99151

Αριθμός τεύχους

3089

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

13/2/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ■ΙΠΙΙΙϊΐ
  - Γεβρ
  (.κριβωθη χ» 4.
  ι τύπον άντ»ηο.
  ινδίνου διά ,ή,
  -τερικοδ δανεί-
  ιρίνονται ή Λρί>ς
  Λ ΥΡάφοντος ο{,.
  μ
  ακοινώβεΐς
  ί
  ν κ. Βενιζέλον.
  «οί κυχλοι έξ».
  ικφράζωνται
  χ ή,
  ; αμβ. τή άποηε-
  έλέγχου τών ο^.
  ις υπό τής
  ΊΪΜΕΡΟΝ
  !ΙΝ ΒΜΟΥΠ;
  11 Φεβρουαρί
  #* τηλεγραφ^.
  ΐς άναφέρουν ότι
  θςάπτωτος ό βομ,·
  ού φρουρίου Βο·
  ;ών Ίαπώνων.
  ίαγγάη στρατΐω-
  εκ φρονούν ότι
  σαλέαν άμυναντών
  ν τού τό φρούριον
  ν νά άνθέξη μέχρι
  ιυής (.σήμερον).
  ΙΙί ΑΜΕΡΙΙΙ
  ΙΡΪΣΙ ΒΑΣΙΣ
  ,111 ρ
  »ύται ότι ή —ημο-
  »Ι·»ημερινοΟ τή;
  μερικής έγκατέλκ-
  ην βάσιν. Λέγετικ
  ίδειγμά της θά ά¬
  ν καΐ άλλα» νοτιοχ-
  βημθκρατίαΐ.
  1ΕΡΙ ΕΗΙΑΥΣΕΙ!
  Ι*Τ« ΤΙΧΙΙΙΝ
  Μ 11 ρ
  ά πληροφορίας «*
  , Γ.λλική Κ«ΡίΡ-
  οεΐται μέ τού;*»·
  οίνοπαραγωγών «·
  .ερΐ εξευρέσεως λ*
  θέτουσα όρ»·««*«
  γωγήν
  ·'
  είβήαεις ·ν
  άπίθανος
  ,ης λύσεως *«*£
  όν ικ.νο«οι£.«*
  .όν
  ικ.νο«οι
  τάς *
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙί
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ν
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  13
  ΦΕΒ)ΡΙΟΥ
  ΤΎΤΤΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΧ
  ΑΡΙβΜΟΧ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 1β
  ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
  ΕΤΟΙ 17ον.- ΑΡΙΘ· ΦΥΛΑΟΥ 3.089
  ΦΗΜΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΕΙΣ
  * Ηλθεν εί; άνθρωπος έδώ
  προχθές καί διά νά δικαιολο¬
  γήση ΐαως την εντεύθεν οιέλευ-
  βίν τού ανεκοίνωσεν έμπιστευτι-
  κώς είς ενα πρόσω «όν καί τού¬
  το είς άλλο καί τ ό άλλο είς
  άλλον ότι, νέον χίνημα κυοφο-
  ρείται καί ότι, ημέραι μόνον,
  άν δχι ώραι μάς χωρίζουν άκό
  -ής έκρήξεώς τού. Καί ό ά«θρω
  πος απήλθε διά νά μεταβή άλ-
  λού καί νά είπη τα ιδία καί νά
  ανακοινώση είς άλλους μέ
  τόν ίδιον όπως έδώ έμπιστευ-
  τικόν τόνον ότι χίνημα κυοφο-
  ρεϊται, ότι ανατροπαί προπα
  ραβχευάζθΝται, ότι βτρατιαί
  κςνηματςών θά καχαλάβουν την
  αρχήν καί θά κατακλύαουν τό
  ούμπαν, ότι ολίγαι ημέραι μάς
  χωρίζουν άπό τής ημέρας κα-
  τά την οποίαν θά ίδωμεν άνα·
  τρεπθμένην την παρούσαν κα¬
  τάστασιν καί λοιπά χαΐ λοιπά.
  Κ*ί οί λόγοι τού έλθόντος
  καί άπελθόντος αγνώστου καί
  είς ημάς άνθρώπου έκαμαν
  πτερά, έγιναν φήμαι καί χά
  μ.νουν άπό προχθές τόν κύκλον
  των άνά την πόλιν, κατά τόν ι
  διον καί άπαράλλαχτον τρόπον
  μέ τόν οποίον όταν εύχερώς ε¬
  γίνοντο τα κινήματα οί κινη-
  μ,ατίαι προδιέθετον την κοινήν
  ενός μόνον τριμήνου καί τέταρτος
  Πρόβδροε έντός σχβδόν έΐους—δι¬
  ότι βίς το διάστημα έτους μόνον
  ήδ βίς τόν Δήμον μας
  ρήρ ς ό Δήμν μς
  όντως τίΌσαρβς πρόβδροι οί κ. κ.
  Χαλκιαδάκης, θαλασσινός, Ρασιδά
  κης καί Κωνστανιινίδης — δστις
  ή*ίη παραιτείται διαφωνών καί αύ
  τος μέ τόν κ. Δήμαρχον διά τα ιδία
  πβρίπου αΐτια καί τάς αφορμάς αί τι
  νβς εξηνάγκασαν τόν ένα μενά τόν
  άλλον των προαναφερθέντων κ. κ.
  Δημοτιχών Συμβούλιον νά άφή
  σουν τό Προβδςικόν ά;ίωμα,
  μέ απόφασιν νά μή έπανα-
  στραφοΰν εί: αΰΐό, παρά τό δτι
  είς παλαιοτέοας εποχάς τό ίδιον
  άξίωμα έτίμηααν αί πλέον σημαί-
  νουσαι προσωπικότητβς τοΰ τόπου
  μας.
  'Αλλά πβρΐ των άφορμών τής
  παραιτήσεως τού κ. Κωνσταντινί
  δου ό άι,μθδιώτεοος νά ομιλήση
  είναι ό ϊδιος. Κσί ή δημοσία γνώ·
  μη τοΰ τόπον καί οί παλαιοΐ καί
  οί νέαι οΐνϋημόται, μέ τό αΰτό έξ
  Ισον ενδιαφέρον άναμένονν—τόν
  βίβαιώνομεν—νά φέρη είς την δη-
  μοσιότητα τάς αφορμάς τής παραι
  τήσεώ; τού.
  διαδίδοντες -ήν μίαν
  ο,τι θά έ«»ί«.νον - την
  γνώμην
  ημέραν
  άλλην.
  - Όργιάζουν λοιπόν αί φήμαι
  άηό προχθές, όργιάζουν αί
  διαδόσεις καί ναΐ μέν ουδένα
  συγκινούν διότι αί περιστάσεις
  δέν έπιδέχονται πειραμαχι-
  βμού; ή ακροβατικάς άατειό-
  χηχας των περασμένων εύκό< λων χαιρών» άλλά πάντως όρ¬ γιάζουν... Καί ό αχοπός των; ΐσως έρω χηθώμεν. Καί ό λόγος διά τόν οποίον ετέθησαν είς κυκλο¬ φορίαν όλαι αυταί αί φήμαι χαΐ αί οργιάζουσαι διαδόσεις; Άλλ' ακριβώς αυτήν την α¬ πορίαν θά ηθέλαμεν καί ημείς νά ευρεθή μία άρμοδιότης ν ά μάς λύση... ΤΟ ΣΑΝΑΤΟΡΙΟΝ Καί ημάς όπως καί τόν καλώς σκβπτόμβνον εφεδρικόν κόσμον άπησχόλβι καί ένδιέφβρβ έκ των πρώτων τό Σανατόριον βίς πάσαν δέ σχετικήν συζήτησιν ύπβρβθβμα- τΐζομεν πβρί τής άνάγκης τής ταχβί άς, τής δσο τό δυνατόν ταχυτέρας άποπβρατώσβώς «ου. "Ηδητόαύτό ζήαιαα, άλλ' υπό συνθήκας εντελώς αλλος, έπανβρ- χβται βίς την επιφάνειαν καί έπα νασυζητεΐται καί άπασχολεΐ τό Έ φβδρικόν Ταμείον καί τούς διοι κου ν τας αΰτό ζωηρώς, ζωηρότερον καθ* ημάς τοΰ ποέποντος. ΘΊ ήθέλομβν λοιπόν νά σνστή- σωμβν ολιγώτερον άπό την εκδη¬ λουμένην σπουδήν βίς τό ζήτημα τοΰ Σανατορίου διότι οί καιροί βΐκαι δλλοι χαί ό ύποφέρων «ό αμος ηάοα πολύς. Των φρονίαων ολίγα, έλεγον οί παλαιότβροι. ΓΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ. "ϊίτηλεγραφήση χθις άιτδ τδν χ Γενικόν Διοικητήν νά άνκοταλιΒ* αί κοινοποιήαεις των Ιγκρίοϊΐον πραχτιχ&ν δημοπρα'ί*ς τοθ ελαίου. Ή άναατολή Ικτιχτο: πάλιν άναγχαι διά «ου; ανα¬ πήρους, καθ* ή*< στιγμήν Ια»ς «ό Κρα- •ος θζ στερ<)τοιι τ^ς σημΐρινής ιύχερεΕ- πρςς διανομήν δοηθημάτβν, άοχέτης μέ τάς τυχόν άνΐιλημμέ<ας υποχρεώοικ τού πρός Τ <1 ΚΡΑΣΙΑΜΛΣ. ΐό ζήτημχ τής τυΐΜΠοιήΊεης των οΐ"»ν τό δ ποίον άνεχίνησαν τελευταίας αί Αθηναϊκαί αυνάδελφίΐ χαί τδ δποΤον ΐν»ιμ«τηιπίζ.ετ3[ άπό τε&ς ά;μοδίους τής πΐο.τευ&ύ3Τ](, ενϊιιχφίρει (ίίβχικ χατά μέγα μέρος την Κρήτην. Κ^ί θά είνε ιύχΐ)ς Ιογον φρονοθμιν, εάν είς «ήν πε¬ ρίοδον αυτήν τδν προετοΐμαοιην, χατορ θωθ^ νά εξασφαλισθή ή τυποποίηαις χαί διά τα χραο-ά μας—υπο τα θαυμαοιώ- τερα πολλάκις τ<)ς Έλ)ην»ιή; οίνοπαρα- γΛγίς. Είς τουτο προφανβ; αποβλέπει χτΐ ή Πρυα'; τ&ν οΐνοποιιίον (ν ττ^ νή- σφ μας δι9 & ή Κυβέρνησις Ιϊειξε κ>1
  διιχ.ύιι Ιξαιρετι*ήν οτ:ργήν, άπαιΐΐΐιαι
  δμνς καί ή πριθυμία πάντον τβν Ινΐι-
  «ν, άντιτιΒεμένβν Ινίοτε κ»1
  λίγους αυμφεροντολογικου; τάχα
  είς τα νιώ'εοα συνετα'οιατικά χχΐ επι-
  ΣΚΕΨΕΙΧ ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ
  η μέαα, δι" ώ* ή καραγωγή
  βέλτιώνεται, ιτΐ' άγοιθώ ολοκλήρου το9
  ποιραγωγικ-.Ο ουνίλου.
  Ν'
  ιιβς
  Α ΤΕΛΕΙΩΣΗ-
  ΚαπνοηαραγίβγοΙ τί); Μεαοαρβς
  παρκπονοθνται διά χθεσινή; την
  δτι ιυίίσχονται ι!ς αθλίαν
  χατάαταοιν Οϋνεπε'α τής μή ■κφλήοεως
  εισέτι τνν χαπνδν «όν. 'Αλλά τα δά·
  νΐΐα ΓπΙ ένιχορφ χαπν^Ο κιΐ α( 5κο"
  σχέαϊΐο περ) γινικ«τ£ρου χάριν αυτών
  τ->0 Κράτους, ιί Ι^ιναν;
  ά;αγι; Δΐν το φαντα¬
  ζόμεθα. Διότι αλλαχού,
  θ», τό {.δ αφέρον οιδίδ εξεδηλώθη Ιμ·
  πράκτιικ, ώιτΐ νά άναχουφΐοχ] τού; χα-
  πνοπαραγωγούς. ΕΙη Ι3»ς περιααίτιροι
  «κιΐ αί τϊλϊϋταΤοι, άλλά τοθτο νομίζομεν
  ΕΙ* έμποίίζίΐ, άλλ' άτιεναντΐας δημιουρ
  γιί ϋιχοχρεώαιις, διά νά λήξη καΐ είς
  τόν Νομόν μας τό πρός βλάβην άσφαλβς
  τίς ίθνίχής οϊκονομίας χρονΕοαν ζήτημν
  τής άγοΓβ; τ6ν χαπνδν, Ιξ ίυ ή άνί-
  χ«ια, ή πεΤνα καί ή άποθάρρυνοις
  φ:λοπό>ου ομάδος γεωργδν.
  ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΣ.
  «Άκου μι χι' δ Βπζέλος θά τα
  ο.άξη Βλα»— αίιτδ ή/ςούααμεν χθέ: προ
  Φΐρόμι«ον ά π ο εργατικόν πρός άλλον
  έργατΐχίν. θά ίαρόχειτο κροφανώς πιρΐ
  πράγματος σχετιζομένοιι μέ τα χρατιχά.
  οΐχονομιχά ίπτος τα εξέθεσε τελευταίως
  δ χ Βενιζέλο; *αΙ Βπως άϊηαε νά έν-
  νοήοΐ η&ς τις 8 ι θά τα κανονίση. Άλ¬
  λά μήπως ή άντίλτ,ψ.ς αυτή τ·0 έργατι
  κοθ άνθρώιτοΐ) Εΐν είνε σήμερον γενική
  ή
  ιον κ{ΟμΓΐν·, ΆρχιΤ νά
  χβν,ις φ οτάοιν τβν πολιτιχών
  είς
  Βενιζέλον ι Β» φ»(νι.» 5:ι Ην θά
  ΤΑ
  Μέ ίνα δριμύτατον κατηγΌρητή-
  Οίον κατά τοΰ Δημάρχου «ής πό>
  λεως μας ό κ. 'Αδαμάντιος Κων-
  σταντινίδης έσυνώδβυσβ χθές ρη·
  την καί κατηγορηματικήν δήλωσίν
  τού πρός συντάκτην μας πεαΐ πα¬
  ραιτήσεως άηό τοΰ άξιώματο; τού
  Ποοέδρου τοΰ Δημοηκοϋ Συμβου
  λίου Ήρακλβίου. Καί μέ Ιτι δοι-
  μύτβρον κατηνορητήοιον κατά
  ηροσώπων καί κραγμάτων τής ση
  μβρινής Δημαρχιακής μας κατα-
  στάσβως συνώδβυσβν ό κ. 'Αδα-
  μάντιος Κωνσταντινίδης έτερον
  δήλωσιν πβρί
  καί άπό μβλονς
  ης
  παραιτήσεως τού
  τής Δημαρχιαχής
  ο η
  Έπιτροπής τής οποίας την ύπαρ¬
  ξιν καθιστοΰν προβληματικήν καί
  όλωσδιόλου πβριττήν, ή τακτικτι
  καί ή πολιτβία τοϋ κ. Δημάρχου
  έναντι των ζωτικωτέρων ζητημα
  των τοΰ Δήμον μας.
  Ό κ Κωνσταντινίδης, ά«δ τα
  συνετώτερα στοιχβΐχ τα όποΐα βυ
  ρίσκονται άπό μακροβ βίς *όν Δή>
  μόν, εξελέγη ώς γνωστόν μολις
  πρό ολίγων έβδομάδων Πρόεδρος
  τοΰ Δημοτικο€ Συμβουλίου κοινβ
  νποστηβίξ·ι, .ρίτοβ αυϊόί ίντός
  α Ο τη πρίφανβΒς αχέτ'ζιται με τάς χατα-
  βαλλομένα; προοπαΘείαΓ, 8πωί έκ τής
  χαί έξιιπηρΐτηθοθν οΕ έλαιοπαραγαγ&Ι,
  βΓιινες κινδυνεύουν νά χαταατραφ&οιν έχ
  παραμον»1ί ·1οί«ι άϊιαθέτοϋ «οθη& ε «λάοϋ—λάου» άπ& τώρα χαί ·ίς
  των. Είνε αλλτος τε σ;ζη'ή- τ6 εξής, διάνά εννοήσαμεν δτι ή «4-
  γράμματη αοφΕα» τα λέιι πάντοτε πολυ
  καλυτέρα άπδ την έγγράμμχτη.
  ττ)ς
  βιμος χαί ή πρός «όν χ. Νομάρχην
  πρότασις των Ιλαιιμπδρων τής πόλεώς
  μας, περί άγορβ; παρ' αυ'&ν τοθ Ιλαίοιΐι
  τβν παραγωγήν, είς ή* πιρίπτβοιν έγ-|
  χριθοθν τα έν λδγφ πρακτικί. Μέ άλ·,
  ΚΑΤΑΒΡΕΚΤΗΡ.
  Μέ τις κρ&τες άνοιξιάτιχες νοτεΐές
  οον π«ρΙπλοχβν δμολογοιιμί.ως
  έλαί™,
  ττ*,ς
  τοθ
  μίλις χβιλοκαιρέψη: Τή οκίνη.
  δλίκληρα Ιαηχώνοντο χθές
  1 είς ωρισμένας δϊούς χ«1 παρδδοιις τής
  πδλεως Ό δημιο ι«ός χβταβρεχτήρ Ι
  ,,, > ,, ίη . μέν, Ιμάθΐμιν, μ'αν ίμφάνισιν. Άλλά
  δλΐντι μόνον καλτΐ οιλη^ΐζ, ^ ™, ·-· ■ γ" ·γ"γ ...
  1 ' ν , ·>. ηεος «αντοτι άνΐηα;κ&; πρός εχεΐνο
  βθΐη είς ««οχελίσματα ( ηο& πΐρ(μ|ν,{ ¥α1 έδ6 δ φορολογιύμι
  εδτυχβς βάσις συνεννοήβενς καί είς τρό¬
  πον ωι«ι νά χρειάζιται χατά την γνώ¬
  μην μας
  διάνά
  έξ !ιοιι ώνέλιμα είς τοϋ;
  καί ίλαιοπαραγαγούς,
  έλαιιμπίρους νος
  τοθ
  δημδτης. Ένφ είναι δποχρίωαις
  Δήμοιι νά σϋοτημαιοποιήοη άπό
  γ
  „ ΧΒτά τδ «αρελθόν καί ποο κχτά τα
  α.μ- φ,[ν{μ,νβ 54ν βά λιίψουν οθΐε εφέτος
  200
  ΓΑΝΑΠΗΡίΚΟΝ.
  άναπηρικ->0 βιηθήματος χατόιιν
  ώς ανεκοινώθη, δποσχίιε»: τοθ
  πολίτου ΤπουργοΟ πΐεί ατοοΐολή: 200.
  000 δοαχμΒν διά το Βχράρτημα θ^μά- ■"—™—™—™·εεε—
  την Πολέμου "Ηρακλείου—Λχοηθίοιι.'
  'Απομινιι νΟν νά καθοριοθϊ δ τρόκος ΠΡΟΣΕΧΩΣ
  τί)ς διανομή; τοθ βοηΐήματος υπό τοθ
  άίμοϊίου ΔιοικητιχοΟ Συμβοιιλίου διάνά
  λάβουν Ιξ Ιαοιι οΕ έχοντες ανάγκας άνά-
  πηροι καί εί δυνατόν χωιίς νά απομείνη
  κενόν μετά την διανομήν τό Ταμείον τοθ
  ϋαραρτήματος. Την τελευταίαν λεπτο¬
  μέρειαν οημειώνομεν χαθ' Ε τι δέν είνε
  απίθανον νά δημιονρχηθονν Αργότερον
  ή ημη
  ΐώρα τό κατάβριγμα, Βποιι πρίπει χαΐ
  διτου ιΓαι δ ινατον, διά νά μή δημιουρ
  4 Ιδ
  Το άριατοόργιιμα τβν βΐώνοιν:
  ΑΡΕΤΟΥΣΑ...
  ΠΡΟΣΕΧΟΣ
  Η ΓΕΡΙΪΣΙΙ ΤΟΥ 'ΡΕΓΚ.ΗΑΚΗ'
  θέλη μαμά εν' άντρΒύλη
  λΐγο νοστιμαύ^τ].......
  Κανΐίς δέν μκσρβΐ νά ακοφανθΰ βε-
  ηκα άν ποόκβκαι ιιβοΙ γεοουσίας ηοϋ...
  νβάζβι ή άνιιθέ«οος ηβαΐ νιολαίας «ου
  τιροδ·(χηι... Τό «οδτο δέν βίναι ϋοΐύ
  άλλα χαί τό δβΰ»οο δέν βΐναι λΐγο...
  Ποιοί νέοι «ιβονοϋν άηοκλιιστικα τα
  3θάδυα τους ειΐνοντας ΐαμομήλι ότου
  «Ρβγχινάχυ» άλΐά χαί κοιοί γέοοι συ-
  ζητοΰ» μέ τόσΐ] Ικιμέλεια,ιιέ τόσο τκΐ'
  θος, μέ τόσο σφρΐγος, μέ τόστ) ζ«ο.ιχ6-
  τΐιτα χαί λύουν κάθε βοάδυ—μβταξύ
  τους—δλα τοϋ κόσμου τ' αλυ«α
  βλήμαια; Ώοιουένας αύΐή ή
  κη συντοοφΐα της δηο(ας «ά μέλη ή ·
  ναισβ πρός άΊΙτ,λα αύιόμαια ή 8ξις, 4
  συνήθεια χαί ή... κλήξις της Ιποΐης
  άκοτιλεΐ <{| ιεοιό ηεοίϊθγη ούνθισι άν- θοώποον σιό χόσμο! Τίκοτβ ου» Ιηάγ· γελμα, οΰη ήλικία, ου ι ήθος δέν ε- ΐουν μβΐαξυ τους τό κοινόν ίκτος έννο» βϊΐαι τνς.. άνυιΐανδοΐας! Καί δμως δλοι μαζύ άποτβλοϋν Ινα άαμονιχώΐα- ΐοτ σύνολον πού «Ις ώ^ις κης .. μυοτα- γωγίας Κχβι ενα χο&ιια, μιά βούΐηαι χαί μιά χαοδιά. Είναι Ι»α άνβιιίσηιιο ο~- ματιϊο χ—οίς τυπωμένο καεαστατΐΝΟ χαί χανονιαμουςΙ Καί ΐσως ΐσως γι' αν- τό ιά μέλπ «ου είναι «όσον ύπά«οα εύ«βιθή καί διακοιτιχα ο«ό Ποόβδθό «όν; χ. Μάοιο χαί σιού; αν«ιποοέ· δοους «σιν μ. χ. Κοσμα» «αί Μάνθον: —Λοιπότ Ιλίγαμβν «ύθιοι.. —Πβτάβι, Νειά δ... ελέφαςΙ —Μάλισΐα χύοιβ ποόβδοβΙ Πι«ά! ...Έϊα δ Νόιος τρυσά χιί σφυοίζβι οάν λυσοαομένος... Άδιάφοοονΐ 'Εσω όλδχλιιθος ή άοιοιιρΑ ηλβυρά «ου ζα|α· Βοηλασ«ΐ(ου ?ΐιι μβταβλτιθϋ οί «οόιυ· κο κοινοβούλιο μέ ίνα άπΐθανο γνώρι>
  σμα. Τοιάνια άντιθέοβις Ιχουν σφιχιαγ-
  ν/αλιαοθθ σέ μ>ά ΙνναΙα ψυχή καί χα-
  ιεύθυτσι. Καί τί δέ βλέπει, κατβίς ίδβ;
  Έμπόοους, δικηγόοους, για«οούς, «ρσ-
  ιεβζιτ.χούς, διχασιιχ ύς, ανσιέοονς υ-
  «αλλήλους, δύα δυμοτιχούς συμβούλους
  α<όμα καί δναν βουλίυιήν! Είναι ή ου- νιαταμένη ιης διανοήσβως «ου νόκου ποΰ έοχβιαι σιό Ιεοόν ανιό δντρον Α¬ φήνοντας τή σοβαοότητά τ«ς σιό χα· τώφλιο γιά νά σχοτώση «Ις ώ;ε; «ής άνίας της παΐζονιας χαί γβλ&ν«ας σάν παιδί: —Τί λέ»; Δινάζομαι «ί|ν Ίακανία γιά «5 ποηξιχόκημα τής Σαγγάης; Καί ή Ίαπανία διχάζβιαι. Έ>φ, ώς
  τόσο, άγοοβύβι δ χ. ΕΙσαγγίλϊύ; *ά·
  ποίος σφυοίζβι κάτι στ* αΰιί ενός άλλον
  αύΐός σιό διπλανό «όν καί «ραβάβι κύ-
  κλο. "Εισί χωοίς κανβίς νά γναιοίζΰ
  πας ή συζήιτισις άκό την Κινβζοϊαιεα)-
  κή ςήξι μίτττοπίζβιαι Εαφνιχά στΛ
  άγαθά ή κονηοά πβιεοιιγμένα »ή{ Α ή
  «ής Β. δΐαιιοινΐδο;:
  —Λοιπόν χοοβΰβι πεοΐφημα!
  -Ή Ε(να;
  —Ποία Κίνα βοέ; Ή γβιτόνισοά
  σαυ 4 Κιιιβοίνα!
  Κατά «όν ΐαιο πεοίπου τοοπο άλλτι-
  λοσυγχοούονιαι δλα «ά μβγάλα χαί μι-
  ά ζητήμαεα Ιηισιημονικα ή πολιτι-
  χά, σοβαρά ή εύιοάηβλα, «ου ιεαοόνιος
  τι «ού παοΒλθόντος. Μιιαίτουν δλα μαζύ
  σ' ένα καβουονιιστήοι, α*ακα«εύανται
  ηι' &ι δέν βγή «ό ποοσδθΝώμβνο ά«ο-
  «έλισμα—ή βΰθυμία—συμηληοώτιται
  ή συνταγίΐ μ) ίνα μσοφασμό «ου Πρό¬
  εδρον:
  —"Α μ' αύιό βίναι έκιακτοΙ
  —Ποώτης τάξεο,Ι Πνβϋμα!
  Λοικον γνοοο'ζοο χαί θά σάς κ& ποία
  Λνάγχτι ώ'ήγηπβ αύιούς τούς ανθοή
  «ούς σ' αύιό «ό άντοοΙ Πύάς νά πε-
  θάσΐ] ίνας διανοούμβνος «ά
  «όν στό Ήοά«λ»ιο σ«ήν
  πόλι τής ξ«]θό«τ]<ος; "Η θά χάνα «ό γαμπρδ σ«ϊ)ν Λέσχτι ή θά κάνχι τόν &α ■ σο ο«ά χαοιοιεαΐγνια ή Θά χάνη «όν πετεινό σεά νιάνσιγχ ή>όν άο'ηοιοσχλτι-
  θαμένο πλά! σιδ μαγχάλι ποαγματι-
  χό ή μβταφοοικό μιάς οίκογβνβίας!
  "Αν δμως ιίποι' &*° αύιά δβν «όν συγ-
  Μΐν·ϊ θά «οαβηξτΐ χατ' εύθιϊαν ο«οΰ
  Ριγιιινάχτ]. Την ποώΐτ, βοαδυά θά κα-
  β(συ δέχα μέιοα μαχουα &η' «ήν πα-
  θέα ποοσπαθώντας νά κλέψυ δύ)λί-'
  Εβις Από τή συζητησι. . Τή δβύιιρο θά
  ■λ(]σιαστΐ κβαισσότερο χαί τί|ν
  θδ»αι μέ, σιή μέση ιης

  1

  ΑΝΟΡΘ-ΓΪ-
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
  ΘΈΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Όμιλώ
  Κινηματογοαφος.—Σήμβοον ή ήχητική Μοί
  αΒονσα ταινία «Ή Τβόϊχα» ή ό ποία άφή
  κεν εποχήν δποο κσΐ άν ίκσΐχθη.
  ΠΑΡΛΑΝ «ΑΠΟΛΛΩΝ». - ΓΣιίαιοο
  ώοαι 5: 30 μ. μ._ μοΙ 9: 30 μ
  μ. «δ ΊνΒοτονρκιιιής υποθέσεως} διιιλοΰ
  Κινηματογοααιικόν άριστονογηιια Μύ
  Φά (Μούβιτον)
  μέλος άδιαχώοιστο αΰιης, πισΐός σιί)
  ζβή «αί σ«ό θά*ατο:
  — Ν Λ μάς ζήση 6 νεοφώτιστοςΙ
  —Νί μα; ζήση..
  'Απ' δλ' αύτα βγαίνβι μονάΐο «ου τ
  ουμκέοααμα δ«ι οί άνθοωκοι αύιο
  δέν γυοΐζουν στ* κέντοα—σ»ά υτοπτπ
  >έποα δηλαδή—«ί»ουν μόνον ..νεοά«
  ή καί χιμομήλι, χαηνίζουν Ιλάχισΐα
  ΐσριύουν Χιγάκι, ξέοσυν γλδσσ«ς πολ
  λίς, είναι ά3οαΙ νοσΐιμούλυοε; καί δπβ
  σκουδαιόΐεοον δχουν καί ιιαοάδβς! Τ
  δυστύχημα είναι δ" «ώοα πειά τα ζωη·
  οά φυντανάκια ?έ> ηηναινοΐοχον
  οΐους δοόμους τοαγσνδδντας »ό γνα>
  ο (έ μας θούοιο:
  Θέλη μαμα έν" άντρούλη
  λίγο νασιιμούλη κλπ.
  "Αν ή μόδα αύιή δέν εΐχβ ιιβθάσε
  θά στβκόμουνα 8ςΌ) άπό ιό «εντο
  νι' δσα Φΐντανάχια "άγουσαν θΐ τα
  άιπαζα άηό τό ΐέοι να. βά τα πίΐοϋ-
  σα μβς σ«ή μέση τής συνΐοοφιά;:
  —Νά βι}έ χοτόπουλσ, «άντοοΰλτιδ
  δηως τούς ποθΐΐιβ «αί τού; τοαγονδβΐ-
  ΤΒ,.Καλλίΐίθθυς αη' αύιούς δέν θά
  βοηιβ δσον καί ά. ψάξ«Βΐ
  Δυαϊυχδς, δηαις «Ικα, τ} μόδα Μ·
  θασι... "Αν ώ; τόσο ΰαάοτ,βι κάηοια .
  Χαθυσΐβοτ)μέ>η ά; δοθή νΛ μέ βθϋ··
  Σιό λόγο ιης ΐιμής μου *ά»ι θά γβνχ,
  Τίλπς "Α λ κης
  ΘΕΑΤΡΟΝ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΟΜΙΛΩΝ
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
  !ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τ
  Ρ
  Ο
  ■ ■ ■
  ι
  κ
  Α
  τό άθάνατον έργον
  τού ΤΣΕΧΩΦ.
  Μέ πρωταγωνιστάς την
  ΟΛΓΑΝ ΤΣΕΧΟΒΑ
  καί τόν
  ΦΟΝ ΣΛΕΤΟΒ
  Δια την ταινίαν ταύτην περιτ¬
  τεύει κ«6ΐ ρεκλάμα δβδβμένου ίτι
  κροκΐιται πιρι Ιν ο; Ιρνου κοθ ά-
  κβμη βμιλβθν χιλιάδας Άβηνχΐβι
  «βθ τέ) πβρηκβλβύβησειν επί εβδο¬
  μάδος.
  ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΙΣΟΡΤΣ
  ΤΟ ΘΕΑΤΡΟΝ
  ΘΡΡΜΑΙΝΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ-
  · ·
  ••••••••ο·····
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  ΕΜΜΑΝ. ΣΙΪΑ ΜΑΤΖΑΠΕΤ1ΙΗ
  _αοιλά·Η Στεφ«ν(δη)
  Όοέ* Μαρτύρων
  (έναντι ταχνΐαομιΐοα)
  Πλήρης καραχαιαθτ)χΐ) χτιμι-
  χβν καί Φαρμαχΐυτικβν προΓίντων
  χαί Σπεσιαλιτέ.
  ΑΒΕΔΙΣ
  Η Ζωη αογ Περνα
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  13
  ΦΕΒ)ΡΙΟΥ
  ανατολή ηλίου 7,20 , δΰσις 6,00
  ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΕΣ
  ΟΙ ψοχολήγαι Ιοχνρ(Εον<αι δ» ή φβσιο- γ»α»(α τού άνθςώπου άνοκαλύ—βι «ό αΐ- σβήμοτα κου ηβο.ικλΒίει ή ψνχή ΐοβ.. Έν μίμβι βέν ί/ουν άΐικο. Διότι «ά χαρα- κτηοιστιχά «οί ή έκφρασις βέν άτατονν σχ'δδ» κοτέ ενα γομναομενο μάτι ψυχολό- νο». Ό Γ·ομανδς καθηγητάς ΣίγκφβηΑ ΛΙνκΒ ίκαμβν ΙπΙ τοϋ πρ,οκειμένου μερικϊς ή η^ή; Ή φυαιογ·ωμ1α τής γυναίκας άποχαλύ- κτιι κΰιολάΐβυα άπό την άνΒοιχή φυσιο γνηιιΐα τό χαραχτήρα, τα έλαττώμαΐβ καί «ό κοοτε:ρ.ήμα<α τή; ψοχής. Καλωσύνη κοΐ μβίηιοφοοούτη: Τα μάτιο «ής γνναΐκας κου εχει άγαθόν καί μβια,ιό- φκονα χαοακτήΒθ, κντΐάζοιιν ιιατά π^όσαι- πον (όν οανομιλητήν, μά ϊέ» εί*· τολμη ρά. Σία χαοαντηΒΐσΐιιΐά της, κου είναι ή- οεμα Μοί κινονικά, βασιλβηει ή γλοιιύιης, ή καλωούνΐ), ή σ«οργή. Τό μέτοοπό ιης είναι ίεϊον ΗαΙ κανονικό, καϊ £έ* ταο,ιίο- σκαι άπό κακές κα) πο»ηρές σχέψεις. Κάχοχβ ή μετριόφσην γυναίαα βίνοι ηο· λϋ μορφι»αέ*η «οί ££υ»*η. Μα βέ» ίχει ά- Ειώοκις. ίέ· κάνβι κανινός κίβονς πνινμα, χαί βέ* ζητεί *ο επιβάλη οτούς άΚοιις τή* γνώμη της. Ή γνναΐχι αύιή έχβι καΐ ίνα άλλο μβγαλο προιέρημα: Είςει να ά- ύτι. Ν£άγμα σπανιειιατο σιήν ίποχή μοί! ΚαΙ ή λοιπή φνσιογναιμ[α ττκ; Μύιτ| κα- νονιχή, σΐομα μέ άγαθ5 «αί γλιχύ<ατο μιι- ίίαμα, Βόντια ασπρα, κομψΐ *όδι. πλού- σία μαλλιά. ΤΑ χαρακΐης'στικό σημείον είναι ό τρ,όκΌς «οά χαΐ|]ΒΤΐομο«', ή χβιοα- ψία τη; ιεοϋ ·ί*β ιΙλΐΗοινή;, αύθόομτ|τη) «αί έμηνέκι ονμπάθβια καΐ έμκιστοσύνη είς δλους... Α Μοντίρνβ —"Οίαν ό σύζυγος ξυλοκοπβί... ήγγυπμί·ας, μέ έ· ίηαφοιλισμπνβι £&ποτ«· μ αναλαμβάνη ό εΐδικές τβχνί- της Ίοιαιννης Ν. Μητάκΐ'ς, ίρνβζόμβνςς «1$ τό π*ρ« τβ Σανδοιβάνι νέον Χρυοο- χββΐον £τ. Άτβαλάκη. 'ΒπΙβπς χχΐινβ! ιΐννυημέν«« διβρβύ· σβις νρβφβϋπχανΝν παντός συβτήμοιτΐς, χιλιομβτβικϋν ρνβμιστπρυν κ λ.χ. κ«- τββκβυαζβ» δ' *»1 η2 έον ν"«λιά μηρασιλέ Αλί τΛΐον Ο^γγριχ !, τή» Παρασκευήν, Ιξ ? μί)ς «δτοιας α/««κ<1ς δπο^)ίσι»^, πβδ ϊφθβσΐ μέχρις αυϊοθ, 5ιι δ σύζυγος ίέν |χ*ι τό δικΛίωμ» νά ξϋλοΗοηήοτ, τή* ϊόζυνόν τού, 4χ6ιι») «αί δτβν την σ^λ. λάβη Ιπ' βδτο<χώρφ!;«αρ«6»·.νουσαν την υυζογιχήν «Ισπν. "Εξ δλλοιι 8μ«ι—λέ¬ γει τό διχβσ'ήίΐον το ξυλονόΐΐημ* τ*)>
  γιιναι άς. δέν δίδει εί: οιυΐήν τό διχαί-
  «μα ν* ζητήοη χοΐ διβζΰγιον, κιθ' δ-
  αον ιίνε σπωσ£ήποτε δΐκϊΐολογημίνη ή
  αγανάχχηαις τοθ ουζόγου. Έ«ομέν»ς, ή
  νομίμως σιινίπιΐα 8λΐ)ς «ύΐ<)ς ττ]ς Εστορ'- ας ιίνε νά τίμβρηθϊ χρηιιατικβς ο σύ¬ ζυγος διέιτ ίδεΐρε χαορ'ς διχαίοομα. —Κρίσις καί άφοπλισμός. Π»ρ" δλην την κ5£θ'« τοθ τοϋρΐδμοθ, οί ΈλβιτοΙ ξενοβόκοί ιή; Γενέυης «νέ· πνιυοαν μιια τήνΔιάσχεψιν τοθ άφΐηλι· σμοθ. Πίάγματι μΐριχαί αντιπροσωπιΐϊΐ τβν Μιγάλτον Δυνάμεων φθάνουν νά πι- ριλαμβίνουν (αέ ηραιγματογνώμ'^να^ι γρκμμαΐεΐς δακτυλογράφαυς κλπ.) άπο 200 ίϊομα έκάίττ]. Επί πλέον συνίρρευοαν ηερΐ τού; 500 μοοιογμάφοί &κό 8λπ τα μ!ρ~ τοθ αμοκ. ΚαΙ δλϊΐ ού:«! αί χιλΐϋες τ8ν ξκνων χρΐιάζονναι δωμάτικ καί τροφήν. «.»*" —«■- —Τό βίδύλλιον τής άριστοχράτιδος. Αγγέλλεται έκ Βουδαπέστης 5:ΐ μ!α νιαρά άριατ.'.κρατις, ή βαριβνίσσα Μάρ- γχιτ Τσίδιτς έγχατιλειψε τόν μντ]3τΐ)ρα τ»)ς—Ινα γνηιτόν έηίαη; άριατοχράτψ Χαϊ δαρβνον—«αί ένυιιφεύθη μοατι· χ) τόν Τιμπίρ Μπάλογ τυμπα· νιστήν μι«ί τζαζ-μπάντ. Τό ιίδύλλιον ή-χιαεν εί; τό δαριετέ Βποιι κα(ζ«ι ή τζαζ-ιιπαντ τοθ Μπάλογ. ΜαΙ δποιι είχεν όϊηγήσιι Ινα βράδυ την μνηιτήν τού δ βαρ&νο{. Έκϊίνΐ) Ιρα>τιύθΐ]Μΐ τόν τυμ-
  πανισΐήν κου τί); έρριπτε φλογΐρχ 6λεμ
  ματα χαί έν τέλει διίλιισε τβυς άρρκ-
  6δνάς της έξ αίτΕας τού.
  Ι ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 1
  ■^^^3 Ε^=————^
  ΚΙΝΗΣΙΣ. — 'Αν·χ*οησ· ιεοοιθες Ι,·
  Αθήναι ό χ. 'Εμμον. Άγγελιδθχης 1ΒΪ0.
  Μβας.
  —Ά*«ΐώοηοαν ωσαύτως τί κ. ν. Μηνάς
  άϊ ειαΐ Κίμων "Ανεμογιάννης.
  ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
  "Ενεκεν τής σημερινής οικονομικής κρίσεως'είς τό
  ΝΕΟΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ
  ΕΜΜΑΝ. Ζ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ
  (ΠΡ-ΗΝ ΣΑΡΑΤΪΟΠΟΥΛΟΥ)
  Κοιθώ; καί ιΐς τβ 'Υ*)μα τής βδοθ Άμαλβείαβ (Πλατβ ΧβκχάΜΐ)
  ΘΑ ΠΩΛΩΝΤΑΙ:
  παπούτσια πρώτης ποιότητος (άνδρικά, γυναικεΐα, παιδι·
  κά) μέ Ευρωπαΐκά δέρματα είς διαφόρους μοδέρνους χρω
  ματισμούς καί σχέδια υπό τας εξής τιμάς:
  Άνδρικά Σκαρπίνια μονόαολα τό ζεΰγος δρ. 22Ο
  » » » λουστρίνΐΛ επί πλέον ΙΟ
  » » δίσολα τό ζεΰγος δρ. 24Ο
  » Μπότες μονόβολες » » » 235
  » » δίσολες επί πλέον )) 2Ο
  Γυναικεϊαξύλινα τό ζεΰγος βρχ. 215
  » » λαμέ καί καστόρια επί πλέον » ΙΟ
  )) πέταινα δροΓΪ τό ζεύγος » 195
  » » » λαμέ χαί καστόρια επί πλέον 10
  Παιδικά άπό Νο 2Ο—24 δρ. 7θ τό ζεΰγος
  » » » 2Κ-3Ο » 9Ο » >
  ,» » » 31—3» » 125 » »
  » » » 33-36 » 14Ο » »
  » » » 37—4Ο » 16Ο » »
  Καθώς καί διάφορα δλλα παλαιότερα οχέδια άπό 50—125 τό
  _ ζβΰγος. Έκτβλοΰνται ωσαύτως καί παραγγελίαι επί δλων «Δν
  βίδών των ύποδημάτων, καθώς καί διά χορούς καί άπό ατλάζια
  | καί διαφόρους χοωματισμούς.
  ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ
  ΗΧΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
  Διά να ευχαριστήση ό θΐχος Παπαατρά-
  τος την έν Ηρακλείω αξιότιμον πελατείαν
  τού έχινημαιογράφησε τας τεραστίας έγκατα-
  οτάοεΐς των έργοστασίων τού, απέστειλε δ' εν¬
  ταύθα την άληθώς πρωτότυηον ταύτην ήχητι-
  κήν ταινίαν-
  Αυτή προβάλλεται είς τό Θέατρον Που¬
  λακάκη.
  ί'ύρφ στην πόλι μας.
  —Ή συνέχισις «ής νοτιάς καιώβθ»οε «α
  μάς χοοΐσΐ).
  __Καιριχΐ οιαμιοα καλοκαιαιοΓ.
  —'Ωβτε νά βΐνπ Βονατή «αί ευχάριστος
  καί ή ντκ«ερ·*ή έΈοΙος.
  — Άπό τοΰς ίνδιοφεβομίνοϊς Νεμοώδ.
  —Εζητήθη νά επιτραπή «6 κυνήγιον
  «εΐν ύβαοβίβ* «τηνών.
  —Ένιός «ήί "εριοχής ΉοαπλιΙοιι Μ(
  χΒ· «ίλοος Φεβοοναοίαν.
  —Καθ* άς «ΐομεν ηληροφοοΐας ή |Μι««.
  μ(α ««ν «υνηγε·» θά ετοαγμα«αποιηθή.
  —Κατόπιν έντολής τής Γενιιιής Διοι·
  «ήσιεις.
  —Έκ' «ύκαι^ία «ής «αοσεχονς έκΒιχα·
  σβως «ής ύπσθέσεαις Άθανασοκούλον.
  —Αί έφημερίδβς «ών Άθηνειν καΐ εΙΙι.
  κεις αί ΙσχυβιΕόμβναι ότι Ιχονν «ήν «μέγα·
  λτέοαν κοιιλοφοοΐαν».
  — Καίτοι ή «νκΙΙσφαβΙα αύίίι άφοα,φ σο·
  χνάκις «ο·ίς κιΐ «έσΐαρις έ£ αύΐόιν,
  —Παοουοιάζουν προαιοσιλΐβον; Ιυιφνλ.
  λΙΙας είς ά; δίβονν καί πέρτονν αί οονι«·
  «βύ£«ις μέ την Κάαΐρον, «ό» Μοσιιι&* χαί
  «ήν πκοίφημσν Φούλαν.
  —Είς «άς συνοικίας μας «ά ανατέθη
  βίΕ μεγαλαφώτως είς πύπλον έΕ
  οτέρων των φνλων.
  —Τβαγουδιοϋνται δέ μβαικοΐ οϋ«σΐί·
  ■ιοι σΐϊχοι «ου «ντοβοοβ—ν«ού|]ο«· ά·
  φοβώντες «ήν Φοβλαν κοί «ούς λοιποτις
  τΐααας.
  —Διά «ού; σνλλίγ.ινΐας λαογααφικ)ν
  υλικόν οί σιϊχοι αυταί δέ* οΐνε Ισας 5νεβ
  σημαοίας.
  —ΔΕθομβνον β(ΐ «ούς χαααιιτηοί(·ι ό έ·
  πιγοαμματισμύς »οΙ «ό χάθος μέ «ά δ*ο!α
  ό λαός μας Ιψαλλεν ά*έ«αθ·ν «ά οο»·
  αισθήματά «ου.
  —Άιικιτήν αίσθησιν ίπροΕένηοε κα||θ
  «οϊςδημόταις μας.
  —Ή χθισινή Ιπιοιολή πρός την «Ά-
  νδαθβσιν» Βιά την έπαναούστασιν «ής 01-
  σεεις «οά Άοχιμηχανικαή «ου Δημ—.
  —Ή αΐσθησις α««ή μάλισΐα βε«
  διέφεβΐ πα«ά ποΐίι «ής Μστακλή(εαις—
  μολονότι γνεβσιά άχό χολλοϋ «ά «εκιαι-
  νόμενα έν τώ Δή»».
  —Τόσον άπό άπόψβας οίκονομιιιής ίσον
  «αί «ολκιπής ή... κολιτειακή;.
  —Πληροφορούμεθα 5«ι καποια ένσιή·
  ψαοα κκό μηνβν έντανθβ.
  —Δήβεν θημοοιογαάφος καί εκθότις
  «ββιοδικοί.
  —Κόβη βέ, βήθεν έχίσης. «οδ άοιΚμοο
  σ«Βα<ηγαΰ Τσιρογιιΐννη. —Ήτο μ(α εύφνής «ταο«έΕα· «Αν Α¬ θηνών «αί «ής Θεσσαλονίκης ή όποία σ«- αΒπκόμιζε κ«ο·η υπό βι*λάς παΐ «ριπλίς ΙΒιόιητας χάΉοτε. —Καί ά πό Νουτοΰ: επαρχιακάς... —Δειλό-βΐιλα κάμνοον «ήν ίμφάνισΐν «ατ άπό «ά ντοοΐάπια μέ «1ς νπφβαλ.νπς. —Τα αχο«2ΐ]άτΐΝα «οστούμια. —Τ6 «κά/μα άφοςά έδώ «6 στενόν ο(νο· γΐνειαΗθν πΐΒαιβιΙλλον. —Όοονούχι» δμαις Θά Ιίοίμεν «άς ενΐο- μασίας ανιάς παΐ είς «άς πΒο«ή>ιας «άν
  κα«αα«ημά«α·ν αποκρηάτικην εΙΒών.
  —Τό άποψινό» «ίϊιιν «ού θΐπονομιχοβ
  Συοσιΐίοο είς «ό «Ντορέ» ά^ει νά «ε».
  σ«τ)Β>ζθή *πό «ής Μοινοανΐας μας.
  -Κατόπιν μάλιοτα «ής Βράσεαις «ό«
  Σνοσιτίοα είς «ήν «ελενταίαν φιλανθοει·
  κιιιήν κίνησιν.
  —ΚαΙ σνγΜχαιμένως «ά λαϊ«ά σ«σσ(<ιο. —Μανθάνομεν 0«ι «ό Ύχοναγβίο* Δι· παιοσύνης. — "Ενεκα «ής «αρατηρονμένης έοχα«·( άναμίξιως οικιιγόαϋν ΐΐς κομμοβνιβτιιιέ άτοπήματα. -Ά—ςράαισι νά λόβπ μ<«ρα ίνβντίο· τβν βεδομένο». βτι ε Ι ·ιΗηγόροι θεβ|ΐο6»- «αι δημόσιοι ύχάλληλοι. -Μάλιστο ·Οα(Φβη χαί ή γνώμη νά «ο«β αιοεθη ή αΐιια τοϋ οιπηνορι.ν. —ΣυνειίΕονιαι αί χαοασιασιις «ής π«- οΐφήμου καί θοαμα«ικ<·«ά«ης «Τοό.κας» «ου ΤσΙχωτρ. -Είς τό θίατρον Πουλακάκη. — Βκίσης κα! «ής Ινδο«ο«ο.Νική« «Μοί- ρης Φαοββάς> τού «Απόλλωνος».
  — ΕνΒιαβιαούαης καί αυτής τοίς «(-
  λοβς «όν ομιλούντος κινημαΐονοάφον.
  ο Ρέλβρτερ
  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  Γεα>ργιοοη Γιεεο.
  ΑΙΤ01ΗΊΑΤΗΣ ΕΜΑ1ΒΙ Α.Ε.
  ΙΑΠΙΙΑΙ ΕΟΑΟΝΙΛΙΑΗΙ ΙΝΙΙΙΡΚΕΙ'
  ΑΦΟΒΟΣ Κυοιακην έσπέοας,
  "Αγ. Νικόλαον,Παχ. Άμμον—Σΐ|·
  «■(αν.
  ΜΑΙΡΗ Μ. Τ0(την 7 μ. ». εκη'
  Πβιραιβ, Χίον, Μντιλτΐ-
  ).
  ΑΦΟΒΟΣ ΤοΙ'υν Ισηέοις Ρέ¬
  θυμνον, Χανιά, Πίΐοαιά, Χαλιι.δο,
  Βόλον, Θ«σ)ν(χιιν, Κοβίλλαν, 'Α·
  λβξανδοούπολιν, Μυιιλήνην, Χίον.
  ΙθΝΙθΝΐΙΠέμκτιινιι.μ. Ρέθυμνον
  Χανιά, Πειραια, Χαλκίδα, Βόλον,
  Θεσ)·(χτιν.
  (Έμ τοδ Πραχ«οοι(ον)
  Τλ. Νο 30
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
  ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ
  «ΛΕΩΝ» ΙκΑηιιν ΤΕΤΑΡΤΗΝ 7
  μ. μ. κατ' ΐϊθεϊαν διά Πειραια—Χο1ν(·
  βα—·ΑΙδ«ψδν—>Βι5*ην— θισσαΐονίχιν.
  ΦΩΚΙΩΝ Σάθβατον Η Μ, μ,
  Ρίθμυμτον, Χατίά, Πι»βαΛ
  ««οικίας μπς ,β
  ϊϋντοι Ιέ μ.β11,οι
  δέ,
  κόθοςμ,
  ιψαλλ·* άνε—οε. ΐΑ „„.
  Ιοθησιν έαοοΐ,έ-οε Ηηι
  ιας. ·"
  Ι| έκισΐολή *ρΟς ΧΤ), ,·Α.
  τί|» έ«αναούσταβιν τίς«{.
  ιμηχανικού τού Δήμτκ, «
  οιε α«ιή μολ»-β Η,
  ■»«» «ής «ο»βπΧή|ΙΒί_
  «ά άχό χοΧλοϋ «έ ηκιιι-
  Δήαφ.
  άχόψβης οικονομικάς ίαον
  |... ιεολιτιιακής.
  ιύμεθα δτι κδχοια
  ■ν ενταύθα,
  ημοοιογοάφος καΙ «κβοτι{
  δήθεν έπΐστκ, «όν αοιΙΙμοι
  Οογιόννη.
  ■ϋφνής «τροτίζα» «άν Α¬
  Ι θεσσαλονίκης ή όχοΐε ην
  )Ιη βαό θικλάς »αΑ ((«Ι*;
  ότι.
  ■αυτού; έχαρ,Ζ'ώ'ας...
  α κάμνουν «ήν ίμφοηοΙ» «μ
  ίπια μέ τίς νεφθαλίνι;,
  ρατΜΐα «οστούμια.
  ι άφο( ά έβώ «ό ατενδ» ου»
  βαλλον.
  ρ βμεις ΟΑ Ιλονμεν τίς *»··■
  ■αί ·1ς «Ας προθήκας «·'
  16ώ
  κρυβτικων ·16ώ»,
  ιό» τ·ϊον «ού Οί«ονομι«Ι
  το «Ντορέ» α|ίζει τέ «■·
  «ής «οΜτβνΙος μας.
  αάλιστα τής βράσιοβς ««
  ; «τ)ν τελευταίαν βΛαν*,··
  ικριμένβς «ά λαϊ·ά βκοβΐ»»·
  ιιν βιι «6 ΎποββΥβίον Δι·
  ιής ααοατηρονμέιης
  ικΐ)γόο.«.ν ·1 κμιι
  Μ νό λόΡπ μίτο· Μ
  .«ι βτι ϊΙ βι·ηγ6οοι ·»·«Μ'
  ύπάλληλοι. . -
  έοοΐφθη καΐ ή γνβμη '« "*
  ΙΙπια «ο* ΒΜΗΝορε.ν.
  .ο. οί «ααασ.βσεις * ιτ
  6μα««ε«ά«ΐ|ί ·τ"4'*"
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Ιίαταον Βοβλα··"· ,
  •■Ι «ϊί 1»»ο«ο·β»«* Β
  , το» α·Α«όα-·?·"' 4, φ
  ,ούσης «Ι .**«/
  Ιο.ντος -«
  ΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  Γεα>ργιβδη Γε»8·
  II
  ΤΙΣ Ε4ΙΑ4ΒΣ
  ΒΙΙΗΑΔΙΑΙΑΙΑΙΙ»
  ΑΝΟΡΘίΜΐ* Αηο ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  ΣΥΝΔΡ0ΜΑ1 ^
  Έξωτβοιχοϋ Ι·-σία Δολλάρια 10.
  Άπασαι «Ι ακοδΐίξΐις βννδρομ&ν κ«)
  Αημοβι·όσ>ιιν φέρουσι άκβιροιιτήτ«ις τίιν
  Δκβγροΐφήν το& Διευβυντβδ κ«1 Ιδιο
  Ντΐιτο» τής Άβώ
  Ηράκλειον 13 Φεβρουάριον 1932
  ΠΡΟΧΘΕΣ συνηντήθησαν οί μ.
  κ. Πρωθνπουογός καί Υ.
  των Εσωτερικώ ν διά «ά
  «ής δημοσίας ασφαλείας.
  Έπ' εύκαιοία ν'νειαι υπό των άν·
  ■•πολιτευομένων ύηόμνησις δ<ι ή δημοσία άσφάλεια δέν ευρίσκεται είς ευχάριστον σημείον. Άν δέν ά· παιώμεθα οϋιε ρσυθούνι ληστού ύ· πά(χ«ι σήμερον έν Ελλάδι, είνε δέ βέβαιον απολύτως ότι δέν θα ύπάο- ξθ ουδέ είς «ό μέλλο ν έφ' όσον τού· λάχιστον πυβββψξ. ό Βΐνιζέλος. Με- οοϋαβοθν βόψον μιοικά—σ«εβ·όιν· πά* άλλως τε—ένκληματικά μικρο- κρούσματα διά τα δηοϊα καί ηροΐη- πτικώς καί ποινικώς ι) Κυβέρνησις άβκεϊ όλα «ά νόμιμα μέιοα καί κατά %ϊάηοψ αύσιηρότατον. Πρίν λοιπόν γοαφούν όβα εγράφησαν διά «ήν δημοσίαν ασφάλειαν έ/ιοιπε νά γί· νο 4 ανωτέρω άνακεφαλαίωσις καί είτα ι) σύνκοιβις πρός «ό πρόσφα- νόν παρελθόν διά νά δικαιολογηθή υποθέτομεν όλινωτέοα σπουδή είς «όν άντικυβιρνητικόν έλεγχον «ού- λάζιστον ώς πρός «·}ν δημοσίαν ασ¬ φάλειαν. Ε ώ ΑΦΟΡΜΗΣ «0ς πτωχεύσε- ως τής Τραπέ{νς Κομαδοπού· λου άναπΐύσσονται θεωρίαι επί τής οημασίας παΐ τής γενικόΐητος «ών «ραπεζιιικών κράχ—έκΐός έννοεΐ- «αι τού «ροπαρίου ότι είς «ήν π·ώ- χευοιν ·βς έν λάγφ Τραπέζης «μέ «άς καιαθέσεις ιόσων πιωχών άν θρώπων» εύθύνεεαι ή Κυβέρνησις/ Άλλ' ώς ανέπτυξεν ο νπουρνόΐ ιής Έθνικής Οίκονομίας πρσχθέΐ, κράχ «οιαύτα συνέβησαν έπαν«ιλημ μένως είς πολλάς χώρας «ού κό· σμσυ, καί δή τάς κραταιοτέρας οΐκσ νσμικώς, ΐωρίς ισύισ νά ίχν κανέ· να αντίκτυπον επί ιών άλλαεν ίδρυ· μαΐων καί νά προκαλέση ■β^ πανι- Μόν πβί» ύπονοούν ίΛ γράφοντβς. Σννιρέχυυν έπειΐα καί πσλλοί άλ¬ λαι είδΐΜοί λόγσι διά νά πείθχαί τις βιι ή πτώχευσις «ής Τραπέζης Κοσμαδοπούλου δέν έχει εύρύιερον χαρακιήρα, ώστε νά κρίνωνται φρο¬ νούμεν άνευ πρακτικής άξίας αί βυγχωνεύσεις Να) ό,τι άλλο προΐεί νούν οί νράφοντες σία «ά ΐραπεζι- ΐικά ίδρύμα«α. Ον. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ καί οί δ- παδοί ΐου διέκβψαν άπό προ- χθές την άηοχήν των καί έπανήλ- «τον είς την Βουλήν. Σημείον καί αύιό «ών καιρών, ώς πρός «ά πσλι- «ικά μας ήθη ή «ό άνωφελές τής άποχής, δ «αν μάλιστα «αύτην ή δή μοσία ν«ώμη. οΰτε παραδέχεται, οδι> ύπολσγίζει. Άλλά Καί ευχάρι¬
  στον όπωσδήπστε νενονός διά την
  χοινοβουλευιικήν συνοχήν καί την
  έπιβαλλομένην συνεργασίαν αντιπο¬
  λιτεύσεως καί συμπσλιτεύσεως.
  Λ14 ΤΟ ζήτημα τής βΐαανωγής
  -* 'ΕΑληνΐΝον οίνων είς ΓαΙλΙ
  αν συνεϊίζονται αί ΐύχάοιστοι πρσ-
  βλέψεις. ΚαΙ άνεξαριήιως «σύιων,
  «ό ζη*«ημα δέν δύναται 9 νά διαρ¬
  ρύθμισις... δπως δέν θέλουν μερι-
  κοί—μερικοί. Διότι ώς καί χθές έ
  γράφσμΐν ή λογική υπό «άς παρού-
  σας οικονομικάς συνθήκας δέν είνε
  δυστυχώς «λογική αύτοτελείας». ΕΙ
  νέ περίσκεψις, μβθοδικότης καί πρό
  πάντων ψυχραιμία. Είς «ό ζήτημα
  «ών οΓνων «ό «ράγμα έπιβάλλεται
  καί έκ πείρας επί «0{ εκβάσεως πα-
  λαιοιέοων έλληνοραλλικών συζηιή-
  σεων. Ή καταφύγη δηλ. είς «ά ά·
  κρα, άπσκλείεται επί «ού παρόντος,
  είτε «ό θέλουν είτε δέν «ό θέλουν
  οί θερμόαιμσι.
  ΟΘ0ΡΥΒ0Σ πιρ. «ήν περίοη
  ■όν Ικ ΑονδΙψου άνταπόκρι-
  βιν άντιβενιζελικής εφημερίδος συ-
  ν·ζίζε«αι άμείωτος. Άλλά πρός τί;
  Τα ποάγμα«α «ρσββύν «όν δρόμον
  «ών. Ό ν. Νιμάχερ άναμένεται ώσ-
  «ε νά μάς χωρίζουν ολίγαι ημέραι
  άπό τής στιγμής καθ* η> θά μάθω¬
  μεν θ««ιχώτατα πράγμαια καί διά
  •ό δάνειον άλλά πολύ περ·σσό«ε
  ρον διά «ήν προκα·αβολη>. Καί «ό
  ι·...ίσοο ή Ρόδος, ίσον καί «ό ηή
  Ι
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  "Αντωνίοβ Γεο>ΒΥ. Μα(<»οον ιιβτοίπο11 Κ6χ«ινο« Πύογοκ Πββγιωτίοοης. Κατό ργ Παβιοδ ΠονλιναΊη κτηματΐοο κατοί«ου Σκοτρθούλια* Καινονοΐοιι. Ό καθ* ού »ό πορό» καίτοι νομίμως ί- κετάγη δια τής άπό 29 Ίοννΐον 1931 άπλής *>ιταγης μοβ κιΐ άκολούβω; δια «ής άπό 17
  Αυ/ούσιον 1931 «ατασχβτοοΐο» μοα τοιαύ
  της, δκαις δυνάμει καί πρός ίκτέλεσιν^της
  «« Λβιβ. 742 τού βΐοβς 1931 όιιστικης
  ■αί τιλισι&Ικοΐ) άποφόοεβς τού ΠβωτοΒι-
  κεΐον Ηρακλείου νομίμως ꧻηο»γμέ»ης
  Ικτελιοτής πληοώοα είς εμέ «μπροθέσμακ
  διά κεφάλαιον νι/μΐμοβς τόχοος «αί έξαΐα
  μεχβ'Ε «Πί Ζθονολογΐας της ·ιντ<οος τη* ανα έπιιαγιεν μοα δραχμάς 36.526, έ* τούτοις καίτοι κο& κολλον ιταοήλθεν ή τόμιμος προθβσμία ούβεν μοί έπλήοωοεν. Διά ταύτα Πρός είοπααΕΐν τού όφβιλομένον μοί ώ; είρηται κοσ>ϋ «ών ββιιχμών τοιάπονια εί
  α.άδοον χϊνΐα«οσία>* ιΐκοσι βξ (36.526)
  »ν ιομίμαιν τόκω* τοό άαζιαοο κεφο-
  λ&ίαπ άπό τής 18ης «ϋγούσταβ 1931 καΐ
  εάν ίΕόϊοον έκολΐαενς ιιεχοις έξοφλήσεως
  δονάμβι καί τήι ιορηνηθεΐσης μοί είΐικής
  αδείας Ακτιλέσεως διό τής ύπ' αριθ.
  τού έ<ο«ς 1931 ποάΕιαν «όν μ. ΠΒθέβρίο τε»ν Πρητοθικιεν 'ΗΒακλείοβ .κιίβημι είς δημόσιον αναγκαστικόν χλειοτηοιαομόν «ά κάτωθι βκίνητα κτήμακ: τού όφΐιλέτοβ μηυ τούΐοΐ) κβίμενα ά "ντα είς την κτηματιβήν περιφέρειαν το» χωβ<οο Σκονρβιόλαν Και- νονοΐου ταά ύ*οθηκοφ«λακείου Μοιρών: "Ηΐοι Ι) Είς Θέσιν «Κοίοτους μύλοις ή ■ο<αα6ν» ά^όν ώσΐΐ βύοο μουίουςίαιν μέ 6 ε£ έλαιό&ενΙβα καί 5ΐι άΐλο έμπβοι- <χει πλήν ενός κεν<ραβιοϋ ξένον σοιοα. κτήμαοι 'Αναστασίοβ ΆνβροΐλάΜη, Έμμ. Βαφάκη, ποταμώ καΙ καταπόΐυ. 2) Είς θέσιν «Πύογον» άγβόν πέντε μοι- Ιοιοίων πεοΐποο μέ δλα τα ένΐός ούτον Οένβρα πλήν έν&ς έλαιοβένβαον ξένον σονοο. κτήμασι Δημηιρίον Χονσιονλάκτ), 'Εμμαν. Χ^ραλαμχάκη καΐ κληΒονόμω» Ιΐαθιοϋ Πβνλινάκη. 3) Εί; θέσι» «Κακαλιέοα» άγοόν τριειν κινακιέιν μέ δλα τΑ έν αύιφ δέν&Ρα οονοβ- κτήμασι 'Εμμαν, Χσοαλαμπάκη, Χαοαλ. Βαφάκη, Εμμανουήλ Άντ. Σ»βατιβάκΐι. 4) ΕΙί Θέσιν ·Ξεβοββΰσ.> αγρόν μ>άς πι-
  νακιάς σονορ. κτήμασι 'Εμμαν. Στοατι-
  •άκη έκ δύο μεοών Γαρεφαλιάς Χήοας
  Έμμ. Γιαννουλάκη καΐ Έλίνι,ς ΆλοϊΕο-
  ■ούλας.
  5) Είς Θέσιν «ΣώχαΐΒ<>* αγρόν μιάς εΐινα·
  κιάς μέ εν μονοίλον σκνορ. κτήμασι Γ·ωργ.
  Στοατηδάκη, ΕΙρήνης Χηβας Παθιοβ Ποο-
  λινάκη.
  Είς Θέσιν «Άλώνα» αγρόν κ·τιστΐΗΟν
  μ ά; «ινοκιάί οονορ. Ντήμαοι ΓεοοΒγίο
  Κιιμποοράηη, Σαρακηνον 'Αομοοτάκτι, Ά
  ναγνώοτον Άν&οονλάκη καί Άνασιαοίου
  ΆνΒρονλάκη κοΐ 7) ΚΙς Θέσιν «Άλώνα»
  είς «ών άνρόν τον Άναγνώσταβ Άτδοο
  λάκη Ον ο ΐλαιόΒενΒρα ανευ γή[.
  Ό ηλκιστηΒΐασμός τεΐν κιημάτεα» τούταν
  γενήσβτοι ενώπιον τον σβμβολαιονράφον
  Μοιρά* Καινονρίον Γεωρ. Ιωάν. Μπισια-
  γιαννίκη ή τού νομίμον άναχληρωτοά τού¬
  τον κα! έν τφ έν Μοϊβαις «ειμένω ΒημοσΙφ
  γραφείφ τοα την 3ην Άιεριλίον έ. ί. (1932)
  ήμ·βαν τής εβδομάδος Κνα,ιακήν κοί ώραν
  10—12 π.μ. 6» καΐ δπου ■αλοννται οί βον
  λόμινοι νό ■λειο&οτήσοοι.
  Άρμόδιος δικαστικός «λητηρ ένεργηοατα
  τος νομΐμονς Ιιατνπνσΐις ήτοι «οινοποιή
  αεις τοιχοιιολλήσβις καί τα λβιπά νόμιμσ.
  Έν 'ΗβακλιΙφ τή 5 Φΐβ]οναρ(ον 1932
  Ό τον παραγγέλλοντος καΐ έπισπεύΒονΐοϊ
  ί ΒΐΝΐ]γόρος·
  Κοινοτ. Έμμ. Βκρββρακης
  ΜΕ 100 ΔΡ. ΤΟΝ ΜΗΝΑ
  *γβρ»ί«τε μί«ν ΟαημειαΙαν Ρ««τβ·
  μηχανιϋν ΓΚΡΙΖΝΕΡ άνΐίτίραν 2-
  λ«ν τ&ν αλλ*»νπ έποίβ Θά σάς
  υπηριτθ Ινα βλοΜλορον βίδνβ.
  •ΕκμΑβησις ραφΐμητβς, κπνταμ«τοι,
  κβπτικίΐς Ιντελ&ς οειρεοιν.
  •ΕΟΔ. ΚΟΥΦΑΚΗΕ
  ΤΑ ΗΡΟΤΕ1ΜΕΝΑ ΜΕΤΡΛ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΙΝΑΥΝΟΥ ΤΙ! ΦΥΛΑΚΑΙ
  Ό Έιτιθεειρητής ΓεΝργίας Κρήτης κ.
  ΣαχελλοκβνλΓς έκοινβηβίηοε κρός την
  Νβμ>ρχί«ν Ιννραφον αϋτβθ κρβ{ το
  Ύπουργεϊβν ΓΐΜρνίαις βι« τβθ βκοΐο»
  υπομιμνήακβι δ τι η Νβσος Κριΐτη κε>1
  ϋιαιτέρνς έ Νομος Ηρακλείου είνε
  κ»τ' εξοχήν κέντρον άμπΐλβυρνΐΜθν,
  μέγας όέ άριΒμός β(κον·νβι&ν αΰτΑς
  κροακορΐζονταιι τα κρό« το ζεϊν έκ τής
  ΠΒΡΒνβμενης ηκ' βύτ&ν αταφΙδ·ς καί
  σταφηλ&ν έ{«ν*·ντ1ς 'Βκιιδή δ' αυτή *·
  πό καιρβθ *(τ·ιλ·ΐτ«ι υπό τής φνλλο{Α·
  ρετς της οπβίβ; την προοβολήν χαρ*
  τ* πΐριοριβπκα μετρα τα 6πβϊ« έλή·
  ςρθησβν καΙ λαμβχνβνται είνε αδύνα¬
  τον νά &πβ«ύγωβιν €Ϊ αμπΐλβι τής Νή-
  σβυ διότι δέν ευρίσκεται Α Κρητπ κ«1
  πολύ μακράν τ&ν έ« τής φυλλείήρβς
  βοβββληαένΜν ηεριφεριιβν. *> κ. £«·
  λλόηουλος πνρκκκλεΐ τβ "Υπουρνεΐ·
  βν οιγμ{ ΐ>βργήοη τα δέοντκ διά την
  ίδρυσιν δυα φυτΜρΙειν δι' λνβσ»ν Άμε-
  ρικ«νικ&ν κλημβΤΗν, ένό; ·Ις ΧβνιΑ
  κ«1 ετέρου είς Ηράκλειον, ίνα συν τώ
  χρόνω β! «μπιλουργοΐ «ντικββιοτών-'
  τις τας &μη*λβυς αύτβν δι" Αμερικανι¬
  κόν τοιβύτειν άνκκαιαβΑτεις ηαρέλβαιβι
  την διινήν κρίβιν τί!ν οποίαν ατυχβς
  δέν Β' «ιτββύγοίβι κ»τκ τον εμφάνισιν
  τής 9υλλ«{αρας.
  'βκ ηαροιλλήλβυ, βυνιχίζιι 6 κ. Σ»·
  κΐλλόκουλο(, Μαλβν β« βΐνΐ νά Ιβρυββ
  έν Ήρακλΐίν ηαράρτπμ» τοΟ έν Άβή-
  νβις έδαφβλογικου έρν>βτηρίου, Τνα
  πλήν τίιν χημικ&ν βνβλύβ«»»ν είς &ί
  θά προβαίνη ϊκΐ τ&ν ιΐΐαγομέννν δι«-
  φόρυν τόπιιν χπμικ&ν λιπασμάΤΗν χκΐ
  τάς 4πβί«ς δέν Βά είνε ιΐς θέσιν νά έκ·
  τιλβοι τα λιιτουργο&ντα έν τή ΝΑον
  κκραρτήμκτα^ χαμικ&ν έρναστηρΐνν
  «οθ ΎηουρνκΙου ΟΙκονομικΒν, ηροββ
  Αηό τούδε κ«Ι *ίς «ήν άοβιοτομΐτρη·
  σιν τ&ν διαιφορΗν «μηιλουργικΒν ηλ·
  ρΐφΐριι&ν Τνα καταατΒ ίφικτίς δ χ«·
  θοριομος τ&ν κοικιλι&ν Αμερικανικόν
  χλημκτειν τα οιιοΐα «Ιν« οννατον νά
  ιόδοκιμΑσουν ·Ι{ τάς περιφερείας τίίί
  Νααου Κρήτης ηρές κανονικήν κ«τ·ό·
  θυνσιν της Ιρνασίκς τβν ΙδρνβπσομΙνΗν
  ηρος τοθτο ί
  —Κοινοτικά.
  Ή Γ·νίκη. Διοίκησις Κρήτης δι" έν
  γοάφου της πρός «ούς χ. χ. Προιδρονς
  των κοινβτήτειν γννρΐζει δτι αρμοδία
  διά, τέν καθορισμόν τ&νί 6δοκορικβν
  ν είύώΜ" ουμφώνΝς πρός το διΑτ«γ-
  μ β πιρί κκδικιπβιάα»»>ς τ&ν περΐ κβτοι-
  βκΐυή« χαί συντηρήβιεις οδ&ν χειμένειν
  6ικτά{·Νν, τυνχάν»! ή Διβιχο&αβι Έ·
  ιτιτρβΐτή τβθ «ΙδικοΟ Ταμείου έπαρχιβ·
  κης οβοηβιΐας.
  —Τό υδραυλικόν ταμείον Φοινι-
  κιάς.
  Διά δημοαιΐυβιΐσπς ·Ις την εφημερί¬
  δα της Κυβϊρνήσ·»ι{ βποφάοβ»ίς τοδ
  £νμβουλ(ου 'ΕΛΐκρβτβίιχς άκυρο&τετι &■
  πόφαοις τού Η. Γενικόν Διοικήται» Κρή¬
  της δι* Α; είχεν έπιβληΒς είς τβ Λιμι-
  νικβν Ταμείον Ηρακλείου υκοχριειτι-
  χή ιΐοφ'ορά τούτου ύκέρ τβθ υβραυλι-
  κου Τβμείβυ Φοινικικ; — Γιόβυρο έκ
  δραχ. Κ0.000 διά το οΐχονομιχον Ι τος
  1931-1932.
  —Τιμωρία ο,αδιοτηλβγραφητών.
  Το 'Υηουργΐΐον Ναυτικ&ν διά κ οί ν©·
  κοιηθείοης ένκυχλίο» πρ*ς τάς Λιμένι-
  κ*ς αρχάς τ«& Κράτονς ννειριζει δτι έ-
  τιμΝρήθηαοιν οί χβτοιθι ραδιοτηλενρα-
  φηταΐ τοθ "ΕμηβρικβΟ Ναυτικβυ διά δι¬
  αφόρους «βρββίσΐίς: Γ. Μαλανδρής διά
  τίς ποινης τή{ ίηιηληξεκί, Άλ. Καρά-
  μ«Αέχ«ς διά κρβατίμου δρ. 200, Γ. Νι·
  νίκας διά κροβτίμου 150 δρ., Νικ. Πά
  ηαο«οφ*νης διά τής ποινής τ(1ς έπιπλή
  ξικς χ«ί Φ»τ. Νανουλοηουλος διά ηρο
  στίμου δρ. 500.
  —Ύγβιονομικά.
  Τβ 'ΥιτουρνβΙον τ&ν Ναυτιχ&ν δι*
  έγΝυκλίου τού κρές τάς Λιμινιχάς «ρ-
  χ·ς χκΐ Προ{ινιχου( Λιμενάρχας τοΒ
  ϋρβτβυς χβινοκοιεΐ έν άντιγρανν ίγ
  γράφον τοδ 'ΥπουρνιιΌυ 'Υγιιινής μ«
  τα άντιτόπβυ τ&ν πρβτβσεων τβυ Δι·
  θνβθς Γραφείου Ύγιιινής τβν άφορΗ
  α&ν τάς βιββν·Ις αγγελίνς χαθάρα·Η(
  τδν άτμοκλβίκν προ τοδ χατάκλου
  τ«ν, δΓ ιΐβιχοθ σήματβς (άουρμάτβυ)
  όπερ βά κιριληφθβ είς χον Διιθνβ κώ·
  βικα οαμάτΗν.
  —Μβτάθβσις φυλάκων.
  ΔΓ ακοφάαενς τού χ. επί «ί|ς Διχαιο·
  σόνης 'Υκουργοδ βημοσιιυθείαης ■!(
  την εφημερίδα τίς Κυβερνήσεως μιτι-
  τκθη ό ύιιβρχιφιίλβί τβν 'Λγροτιχβν
  Φυλκκ&ν 'Αγυιάς ΒΟάγ. Τσίχλης είς
  τα: φυλακάς Καλαμίου έναλά{ μχτά
  τού Έμμ, Βκλαβάχη.
  Ι
  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ!
  καί πάσα έν γένει τρα
  πεζιχή έργααία, υπό
  τούς καλλιτέρους όρους
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ:
  μέχρι Δρ. 1ΟΟ.ΟΟΟ έλινθερον ιιαντος φοροβ.
  ΙΟΝΙΚΗ
  ΤΡΑΠΕΖΑ
  7
  ■Ι
  Ή άρχαιοτέρα των έν
  •Ελλάδι Τραπεζών έ-
  τος ιδρύσεως 1839.
  ΟΗ£ΑΥ ΡΟΦΥ ΛΑΚΒΙ ΟΝ:
  Τριαχβσιαι ηινταχβντχ βυρίδβς ■(( την
  διάθεσιν τβν χοινοθ. Μίοθνμα μικρόν.
  Ταχύτης, Άσφάλεια
  Οίκονομία.
  —Προαγοογαί δημοδιδασκάλου.
  Διά δημοσικυθείοης άηβφάοενς <Α( ΝβμαρχΙβς ηρβάγονται οί κάτκθι οημο- διδάοκΒλοι: Χουβή Κριτσειτάκη Πβταμι&ν, Μα- ρίκ Κοβμαβάκη Μαλλίιιν, Χαρά £κοιι· λβ, "Ολγα Κοκκινάκπ, Ελ*νη Ήλιά· κη, Καλιρρβη Πβδικδίτου. Χαρά ΙΙιρβο· λαράχη, Γ. Πακαδάχα, Άοκασία ;2·ρ- χιδάχη, £βφία Ναρνελάκπ, 'Αριβτία Αντωνακάκη, 'Ανδριανή Βλαχαχη· Έμμ. Καααβέτος, 'Αβαμαντία Βενιρη, Ελένη Τρονλινον, Έμμ. , Κορναραχηι χαΐ Φιιτεινή £ταμ«τάκη. Έκίαπς ηροάγονται «Ις γραμματιΤς α. ο! Γ. Ίιραπΐτριτάχης, 'Αργυρβ Β*· οιλβιβυ, Βικτ«ρία ΠατΒράχπ, 2»ή Γρη· γοριάδου, ΕύκγγιλΙα 'Ανδριαβάκη, Έ- ραβμία Ρβοιδάχη, ΈλΐυΒερία Πακαμι- τσάκη, Μακίριβς Δουλουφ&χηΓ, ΑΙχα- τιρίνη Κβυναλάχη, Μαρία Νελιβσΐί* βου χαΐ Κλιάνθη £ταυρίβου χά! (1$ γραμματεύς 0. τά{*ιις αί Ίουλία Κατα- μερΐζόγλο». Χρυσή £υλιβου, £οφία Βλαχάχπ, Ελένη Μβράκπ, Εύαγγελία Δουνδουλάκκ, Μαρία Παπ*ντ»νάκη, £οφί« £υλαμιανάχη, Μαρία Καρουζά- κο, Ελένη ΦΒΐνάκη χαΙ Χρυσή Νίκη- τάχη χ«1 ■(( άκολούθονς οί Γ. Εύαγ- γελιδάχη{ χαΙ Κ. Μαοΐόρος. —Ή βίσαγωγή τής κριθής. Ή Γενική Διοίκησις διό τηλ«γοααήμα· τάς της κρός τΑ τελωνεΐα τής νήσσν γνε>-
  βίζει δτι άποφάοει τοϋ Ύποοογικού Σνμ-
  βουλίου Ιπβτράπη ή άτελής ■ίσαγωγή ■ρι-
  Θης »1ς β ρήτη» είς (ΙσαγηγεΙς έφοΒιααθέτ-
  τας μέ 56ειαν ααρα τής άρμοοΐαβ έειιτρο-
  κής τον Νομοϋ 5290 κατά λιμένος ώς εξής:
  Άνό 200 τόννοι είς τιιύ; λιμένος Χανίων.
  Ρεθύμνης καΐ Ήοακλείον καί 150 τόννοι
  ■ίς λιμένα Αγ. Νιχ-ΐάον. Παρακαλιϊ δ'
  όπβις καρασχεθά «άοα βνναττ) εύπολία.
  —ΑΙ φορολογικαί ευκολίαι.
  ΒΙς την εφημερίδα της Κυβερνήσει*
  έδπμβοιευθΐι τβ χαταρτιοθέν Νομοθετι-
  χόν Διάταγμα ηιρ! καροχϋς Φβρβλβ·
  γιχβν βι«υκβλύνσ·ι»ν χαΙ μειώαενν είς
  τβυΐ οφειλέτα; έκ φόρνν τβθ Δημοσίου
  χ.λ.η. ____
  —Ή πρόσκλησις «ών κληρωτών
  χο€ 1932.
  Το έντα&θ» 43ον £ύ ν τα γμα Πεζιχβδ
  έχβινοκοίησε τας χάτκθι β«βτάσ«ις κρός
  τους ηρβσκαλουμενονς στρατενσίμους
  χλάβικς 1932.
  Ι) 'Ακαντις νά ηροσίλβκοιν αηο 20—
  22 Μαρτίου έ. Ι. κρός άηονυγήν τβν
  συνικιιβν τής άνυ«βτ«{ί*ί. "θαβι βά
  προοέλβκσιν την 23 Μαρτίου Ι. Ι. είναι
  άνυηοταχτοι καΐ θά έκιβληθή είς τού¬
  τους 3 μην&ν πρόσθετος ύηηοΐβία. 2)
  Οί γεννηθέντες κβτά το Ιτος 1911 κα!
  μή εγγεγραμμένοι είς τα μητρ&α τβν
  αρρενειν ύκβχρεουνται χαΙ οδτοι βι»*ις
  ηρβσίλββυν άκο 20-22 Μαρτίου έ. Ι.
  Υνα γίννσιν δμκς δεχτβΐ κρεκπτ ακαραι-
  τήτεις νά φέρΝαιν μεθ' έαυτβν πιστο-
  πβιητ κ6ν τβθ Δημάρχου η Προέδρο»
  κοινότητος δΓ ου νά κιστβκοιεΐται δτι
  εγεννήθησαν μέν χατά το Ιτβς 1911
  άλλ' ούδόλνς φεμννται ένγιγραμμένβι
  ■Ις τα μητρ&α άρρίνΜν. Είς το πιοτβ-
  κοιητιχον τουτο θά είναι εκικεκολλημε-
  νη ή φΐιτογραφία τού ατρατευαίμου. 3)
  'Οαοι έκ τής χλάσεκς 1932 θά Ιχιιβιν
  υκοβάλλει μέχρι τής 22 Μαρτίου 1. Ι.
  •Ις τα οΐρατολογιχά γραφεΐα αΐτήσεις
  κερΐ άηαλλαγθς τεΐν <ις κροστάται μ«· τα τ&ν νομίμκν δικαιολογητικβν, ο&· τοι δέν θά πρβαίλθΝθΐν κρός χατάτα{ιν. 4) Όαοι τβν χλάσεκν 1930 χαΙ πάλαι- οτερειν Ιτυχον άναββλής λόγν υνείας χαί λήγει αυτή μΐχρι Χ«ί τής 22 Μαρ¬ τίου έ. Ι. συμπεριλαμβανομένας υκο- χρεουνται νά κροσέλθο>σιν άκο 20—22
  Μαρτίου έ. Ι. ουχί δέ ενειρίτερον. Ό-
  σοιν ή λναβολή λήγει μετά την 23 Μαρ¬
  τίου συμκεριλαμβανομενης ευτοι δέν
  θά κροσέλθιισιν τύρα άλλά θά κροαελ-
  θκαιν μετά τδν στρατευσ(μ«ιν χλβαΐνς
  1933 Τίς («ιαρχίος τ«ν. 5) ΟΙ έκ τής
  επαρχίας Σητείας νά εκιμεληθβσιν &·
  ατε νά ηαρουσιασθβσιν έμπροθεσμνς.
  Λβγβι έλλείψενς μ*α«ν συγχβινιινίας
  βέν θά ληφθ&σιν ύκ' όφιν. 6) ΟΙ «κ τής
  πόλει* Ηρακλείου νά προσέλθωσιν ακό
  τής 7ης πρωϊνής τής 20 Μαρτίαυ Ι. Ι.
  χα!7) Οί χατατασαβμενοι νά δηλύοΜσιν
  τάς πραγματικάς γραμμαηχ&ς («ν
  γνώσεις Ας χαί τβ πραγματικόν Ικαγ-
  γελμά τυν. Νετά την κατάταξιν θά έ-
  κακολβυθήσο Ιλεγχος καί θά τιμνρη-
  Ββσιν οσοι τυχέν |χ τούτιιν βλύ
  9ιν άναχρΐβιιαν.
  ■ !
  5
  ■ ■................. ' ι ... - —π- . ι . ------------------------
  ΕΙΔΗΣΕ1Σ -ΤΗΛ/ΦΗΜΑΤΑ
  Η ΠΡΟΧΒΕΣΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗΝ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
  Η
  ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΒΑ ΣΥΝΕΑ8Κ ΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΝ
  Τό Γοαφβΐον Τύπου διά τηλβ·
  γραφήματός τού πρδς τάς Γενι¬
  κάς Διοικήσβις χαί Νομαρχίας α¬
  νακοινοί τα κάτωθι:
  Την παρελθούσαν Πέμπτην συ¬
  νήλθεν βίς συνεδρίασιν τό υπουρ¬
  γικόν Συμβούλιον τό όποιαν προέ
  βη είς την εξέτασιν διά μακρών
  χο€ ζητήματος τής έξαγωγής βίς
  τό εξωτερικόν τού ελαίου.
  Τό υπουργικόν Συμβούλιον με-
  τά την ανταλλαγήν σχετικών ννω
  μών κατέληξε τβλικώς βίς την α¬
  πόφασιν όπως βίς συγκληθησομβ'-
  νην «ιδικήν σύσκεψιν επί τοϋ ποο-
  κβιμένου ληφθούν υλιστικαί άπο-
  φάσεις.
  Τό 'Υπουργικόν Συμβούλιον συ¬
  νεζήτησεν έπίσης επί τοΰ ζή τή
  ματο: τοΰ σταφιδοψώμου χαταλή-
  ξαν βίς οριστικήν απόφασιν πβρί
  καθιβρώσβώς τού.
  ΠΒΙΕ ΙϊΝΕΡΧΕΤΛΙ
  ΒΙΪΟ.ΘΜΙΙΠΙ.ΣΚΪΨΙΣ
  Αναφορικώς μέ «ήν άναβλη·
  θβΐσαν διάσκεψιν τής Λωζάννης
  «ά έ« Λονδίνον τηλβγοαφήματα
  άναφέρουν ότι αί Αγγλικαί Έ-
  φημβρίδβς πληροφοροΰνται δτι ή
  διάσκεψις των έπανορθώσβων θά
  συνέλθτΐ βίς Λωζάννην τόν προαβ
  γΐΐρος κρωθυπουργός κ. Μουσά
  νωφ συνβχΐζβι έπιμόνως τάς ενερ¬
  γείας τού Είς Ρώμην ένθα μετέβη
  τελευταίως παός εξασφάλισιν οί*
  κονομική; ένισχύσβως έ< μέρονς των βύβωπαϊκων κρατών ΰπέο τής ..------------------------- Βουλναρίας.Τά αΰτά τηλβνοαφήμα- Τιτουλέσκο ανεχώρησεν έκ Δόν 2ΜΊΡΩΪΝΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΤΡΙΤΗΝ ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ Ο ΝΙΜΑΓΙΕΡ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙλ ξίωσΓπαϊ' αύϊήςήνΤπομάχουν ΤΠΜ | Ι ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΜλΡΗ σιν έκ τής βικτατορικής Κυββρ- Ι IIII ·. ■· 01ιΤΙΛ.ΐϊΙΙ ΙΠΗΓΟ νησίς προκειμένον νά παραχωρή στ) δάνειον βίς την Ρουμανίαν ή νήσβως των κ κ. Γιόργκα και Αο·| ΑΘΗΝΑΙ 12 Φεβρουαρί τζβτοιάνιου. Κατόπιν τούτου ο κ. 00 ^ο$ άνταποκριτού μας).— ότι τί βεβαιούν δϊΐ κιίτοι τα άποτελέ δίνου μεταβαίνων είς Βουκουοβ· —ρέτ^ν αφικνείται είς Αθήνας τα των ένβργβιών τοΰ κ. Μαυ·|στιον πρός σχηματισμόν Κυββρ- ο ^ ^μάγιερ» ιν* «ροβή είς " ' ' " " ' ήσβως «α σματα σάνωφ δέν εγνώσθησαν εισέτι, πι- νήσβως θανώς νά παρασχεθή βίς την Βουλγαρίαν ή παο' αύτην, αίτου- μένη οίκονομική ενίσχυσις, ή πιθα μη μ χ, ή νότης δμως σΰιη έξαρτάται κατά ϊΐολύ έκ τής χαταρτισθησομένη; μβλέτης των μεταβ ν των βίς Σο¬ φίαν μβλών τής Διβθνους Οίκονο- μικής Έπιτροπής. Η Α1.ΙΕΙΨ2Σ Τ8Υ ΑΦ9Πλ!!Μ6Υ ΑΙ ΠΡΘΤΑΙΕΙ1 ΗΝΑΔΛΙΓΜΔ ΛΓΙ Χ9ΡΗΓΕΙΤΑΙ ¥λ=ΓΙ1 ί ϊ α ■ Τ Π ΙΙΛΙΗ Ι Ο II Κ | τόν έλεγχον των οικονομικαί Τά έκ Γενέυης τηλβγραφήματα άναφέρουν δτι βίς την διάσκεψιν .---.-- . , .Τ, τοθ άφοπλισμοδ ωμίλησαν οί άντι- Ο™™ άναφέρουν δτι οί Ιάπωνβς πρόσωποι τού Ββλγίου παρά τή έτοιμάζουν νέαν επίθεσιν κατά διασκβψβι οί όποίοι καί υπέστη- ί Φθουρίου τής Σαγγάης ηδη δέ μβ- κ. κ. Βενιζέλου— [Μαρή έτοιμάζονται ήδη τα __ βπιδοθησόμενα εί; τόν κ. IV»· Κατόπιν ληφθβίσης αποφάσεως μάγιερ λογιστοκά στοιχεϊα. υπό τού Διοικητικοΰ της συμβου-' ε« ιε ε· ιιι ι ε» λίου ή Τράπβζα τής Έλλ-θος ΠΡΙΜΑ7ΡΙ Κ ¥ Ιί Ρ Ι|Ι Ι ¥ έπαυσε την χορήγησιν συναλλάγ ΙΙΓΙΙΥΙπΙί! Π £ IV ι Τ 14 ματος είς τούς ταξβιδβύοντας. ΝΕΑ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΚΑΤΔ ΪΒΥ ΒΧΥΡΙΥ Β1-ΙΟΥΓΚ Τηλβγοαφήματα έκ τοΰ Έξωτβ· Ρ.ΕΡΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ! ΤΟΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΜ ΑΘΗΝΑΙ Φεβρουαρί ριξαν τάς βίσηγήσβις άναφοοικώς, ταφέρου» πρός τουτο μέ τόν περιορισμόν τ Αν έξοπλι- ματα. σμών. Τά αΰτά τηλβγραφήματα άναφέ- ηγρφή φ ρουν δϊΐ ό παρά τή διασκέψει ιιήνα Ιούνιον έ. έ. καί πρό ΡΛσοος άντιπςόσωπος κ. ^ Λιτβί- έ θ θ χ ρ τής έκπνοής τής ταχθείσης ποοθβ- σμίας τού χρβωστασίου Χοΰββρ ΑΠΕΓΝΩΙΜΕΝΔΙ ΠΡΘΣΠ18ΕΙΑΙ ΤΟΥ Β3ΥΑΓ4ΡΒΥ ΠΡΟΘΥΠΙΥΡΓΒΥ νωφ προέτεινβ την κατάργησιν ΑΙ ΗΚΩΜΕΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ ΕΚΑ1Α9ΥΝ Χ&ΡΤΒΙΒΜΙΣΜΑ στρατβύ· ώριμάζβι. Αί εκλογαί, έπι- (σπευδόμεναι, θά ένεργηθούν πιθανώτατα έντός τού προσε χοΰς μηνός Μαίου. : Τά έκ τοΰ έξωτερικοΰ τηλβγρα- άναφέρουν δτι 6 Βούλ- άναφίρουν δτι ή των τάνκς,τών θωρηκτών «αί των βομβαρδιστικών άβροπλάνων, ά- ματα πέκρουσβ δέ τό Γαλλικόν σχεδιον, άπβφάσισβ την ενίσχυσιν των Τρα 'πβζιτικών Ίδουμάτων τής 'Αμερι ΤΙ) ΡΒΥΜΔΝΙΚΟΝ ΔΙ1ΕΙ81 Τηλβγραφήματα έκ ΚΥΚΑΟΦ1ΡΟΥΝ ΦΙΜΑΙ ΟΤΙ ΚΑΟΝΙΖΕΤΑΙ ΤΙ ΙΟΛΑΑΡ1 Τά έκ Νέας Υόρκης τηλβγραφή- άναφέρουν δτι ό Χον βερ ! ΛΘΗΝΑΙ 12 Φεβρουα· ου (τού άνταποκριτού μας).— «ής. Τά αύϊά τηλβγραφήματα Καθ* ά αγγέλλεται έκ Παρι- βββαισΰν δα πρός τουτο τ)ά έκ- σίων, σήμερον εκυκλοφόρησαν Παρισίων δοθή χαοτονόμισμα ενός δισεχα· έκεί φήμαι, καθ' άς φέρεται ή Κβέ ί δλλ ί ά ζ ό Γαλλική Κνβέρ- τομμυοίου δολλαρίων. φήμ καί πάλιν δολλάριον. ς φρ κλονιζόμενον τό ΥΠΟ ΠΑΡΑΙΤΙΙΣΙΝ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΥ Καθώ; έβββαιώθημβν χθές τα τής διοικήσεως τής Δημοΐικης μας άοχής βίσέρχονται βίς νέαν ό ξύτητα συνεπεία τής εκδηλωθεί¬ σης πλήρους άντιθέσεως βίς τά οιάφορα ζητήματα μβταί-ύ Δη- μάρχου καί νέου Προέδρου τοδ Δημοτικοΰ Συμβαυλίου, δστις αά- λιστα εφέρετο χθές την ποωΐαν υπό παοαίτηαιν. Ό νέο: Πρόεδαος χ. Άδ. Κων- σΐαντινίδης, τόν οποίον βΐδε χθές αυντάκτης μας έπνβββαίωσε την ανωτέρω πβρί παραιτήσεως τού απόφασιν τονίσας μάλιστα δτι οΰιβ άπλή δύναται νά υπάρξη τοΰ λοιπού πιθανότης συνβργασίας «ου μβτά τοΰ Δήμαρχον· ΑΙΙΜΕΚΐΙιΤΕΣ ΕΙΣ ΤΩ ΕΞΟΙΕΡΙΙΟΙ «ι; τό ίξυ'εοικόν ατρατευαίμους τή; κλάσεως 1932 χαΘΙοταται γ'βστδν δ (ι ούτοι δέν δπαγανται είς τού; διά τ<5ς χΐΐνοποιτ,θείθης ή^η ηρο3«λήαεως δποχοίους πρός προο|*.ευσιν. Δια τού; διαμένοντας χάιω τ&ν 10 ίΐΦν εί; τ Ιξντερικον λΙ ηροξενιχαΐ αρχαί ηαρα νβ χορηγή—υν έκτος το παριίας χιί κιστικοιηιΐΝον ίρχονται είς Έλλάδα διά νά σουν είς τόν στρατόν. δτι Ύκο τής υαηβιιΕχς διώϊειο; λαθρι- μπορίου τοθ 6ηουργιίϊυ ΟΝονομικβν, ώθ ά 8 ΠΑΗΡ0ΜΗ_ΓΟΜ ΜΙΣΘ9Ι Τί Δημόσιον ΤαμιΤον φίρΐι είς γνβαιν τβν ένΐετβλμίνων την ούντοξιν τΑν Ιν- τα>μ1των των μιοθδν ίημοοίΐβν δπαλ-
  λή)ιον δτι ταθτα άτιό τοθ προαεχοθς
  μί,νός Μαρτΐου ουμτιεριλαμβανομίνβυ
  δέον νά ώΐΐν ουντιταγμίνα μιτί τής
  Ι»«γίσχης λιπτομΐρεΕ^ς ϊηλαδή, δέον άφ'
  Ιά Ιάλ ά ά
  μ η
  Ιντάλματο; νά αναγράφεται
  χωρισμίνως 2 μιοθό( οί τυχόν προοαυξή-
  οεις λόγφ πολυιτοθς οηηρεοΕαζ καΐ μά·
  λιοτα νά άναγραφεται καί ή λεπτβμί-
  ρΐια «ίοον Ιτβν ηραοαυξήβιις βικαιοθ-
  ται 6 δπάλληλος καΒόαον έν ένανι'α
  περΐπτώοβι τδ Ταμείον θίλιι αρνηθή
  πίοαν ηλτ]ρομήν σ.μφών»; πρός δια¬
  ταγάς τοθ ΙλεγχτικοΟ Σδ
  1 ΚΑΤΙΠ0ΑΕΜΗ>1- ΪβΙ ΔΙΡΙΔΒΙ
  Τος κοομεαημβοινάς ώοας τίς χθές
  συνήλθο» βίς συν«σο(αοιν 8ν »ω Νο·
  »α»αστήμα«ι ΐα μίλη τής
  ή ρ]ς μ<)σίαι «Αν α«ο·9»ν καί Ιλαβον διαφόοους α Λά μ η τά οτοιχεΐαι τής χατά τό 1931 ίράαεώς τ-ς. Κατα ταθτβί, χατυχίθηίκν 87 μη- χανήματα ν,οπί); κιπ»αθ, 60 ΐ λίδ χή ) τιτικαΐ λεηίδες, 32.210 χιλά ΜαπνοΟ είς φύλλ", 1.400 χιλ Α καπνοθ *ικομμί*ου, 6 076' χ λά σιγαροχάοτιιι, 57 κιλά ρβιν χά! σιγαρίιττβν, 518 αι) Λ ρ κ6ν, 17 Ιμβ^χΐς, 15 753 «(λά ςίνοκ*«ύ· ματος, 415 χιλά ελαίου, 28 χαφέ, 3"). 925 ΒημητριχΝ&ν, 217 μεταξητβν. 1 372 δημ?σιογρ«φ<ΜοΟ χάρτου, 5 Εστιο- φίρα χαί 28 λίμβοι. Η ΧΘΕΣΙΝΗ_ΔΙΑΡΡΗΞιΣ Πεςιί τας ηοιεϊνάς ωβας ιής |θές βλαβι χώοαν διάοοτιξις τού παοά «ην συνοικΐαν ΠλαιύΣοΐχάΊα χατααιήματος ψιλκών χαΐ ιΐδων ειολυτελβίας ιον Μάο<ου 'Ανδοβαδάχη. Έν τοΰ καΐα- σιήματος έχΐάκησαν Λιάφοοα ιΐ^υ συνολοή; αξίας 6,000 δραΐμων πιο[- ■ου Ή νκοοβθΐα καταοκήξβσΐς ένιογή· αασα καταλλήλαι; κακόοθαισ* χαί συτ- έλαββ δΰο ί« τόν δοισ'άιν ώ» «α δνό- μητα Βίν ανέφβοβ δια λόγους σχοπι- μότηιος. Ό τοίτο; έκ ιδν δοαπΐβ» διίφυγΐ, ιιροσιοοινόΐί ώ; κισΐίύιιαι. ΤΑ χλοπιναΐα άνβυοέθησαν κβκουμένα ίΐς τι πσοα τό «Μπβ*τβνάκι> οΐκόκεβον
  Νααασοθέττα 11; τότ δικαιονχον. η
  ΓΡΙΠΠΗ ΕΙΣ ΜΕΛΕΣΣΕΣ
  Ό Ποοεδρος τής κοινβτητος Νιλια-
  οδν διβ τηλιγραρήμκτύς τβιι ηρίς τβν
  κ. Νβμάρχαν γνειρΐζει ίτι είς τοϋς μιχ-
  τ·1κβ»| τ(Ι< ι»ρΐφ>ρε(«( τβ»
  βααειν
  «Μ*.
  ΠΟΙΟΙ64 ΕΙΣΑΓΑΓΟΥΝ
  ΑΤΕΛΩΒ ΚΡΙΟΗΝ
  ΧΙΕΣΙΝΙ ΣΥΣΚΕΨΙΣ
  , „ Β( 4 ΛΙΛ1Ι ΖΙΤΗΜΠΒΥ ΕΑΙΙΟΙ
  ληφθεΐσης χθές μΐτα μΐοημ- , ._-
  βρ£»ν Ιπιτραηη ή άτελής είσαγωγή' ΑΘΗΝΑΙ 12 «Φεβρουαρί
  κριθής ιί; τους κβτωθι Ιμπόρους κχΐ ου(τού άνταποκριτοΰ μας).—
  ουνεΐαιριομούς: ^Άπόψε συ^έρχεται είδική βύ·
  Είς Δημ. Γιαλιτίχην 10 τόννω* είς σκέψις διά τό ζήτημα τού ε-
  ϋ£-.ύ; Λια«ά<η 10 τό/νβν, είς άδελ- λαίου. Θεωρεΐται πιθανωτάτη βρ·υ: Σ. Σφζκιανάκη 10'όννων, είς Γ. ή ανάθεσις τής έξαγωγής είς Ι ΠιλυγοονΙδτΐ" 10, είς "Ανδρ. Καβ'ΐ μίαν έκ των μεγάλων Τρ«· λλάκην 5, »ίς Άντ. "Ανεμίγΐάννιΐν 15 πεζών. τόννων είς Έμμ. Παπαδάκην 12, είς! Αδελφάς Κόπακα 10, είς Στεφ Μπλα] βακην 5, είς Εύαγ. Νιςσιώτην 5, §ίς Κ.Ι_ είς Α Αιναρδάχην 18, Έμμ. ΓΕΝΙΚΗ Ε0ΙΙΕ2ΙΣ ΣΑΤΓΑ1 ΑΘΗΝΑΙ 12 Φεβρουαρί- είς Α Λιναρδάκης 18, Έμμ. Παν«ελά, «ην 10, Ευαγ Περάκη 8, Άδελφ3ί»; Ι ΦΛΠάχτ] 10, τόννων, 2γ3υρ4ν*ν Μ*ρ-ά<τ,ν 14 τίννων, Σ: Τουίεογιάν]Ι^ΖΓ ^^""^"^ νην 10. Γ Μοαχολαχην 10, Κ. Χριοΐί !3ί^ι*.·ρΐν" 'ιη>>·ΥΡ*φημ
  φίδη.5, Σπβγουλίδη, 5 μ*1 θΒνβτο.^ ίχ?° '·$-*·Ρ·εΐο«,««φ4ρ
  ■ ~ εΤν·1 * ■ «εί «■« ε> * Μ
  Σπαγουλίδην
  σμόν Καλεαοϊν 6 τδ
  ατα έκ
  οί Ίάπωνες ένεργούν γενικήν
  Ύλο τί)ς αδίίίς Έίΐιτροπτΐς άηερρί επίθεσιν κατα τοΰ φρουριακού
  ςρθη τ) αίτησις τοθ Γ. Πττρ.χογιώργη β«Υ»'Ροτημ.*τος ? τής Σαγγαης.
  ώ;μή οονοδευομίνη 5κό νων άττκιτουμί Ι Κ·οι(.χ* τα? αυτάς πληροφο- ,
  νων ΒΐηοποιητικβνκαΙή τίθ ΊΛάννα,ι Ρία? *1 Κίνα εζήτησεν έκτακτον
  " ώ; έ^Πίθθίίμιβς δποβλη ?^Κ·ΰβίν τ,*»« —ο»νων£ββ τώ·
  ί 'ετΛ.Α« ηρος χοιτάπαυσιν τοδ
  Ο ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό 'Αοτεροοκοκενον 'Αθηνβν διά τη-
  λεγραφήματίςτοιι «ρος'τά Γειογικά Έ*ι-
  μελητήρια χαί τά Λιμεναοχεΐα τοθ Ερ«.
  τοιις γν»ο(ζ«[ 8τι «ιθανός κχΐρος οήμι-
  Εθνών
  πολέμου.
  ΚΟΡΗΤΗΣΙΣ
  ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΝ ΟΕΙΙΙ
  ν,ββ , - .. -,-. ΑΘΗΝΑΙ 12 Φεβρουαρί
  ρον Ιάδρχτον φίρε,ται πεοΐ τό νότιον ου (τού άνταποκριτού μας).—·
  Αίγβϊον χαί τδ '1{νιον «««τος μ,τί Απεφασίσθη υπό τής Κυβερ
  τινων βροχβ» πΐρί τό βόρε ΑίΤ ή ή ή ά
  «««τος μ,τί Απεφασίσθη υπό τής Κυβερ-
  τινων βροχβ», πΐρί τό βόρειον ΑίγαΤ- νήσεως ή χορήγησις συναλλάγ-
  ον νΐφ.λωδης ή λίαν νλώϊ Ή α ά
  χ ρ βρειον Α
  νΐφ.λωδης ή λίαν ν.φελώϊτ,ς.
  8ε?μοκρα_ιία Θί αηαιιω^ πιωο,ν
  η θά
  είς την θράκην χαί Μίκεϊονίαν, «/,.< ιίς τό νότιον Αίγαΐον καΐ Ίίνιβν ανατολιχοΐ 1<ας νοτΐοδυτικοΐ είς το βόρειον Αίγαΐον νοτιοανοιτολιι,οί Ι^ς ξ9. ρειβανατολιχοι ααθενεΐς ή μίτριοι. ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΧ ■Ιί ιδ », οίον Π«ροχίφαΑο Γ) Χουση Λιοοτίκ— Ιτ&ν έντός Φοέαιος μέ τόν οχο· νΑ αυιοχιονήσΐ», νενομέντ] δμτος αν*ιλτ)«ΐή Ιζήχθ- ΪΕαυιοΰ ΐοορΐς »α „<$_ «Ο ιι. Οί^ΐόγοι -*|- αυιοχ,ονίας σκοο( δονται ιίί το αυΉ, χαιελήφθτ) βοωΐρο- ς ή χρήγης γ Ή ματος πρός αγοράν θείθυ διά ' τας γεωργίας ανάγκας. ΕΚΜΕΤΑΑΑΕΥΙΙ! ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΠΚΝ ΑΘΗΝΑΙ 1 2 Φεβρουαρί Ου (τού ανταποκριτοΰ μας).— Είς τας Τραπέζας Εθνικήν, Άγροτικήν καί Ελλάδος θά υπό τής [Κυβερνήσεως 17 Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΛΙΡΑΖ ΑΘΗΝΛΙ 1 2 Φεβρουαρί άνταποκριτού μας)·—* ι σήμερον ι