99156

Αριθμός τεύχους

3090

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

14/2/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  II
  ΤπΤβ
  Ο ΝΙΜΛΙΙΕΡ
  ΡΟΕΡΤΑΣΙλ
  ΕΝ»
  ρ{
  οκριτού μας)._
  >χι την προσεχ*
  !**· είςΆθήν,'
  , ινα προβή ,ί
  :ών οιο
  . κ. Βενιζέλον)—
  ζονται ήδη τλ
  ι εί; τόν κ. τν(.
  ικά ατοιχεία.
  ΤίΚΕΨΙΙ
  Ε Μ Ε Ρ Γ ΕΙ 4ί
  ΤΙΚΟΜ ΕΚλΦΓΙΗ
  1* Φεβρουαρί
  ιθκριτού μας).—
  ροΰμαι ή σκέψις
  ιεως των έκλογών
  ιί Εκλογαί, έηι-
  Θά ένεργηθουν
  ίντός τού προαε
  Ιαΐου.
  ΡΟΥΗ
  ;*Ι ΤΙ .ΗΙιΜ
  Ε 19 Φεβρο»»·
  ποκριτού μας).-
  λλεται έκ Οχρι-
  »ον έ*υκλοφόρηβοι»
  καθ' άς φέρεται
  «Χονιζόμενον το
  ίϊΙΚΊΊΙ
  [ΪΜΠΟΪ ΕΑΜΙ1
  I
  βοκριτοθ μ*ί)·-
  έρχεται είδική β*·
  ■6 ζήτημ* ^θ« «"
  ρεΐταιι θ
  οίΗΙ"
  Μ 1«Φεβρον>·Ρ£·
  ί*«οκριτοΰ μ***·,
  ΑΝΟΡΟΩίΚ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΙ^Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑφΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΟ.Ν0Υ 18
  ΗΡΑΚΛΕ10 Ν
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  14
  ΦΕΒ)ΡΙΟΥ
  ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΔΡΕΑΣ! Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ;
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1Θ<β ΕΤΟΙ 17ον·- ΑΡΙΘ. ΦΥΛΑΟΥ 3.090 ΤΙ ΣΑΝΑΤΟΡΙΟΝ Είς τό σημερινον φύλλον «ής «Ά νσρθώαβως» εδημοσιεύθη άρθρί- διον πβοί χϋί αποπερατώσεως τού Σαναισρΐου Ίιρουσαλήμ καθ'όά· ναννωοίζεεαι ι) άνάνκη «ής βασ άκ¬ ρα* ώσεως τού έν λόγφ ίδρύματσς μέ ■ήν πληροφορίαν δ «ι βυζητεϊιαι τό έν λόγφ ζήτημα. Εθεώρησα καθή ■ κον μόν δι* ένα τόσον σοβαρόν ζή ζημα άπό τής απόψεως τής δαπάνης τής αποπερατώσεως «ού έν λόγφ ίδούματος έν συρΜρίσει πρός «ήν απόδοσιν τής νοσηλείας πασχόντων, νά φέρω είς ννώσιν ΐά κατωτέρω: Τό συμβούλιον τού Έφεδοικού ιαμδίου (βδιινσς οί πόροι σηαειω- ΐέον δέ» είναι άνιξάν«λητο<( άπό ιο0 παρελθόντος Σεπτεμβοίθυ έχ·ι χορηνήσει εί; δάνεια είς έφέδοους πσλεμισιάς κατά πρόχειρον μακ σία «ιοιικήν μέχβι στ)αεοον τό ποσόν των δρχ. 1,500,000. Διά «ών δα- νείων «ούτω* έ«αλύα>θησαν έ<ι·ί· γσυσαι άνάνκαι έφέδρων, έματαιώ θ»;σαν κατά τό πλείστον κατά μι κρσπιριουσιών «ών πλειστηοιασμοί, άπ»φυλ<*Μίσθι;σαν διά «ής έξαγσρβς πσινών καί πληρωμάς φόβων, καί δικαστιχών έξδβων, καί χίλιβς δύο Αλλαι τούτων άνάνκαι έθεοαπβύ- θησαν. Εδόθησαν κατά «ό αύΐό χρονι· κόν διάστημα είς βοθήματα ύαέρ κασχόντων καί πεινώντων έφέδρων Ιόγφ άνεργίας έκ «ής κακοκαιρίαν τού χειμώνος πεβί «άς 500,000 δραχμών ούΊω «ό Ταμβϊον έχει δια θέσβι »ί« διάσ«ημα 6 μην&ν περί «ά 2,000,000 δραχμών. Λύιά γοάφονται διά νά κα*αδειχθ# καί είς τόν άκλούστερσν, πόσον ι»Μψάλη είναι ή ένερνητικ*) «ού Ταμείβυ δρα«κ. Άλλ' ά~ραγε εάν συνεχισθή ή σίκονομική κρίσις κα. ό μή γένοι¬ το αηοτύχη ή «ού τρέχοντος καλλι- εβγηιΐΜού έΐους παραγωγή θά δύ¬ ναται «ό ταμείον νά φαν0 άρωγόν είς «άς ανάγκας των έφέδρων καί •ίς «ό μέλλον εάν αποπερατωθή «ό Σαναεάρισν; ΒεβαΙνς όχι' τούναν- «ίον λόγφ ενός παλαιού «ου δανείου θά κινδυνεύση νά έιηοιηθή" καί μέρος «ής περιουσίας «ου. Παρ' όλα «αύτα «ό συμβούλιον λαβόν ύπ' όψει ότι έπείνει καί ή ά- ποπεβάιωσις «ού —ανατορίου καί σΐι διά «ήν αποπεράτωσιν αυτήν θά μετρήση χρήματα μετά 9—12 μή¬ νας καί μέ «ήν έλπ/δα ότι έν τώ μεταξύ θά έχη κοπάση ή οίκσνο- μική κρίσκ,άπεφάσισεν α'( νά δοθ0 ι) Ιν«ολι) «ής συντάξεως «ής μελέτας διά «ήν αποπεράτωσιν «ού έργσυ καί «ών όρων «0ς συννβαφής διά νά Ιδϋ μέ »ί ποσόν έιί «έλους θά λήξο αύιό «ό τεράστιον διά «ούς πόρους «ου, έργον, διά νά «ό παρα¬ δώση είς «ό δημόσιον ώς σανατό- ριον διότι αύτό καί μόνον θά δυ¬ νήθη" (εάν δυνηθή νά αναλάβη «ήν συντήρησιν των άρρώσιων (90— 120 «ό πολύ( διότι «όσους θά χω¬ ρή* «ό οίκημα. Ή μελέΐη ανετέθη είς καλόν μηχανικόν καί «ά σχέδια «ής άποπνρατώσεως ^τοι μιβς κατ' ίδιαν εκάστην έρνασίας παρεδόθη σαν είς «ό συμβούλιον διά «ήν έγ κρίσιν των" «ά σχέδια «αύ«» είνε «ά περί άποχετεύσε»ς, ανεγέρσεως ά- ποχωβητηρίων, υδρεύσεως «ού κ*ι- ρίου, ήλεκτροφωτισμού, κουφωμά «ών, έλαιοχρωματισμσύ κ. λ. π. "Οντως «ά σχέδια είναι Ιπιαεμελη μένης έβγαοίας άλλά δυσ*υχώς σχέ¬ δια κατάλληλα δι* άνακτορικά μέ γαρα καί όχι δι" έν σανατόριον ά- νεγειρόμενον άπό Ιν εφεδρικόν τα¬ μείον μέ «όσα ανάγκας. Καμμίαν ευθύνην 9 πρόθεσιν χωρίς νά άπσ δίδω είς «όν συν«άξαν«α «ά σχέδια μηχανικόν, άποδίδω ευθύνην είς «ό συμβούλιον είς δ άνήκω διότι είχε υποχρέωσιν νά ζητύσο οχέδια μέ «άς μάλλον δυνατάς οίκονομίας. Χωρίς είς «ούς δοονζ συγγραφήί νά άναγράφβται «ίποσόν θά σιοιχίσρ άνά ξ9 εΐδος έρνασίας ββο4»«ελογί σθη ή «1η δαπάντί ■'( δνχκά ϋ,ΰΟΟ,ΟΟΟ· 9λ καί Ην Ο «ΡΟΕΔΡΟΣ ΤΙΙΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΥ ΤΟΥ! ΛΙ[ΟΥΠΙίΟΑΡΛΙΙΐ:Εβ ΤΟΥ (Έν αννεχεία των δοοεν χθές μόνη 4 «Άνόρθηοοι;» έθημασίενσε επι τεϊν Δηιιατικειν ιιας Μβαγμιίτοβν, μάς άπεσιειλε ό ιιαοαιτηθεΐς β- ■ό τοϊ άξιώματος »οϋ Προΐ&οαν τού Δηιιοτικοϋ ΣομβοοΧΙοο κ. Άβα- μανιος Καινσΐανΐινΐβης τας κάΐαβι έννκογοάφονς άνακοινώσιις άπο· λύΐαις έπιβίβΐιωτιχβς «εέν σχετικήν πληΒοφοριΗν μας): Οΰ:ΐ στιγμιαία ςριλοδοξία, ινα ίνμιτάλλευσι; της συνθέσιαις «ου Δημοτικόν Συμβαυλίου μέ ιταμώτονναν νά άναλάβω την Προΐδο(αν ιοΰ Δπμοτινοϋ Συμ- βουλίου. Ένόμισα, δτι ώφβιλα χαν?βάλλα>ν ΰσιάιην κοοσηάθβιαν μέ «ήν ανάληψιν
  ώααιπς ιτιοιλαμβάνοντος μόνον εύθύτας δπτες ανωνισθώ νά ηοοααομόσα)
  8* κανιί Γ—«ήιιητι άκοως διΐσιαμένας άπόψβΐς άκολύισς άνοαοιογβνοϋς
  Σνμβουλίου (Ι: «ήν λξυπ~ο^τ—σιν των πολλακΐών συμα>βοό'νια>ν τοΰ Δίίμου.
  ΈκΧεγεΙς Πούβδθος χαοΐς μηδιιμίαν να άνολ 0— οεσμΒυηχήν υηοΐοέαισιν
  άπέναντι «άν «ύαοβατπθένταιν νά «β τιμήασισι διά ιής ψήφου των χ. χ. Σύμ¬
  βουλον, έΊΐίοησα άηόΐυΐον »ήν δνΒξαοιτΐσίαν τής γνώμης μου χσί διέγοσφον
  «ήν ιηοηιίιιν γβηχήν κατεύθυνσιν ΰ«ό πτεύμα Αναμφΐσβητήτου ήθιχής «αί άμ«·
  Ο Αυψΐαί. Ή ιιοοσηάθειά μ ου Ιηέποαχο νά ηοοοχοούσα Ολίγας έβδομάδας μβτα
  «ήν ϊκλογήν μου.
  Τό Δημοτικόν Συμβούλιον θεωοησαν αναγκαίαν την ϋλίο-σιν «ή; ΐηο»υ·
  ούσης θέσεοος τού Άοχιμυχινικοϋ έξουσιοδότασβ «ήν Δημίθΐιαχίιν ΈηιτοοπήΎ,
  ιΐς τ) ι ίπίσυς σνμμβτέιω, νά κοοβϋ βΐς την επί συμβ.ίσβι κρόολιιψιν καπβιραμέ-
  νου δΐΛλωματούΐου Μτιΐανιχοΰ
  Όϊίγα{ ήμβοας «οό της Ιπΐ τούιψ συνκλήσβτος της Δηααοΐια^ης Έ«ι«οοπής,
  ιΔ Μέλη ταύτης ί(ον«α ΰ«' δψ.ν «άς ύππβλϋθησας αΐττιοιις κιί άνταλλάξαντα
  Τ»ώατιν συνβφώνησαν πΐήν τοϋ χ. Έμ α. Ξινθάιη νά «οο'Φΐιθί ό δλλοιβ Νο-
  μπμπχανικός Ήοα*λΐίου χ. Τσιλένης.
  Μέ αι»βο(γο3ΐ«.ιον ά/ιοκαρδΐωσιν ΒηΧίΐοοφοθ'ύμην βοαδύΐβοον διι δ χ. Δ<ί- ιιαοΐος Ήοακλίίου χαΐ ΠοόεΛοος τής Δημαοκιακη; 'Κιιιτοοιτή; δέν ηδύνατο νά τηρήστΐ την δοθ'ίσαν μέ ενθουσιασμόν κατηγορηματικήν διαβεβαί¬ ωσιν τού ύηέο ιή; ποοσλΓ'ψβως ιοΰ χ. Τσιλένη. Τό ζάιημα «ής ποοσληψΐαι; Άοΐιμηΐανικοΰ «ου ΔήΊιον β<φβΰγον τοΰ πλαι- σίου «ής ποοσωιτιχίΐς βχτιμήσβΓος καί ι«οο«ιμτίσισ)ς ελάμβανε την συνήθτ] είς τα Δημοτικά πράγματα μοοφήν έμηαθοΰς ηολιτιχης διαμάχης. Καί πΒοισσότβουν τούτου. 'Εξηναγκάζιτο δ χ. Δήμαοχος νά αονηθή «ην αΐ'μιι(ιιτουσαν νέ «ήν κοοση ήν βΗΐθυμ(αν τού ΰπόσχ«σίν «ου, διότι βθβοοθήθη ά>9α(α χαΐ αξιοΗθΕπϋς κολι-
  ί*ανο«οίησις νά ποοοβληθή άνευ οϋοεμιά, σκοκιμόΐ'ΐτος καί δικαιολογΐας
  ίξέχουσα εΐολπιβή Ποοσωιιικότϊΐς διά «ήν όιιοίαν δικαιοϋιαι νά σβμνυνβται «ό
  "Ηράκλειον.
  Ουδείς υφίσταται λόγος νά ύιτόκβιται βίς έξβυτβλίζοντσς έξαναγκα-
  σμού; ό κ. Δήμαρχος Ήρακλβίου.
  Καί άν μέ ου»δέα>σι ιτοός αυτόν ββσμοί κοινης τοαγιν.ής συμφαοάς, γ υ (β
  ς ου τε §γώ πρέπιι νά ϊησμονώμΐν, δ τι ούΐί αΐχρόΐΒθοι ποός τόν «όηον
  αυτόν ι ά; Βκιβάλλονιαι ΰιοχοβάσβις άγά·ης χαί βύγναιμοούνης. ,
  Α υιός & τόκος, δστις Ιιαςβν ίχβϊνον Δήμαοχον καί εμέ Ποόίδοον δεν
  «ά α*ιιιιαοέοΐε«αι χοοίς «ικοίαν {«βονιίας ποοκλητικάς είς κ«ο(οδον εΊιι
  σαν ήθΐΜωϊέοους καΐ ΰ^ηλοΐέ^ους αγώνας διά την άνιιμβιώηισιν αθλιότητος, 4
  δληΐς μις άπβ.λΊ νά συνθλίψυ· |
  Άγόμβνος υπό τάς συντόμως έχτβθβίσας συνθήκας βίς διέξοδον,
  άναγκάζομαι νά παραιτηθώ ώς Πρόβδρος τοΰ Δημοτικοΰ Συμβαυλίου
  «αί μέλος τής Δημαρχιακής Έπιτροπής λυιτούμΒ>ος, διόΐι ή εϊλιχο'*ή; χαί
  βνθουσιώδης πρισΛάθβιά μου έπίποαοτο «όσον συντόμως νά συντοιβτ] Ιμπλακίϊσι)
  είς «όν κλοιόν αχαραχτηρ(σΐου κολιτιχΛς.
  ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ Κ&ΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
  χρνικός καί μέ μόνον μιά πρόχειρη
  μάθια είς «ά σχέδια καί μέ όσην
  πείραν έχω «1 σ«οιχίζβι νά κτίσπ
  κανβίς ένα κούμσν ή νά κάμη ^α»
  παράνκαν, φοβσθμαι εάν θά γίνη ή
  αποπεράτωσις μέ «ά παρουσιασθέν ·
  «α σχέδια δτι δέν φθάσσυν 4,000,
  000.
  Συνεπεία «ής ανωτέρω δαπάνης
  ■ών 4,000,000 0 καί «ών 2,500
  000 θά είναι ή «βλεία έξάνιλησις
  «ών πόρων «ού τπμιΐον χάριν 90—
  120 άρρώσιων («αί άν άκόμη α¬
  ναλάβη «Α δημόσιον «ην συν*ήρησιν
  «ού«ων( καί νά στερηθώσιν πάση!
  άρωγβς οί 9,000 έφεδβοι πσλεμι-
  σταί επί σειράν έτΛν* μέ «ην σκε¬
  υών αυτήν πρό 3μήνου ύπέδειξα
  «ήν άναβολήν μειοψηφήσας.
  Όταν κατά πρόσφατον συνεδρί¬
  ασιν τού συμβουλιον έκλι,θην
  νά έγκρίνω «ά σχέδια καί «ην
  δαπάνην άπέκρουσα %ήν έν
  κρίσιν πολυτΐλεσιάτων σχεδί-
  ων καί ύπβσιήριξα νά ζη«»)θ0 νά
  μή μείνουν «ά σχέδια ώς έχουν,
  άλλά νά γίνη τούτων μία άναθβώ
  ρη«ις διά νά στοιχίση ολιγώτερον
  «ό ίβγον. Ίσχυρίσθην όιι «ό σανα-
  «όριον δέν θά πβ αύτοκρατορικόν
  άνάκτορον, άλλά οίκημα κατάλλη¬
  λον νά προφυλάσοπ εούς άσθενείς
  άπό «άς καιρικάς μεταβολάς (καί
  απόδειξις «ά οίχτίματα «ού έν τ§
  πρωτευούοη μας σανατορίου 9 θε·
  ραπευΐηβ'ου ή «Σωτηβία»(. Συνε«
  πώς Ιφββ,ον παρατηβήσιις' ούτω εί·
  πον διι θεωρώ μερίσιην πολυ«έ-
  λιιαν μίαν έξώθνραν όλην άπό σί-
  δερα μέ σχήμα μαιάνδρου καί β»ι ή
  άς γίνρ μόνον Αηβ
  ξυλβίαν καί ΛΙλα παρόμοια, έμειο-
  χρήφηαα διότι «ό σανατόριον πρέπει
  κοδιηασχΓΪλους ιή;
  των προνέοων «αί μ* "άσαν
  «ι,θεομοιάτην δαολογ'αν «ήν ύ«οιιθι-
  μέναν δολοφόντον. Σ«οτώ»8ΐβ αμβιΐί-
  χτω:—ϊΪ»β τό βξαγόμενον τοΰ χηούνμι
  τος—τού; γέοοντας ηλαυσίους «αί φι·
  λΊθνύοους συγγβνβΐς. Είνε τ) τελευταία
  λέξις ιής κοιναινιοΧονίας, τη; ήθιχής
  καί ·. ιής πολιτικής οΙκονομΕας.
  Άλλά «Ι τα θέλβτβ! Ιΐ3θ' δλα ταϋια
  χοί ίκ σκληοά; πβΐοας ΐσαις, άςχΐζω νά
  ηθοπμδ είς αύιό τό «βφάλαιον «άς *α·
  θυοηοημένας άνιιλτίψβις. "Αλλοτβ οί Ι·
  ηί^οξοι κληρονόμοι, άνεψιοί ή 'έκνα, Ι-
  γνώοιζαν νά ηιοιαένουν «ήν ώ}αν των
  άλλά χαί νά κιοδίζουν μέ την συμπ·οι-
  φοοάν «αί «άς κβοικοιήσβις «αν, ηολύ
  ηοΐν άπό «ήν χληοονοβίαν, «ήν συμ-
  πάθιιαν των χληοονομουμέναιν. Καί
  μποοβΐ νά βΙιτή χα««1ς δ«ι μάλλον οί
  κλούσιοι συγγβνιΐς ή ιαν μάστιγες «άν
  νεοοτέοσν των. Διότι έκαλλΐίοτοϋσαν
  συνήθσος τόν θοΰλον «ου μιγάλου
  «κομηοδέμα«ος> διάνά ϋρρνοΰν ιΐς βά-
  θος «άν κληρονόμαιν δοκβ«ά εύχάοισττΐ
  ζ~τ). Τα καϊμίνα «ά παιδία ήσαν υαο-
  Χ0«α>αέ»α νά ηαίζουν την άν«ιηαθηη·
  χή χωμωδία τής σιοονής, νά ύφιαταν·
  «αι «ίΐν φλυαοίαν χαί τάς ίδιοιοοιιίας
  τοΰ <οαιιολιμένΐου>, διά νά ιτληοοφο-
  Οηθοΰν λίγβς τΊιιέοες μεΐά τόν θανατον
  «ου 6β(ου ή της θβίας, διι...δ»θρανε: δ
  βησαυοός. Άλλά σ^μβοα «Ι οιζική άν-
  «ιστοοφή τάν δοω»! Ή έποχίΐ «Αν αύ-
  τοκινήτοον ή τβν άβοοηλάναιν άγνοβϊ
  Ινιελάς την υπομονήν. Εάν δέν θέιουν
  τέρμα οί άννπόμονοι βΐς τόν μάΊαιον
  χαί άιαοι βίον «άν συγγενάν «α>ν δ-
  πως βϊς τα μυθιστσοήιιατα, «ούς §γ«α-
  ταλβίπουν είς «ό έλεος τοΰ θε ου καί μέ·
  χοι τής στιγμής κου θά φθάση & συμ·
  βολαιογοάφος.
  Είναι λαϊκόν ουμκαθέαιερσι ο! «α-
  λαιοί εταθητιχοί κομπάοσοι της φάοσας
  «ο9 κομκοδίματος. Επί «ου ήθιχοβ
  ίδάφους δέ ι» μιτοοβΐ νά «ρέχΏ χανΐΐ; μέ
  ταχύΐηΐα ί<ατόν χιλιόμετρον «ην ώοα διττης «Ις την ιτοώ·ην άσφπλτοστοωμέ- νην λβαιφόοον. Πολύ φοβοΰμαι δτι Εχβι αοχίσβι νά γίνβται μιά τέιοια σύγχυσις πβθ·οχά>«, Ιδίας άπό την σημΐοι*ην νβ-
  ότηια. Ύλισΐιχη, σννήθα);, κυνιχη, άβά
  οΐαγη, άνυπόμσνη, φυγόπονη, τοέχβι
  στό ήθικό Νβο(ο, μέ «ην ταχύιητα δλσον
  ι άν ουνχοόνων μοτέο, Ανατοέπβι χάθι
  ΒΪοους φοαγμό άαφαλβΐας, διά νά οκά
  σχι ηοοφανάς ηαοαιιέοα τσ μοΰτοά της·
  Τοκοθβτώ βδά μίαν υιχράν κιναχίβα:
  «ΠροσοχηΙ άογάΐ Καί «ό χέοι σας ο«ό
  φςέ»ο, παοαχαλδ>.
  Α£ΝΟΛΑΙΟ£
  κατά «ήν
  ρ ρ
  «ώνλσιπών κυ-|
  βίων ουμβούλων νά νίνη ένα κτίριον
  αίώνων διαρκείας καί χιλιιτηβίδων,'
  καί είς «ήν ελαχίστην λεπ«ομέο«ιαν
  «ου* ένώ πού μόνον φραύρια έγνώ ■
  ρισα διαρκείας αίώνων έμειοψήφη*
  σα καί μιιοψηφήσας μόνος Ινα μό¬
  νον πράγμα έκέρδισα «ήν αλήθειαν
  «ήν οποίαν είπον ώς «ήν νοιώθω
  καί νά έχω «ήν συνείδησιν ήσυχον,'
  όταν «ό ταμείον έφέδρων πολσμι·
  στών θά άδυνατβ νά δώση καί «ην
  ελαχίστην άρωνην είς έφεδρον πο·
  λεαιστην δι* οιανδήποτε ανάγκην
  έστω καί μέ δάνειον ήαφαλισμίνον
  διότι έχει ληφθ0 πρδνοια νά δίδων-
  ιαι ήσφαλισμένα.
  Ήβάκΐσιον 13-2-1932
  Γ. Ν. ΛΟΓΙΔΔΗΣ Δικηνσρος
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΤΟ ΚΟΜΠΟΔΕΜΑ
  —"Ωι, βδιοαέΐ Άπτιλλάγη ή χοινα:·
  Ι«(α άαό ίνα «οιιάοι όίχοησ'ο κου χοα-
  ■τοΰσΒ σχλαβωμένο τόσο χεήμαΐ Αυιό
  «ό χοίϊαα θά ιιυχλαφοοησϋ τώαα ιτοός
  «ό καλόν τοΰ ου»όΙου.
  Τό μΓκτβοιον ούιό χιοΰμορ ϊχαμνβ
  νδποιος Ιμ' εΰκαιο'ν *οδ θανάτου ενός
  Φυλαςγύοου, 8νός «γέοσ—τζιγχοΰνη»
  |δηαιςτόν ώνόμοζαν ιΐ πβοισσΰτΒοοι.
  Καί ί)ΐθΒ «ό χιοΰμοο αύιό νά μοΰ θυ-
  μ'ση Ινα οομάνισο σύγχοονο, ιΐς «ό
  διιοΐονδτα* μιά φΐλάογυρη γοΐά βοί-
  ' οκειαι δολοφο»ημέ»η στό κρεββάιι |τπς
  χαί βσρύιουν υπόνοιαι τούς σνγγι·«ΐς
  ' ιιΐί δ ουγγβαφίΰί ίνα,, ακ6 ιονς ήθι-
  Τ Ο ΟΡΦΑΝΟΡΤΟΦΞΙΟΝ.
  "Ηρκεσε 1<α μικρά/, έν τ) παροό- σ) οτήλη άρθρίδιίν μ%ς, περί δ;φχνο- τροφεΐου κιί άχαταλληλίτητος τοθ ί)5— χ^ηΐιμοποιουμίνοιι διά την στέγασΕν τοιι οίκήμϊτος, διά νά λάβωμεν οωρείαν έ- τιιατολβν καρά οκμπολιτ9ν, έκφραζον· ταν την γνώμην των ΙττΙ ιοθ Βλου ζη- τήματος. ϋ&ί γράφΐον 8' αί συμπολίται νά με- «αφιρθς καί μχλιστα το ταχύτερον τό "Ορφανοτροφειον μας άπό τί οίκημα ποθ ήίη οτεγάζεΐαι άλλ' δχι διά νά έγχαταστκθς είς την ηρώην κλινικήν Στε φανΐδου. «"Ας φύΉ, μ«; γράφΐυν τδ "Ορφανοτροφείον άπ' έχιΐ πιϋ είνε. Άλλ' δχι πρός θιοθ διά νά χρησιμοποι¬ ή^ τό άπομεμχχριιαμένον χαϊ εντελώς άκατάλλτ^λον αυτβ οίκημα ώς ορφανο¬ τροφείον». 2 500· 000 ΕΤΤΙΣΚΕΥΑΙ, , Διά τό Ιδιον ζήτημα, ιοθ δρφανο- τροφεΕου, Ιλλος έπιστολογρά?β; μβς το· *[ζιι Βτι θά ατοιχίσουν αί άπαιτοόμιναι διά νά καταστή χρησ-μοποιήαιμος ή κλι· νιχή έπισχιυκΐ 2 χαί ήμισυ έχατομμόρια δραχμΑν. Καί μβς γράφιι έν συμκεράσματι: Εάν δυβμισυ έχατομμύρια δαπανηθοθν διά νά γίνη ή χλινιχή δρφανοιροφιΐον διατί νά μ*) δοθοθν τα ΙΒια χρήμβτβ «ρος ανέγερσιν ενός νέου χτιρΐου, ένι&ς ή έγγύτατα ιής πόλεως άνεγιρθησομέ· νού. οπδτι χκΐ ή Οινική θά ή.ύ*ατο νά χρτίαιμιύση ώ; Μΐιευτήριον χαί Βι' Λλλον ΙηΙτέλευς οχβπίν κιρισα^τιρθν &ρ Ι
  ΑΝΟΡΘΟΓΙΙ
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ 1
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Όμιλών
  Κινηματσγβάφσς.—ϊήμβίον 4 ϋαοσσιασβις:
  Ιτι Άκογκνμαονίι άιοιβώ. 3 '5' μβ τό ά-
  ριστού^γτιμα «ΤσοΊχα» έχΐ πλέον βόρις,
  Αύριον: Τό ά{ΐατ.ονρνημιιτιιι6ν «οκψιΐί-
  ννημα «Πόΐι κϊίιά Ιέν θ' άνακήσω»
  Γαϊλική όιιινόνοα κα) άδουσα 100 ο)α μέ
  τή» ΛΙΙιιν Χβρβίϋ, Ά*·ο6αν Ροον κα
  ,Αοράν Μχεμνάρ, [Γ6 θέατρον θεο.μαΙνβ<α έ] Η Ζωη αογ Περνα ΚνρΐΑΚΗ Μ ΦΕΒ)ΡΙΟΥ 14 ανατολή ηλίου 7,18 . δύσΐί 6.01 ΠΑΡΛΑΝ «ΑΠΟΛΛΩΝ». — Σήαβ Βθν 4 «ίϊαατίοΒΐς. 1.30 α. μ. ιοΰ *· ρ,ιπετβιώβανς εογαπ «Εραυνάζον Φιίντοσιιαι «ό 8αν, 9αν, Ιθα» κιΙ ΙΙον έπβισάΐια. Όϊ 3.30 μ.μ. γιβ τιλινταΐπ (ροοά ή θανμααΐ «Σάλλν». 'Ω^α 6 μ.μ. 6.30 μ.ιι. τδ α5ο Ίν·ο«ονοκι«όν (ογον «Μαΰοη φρανοα». Αΰοιον: Τό θαυμάσιον ββγο* «Ένα Ταγ πό γιά Σενα». μόζοντΐ εί; την σημερινήν 'Γπ' δψ:ν τϊ)ς ΙΟυνούαη: τα των φι¬ λανθρωπικόν ίϊριιμάτων 'Ανβρέαυ χχ Μαρίας ΚαλοκχΐρινοΟ 'Κπιτροηής θίτο- μέν τάς άνωτέοω άπδψετς άξ(α; άμεααι χιθ' ήμδς συζητήσεως χ»ί κολλής προ σβχΐ}Γ. _________ ΤΑ ΙΧΘΥθπΩΛΕΙΑ. Μετ» πολλων έτδν ά.αποφαιιατι κίτητο'ς κατορθωθή επί τέλους; μόλις πρ ελάχιστον κχΐροθ νά εξευρεθή *αΙ νά βιαρρυθμισθη" χαταλλήλω; δ χωρος εί τδν δ ποία* εδρίσχονται στμερον τα ίχθ οπωλεΤα. 'Αλλά διά νά μή ήσυχάζαμιν ηοτέ χαΐ διά νά χαλοθμιν συνιχβς καΐ νκ χτΕζωμεν, γίνετοκ, λέγει, αχίψιί νά γ'- νοιιν χβρίομκτα ιίς τα ίχθιιοπωλ«1» έκΐΐ ποθ είσιρχίμενος σημερον δ άγο ρβατήι εδρ'σκει δλην την δυνατήν αι σιν κινήσιως θά συνανι^ μικρά μπου¬ δρούμιον τα δκοΐα θά λέγωνται βκσιχά χά! διο-μερίσματα... Γϊ!ΛΑΙΟΝ. Ώ, άνηγγείλαμεν χθβ', φαίνετοΐι «ιθανή ή ανάθεσις ττ?ς ίξαγβγής τεθ έ λαίου είς μίαν τβν μΐγάλων τραηιζβν Αί χθές ιιυκλοφορήσοισαι 'ΑθηνοϊχχΙ έ' φημιρίδΐς προαθέτουν δτι έν τοκ ύ ^ τη- ριπτώσει τα μέχρι τοθδε γενόμενα διά την εξαγωγήν τοθ ελαίου άχυροθνται. 'Ασχέτως πρός τα άναγγελλδμιν», ή γ*ώμη μας ιί<ε ίη το ζήτημα τοθ ε¬ λαίου ΐτρίπει νά τΐλιιώνη τδ σανκμώ ιερόν. Σϋνε έλιααν μΐν είς τάς έπανασυ ζητήαεις τού τα π»ράΐτονα των άϊκοι μένων έλαιοπαραγαγων, πάντως δμως ωρονοθμιν Βτι χαΐ πρδς τδ συμφέρον τούτον ή περαιτέρω χρονοτριβή δέν δι- καιολογεΤται. Διά τοθο χκΐ Ιλπ'ζομεν δτι 1} προχθισινή ιίδική ούβχιψ:;, περ! »ί|ί δ.ΐΐοίος ωμίλει έηίβηι τδ χθεσινόν αί, θά ηροί)λθε τώ δντι ΤΑ ΓΤεΡΙ ΚΐΝΗΣΕθν. Έ'ΐύπωβΐν ίηροξίνηοι χ4 χθεσι¬ νόν μας άρθρον πιρΐ φημΐν διά κΐνημα Οαγχαλιχίν. Τ^ Ιν βύτώ άναφΐρδμΐνα άλλας τε Ιξηχριίώθηααν ακολύκβς δΐτε νά μή χιορΐ άμφιίολία Βτι οί παράφρο- νες τοθ Οαγχάλου διαββλιύβνται μόρια Εαα χατά τ«]( ήουχίας ν«1 τ*)ς οίχονο μι»τ]ς άνασΐτϊλώαεβι τοθ τδτου. Βι6α(- «ς χάθε τοιαΰ.η «(νησίς Ιχδηλοιμίνη είνε δύσκολον νά μή καταλήξη είς 8,τι %% ή παλαιοτέρα έν τ| Όμονοια χαμι- χοτραγική 8ρβ3ΐς τοθ Εοντο6οιινήο:ου ΧχΙ τοθ ΚαιοαροΟ, Όπνοδήποτι οί ά?- μίδίβι δέον νά χατατοηιοθΑαιν χαΐ δία χοιοθΐον τι η» Βιά αχνέαιιαν χ&ν διχβοιιλίΐον τής άδιορθώ- «3ΐ* μ»φ'ας τώ» Πχγχαλιχϋιν. ΜΕ 100 ΔΡ. ΤΟΝ ΜΗΝΑ γρ*ζ«Τ· μίαιν ΒαυμαοΙαν Ρ*ιττβ· αηχχνθν ΓΚΡΙΖΝΕΡ άν»»τ*ρι«ν ί- λ«ν τδν αλλκν Α όπείαι θα σάς Ο0 βλβΝλαραν «ΐΜν«. ΐ*, Μ«νταμ«τβ(, « ρ οεολ. κουφακησ; ΑΠΟΙΙΑΟΐΙΤΪΗΑΑΑΑΟΣ Ι. Ε. Ι..ΠΗΙ ΤΒίίΜϋΙΙΙΑΙ ΙΙΙΙ.ΡΒΣΕϋ Κυο>ακΛν έοηέοπς,
  "Αν Νέκόλαον,Π'ΐζ. "Αμμον— Σ«ι·
  ΗΑ1ΡΗ Μ. Το'τπν 7 μ. μ. κατ'
  ύ Πιιααιβ, Χίον, Μυ»ιλή·
  ΑΦΟΒΟΧ ΤοΓ*η» Ιοηέοις Ρέ-
  ΰυανιιν, Χ ·νιπ, Πίΐθ^'ά, ΧαλκΙδα,
  Βολον, θ*σ)ν(«ην, Κ*βίλλαν, 'Α-
  λκξίίνοούΛηλι», Μϋΐιλτΐνην, Χίον.
  1θΝΙΟΝΐ1Π«α*·τιν«.μ. ΡέΑνμνον
  ΐ, Πβιοαιά, ΧιλκΙδα, Βόλον,
  (
  (Έ« τοΰ ο
  Τηλ. Νο 30
  ΓΤΑΛΗΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
  ν α«ή Εοοή ρας *ά«οι·ς δ-ις
  ]];, νεκοέΓ, κου δια» τίς ξηναθαμά
  σσι σοϋ φέο*οί.ν μίαν ά»«(«ωΐη ΟΙίψπ.
  Ή ηοο8ιιι σοα άθελο νοιώθβι βαθειά σνγ-
  ιιΐνηαη *α! τή μαΐιη οον γιά κάΊιαια κεοι-
  σταοχά νοιώθηνν τό 8 ό κου νά «ά ύγοαΐνη.
  "Εισί διον τα χίρια σον καίρνουν ξανΛ, ά-
  π& ίνα ξόλινα £·βαμμ<νο κοντΐ κιιοιηομί' να γοάμματσ, σβ ίιηφοοα σχήιιαια ιαρτι· οό. άΧλα νολαζια, αλλα ρόζ, άνλα σταχα* ή λβνκά, §να οΐ>ος βια<οέχ·ι τό σΑιιά οοβ κσΐ μέα' «ήν μνήμην σον ξαναζοάν ϊντηνσ, γιά μιά φενγαλία στιγμή, ιιβποι«ί χαΒέ{ άλλοτινΜ* καιοεεν. ΚαΙ βϋιΐΒΐς τό ηαληα αύτά γράιιμαια μέ άληθινή «ι' ιΐλ>Χ)ΐνή σΐοογη, γιαΐΐ άκο·
  τβλανν ίνα χοιιμάΐι απο τό νιάιά οαν, άαό
  τή Εααή Οαν, «ού την όμόρ,φαινα* ή έί.πί·
  3ες καΐ ή άγαχη.
  ΚοΙ Εαναβιμάβαι ΗρινΙνια χίβ«" κου βλ·
  λοτι τα εΐχβς φιλήοει μέ τοβφβοότητα, χ·Ι
  λη κου ολλο'μονο, Ισως παΐ νά Ικ1«·οαν
  γιά πάνΐα, αώμαια πού μέ καβαφοαά *1χις
  σφί|>ι.
  Γοαμματα καλυά, κου καθένας μας <ρν· λόγει σ<0ΒΥΐκά, κόβο σβνοφασμίνα εΐοθβ μέ την ΰ-ίθδΕή μας «οί πόοη καΐηση, κόοα χμ όνκιοα κούβΐΐβ αέσα σας .. Κι' 6* ταν ΗανίΙς οά; Ε^ναβΧέχει καΐ πά; |αναδν- βά(ο είνε σαν μιά φββ»ογοαφ!α αγαπημέ- νοο ν»κ)ο«, κου αιιλΐΪΕ μ* 'ύΐΐαβιισ, μέ μίαν ά/ϊπη κιύ Ισω; δέ» ίοβοσε όΧότβλα Μοί κυΰ σιύ θ»μ[(ει ώ;βς ποΰ ποΐέ Βέν ΘΔ Εαναρθοιΐν κια. _______________________ έ) 'Αλλος ΠΑΡΟΡΑΜΑ Είς τό υπο χρονολογίαν 6 ΦεθοαναοΙου 1912 πβόγοαμμα χλΒΐσΐηοιαομοϋ «αν Ίμ· αννον Γι-ββιλίίκη κα'οΐκον Καλβοσών Μα· λβΕΙ «α«ά τού Ζ"χαο(α Κ. Καο,απιΒα· ■η ηαχοΙκΊν Καλισαήν Μαλρβ. ζίηυ τό ο¬ ποίον έβομοσιεύθη »1ς τό ΰκ' απιθ. 3088 καΐ χρονολογίαν 12 Φεβοοναρΐαν 1932 φύλ¬ λον «ής ενταύθα εκδιδομένης έφημΐοίΐος «Ά*ορθωσις» έιίβη έκ τνπυγραφικής ό- ΡλΐψΙας ώ: ήχέοα τεΐίσκος τού ηλεισ<τ|- ρισομοΰ ή 28 Μαοτίον 1932 άντ) τής 27ης Μαοτΐαν 1932 καΐ «α(ό τουτο διορθοδται τδ ώί ά*«β Βρόίραμμα ηΙ·ισττιριασμον. "Κν Ήοακλεΐω τή '3 ΦεββοΒορίοΐ) 1932 Ό κληρ,βΕούσιος β κηγόρος τον έπισιιβύ· •όντος. 'Ι». Κρκβαδκκης —Ό βΰτνχής καφβπώλης. Ή διιύθυνβι·; τίθ Δ»;μοτιχ'!θ Νοσοχο- μείοα τοθ Δουβλίνου, ή δηοία ώς γνω¬ στόν δργανώ'«ι τδ ι»έγα {»ΐηο5ρβμιακον λ«χ«ΐον ττ]ς Ίβλβνίίτς, ιί?οηο(η« τδν Ίΐαλδν κχφΐκώ)ην Σ<άα 8« δύναται ν* εισπράξη τό «οοϋν τ*ν 5πιρ·κατόν χιλιάδων λιρων, τδ δποΤον ιίχε κερδίση πρ* Ιΐοιις. Ω, γνωστόν ιίς τό χέρϊος αδϊδ τοθ ΊταλοΟ χαφεπώλου «Ιχον Λμε.6άλη ά- ξ ώ^ιΐ( σ»μμετοχτ]( 86ο συμπατριθταί ίσχυριζίμ«»οι δτι είχεν αγοράση των τδν χιρδίσαντα αριθμόν τοθ λαχιίου. Αί άλλε«άλληλβι β!χαι, αί δποΤοιι ε¬ γένοντο έν νώ μεταξϋ, καΐ τάς οποίας έχέρδιαεν έπΐαης δ τυχηνδς χαφεπώληΐ1, τόν είχον εμποδίση νί είσπράζη τδ πο¬ σόν τουτο επί τόσον καΐρδν. —Τα άτνχήματα χ&ν Σιδϊίώίατον δνοτύχημα προεκλήθη έ<τί τ«]; παγωμένης λίμνης Σκινδνε επί τής οποίας πολλβί παγοϊρομοθντες έηε- δίδοντο είς βιάφορα χνιμιρινά οηδρτ. Αίφνης έ φ δδο ζεύγη μνη-πευμί- νων εξετέλουν δι»φίρο»ς χορκύ; επί τ&ν πάγαν, εί ηάγοΐ ίθραύσθτραν κβΙ τρείς &Ηό τ'ύ παγοδρομ&Οντας ίξηφα-ίσθησαν δπό χο Οΐωρ. Ή μντριή τγ-0 Ινάς άπδ το6( νέους χατώρθωαε νά ββηθήση χδν μνηστ^ρά της νά Ιξίλθη άπΐ τα ηαγ»ιιΙν« δίατα άλλά μίλις αύιόί «[ήλθεν, ώ(αθησεν ή ί$ία χαΐ χαταπέσαοα ιί$ την δπήν των πάγων Ιπνίγη μαζτ] μ έ τϊύς δύο &λ- λους ατυχεΐς μνηαΐΐυμένοκς. ΑΝ Α~ ΩΡΗΣ ΕΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ «ΛΕΩΝ» (κσοτην ΤΕΤΑΡΤΗΝ 7 α. μ. κατ' ·*θ«ΪΊ7 διά ΠιιοαιΛ—Χαλκί· δα—-ΑΙδκφόν—Βόλ^·— θισσαλονίκειν 4>ΩΚΙΩΝ Σάββατον 11 π. μ.
  Ρέθμυμνον, Χανιά, ΠειραιόΙ.
  ■■■ι
  Ώ
  ΚΑΤΑ ΘΕΣ ΕΙΣ!
  καΐ πάαα έν γένει τρα-
  πεζική έργναία, υπό
  τούς καλλιτέρους όρους.
  ι
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ:
  μέχρι Αρ. 100.000 ελεύθερον κ«ντβ( ββροο.
  ■ε-
  ΙΟΝΙΚΗ
  ΤΡΑΠΕΖΑ
  ι
  Ή άρχαιθτέρα των έν
  Ελλάδι Τραπεζών έ-
  τος ιδρύσεως 1839.
  ©ΗΣ5ΑΥ ΡΟΦΥ ΛΛΚΕΙ ΟΝ:
  ΤριβκίοΊθΊ ηκντόκβιχ* βυρϋις είς τίιν
  διάβεοιν τβυ ΝβινβΟ. Μίοβ»>μ« μιχρον.
  Ταχύτης, Άσφάλειοι
  Οικονομία.
  Ι
  ._____ —Τ!=^^=------
  Ι ΚΟΙΝΩΝ1ΚΑ
  III
  _______——» >■..... "ΐι ■—ι
  ΚΙΝΗΣΙΣ— Επανήλθε τ«ές
  ό β·ομήΐ«»·°ϊ «· Πα'· ~·'0~ς
  —'ΒπΙοης έπονήλθον οί κ. μ.
  Μ<ﻣ11ογΙου κιΐ Νικ. ΜεταΕά , ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-Καυήκον μο» ιχι. Βεβλημενον θεαιαώ δ«ως κοΐ βια ταν τύχοο ίκφβ<*σβ «Ας άββίοοος εύΐαοιαιίας μαν χρ6; την ΒιαΜΗοιμένηΕ 1ιιανό«ητος μάϊον ν. Εί- ρή»η Φινοκαλιώτον είς τή* εΐϊικόΐ—α ΝαΙ ψοχρΐιμΐα* τηι; οποίας όφΐΐλοπι ή α»εν ϊειρυθίΥΐβής έ«βμβάσεα>ς ΟιεΕαγωγή το«
  ββθΜολιατάτον «οΗβτιΰ «ής σβζύγον αη«.
  Έν Π08Φ τό 13 Φιβρΐ'ϊΌϋί'ΐυ 1932
  ό ίύ/ιαιοιώ»
  Γ. Βινίρης
  στήν πόλι μας.
  —Ό καια&ς τίς τπλπνταϊες ήμίρις 1πή6,
  μίαν άνοιίιάτιπη ήμεοαΐα.
  —Έόν έΕαιοέσαιμιν έννοΐΐται την |*τι-
  φλαετική νο«ιά.
  —Ή όχοΐα, μερικες &ι*ί, ήταν «νοιολε-
  Ντιχε*ς άφόίηχτΐ.
  —Άί(ζ«« όμαλογονμένιοι να ΙΕαοθή ή
  •βάσις «ής υπηρεσίας "αΐαΐιώϊεοεί.
  —Είς την άναηάλοφιν τώ» Βραοτεΐν »ή[
  ή ΒήΕ
  οχΟσής βθήΕ
  —Οΐτινες ώς ννηατόν
  αμίσως, μβτά των κλοπιμαΐοβν.
  —'Είν κίΐνβμεν άπα ώβισμίνας ενδεί¬
  ξεις.
  —Τα «αοναβίλια θά «ια||θΓσιαοονν έφέ·
  τος Ε<αΐ)ο,όΐΐ|<α. —Παρά την μεσολάβησίν ιοΰ οΙ«οναμι· κου «ιαΒάγοντες. —Πνονται μαλιστα μιρικο! οννΐνασμαΐ •ι' έμφανΐοε ( «μαοχί». —ΟΙ οποίαι έόν έχιτνχονν θά αφήσονν *«οχή*. —Ή Υαΐπχη *ΕσκΜλοτΛεϊ νό σηυιιννη Ηρούαματα ποΐ μολισΐα μοκφήί βιιςείας τ) σχεδόν βαρεία;. —Τόοον είς «ήν κόλιν μας δοον παΐ ιίς τος λκααχίας. —"Ας έλκίσοβμεν ότι μέ την κιθανήν βελτίαοιν «ου καιρόν. —θα Μεριορισθά ό αριθμός «Μν κοη· σμάΐοαν της. —Συμφώνως χρδς τάς Οημοακυθείοας α- ναχ·ινώσεις τής ΓβωΡγιι·ήί Έπιθεα>(|ήσεΒ(
  Κρήϊης.
  —Ό νίνδννος «ής φνλλοΕή^ας κσρανσιά·
  Επται Οΐβαρός.
  —Έηιβάλλκται δέ ή ταχυτέρα ί5(|νσκ
  την αιεοΒιΐΝννομένεεν φητηβίαν άνόθειν
  αμπέλων.
  —Ή Ιοόβιος είς Ρασυΐαν έΕοαΙα ή ό «ο(α
  έπΒοτάΟη «·λη«α(ως διά τι.ύί πομμα>νιο«α{.
  — Υπό «ε»» άσιικΜν 'ϋαγανώβιαιν %Λι
  ΆθηνΑν.
  —Υποθέτομεν βιι Βέν ιίτε αΐικαιολέ-
  γηιος:
  —Ή σαβιετική Ρωσσία είτε «ντέφάκτβ»
  ή Βατρίς των.
  —ΚιϊΙ ό τόχος «ής εύοπτίβαί μορ,νώΜ·
  ως ·ΐ£ τα ίβ«θ£ά Βογμυτε). ' ν
  —Όστι μ(α έ£ορΙα ένεϊ να ά«»Μ
  κατά —αλΰ ώφελιμος ·ιό «ή* σταΒιο·βο*
  μίαν «ών.
  —ΑΙ «βοαγαγαί τειν βιδασκάλων τείν
  κ«Β>φεβειειν μας
  £Ιζ
  μφί «βός τάς ληφθείσας τελεν-
  ταίας κιβ«βνητικας άποφάσεικ Μοί έκ* άτ,
  γαβφ τιύ ΔιΒαακαλΐΜθν κΐάθον.
  —Μέ «ήν χθεσινήν ΰφεσιν τοΰ »ο·
  τΑον άνέμον.
  —ΚοΙ την μισολοβσνσαν λιακάΒα.
  —ΟΙ ήλι·χαΒ·ίϊ «ατέλββον πάλιν *όβ βέ·
  οιις «ών «Ις «ά ύκα(θΗια κ·ν«βι>·
  — «Ουτέ π.ά οέν Ο' άγαπήοβ·».
  — ιΐΐ»· ή ΕαινΙα καΰ οά προβά>ΐ] αυτήν
  «ήν έβίαμαβα ιό θεατρον ϋοιιλακάΗη.
  ϋαεβλήθΐ) μολις εφεΗι,ς είς τώ ΟΦ|α
  ί «ών 'ΑΟηνων,ΗαΙ εΐνιιι ό^άοβοα *αλ
  λιστι.
  —Παίζονν ήΛΙλιαν Χάςββϋ, ό Άβμόν Μ«ί
  νάρ. ό ά£έ4αοτος Ζυ* τού «άν μέ βέλ«ί
  Ιλα ού» 6 Άντιέ Ροόν ηοι ή ΡΙνα Μ«βσιι.
  — Ή μουσι^ή ιης, «ού μονσονΒΥον Μί*
  σα Σχολιανσκϋ κολύ.φινα «μι τό τβαγον
  ββκι—μάρς: «Φινί λ' αμοΰο» εϋχαβιο«ο κα!
  Ακλοϊκεομενο.
  —ΙπνιπΜς πρόκιιται ε»β1 μιάί ταινίαι
  μεγίστης όξιΟί.
  —Ό «Απόλλων» θα κβοβάλυ «ό Ιρ,γο
  «8«α «αγκό για σένα» μέ (όν Βιλ*υ Φουθ».
  —Οΐΐωταγωνιαιήν τυν αΜή βαιά( γιαΐΐ».
  ^_____ ο Ρ*ηβρτ·ρ
  ΔΙΛΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  Γβωβγιάβΐις Θβμ
  ΙΗΜ
  ΔΗΜΡϋΥυΝΓΑ
  ΓΐΜοόκης Γ., θοβμά6 1 εβ,,γιαΒηί, θε· ■
  ΐό θ., Λογιά4ης Ιωαν.
  ΝΙΑ ΠΟΥΑΡΛ
  ΠΟΥ ΚΡΑΤΑ ΤΟΚΑΛβΝ
  Πώς μΛθρώ νά ώ
  Πούδρα ΕΤοκαλόν.
  ΑΒΕΔΙΣ
  ή
  καΐ β,Α ^'.'·<· ι.α·ο*,«αΕ. μβ1^°» *ί6, »· ·1ς τή» εΙ»Μ.ο "' ΪΙ- οποίας ό,Ηιν'ϊ1·*» β ΑΝΟΡΘΟΣΙΣ 13 βρα,,ί δ »υ)·παι««ώ. Γ. Βΐνΐρης ν πόλι ■μ.ν έννο.ϊτα» ,ήν ονο«μένιο{ )εο(·ς ΐρήξιως. νε εν κλοιιιμα(«ν. •ν άπβ ώαισμ<τΒ( ια «Α «αβθΓθιΙοοιιτ ■οολάβιΐσιν ΐού Ιιστα μ·9ικο1 ο«νΐ«β0,,0| ίν επιτύχουν θα «ΕακολοοΛεί να οημβι4,η ,βλισια μοΒφής βί | |ν κόλιν μας όσον μ, ,·. μ·ν ότι μΙ την «,«„,*, ηιοο«. θή ό όριθμός τέιν 'βος τος ίημοοϋυβείοβς α· Γβωκγιιιής 'ΕηιθεαοήΜ «ής ιι δέ 4 *αχ«««ο· ί&β«ο){ ιμένεεν φν«(ερ.1αν άνάοεν είς ΡοσαΙαν έξοαΐο ή &»1ι ιαΙε·ς δια ΐιύί πομμο·«ιοιε(, Ισιικεεν Όβγανώοεε)» ««, ιν β«ι Ιέν ιΐνι ί| Ρωσσία είτε «ντέ.φάκτ«ι τής ■νβκτέα,ος ι 5 έ{β ιιμας Ιιά νό Η αταειοΙ|ε· ον,αΐ τε»ν βιΐασκαλει* ■ς Ιίβδς «*β λικβθιΐοος τικάς αποφάσει Μοί Μ σηαλικον «ιΐώθοϊ. χθεσινήν υ»·οιν _*ο« η· ισολββοβσαν λιακάβο λ'?βλν ? βκαΙθΗ'θ πεντοα. (έν θ' αγα*ήο«ε». ,1α «αύ «ά ι·βοβ«>υ ■*«*·
  ,1α «αύ «ά ι·ββυ
  ι μθΜί *»■«.« είς ΐό Ο·»·
  ΧΥΝΔΡΟΜΑΙ ;.
  Έξωτβοιχοϋ Ιτπσία Δολλάοια 10.
  "Απασαι «Ι αποδείξει; συνδρβμβν χβΐ
  βημβσιιύαΐΜν φέρβνβι απαραιτήτως την
  υπογραφήν τού Δΐίοβοντοΰ καΐ Ιδιο
  κτΑτο» τής «'Ανβρβώο«Μί».
  Ηράκλειον 14 Φββοουαρίου 1932
  0ΣΤΕ ό κ. Νιμά>·ι·0 ώς μάς ά-
  —- νήγγειλεν ό έν Αθήναις άν
  «αποκρκής μας αφικνείται ·ίς Α¬
  θήνας την προσέχη Τρίτην. Ιιχιτ
  εύιυχώς ι) άφιξις «ού κ. Ν»μά·
  γι«β· Καί λίγομβψ εύιυχώς, διότι μέ
  την άφιξιν αυτού καί τόν αχειικό»
  έλεγχον των οίκονομικών μας, θά
  όιευκβινισθσύν τα πβάγματα. Καί
  θά παύσσυν αί «οΓ«οθεν> διασπβι-
  ρόμβναι φήμαι περί «ούτον 9 εκεί¬
  νον «ού αδύνατον ή «ού άπινκΐαί*
  όν. Ώζ σννέβη τελευταίως άνααΐο-
  ρικώς μέ «ό.,.άδύναιον «ού δανείον
  καί τής προκαταβσλής, καί ώς θά
  βνμββ ασφαλώς ,μέχρι τής ημέρας
  καθ* ήψ θά άνακοινωθώσι «ά ά
  κσιελέσαατα «ής «νπικής έξετάσεως
  «ού κ. Νιμάγιερ.
  ΓΡΙΜΔΖΕΙ καί ι) σκένις περί
  «« ταχείας ενεργείας «ών έκλο-
  γών. Υποθέτομεν ότι τούτο σχετί-
  ζεται μέ «ήν πληροφορίαν όιι ή
  ηβοοεχΰς οίκονομική διάσκΐνε θά
  βννέλθο ένιός τού 'Ιοννίον. Διότι
  ■ίς «*>ν διάσκεψιν «αύιην θά κα-
  θορισθώσι πιθανώιατα νέαι όλως
  οικονομικαί πσοιίαι, ώϊτε νά χρειά
  ζωνται «ύρείαι έξουσιοδοτήσβις «ών
  αντιπροσωπείαν «ών κοαιών. Συμ-
  πίπτει δ* όπως τα πεβισσότβρα
  ΕύρωηαΤΐΗά κβάιτ; παρουσιασθώσι
  μέ «άς έξονβισδστήσεις «αύτάς, δε-
  δαμένον διι έν «φ μΐταξύ θά έχουν
  διενεβγηθδ είς αύιά εκλογαί. 'ΥφΙ'
  «ταται λοιπόν ποσφανώς άνάγκη
  καί ανεξαρτήτως Γσως των σημεοι-
  νών έσωκοινσβονλευτικών «ής ποαγ-
  μάταιν, ή Ελλάς νά ακολουθήση
  ■ΐ)ν αυτήν οδόν.
  ΔΙΑ ΤΟ ζήτυμα «ού Ιλαίσν θά
  συνήρχετο προχθέί σνσκε·
  ψ·ί ί(·ις χαί ί ά τό διεκανόνιζεν δβΐ·
  0*ΐΜώ{· Έν χφ μεταξύ ή άναγγελλο*
  μένη ώς πιθανωτάιη, ανάθεσις τής
  έΕανα>νής >ί( μίαν έκ των μεγάλων
  Τβαηιζών, υποθέτομεν όιι είνε
  κατ' άρχ?)ν λίαν πλεονεκτική διά
  την όλην διβξανωνήν «βί άγοοάς
  •ού. Ιλαίον, ώστε νά δημιονρνήται
  βμισος ωφελεία είς τούς ένδιαφβ·
  οσμένους.
  Κ ΑΊ Α τό χθεσινόν μας «*;λ«-
  Υΰάφημα, Ικνκλσφόρησαν νέ
  αι φβμαι ότι κλσνίζεται τό δολλάβ'
  όν. Έξ ΆμερΐΝής ώς γνωστόν συνε-
  χίζεται ή άθρόα έξαγωνή χρυσού.
  Επιπροσθέτως ή απόφασις πεοί έι-
  δόσβως χαρτονομίσματσς είς ήν
  προήλθεν ή Κνβένησις «ών Ήνω
  μένων ΠσΑκειών αύξάνει «ι)ν Λσ.ά-
  θειαν τής νσμισματικής των βάσε*
  «ς. Έ<έ «ούτον φαψ%αζόμ€ϋα καί αί άνωΐέρω φήμαι, καί μάλιστα υ¬ πό προϋποθέσνις πιθανόιι;τος, με¬ γαλυτέρας των κυκλοφορησασών προηνοι/μένως. ΓΠΡΩΘΥΠ0ΫΤΓ0Σ τής ΒανΙ- >—' ναρίας είς μάτην έπαιτεϊ άνά
  «ό εξωτερικόν οικονομικήν ενίσχυ¬
  σιν τού Κράτους τσν. Έναντι «ών
  ώφεΐημάτω* «ού ταξειδιον «ού κ.
  Βενιζέλον, ώφελημάτων άτινα απο¬
  δεικνύοντα! Μλέον όχι πιθανά άλ-
  1ά πραγματικά, αί άπστνχίαι «ού
  Βούλγαρον πβωθνπσνρνσϋ είνε νο¬
  μίζομεν χαρακτηριστικαί. Ελπίζο¬
  μεν μάλιστα δπ μΐτά «ά πορίσμα·
  τα τής έξετάσεως «ού κ. Ν'μάγιερ,
  θά άπσδειχθβ ουσιαστικώτερον τί
  διεθνής προσωπικότης κύβο«ϊ
  6 μ. Βενιζέλος καί ηόσον Ιδίως 4
  σΐ)Η«ρινή χριΐσιμότης «ου διά «ήν
  Έλλάδα είνε πλέον 9 άναμφισβή
  «υιός.
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  ΕΜΜ». ΣΤΥΛ. ΜΑΤΖ4ΠΕΤ1ΧΗ
  (Πρύπν Χκριλάο» ΖτΒφανΙδη)
  Όδ*ί Μ«ρτύρ*»ν
  (Ινανΐι τοχκβΒομεΙοβ)
  Πλήβης καραχαιιθήκτ} χημι-
  χβν *α Φβρμακεϋίιΐιβν πρβϊίντβν
  χαί Σπισιαλιτέ.
  ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΧΜΟΥ
  Άνεζίνης χήο,ας ϊτνλιανον ΝΐΜολιΙάπη
  οΐχαδιοχοίνης παΐοΐκον Βορράν Πνα,για-
  τίσσης. Κατά
  Γ8αι)γ[ο« Ν. Περάκη τί«ς έμχόρο» χαί
  ηΐη α «■« εΐοικοδ έχαγγΐλματος ηατοίιιον
  Ηρακλείου.
  Δβνάμιι ΜαΙ κςό{ εκτέλεσιν «ής ύχ' βρι*.
  626 το« 1931 όαιοτική; χαί «ελβοι«(κο« ο-
  κοφάσβως τού ΕίαηνοΒικείο» ΉοαχΧεΙου
  νομίμως χεριββρΛηΜέντις «όν Ιχΐελεστήοιον
  τύπον ίκέτοΕα τόν καθ* ού τό καοόν ·ά
  τής ύ»ό ΐρονολογίαν 8 Αύγουστον 1931 άρ·
  χικής έπιχαγής μοπ καΐ λια «ής *»ό χρονο¬
  λογίαν 2 Σ«πχ·μββίοβ 1931 πα«ααΐι«ΐι<]ίο« τοιαύτη; ώ; δείκνιιται δια «ών ύπ' αριθ¬ μόν; 5035. 6254 «αί 6257 έκιΐοτηβίειν «οδ βικασΐικΐϊϋ κλη«ήβος «ής χβΒΐφερεία: «οά ΠοωτοβικείθΒ 'ΗοακλεΙοβ Γ·α>ρ. Μανανσά-
  κη νά μοί κληο,ώση ενιός «ής νομ'ιιον «οο-
  θβσμΐας διά κεφάλαιον τόκοος Μοί ίξοδα
  μέχοι «ής 2ας Σ«π«ΐμββ(0Β 1931 δραχμάς
  4.887.50 μετά «οί νομίαον τέκαν μίχρις έ-
  Εοφλήσκαις «άς 3.716.50 άπό «ής 8 Αύγού-
  σ«ο« 1931 χαί τας 353.50 4*ό της 2 Σεπιεμ-
  βοίαν 1931.
  ΈπειΒή καοήλθιν ό:Βρα<τος ή «αχθιϊσα πρός πληρωμήν νόμιμος κροθεσμία. Διά «αϋΐα Μέ «ήν επιφύλαξιν παντός Βιχαιάμα<ός μοΒ, ΚΒός εΙσποα£ιν «ής «κ 10α?μ·>ν 4.887,
  50 «ών «ομίμων χόκοον «ών 3.716,50 άπό
  «ής 8 Αύγουστον 1931 «αι «εϊν 353,30 άπό
  2 Σειιΐεμβοίαιι 1931 απακΐίσεώς μόν καί
  την σομβάντων καί συμβηααμένον έΕόΙω»
  έκθέτω είς δημόσιον αναγκαστικόν κλειαττ]-
  Οΐασμήν ιό έίόμενον άκίνητον κτήμα ήτοι
  είς θέσιν «ΆγΝθβανια» «ής κεριφεοιΐας «αν
  χορ'ον Μονής (ου Εί^ηνοΒΐΜΐΙαο χαί 'Υκο-
  Αηκοφολαχιίοη 'ΗΒακλείον (τέως Άγιον
  Μύρωνος, άγοόν έκτάβΒας λυα μσ«ΐουοία>ν
  ή «Βΐραγωνιχήν μ<«ρα>ν 1600 μέ 54 έλοιό-
  Βεν&οα Βΰο σοΝάς χσΐ διάφοοα αγοια 6ίν-
  βρα σννορεύον«ος κτήμαοι Χατ(ή Έμμαν.
  ΆίΐΛαβά, θβονύμφης Περάκη κοΐ δρθμαι.
  Ό κΙΐΒΐοΐηοιασαός «ού άνοτίτίω κ«ήμα·
  ιος Υ·*ήσβ<αι ενώπιον «όν συμβοΐοιογβά- φον Ήοαχλείον Μινελαον Γ. Πολιτιίχη ή «ούτον καλνομΐνον ενώπιον «όν νομΐμοο ούΐοϋ άταπληβωτοΰ κοΐ έν «ώ εν Έρα- κΚείω βηιιοσίφ γηαφίίφ τον κβιιιένφ «χΐ «τίς οίον Εϋγχνικυϋ «ήν 20η« Μαριίοο 1932 ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10—12 κ. μ. ί·θα Μοί δ «β «αλοννιαι οί βουλόμενοι νό χλειοΒοτήσααιν. Άομόδιος δικαοτικός >λς-
  τή3 ένεργηοάτη «ά νόμιμα, Βηιΐοσιβνθήΐω
  Βέ «6 κόρον Ιια «ή; έντανθα εκδιδομένης
  εφημερίδος «ΆνΟΒθωσις».
  Έν Ήβακλείω «ό 24 Ιανουάριον 1932
  Ό «ής ΑκιθΜνδούαης ποΐ βσραγγεΐιλού-
  οης κληρ,εςΌύσιος βιπηγόρος.
  Μιλτ. Ά. Τζ«ν»*ράκης
  ΘΕΑΤΡΟΝ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΟΜΙΛΩΝ
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
  β~————« ε~Β4»«Β1ϊΡ'Ύ ι1 Μι**Τ
  Σήμερον 4 καραστάσβις:
  1η άπογβυματινή 3.15 μ.μ.
  μέ «ήν γνωστήν ωραίαν
  ταινίαν:
  ΤΡΟΊΚΑ
  ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ Ι ΣΟΡΤΣ
  ΑΥΡΙΟΝ
  Ή γλυκεια όπερέττα
  παραγωγής ΟΥ^^Αί
  «ΟΤΕ ΠΕΙΑ
  Γαλλική δμιλοΰσα καί ά¬
  δουσα 100 ο)ο.
  Παίζουν ή Λίλιαν Χαρ
  βεϋ, ό Άνρ.Ροαν καί
  ό γνωστάς μας ΖΥΛ
  (Άρμαν Μπερνάρ)
  οί όποίοι ν αί εγγυώνται
  διά «ό μουσικόν αύτό ά-
  οιστούργημα.
  Μουσικτ): Μίσα Σπολιάν-
  σκυ. Σχηνοθβσία: 'Ανα-
  χόλ Λιτβαχ.___________
  Τό Θέατρον
  θερμαίνεται επαρκώς.
  Προσεχώς
  "ΚΡΗΤΙΚΗ ΤΕΧινΗ,,
  ΔΕΚΑΠΕΝΦΗΜΕΡΟ ΠΕΡΙΟΔ1ΚΟ
  ΤΕΧΝΗΧ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ5, ΜΕΛΕΤΗ2
  26· 'ϋραιελειον
  —Ή χορήγησις τοΰ συναλλάγμα·
  τος.
  'Εη&ιδη ώς ννοιβτόν ή Τραπέζα τή*
  Ελλάδος ρυθμίζβι τβ ζπτημα της παρο-
  χής μή ή ανναλλάγμντος ή ΝομαρχΙα
  Ήρακλβΐβυ ίχβυσα Οπ' όφιν σχετικήν
  διαταγήν τού Ύκβνργιίβιι τβν 'Ε{ητ<· ριχβν ίκοινοποίπσε πρός τβν Δήμον καί τάς χβινότητας ένκύχλιβν αύτη; διά τής οποίας ννιιρΐζει ©π πρό πάσης παραγγελίας εϊσ>γ*γης έκ τοθ έςΉτερι-
  κοΰ τδν τυχόν άνανΜαιβΰντιιν αόταΐς
  μηχανημάτ*>ν,εργ<χλείί>ν κ«1 διαφβρειν
  αλλειν υλικών δίον νά ζητβαι προηγου¬
  μένας την Ιγκρισιν τής έν λόγω Τρα¬
  πέζης «ρές αποφυγήν ενδεχόμενον χά-
  ΒυστιρήσΐΗν έκ τήί ηαραλεΐφικς αυτής.
  —Ή έγγραφή είς τούς έκλογικούς
  καταλόγους.
  Υπό τβθ υπουργείον τβν Έσοτιρι-
  χβν εκοινοποιήθη κρός τβύς ίπι τής χβ-
  ρηγηββεις τβν ίκλβγιχβν βιβλιαρίκν
  πρΜτβδίκας η χάτνθι έρμηνκντικη ίγ·
  χύκλιβς:
  «Κατά τβ αρθρον 117. παράγραβε-ς 4
  το& νόμου 3«24 τής 24 Ίανβυαρίβν 1929
  «περΐ εκλογάς βονλεντβν», έκλβγεΐς κα·
  τβικβθντες έν βη»ν η κβινβτητι άλλη
  εκείνον, οντινβς είναι δημόται δύναν¬
  ται νά έγγραφβθν είς τβν κατάλογον
  •χλονιχβν βΐβλιαρίνν. τοθ δήμον η τής
  κοινότητος έν ή χβτοιχοθν, επί μόνη
  τ ό δπλώοαι τβς ββνλιΐαινς αΰτβν είς
  τβν αρμόδιον διχαστιχβν νκάλληλβν,
  ότι εΊιιθυμοΰν νά μιτανβρβνν τα δημβ·
  τιχά αύτβν δικβιώματα είς τβν δήμον
  Π την χοινότητβι ταύτην.
  Ή Ιννβικ τής διατάίίκί ταύτης είνε
  ότι, πρός Ιγγραφην τβν Ικλβγέειν τού
  ΤΗν, δέν άπβιτεϊται προηγουμίνη έν-
  γράφη αίς τό δημβτβλβγιβν τβθ βΐχιΐ-
  βν δπμου η χβινότητβς καί ηρβσαγειγη
  σχετικόν ηιστβκβιητιχβθ, άλλ' άρχΐ< δήλωσις τής βουλπσεκς τβθ αΐτβθντες βτι έκιθυμεί νά μεταφέρη τα δημβτιχκ αότβθ βιχαιώματα είς τβν δήμον η την χοινβτητα ταύτην. Ύκβχρΐβδνται δμνς νά κρβαάγβυν τα λοιπά άποδεικτιχά τβθ διχαιώματβς αΰτ&ν Ινγραφα χαί δή κιστβηβιητιχβν ταύτότπτβί χαί κατβιχία$>.
  —Τό Γβωργικόν Ταμίϊον.
  Τάς ηρομεοηρβρινάς ώρας τής χθές έ-
  συνεχίοβη έν τω Νβμαρχια»» καταστή¬
  ματι π σννεδρΐασις τβν μκλβν τοθ Δι·
  βικητιχβθ Συμβουλιον τβθ ΓεΗργιχβυ
  Ταμείον ουζητητηβίντος τβθ πρςΰιτο-
  λβνισμβθ τού Ταμείον τβύτβν τής πρβ-
  σεχοϋί βΐχονομιχης χρησινς.
  —Ή θήρα καί ή καλλιέργβια.
  Ό άγροο όμβς ΦουρνΛς ΛασηΘΙβνβιά
  τπλ)τός τβυ πρός τίτν Γβνιχην Διβίχη-
  οιν άναφίρβι 4τι τα θηράματα 1{αχβ-
  λβνθβθν νά ίπΐφίρβυν σοβαράς χα·
  ταστροφ*ς είς την έν γίν«ι χαλλιέργει*
  αν. Κατόπιν τούτου παρακαλεΐ την Γε¬
  νικήν Διείχησιν νά παρατείνη την θα·
  ραν γανιχβς διά νά πρβληφθβθν σοβα¬
  ρώτεραι καταστροφαί ί.
  Δευτίρα ΤρΙΤΤι ΤίχΛθτη
  ΚλΤλ ΤΡΕΙΣ ΚΠΟΛΡΟΖΕΙΖ ΑΕνΚΟΤΕΡΛ 4ΟΝΤΙΛ
  τη κιτριπΐΣΜεηη δοπτιη
  ΕΜΗ ΟΡηΐΟΝ
  ΠΡΟΣΟΠΟΝ
  Τα μιχρόβια τοθ στόματος είναι ή
  αΐτία τοΰ χιχρίνου χρωματισμοϋ των
  οδόντων. ΟΙ έπιοτήμονες τότβ λέ·
  γονν ότι τα στόμα είναι βαχτηριώδες
  Άλλά υπό την ενέργειαν της οδόν-
  τοχρέμας Κολννός τα μιχοΰβια έξο-
  λοθρεύοντω χαΐ χά δοντια έπανα-
  χτοθν τό λαμπρόν λευκόν των χθώμα.
  Χρησιμοποιήσατε ίνα έχατροτόμε·
  ΐοον Κολυν6ς έηί ξηράς ψηχτοας
  πρωΐ χαί βρά&υ χαί θά παοατηοή-
  σητε. δτι τα δόντια σας τ>ά γίνουν
  χατά τρείς ά—χοώοτις λΕυχόιβρα.
  Λιά νά ?χ«τε λευχόιερα χαί ύγιέ-
  '&τερα δόντια, μεταχειρίζεσθί
  ΚΠΤΙΣΗΠΤΙΚΗΝ ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΗΝ
  ΚΌΛΥΝΟΣ
  ΙΙΗΡΚΗΧ
  ΜΟΡΙΣ ΦΛΡΛΤΖΗ, ενριπιιον 4·μηνκι
  ΤΕΟΡΑ'
  Ταχεΐαι χά Ι ηγγυημέναι επι-
  διβρΒώβιις παντός βΐδβνε ώρβλο-
  γίοιν.
  'Επιβτβρβώβιις χοβμηυάτνν,
  γραμμβφάνειν, γραφβμηχανβν
  χαΐ ίκισΐαμβνικβν έργαλεΐ»»*,
  ΤηιαΙ άσνναν6νι«οι.
  —Ή έξαγωγή τοθ ελαίου καί οί
  έλαιοπαραγωγοί.
  Ό έν Αθήναις (6ριαχ6μ«νος ύκβυρ*
  Υβς Γενικάς Διβικητίις Κρήτης χ. Ν.
  Άσκβύτσπς «ηέιτειλι χβέςηρβς τβύςχ.κ.
  Νβμάρχας τής νάαβ» τβ κάτνΒι τηλε-
  γράφπμβ:
  «Κατίι την γενομένην πρβχθές ονηα-
  ψιν τβν αρμοδίων οκβυρνβν άηεφβσΐ·
  βθη η άγορκ έχ Κρήτης »ηό τ6ς Άγρβ·
  τιχης Τρακιζης 1.800.000 βχάβΝν έλβιίβυ
  άντ! 14.50 δραχμήν χκτ' βχβν.
  Ύπβυργές Γενιχές Διοιχητίις
  Άσχβότσης».
  Τβ άνΗτίρΜ τηλεγράφημα τβθ χ. Γε-
  νιχβθ Διοιχατβθ έχβινοπβιΑΒη χβές
  πρός τάς Ύηβδιβιχΐίσιις χβΐ τβύς σταβ·
  μβυς ΧΜριλβχής τβθ Νβμβθ Τνα χατ>·
  στηοΗσι τβδτβ γνιιβτον είς τβΰς χοιτβΐ-
  χβυς τής κιρΐφΐριίας τνν.
  —Ή άτβλής βίσαγωγή κριθής.
  'Εκιιδη τβ χβρηγηβέν άτ·λβςηβοβν 200
  Τ6ννειν χριβπς «Ις τβν Νομόν μ«( βέν
  χρίνιται έκαρχές,β μ. Νβμάρχπς "Ηρετ-
  χλιίβυ (Ιηισττιλε χβές κρός τβν έν Α¬
  θήναις ■ύρισχβμινβν οκβυργβν Γενιχβν
  Διοικητήν Κρήτης τβ χάτειβι τηλεγρα-
  φήμαι:
  «Χβρηγηθέν άτιλ&ς «βαβν τονναιν 200
  κριθή; κρίνεται άνβπαρχές ηρβς ιτληριι-
  σιν ΟφΐσταμίνΜν άναγχβν Νβμβθ Ικι-
  δΐινϋθΐια&ν κατόπιν τΐλ«υτα(«ν οννι·
  χβν χακοχαιριΒν. Παραχαλββμιν χο-
  νηβς άτέλεια δια 300 «χομα τβν·
  νβυς
  Νομάρχης Λυδάκης».
  Κατόπιν τβθ τηλ«γρ«φόματος τβθ κ.
  Νομάρχου έλβίζβται ίτι β χ. Γ«νιχβ< Διοιχητης θα καταβάλη προσπαθείας δι* την χβρηγησιν τΛς άηαιτουμένηκ *■ τιλτίας ηρές ·1οαγ*«γήν τή« άνΝτίρ« «ναφβρομίνηί «βοότητβς χριθης κρββ κάλυψιν τβν άναγχβν τβθ Νβμβθ. —Ληστβία. ΚατηγγΑλθη είς τάς αρμοδίας 'Αρχά| Χανίιιν &τι 6 Τσίγχνς, προ Αμιρβν ε¬ κάλεσεν είς τι μερβς, πληοίβν τβθ έρ· γβατασίβν ΑΒΕΑ. τβν Άντ. Παπαδά¬ κην χουρία διά νά τβθ βμιλησο περί τινβς νποθ^σανς. Ό κληθείς ιιετέβη άνό- ποπτος είς τβ μέρος Ιχεϊνβ όπότε 6 Τβίγ κάς χχΐ βΐ έκεΐ χρυπτόμενβι Γ. Κου· ταάκης χα> Κεινστ. Παπβυτσιδάχης τβδ
  έκβτεθηβαν χ «Ι τβν ελήσηνβαν ά·αι·
  ρίσαντες άπβ βύτβν &»» χρηματα
  I-
  Φβρι. ΟΙ δράσται τής ληστείαι συνελή¬
  φθησαν.
  —ίΐβρί την πρόσκλησιν των κλη¬
  ρωτών 1932.
  'Εχ τού ΣίτρατβλβγικβΟ Γραφείον 'ίί·
  ραχλείβν μας απεστάλησαν τα χάτ*>θ|
  σνετιχά μέ την πρόβχλασιν χληρντβν
  1932.
  Καλβθνται είς τα» τά{εις τβθ ϊτρα-
  τβθ οί γεννηθέντες τβ 1911 Χαί Α κλά¬
  σις τ«ν Αένεται 1932 <»ιλάοις 1931 βέν ΰηάρχει) ·ΐτι Ιγγεγραμμένοι, ·ΐτι μη εΐε τα μπτρώα αρρλνοεν τβγ Νβμβν Η¬ ρακλείου, Λασηθίου χαί λβικβν καλόν μενειν ιηριφερηβν. "Επΐσης καλβθνται βΐ εί άνββολής Αν Α άναβολή ίλη{·ν η λήγει μεχρι τής 22«ς Μάρτιον έ.ί. Καί οί χληρΝτοΐ χαί βΐ έ{ άναβολής όφ»1- λοναιν νά καρονσιασθβσιν άπβ 20—22 Ναρτίβν Ι. ϊ. βΙ^δέ μή| καρβνσιαβθησβ- μκν«ι τιμειροθνται μέ πρόσθετον υπη¬ ρεσίαν 3 μηνβν καί &νκ αναλόγως τής βραβότητβς. Όνβμαστικβνς πίναχΜβ τβν κληρωτβν άηβστέλλιι κατ' αύτάς είς τους Δάμβυς καί Κβινότητας πρός δημοσίευσιν τβ £τρατβλβγι»βν Γρα¬ φείον. 'Αιταλλ«ναί: 'Απαλλάασονται τής θη· τεΐβς καΐ ήδη βέν χαλβθνται ζνά πρβ- σέλθτασιν οί πρβστάται οΐχογενειβν χαί κβλντέχνιιν εάν νηββάλνσιν χά βικαιο- λονητιχά τκν είς το Στρατβλογιχβν ΓραφεΤβν άηβ σημερβν μέχρι »τής 22«ς Μαρτίβν έ. Ι' 'Επίσης 'βί κβλιτβγραφι- θέντις βέν καλβθνται, άλλά άναβάλλε- ται Α πρόσκλησις τον ώς καί τβν άνίί- "Ανββολαι: ΟΙ δικαιούμενοι άναβο· λί|ς νβιτηταί, σπουδααται ώς χ·1 μα- θητβΐ λαμβάνβνσι τβιαύτην, δέον ί· μεις νά υποβάλωσιν τα σχιτιχά δικαιβ- λβγητιχά εγκαίρως είς το £τρατολβγι- χβν Γρβφειβν. Δΐόρβωοις Αλικιβν: 'Εχονσι διχαίνμα διβρβώοΐιας πλικίας 6»β τβδ Διαρχ. Στρατβλ. £υμβονλίβν τβθ Στρατβλογι- χβθ Γραφείον, <Ί κρόσφννες βΙ γεννη θ*ντ«ς τ* 1911 εκς ΐβ 1918 ύπββάλλβν τε{ τα Οχετικά δικαιβλβγητιχα. Δικαΐβλβγητικά: Τίνα διχαιολογατιχά άπαιτοϋνται δι* εκάστην περΙπτεΜΐν δέ- αν νά λάβνσιν κληροφορίας |χ τοθ Στρατολογικοθ Γραφείον. ΟΙ γιννηθέντει τό 1912 ανΑκονσιν είς την κλήσιν 1933 καί καλοθνται τβ έηό- μινον Ιτβς. , —Τα πρακτικά γβωργικά σχολβία. Ύπβ τβθ υπουργείου τής Γ·Ηργία| κατηρτίσθη διάταγμα διά τβθ βηβίοβ σννιστβνται είς διαφόρους περιφερείας γΐΝργιχά οχβλεΐ» άποκληθέντα Κνρια· χά, είς τα βπ«ΐα θά βιβάσχοβν βί είς τάς ώς &νε> περιβχάς δινρισμένβι
  διδάσΜαλβι, έχοντες ειδικήν γε-
  ωργικήν μορφειβιν. ΒΙ$ τα σχβλεΐα
  αύτά θά δύνανται νά φοιτοθν βί γεειρ·
  γβί Λ όπβΐβι χ*1 θά άχβνβυν κρακτικο)
  γεειργικά μαθήματα.
  Είς την νήβόν μας Ιδρύβνται τβιαθτ«
  Κνριβχά ΓΐΗργιχά σχολιΐκ είς Κολνμ-
  πάρι Χανίων, Καλύβια Γόρτυνβς, Κα·
  μινάχια Μιραμβελλβυ. Πκλαιβν Μιτά-
  τβνϊητείας, £ηβλι Ρεθύμνης, Καλα.
  μίτσι ϊφακίιιν, Ζηίνα Χαν(Ην, Βενερά-
  τ·ν'Ηρακλ«Ιβν καΐ Έιτισχβπήν Ρε·ν·
  1 ΧΑ
  Α
  ■»■—■! .■■"**- "■„■■,"■ ......■■—-—■—Ι.. .—. - Ι.!- Ι
  II.
  Ι—Ι Ι Ι .........-,■■■■ . , , , ,, . —,,. —Ι ■ Ι ■———————————_ --------------------
  ΕΙΔΗΣΕΙΣ -ΤΗΛ/ΦΗΜΑΤΑ
  ΙΔΡΥΣΙΣ ΟΡΓΛΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΝ
  Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΚΡΙΘΗ (ΚΑΝΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΗΣ
  Τό Γραφείον Τύπον διά τηλβ-
  γοαφή ιατό; τού πρός τάς Γενικοίς
  Διοικήσβις χαί Ναμαρχίας ανακοι¬
  νοί τα κάτωθι:
  Την παρελθούσαν Παρασκευήν
  συνεκροτήθη υπό την προβδρίαν
  τοΰ Πρωθυπουργόν χ. Βενιζέλου
  σύσκβψις, καΐά την οποίαν μβτά
  την γενομένην σχετικήν επί μακρφ
  συζήτησιν χαί την ανταλλαγήν
  γνωμών, απεφασίσθη ή σύστασις
  βίδικοΰ Όργανισμοϋ είς τόν όποί
  όν ©ά αυμμβιάσχουν αί Τράπεζαι
  Έθνική Άγροτική χαί Ελλάδος
  πρός εκμετάλλευσιν των παραγω-
  γικών έργων.
  Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΠΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
  ΚΑΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΛΑΒΑΛ
  Τα έκ Παρισίων τηλεγραφηματα
  άναφερουν δτι ό Γαλλικός ποοΰ·
  πολογισμός συνεζητήθη ποοχθές
  βίς την τβλβυταίαν συνεδβία-
  σιν τής Γαλλικής Βουλή;. Τα
  αΰΐα τηλεγραφήματα βεβαιούν δτι
  ό Γαλλικής πρεϋκολογισμόα πα-
  οουσιάζη έλλειμμα τό ότοϊον ύ-
  περβαίνβι τα 1700 έκατομμύρια
  γαλλικά φράγκα.
  Οί σοσιαλισταί ριζοσπάσται υ¬
  πέβαλον επανειλημμένας προτά-
  σβις οίκονομικώ* αέτρωνπί οποίαι
  απερρίφθη σαν. "Η5η ή Β ^.υλή ε¬
  ξέφρασε την εμπιστοσύνην της
  πρός την Κυβέρνησιν Λαβάλ.
  ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ
  ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΓΙΟΓΚ
  Κατά τα έκ τοΰ εξωτερικόν τη-
  γίφή απεφασίσθη ό;ισι-
  κδς, έπβλθούσης μβτά μακράς συ-
  νβννοήσβις σχβτιχής συμφωνίας
  μβταξύ των Κυβερνήσβων Άγνλί
  άς καί Γαλλίας, δπως ή διάσκεψις
  τώ ν έπανορθώσβων συνέλθη τί ν
  ποοσεχή μτίνα Ιούνιον είς τίιν
  Λωζίννην. Έπίση* απεφασίσθη δ
  πως μέχρι τής χοονολογίας ταύτης
  παοαμβ(ντ) άπρόσβλητον τό σχέ¬
  διον Γιώγκ.
  ΑΠΕΦ'ΣΙΣΘΗ Η
  ΧΑΡΤΟΝΟΜ ΣΜΑΤΟΣ
  ΕΚΔΟΣΙΣ
  ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
  Τα έκ τοΰ έξωτεοικοϋ τηλβ-
  γραφήματα άναφβ'ρουν δ-ι ό κ.
  Χοϋββρ μβτά την γενομένην ού
  σκέψιν των Άμερικανών Τραπε
  ζιτώ» χαί των Άρχηγών των κομ¬
  μάτων, απεφάσισαν δπως οί έκ5ο-
  τιχαί Τράπεζαι τής 'Αμεριχής έ<- δώσουν χαρτονόμισμα 2,500 έκα τομμυρίων διά την άναζωογό *νη σιν των εργασιών των δεδο- μένου δτι σήμεραν τό δολλάοιον δεικνύει άστάθειαν ϋποτιμηθέν ποοχθές έναντι τοΰ Γαλλικον φράγκου. ΤΑ ΚΙΝΕΖΟΊΆπθΝΙΚΑ Σημεριναί πληροφορίαι βεβαι- ο€ν δή Ίαπωνικά άβροπλάνα έβ· οιψαν προχθέί βόμβας κατά τής διβθνοΰς ζώνης τή; Σαγγάης κα· ταστρε'ψαντα δύο έογοστάσια Κα τα τα αύτά τηλεγραφήιιατα ύ- πάρχουν φόβοι νέων γεγυνόΐων. Ή Κ£·α εζήτησε την έκτακτον σύγ«λησιν συνβ>βύσβως τής Κοι-
  νωνίας των Έϊνών διά την διευ¬
  θέτησιν των Σινοΐαπωνιχών δια¬
  φόρων καί την παύσιν των έχθρο-
  πραξιών.
  ΤΟ ΑΤΤΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
  ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
  Τηλβγραφηματα έκ τοΰ έξωτε
  ριχοδ άναφέρορν δτι ώς 06·
  βαιοΰται, ή γενομένη έρβυνα βίς
  την Σοφίαν επί των δημοσία)ν οί-
  κονομιχών τή; Βουλγαρίας, υπό
  των επί τούτω μβταβάντων έκεΐ
  μβλών τή; Δημοσιονομιχής Επι
  τροπής φαίνεται καταλήγουσα βίς
  την διαπίστωσιν δ τι ή Βουλγαρία
  δύναται νά πληρώση τα χρέη
  της.
  ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ο Ν. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
  Ό ιτντιπρόβδρος τής Κυβερνή¬
  σεως κ αί Ύπουργός των εξω¬
  τερικών κ. Μιχαλακόπουλος α¬
  ναχωρεί σήμβρον Κυοιαχήν με¬
  ταβαίνων είς Γβνβύην, Ινα πά
  ραστά εί; την συνβδοιάζουσαν
  έκβΐ διάσκεψιν τοΰ άφοπλισμοΰ.
  ΑΙ ΔΙΑΔΟΣΕΙΣ
  ΠΕΡΙ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟ2
  Κατόπιν των διαδοθβισών σχβ.
  τικών άνακριββιών διαψβύδβται ή
  ύπαρξις έλλβίμματσς επί των προΰ
  πολογισμών τοΰ Κράτους μέχρι τοδ
  έτους 1926
  ΟΙΣΒΑΙΓΙΣΜΙΙ ΤΗΣ Λ& Ι ΚΗΣ ΜΙΙΖΒ
  Τά κραγματοποιηθέντα ν.|οδϊ| νή
  Λαΐκτ); Το ΐηέζης κατά την Β' έξαμη»ί
  αν τοΰ 1931 άνέοχονται είς δοαχ. 44
  550.838. Έν των κβοδών τούΊαιν, μβ
  τα «ήν άφαίοβσιν των έξόδτπν χαί λοι
  πάν β^ών, άκέμβιναν χαθαοά πο6ς
  διανομήν δο. 14 340.137, τα δ «οί ι δι
  ετέθησαν ώ; έξη,: Δι1 άηοοβέσΐις δο·
  4 2/7 000, δια «οο0λΑ|Ηΐς 4 600.000
  Ναΐ διά μέοιομα 8α. 5 463.698 95.
  Ου ιω χαί μβιά τας γενομένας ποοβλέ
  ψβις χαί άιτοσβέσβις τό ιιίμΐσμα ωρίσθη
  «ό Ι3ιον μέ «ό της ποώτης έ;αμ»]νίας.
  "Αξιον ίδιαιιέοας μνιίας (Ινε δ«ι τόσον
  8« ιοΰ δυμοσιευθέντος Ισολογισμόν, δ
  σον καί Ικ τη; ΰϋθβληθϋίσηζ καταστά-
  οιοσς ιΐ; τή» Τοάικζαν της Έ'λάδος
  χατά <ό» «ΐαοελθόντα Σβϋΐέμβοιον, προ κύΊιιβι διι ή Λαΐκή Τοάηβζι δκτοιβ εί χι μβταιρέψο τάς ΐΐ; λίοας Αγγλίας ά «αιιήΌεις «ής εί: ύ,ιέ; νόμισμα. ΤΟ Β0ΗΘ11ΜΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ Κατά παραχωρηθείαχς ημίν πληρκφι- ρίας ή οιινιΐρίαοις τοθ Δΐοικητι-ο] 2μ ΚλΙ τβθ ένταθθχ ηαραρτήμ^τος το9 μ θ,ιματιβν, χατά την ίπ-^οκ θα ελάμβανε» άπίφχβις περί β τώ» *ποατ«λτ)σομενιον ε!, το μ 200 000 δριχμώ^ Ανεβλήθη δι* την έ^ ΜΕΤΑΒΑΙΝΕΙ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΟΝ ΔΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜ4 ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ η θιιρα ΐοι ηηηι Διά 8'χϊαγί); ττ]ς Γινική; Διοινήαε «ς Κρήτης κοινοποιηθιΐαης χθέ, ι ι; την Νομαρχίαν ιπιτρίπιται το κυνή/ιον των υδροβινν η»η·αιν εΖς τον κάμπον Ήρα- χλεί)ΐι μίχρι τέλοιις τΐθ μηνός Φιδρουα ρΕου. ΟΙ ΒΕΒΛΑΜΜΕΝΟΙ ΟΙΝΟΙ Τό υπουργείον «Αν Οίκονομικδν ίγ.ώ¬ ρισε είς την Γενικήν Διοίχηΐΐν 8» οΕ χίΐοχοι ίΐχον βιβλαμμιναν δύνανται νά άκαοιάςοσιν τούτους ϊι' άμδΐίκβν χα¬ ρή ικόιη;ος άνβτίροις τβν 200 χιλιο- ΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ Παρά τοθ Λ μεναρχεΕου άνακοΐνοθται είς τού. Ι*5ιαφιροιιΐνοιις 8 ι την 25 τρέχοντος ιιη^ος Φιβροιιαρίου ίκΐργιί- ται έν ώ Η^ταιοτΐμ^τι αότοθ μΐιοϊοαία διά την Ιπ.δίίϊΓΐν «αί άτΐ'.δβϊυιν τβν πλοηγβν επί τ»ν πλ'.ίΜν χ»1 την ηρυ- Κατόπιν τοδ έν δ'λτ) οτήλη δή μοσιβυομένου τηλβνραφήματος τού έν Αθήναις βΰρισκομέ«ου Γβνι κου Διοιχητοΰ Κρήτης, κατά τό οποίον θά αναλάβη ή 'Αγοοτινή Τραπέζα την εξαγωγήν έκ τής Νή σου τοΰ ποσοΰ των 1 800 000 ό «ά¬ δων ελαίου, οί έλαιέμποροι τής πό λεως μας βίς τούς όποίους κατβκυ ρώθη ή έξαγωγή ελαίου συμφώ νως ποος τό Νομοθετικόν Διάταγ¬ μα περί ποοσΐασίας τής έλαιοπα- ραγωγής, συνήλθον χθές καί απε¬ φάσισαν δπως μβταβά εί; Αθήνας έπιτροπή ή όποία παρουσιοζιμένη αρμοδίως θά ενεργήση τά οεΌντα Ινα έπιτευχθίϊ ή διά των έμπόαων έξαγωγή ή νά άφεθη ελευθέρα ή έμπ^οία τοΰ ελαίου. Ή έπιτροπή άποτβλβσθεΐσα έκ των έμπόρων κ- κ. Άντ "Ανεμο¬ γιάννη, Κ. Αλεπουδέλη χαί Εύαγ. Χάλαοη θά άναχωρήσα σήμερον μβταβαίνουσα βίς Άοή·ας. Ή έ πιτοοπή έλπίζει διι Οά επιτύχη τοΰ σκοπου της καθότι έν έναν¬ τι α περιπτώσει οί έμποροι θά ύ- ποστοϋν σοβαράς ζημίας. Σημειω¬ τέον διι πλεΐστοι έκ τούτων έ χουσιν ήδη αναλάβη ύποχοεώοβις είς τάς άγοοάς τού έ:ωτβοικοΰ είς τάς όποί ις ώ; έχουν χαθήκον,πρέ- πβι νά φανοϋν συνβπβΐς Κατά τάς παρασχβθβίσας ημίν πλη?οφοοίας τό ανωτέρω τηλβγρά- φημα τοΰ ύπονργοθ Γενιχοΰ Διοι- χητοδ ένέβαλβν βίς ανησυχίαν τούς έλαιβμπόρους, λόγφ βέ τού¬ των απεφασίσθη καί ή μετάβασις βίς Αθήνας τής έπιτροπής. Ο ΠΙΘΑΝΟΖ ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ Τό ΆβτιροοχοπεΙον Άθί]ν»ν διά τη λιγριχφ^μϊτός τού πρός τά Λμι.βρχιΐϊ καί τά Γιιοργιχά Έπιμιληιήμΐ γνωρΐζει 8ΐι πιθανός καιρβε σήμερον Κυριακήν φΐρΐται είς την θ;άχην, Μαχιΐον'αν χαί τάς παρά την Μικράν Άσί«ν Νήαους λίαν νιφελώΐης ή νεφοσκιηής μετά 6?ο- γθν χαί χιίνην Ιδ'α '?ς τά βρ>ινά, είς
  την λοιτφ Έλλάδα ίαΐατος. θιρμΐ-
  κρασία ολίγον άνντέρα τί); χθισινγ); άνά
  τά βαρεία καί ανατολικά τής χώ?ας καί
  πΐρίπου ώς χθές άνά τά λοιπά διαμιρΕ-
  οματα &<§μοι ιί; τό βόρειον ΑΖγαΙον βί ριιαι Ι«ς άνατολιχοΐ είς τόό<ιον Αί- γβίίν, Κρητικόν κιΙ ΊΪνιον ·>6ιιι ώ;
  άνατολΐΝοϊ άοθινεΐς $) μίτρΐϋΐ %α κ «τί
  περιοχάς χαί ΒολιΕμμαια ίοχυρβί.
  Ο η. ΑΣΚΟΥΤΣΗΣ
  Ό Γβνιχός Διοικητής Κρήτης κ*
  Άσκούτσης επεσκέφθη προχθές
  βίς τόν «Εύανγελισμόν» τόν υ¬
  πουργόν των Οίχονομιχών χ. Μα¬
  ρήν χαί συνειργάσθη μετ" ούτον
  επί διαφόρων ζητηματων τή| νή
  1Ι0ΡΙΙΜ8Ι ΔΗΜ9ΑΙΔΑΙΚΙΑ1Ν
  Άν>κοΐνο0ται 8τι δ πά τοΟ δττουρνε.ι"ςι»
  ττ)ς Παιδείας ίνεκρΐθτ) πία*ωσ(ί, δτως
  σον·
  ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧεΐΑ ΥΠΝΟΥ
  Προχθές Γ) ύηό τοϋ σχβτικοΰ Νόμου
  βλέπομεν·] Ιηιιοοπή εκοιελθοΰαα ιήν
  πόλιν προέβη ΐΐ; ιον ΐΛΐθϊώοι,σιν τά)»
  ΕενοδοχεΙβν
  Ι-ίχΡ' ^ί προσεχοας ί??ομί5ος πληί».
  θο5ν 25 θέΐεις διίαιχαλιχαΐ, ίιοριζομί-
  ν«ν Ιι»ρίθμ»ν δημοίιδίσκάλων. Κατά
  «άς πληροφορίας μα;, ηροαιταινά «λη
  ραθοθν διά τβν ν {«ν διδασκαλίαν Μενά
  τιβν μο/οι»ξί(ον οχολιίαν.
  ΤΟ ΠΑΝΑΝΑΠΗΡΙΚΟΝ
  ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΘΑ ΓΙΝΗ
  Οληροφ ύμιθα δίΐ άσχιτας Ί άιιο·
  οτολί}ς τβν κρός τούς αναπήρους Βυη.
  βημίτβν, θά γίνη τό Σ,ν.δριον τβν β-
  ναπήρων ΉρακλιΐΌυ—Δ»3ηθίου την
  ίριοθεΐσαν ημέραν χαΐ ώραν (21 Τρ{-
  χοντο. ήμίβαν Κκριαχήν κ*ί ώ;αν 11
  π·μ.) ιί. ιό ΓρΐφίΤον κΟ ίμβνύμου
  Συλλόγο» αναηήρβΛ
  Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΙΣ ΚΛΠ ΝΟΥ
  Κατά τά συγχεντραΐθέντα στοιχιΐα δ«4
  τ»)< ά μοδίας δτηρεαίας τοθ δηοϋργιίο^ *ν Οίχ3νομικβν χατά τον παρελθίνΐ* Ιινϊυάρΐον ή **τανάλ<οατς «0 χ«κνοθ άνίίλβεν είς 315 χιλιάδας χιλιογραμι»,,' Ιναντι τβν 378 χιλιάδων Τ0ο Ίχνοιιβ ρΐου 1931. Έη ΐ«); μ,ώοι,οί Χο6<ης έκέρχεται ή μιί»σ:ς τοθ φίρ,υ χβΧο,νΒ. λιοσεος τοθ χαχνοθ κ*τά 20 Ικοιτοααΰ- ρΐα ηιρΐκβυ. ΓΓ ι Η ΧΟΕΣΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΧΑΤΑΣΤΑΣΕΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΞΑΓΟΓΙΙ ΣΥΝΙλλΙΓΜΑΤΟ! ΑΘΜΝΛΙ 13 Φεβρουαρί ου (τού άνταποκριτού μας).— Σήμερον συνήλθε 'Υιιθυργκή σύ^κεψις ήτις καί εξήτασε την όλην κατάστασιν. Κατ' αυτήν εμελετήθη ή έπιβολή νέων πε· ριορισμών είς την εξαγωγήν τού αυναλλάγματος. Έπίβης απεφασίσθη ή υπο- χρεωτιχή χρήσις τού αταφιδο· ψώμου καί ή άκρεωφαγία τρείς φοράς καθ* εκάστην έδδΌμάβα. ΑΙ ΛΗΦΘΕΙΣΑΙΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΖΡΗΜ1 ΕΟΙΣΠΕΥΣΕΟ! ΤΟΝ ΟΟΥΛΕΥΤΙΙΟΝ ΕΚΑϋΓΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 13 Φεβρουαρί- θυ (τού άνταποχριτοΰ μας).—· Κατα την σημερινήν σύσκεψιν άνεκινήθη καί τό ζήτημα τής έπιαπεύσεως των 6ουλ«υπ*ών έκλογών, απεφασίσθη δέ όπως έν περιπτώσει έπιαιεεύαεως συγ- χρονισθώαι αί βουλευτικαί μέ τάς γερουαιαστικάς εκλογάς, άναβαλλομένων έν τω μεταξύ των γερουσιαστικών. ΑΠΕΦ1ΣΙΣΟΙΙ 1 ΕΙΑΓΟΓΙ ΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΑΤΙΚβ! ΑΘΗΝΑΙ 13 Φεβρουαρί ου(τού άνταποκριτοΰ μας).— Κατά τ τι ν χθεσινήν ειδικήν σύσκεψιν δια τό ζήτημα τοθ ε¬ λαίου* απεφασίσθη ή έξαγωγή τούτου διά τής Άγροτικής Τραπέζης. Σ. Σ. Κατωτέρα» καραέθιομβν καί τό ποδς *ον κ. Νομάργην άηησιαλέν σχιτικόν τηλπγοάφημα τού 'Υχοναγείου Γβα>ργ(α(.
  ΑΒ0ΠΧ0Ϊ1Α Α030ΕΙΡΑ
  ΛΗ1ΤΑΚΤΟΥ Σ.ΜΑΙΟΦ
  ----------— 13 Φεβρουαρί
  ου (τού άνταποκριτοΰ μας).—
  Σήμερον συνελήφθη ό άπότα·
  κτος οημαιοφόρος τού ^αυτι·
  κου Λαγουδάκης καθ' η*ν στιγ-
  μ·ήν διεπραγματεύετο την πώ¬
  λησιν (μπΐατευτικού βιβλίον
  τού Ναυτι*οΰ.
  Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΛΙΡΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 3 Φεβρουαρί-
  θυ (τού άνταποκριτοΰ μας).—
  Ή Αγγλικη λίρα ετιμάτο
  σήμερον φράγκα 87.43.
  1ΙΙΙ1Ι ΙΊΜΟΟΡΛΣΙΟΝ
  ΕΞΑΓΟΓΗϊ ΤΟΥ ΕΑΑΙΟΤ
  Ό κ. Ι τί αί) Γ<«Όγ[(χζ δπουργάς α¬ πέστειλε* *ργά την <ό*Ίΐ«ΐ*)ζ χ(<έ , «ρος τβ« χ. Ν.μίρχην ΉρακΧϊ'ει», οχΐϊΐχβ; II χήν >η ι·)ποαη'·»« χ υ ελαίου, 4 χί·
  * Κ ϊ ' ϋ «13 ο. 8 μ
  το% * "η ι · ι' « «Α,ί ·. ί^ι
  *& - Ι Τ « ι < /, -<>ί! ι ί,ν ΐ
  έ '·'<>> Ι > δ ·* *ΐΐ .(("ι χϊΙ
  οθ ·> μ ί ίΐ»ϋΓΛ (Οί 1 » -τ Μ- 5*β;
  Ί
  γ,^ ε,λ ι,-ι' Ι,α ν
  μό
  ρ
  χθ(ν»οιν
  ριφιρΐίας
  Τ
  νΐι^'ΐς δ υθιίιαν ιι
  π-^βήτκ ιαρείαν άν»·
  έλ^ϋΐυραγιογοβς πι