙονν αί Υ·"'
  καί οΙ<ιονομικοΙ συνθήκαι. —Ή ι&αγηγή ««ν αιαφβλέιν θά «*"' οη ΙφΙτος μεγαλυτέβανσΐσιηματοποΐη»"· —Διά «ήν κατασιαοήν πάλιν «οί οΙ'β' ■οιβίοο συντβέχει ό λόγος «ής «τοποποιί' σετος». — Όστις ή ιχισε ώ; μανθάνομεν νέ νψ «αι άπαβαίτητος Βιά την κατανάλειθΐν "' κβασιέιν μας. — Αΰβιον Σάββατον ΙίΒεται ·1ς «ό «Νο1* θε» «έϊον ύκέα «ο« ΟΙκονομικοϋ ΐναβ^'· —Μανθάνομεν 8ΐι «6 νέον Κέ»«βο* ίΙΠ κ. κ. Ζαχ. Μετοχιανακη καί Ίαων. Οα»·* τσίκη είς την οίον 1866 (ηβά τα «α»*· εΐο). —Σνγκεντοώνει δλονς «οίις Μμεβ»"·^^ «ής οέγονλας» Βιότι κατέχη βε«οο ·ιί *°.| μΐζέδεί «όν Αστε νά Ικανοκοιΐ κκθ< "<"' σιο. ,. -Μία «χίακετΐιις είς τδ Κ«ν«0°* "*, κιΐ νά »ε(οη καί τόν «Μόν άπΐκη··*4*1 —Τό ηαβά «όν λιμένα κουρείον «ο» »· Κοοει«άκη με«εφέβθΐ] Ιναντι «οί 1··Ο χεΐαν «Μ·ν«ος·. —Άνακαινιοθέν ιιΐείειε. ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΙ Α.
  *»βηιήο.ιο.ΪΜιν νά»ο»,1|Ιίΐ4"ί
  •Οί
  6
  οβννης Κ.
  9Ο«ν.
  ΐαα,ΒΧ,θοΐσ
  ι
  Ι
  ι«ύΙο« Ία«Βο«νΠβΛ>< ί)ς ΡΙΣΤΗΡΙ0Ν.--0 ι«ρ.νό ά «Ο. >ς είς «βς ,^^
  »ς «αί ύ?οκατ.6ί«0«5
  ί--στον ΙΒ..ί,ββον ϊ
  Ευχαριστούντες καΐ
  ύό
  |
  ος μα«ριβ>ό<ηχα. •άαολις 8—2—932 ΟΙ τβν ιο} στήν πόλι μας, ) χ·εοι»ή νατιά ή χι,β,| Ιλαβε την εξής μοβφήί: ' ήμεοα θεομοπραοΐα ε«{ί,ιηΐ|ι ιβ.. κατωτέρα τής χΒ«ι»η(, ι«π μέ λίγο ςεΰάαΐμμα » κουντα. χθεσινόν ΒημοοΙενμα «οί ■ΒΠ<ο« Γόρτυνος ■, ι«ι*ά)ς μέ την Ιοτο|}Ηΐή« ν κβΐ τ^ν σποαιμότηια «ήϊ }<— τηί. (ακνϊβί χ&λιν τό ζήτηι» ιϊ|;|| ■εις ώοισμΑνα* Κρητιιιή· μοΜη, Ι δι* Ιοτοο.ιχ(.ύς λόγοις άίϋ ιοέτον (ήτημα άπειίϊιοι αΐηε ιονή Γο«βΐονέτο« το* Ά«(·ΐ|κ ι) ϋατηβγήβ^ ά» Βέν % αυτόν δέ είχαμη η·>ιι
  έξ άλλης οιήλικ.
  νηγοοονντβς υπέρ. τάν βομρι·
  κεεν μοκσείίο» «αί κί«ί·' ί|< «ο ι ααβατβνιιιέ)* τά« Β«·ί[·» ιεεν. ι κτΐύεται όσονούπβ εί( αψΦ ■·||άτα>σις τού Σανιτοιΐκ '·*■
  ί έν λόγφ Σανατόβ"·»
  ινοίεες τοΰς εφέΒαοιις.
  α» ν ορθώς δέ τό Διο*^·™»»-—
  >ύ Ταμείον βικαΐίοισε τν ·■■
  εκΐά αάσβν αντίθετον γ·*»^!
  βχε·Β«οε κβ«ο τάς γε»ομ·«ί
  ινζτΐτήσπις. .
  ι« «ά γενιπά Γ-«*«πτο «··
  »β·λλο»οτιβ(βιι» ε*
  4 οιπβ.ώ.οον τίς κε«ο«ί·ί*
  ΑΝΟΡΘΩΙΚ
  ΪΥΝΔΡΟΜΑΙ
  Έξωτβοικοΰ ίτ«]σία Δολλάρια 10.
  "Απασαι αί άποδείξεις συνδρομβν κβΐ
  βημοσιεΰσενν φέρουσι άπαραιτήΤΗς την
  υπογραφήν τβθ Διευθυντοδ χαΐ
  χτήτου της «'ΑνβρβώοεΜζ»
  Ηρακλειον 12 Φεβ^ουαοίου 1932
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΑΙ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΑΣ μαύραι δή
  λώσεις τού κ. Πρωθυπουρνού
  Ιπανέλαβον εκτενέστερον «ά όσα ε¬
  λέχθησαν παρ' αυτού είς τή* ού>
  σκέψιν των πολιτικήν άρχηγώψ.
  Τόσον διά τα πσοίσμαια τού τάξει·
  δίου τού δσον καί την έν σχέσει
  ποός ταΰια ν*νικωιέβαν οίκσνοαικήν
  μας κατάστασιν ό κ. Βενιζέλος ύπ0ρ·
  χβ σαφής καί θετΐΝΟ(; Οΰιε πολλαί
  Ιλπίδες άλλ' ου"ΐε καί άπαισιαδοξία.
  Έν πάσο δέ πιριπιώσει, καθορι-
  σμός βάσεων κυ/βερνητικβς έν»ρ·
  γείας, έκτάκτως^ένθαρρυνΐικβς διά
  ■ό μέλλο» τού τόπσυ.
  ΛζΑΡΑΜΕΑΑΑ είς τα χείλη των
  *>· άντιδρώνιων δ δρισμός «ύαό
  δρους»—υφ' οθς οί όμιλούντες βλέ'
  πουν πραγματοποιουμένας τάς ά-
  κόψεις τού κ. Βενιζέλου ώς ου ιος
  «άς ανεκοίνωσεν. Άλλ' υπό όρους
  ατυχώς πρανματσποιούνΐαι την
  στιγμήν «αύτην «ά πάνια είς «όν
  κόσμον. Ώ; έκ τούτου «υπό όρους»
  θά πραγμα«σπσιΐ]θώσι καί έν Ελ¬
  λάδι. Άλλως «ε ώς οητώς έιόνισΐν
  δ κ. Βενιζέλος ή Ελλάς «εξεπλήρω¬
  σε πά»ΐοτε τάς πρός «ούς ίέψους
  ύπσχρεώσεις ««κ». Αύιό «οΰτο κα
  λούνται νά διαπισΐώσουν οί ξέναι
  έλενκτα}—καί προφανώς θά «ό δια·
  πισΐώσουν.
  ΑΝΕΠΙΣΗΜΟΣ άνταπόκρισις
  έκ Λονδίνου άναφέριι όΐι είνε
  αδύνατον «ό ηαρανωγικόν δάνειον.
  Ή Κυβέρνησις καί παρά «ήν πλη¬
  ροφορίαν δηλοί όιι ή προΝαταβολή
  τού δανείου είνε εξησφαλισμένη.
  Έξηγεί έπίσης ότι οΰσα έν γνώσει
  ακριβώς τού άδυνάτσυ—υπό «άς
  παρούσας συνθήκας—τού δανείου,
  εζήτησε «ι}ν προκαταβσλήν. Ασφα¬
  λώς λοιπόν ή έν λόγφ άνταπόκρισις
  καί άνιπίσημσς είνε άλλά καί γίνε-
  •αι ίσως άπό- σκσπού καί διά νά
  «θολώσο «ά νερά».
  ΔΙΔΠΙΣΤΟΥΤΔΙ 6·ι είς «άς πε¬
  ριφερείας «0ς Βορείου Έλλά-
  Οσς ή έπιρροή «ών άνροτοπατέρων
  ολοέν καί χάνει Χδαφος. Ή διαπί-
  στωσις οέν είνε «ί «ό νέον. Άφ' δ·
  «ου «ά σχηνοθειημένα «ένοπλα
  συλλαλητήρια» καί αί «πορεϊαι πεί-
  νυς» απέτυχον κατά τρόπον οικτρόν
  -διά «ούς άνροτοπαΐέρας, «ό παιγνί-
  δι δέν παρουαίασε πλέον δι'αύΐούς
  φάσεις ένθαρρυντικάς. Ταχέως δέ
  οί περίπυσΐσι κήρυκες «ών «μαύ-
  ρων ημερών «ών άγροτών» ετέθη
  σαν είς «ό περιθώριον. Είς αύιό μά
  Αιστα δέν συνετέλεσαν οΰιε «ά «ε
  λευταϊα υπέρ «ών ,άγροτών μέτρα
  ·0ς Κυβερνήσεως.
  ΔΙΑ ΤΟ ζήτημα «ής είσαγωγής
  είς Γαλλίαν Έλληνικών οί·
  νων συνεχίζσνιαΐ αί συσκέψεις των
  Κρατικών παραγόντων. Ήδη έξειά
  ζεται ι) Γαλλική πρότασις όπως άντ!
  •ών έλληνικών οίνων (άνω όηλαδή
  «00 έπιτρεπομένου ανωτάτου δρίου
  (ίσαγωνής) άγοράζονται έλληνικά
  καπνά καί άλλα έλλι^νικά προϊόντσ.
  Φαίνεται συνεπώς διι «ό ζήιημα
  *00ιο καί λόγφ «ών ανωτέρω συνεν-
  νοήσεων άλλά καί Αάνφ «ών μετριο
  παθών διαθέσεων «ής Γαλλικής
  Κυβερνήσεως θά Λάβη μίαν ικα¬
  νοποιητικόν «ροπήν.
  ΚΑΙ ΔΙΑ «ι)ν ιΐσαγωγήν «ών
  ελληνικόν οΐνων ευρέθησαν
  «ινές σοφοί κσυκουνάρισι νά είπουν
  ότι ι) Κυβέρνησις χαρίζειαι δήθεν
  είς την Γαλλίαν άναλώμασι «ών Έ
  θνικών συμφεράνιων. Εα&' ήψ
  στιγμήν ή Γαλλία παρουσιάσθη καί
  ος χρημαισδόιης «ού Κράτους μας
  έπρεπε φιρί—φιρί νά καταγχείλω-
  μέν «ήν Έλληνογαλλικήν σύμβασιν
  καί νά κάμωμεν καί μπούκοτάζ «ών
  Γάλλον! Άλλ' αύιά «ά πράγματα
  είς «ούς καιρούς μας, ατυχώς μόνον
  οί γράφοντες θά #σαν είς θέσιν νά
  «ά πραγματοποιιίσουν εάν ^σαν είς
  •Ον αρχήν αύΐοί ή οί πάτρωνές «ών
  ΔΙΑ ΤΗΝ υπόθεσιν -άννα δ ν.
  Βενιζέλος έζήιησε «ήν σύστα¬
  σιν κσινοβσυλευΐΐΝβς έπιιροπής καί
  μάλιστα μέ πρόεδρον άντιπολιτΐυό
  μενον. Άς συνέλθ» λοιπόν ή επι
  *00π4 «σ «·ϊ»«ερον διά νά <ξε«άσ0 •ά πβάγμαια καί Αποψίν ί« 4 Μ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Ίββννοη Γαβοιλάκη κιτο(κοΐ) Καλεσοών λβΕΙ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΤΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ έ«(· Κατο Ζοϊαοία Κ. Καρακιδαχη πατοΐκοα οης Καλεσσ«ν Μαλιβοζίοο. Ό διά τού παρόντος Βιαπόμπνος όφειλέ· της μόν καίτοι ναι/ίιιως εχετάγη διά «ής υπό ΐοονολογί-ιν 3 ΔκβεμβϋΙοΐ) 1931 άπλής έιτιτανής καΐ ίιο «ής υπό τοονολογίαν 15 Δεκβμβ{)(οη 1931 καταοχι«ηΐ}1ο<ι τοιαύτης νομίμως αύτφ έπιδαθιιαήν κα<ό «ά ύπ' άριθμ. 5681 καί 5726 επιΒοΐήοια τοδ & «α- στικοϋ «λητήοος τού Παωτοδιππΐαυ Ήβα- «Ιβίοο Εμμανουήλ Άοκουλάκη, ίνα δυνά¬ μει «αί πρός έκΐίλεσιν «ού *π' άριθμ. 18992 τού 1927 βνυποθήχοο βανειοτικοβ οβμβ-ιλαίον τού Σομ)φθΐΐ ΉοακλεΙοΐ) Γιοοο- γίου Ίωαννίδον νομίμως κηβ«χθέντος έκ«ε- λεοτοϋ Αν Ότόμα'ΐ τής Έλληνική; Δημο- κρατΕας μεί καταβάλη διά κεφάλαιον, «ό- κο»ί, ·ύίοϋ «αί Ϊ£οΙα Βροχιιός 29.706 *ν· «όχως άπό τής καΐασχΒτηο,Ιον μοο επιταγής *» τούτοις ουδέν μιχρ.ι σήμβοον μοί 5λ Ή Γενικη Διοίκησις Κρήτης λα· . . ι»»" όφιν γνυμάτβυσιν τοδ θΐκο- νομικοΰ Όργανιβμοδ ΟΙνοποιεΐΝν Κρή¬ της πβοι καταλληλύτητος τής παρά την θβαιν «ΚλινιχΑς Στεφανίδου» τβποθεβί- ας διά την ίδρυσιν βΐνοποιείην 'Ηρα- ίχλείου, τας 6ηοβληθεία«; είς αυτήν : σχετικάς αιτήσεις τ&ν χκτοίηϋν τ&ν ; προι»στϊ'»)ν Ηρακλείου, Πόρου *«1 • Χρυσο-τηγπς «αί τάς επί τοΰ προχεΐμέ- νου άνοφε,ράς τού χ. Νομάρχου χ αί τοδ Δήμοο Ηρακλείου περΐ μή άνεγερσεκς θΐνοποιείου είς την ώ; «νν υποδειχθεΐ- σκν τοποθεαίαν, συνιατά επιτροπήν έκ τΒν χ. χ. Νομάρχου, Δημάρχβυ, Νομι- άτρου, Νομομηχανιχοδ χαΐ θΐνολογου, ή ύποίκ χβτόπιν έμπεριστατΜμένης με λέτης θά έίετάβη καΐ θά αποφανθή πε· ρΐ τής ώς &νι> τοπβθεσίας υποδειχνόβυ-
  σα είς την Γενικήν Διοίκησιν έ τέραν
  τοιαύτην είς περΐπτκαιν χατά την ο-
  Διά ταυτα
  Πρός είοκβαξιν «αν κοσοΰ «ούΐον, των
  τό«α>ν αύΐοδ και την οομβάνιων «αί
  συμβησουένων έξόδααν<κτ(θη»ι είς δημόσιον άναγκαοτιιιόν χλειστηΒΐασμό* την έκπο(η αι ντά ν καταιτΐβα) «Ββΐγβαφομένων άκινήτω* κτημάτιεν τού όφβιλέτον μόν ίννκοθήκων μοί βιά την άπαιτησιν ταύτην κκιμένην είς την κτηματικήν χ«α>φέοιιαν τοϋ χβρίαν Κα
  λέσοαΜαλΐβνζΙον τοϋ 'ίως Δήμον ΆγΙου
  Μύαωνος καίτης ΕΙοηνοδινειαιιής πεοιφβρεΐ
  άς Αγ. Μύρωνος ήιοι.
  Ι) Είς θέσιν «ΞοβιχΙνπ» άμπελον έκτάοε-
  ως κίντι έαγαΐεΐν ή χιλΐην χινταπβσίιεν
  *«ο.Ιηοβ τβτραγωνιιιέιν μέΐραιν μέ χέντε
  μονρέλλα καί διάφορα αλλα όπωροφότια
  βέν&ρα σβνοοενούοης κτήμασι Γεωργΐου Φα
  αονλακη, Μιχ. Σΐιβακΐάκη,, καί δάμακα
  έκ δύο αεοών.
  2) Είς θέσιν «Ξαοιβίνα» δμπελον Βύο έα-
  νατείν μέ φοέαο ή 500 πβοΙλοο τετραγαΐ'
  νίκων μέτραιν συνοοευούσης κτήμασι Μιχ.
  Στιβακ«άκη Γεωυγίοο ΚαρονΕάκιι καί Β·τη
  επ Βύο μερνν.
  3ον) Είς τ ι] ν Ιδίαν θέσιν «ΞαΒι>ίνα»
  άμπελον Βύο «αί ήιιΐσεος Αργατε** ή 700
  οΐ «ετοαγαινικΜν μέτρων μέ Βιάφορα
  ό τωοοηόρ,α Βένδοα σκνορΒΐΐοιισης κτήμασι
  Μιχαήλ Στιβακτάκη;, Γεώργ. Κσρονζάκιις
  Βίτη κοί Βοόμφ.
  4ον) Είς θέσιν «Άστρΐτσι» άΊιπεΙον Βύο
  Ιογατεεν ή 500 ΠΒρΕπον τβτραγαινικών μέ-
  τρών μέ πένΐβ άμογΒαλέας σννοΒΒυούοης
  κτήμαοι Έμμ· Τριφίτοβν. κλήρονόμων
  Ίαιαννον Σ<οατηγά«η ΕΙβήνης ΜανιοοΒάπΐ) καί Φβαγκιοβ Βοομβονλακη. Ό κλεισ<ηριασμός <ών άχινήταιν τούτων γΒντ,σεται ενώπιον «ου Σνμβολαιογβάφοτ) Άγίου Μύρωνος 'Ειιμανονήλ Καλοτεράκη καί έν τφ έν Άγ(ω Μύοηνι «ειμένφ Βημο· σΐω γοαφιΐω τον, τούτον Ιέ κωλνομ,ένοβ έ- νώχιον τού νομίμου τού άνακληοωτού ««)* 28ην Μαρτίου 1932 ημέραν «ής έβϊομάΒος Κυριακήν καί ώραν 10—12 π. μ Οπου καί δτβ «αλοΰνται οί πλκιοδοιήσοντεί. ΆρμόΒιος ΒΐΗαστικός κλητήρ χαραγγέλ- λβται νά «οινοκοιήοτ] καί τοιχοκολλήση νο¬ μίμως τό παρόν κοί αιιντάΐΐ) χί)ν έκθιαιν καταμιτοήσεως τέ»ν «χχΐβιοτηριοζομέναιν.ϋ Έν ΉρακλεΙφ τή 6 Φεββοναςίον 1932 Ό πληρβΕούοιος Βικηγόοος «ού ιχιοκΒύ- Βοντος καί πβραγγέλλοντος. Ίά Κρασβδάκης ιτβι«ν β* ΙχρΙνετβ βυτη ί»ς άκατάλ· ληλος. ΑΙ ίπΐ τού κρ«κ«μένου άιτόφεις τΒς έν λέγω έπιτροπής, η Γ«νική Διοίχηοις Κρήτης παρακβλβΐ 2ι»<ς βιβτυκΗβϋη καί ΰΐτοβληθ&σιν αΰτό το ταχύτερον δικ την δι·{«ν«νήν τ«« άπβιτουμίνοίν καταιλλήλΜν ενέργειαν πρές βριατιχήν ίν αρ£ιν των έρν«βι&ν διά την «νίγΐρ- βιν κ»1 τ«0 θΐνοκοιείου ΉρβικλεΙο». Κ«» τοθτβ βιέτι η ίνβρξις τής λειτουρ¬ γίαν τού έκεΐγβι ηροκειμινου νά αρχί¬ ση λητουργονν τουτο άκο.τβΒ τρέχον* τβς ίτου(. Κατόπιν τβν άν«ιτερΝ η οριοβεΐοα ε>
  κιτροηη 6« έκιληφΒΟ άμέσεις τοδ άνβτε-
  θέντος είς βύτήν Ιργβυ. Το ΟΙνοηοιεΙον
  ΉρκχλΐΙου έλκίζεται «Ετμ ν* «88 είς
  την διάθεσιν τ6ν οΙνβπβρβγΜγδν Ήρ«-
  χλείουάιιο της προσεχούς στοτφυλιχης
  κεριόβου.
  —Δασονομικά.
  Ή Γβνιχή Διοίκηβι; Κρήτης πβρβχ*·
  λϊί το ΔαιαονομεΙον Ηρακλείου οκεις
  άνακοινώσο είς την χοινότητ· Άμ«·
  ριαν&ν 6τι ή άπαινορευτική διάτβίις
  βοακής επί έχτάσε»ιν τ&ν περινερει&ν
  των χειρίειν Μ«βιά{, Άμαριανοϋ χ«1
  Καΐτβμονίτοης Ιηεβληθη επί τή βάσει
  έκθέοεΜς το& 'ΒηιβΐΜρητοδ Δαο&ν χ.
  Τσεκου συνεπβς δέν εΐνβι δυνατόν νά
  άρβό.
  Ζάννας.... δέν έσυκοφαντήθη. Διότι
  π«ρί αυτού εισέτι ή συζήτησις είς
  «άς σ«ήλας «ού «μή συκοφάνισυ»
  «ύπσυ.
  —Αί βίσπράξβις «ου τβλωνβίου
  Κ««ά το λη{βν πρβτον ΙΟήμαρον τρέ¬
  χοντος ρηνό$ Φϊβροοβρίβυ «Ιοεπρά-
  χθηοαν πβρά τοδ Τελωνείου ΉρκχλιΙ·
  ου έ$ ιΙοκγΗγιχΑν χαΐ 1Ε«γειγικ&ν δ«-
  ομ&ν καί ε{ εΙσηρά£ε«ν Οπερ εΙβιχΔν
  ταμβίΝν το ίλβν ΔραιχμαΙ 2.333.354.70.
  ΑΙ ■Ιβπράς'εις «ύτβιι ύκερβοιίνουν τάς
  τβΰ αντίστοιχον ΙΟηΐιερου τού μηνός
  Φεβροναριου 1931 χατά 323.000 βραχ.
  —Δωρεαί.
  Ό χ. Μιχ. Βετρύίτης κατέθεσεν είς
  το ταμείον τοϋ ΟΙκονομικου ΣυσσιτΙου
  δρχ. 1,000 ηρβς ηβροχην ςραγητβυ είς
  τους απόρους χατά την σήμερον 12
  ΦεβρουαρΙου, διά τα έννεααμερα της
  μκχαρίτιδος μήτρος τού.
  —Ή οΐκογινειοι Άντ. Στυλ. Λαμπρα¬
  ί» η κχτέθεαεν είς το οικονομικόν £υο·
  αίτιον δρχ. 800 ηρές παροχήν φβνητοθ
  την 13ην τρέχοντος διά τα εννεαημερα
  της μ«κ«ρΙτι6ος Μαρίας Α. Λκμηράκη.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Πρός τος σχολικός ΈφΐΒβΙας «Αν σχο¬
  λείων τής κόλΐα>£ καί την χωβίαν Ήρα-
  κλΒίαο Κοήτης.
  Τό γνωστόν οφρανιδοποΐίϊον Στνλιαναϋ
  Μ. 'ΑλεξΙοιι (Άραστά) άναλαμβάνβι «ήν ε¬
  κτέλεσιν οφραγΙΒταν «εεν σχοϋικέεν 'Εφο-
  ρΕΐ«ν ταχέως είς τιμάς άχιστβύτιας χαμηλάς.
  ΤεΕατβ. Μ(α έκίσκιψΐί θά σάς πεί
  «ούτον. 1—3
  ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡ
  Μετύχηοεν έν τ!) οδφ ΜαλεΒυζί-
  ου χαΐ «έχεται έν τή Πολυκλινικό
  Ήραχλείου κ*Β' έΜάοτην 10—12
  χαΐ έν τθ χλινιχθ χ. Ορινιανάχη.
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  ΕΜΜ4Ι. ΣΤΥΛ. ΜΔΤΖΑΟΕΤΔΚΗ
  (Πρύην Χαριλάο» £τεφ«νίδη)
  Όδος Μαρτύρκν
  (Εναντι ταχ«ΒρομΒ(ον)
  Πλήρης παραχκταθήχτ) χημι-
  χΟν χαΐ ΦαρμακευχΐΜ&ν προϊίνχων
  χαΐ Σπεσιαλιτί.
  ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ
  ΗΧΗΤΙΚΗ ΤΑ1ΝΙΑ
  Διά νά ευχαριστήση ό θΐκθς Παπαστρά-
  τθς την έν Ηρακλείω αξιότιμον πελατείαν
  τού έκινηματογράφησε τας τεραστίας έγκατα-
  στάσεις των έργοστασίων τού» απέστειλε δ' εν¬
  ταύθα την άληθώς πρωτότυηον ταύτην ήχητι-
  χήν ταινίαν.
  Αυτή θά προβάλλεται άπό σήμερον εις
  τό Θέατρον Πουλακάκη καί επί ολόκληρον
  την έβδομάδα ταύτην.
  —Τό πρότυπον ελαιουργείον Πα¬
  ναγίας.
  Ό χ. Νομάρχας άπβντβν είς το τα·
  λεγράφημα τού πρβέδρβυ τϋς κοινότη¬
  τος Πβιναγιάς ζητούντος την ταχυτέραν
  άνίγερβιν τβδ αύτόθι Ιδρυβηοομε·
  νού έλβιβυργείου ϊν« περισιιβή Α χιν«
  δυνευουααι έλαιβπ«ραγ»ιγή, έγνύρια·
  είς ούτον £τι χκτά την τελευταίαν ου*
  νβδρίβαιν το& ΓβυργιχβΟ Ταμείοβ έγέ-
  νετο οχετιχή συζήτησις ηδη δέ κατα¬
  βάλλονται προσπάθειαι πρός ταχυτέραν
  Υδρυοιν τβθ έν λογν ηροτόκου έλαι·
  ουργείου.
  —Αρχαιρεσίαι.
  ΓενομίνΗν άρχαιρεοιβν τβθ Συλλο·
  νού Κρητδν Φοιτητ&ν χαΐ Σιτβυδα-
  οτ&ν την Κυριακήν 31ην Ίανουαρίον
  εξελέγησαν Πρόεβρβς Κειν. Γ. Μαρής.
  'Αντικροεδρβς Ν.4Ζεάκΐις, Γεν. Γρβμ-
  ματευς Δημ. Σταυριονάχας, ταμίας Γρ.
  Φραγκοδημητράκης χ«1 Σύμβουλοι: Ά-
  λί{. Ζκβ«ρδινό(, Γ. Παρασχάκης Γ.
  Παπαδάκης, Ν. Κουβίδης, £μτ. Μαμι·
  δάκης.
  —ΟΙ «δροσωλήνβς διά τό έσωτβ-
  ρικόν δίκτυον.
  Χθές άνεχύρηβε δι' 'ΑΘΑνας 6 μηχα-
  νικβς τβθ Δήμβυ χ. 'Αλ. Τσαντηράκης.
  Ό χ. Τσαντηράκης θά ένεργηοο τα δε·
  βντα διά την χορήγησιν τήί ατελείας
  εΐσαγιιγίϊς Οκο τοθ Δήμου τβν υδροαει-
  λήνειν δια την χαταοχευην τβθ έοοιτε-
  ριχβδ δίκτυον] τβθ ύδραγνγείου Ήρα>
  κλείου.
  Ό κ. Τσαντηράκης θά συναντηθβ έν
  Αθήναις χαΐ μετά. τβθ καθηνητοθ χ«Ι
  εχκονητου τής μελετης τοθ ϋδρβγειγεί-
  βυ χ. ϊίνβυ, ζητβν δπ»ς τοθ καραβχε·
  θβ&ν σχετικαί οδηγίαι &ς κρές την προ-
  σαρμβγήν τβν υδροακληνΗν τοθ υβρα-
  γνγείου διά την έκΐ το άνετύτερον
  πρόοδον τβν ίργχβι&ν χαταοκευϋς τοδ
  Ιργβυ.
  —Φορτοβκφθρτωτικά.
  Διά βημοαιευθείβης είς την εφημερί¬
  δα τής Κυβερνήσεως ύκοαργικΙΙς «ρά{ε-
  νς έγκρίνετ«ι πρακτικον τής Έκιτρο-
  πής ρυθμίσεΝς τβν φορτοεκ·ορτύσε»ν
  λιμένος Ηρακλείου.
  —Ή αύξησις των δασμών.
  Ψηφισθείς ύιτο τίς Βουλής καί τής
  Γερουα(«ς εδημοσιεύθη είς την εφημε¬
  ρίδα τής Κυβερνήσει ο Νόμος 1.312
  περι αυΕησενς των μεγίοτϋν δκαμ&ν τοδ
  ίν Ισχύϊ δαομολογίου Ιϋ
  ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
  ΒΕΝΖΙΝΑΙ
  ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ
  Τής αρίστης ποιότητος, τής Έταιρείας
  διαρκή παρακαταθήκην παρά τφ άντιπροσώπω κ.
  ΑΝΤ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗ
  —Ή δημοπρασία διά την έξαγω·
  γήν τοΰ ελαίου.
  Ό λν Αθήναις ευρισκόμενος οικνρ-
  γος Γενιχός Αισιχητής .*■ 'Ααχουτσης
  δια τηλεγραβηματος τού κρός τάς Νο·
  μαρχίας τής Νηοου καρκκετλεΐ βκεις κα¬
  τόπιν άπβφάσευς τοδ υηουργιχοθ συμ-
  βουλίου άναοΐείλΝθΐ τάς χοινοποιΑσεις
  τβν έγκρίοεΗν πρακτικβν δημοπραοι-
  βν τοδ ελαίου κερΐ τβν 4>πβί«ν Αναφέ·
  ρβυν α! διαταγαί τοδ υπβυργίου Γεκρ-
  γίας έν άναμονά νεε»τεριιν οδηγιβν.
  —-Πολυτβκνικά.
  Ή ΝομαρχΙα Ηρακλείου έχοινβποί-
  ασε πρβςϊτβύς κ. χ. Πρβεβρους τβν
  χοινοτητβιν τοβ ΝβμβΟ έν έγκνχλίφ
  βιαταγθ τοβ χ. έιτΐ τής Ύγιεινπς Ύ·
  κουργοδ περΐ καθοριομοδ άπορίοις πβλυ-
  τέκνον ΐναϊαυμμορβΗθβοι κρός αύτην Ι-
  κακριβ&ς.
  —ΑΙ άναδασωτέαι πβριφέρβιαι.
  Διά δημοσιευθείσα ς είς την εφημερί¬
  δα τής Κυβερνασευς υπουργικής πρά·
  Εε«ς χηρΔαβεται άναδαακτέα η δαοικη
  έκτασις «Μεαααρη» χειμίνη είς την πε·
  Ιρΐφέρειαν τοδ χο»ρίου Πλάτης ιασα·
  θίου.
  —Ή καταπολέμησις «Αν άκρίδων
  καΐ άρουραίοαν.
  Είς την Εφημερίδα τής Κυβερνήσε*
  νς εδημοσιεύθη δπουργιχή άπονασις
  περΐ καρύίευς άκριδοπλήχτου χαΐ άρου-
  ραιοπληκτου τοδ Νομοδ Ηρακλείου
  κατά το Ιτος 1932.
  —Ένοριακά.
  Είς την εφημερίδα τϋς Κυβερνήσει^
  έδημοαιευθη διάταγμα εκδοθέν μετά
  γνωμβδότποιν τοδ Μητρβπολΐτικοβ £υα
  βουλίου τής Ίερδς 'Επιοχοπής Πέτρας
  διά τοδ οαοίβυ καβορίζβνται αί είς
  την περιφέρειαν τής Έιιιοκοπής Πέτρο*
  |ν·ρ.«ι τβ έλ
  Ι:
  Ι
  εΚ^.τί——— , ------------...... "" ■ '·-—-ί~=«——————. - —=-------—
  ΕΙΔΗΣΕΙΣ -ΤΗΛ/ΦΗΜΑΤΑ
  ΑΙ ΠΡΟΧΒΕΣΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  Η ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΜΑΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΟΕΩΡΗΒΗ ΓΕΓΟΝΟΣ
  ΠΡΩΪΝΗ
  Τα Γραφείον Τύπον διά τηλβ·
  νραφήματός «ου πρός τάς Γενικάς
  Διοικήσεις καί Νοηαρχίας ανακοι¬
  νοί χά κάτωθι:
  Έπαναληφθβισών την παρελ¬
  θούσαν Τετάρτην των έονασιών
  «ής Βουλής ό Ποωθυπουργός κ.
  Ββνιζέλσς ωμίλησε έχθέσας τάς Α-
  νβογβίας τού βίς τό εξωτερικόν
  πρός αντιμετώπισιν τής οικονο¬
  μικάς καταστάσεως ώστβ ή Ελλάς
  νά εξέλθη νιχηφόρος άπό την κρί¬
  σιν.
  Ό μ. ΒβνιΕέλος άνέφβρβν επί-
  σης δτι μβτά την σταθεροποίησιν
  ή κατάστασις θά έξβλίσσβτο ομα¬
  λώς των πρού τολογισμών κατα-
  λβιπόντων πλεονάσματ,α, άλλά καί
  κατά την τρέχουσαν χρήσιν καί
  παρά την καταπληκτικήν πτώσιν
  των έσόδοον τοΰ κράτους ό προΰ
  πολογισμό; θά κλείση μέ ίσοζύ-
  γιον*
  ΟΙ ΕΞΟΤΕΡΙΙΕβΓ^ΛΟΓΑΡΙΑϊΜΒΙ
  Συνεχίζων ό κ. Ββνιζβ'λος εδή¬
  λωσεν δτι διά την ομαλήν έξέλι
  |ιν των οί<ονομι>«ών μας δέν θά
  ήοχβι μόνον ή σταθεροποίησιν τοΰ
  τοιιίσιιατος άλλά θά άπητβΐτο καί
  Ισοσκέλισιν των λογαριασμών τοβ
  εξωτερικόν ή όποΐα είναι δυνα¬
  τόν νά επιτευχθή έν τος διβτίας ή
  τοιβτίας. Οί λογαριασμοί μβτά τοΰ
  εξωτερικόν είναι αδύνατον νά πά
  βαμένονν πάντοτβ άησοσκβλβϊς.
  ΤΙ ΒΙΡΑΓΒΠΚΔ ΕΡΓΑ
  Ό *. Ββνιζέλος εδήλωσεν έπισή
  μως δτι ή Κυβέρνησις Μιχαλακο¬
  πούλου καί ή προκάτοχος συμμα-
  χική, άντιμβτωπίζουσαι τό προ·
  κείμενον ζήτηιια απεφάσισαν την
  εκτέλεσιν έργων, ή παροΰσα δέ
  Κυβέρνησις ένδιβφέρθη καί θά
  ενδιαφερθή διά χήν χρηματοδότη -
  σιν πρός έκτβλβσιν έργων παρα
  γωγικών των οποίων ή απόδοσις
  θά αυξήση τό εθνικόν μας βίσόδη-
  μα μαχαι ποσοδ καλύπτοντο; τό
  ϋπαοχο.έλλβιμμα τώνλογαριααμών
  τοΰ έξωτβρικοΰ.
  ΑΜΕΣΟϊΊκΛΟΝΙΣΜΟΣ
  ΕΑΝ ΔΕΝ ^ΝΙΣΧΥΘΩΜΕΝ
  Ό κ. Ββνιζέλος ετόνισεν δ-ι έ
  άν δέ* παρασχεθή ή σχβτική οΐκο
  νομική ενίσχυσις, βαίνομβν είς α
  μβσον κλονισμόν τής σταθβροποιή
  σβως τοΰ νομίσματόε μας, τουτο
  δέ άποδβικύβι ή βαθμιαία ελάτ¬
  τωσις τοϋ χαλύμματος. Ή Ελλάς,
  προσέθεσεν έχχι τό δικαίωμα νά
  ζητήση ενίσχυσιν έκ τοΰ έξωτερι
  κου ώς έκπληςώοασα πάντοτβ τάς
  ύποχρβώσεις της άπέναντι των δα
  νβιστών της
  Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
  ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΜΑΣ
  Διά την πρόσκλησιν τοΰ κ Νι-
  μάγβρ καί την ενέργειαν έρβυνών
  επί των οΐχονομιχών υπό τής διβ
  θνοΰς οίκονομικής Έπιτροπής ό
  κ. Βενιζέλος έξήοβ την σημασίαν
  των είπών δτι τίποτβ δέν βίνβ ό
  ριστικόν πρό τής ύποβολής των
  έκθεσβων τούτων τοΰ κ. Νιμανιβρ
  καί τής Διβθνοΰς έπιτροπής. «Έλ-
  ίω καί έχω την γνώμην έξηκο-
  λούθησβ, διι θά λάβωμεν ένίσχυ
  σιν».
  II
  ΖΪΙΗΜΠΟϋ· Ζ||1|'
  Ό κ. Πρωθυπονργός ωμίλησεν
  κατόπιν επί μακρόν διά τό ζή «Π
  μα τοβ ύπουργοβ τής Άβροπορίας
  κ. Ζάννα, «αί έζήτησβτήνσ«στασιν
  βί&ΐκής κοινοβουλβυτιχής Έπιτρο·
  πής άποτβλουμένης έξ Ισον άρι-
  θμοΰ βουλβντον άντιπολιτβυομβ-
  νων καί ουμπολιτβυομόνων καί
  δυατελούσης υπό την προβδρβίαν
  ενός αρχηγόν τώνκομμάτων, ποός
  τόν σκοπόν τηςέξβ τάσεως έκ νέον
  τής υποθέσεως.
  η {υδαηψιΠβΓιδιοκιητβν
  ηι τνι.ζη
  ΕΛΕΤΧΟΝΤΑΙ
  ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΝΤΑ
  ΑΙΑ ΤΕ ΕΞβΤΕΡΙΚαΗ ΑΑΝΕ1
  Κατόπιν εκδοθέν τος έντάλματος
  συνελήφθησαν προχθές κατηγο-
  ρούιιενοι επί πλαστογοασ/α, άπά
  τη καί ΰπβξηιρέσει οί Τραπβζΐται
  ΆδβλφοΙ Κοσμαδοπούλου,
  II
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ 1βθ!131λΑΙΜΠ9Υλ0ν
  Ό ύπουργός των εξωτερικών κ.
  Μιχαλακόπουλος αναχωρεί αΰιμον
  Σάββατον διάΓενεύην ίνα παρασχη
  βίς την διάσκεψιν τοΰ άφοπλισμοΰ
  Ό κ. Μιχαλακόπουλος θά μετα¬
  βή *αΙ βίς Παρισίους ίνα συζητή
  σα διά τό ζήιημα των οΐνων.
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ^ΕΙΪ ΣΑΓΓΑΗΝ
  Τηλβγραφήματα έκ τοΰ έσωτερι
  κου άναφβρουν 6τι βίς την Σαγγά-
  ην συνβχίζβται ό βαμβαρδισμός υ¬
  πό την Ιαπώνων άπβιλουμένης
  γβνικοοτέρας συοράξβως.
  11 Φεβρουα
  ρίου.—'Ωί εξηκριβώθη τα ά·
  ναγραφέντα υπό τύπον άνταπο-
  κρίσεως έκ Λονδίνου διά την
  σύναψιν τού εξωτερικόν δανεί-
  ου δέν άνταποκρίνονται ή πρός
  τάς γνώμας τού γράφοντος ου¬
  δεμίαν δέ σχέσιν έχουν μέ τας
  έπιαήμοος άνακοινώσεις των
  Εύρωπαϊκών οίχονομικών κύ¬
  κλων πρός τόν κ- Βενιζέλον.
  Οί κυβερνητικοί χύκλοι έξα-
  κολουθοΰν νά έκφράζωνταΐ μετ*
  αισιοδοξίαν θεωρούντες πλέον
  βεβαίαν την χορήγησιν τής
  προκαταβολής άμ» τή άποπε-
  ρατώσει τοΰ έλέγχου των οί-
  κονομικών μας υπό τής Διε-
  θνούς έπιτροπής.
  ΠΙΙΙΤΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΤΟ ΦΡΒΥΡΙΟΗ Β2-5ΟΪΓ.Ι;
  ΊΠΘίΣΙΙ.Ι Δ1ΙΒ8Μ1
  III
  ΕΑΐηΟΜΡΔΚΔΕΙΙΥ
  Έκιιροκή έξ έ>χιΐμ^σρ(βν ιή; πό
  λεως μα; παρουσιασθείσα χθες ενώπιον
  τϊΟ μ. Νβμάρ^ο^ παρεκάλεσε αδΐόν 8
  κως δκ»6»6ά3η είς χήν Κυβερνησιν δηλ»
  σιν κατΔ την οποίαν εάν χοινοκοιηΗ.Ον
  αί έγκρ(σιις την κϊτακυι-ώσειβν δια
  την ·ξ*γ«γήν τϋθ έλαΕου θα άρχίσουν
  ιΰ:οι αγοράζοντες βμίσβς παοά τ6ν
  ίλαιοπαραγβγ&ν Ιλαια είς την δπδ τοθ
  αχετιΧΒθ ΝομκθιχιχοΟ Διατκγματο; Χλθο
  ριζφΐνην τιμήν.
  Κατά κληροφορΐας μα; δ χ. Ν>μάρχης
  ίτ»)λεγράφ»ί3εν άμίθιος κρό( την Κυβΐρ-
  νησιν την «ρόΐ«σιν χαύιψ τβν ίλαιιμ
  π6ρα»ν τής πόλεώς μ»ς.
  Ο ΟΡΓΑΝΙΕΜΟΣ
  ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗ£ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
  Προχθές αυνηλθιν ιίς αυνιδρΕαοιν τό
  Διοικητικόν Συμβούλιον τοθ ΌργανιαμοΟ
  Διοιχήσιως Μ5ναοττ]ριαχής ηιριουαίας
  κλ συνεζήτησεν ιύρίιος ίπ! τοθ ζητή
  ματος τής οΐΜονομΐΜτ,ς Ναταατάοεω; τοθ
  ΌίγανισμοΟ, κ^ταρτίΐχν ΧϊΙ σχετικόν
  ύυόμνημα τό 4ποίον θά 6η«6άλη αρμο
  £.£«;, κρός λήψιν μέτρων διά την έ>ί
  οχιιοίν τού.
  II
  .1.11.11 ΠΟΑΗΙΙΙ ΚΑΟΝΒΥ
  Τό έν "Αθήναις Κβν*ο>«δν «ου Ταμβί*
  ου Θιιμάι-ν δι* Ιτϊθάφου τού ποός
  τάς Νομαοΐίας καοαΗαλεΐ δηος αί 8·
  Χα σιοιβ χορηγούμεναι δδβιαι λιανιχΐϊς
  •κολήσβαις χακ»οϋ βΙ; αταιτήοου; πο>
  λέιιου ,καιαΐΦθθϋνιαι ιίς χατασιάοιις
  αΐΐινις νά ύΛοβάλωνιαι ιίς αύιό.
  ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
  Τί ΤιλννιΤον Ηρακλείου δι'
  «ου κρός την Νομΐρχίαν γνβρίζιι δα
  Μ»τά τάν μήνα'ΐά ίάθ
  Οιτ' αϋτοθ υπέρ τοθ ταμιΐου
  Β;αχμοι( 18.247.
  ΕΚΓίΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
  Συνελθόν προχθΐς έν Χανίοις το
  Εποπτικόν Συμβούλιον τ*}| ΜΙοη; Έ< Ιΐαιδΐ6οι»ς Κρήτης έχορήγτρι άναρρ» ΔΙΕΥΒΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ Άναφποικώς μέ την άιιοσ όλην μ είς τδ ενταύθα Παοάοτημα τοϋ Ταμίίου Θυμάτων Πολέμου καθ" α βΪ· αεθα νΐς θίσιν »Λ γνωοΐζτηιιβν, δ ν Γβνιχός Διοικυτή; Κοϋτης εύθύ; ιιβτά την άφΐξίν τού ιΐ; Άθή»ιις ΙπΒσ·έφβη τόν συμπολίτην Ύιιουογδν των Οίχο- τομικών είς τόν δηεην άνιχοΐνθισβ τα καράΊΐονα τάν ά»α*ήοοαν Ήοαχλεί- ου—Λασηθίου χαί δ μ. Μαοής ΰκΒσΐέ- θυ άμεσος διι θα Λποσταλοϋν χαί είς ιό Παοάοτημα τοό Ταμβίου θυμάτατν Πολέμου Ήοακλβίου—Λισηβΐοο οραχ. 200.000. Ποός χαθτΐοΰχασιν των καοαπονου- μέναβν ανα··(]θα)ν δ Χ. Γΐνικός Διοικη¬ τήν απέστιιλε τή» μβστιμβοΐαν της χθές Ι βΐς «όν χ. Νομάοΐον Ήοακλίίου ιδ χάΐαιθι τί)λ«γοάφΐυια: «Νομάρτη» Ηράκλειον Ένιός ήμβοων 'Υβουογος Οίκονομι- χήν αηοστέλλβι ιύιόθι Παοάρτιιμι Θυ- μάισν δοατ 200.000. Ύαονογός Άσχούισυ;». Μ«»Λ «ό τηλετοάφημα τουτο ίληΐζβ- ται ιιαοα τό&ν ανακϊίοων δτι θά Ικι· σηευθχί ή αιεοσνολί) τάν χουμάταιν τοον βίς τοόιον ώ ι» νά δυνηθούν οΰ- «οι να άν»8·«ίέλθουν είς τος βιοτικάς ια>ν ανάγκας καί δή χατά την συμβοι-
  «ήν γβνιχήν οί <ο νομική ν χοίσιν ήτις χαθισια την κατάστασιν αύιδν πιοισ- σατΕρον κοΐσιμον. Σχβτιχβς Ιγέ ε;ο λόγος χαί πεοΐ ματαιώσβως τής βκοφα- σιαθβΐστις καναναπηο^ής συγκβντοώ- σβα){ ίΐς 8 «φράσιν διαμαρτυρίας· 10 ΓΕΡΩΙΥΜΙΙΕΙιΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΒΙ 'ϊκο τ«0 ΔιοιχητιχοΟ Σ^μβ?υλίου τοθ ΓεριβνυμακιΕου Βρεφ^κομιίου Ήραχλιίου ίξελίγη ής μίλος αδΐοθ πρός ηλήρησ,ν τής κενιβθεΐαης θίσιιβς τςθ άποβ ώΐαν τος Στιιλ. Γεωργίβυ, δ ίχτρο; χ. Έμμ. Χατζιδάχτ,ς* Ο ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ Τό ΆστίθοσχοπίΙ ιν Άθΐ,νών διΑ τηλβγραφήματός τού ποΊς τί) Λιμε ναρΐιΐα χαί ΓβιοργιχΑ τνωοΐζβι δτι κιθανός χαιρός Παοασχουίι» φέοβται, είς όλόχλτιοον σΐβ3όν την χώοαν άστατος μβιά βοο- ΐών. Θίομοκοαοία ά»ωτέοα τής |θές Ιδία ΐΐς βόοιιον χαί άνατο»ιχή»Έλλάδα, δνεμοι νοτιοδυτιχοί ία>ς νστιοανατολι-
  χο(, αοθινβΐς ή μέτριοι Χαί «ατά η<ρ(· οχ^ς χαί διαλίίμματα ΙσΐυοοΙ. 1ΑΜΙΑΗΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ Διά 6ιατάγμ»τος έιοηοθετήθη ίριβτι %%ς δ Τβμιακδς Διευθκντής λ Κονβτ. ιΐί τ* Τβΐίΐϊον ΪΔ Β1ΒΗΜΔΤΑ ΑΝ1ΠΗΡΙΙ Σήμβοον θά συτέλθΐ) Ιν ιφ Νομσρ- ΐιακφ Καταστήματι τό ' Διοιχηηνόν συμβούλιον »οϋ «α^είου Θυμάιαιν Πό¬ λεμον Ήΰαχλβίου —Λασηθίου «οας λή- ψ.ν άποφάσβτην βηΐ της διαθέιβαος τόν β«οσ»αλ»ισημέν-ν ποός αυτό 200 000 δοαχμών υπό τοβ ύπουογβίου ΟΙκονο- μιχδν ώ; χαί ίν άλλτ3 στήΐτ) γοά'φο· μβν. ΛΠΒΡΡ1Ψ1Σ ΒΡΒΣφϋΤ Δι' αποφάσεως τοδ Συμβονλίου Άβι- χθατβίας άιΐΒροίςρθτ] ί| γβνομίνη εΐρδς σύτδ προσφύγη υπό τί)ς κοιιύιηιος Χά- ρικος χατ' αιτοφάσίΐοί τή; Νομσρχίας Ήααχλβίου 8σον Λφοοα την παοάνο- μον Ι»έογβιαν Ικλογίις «οοίδοου τής Ιν λόγω κοινότητος. 1ΙΝΝ1ΜΙΚ9ΗΙΕΑΤΙΟΗ ΪΥΝΑΛΛΑΓΜΑ Δβ(. Α(βα Αγγλίας ΛΙςο ΑΙγνατον Δσλλαρ,ιον » Λιρέΐτα » ΦοάγΗον Γαλλικόν » Φιορΐνι ΌλλανΒίαβ » Γ 267.50 275— 77.60 3.95 3.05 31.18 11.11 11 Φεβρουαρί ου.—Σημερινά τηλεγραφήμα· |τα έκ Σαγγάης άναφέρουν ότι αυνεχίζεται άδιάπτωτος ό 6ομ· 'βαρδισμός τού φρουρίου Βο· !Σούγκ υπό των Ίαπώνων. Οί έν Σαγγάη στρατιω- τικοί κύκλθΐ φρονούν ότι παρά την λυασαλέαν αμυναντών ύπερασπιστών τού τό φρούριον είνε αδύνατον νά άνθέξη μέχρι τής Παρασκευής (.σήμερον). - Ι' ΝΟΤΙΟ! ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ Ι ΙΡΪΣΙ ΒΑΣΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 11 Φεβρουαρί ου.—Βεβαιούται ότι ή Δημο- κρατία τού Ίβημερινού τής Νοτίου Άμερικής έγκατέλει· ψε την χρυσή ν βάσιν. Λέγεται ότι τό παράδειγμα της θά ά- κολουθήσουν καί άλλαι· νοτιοα- μερικανΐκαί δημοκρατίαΐ. ΦΗΜΑΙ ΙΕΡΙ ΕΙΙΙλΥΣΕΟ! ΤΙΥ ΖΗΤΙΜΑΤΟΣ_ ΤΗΝ ΙΙΝ1Ι ΑΘΗΜΑΙ 11 Φεβρουαρί ου.— Κατά πληροφορίας έκ Παρισίων ή Γαλλική Κυβέρ¬ νησις συνεννοείται μέ τούς βου· λευτάς των οίνοπαραγωγών πε· ριφερειών περΐ εξευρέσεως λύ¬ σεως, διευθετούσης οριστικώς τό ζήτημα τής είσαγωγής εί; Γαλλίαν Έλληνικών οΐνων. Αί αυταί είδήαεις άναφέρουν ότι δέν είνε άπίθανος ή έξεύ- οευσις ήδη τής λύσεως ταύτης κατά τρόπον Ικανοποιητικόν δι' αμφοτέρας' τάς χώρας. ΑΙΑΟΟΖΙΜΙΟ2ΕΙΣΗΟΑΕΜΙΙΙ1Ο1Ν Πληροφορούμεθα δτι έκ τοΰ γε¬ νομένου έλεγχον βίς την Ύπηρβ- οίαν Πολεμιχων ζημιων διεπιστώ¬ θη δτι αί μβχοι χής λήξεως τής ανατρεπτικτΐς ποοθβσμίας—18 Ία- νουαρίου 1932—-ύποβΙΙηθείσαι αί- τήσβις πολεμοπαθών άνίρχονται βίς 30 000. Έκ τούτων δέ θά σν· οχβτισθοβν μβτά τΔν άρχικΛς υ¬ παρχουσών δηλώσεων μόνον πβρί τάς 12.000, αί δέ λοιπαί θά τβθώ- σιν είς τό άρχβΐον ώς μή άνβνρι σκομίνων των άοχικΔν δηλώοβοον των ενδιαφερομένων. Καί έκ τΔν 12 000 κανονικήν 277.50 δηλώσεων έλλείπουν τα άναγκαι- 287,— οΰντα ΑικαιολογητΐΝά—πιστοποιη· 78.— τιχά Ίθαγβνβίας καί μαρτυριχαί 4.13 Ηαταθέσεις—ίνευ των οποίων δέν 3.ιι δύνανται νά διχασθωσιν καί σννβ- 31.57 κΔς μβτά πάοοδον δίμηνον θά ».- τνθβσιν ΗαΙ αύχαΙ»Ις ' ' " 11*97 *