9915

Αριθμός τεύχους

132

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

7/4/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Γ*ΤΛέ τούς Έλληνικούς νόμους ο¬
  ί Ι έ πως τούς έφαρμοζουν μερικοΐ δι¬
  κασταί μας, άθωώνονται πανηγυρικά
  οί έχθροί καί καταλυταί των Έλλη-
  νικών Νόμων.
  Δηλαδή καταδικάζονται ώς βλάκες
  δσοι τούς σέβονται άκόμη. Έτσι δέν
  είναι, κ. Είσαγγελέα;
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛ. ΑΓ. ΜΗΝΑ
  ΕΘΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΔΙ1ΥΘΥΝΤΗΪ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΧ
  ΕΤΟΣ Β'ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' ΡΡ. ΦΥΛΛΟΥ 132
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7 Απριλίου 1945
  ΔΙΒΥβΎΝΤΗΧ ΪΥΝΤΛΞΕβΧ
  ΕΜΝΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗ!!
  ΟΜΙΛΙΗ ΤΟΥ ΒΡ^ΗΓΟΥ
  ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΚΟΝ ΑΥΝΑΜΕΟΝ
  Ό δεύτερος ρόλος υπήρξε ή τραγωδία τοΰ Δέ
  βΐ Ή ΕΜΕΛ δί
  ρς ήρξ ή ργωδία τοΰ Δέ
  ΕΜ-ΕΛ σχεδίαζε νά εργασθή έξη
  καί ακολούθως νά παραδώση στή
  ά ά" ύύ ύ ξ
  ρά άν καί κατ
  περάση άκόμα
  άνάγκη θά
  λίγος κσιρός
  πρίν συνδεθή ή Θεσσαλονίκη
  τηλεφωνικώς μέ τάς Ά&ήνας.
  Στήν περίπτωση τ6.ν άτιομα
  κρυσμένων περιοχών Βπου θά
  άπαιτηθή πολύς χρόνος γιά
  την έπισκευή των
  ή
  κεμβρίου. Ή
  μόνο μήνες, .., ._ .._,_--------( _1(,
  θΥΝΡΡΑ, άλλά άπ" αύτούς τούς έξη μήνες, δυό
  ολοκλήρους μήνες ή ΕΜ—ΕΛ εΐχε άποκοπή άπό τό
  μεγαλύτερο τμήμα τής Ελλάδος καί δέν μποροθσι
  νά εκπληρώση την αποστόλη της. Στίς Κυκλάδες δ
  που ό έμφύλιος πόλεμος δέν έφθασε, δλα τα νησιά
  επήραν τρόφιμα γιά έξη μήνες, τα νοσοκομεΐα ά
  ναδιοργανώθηκαν, τα σχολιά ξανάνοιξαν καί ι
  ζωή είναι σχεδόν κανονική.
  Έν τούτοις καί στήν ύπόλοιπην Έλλάδα πολλά
  έχουν γίνει. Άπό τούς 388.000 τόννους τροφΐμων
  πού έσχεδιάζετο νά είσαχθοΰν στούς 6 πρώτους
  μήνες 336.000 Ιχουν ήδη παραληφθή, 40.000 είναι
  καθ" οδόν καί 234.000 έχουν ήδη διανεμηθή. Ό στρα
  τος βοήθησε στήν διανομή 250.000 ζευγών ύποδημά-
  μάτων καί 3.600.000 ένδυμασιών, πού είνε δωρεές
  των όργανώσεων ΈρυθροΟ ΣταυροΟ.
  Επί πλέον άρχισαν νά καταφθάνουν μέσω τής
  ΕΜ—-ΕΛ ένδυμασΐες γιά 1.500 000 άτομα, ;πού ώς
  τώρα, καθυστέρησαν λόγω των περιορισμών σέ χω-
  ρητικότητα πλοΐων. Ύγειονομικό ύλικό διενεμήθηκε
  σέ 135 νοσοκομεΐα καί άλλα Ιδρύματα. Άπά τα
  προβλεπόμενα 951 αύτοκίνητα, τα 927 ίχουν παρα-
  δοθή καί αναμένονται μόλις 24 πλέον. Είναι άλή-
  θεια δτι πολύ λιγώτερο κάρβουνο έφθασε άπό δσο
  έσχεδιάζετο, τουτο δμως συνέβη διότι τό κάρβουνο
  προωρίζετο γιά τούς σιδηροδρόμους, άλλά ή κατά
  στάσις τοθ σιδηροδρομικοθ δικτύου ή*ταν τέτοια
  ώστε νά μένη άχρησιμοποίητο κατά την περίοδο τής
  ΕΜ—ΕΛ. Μέ την καύσιμο υλη πού εισήχθη ετέθη¬
  σαν σέ κίνηση μεγάλος άριθμός βιομηχανιών κα¬
  θώς καί σταθμοί παραγωγής ρεύματος, έργα υ¬
  δρεύσεως καΐ έλαιθφΐβεΐα. Έπίσης άπό τό είσαγό-
  μενο πετρέλαιο-έξαρτδται ή κίνησις τοθ μεγάλου
  ΈλληνικοΟ στόλου των πλοιαρίων πού είναι τόσο
  άπαραΐτητα γιά τίς θαλάσσιες συγκοινωνίες γύρω
  στίς μακροές άκτές τής Ελλάδος καί στά πάμπολ
  λα νησάκια.
  Έγιναν τΐροσπάθειες γιά νά κινηθή τό έσωτερι-; ■ *"·"" "ι ~" 'Γ'" .ι^^^μμ"·
  κό έμπόριο μέ την προμήθεια πρώτων ύλών πού θά|νει σπο τίΙν ΕΜ~ΕΛ το εΡΥ°
  βοηθοθσαν τίς βιομηχανΐες νά ξεκινήσουν. Μενά-ΡΡ^Πθβίας νέου ύλικοϋ καΐ θά
  παρέχη τίς συμβυυλές της στήν
  Έλληνική Κυβέρνηση γιά την
  χρησιμοποίησή τού. Την συνο-
  δεύουν οί καλύτερες εύχές μας
  γιά την επιτύχη εκτελέση τής
  σπουδαίας αυτής άποστολής.
  Τό έ"ργο τό αρχισε ή ΕΜ—ΕΛ,'
  άλλά ή ΕΜ—ΕΛ δέν εΤχε άλλο
  προορισμά παρά νά σας βοηθή
  | νά κινηθήτε μόνοι σας
  Μένουν Γάκόμα πολλά νά γί
  νούν, καί δσο παραμένουν τα
  Βρεττανικά στρατεύματα στήν
  ώραία χώρα σας θά σδς βοηθή
  σωμε μέ τό άνώτατο δριο των
  δυνάμεών μας νά βγάλετε πέ
  ρα τό Ήράκλειο έργο σας. Άλ
  λά έκεΐνοι άπό τούς άξιωματι-
  «ούς μου καί τούς άνδρες μου
  πού είχαν έντολή νά ασχολη-
  θοϋν ώς τώρα μέ τα άστικά
  προβλήματα τής Ελλάδος θά
  μεταβοθν σέ λίγο πρός συνάν-
  τηση των μαχομένων μονάδων
  των. Μαζί τουο σας ευχομαι δ·
  λους καλή τύχη στήν άρμονική
  σσς προσπαθεία γιά την άνοι·
  δόμηση τοθ μέλλοντος τής χώ-
  τέρων πόλεων τής επαρχίας
  Καλαμών, ΚορΙνθου, Πατρών.
  Θηβών, Χαλκίδος καί ΛαμΙας.
  Έπίσης συγχρονισμένο ύλικό
  μακράς αποστάσεως τηλεφω-
  νικό καί τηλεγραφικό έ'χει εγ¬
  κατεστάθη καΐ εγκαθίσταται έ
  κεΐ πού ύπάρχει έπίίγουσα ά
  νάγκη. Τό έργο αύτό τής άνοι
  κοδομήσεως προχώρει οταθε-
  ή τηλεγραφικών γρομμών κα
  ταγινόμεθα τώρα να εγκατα-
  στήσωμε άσυρμάτους.
  Ό στρατός. τό ναυ κό καΐ ή
  άεροπορία μας μεταφερουν μέ
  τα αύτοκίνητα τους το ταχυδρο
  μεΐο των πολιτών σέ 40 πόλεις
  καί σ' δλα τα Έλληνικά νησιά,
  συγχρόνως δέ έ'χουν οργανωθή
  ταχυδρομικές καί τηλεγραφικές
  συγκοινωνίες μέ 15 ξένα κράτη
  καί μέ δλες σχεδόν τις Άμερι-
  κανικΑς καί Βρεττανικές κτή-
  σεις.
  Ή Βρεττανική Ύπηρεσία Με
  :αφορών ώργάνωσε την παρα¬
  λάβη 400.000 τόννον φορτίου
  περιθάλψεως σέ 7 έλληνικούς
  λιμένος καί προμήθευσε ύλικό
  'εφυροποιΐας σιδηροδρόμων
  :αί άλλο σιδηροδρομικό ύλικό
  'ΐά νά βοηθήστ) στήν άνοικοδό
  ηση των έλληνικών σιδηροδρό-
  ιων είδικώτερα στίς περιοχές
  Αθηνών καί Θεσσαλονίκης.
  Στίς 15 Μαρτίου ύπάλληλοι
  ής Έλ ηνικής Κυβερνήσεως
  [αρέλαβαν άπό την ΕΜ —ΕΛ
  ήν διανομή των προμηθειών.
  ή ΟΥΝΡΡΑ παραλαμβά
  ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ
  ννν,-νν»ννν νννννννν* ννν»
  ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  ^•ΠΟΠΤΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ. Ικάμπ μεγσλύτερο κακό, άπ' δ-
  I
  Μας πληροφοροθν άπό|σο τούκαμεν ή «γκάφβ» αυτή
  τό διαμέρισμα τής Βιάννου, 8-|με τα «χωνΗά» άλλά καΐ διότι
  τι άρχίζει άπό διάφορα πρόσω-
  πα, πού ύπηρετοϋσαν ώς τώρα
  καΐάνήκουν άκόμη είς τό ΕΑΜ,
  κίνησις άποβλέπουσα είς την
  δημιουργίαν, λέει, έθνικοθ δη-
  μοκρατικοθ κόμματος παλαιών
  φιλελευθέρας. Είναι προφα-
  ίξηγέρθη καί αυτών άκόμη ή
  έόνική συνείδησις άτιό την ωρ¬
  γανωμένη άπρέττέια πού παρου
  σίασαν. Καΐ οταν οί 'ι'&ιοι οί
  κομμουνισταί καταδικάζουν
  τούς άρχηγούς των ημείς δέν
  έχομε παρα νά τούς ποθμε: Νά
  τούς χαΐρεστε.
  ΚΥΡΙΕ ΔΙΕΥΘΥΜΤΑ,
  Σέ διάφορα
  βοηθοθσαν τίς βιομηχανΐες νά ξεκινήσουν. Μέγα
  λες τϊοσότητες πρώτων ύλών εισήχθησαν, καί μετα
  ξύ αυτών σπουδαιότερες εΐναι:1430 τόννοι καυστικής
  σόδαςγιά την σαπωνοποιΐα καίύφαντουργία, 117 τόν
  νοι σόδα γιά τήνύελοοργία. 1000 τόννοιάκατεργάστου
  βάμβακος γιά την ύφαντουργια.|1000 τόννοι άκατέρ
  γαστον έριον αναμένονται σύντομα. Άπό τούς 46.
  000 τόννους γεωργικών προμηθειών πού σόμφωνα
  μέ τό σχέδιο έιτρεπε νά φβάσουν τούς πρώτους
  έξη μί|νες, οί 10 000 έφθασαν ήδη, καί μεταξύ αυ¬
  τών 4.000 τόννοι άπό τόν καλύτερο άγγλικό σπό-
  ρο πατάτας, οί δέ ύπόλοιπες 36 000 τόννοι πού
  έν μέρει καθυστέρησαν λόγω τού έμφυλίου πό
  λέμου, αναμένονται στούς έρχομένους δύο μήνες.
  ΟΙ μηχανικοΐ μας έπισκεοασαν τίς προκυμαϊες τοθ
  Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πατρών καί άλλων λιμέ
  νων, βοήθησαν την έπισκευή δρόμων καί γεφυρών
  άπό τάς Αθήνας στάς Πάτρας, ΚορΙνθου, Κα¬
  λαμών, Αθηνών—Βόλου—Θεσσαλονίκης, Θεσσαλο
  νίκης—Έδέσσης καί Θεσσαλονίκης—Στρυμώνος.
  Στό«5ίχτυο αύτό έπεσκεύασαν ε να σύνολο 122 γεφυ¬
  ρών καί άλλων συ·> κοινωνιακών καταστροφών καί
  Εχτισαν 38 στρατιωτικές γέφυρες, μεταξύ των ο¬
  ί θ Ίθϋ Οί Βεττανοί η
  Εχτισαν 38 στρατιωτικές γέφυρες, μεταξύ των ο
  ποίων καί την γέφυρα τοθ Ίσθμοϋ. Οί Βρεττανοί μη
  μηχανικοί βοήθησαν άποτελεσματικά καί'
  στήν έπισκευή καΐ συντήρηση ήλεκτρινών έγκατα
  στάσεων κσί Εργων υδρεύσεως σέ πολλές μεγαλου-
  πόλεις. Ή Βρεττανική Ύπηρεσία Σημάτων βοήθησε
  στήν έπισκευή των τηλεφωνικών συγκοινωνιών
  μεταξύ τής πρωτευούσης καί των κυριω-
  νής δ σκοπός των όψίμων αυ¬
  τών δημοκρατικών πού θητεύ·
  συν άκόμη στή δικτατορία καί
  τό φασισμό τοθ προλετα- . . »-» νινγν^Η νΐ|μ«.·κ ιυυ
  ριάτου. Άποβλέπουν είς την Ηρακλείου, ά—ό τό λιμάνι καί
  διάσπασιν τοϋ ίθνικόφρονος την Κιτρική καί άπό την Σταφι·
  κόσμθυ, ό οποίος ηνωμένος δική ώς τό Πανάνειο Νοσοκο-
  μεΐο, πάνω στά τείχη καθώς
  καί εξω τής πόλεως στήν Θέ·
  ρισσο, Κορώνη Μαγαρά, Μα¬
  σταμπά καΐ γενικώς παντοθ
  δπου έγιναν μάχβς μΑ ταύςάπ'
  αέρος δολοφόναυς τοθ Χίτλερ
  κατά τάς έπιχειρήσεις τοθ 1941,
  ύτΐάρχουν προ χείρα ένιαφιασμέ
  νοι άττό τότε, άγνωστοι Έλ-
  ληνες καί Βρεττανοί στρατι-
  _Λ__ ,_ ..,, ^^»^,^όργάνω ώται καθώς καί ήρωϊκοί Έλ-
  σι καί τό έθνικό συμφέρον. ληνες Πατριώται.
  ΚΑΝΛΙ - ΚΑΣΤΕΛΛΙ 26 Σ' δΑ° τό ^β^ημοτ της κα-
  ΜΑΡΤΙΟΥ 1945. τ?χΊς· θεωρουσαμε υποχρέω·
  μέσα είς τάς έθνικάς όργα
  νώσεις τού, ανεξαρτήτως κομ
  ματικών αντιλήψεων, δέν εχει
  παρά 2να σκοπόν: Την διαφύ·
  λαξιν της Ελλάδος καΐ των
  Έλλήνων άπό τάς ΟθΕνασίμους
  περιπτύξεις των Κομμουνιστήν.
  Δέν Ιχει λοιπόν ή κίνησις των
  ύπόπτων αυτών πρακτόρων δχι
  έθνικών συμΦερόντων, καμμιά
  σχέσι μέ την εθή ά
  ρας σας.
  Μέ πραγματικόν ενθουσια¬
  σμόν καΐ μεγαλοπρέπειαν έωρ-
  τάσθη εφέτος είς τό χωρίον μας
  ή έπέτειος*τής απελευθερώσεως
  μας. Τοθ έορτσσμοθ μετέσχον
  πάντες οί κάτοικοι, πανηγυρί-
  ζοντες όλην την ημέραν. Την
  ΙΟην πρα:ϊνήν ώραν είς τόν να
  όν τοθ Προφήτου ΉλιοΟ έτελέ-
  σθη δοξολογία, παρισταμένων
  των Κοινοτικών, Αστυνομικον
  καί Σχολικών άρχών καί δλων
  των κατοίκων.
  Μετά τό πέρας τής δοξολογί
  άς ωμίλησαν ό Άρχιμανδρ(τη< Θεόκλητος Βουμβουλάκης κα ό Ιφεδρος Λοχαγός κ. Περίαν δρος Σαπουντζάκης. Άμφότε ροι μέ εύγλωττίαν καί χάριν ύ πεγράμμισαν την σημασίαν τή< εορτής είς την οποίαν προσετέ θη νέα αΐγλη άπό τούς προσ φάτους απαραμίλλους αγώνας τοθ Έθνους. Α ΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΣΤΕ! Τό αΐσχος τής κομμου- νιστικής επιδείξεως κατά την "Εθνικήν μας εορτήν, 8σον εί¬ ναι βέβαιον, δτι όφείλεται είς τούς ξένους πράκτορας καΐ τούς ολίγους ντόπιους φίλοδό ξους ταραξίας, άλλο τόσον εΤ· ναι βέβαιον δτι επροκάλεσε την αγανάκτησιν κσί αυτών των κομμουνιστών. Η' Πολλοί άπ' αύτούς—οί σοβα ρώτεροι— καταδικάζουν χωρίΓ έπιφυλάξεις την έμπαθή καί ά- ψυχολόγητη ενεργεια των «κα· θοδηγητών». Όχι μό>.ον διότι
  κανείς έχθρός τοΰ κομμουνι-
  σμοϋ σέν θά μποροθσε νά τοθ
  σί μας νά πηγαίνωμε κρυφά πά
  νω σ' αύτούς τούς τάφους λ(-
  γα λουλούδια κάθε μεγάλη έ-
  ορτή, καί φροντΐζαμε νά υπάρ¬
  χη πάντα έ'νας μικρός πρόχει-
  ρος ξύλινος σταύρος. Δέν ξε-
  χνοθμε την λύσσα των Ο0ν·
  νων πού την ενεργεια μας αυ¬
  τή |τήν περνοθσαν γιά «πρό-
  κλησι των στρατευμάτων κα·
  τοχής». Καί τώρα πού οί Οδν-
  νοι ΐφυγαν; Τώρα ουτε λου-
  λούδια, ουτε σταύρος, άλλά
  οθτε καί τάφος. Εμείς μέν
  ασχολούμεθα μέ την Λαοκρα-
  τία, τόν Βασιλειά καί την Δη-
  μοκρατία, οί &έ άρχές &εν 'έ-
  δειξαν καμμιά πρωτοβοολία
  γι' αύτούς ~ού έχυσαν τό αΤ·
  μα των γιά την Πατρίδα μας,
  την Έλλάδα μας.
  Φρονώ δτι τουλάχιστον ό
  Δήμος Ηρακλείου θά ϊττρεπε
  νά ενδιαφερθή γιά τα ίερά λεί¬
  ψανα Αυτών πού έπεσαν μα·
  χόμενοι στήν μεγάλη, ίστορι-
  κή καΐ ντκηφόρο μάχη τοθ
  Ηρακλείου.
  Μέ ίκτίμησι
  λί. Π. ΜαλαγοβΑίίς
  ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΘΟΥΝ 30,000 ΑΓΡΟ-
  ΙΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 6-4 45 Κατά την χθε-
  σκήν σύσκεψτν τοθ ύπουργού
  τής Γεωργίας καΙ τού Γεν. Διευ¬
  θυντού τής Οϋνρα άπεορασΐσδη ή
  άμεσος συγκέντρωσις 60.000 κυ·
  ^ικών μέτρω ξλΐα δά τη
  γρσις 60.000 κυ
  μέτρων ξυλεΐας διά την
  ιτέγαβιν 30,000 άγροτικών ΐ
  γενειθν.
  ΙΕΡΙΣ
  ■ΝΤΗΙ ΙΥΝΤΑΞΕΟΪ
  ^Ν. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ι
  ταφίδος ήρχισε πάλιν
  Ι αντικείμενον έκμε,ταλ
  αί)1 οίον τρόπον είς
  όν (δημοσίευμά μας
  ιΐΐν. Ό θισμός τής
  .«ς έπληγη καί μόνον
  ιλών ,προσποθειών, κα·
  όν να λΕΐτονυγήσΐΙ έ·
  ημίως όμως δια τον
  ιαγωγύν ιδίως τής Κ(/ή
  ,'ωσταί αί μετά την ά-
  ιν επί τετυάμηνον ένερ
  Γροσπάθειαί μας, πρός
  ου θεσμβΰ τής Κοινο-
  διά ταύτης διάθεσιν
  -'υμμαχικήν "Υπηρεσί-
  !Λ τοϋ ύπάρχοντος ά-
  σταφίδος. Κατά τόν
  Όν καί μόλις κατωρ·
  επικοινωνήσωμεν με-
  Οηνών, όπου ή διευ-
  ; Κ. Σ. Ο. Σ. άνίλα-
  αΰ'τη τΐ|ν πρωτοβου-
  τυνεννυήσεων διά την
  )ς σταφιόος·. Καιόιαν
  -ιυχάζωμε,ν, υπείκυντις
  Αβΐ|νών μεταβιβασθει-
  )ορίας, ότι εντός όλί-
  ν θά έλύετο τό ζήτημα·
  ; τό έξη; πρωτακου,
  ι άποτελοΰντίς μέλη
  <οΰ Συμβουλίου τήςΈ- ;αγωγέων Σουλτανινας ζ, έπροθυμοποιήθησαν ίινοπραξία όπως μεσο- Ιρός τάς Άγγλικάς 'Υ- ια την πραγματοποίη- 3ραπωλησιας, ζητήσαν ορίας δια την έξ Ήρα- ιένην προσφοράν.Άλλ' ίιτοι άντί πραγματικώς )σιν, έχρησιμοποίησαν · ιιατα μας, ώς όπλα έ- καί,ίπέτυχον την γνω σιν τής άγοράς παρ' ννεακοσίων,(ϋΟΟ) τόν- ηνας. Οΰΐω εδόθη τό ριον πλήγμα κατά τοΰ ; θεσμοΰ τής Κοινο- έ'πεται συνεχεια. ροι σταφιδοεξαγωγεΐς δελεασθεντες άπο τα (ΐαια των έν Αθήναις των καί ερμηνεύοντες ίαν των ένεργειών μας ιεν τής δεούσης προ- αδυναμίαν έκ μέρους ώνται άπό την έν Ή· ΐοεπιτροπήν τής Ένώ- ρωγέων Σουλτανίνας, ,νή ^Εμπορικήν Έται- τόν σκοπόν όπως είς Γοί διά λογαριασμόν νόν προμηθεύουν στα ϊάς διαφόρους Συμμα- ίσίας καί άποπειρών- τρόπου τούτου όπως & τελειωτικόν πλήγμα γανώσεως των παρα- ίοινοπραξίας. |ν επληροφορήθημεν αγγελίαν των 300 τόν ; σταφίδος τοΰ έν Πει Α. Ε. Κωνσταντινιδη πρόκειται νά την ά- ό τούς παραγωγούς, διαθέσουν άπό τα ίίκας άποθέματά των. ^χτάπληκτοι άπό τάς ίγείας των συμπο μπόρων έξανωνέο)ν
  τι/
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δραχ. 20
  ΝΙΚ!--
  τή,
  ύπ
  κα
  τοί
  πω
  κοι
  πρ
  τώ
  κσ
  Ή
  έγ
  πα·
  τε|
  άν
  κα
  θ<2 δρι άν ρα σκ μ έπ< χο( Κυ( τώ (Βς πρ< πή< Γ την χ(α Ι μόν Ζ Ίωι Βα/ στο πλΐ' την άσυ άρκ πειί πάσ στ Γ) καί Άρ δου θε! Φιλι 2771 τ αι καί δοτι κλπ έπα καί τάς ΤΙΟΚ Χ ακήι Ί. Ι Λειτ Μαο Σεβ. λβ οί ΕΙ γνόΐ Σίτ νίωι τού Έ ΤΤΡΩΙΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 40χιλιόμ. ΝΔ. τού Άννοβέρου Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Δυνά μεις τής 9ης Άμερικανικής £τρατιάς διέβησαν τόν Βέσερ κσί ευρίσκοντο χθές 40 χιλιό μετρα Ν.Δ· τοθ Άνοβέρου. Τό Μπιέλεφέλντ καί τό ΜΙντεν κα τελήφθησαν. Βρεττανικαί καΐ Άμερικανικαί δυνάμεις έλέγ- χουν τώρα έκτασιν 60 χιλιο- μέτρων επί τής Δ. οχθης τοθ ποταμοΟ. Κατά την πρός Β. προέλασίν των, οί Σύμμα- χοι κατέλαβον τό Στελτσενάου 40 χιλιόμετρα άπό τής Βρέμης καί τοθ8 Άνοβέρου. Κανσδικά Στρατεύματα είς την Β. "Ολ¬ λανδίαν κατέλαβον τό Άλ- μέλο. Ή 1η Άμερικανική στρατιά ήρχισε προέλασίν έντός τού θύλακος τοθ Ρουρ ίκ Δυσμών καί Νότου ένώ ή 9η Στρατιά προωθεΐται έκ βορρά. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 0-4-45 Στρατεύ- ματα τού Πάτον κατέλαβον τό Μυλχάουζεν καΐ άπέχουν 100 χιλ. άπό την ΤσεχοσλοβακΙαν. Νοτιώ τερον ή πρώτη Γαλλική στρα τιά έφθασε τό Νεκάρ καί ήνώδη μέ την 7ην Βρεττανικήν. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Ό Έρυθρός Στρατός προελαύ νει διά των νοτίων προαστείων τής Βιέννης κατελήφθησαγ πολ λά έξ αυτών καί άπεκόπη ή ό- δός πρός τό ΛΙντς καί τό Μό- ναχον. Τα υπό τόν Σρατάρχην Μαλ' νόφσκυ στρατεύματα προελςύ νοντα είς Σλοβακίαν κατέλα 6ον τόΜάλακι50 χιλ. ΒΑ.τής Βιέν νης κα! άπειλοϋν την τελευταί αν οδόν διαφυγής τής Γερμα νίκης φρουράς της Αύστριακής πρωτευούσης. ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ: Συνεχίζον ται αί έπιχειρήσεις είς τάς νή σους Ρίου—Κιούς. Είς την Ό κινάβα εγκατεστάθη Στρατιωτι- κή Διοίκησις. Βαρέα βομβαρδιστικά έκ βά· σ«ων είς τάς Φιλιππίνας έβύ- θισαν 9 Ίαπωνικά πλοΐα άνε- φοδιασμοϋ είς τόν λιμένα τοϋ Χόγκ—Κόγκ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Καλούνται την Κυριακήν 8 Α¬ πριλίου καί περί ώραν 10.80' π. μ. ακριβώς είς την αίθουσαν τοΰ Άκαδημαϊκοΰ Κοινωνικοϋ Συν- δέσμου όλοι οί άπόφοιτοι τής Μέσης Έκπαιδεύσεως προκειμέ- νού νά συζητηθοϋν τα κάτωθι θέ· ματα: «Δημιουργία καί οργάνω¬ σις φροντιστηρίων έκ μέρους των ΰποψηφίων διά την εισαγωγήν των είς τάς άνωτάτας σχολάς καί ά'λλα». Δηλούται κατηγορηματικάς ότι ή έν λόγω κίνησις ουδένα ε'χει πο¬ λιτικόν σκοπόν, θυτε ουδεμίαν σχέ σιν" μέ οιονδήποτε σύνδεσμον ή οργάνωσιν. (Ή Διοργανωτική Έπιτροπή) ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Καλοΰνται είς Γενικήν Συνέλευ¬ σιν πάντα τα μέλη τής παλαιάς "Οργανώσεως Άντισφαιρίσεως Η¬ ρακλείου την προσέχη Κυριακήν 8ην τρέχ. καί ώραν 10 π. μ. α¬ κριβώς είς τό ενταύθα Καταστή μα τής Ενώσεως Κιτροπαραγω- γών μέ τα εξής θέματα: 1) "Εγκρισις Καταστατικόν Νέ¬ ας ^Οργανώσεως, 2) Ανακοινοί»· σεις διάφοροι, 3) Έκλογή Δ. Συμ- βονλίον καί Έλεγκτών Έν Ηρακλείω τή 4 Απριλίου 1945. (Έκ τοϋ Διοικ. Συμβουλίου) ΚΟΙΝΩΝΙΚΠ ΠΕΝΘΗ.— Απέθανε καί εκηδεύ¬ θη προχθές ή χρηστή καί ένάριτος δέσηοινα ΠΑΝΔΩΡΑ Σ. ΧΑΤΖΗΔΑ- ΚΗ. Ή μεταστάσα υπήρξε καθ" ό¬ λον τό δίάστημα τής ζωής της πρότυπον καλής καί έναρέτου συ ζύγου καί στοργικής μητρός ευ¬ τυχήσασα νά ίδη καλήν έν τρ κοι- νωνία κατέχοντα θέσιν τα τέκνα αυτής διακρινομένη διά τό καλο- κάγαθον καί μειλίχιον τοθ χαρα¬ κτήρος της δι" δ έξετιμδτο 6πό πάσης τής κοινωνΐας μας. Την κηδείαν της γενομένην ιιρο- χθές σβμνή καί έπιβλητική παρη¬ κολούθησε ή εκλεκτότεραι μερίς τής κοινωνίας μας. Τούς οίκείους τής μετβστάσης καί Ιδιαιτέρως τόν σύζυγον αυ¬ τής Σπύρ. χατζηδάκην καί τούς φΐλους οΐους της Γεώργιον Χατζη¬ δάκην Έφέτην καί Έμμ. Χατζηδά¬ κην έμπορον ή «Νίκη» συλλυπεϊται θερμώς. ΔΩΡΕΑΙ.— Ό κ. Μάνος Κσβαλά- κης κστέθηκεν είς τό «"Ασυλον τής Γερόντισσας» δραχμάς δισχιλί- ας (άριθμ. 2000) είς μνήμην τοΰ έ- ξαδέλφου τού Γ. Α. Καββαλάκη, Τμηματάρχου παρά τφ Κεντρικφ τής Τραπέζης τής Ελλάδος. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Καλοΰνται οί Άμπελοκτήμονες τής πόλεως Ηρακλείου όπως προσ έλθουν καί εγγράψουν ώς μέλη τού ίδρυθέντος Σύλλογον άμπελοκτη- μόνων Ηρακλείου, άπευθυνόμε- νοι ε,ίς τούς κ. κ. Εμμανουήλ Μαλτεζάκην, ιατρόν, (Φαρμακείον Τζομπανάκη), Δράκον Κουβιδάκην καί Κωνσταντίνον Άναστασόπου λον. Τό δικαίωμα έγγραφής είναι δραχμαί 100 καί ή μηνιαία συν δρομή δραχμαί 'όθ. Οί έχοντες άμ πέλους κάτω των 10 στρεμμάτων, έφ' όσον δέν είνε γνωστοί είς τούς ανωτέρω έντεταλμένους διά την έγγραφήν, ώς μή εργάται, δέον νά προσκομίσουν ύπεύθυνον δήλωσιν περί τοΰ ότι δέν είναι εργάται (Νό μος 281 άρθρον 19). Διά την ίδρυσιν τοπικών Συλ- λόγων διά τα χωρία έκτυποΰται ύπόδειγμα καταστατικοϋ, τό ο¬ ποίον θά κυκλοφορήσ·{] συντόμως. ΈνΉρακλείω τή ο Ά)λίου 1945 Διά τόν Σύλλογον Άμπελοκτη- μόνων "Ηρακλείου Ό Πρόεδρος Α. Μιχελιδάκη; Ό Γραμματεύς Γ. Καψετάκης ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Φέρεται είς γνώσιν τοΰ κοινοΰ ότι θέλει ενεργηθή ή κάτωθι δια· νομή κατ' άτομον είς τόν πληθυ¬ σμόν τής πόλεως "Ηρακλείου μέ¬ σω των παντοπωλών καί Πρατη- ρίων δυνάμει τοϋ νπ' αριθ 18 κου πονίου των άτομικών δελτίων Δ.Ε.Σ. Μία (1) οκά σΐτος, Ημίσεια (1)2) οκά ρεβύβια, Μία (ί) κον- σέρβα κρέατος ή τυρού, Τρ(α (3) πακέττα γαλέττα, Τέσσαρες (4) φάκελλοι λεμονάδες. Τιμή κατ' άτομον δραχμαί εϊ- κοσι (20). Ήμέρα ενάρξεως τής διανομής ή 9η Απριλίου, λήξεως δέ ή 16η ίδίου μετά την παρέλευ¬ σιν τής οποίας χάνεται τό δικαίω¬ μα τής παραλαβής. (Ε.Δ.Β.Ε. Γραφείον Ηρακλείου) ΖΗΤΕ1ΤΑΙ δεσποινίς δςχκτυλο- γράφος διά τό Γραφείον κ. Γ. Ε. Καψετάκη (Πλατεΐα Δασκαλογιάν¬ νη). ΜισΘος ικανοποιητικάς. 1—3 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ. — Φέρομεν ρ[ς γνώσιν τοθ κ ηνοΰ δτι δεχόμεθα Σΐτον πρός πα^ασκβυήν Μακαρο- νίων μέ αναλογίαν δέκα οκάδες σ(- του πέντε οκάδες Μακαρόνια, Έκ τοΰ 'ΕργοΘτασίου Ζυμαρικών Καρούζου & .Καστελλάκη Ό Τίτο είς Μόσχαν ΑΘΗΝΑΙ 6 Απριλίου.— Ό πρωθυπουργός τής Γιουγκο- σλαυΐας Στρατάρχης Τΐτο συ νοδευόμενος υπό [τοθ κ. Σού- μπασιτς καί άλλων μελών τής νέας Κυβερνήσεως ανεχώρησε άκροπορικώς είς Μόσχαν. Ό Στρατάρχης Τΐτο είς δη- λώσεις τού είπεν δτι συντό¬ μως ή Γιουγκοσλαυία θά έλευ θερωθή καί ή Νίκη δέν είναι μακράν. Είναι ζήτημα ημερών όλιγωτέρων τοϋ μηνός. Νέα Ίαπωνική Κυ¬ βέρνησις ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 Απριλίου.— Τόν σχηματισμόν τής νέας Ί· απωνικής κυβερνήσεως ανέλα¬ βε ό Ναύαρχος "Σουτζούκι ή- λικίας 77 έτών καί ό οποίος ή¬ το κατά τής κηρύξεως τοθ πο· πολέμου έκ μέρους τής Ίαπω- νίας γι' αύτό καί πιστεύεται δ- τι θά προβή είς ενεργείας διά την σύναψιν είρήνης. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Προσκαλοθνται οί ύποψήφι· οί έφεδρβι Άξιωματικοί κλά¬ σεως 1941 καΐ παλαιοτέρων ταύτης έπιλεγέντες παρά |τοϋ Περιοδεύοντος Στρατολογικοϋ Συμβουλίου κατά τό Ιτος 1940, δπως παραδώσωσιν ημίν ή είς τούς Σταθμούς Χωροφυλακήν τής περιφερείας κατοικίας των επίσημον αντίγραφον τοθ είς χείρας των σημειώματος έπι- λογής των. (Έκ τοϋ ΣτρατολογικοΟ Γρα- φεΐου Ηρακλείου). ΤΤΩΛΕΙΤΑΙ άκορντΐόν μάρκος ΗΟΗ 1 ■ ΝΕΒ. Πληροφορίαι είς τα Γρα- φεϊα ιχας. ΉΤΕΐΤΑΙ δωμάτιον. Πληροφορί- ■ αι είς τα γρα·εία μας. ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ Γενομένων αρχαιρεσιών διά την άνάδειξιν νέας Διοικήσεως τοΰ Συν δέσμου Ίδιοκτ. Κάρρων Λιμένος Ηρακλείου, εξελέγησαν οί κάτωθι ώς εξής: Έμμ. Γραμαατικάκης Πρό- ΐδρος, Δημήτρ. Βαρδάκης, Άντι- πρόεδρος, Φώτιος Ριτσόπουλος, Ταμίας, Μάρκος Λιαπάκης Γεν. Γραμματεύς, Γεώργιος Καλλέργης καΐ Στέφανος Καμποκράκης, Σύμ- βουλοι. Έξελεγκτική Έπιτροπή, Δημήτ. Ζαμττετάκης καί Γεώργ. Παπαδια- νός. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 7 Απριλίου Κατηγγέλθη τό Ρωοσο- Ιαπωνικόν σύμφωνον. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 Απριλίου.— Ή Ρωσσική Κυβέρνη. σις κατήγγειλε τό Ρωσσβϊαπωνικόν σύμφωνον ού. δετερότητος. Ό ύπουργός των "Εξωτερικών της Σο. βιετικής "Ενώσεως εκάλεσε τάν έν Μόσχα Ίάπ«να πρέσβυν καί ανεκοίνωσεν είς αυτόν δτι ή Ρωσσι. κή Κυβέρνησις εξέφρασε την πρόθεσιν νά καταγγε(. λη τό ύπογραφέν την 14ην Απριλίου 1941 συμ- φωνον ούδετερότητητος μετά τής Ίαπωνίας καί τό οποίον λήγει τό προσεχές έτος. Εξέφρασε έπίσης την πρόθεσιν τής Κυβερνήσεως τού δπως μή άνανε- ωθή. Τό Σύμφωνον ούδετερότητος, είπεν 6 κ. Μολό¬ τωφ, συνήφθη πρό τής Γερμανικής έπιθέσεως «α- τα τής Ρωσσίας καί πρό τής κηρύξεως τοθ πολέ- μου τής ΊαηωνΙας κατά τής Αγγλίας κσί Άμερι. κης. Έκτοτε #μως ή κατάστασις ήλλαξεν ριζικώς Ή Γερμανία έκήρυξε τόν πόλεμον τής Ρωσσίας καί επί πλέον ή Ίαπωνία έπρομήθευε μέ πολεμικόν υλικόν τούς Γερμανούς καΐ έκήρυξε τόν πόλεμον κατά των συμμάχων Βρεττανών καί 'Αμερικα- νών. Έπομένως τό σύμφωνον απώλεσε την ση¬ μασίαν τού καί συμφώνως πρός τό 5ον άρθρον δύναται νά καταγγελθή υφ' ενός έχ των συμφω. νούντων. Διά τούς λόγους αύτούς, έτελείωσε ό κ Μολότωφ, ή Ρωσσική Κυβέρνησις έκφράζει την πρό¬ θεσιν νά καταγγείλη, τό Σύμφωνον. Ό Ιάπων πρέσβυς έθεσε την καταγγελίαι 0π· δψιν τής Ίαπωνικής Κυβερνήσεως. Σχόλια διά την καταγγελλίαν τοϋ Ρωσσοϊαπωνικού συμφωνου ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6.—Ό Συμμαχικός τύπος κάνει θερ- μά σχόλια γιά τό γεγονός τής καταγγελίας τοθ Ρωσ σοίαπωνικοϋ συμφωνου τό οποίον συμπίπτει μέ μεγάλην Ίαπωνικήν κρίσιν. Ό έν Μόσχα Βρεττανός πρέσβυς κ. Κοθππερ εδήλωσε σήμερον δτι ή άπό μέρους τής Ρωσσίας καταγγελλία τοθ συμφωνου δέν έξέπληξε τούς πολιτικούς κύκλους τής Μόσχας. "Εντύπωσιν δμως προεκάλεσεν ή τα¬ χύτης τής ενεργείας αυτής κα ό ύπαινιγμός περί Ί· απωνικής βοηθείας είς τούς Γερμανούς. Ή εξέλιξις τώρα των γεγονότων έν Ρωσσία είναι μιά σημαντική άφορμή καί ό κ. Μολότωφ δέν θά δυνηθή νά αναχω¬ ρήση δι' Άγιον Φραγκίσκον. Άμερικανός βουλευτής είπεν δτι ή κατσγγβλλία είναι έ'ν βήμα περισσότερον πρός την κήρυξιν τοθ πολέμου Ρωσσίας—Ίαπωνίας άν ή δευτέρα προκα¬ λέση έπεισόδια είς Μαντζουρίαν διότι ή Ρωσσία θε- ωρεΐ τόν μέτωπον τής Άπω Ανατολάς ώς μεγάλης σημασίας διά την ασφάλειαν της. "Αλλος Γερουσια· στής είπεν δτι ή καταγγελλία τοθ συμφωνου θά συν τομεύση τό τέλος τοθ πολέμου καί 8τι ήτο μία των μυστικών συμφωνιών τής Γιάλτας. Ό Άϊζενχάουερ πρός τόν πρόεδρον Ροθσβελτ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 "Απριλίου.—Ό Στρατάρχης Αί ζενχάουερ είς επιστολήν τού πρός τόν Πρόεδρον Ροθσβελτ γράφει δτι πιθανώς δέν θά ενεργηθή, όμσ] δική παράδοσις Γερμανικών μονάδων είς τό Δυτικόν Μέτωπον. Εάν συνεχισθή ή σημερινή εξέλιξις τής καταστάσεως, συντόμως οί Σύμμαχοι διά προκηρύ- ξεων θά άγγείλλουν τό τέλος τοΰ πολέμου. Εάν ή Γερμανική Κυβέρνησις ή κάποιος άλλος ύπογράψει την είρήνην αί είς τό μέτωπον ευρισκόμεναι μονσ- δες θά θβωρηθοθν ώς ληστρικά! συμμορίαι καί'θά έ- ξοντωθοθν γιαυτό θά έξαναγκασθοθν είς παράδοσιν πλήν των πολύ φανατικών. Έξ άλλου ό ύπουργός των Στρατιωτικών των Ήνωμένων Πολιτειών κ. Στίμσον ετόνισε τό γεγο- νός δτι ό Γερμανικός Λαός έχει νά έκλέξπ μεταξύ τής άνευ δρων παραδόσεως τώρα καί τής ανευ 8 ρων παραδόσεως μετά. ΥΣΤλΤΗ ΣΤΙΓΜγΙ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 Απριλίου.— Έκτακτοο ήμβρη· ρία διαταγή τού Στρατάρχου Στάλιν ανήγγειλε δτι στρατάρχης Τολποθκιν επέτυχε τό πρώτον ρΠγμα είς τάς Γερμανικάς Γραμμάς τή"ς Βιέννης καί κατέλαβε την συνοικΐαν Ζίμεν είς τό ΝΆ. τμήμα τής πόλεως. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 Απριλίου.-— Τό ανώτατον συμμα χικόν άρχηγεΐον ανήγγειλεν δτι Συμμαχικά Στρα¬ τεύματα προήλασαν 15 χιλιόμετρα πέραν τοθ ΜιΑ· χάουζεν καί Νοτιώτερον έφθασαν είς απόστασιν 137 μιλίων άπό τοθ Βερολίνου, ,