99161

Αριθμός τεύχους

3091

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

16/2/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΙΗ.ΣΥΛ
  "ΐιωιιιιιιι
  ΙκΙ 13
  .αγμβε,τος.
  απεφασίσθη
  χρήσις τοΰ
  ή άκρεωφαγία
  εκάστην
  3
  οαποκριτοΰ __
  σημερινήν σΰβκεψΜ
  καί τό ζήτημα ^^.
  >ς των βουλευτ(«ών
  ί.πεφα.σίαθη δέ όπως
  σει έπισιεεύσεως 0ιγ·
  ι αί βουλευτικαί μ.1
  ιαιαοτιχάς εκλογάς,
  .ένων έν τώ
  ιΐαστικών.
  ΙΣ8Η 1
  III
  ί ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡϋΤΙΙΙ'
  ΑΙ 13 ΦεβροοιρΙ
  αποχριτοΰ μ*ς)·-
  ι χθεσινήν είδικ^
  ιά τό ζήτημα τοί ι-
  ιφασίσθη ή έξαγωγή
  >* της Άγροτ.χήί
  ιιέρα
  **)ρα·θ»μεν κοΙ «6
  λέ στ·τι«&»
  ί
  οβ
  Ι1ΥΣΛ ΑΒΙΠΕΙΡΑ
  1 ΙΒΜ&Ι Ο Φ ΒΡΟΤ
  % Ι 13 Φεβρο»Ρ
  νταποκριτοθ !**?)·""
  συνελήφθη ό 4«0*<*' ιοφόρος τού **»«' >δ*κης καθ» *> β«Υ-
  αγματεύετο την ··>'
  «ιστ.υτικονΐ 6^λίο«
  «ού.
  /ΙΗ ΤΉΣ ΛΙΡΑΣ
  1 ΙΙΜΟΗΡΑίΙΙ*
  Π ΤΗ Ε»»"1
  6» ««ί
  ">* '"'
  .'1Ι«-
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΤΡΙΤΗ
  16
  ΦΕΒ)ΡΙΟΥ
  ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΎΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
  ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 18
  ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΛΝΑΡΕΑΖ5 Ν. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 19<β ΕΤΟΙ 17ον.- ΑΡΙΘ- ΦΥΛΛΟΥ 3.091 ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥ ]Γό Πολιτικόν Γραφείον μάς ό»έ· οτειλε την κάτωθι εγκύκλιον «ών Γβ- αιργικαΐν Συνεταιρισμόν Καΐβΐιίνης ή» «αί ΒημαθΜύοιιιν ώς οκόχιμαν ■ατ' όρ,χλν καΙ διά τόν άγο,οτικον κόσμον τή: Κρήτης.Ι Συμφέρον όλων «ών άνθρωπον πσύ συναλλάσσονται «έ τάς Τρα- πέζας είναι νά φροντίζουν νά δια- ιηρούν πάντοιε την πίστιν των, διά ιι χωοίς αυτήν καί δ πλέον άνε- ξάοΐητος οίκονσμικώς άνθοωκος, ουδέποτε είνε δυνατόν νά προοδεύ¬ ση Πολύ περισσότερον δέν βίναι δυνατόν νά προοδεύση δ ρεωργός, οίαν δέν φρσντίζει νά φαίνιται συ- νεπτ)« είς τας ύπσχοεώοτεις πού έ- χιι, διότι ή ευτυχία τού έξαβ«α<αι ώς επί τό πλκΐσιον άπό δυνάμεις ανωτέρας τής θελήσεως τού, άπό αύιήν «ήν φύσιν, έπειδή δέ, ό'χι απανίως ή φύσις φαίνεΐαι δυσαβ νής πρός τόν νβωονόν, ποέπει αύ «ός νά φροντίζη δι αν «ώ παρου- σιάζωνται χοόνια όηωσδι,πσιε βύ- «υχισμένα νά έκπληβώνο όλας «άς ύ/τοχρεώσεις ποΰ έχει καί πρό παντός ό,τι όφείλει είς «ήν Τράνι- ζαν, διά νά ήμποο0 είς ημέρας δυ¬ στυχίας νά άπευθύνεται ελευθέρα ποός αυτήν, ζητών ενίσχυσιν οικο¬ νομικήν, άλλά καί ή Τραπέζα θά είναι «ότε ιίς θέσιν νά «όν ένισχύ' ορ καλλίτερα. Κα«αλαβαίνε«ε βεβαία όλαι σαί, ότι δέν αάς λένομεν ποάνμαια πού ύποτίθεται δι· θά σνμβούν άλλά ποάγμαια πού μβς συμβαίνουν σή¬ μερον καί άφοϋ επάθαμε μιά φο- ρά, δέν είναι φρόνιμον νά {ανα· πόθωμεν «ά ίδια. Ό γβωργός «ής Επαρχίας μας, κέοασε καί ημέρας όπωσΟήπο«« εύ - «νχεϊς δ»αν «ά προΐ'όντα «ου έπω· λούντο είς καλάς «ιμάς, δλίγοι κα· ■ώϋθωσαν νά Ιχουψ άποταμιεύσβις διά δυσιυχείς ημέραι;, χωρίς βε¬ βαία νά θέλωμεν νά εξετάσωμεν «ήν αιτίαν καί έω« αι,μερα, Οσ«ερα άπό «ρία χρόνια θεσμηνίας καί ά- φορίας καί μέ «ήν πτώσιν «ών «ι· μών «ών γβωργικών πρσϊόντων άλ¬ λά καίμέ «ήν άζητησίαν «ών, >ν-
  ρέθη, δ νεωρνικός ηΐηΰυομός «άς
  μέ πολλά χρέη είς «άς Τραπέζας,
  "Λνοοτικήν καί Εθνικήν καί όπερ
  καί «ό χειροτέραν, έχ«ι «ήν άπαί
  «ηβιν νά «Αν δανείζπ διαρκώς ή Α.
  Τ. Ε. προβάλλων πάντστε «ήν δι·
  καιολογίαν *0ς πείνης. Είναι βέβαι ■
  όν καί ννωστόν, ό,τι ένας άριθμός
  οίκσγενειών είς κάθι χωρίον πει-
  νά καί έχει ανάγκην οίκονομιχής Ι-1
  νισχύσεως διά νά βυν«ηρηθ0 καί
  ώς έκ τούτου ή Α.Ί.Ε. άν καί έ
  XV
  νά λάβη άπό «ήν επαρχίαν μας
  40 δλόκληρα έκατομμύρια άν καί
  είσέπραξε μέρσς αυτών επί ένα δ-
  ΑόΝληρσ χρόνο καί θά έδικαιούτσ
  συνεπώς νά μας αρνηθή κάθε ενί¬
  σχυσιν τη;, ΰστερα άπό «άς πρσσπα
  θείας όλων μας μέ την ηθικήν εγγύ¬
  ησιν μας, δ.ι δ γεωργικός κόσμος
  θά Φανβ βννεπής-, δπως καί είνε
  «ο·ού«ος δια ν θέλει νά κλείσπ «ά
  αοιιά %ον είς «ά δλέθρια κηρύγμαια
  «ού σβυσίματος «ών χρεών «ου, ά-
  πεφόσισε νά ενισχύση «ούς γΕΓ-ογσύς
  Ικείνους πού πραγμα·ικά πεινοϋν
  καί δηως βλέπεΐε, ήρχισε νά φθά-
  νο άρσβό·ι«σς, δ οποίος καί μοιρά-
  ζ·«αι άμέσως είς «ούς πεινώντας.
  Φαίνειαι δμως, διι παρεξήνιΐσαν
  «Α μέτρον τούτο «Α ευεργετικότατον
  «ής Α.Τ.Ε. καί άν«ί νά βοη&ήαουν
  διά νά μοιρασθβ δ άραβόσιτος ιίς
  «ούς πραν/ια«ΐΜώς πεινώντας, μας
  παρουσιάζσυν κατασ.άσεις ολοκλή¬
  ρου «ού χωρίου καί προσπαθούν νά
  <ιάς πείσουν ότι δλοι πεινσθν, ότι ό¬ λαι έχουν ανάγκην ένισχύσεως πολ- λσί μάλιστα άπειλοθν, ότι θά ηα%ίΙ όουν σύααωμοί οί χωρικοί είς «*ν πόλιν, άν δέν «οΐς χορηγννΰ ο άρα βόσιΐος 9 «Α δάνειον πού ζβτούν. Λββίίομεν βεβαία δ,«ι β»ος δ κό σμος νποωέρει καί δ γεωρνι«Ας καί δ ΙπανγελματΐΜΑς, ονηιΐν»*»·™ *·* χούν δμως καί οικογένειαι αί οποί¬ αι κσιμσύνται νηαιικαί επί ημέρας ολοκλήρους καί διά αύιάς ακριβώς πού πρανμαιικά πεινοΰν, ελήφθη «Α μέτρον αύιΑ «ής ένισχύσβως δι' άραβοσίτου. Πρέπει νά καταλάβο καλά δ ά· νροτικός κόσμσς όιι οδιε ή Άνρο· «ική Τραπέζα, οίίιε καμμιά άλλη Τραπέζα είναι δυνατόν νά θερα¬ πεύση όλας «άς άνάνκας «ού γεωρ· γικού κόσμσυ, καί μάλιστα δ «αν συμβαίνη δ γίοοργ&ς αύιός νά ζη«|7 διαρκώς χωρίς νά μηορϋ νά πλη ρώνΐ; πρώτα έκείνα πού όφιίλει. Δέν «ό λένομεν αύτό δι* όσσυς έ παθσν άπό θεομηνίας 1) έχουν ά - «ώλτ?τα «ά προϊόντα «ών, άλλά δι* δσους τ}«σ δυνατόν άπό «ήν πά ραγωγήψ «ών νά πληρώσσυν έστω καί έν μικρόν ποσόν άπέναντι «ών χρεών «ών πρός «άς Τραπέζας καί δέν έσπευσαν νά «ό ηράΐουν, έ πωφελούμενσι άπό την Ιπιείκειαν πού δεικνύει ή Α.Τ.Ε. άπέναντι «ών οφειλβιών της καί αυτών ττδν πλέον κακοπίστων άχάαη. Ή έπι- είκεια αυτή τής Α.Τ Ε. δμως δέν θά εξακολουθήση πάντοιβ καί ή ί- φαρμαγή «ού Νόμον θά αρχίση αύσιηρά διά νά παοαδειγματισθοΰν έκκΐνσι, οί δπσίοι έχουν %ύν λαν- θασμένην ιδέαν, διι ιίναι δυνατόν νά μή έπισιρέψουν πο«έ «ά δα νειά «ών. Την αοβ«ηράν εφαρμογήν «ού νό μου πρέπει νά ζητήσσυν καί θά «ήν ζητήσουν δλσι Ικείνοι οί νεωρ- γοί ποΰ σκέπιον«αι όρθά καί χά* ΐάλαβετν ό'ιι μόνον μέ «ήν Άγρο- τικήν Τράπεζαν είς «Α πλευρόν ««ν θά ήμπορέσουν νά έξέλθουν άπΑ «*}ν σημερινήν δύσκολον θέσιν καί νά εύιυχήσουν είς «Α μέλλον». ΤΑ ΔΗ Μ Ο ΤΙ Κ Α ΜΑΣ Σαφή βίκόνα τής κροτούσης έν τω Δήμφ καταστάσεως ήπβτέλβ σαν αί απολύτως έπιβεβαιωτικαί προηγουμένων πληροφοριών μας «ροχθβσιναΐ άνακοινώσεις χοϋ τέ¬ ως πρόεδρον τοΰ Δημοτικόν Συμ βουλίου Ηρακλείου κ. Αδαμ. Κωνσταντινίδου. Καί άσχβτως τοΰ προκειμένον ζητήιιατος, διά τό οποίον έξ αντι¬ λήψεως τιμώσης αυτόν, δ κ. Κων-' στανανίδης ηναγκάσθη νά παραι¬ τηθή, έν βϊνβ βέβαιον έκ των ά- ναποινώσβών τού: "Οτι ή έν τώ Δήμφ κατάστασις άκολουθβΐ άμβ- ταβλήτως τόν Ιδιον κανόνα, γνω- στών έξ άρχής μικροπολιτικδν μβ- θόδων καί κομματικής συναλλα- γής, κάθβ δλλο παρά έξυπηρβ- τοΰντα τα αληθή* συμφέροντα τοΰ Δήμου καί των Δημοτών Διά τού; δβυτέρους μάλιστα, πά λαιούς καί νβΌυς, αί άνακοινώ- σβις τοθ κ. Κωνσταντινιδη άπο- τβλονν την ΒύγλωττοτβΌαν άφορ μην διά νά μορφώσουν επί τέλους γνώμας χαί άποφάσβις συντβλβατι- κάς μιάς οιζικτΐς ββλτιώσβως των δημοτικΔν μας πραγμάτων. ;—Ο ΦΛΕΓΟΝ ΖΗΤΗΜΑ. 1 Διά της τροπ^ς πού Ιδβχιν ή Κυ- 'ρέρνησι; είς το ζήτημα τοθ ελαίου, άκυρώααοα τάς δημοπρασίας έξαγνγής χαΐ άναθέαααα την εξαγωγήν εί; την Άγροτιχήν Τράπεζαν, έξυπηρετοανται Μυρίας οί Ιλαιοπαραγιογοί. Ή έξυπηρέ- τηοις οθη είνε όρθή Ιφ' δοον είς «ήν ανακούφισιν τ*ν ελαιοπαραγωγήν άκέ* δλίψε 4 σχετικός προστατευτικός νίμος. Δέν έμποΐίζιι Βμ<ος· νομίζομεν,ή έν λόγω . άποψις, νά ληφθή δπ' δψ ν χαί τό σιιμ- φίρον «οθ γενικοτέρου |μ«ορ(οιι. Μιχ μέοη λύ«ς τοθ ζητήματι; Ιξυπηριτοθσα χαί τοθτο όπηαδήιτοτι, δέν θά εί*ε Ϊ3ΐο; δύβχολος, 'Γπάρχιι άλλας τι χαί ή '—■*—— τ#ν έλίΐιμηίρίον, Β.ιβ**γ·- τό Ιλαι^ν τβν καραγνγβν ι!| ή"" π(?(πτα>3ΐν έγκριθοθν οί δημοπραοΐαι
  έξ
  ΕΤΤΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ.
  Άπό τό Λχοήθι άγγίλλβνται κάλιν
  ζημίαι «κ μίρους τβν ένακηψίντιον {«ιΐ
  λόγφ τή; τελευταίας θεομηνίας θηραμα-
  των. Είιτυχώ; τό κυνήγιον παρατεΐνεται,
  φντβζίμιθα Ιϊ ίτΐ διά τβ Λασζθΐ, ή
  παράτασις αυ:η θά Ιχΐ τόν χαρακιτ)ρα
  κου χριιαζιται τυχόν, Βι' Βλα γενικώς
  τα θηράματ» χά ί»σν.ήψιντα ίκιϊ καί χά
  τχρίξινα ζηαιβν. Οί έπιτίπιοι χυνηγοΐ
  ουνιπβς, ίέν Ιχουν σχιδίν ή νά τιθϋθν
  επι τό Ιργον, Ιξυπηριτβθντες «αί τα κυ¬
  νήγιον άλλά πριοτίατβς την τόσον γίνι-
  μόν καΐ προσΐδοφο^ον διά την εθνικήν
  βίχονομΕαν παραγωγήν τοθ ΑνοηθΕοιι.
  ΟΙ ΒΕΒΛΑΜΜΕΝΟΙ ΟΙΝΟΙ-
  Τ ό υπουργείον των ΟΖκονομικβν
  επίτριψι την άιιίσταξιν τβν βιβλαμμί-
  ν»ν οΐνβν δι* αμβύχνν χωρηΐιχότητος
  4ν»τίρας τβν 200 χιλιογράμμνν. Υπο¬
  θέτομεν Β τι τό μέτρον θά Ιξυπηριτήαο
  ^( ενδιαφερομένους οίναπαραγαιγοΰς
  ώσΐε νά μή ζημιαθοθν καί λή(η ί·
  χανοποιτ)τΐχβ| χαί τό ζήτημα τοΟτο, διά
  τό οποίον τόσκι έπικλήαιις ίγράφτ;ααν
  τελευταίβς είς τόν έγχώριον τύπον κ»1
  άπό ουμφώνου κρός την λογικήν καί τό
  δίκαιον.
  ΠΡΟΣ ΕΠΑΙΝΟΝ.
  Έκ^ιαομοί χαί μιχροληοτεΐαι είνε
  εΐε ήμιρηοΐαν διάταξιν κατ* τάς ημέρας
  «αύτάς ιί; την πόλιν των Χανίων. Είτε
  συνέκεια Βεινής οΐκονομικής χαταοτά-
  σεων είναι ταυτα, ιΐτε δπάρξιης ε(ς Χα¬
  νιά ριεριοοϊτέρβν χακοποι&ν στοιχεΐιον
  &ηό τάς άλλας πόλεις χ%ζ Κρήτη;, τό
  ηρβ^μαδέν «ίναι καί πρός «καινόν την
  αύτόθι άατιινομιχ&ν έργανων, τδν δ-
  ποίων ή δράοις πρέπιι νά ιΝαι έν πολ-
  λοΐς χαί προληπτιχή τ!]ς δράοε»ς τβν
  χακοποΐβν. Άξίζει δηλαδή χαί άπό τ
  άπίψιως αυτής χαΊιοιος Ιπαινος πρός τα
  μας άοτυνομιχά 5?γανα.
  ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ.
  Έμάθομιν Επ προχθΐς εγένετο έ
  πιθιώρηοτς τβν ξενοδοχιΐιβν τί]; πόλε·
  «(. Γνωρίζομεν 8τι άπό απόψίως ιύπρο-
  οώτιον ξενοδοχείιον ή πόλις μας δέν &-
  οιιριΐ, δπω; έκίο-ς Η* άγνοοθμιν δτι
  ξέναι τινές τελιυταίω; Ισπιυααν νά μι
  «■οταθμεΰβουν προτροπαΒην Ιμ τινος ξε¬
  νοδοχείον λόγφ την άφθίνανΐχορέων. Ή
  προχθισινή έπιθιώρηοις ελπίζομεν 8τι
  ν θά διιπίατωοι πουθενά κορέου;. Δέν
  Ιχιι δλέπιτι έν τοιαύτη πιριπτώαιι νά
  ζημιιοθΐ δλίγα δ Κρτ,τιχος τουριβμός
  δυτι νά άποφιύγιται ή ιδχή αυτή.
  ΗΕΙΙΑΓΩΓΗ ΚΡΙΘΗΣ·
  Παρεκλήθημεν νά συντ,γορήανμιν
  καί αυνηγοροθμιν ιίς το ζήιημα τής ά-
  τιλοθ; ιίΐαγαγή; τΐ)ς κριθής: Ή ίρι
  αθιΤαα πρός ιίοαγνγήν ποοίτη; είναι
  άνεπαρκής διά τού; πληθασμού; μας χαί
  είναι ίπόλοτο; άνάγκη νά αυξηθή πά
  ρατιινομένης συγχρόνως χαΐ τή; σχιτι-
  κής προθεομίας χαθ° ή*' επετρέπετο ή
  άιέλεια τή; ιίσαγτογί]; ταύτης. Σχετικόν
  ιηλεγοάφημ* απηύθυνεν ήϊη ή Νομαρ-
  χΕα Ηρακλείου πρό; τδν έν Άθή /αίς
  ΐδριακίμενον μ. Γενικόν Διοικητήν δεν
  συντρέχει δέ φανταζόμεθα ο&5ι(; λίγος
  διά νά μή γίνη δεχτή ή αχιτική είοή-
  γηοι; τούτου πρός χήν Κυβΐρνηοιν.
  ΤΑ ΚΥΡΙΑΚΑ ΧΧΟΛΕΙΑ.
  Ό; ίγράφομιν προχθις χατηρτί-
  οθη δπό τοθ 'ϊπουργιίου Γεωργίας τό
  οχέδ'ον νίμοιι πιρΐ ουοτάαιαις σχολείων
  μιτεχπαιδεύΐιης τβν γειοργβν τα δποϊα
  λιιτουργοθν άλλαχοθ &π4 τό βνομα «Κυ-
  ριαχά γεαργΐΜά σχολιΐα». Τοιαθΐα οχο-
  λεΐα (δρύονται Βιά τοθ διαταγμο'το; είς
  αρκετάς χνμοκολιις καΐ χβιρία τής
  Κρήτης, προώριοται δέ άβφαλβς νά ά-
  ποδώαουν χαρπου; έπιοφελεί; είς «ήν
  τοπίχήν παραγογιχήν πρίοδον. Διότι
  I-
  δοχιμάοθηααν ώς μχνθάνομΐν χαί ά-
  πέδιιξαν δτι τιλιιοποιοθν πρίγμκτι τού;
  γεωργιος χαί α6ξάνουν τό ενδιαφέρον
  ΐ»ν χαΐ την στοργήν 8ιά την άποδίδου-
  οαν γήν, Σημιιβϊίβν Βη ιΐβ νά Κκριβι·
  ηϊ Σχολιΐα θά διδάξουν δημοδιβάαχαλοι
  χιχτημίνοι πτυχίον γενργιχής μορφώοι-
  β; Δοτε χαί παρ' ημίν νά άποτελέοοιιν
  πραγματικήν έγγύηυιν διά την επιτυ¬
  χίαν των, εί; ή< έξ άρχής ατΐέδλΐψε καΐ τό Κυβερνητικόν γενργιχον πρόγραμμα ούτινος άποτελοθν μέρος. ΕΚΛΕΙΨΑΣΑΙ ΦΥΣΙΟΓΝΟΜΙΑΙ ΝΙΙΟΑΑΟΗ. ΗϊίΤΕΡΑίϋ Ή ανέλιξις τού βίου κανιός άνδρός, Αναδεικνυομένου έν τί σταδιοδοομία τής πολυκυμάντου ανθρωι»ίτης ίαιή;, ϊ αναγκαίαι χαί λυίΐτελής, διόΐι αί λαμκραΐ Λθάξβις αυτού ΐοτ,αιμΕύονσιν ώς αΕιόζηλον καράδιιγμα βΐς «ούς Ικι- γιγνομένους. Νοαίζομβν δτι δέν ιίνβ μβγάλοι ί«ί· νοι οΐιινβς £(ουαι να Ιπιδβίξουσι μόνον βθά ουμβολικης εύ/ινβίας, ουδέ ίκίΐνοι, οϊιινες οΗςιούμενοι κάΌος κοο- σοοκικής ΛξΙας, ζιιτοΰσι νά ιιιρικοαμΐ]- θδσι μέ την κβοισυλλβγιϊσαν χόνιν εκ «άν έίδόΕων «οογονιχών ιατρών, αλλα μβγάλοι δ»δοες βΐνβ ίχβΐνοι, ο! διαπρέ- κοντις επί ιξόΐω καιδβία, ιύ/ινβία, ή θους, χαοακτήοος, χαί βκί ηηλιτικαΐς αοβταϊς. ΤΑ άναπίοα) σΐβδόν πάνια συ- νΒχέντοοοτεν δ χθές άηοθα*ών 3ιαποε- πί)ς «αθπνητής «άν μαθ<]ματΐΝ&ν «ου ενταύθα Γυμνασίου Νικόλαος Νυστι- ά, δσιις νπήοξ" ουνΐοόναις είς ί* «Αν χυο.ιωιέοα>ν στηλοθατάν μορφω-
  «άν «ου Ιν Ηρακλείω Γνμνασίου.
  "Ο,ιι χαί άν γοάψϋ «ις ίν τοίς βτε-
  νοΐς τούτοιι δθ(οις πβοί της Ιογασΐας
  χαί δοάσβιης τοΰ εκιλέιαου τούιο» «τίς
  —Ο*)·*!» τέ κ νού Θά είνε δλιγώτιρον τής
  αληθείας.
  Λαμκβδς Λστήο της ίλλυνιχης σοφί¬
  ας δ οποίος δια τής οδδος τΐ)ς 8εΐια<Τ)- μ~ς τάν αοιθμών διβφώιισβν Ιπί σει¬ ράν Ιτάν χαί (γαλούησε πνευματικάς την διψιόοαν νεολαίαν χαί ανέδΐιξβν ■λείσιονς 1κ τάν μαβητάν τού χορυ- ςραίους ίν «ε τί Ιίΐισιήμη χαί πολιτείβ. "Επί «ιιοοαρακονταετίαν δλην άφοσι- ώθΐ] μ·»* βληθους αύιακαονίσΐιυς ιίς «ό Ιιοόν αντοΰ Ικάγγβλμα Αλ«ιθίις γε¬ νόμενος «ής κα«ο·δοςτου κα1τήςΚοητιχ»ϊς νιολαίας ΑναμοοΦσιτίις Ιν σχληοοΐς χαί ΐαλιιεοΐ; πιοιστάσισι «ής άφοοίίιου 8ου- λβίας. Συνδυάζων, βν ίαυτω δλα «Α Ιδε- ώδ«) «ου διδασκάλου χαί ιον κατ' Εξο¬ χήν άκοαιφνους φιλοκά«ρι8ος «ολ.νου, 8να»οΙς Ιηλ^φβτ] ττίς «οαγμοτώσβως «ου «νοβς υγιής Ιν σώματι ΰγιΐΐ έοβά- ζιι>. 'ΑνιδιΤχθΐ] ΑΌισνρς ΐΒθοςράνΐτις ιβς
  Ιβιστήμηβ χ<Α οί δφθαλμοί αΰιοΰ ιύ- θίσχοντο πάντοΐβ Ισιοαμμίνοι είς «Ας βύγενικάς Ινατινΐσβις «ου άσΐίοόιντος ίιιιίοου, βιεισδύοντΜ βΐς αμφίβολον τοα Αγνωστον πεδίον διέβλβπον Ιν αύ·ώ μυοΐα ποάγματα «ου βχτός των αΐσθή- οιον ημών χόαμου, «Α δκοΐα τ)λεγχιν ιίς «6 χοιτηοιον «άν Αλγββοιχ&ν ιΰκαν μβΙ«ου δοθοϋ λόγου. Ό Νικόλαος Νυοΐιοάκης διβδο<»μ(1- «ισι σπουΒαΐον βόλον χαί ΙσηαβΙωσβν ίστοοικόν σταθμόν βΐς την 'Βλληνικίΐν παιδβίαν. Κατεΐχι βαθείαν χαί Λχρι· ββσιάτη» γνώσιν τάν συσιετιζομένον μέ «ήν Ικιστήμην «ου πραγμάιων, δ- σην δλΐγοι δύνανται νά λάβωσιν. Ή άιελ^τΐ; «ου βίου τού υπβνθΰμιζι καοα- οιΐγματα της Ιγχοίτου (ϋθχαιότυτος, «ούς λόγου; χαί «ούς «αόιιους διέκρινεν καί πς)οσή»ίΐα, φιλαλήθιια χαί Έχ των δογ-ν τού Ασιδίμου χαθτιγυ- τοϋ «Α γνωσιόιβοα ιίς πάντας «ούς αα· Αΐ)ΐσς «άν Γνμνασ(-ν ΐίνε ή "Αλγιβρα ήτις υπϋοΕιν ώς «6 μόνον Ιγχιχριμένον σχολιχδν βιβλίον δι" δλον «6 χοάιος. Έργον δβικνύον Αριδήλας γόνιμον νούν χαί βΰσιοοφον ιινιυμα, άσυνίθη δύναμιν χαΐ σαανίαν Ιδιοφυΐιν. Παντοδ Ιβανθεϊ ή ΐάςιις χαί τ) βαθύ- νοια χαί τό αύσιτιοόν ι(5ς 'Αλγΐβοιχτ,β Ι«ιαΐΐ5μ«]ς. Ή θιοοητιχή άθιθ«υ«ική κοΐλοϋ λόγου Αξ(α χαί τουτο δφεΐλιται είς «ήν φιλοπονίαν τού Ν. Ννσιβραχΐ] Οστις Ιβιξβιογάαθη αύιήν μειΑ ιϋς αν· τής ποοσοχής χαΙ μεθόδου ήτις δια- χρίνιι ά «αντ' αΰτοΰ τα δργα. Έτερον σχολικόν βιβλίον ανΐου είναι χαί ή προ» χτιχή αοιθμτΐΐικτ). 'Ωσανκος Ιχιι ίυ- μοσιιύο» χαί ΑθΝΐτάς ΊΙ Ι!
  ΑΝΟΡΘΟΣΙΒ
  *·*
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Όμιλεον
  Κινηματογοάφας.—ΣήιΐΒθ.ον|ή γλνκβία Ό-
  εΐΒρ.β'ττα: «Ποτέ πειά Βέν θ';άγαχήοα»> όυι-
  λοϋσα κ«Ι αϊοησα 100 ο)ο Γαλλική μέ «ήν
  Λ (λίαν Χαοβεϋ,'τό* αγαπημένον μας Ζύλ
  (Άομάν Βειναιι). Τραγούδια ώραΐα: Νόν-
  τικσ, σκίτς Κσρνσβίλια ιής Νίτσα::.
  Καθ* εκάστην άπογβνμα«ινή 5 1(2 μ. μ.
  μέ τιμάς ήλατΐωμένας.
  [Τό θέατρον Οε^μαΙνΒΤαι έχαρ,κέΐί].
  ΠΑΡΛΑΝ «ΑΠΟΛΛΩΝ». - Σήββ-
  θον «Ις 66ο καο,αστάσΕΐς ώ^α 5.30 μ. μ.
  καΐ ώ?α 9.30 μ. μ. «Ένα Τογκδ γιά οίνα»
  μέ |τόν φημιομένο,ν Β(λλ« Φόροτ ποωΐα-
  γανισχήν τού άβισιουργήμα«ας «Μή ρωτάς
  γιατί».
  μντ,μονβυ«έαι δ), ή έν ιή «Κοητιχχ)
  Σ·οα» τού χ.Ι Μσυοέλλου 1911 ό «Κο·
  μητης «ου Ηαΐΐβγ» ΜαΙ είς τό «Κοτΐ-
  τι>όν Ημερολόγιον* εκδοθέν υπό ιοΰ
  νυν Δ βυθυνΐοδ «ής «Άνσοθάσΐ~ς> ν.
  Ζογοάτρου, ώ^αΐα ιτοαγματεία «ΐΜςί
  ζατοικίου».
  Τοιούτος 8* άμυδβά σ<ιαγοαςρ'α ύ- πήοξεν δ ακάματος ιής Ικιστήαης ποο'.τ- σιτισιης. Τηλαυγής φάοος «αί φαβινδς άσιήο Εν μίσω τού μαθηματικοΰ Παν- θέου χαιέΐΕΐ κοπΒξέχουσα θέσιν φα>«(-
  ζων τού; νιαιτέρους διά τού άκαοαμΐλ-
  λσν αυτού δογου.
  'Αηβλθών είς ιήν αίωνιόΐητα κατέ¬
  λαβεν θέσιν ΒΪς «ήν οεπτήν χοοβίαν το-
  σοΰ«ων «οοακβλθόνΐαιν άλλην συτα-
  δέλφ-ν, υιιαοςΊς ποοσφιλης Ήμβΐς δέ
  τα κνβυματιχά αύιοϋ τέκνα μβι' βυλα-
  βεΐας, μβιά συγκινύσβα;, μιι' ά/ά«ης
  θά διαΐηοοΰμβν κάντοτβ τό Ιοίι μόν
  τού (κληιιόντος ανδοδς δ*ομα ν.αί θαι-
  μάζοντβς χαί »ιμω»*Βς θά άναφωνέό-
  μεν, άγήοω αυτόν ιΐη τό ό»ομα χαί
  αΐοονία τ") μνήμη,
  Ίμ. Ν. Κριτσωτάκης
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  ΕΜΜΙΝ. ΣΤΥΛ. ΜΑΤΖΑΠΕΚΚΗ
  (Πράην Χαριλ&ου ΣίτΒφ«ν.δη)
  Όδβ« Μαρτύρων
  (έναντι ταχυδρομειον)
  Πλήρης καρχχατϊθήχη χημι¬
  κήν χαΐ Φαρμαχευτικβν ηροΐοντβν
  ■ χαί Σπεοιαλιτί.
  ΛΠΟΙΗΐΛΤΙΣΕΙΙΑίΟΣ Α. Ε.
  111ΊΙ..Ι [ΒίίΙΙΙΙΙΙΙίΙ ΔΙ1.ΙΡΗΣΕ»
  ΛΦΟΒΟΣ Κυριακήν έΌπίοας,
  "Αγ Νιχόλαον,Παχ. "Αμμον—Σ«]-
  «Ιαν.
  ΜΑΙΙ^Η Μ. ΤοΊην 7 μ μ. «ατ'
  ευθείαν ΠΕΐοαια, ΧΕον, Μυτιλή¬
  νησ
  ΑΦΟΒΟΣ ΤοΙνυ* εσπέρας Ρέ¬
  θυμνον, Χινια, Πβιοαιά, Χ ιλκίόα,
  Βόλον, Θίθ)νίκην, Καβίλλαν, Ά-
  λβξανδοουηολιν, Μυιιλήνην, Χίον
  ΐθΝΙΟΝΐΙΠίμκΛΓΐνιι.μ. Ρέθυμνον
  Χανιά, Πειοαια, Χαλκίδα, Βόλον,
  θβσ)τίχΐ)τ.
  (Έμ τού Ποαχτορβίον)
  Τηλ. Νο 30
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
  ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
  αΛΕΩΝ» Ικαοτυν ΤΕΤΑΡΤΗΝ 7
  μ. μ. παΐ' ινβιΐαν διά ΠΐιςαιΛ—Χαλκί-
  βα—ΑΙδβψόν—Βόλη·— Θιοσα1πν(κ«ν
  ΦΩΚΙΩΝ Σάββατον 11 κ. μ.
  Ρέβμνμνον, Χανιά, Πειραια".
  Η ΖαΗ αογ Περνα
  ΤΡΙΤΗ
  10
  ΦΕΒ)ΡΙΟΥ
  ανατολή ηλίου 7,16, βόσις 6,03
  ΔΑΝΕΙΚΑ
  Μκοοιΐτβ νό ζητήσε»8 βανειβδ;» Όρίστ»
  μία έοώΐησις ποί) ΘΛ οάς κά>η όσφαλέις
  να γβλάθΒτβ. Μανβύοο ούΐί) «ή οτιγμή, ά-
  γοπη«οί μοα άναγνεεο(αι, διι είοθε δλοι
  βΐοιιιοι νά μόν άπανιήσβτε: «ΜκορονμΒ νο
  (ητήσανμε δανειιιά, αλλά Βέν μποροέμε νό
  ...πΐΐρανμε».
  Χά, χά, χά, χάαο 8ξω χέαατε! Μάγιά τό
  θεό, άγαπητοί μόν, άφοΰ δέ» μχ:οο.εΐτι να
  χά«ι<·, θά πό δτι (έν μποοιϊι· να...ζήτή σετε. Μέ αογΐωα·ΐι«, βίν είζα οτό νοά ό- πό «ήν άοχή τής κοοβένχας μας νά 8ημι ουΐγήαοα τόν φαήλον αυτόν κύκλον. "Εισί ίΐν' ό κόαμας. Όλα.·.γΐ)α(Εο«ν... "ΗθβΙα μόνο »ά οάς ηΔ δπ τ6 νό ζητήσοί λανβι- κ4, δέν είνε τόσο εΰκολη δΐκλιια 8αο νο· μΐζετε. Είνε μιά έκιστήμη όλόκληοη. Χαειαζβται ΐέχνη, έιριμότηβ πνβύμοιος, κανουαγΐα ταλένϊο κα(...ιια(...Ηα[. θέλβτε δλοι μαζύ— άν δ», βΐανέσθβ — νά ηαοανολονθήσαιμΒ αύίό» τόν χαμψ6 κύοι», κου ασφαλώς πη- γοίνβι για ίανεικτ; '0|)(<·«ε: Βλέπει έναν φίλο «ου νά κίθεται μό*ος σ«6 κιφίνβϊο. Τόν χαιριττ; Κάτι θέλει νό «ιΐϋ «ή- Δέν «6 λέ·ι δμεις καΐ φεύγιι. Πβ°- χΗΒβϊ άνάμεαα οτά τοαπβζάκια «ού καφε¬ νειον. Νά ένας γνωσιός τοβ οέ μιά μεγάί,η καρέα ά«6 οοβοροΰς Μυοΐοτ ς καΐ Ην|)(ις. Παίο,νει ΰφας βιασ«ικοϋ άνθρώποΐ) ΜσΙ ά- ■οτ·ίνε«αι σ«ό θϋμα, μέ όσην μποβεϊ δονα τακέοαν φω·ή*; —Γειά σοο Γιανπο... Έχιις Ινδ έ«ατο· σιάρικα έπανοα σαΐ; ΚαΙ ταύΐαχΒΟνας τεΐνει Αννχόμονα «δ χε- αι γιά νά «ά κάρ]|. Ό γνεισ«ός τού νββοι)- τοβιιλείται. ΤΙ *ά «ά ν β; Νά τού »{| δ<ι δέν Ιχει, νά ιοό ϊώ^π, *ά μή «οί Βώαυ... μά δέν εΐνβ ν*ο.οηή μπκοατα α«εΰ; Εενους άνθαώπαοί; Τό κτνκημα ή"ΐν απόιομο, «αί κρότον ό δνστνχής κιτοαθώΐυ νά ουγέλθ ίχβι ή5η άσαναιαθή<ως Θέση «ήν Χ««οα «ου βΙε «ό ·υλά*ιο» «ου. Τώ]α πλέον ε!«β άρνά. 'Η παυεα τοα παοακολοιΰεϊ την οκηνήν. Ναμ((Βΐ διι Θά οεζιλε««ό άν άρ,νηθϋ. ΚαΙ γίνεται «δ... μαιοαΐον. Βγίζει Βύο ώααϊα έκατοσΐάρικι άη,' «δ κοβ«οφάλι «αν κοΐ «ά βοζβι οτδ χεςι «ού γναισταά «ο«. ΚαΙ δλα ούΐά μιοα σέ λ(γα Βάλ Βλεκ« λοιηδν διι γιά νό αναγκάση: έ¬ ναν νά σοϋ δώση Βανεικά, «οέπβι νά ίέςης «ολύ καλά «ή .. βονλειά σου. Άλλά^μήχβς βΐναι μόνο αύιά «5 σίϊκημα! Χαιόββς, έκσ- «ομμΰρια «μτιΐανίςη ύπάβχαιιν. Μή φοίίά- σθε δμωί, Βέ· θα οάς ύχοχοβώσα νά κα- ρΒΗολοαθηοωμΒ κα!άΊιλοΐ){.Λέ» θέλη νά οάς χοβαάσα· κεβιαοόιεβο... Τό αοτό έπιθνμε· ■αί Βι' εμέ. έ Περ(εργο« ε£^Ε^^^ΒΗ|!γτηΕτ{Β^3ίίί^?—^μ^ΖΖ^μ^μΤΤ^^^^^^^*—*ε—^—^—ΐ**^—^— ΑΒΕΔΙΣ ΝΕΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΑΙ —Ή δίκη τής Φρίντις Κδίΐ οδν την ίπ' ά«ροαττ|Ρΐου «μ<χρ- τιιριπήν χατάθεσιν» »τ) Φ,όνης ά»τιμ·- τώπιβαν, την Διυτέραν τό αηόγιυμ*. ύ ϊιχαοταΐ τβθ Π«ρισι«οΟ «ΐργ,οδοτιχϊθ δΐΜαοΐτ,ίίου»: ΈΜ» Γερμκνίδΐς χορ·ό- τριατ Ιζήτηααν ά«ιο τού; σβδαοούς σθ' «5; οίχογΐνιιάίχοις νά έχτιμήαουν τα. /άλλη τ«βν. Π^άγμα'ΐ, οί Γ«ρμ«νΙδ·( )ύΐ»Ι.Γχαν «αραγγΐλθί] *πδ ιιίποιβν θεατριχόν Ιπιχιιρημκτί'χν διά νά μετί- ιχ?υν 6ν4ο μπαλέττοΐί Π»ρισιν«]ί έηιθιιβ- ρήηβις. Όταν δμιος, άφίχθηΐβν χαί ΐβς ιΐδι, ίξίφραοί την γνώμην, διι «ατβ τό Γβλλιχίν τοδλάχιοτον μέτρον νίς ώμορφ'3;, ίέν ήμβοροθοοιν να χα· ρακτηρ.οθβθν οθΐι κ*ν ώ{ «/όαχιμες». Έφ' ώ χαί Ιίήλβοι αδυναμίαν Ι««λέ- σι»( τοθ Οϋμδουλίου—τοιιθ' δπ»ρ πάλιν επροκάλεσε την προσφυγήν τβν νεαριον Γερμανίδων ·£ε τό αρμόδιον διχ*ατήριον δια νά ν' άποφχνθΙ αυΐό &> ·ί·ε ώ*
  ραΤαι ή α^χημοι,
  —Κινέζοι καί 'Αμβρικονοί.
  "Εν ττιλεγράφημ·» «Ο πραχτορΐΕοιι
  Σέντραλ-Ν'θυ: Ι* Σϊγ^άηί, άπεκαλυψιν
  δτι δ στρατηγός Τοάγχ-ΧουΓισάγκ δπό
  «ήν διοίκησιν τοθ δποιου διατελεί 6 πρβ-
  τος άΐροποριχός σΐολΕσκος τ6ν Κινέζιο"
  έκ 40 άιροηλάννν, είνε άιλούατατα 6
  παλακΐ; Άμ«ριχίχνος άιροπόιοΰ ΜιχΙβτ
  Χώλλ. Ό Μπΐρτ ΧώΧλ αυτίς ήτο χατά
  τον ΒΐλχοινΐΜόν ηολιμον, ή δλ«] ά*ρο-
  ηορική δύνβμις των Τούρκων, έχμιβθώ-
  οα; τάς δπηιεσίας τού, τό άεροπλάνον
  •.ου χαί τόν μηχανικόν τού είς τόν Σβιιλ-
  «άνον αντί 100 δολλαρ'ων ήιιιρηβίος.
  Ό (αν δμβκ οί ΤοΟρΝθί ήΊίληθΛν νά κι-
  ριχίψΐκν χιϊΐίω; την αμοιβήν τού, πρε-
  σινώρηιιν άαίσως είς τευ; Βουλγάρου;.
  Κατά τή' ι «ρήξιν δέ τβθ παγκοαμΕου
  πολέμου κατετάχθτ) είς την περίφημον
  αεοοπορικίϊν μιΐμαν «ΑκφϊγιΙττ» τής
  γΐλλΐΜτ}; Λεγεώ>ος τβ» Ξ'Ίιβν κ»1 δ-
  πήίξιν έκ τ3ν πλίεν παρατόλμοον ηολε-
  μιστών.
  ΝΕΥΡΑ-ΖΕΡΒΟΣ
  Φίρμαχον Ιγχεχρΐμίνον διά» τί); δ π'
  αριθ. 856 ιΐ]ς 12—12 1928 γναματεό-
  (■■«( τοθ Άν. 'Υγ. ΣυμβουλΐΌο είδιχΐ);
  πρός τόνωσιν τοθ νευριχοθ ουστήιιατος
  χορηγούμενον έηιτυχΑς έκΐ τβν έξη;
  νυρικών νοαηματυν ήτοι:
  ΝιυραοθενιΕας, ΝευρβλγΕαί, ίσχυίδω-
  Ριυματιαμών, &ρθριτιομ&ν, φ>χοηατ)ή·
  σε»ν χαί μετχδαγχειαχβν νεκριχβν νοση
  μΐτιον. ΠωλιΙΐαι είς δλα τα φαρμακείω.
  ΓΑΛΑ ΆΙΠΛΟΜΑ'
  ΐέ, 'ζάχαρίο ΐ[ &/Ιηι> Ισο Ιήυ
  ΒγμευβΙσίερον ι, φεηίίΐώ/εροι>
  είναι /ό καύχημα Ιηά 'Αρμάικηάΐλχ
  ωι>
  8
  Ι
  ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ
  ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ
  ΑΔΕΑΦΩΝ Π. ΠΡΑΠΟΠΟΥΛΟΝ
  Π ΑΤΡΟΝ
  Βραβευθέντες είς ά»άιας τάς διεθνεΕς
  εκθέβεις, ηγγυημένοι, συστήματος τελειοτά
  τού καί στερεωχάτου, άνωτέρου πάντων των
  αλλων κυκλοφορούντος τοιούτων.
  ΠΡΟΤΙΜΑΤΕ
  ΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΟΝ ΒΟΜΗΧΑΝΙΑΙΜ
  Άντιπρόβωποςΐ
  ΙΩΛΝ. Ε. -νΑΑΐΓΑΡΑΟΙ ΉθάκλβΐΟ».
  ΓΑΜΟΙ.— Τή» κααΒλθοΰσαν
  έ«εΜσθι]σαν οί γάμοι «·ΰ Ιατοοΰ κ Βμμ,
  Μανβαΐενάκη μβ«ά «άς ΔΙβος Ελένη; Α.
  Χα«£«Βά·ιη-Ν[β<·. Π<·αά««μΦος παρέστη ( κ. "ΑνκιβιάΒη; Μαοής, Διβοθιιντης <0« («. «ανθα ν«οκα«ααιήμα«ος «ής 'ΕθνΐΝής Τβα· πέΕης. θεομά σ«γχ<·οη«ήοια. ΘΑΝΑΤΟΙ.— ΠλήϊϊΚ ήαεοώ» άκεβίαιαι ^Οβχθβς ό Νικόλαος Έ. Ντ·σχ«βάκΓ-, ,„ ««ν άρΐαιβτέοαιν «οί βιακαΒΐιεατέοον Κρη «εέν Κοθηγηιών «οί ·ή «βιν σημαινόντων έκκαιΒΒν«ικώ» καααγόντων τοό Ιι«οοινο« «Γ«μνασ(ινο ΉβαιιλΒΐον». Ό έ«λει»ώ» >α.
  Θηνη«τ)ς ω» είς ά«ό «ούς όΜγοπς "Ελληνας
  μαθημα«ι»ού(· βφιέοωσε άληθεες «ήν ζωή,
  ούιοϋ βΐς «ήν μόοτρωσιν «ής 'βλληνικής Ν«·
  ολαίας (αρχικ&ς είχεν ύπηοβτήσει είς Κύ
  ποον «αί ΚβΙωνΙαις «ής Μιποαο(ας) Μ|
  Βΐβικιές «ής Κοη«ΐ"ή(> ή«κ, ■αλαιο«Ιΐα
  καί νεωτέοο, ένθομβϊται μβθ Ικινοκοιήοε.
  ως καΐ βύγντομοσύνης «ήν Ιπαγιεγ&ν »ρ|
  βημιοοργικήν ΒιδασκαΙΕα* «ο«,«1ς βλονς τού;
  κλάΒονς «ε·* μαθημα«ι««ν καί «ήν Κοομο·
  γραφίαν. ΈΕίΒωκε άρκ«*ά β<β1α χιταιί ρων Μαι άνωΐέοων μαθηματικήν πβοτ,μώ- μενά πάν«ο«β υπό «ου Κοά<ονς, ήτο II 4,. τΒΠΐσΐέλλον μίλος «ής Διεθ·οϋς Άσΐοοιο· μικής ΈΐΒΐοίας ηοΙ έκ ιε*ν ίγκΒοοτέίβ, έλλή·Μ» μβιβοβρολόγων «οί άσιρονόμα», Ώς πολίτης «αί κατριΑτιις ΒιβμοΙ««χο βιά «άς άαιιάς καί «ά ίνθοοαιώΐη ΐβή «όν, ύ«ηββ»ήοας ·ύδ''κ'ιι«>ς «ήν πατο
  Μα«ά «ήν κατάληψιν τή; Θισααλΐας ώς
  •Μΐ(-ιαιμα«ιχ4ς. Ή κηδβία «όν εγένετο
  Βημος «δ άχόγενμα «ής Κοριακής, παοε
  Βΐο>.οηθΐ)σα««ων έκιδς «ού ηνκνον κλήβα*(
  νοΙ έξ δλων τώ» «άμεσον, χ*ν Άοχειν, «Αι
  Καθτ)γη««ό» Ήοακλβίον, «ών ΈκπαιΙενιη.
  θ'ων, «οί ΌΒφανο«βοφβ(ον κλ». Έ»1 ιή;
  οοροΰ «οβ καΐειίθησαν άο«ε«αΙ σΐέςρανοι,
  ά«8χαιοέ«ισ· Ιέ τόν νβκαόν «όν δ !«' τ««
  ΔιεκθιινΐΜν «εεν 'ΕκκαιθΒντηο,ΙΊαν Ήβ»
  Ηλιίσν Γνμνααιορζης «. Βοηοΐανμπαχης,
  Έπκάφιον ϊΕβφώ'ηαΒ γαλλιθτί ό τέως Δι
  Βνθνν«ής «όν 'ΑγγλΐΗον ΤηΊβγοαφείοιι μ!
  χοοσοοχΐΗΟς φϊλος «ού αποθανόντος ■.Ποα·
  «ίζ». Είς «δν υϊόν, αΙ»β(ονς καί σνγνΐνιί;
  «ου μΒ«ασ«άν«ας ή «'Ανόρθαοις» ακενβί·
  νβ» θβυμά σ«λλ«πη«ήθια.
  ΕΠΙΣΚΒΨΕΙΣ.- Ή «. Ελένη Έμμβ»,
  ΜανΒαλενάκτ) βέν Βέχεται έέ
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
  πόλι μας.
  —Άπδ «ής ΒΐαΒ·λθο<ιοης Κνοιαχής 1 «αιο,ός, μολονότι αμφίβολον άκόμη κα) μι· «σβληΐός. —Διετήρησε «ήν άνοιξιάτικη ήμεο.ότΐ|Μ νοΙ γλνπόιητα. —"Ωβτε νά Εεφοβηθοϋν οί σνμκαλΙ(« «αί νά χιοτιύσαυν β «ι εξήλθομεν πλέον ό- ρισ«ι«εις «ής Κάνης, «ών άντι«υκ1ώνα>ν,
  —'Η 'Αστννομία μας παλά θά Μ μ] τι
  ενδιαφερθή-
  —Διά «ά ζητιανάχια κου ένοκήκ«ο«« Αε
  σβσιήματβς κάθβ Κυριακήν.
  —Εναντίον «ών θαμώνοβν τ&ν., βιαφί·
  ο·ν Κενταων.
  —Όστι νό «ατ&ντοϋν άληθινή μάοτι{-
  καραλλήλαις ίννοπϊται καί πρός την βλλ—
  μάστιγα, «ής καθημερινώς χαί σνντ)δαί{ ·■
  καιτεΐας.
  —Εί; «άς 'ΑΟηναΙκάς έφημεβίβα: ά«·
  Υβάφον«αι πάλιν εκτενεΐς κβατροπαΐ «αί
  σνστάοεις.
  -Διά «ήν πλέον εΰβνθμον «αί άχοτιΐι-
  σμαιικήν λΒΐτουργίαν «ών λαΐκών άγοβ·».
  —Διά μίαν κααγματικήν Φπο«(μΐ|·>ι* ιέ»
  «ίδειν διαΐοοφής «αί Ινίαχνσιν τβθ ■<■(■· Υβγον. , —Σάν νά λέμε «αντον δποβ ύφίστανιαι σήμερον λαΐκαΐ άγοοαί. —Μεσολαβεΐ ή 111α «νόθος κατέβιοβις»· —Πα|]άδΒΐγμα αΐιάψινατον νβμΐζομ·» εεΙ ή ίβική μας λαΐιιή άγορά. —ΣχετΐΜΐες μέ 5σα έγράφησιιν *π6 χΐβ παρούσης σιήλης βια τδν κιΐ)νοΐ(ΐοφΐ«6» Μαθμόν. —Ούτινος μελ>«ά«αι Ας γν«ο<&« ή Τ5ί«' σις. —Μάς έβεβαίησαν αρμοδίας δτι »>* 'Ί·
  λβιτοοργίας τοό σταθμόν τούτον Η Ι1»«1·
  ρ,ιτηθη σπον&αίως ή έν «Φ *ομφ μας οΐκώ-
  «τος «τηνοτροφία.
  —Πεβιαριζομέναν «ήν ειαοα«η||0«μ<*«" νυν είς αύιήν Εημιιέν. —'Κπ παράλληλον είς τδ προοεχές ■«' κοήτιαν κτηνοτβοαιΐΝδν σννέδαιον. —θά με;λε«ηθονν μέτοα «βός έΕαβφα»>'
  σιν καί «ής νομαδικής «ττ)νβτοαα(.α(.
  —Άοχιτδς κόσμος «οϊειβιβτών.
  — Ανεχώοησε «οοχθές μέ «ό «αιν «·>
  άνετον θαλαμηγδν «ής Έτ.αιαείας Ίγγλέ«4
  «'Αλμκέβ«α».
  —'Απδ χθές ήϊχισε μέ ποσμο—γ»*»»»·*
  αι ή «οοβολή είς «δ θέατρον Πα«λαΐΗ·'
  τοβ «Ποτέ πιά βέν β' άγαπήστΒ». .
  —Τού Ιιαφημισθέντος Αοιοτοτ·!*·"0*
  «αί νεω«ά<αυ ό|ΐιλανν«ο« φίλμ. —Εύνήμονς «οίοεις ήκούσαμεν *ο *» «δ νέον «Ι'μ «όν Άπόλλιοϊος «"Ενα «αγ«0 γιά σίνα». Ι Ριηβρτιρ ΠΔΟΠυΐΗίΙΣ ρ «Ας σχαλι«όΐ, Έ λιίων ιής »όΙ«ως «αί τφν ; Κή οήις , Τό ν»η>αΐό* θφ( αγιβοηοϋΐον ϊ«β*'·'·*
  Μ. Άλι{(ο« (Άοααιά) αναλαμβάνη
  «V
  ■'
  Ι'* οφραγίδοον ιω» σϊθ1!·»·11 ^
  τατίκις είς τιμαί: αηι"βύ«β« χβ^Ί11"1
  Ετβ. Μία έ«1οκ«ψις θό οος χ»1"1
  ύτον. Ι-*
  τούτον.
  ΡΠΙΣΚΕΥΑ5 ήνΥ·ημί*«ί. ·»· ''
  ΟΡΟΛΟΓΙΟΗ ΕηΟφ*λιαμεν« ά^'''
  λέομβτβ αναλαμΡάνιι Ι ε!δΐΜί( «Χν'
  της 'ΐΜβννηβ Μ. Μητάχης, Ιρνβϋ**1*^
  . ί« τβ καρά το Σοτνδριβάνι «ε«ν
  χο·ί·ν £τ. Άτοαλάκη. ,.
  Έηίοης κκμνει ηγγυημέναι οί00™
  οεΐΐ νραφομτιχαν6ν η*νχϊί βυβτήμ·"*
  χιλιβμετρΐΗβν ρυβμιατΑρειν κ.λ·*· **'
  ταιοΜΐι—ζιι β' εκΙ κλ·«ν γναλιβ Ρ'Π»»
  *τ 6ρβλβνΙ«ν.
  Τνπογβαφιΐον
  ΗΝΩΝΙΚΑ »
  Τη» ει-οιλθοϋα,,Τ^
  βΙ γάμοι ΐΒϋ ΙβΧοοβ Λ·β'
  ««ό τος Διδ%·! '
  τής
  σβΥΧ·ρη*ήο.Μ».
  Π5
  ο»ν «οί
  Αν .οί
  0
  » μόρφωσιν «ή
  ι·««1.ις
  Κ
  η,4ς,
  .ωκοσυνης «^ ,,
  * βιβαοκτ,νΐα, ΐο..,1;7> *'
  » μαθηματικήν κοΐ ,Λ <0|1ί ·&ωπ· άοά Ρ·βΙβ "Ί"1 ι· *«ό «ο« Κ0ά«ο.ς, η"β, μέΧος της Δι·θ»ο6ς ·Α«, βίας «οί «κ 4ώ, ; ««β·* ,τ.-βολόγων —! β" »·, ; «αί κατοιΑΐης Β«ι«,ι» Τ1 ι * *«ϊι§5 ;; ·τΛηψι ιός. Η κηϊί ,πόγ.πια ,ής »»»» έκιός «ό ιν *ε»» τάξιοον, . Ήα.ακλιΐι», *βν ε Όοφανοχροφβίοβ κλπ. ι και·<έ«ησα* αο«ετο1 σε Ιέ χδν νεκοόν τον Ι* «εΐν 'ΚκιιβιβείΐιηΕ^Ιβ μναοιόρίη; κ. ΒοββΙ ν 4ξΕφώ-ησί γιΐλλιοιι ό «<β τον Αγγλικόν Τη·γβαφ,[0, ός α>αος »οδ βποθανόνΐ^
  ιόν υϊόν, αΐιβΐονς «αί
  ιιάντοί ή «'Ανόο,θαοις·
  ι ο·Ί.Ι«*η<ήοια. ΒΨΕΙΣ.- Ή «. Έ«»η '£ ίάκη Ην δέχεται έπιο»ίριΐ(, ω στην πόλι μας. Ι τής ■αβελθοβοη; ιολονόο αμφίβολον !1 ? «ήν άνοιξιάΐΛΐη ύιητσ. Μ νό £·φοβηθο«ν οί ιατεύσανν βιι εξήλθομεν___ , «ής ζ·»»ης τ·>ν αντικνιιΐριει, Ι
  Αοτονομία μας καλά Μ »(ρ|·|
  »·«■ Ι
  «α ζητιανάκια αο« έ»»4—-ι
  ι«ος κάθβ Κυριακήν·
  ανιίον «ών θ·μώ»εκ» τι
  πο,εεν.
  ι<· νό πβ«Γ»ν»ού» αΧη<Μ ηλεες έννο«ί«αι καί κβόι ι, τής καθηνε]ΐνής '*«ός 'ΔΟηναΙβός έ—μιβΐΜ «αι ε_λ·ν έκιενεΐς «αο«| ι «ήν αλίον βυββθμον »·1 _, Κν λνινον^γΐον *ώ# λαϊκόν βρτ Ι μίαν κβαγμαιικήν *πβ»1μ"' < &ια<οοφής ααΐ ένίσι·οι· κ· ■ ιν νό λεμε βοντοβ δπο«<ι»Ι«* ιν λοΐιαΐ όγοοαΐ. εοάλειγμα άΙιβιΙι.ιΐΓ Ι μας λοΙ·τ» άγοοα. [•τιιιεος μέ δσα *Υ«-»··-_ οης ο.τΊλθΒ ··» «»' "«""Η ΑΝΟΡΘΩϋΙΙ ΪΥΝΔΡΟΜΑ1 ϋ ί«-αί(χ Δολλάοια 10. 'Αηαακι αί &ηοδ«({εΐ( βυνδρβμ&ν μ«1 βημβσι*ύβ»»ίν φέρουσι «ι»«ρ«ιτπτ»ίς τίιν ύπβγραΐφην τβΰ Διβυβυντβδ κκϊ {Διο κτήτου τής «'Ανβρβώαβως». Ηράκλειον 16 Φββοουαοίου 1932 ΗΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ βγή σύβκεψιβ επί τής καταστάσε>
  ως ύχήβξι νόνιμος είς άποιβλέσμα-
  «α: Έμελετήθησαν καί θά «εθώσιν
  είς εφαρμογήν νέα μέτρα πεβισρι-
  στικά «ής έξαγωγής συναλλάγμα«σς
  καί ο0ιως ωσιε νά έμηο3ίζων«αι
  οί έκτελωνισμοί έμπσοβυμάτων ών
  δέν έχβι έγκριθβ ή χοοήγησις συ·
  ναλλάνματος. Έπίσικ απεφασίσθη
  —τελιιωτικώς ύποθέιομβν αυτήν
  «ήν φοράν—ι} ύπσχβεωτική χρήσις
  •ού σταφΐδοψώμσυ καί ή άκρεωφα·
  γΐα. Ελπίζομεν όιι μέ «ά αέτρα
  «αΰια θά έξυπηρετηθ^ έπακρΐλώς
  ή παρούσα κοίσιμος κατάστασις,
  Δέν άποτελοΰν βεβαίως «ήν πανά
  κειαν αυτής, δεδομένου δ «ι δ πκβιο-
  ρισμός κυβίως έξαγωγής συναλλάν·
  ματσς, θά επιτευχθή καί διά σει·
  ρβ( άλλων ίίδικών καί γινικών μέ
  «ρων. ΙΖάντω: «ό βέβαιον είνε δ τι
  σίδσνναι κατευθύνσεις θβτικαί, ώς
  πρός «ήν άμΐσον ιούλάχισισν πε
  ο,ιστσλήν «ών κινδύνων έκ «ής συν»
  χιζομένης έκοοής «ού χρήματος «ού
  «όπου. _____
  ΚΛΙΑ τάς «ελευιαίας κίδήσεις ή
  έπίσπΐυσις «ών Ικλσνών ωαί*
  νεται πλέον 9 πιθανή: Βββαίως θά
  έξαρτηθβ αυτή καί έκ «ής σΐάσβως
  «ής αντιπολιτεύσεως άπέναντι «ού
  ζητήματος «ού συνχρονισμσύ «ών
  βσυλευιικών καί γεβουσιαστικών
  έκλογών, δέν νομίζομεν δμως δτι ή
  άντιπολίτει/σις θά άπομακοινθβ
  προηγουμένων αύ«0ς προθέσεων
  καθ* ήν ήβνήθη, άν ενθυμούμεθα
  καλώς, «όν ουνχβονισμόν «ών γε-
  ρουσιαστικών καί βουλευτικών έκ-
  Λόγων, κα«ά «όν όοισθέντα διά «άς
  βουλευτικάς εκλογάς μήνα Σεπτέμ·
  β&ον. Έκτός έννοεϊται εάν άλλάξη,
  παρά ηάσαν προσδακίαν, άν«ιΑή-
  ψεις καί καιά την δωδεκάτην ώραν.
  Διότι καί «ούιο δέν άπσκλείεεαι.
  ΕΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩ μέ «ά άλλα
  οίκονομικά μέτρα ^οχισε ή
  λειτσυργία καί «ού «Ανωτάτου Οί·
  κονομικού Συμβουλιον». Τό Συμ¬
  βούλιον τούτο προώρισται ασφαλώς
  νά άποββ Λ κυριώιερος συμβουλάς
  καί συμπαρασιάτης τής εκτελέσεως
  έφαρμογής καί συμπληρώσεως «ών
  δσων μέτρων λαμβάνσνται καί θά
  ληφθούν διά «ήν παγίωσιν τής οί
  κονομικής καταστάτεως καί «ήν άπα
  βασάλευτον εξέλιξιν «ού Μβγον «ής
  σταθιροποι^σεως. Διά τούτο καί ή
  έναρξις «ής λειτουργίαν τού Συμβάν
  λίου δέον νά σημβιωθβ μειαξύ «ών
  άλλαν καλών σημιίων καί οίωνών,
  Ιφ' δσον μάλιστα οί βυμμιτέχσντες
  αυτού είνε αύτοί ου «αι οί άρχηγοί
  καί ρυθμισταί «ής δημοσιονομικής
  μας ζωής καί ο! κυρίως μετέχοντες
  «ών εύθυνών διά «·}ν βελτίωσιν
  καί «ήν άποίελεσμαΐικόΐητα «αν-
  ΥΠΟ ΤΟΥ αυΙΙόγου «Αν ·'Εψ
  χωρίων προϊόντων» θεσπί-
  ζΐται κατ' αύτάς « «Έλληνικι) Έ
  βδομάς»—έβδομάς δηλ. καθ* ήν θά
  πωλούνται έλληνικά προΐόντα. "Η
  ίδρυσις αϋ*ν <ν συνδυασμώ μέ ό- σα άλλα εύρύτερα μέτρα έπιβάλλον «αι. πρό παντός υπό «ών άμισώτε- ρσν ενδιαφερομένων Έλλήνων βιο- μηχάνων καί νεωργικών δργανι- σμών, θά δυνηθή νά δώσο «ό θε- «ικώιβρσν βήμα διά «ήν προστα¬ σίαν τής παραγα>Υ0£ *ο0 «όπου καί
  *0ς οίκονομικβς «ου σταθερότητος.
  Ύπάρχει μόνον άνάγκη δηως «ό
  σον ή «Έλληνική έβδομάς» όσον
  καί «ά τελ«υταΐα μέτρα συντονι-
  σθώσιν καί έντός τού βραχυτέρου
  χρονικού διαστήματος μάλιστα. Οί
  καιροί ού μενετοί, ώς γνωστόν, βρα-
  οεϊαι δέ καί μεμονωμέναι ενέργει¬
  αι ποοφανΑβ ίέν ώφελοθν.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
  ΑΤΡΟΧ-ΜΑΕΥΤΗΡ
  Μΐτώκοσ.ν έν- τβ έ.6ε) Μ«λεΒυζί-
  β» καί «*χ·τ«· *ν τή αολι»Ηλ.ν·ι.β
  ■Ηρακλΐ4ο» κ»· ΙκέΜΤβν 10-12
  «αί Ιν τβ κλινΐΗβ Μ. ΠρινιανΑκη,
  ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  —Τά έξηιιβοωθέντα δένδρο..
  Κατηρτίσθη στατισηχη τβν κ «τα τό
  καρελθόν ϊτος έμβολιασθεντων είς τάς
  ίιαφόρους περιφερείας άγρίων δενόρων.
  ϋατά ταύτην υπό τ&ν υκηρεσιβν τβΰ
  υπουργείον Γεωργίας* ενεβολιάσθησαν
  600.000 βενβρα. Έκίσης ένεβολιάσθη·
  ακν 1 θθθ.θθθ βενδρων καρ Ιβιωτων. Κβ-
  τά τό βιαρρεΰακν Ιτος αί υπηρεσίαι τοδ
  υπουργεΐου Γεωργίας έξεκαίδευσαν 3.000
  εμβολιαστάς καί καλλιεργητάς οπωρο-
  Φόρνν δενβρων, βιά τίιβ εργασίας τβν
  όκβίιιν άναμενΐται ίτι θά αυξηθή ση·
  μαντιχ&ς ό άριθμές τβν εμβολιασθεν-
  τοιν αγρίαν δενδρων χατά τό τρέχον
  Ιτβς.
  —ΟΙ Διευθυνταί ταμβΐων.
  Τό υπουργείον τβν ΟΙχονβμικβν βι'
  εγκύκλιον τού κρός άπαντας Τβυς τα-
  μειαχούς νκαλληλους εκθέτει τβύς λβ·
  γονς της μη κροσωκιχήςάναμίξεως Διευ-
  θυντβν ταμείειν είς χρηματικάς βιαχει-
  ρίσεις άφορύσας Οφΐστάμενα αΰΐβν ορ-
  γανο».
  ΘΕΑΤΡΟΝ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΟΜΙΛΩΝ
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
  ίΟΤΕ ΙΙΕΙΛ
  ΔΕΝΟ'ΑΓΑηΗΣΟ
  Γλυκειά όπερέττα
  παραγωγής ΟΥΦΑϊ
  Γαλλικτΐ όιιιλοϋσα καί ά¬
  δουσα 100 ο)ο.
  Πηίζουν ή Λίλιαν Χαρ
  βεϋ, ό Άνρ.Ροαν καί
  ό γνωστός μας ΖΙΆ
  (Άρμάν Μπερνάρ)
  οί όποϊοι κ αί εγγυώνται
  διά τό μουσιχόν αύτό ά·
  ριστούργημα.
  Μουσική: Μίσα Σπολιάν-
  σκυ. Σκηνοθεσίο: 'Ανα-
  χόλ Λίτβακ.
  Τό Θέατρον
  θερμαίνεται επαρκώς.
  —ΟΙ έγνραφόμβνοι βΐς τά γαλλι-
  κά πανβπιστήμια.
  Τό Οπουρνεϊον τβς Παιβεΐας βι' έγ-
  χυκλίου τον κρός τούί γενιχούς Ιΐκιθε-
  ειρητάς κτλ. χβινοκοιεΐ Ιγγραφβν τοδ
  ύκουργεΐου των 'ΒΕοιτερικβν βιά τβδ ό-
  ποίον γνϊΐστοκοιεΐται απόφασις τ«ΐς Γαλ¬
  λικής ΚυβερνησεΝς καθ' Αν εφεξής τό
  απολυτήριον τού ΕλληνικοΟ Γυμνασί
  ου Ιχει πλήρη Ισοτιμίαν μετ* τοδ Γαλ·
  λιχοδ «μκαχαλΝρεα» Ισον άφορ? την
  έγγραφον είς τά Γαλλι κά Πανεηιστα-
  μια.
  —Αί δαπάναι των κοινοτήτον.
  Τό υπουργείον των 'ΒαΗτερικβν βι'
  έγκυκλίου τού κρός τάς ΝβμαρχΙας γνα»
  ρίζιι ότι Ι{ έκβέσειιν των Διοικητικόν
  'ΒκιβεΜρητβν χ«1 σχετικών προσφύγων
  κρός τό Συμβούλιον τής 'Βπικρατείας
  κληροφορεΐται τουτο ότι αί Νομαρχίκι
  χαί νβίν ς τβν Ν. Χνρβν ένκρίνβυσιν
  «ιτοφάοεΐς κοινοτικβν αυμββυλΐειν βι'
  ών βικαιολονούν κοσά τοβ κρβ&κβλογι-
  αμβδ ΤΜν, είτε κρός αμοιβήν δημοσίαν
  ϋπαλλήλνν βιά καριχβΗένας δήθεν ύπ'
  αυτών υπηρεσίας είς την κοινότητα είτε
  βιά δαπάνας επισκευήν κλκ.
  —Ή έμπορία καί κατασκιυη «ών
  κονσΒοβών.
  Ή Διοίκησις Χωροφυλακην Ηρακλει¬
  ον ΰκίβκλεν είς την Νομαρχίαν κρές
  ϊγκρισιν Ιχδοθεΐσαν καρ' ·ΰτΑς άστυ-
  νομικήν διάταξιν κερΐ τοδ τρόπον κατα¬
  σκευάς χαί Ιμπορίας των βιατετηρημε-
  ν«ν έν γίνει τρβφίμων (χβνσερββν).
  Συμφώνως κρός την διάταξιν ταύτην
  «κάντα τά έκ τοδ ε{»τερικββ εΐσαγό·
  μενά καί έγχ«ρ(ον ηαραγ«γης διατί-
  τηρημίνα έν γένει τρόφΐμα εν οΐς χ«1
  τά έκ φντιχβν ουσιβν τβιαδτα δέον νά
  Φίρκσιν έννεγραμμενην έηΐ τβν κερι-
  εχόντνν βύτά δοχεΐων την ημερβμη·
  νίαν τίίς κατασκευής αΰτβν. Ή εΙσαγΗ-
  γή *κ τβθ έξΗτερικοδ κα» ή διάβεβις
  είς την κατανάλωσιν τοιούτων τρβφί·
  μων έξωτερικη( καί έγχωρίβυ προελεύ¬
  σεως, άπαγορεύεται έφ' ίσον βέν άνα>
  γράφεται ίπΐ τβν δβχείων ή ημερβμη·
  νία της κβτασκευής των.
  Τά ανωτέρω τρόφΐμα θά διατίθενται
  είς την κατανάλωσιν επί εξάμηνον άκό
  τής χοονβλβγίας τής καταοκινης των,
  άπαγορευομένης τής πέραν τΑς κροθε-
  σμίας ταύτης διαβίοεως α&τβν. Νετά
  την παρέλευσιν της πρββεαμΐας τβδ εξα¬
  μήνου τά έν λόγω τρόφΐμα θά κατα-
  μνήσβυν διά την χατάκανσιν τοδ ά-
  τόκου,
  —■ΟΙ λογισται άγροφυλακής.
  Τό υπουργείον τβν Εσωτερικήν έκβι
  β 1932.
  —Ό ήλβκτροφωτισμός κοινοτήτων.
  Τό ϋπουρνεΐον τΒν ΈσΝτερΐΜ&ν έ-
  χοινοκοίησεν αίς τάς Νομαρχίας έγκυ-
  λ υ δά ή ί έ
  νβκβΙησ.νΡ.ΓτάΓΝν^χ"Τδ«οΰ^^^^ «*·· «ύϊβδ **&,**?' "2Ρ'χ·-1
  Ι πβμ«ρχι«5 «ηβυργι ουμκληρωματικάς όδηγί>ς όσον άφορφ
  χον απόφασιν κερΐ προκηρϋςεως βιαγιι·[τίιν Λι~4β««·«ν ίηα«ιΐββα.θν Διά τόν
  οομίνου χατά την 18 Άπριλίβυ Ι. ί-
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
  Τδ Εθνικόν 'Οοςρανοιοοφβϊον θηλέ
  ών Ήοακλβίου ηροντιούοσΒΐ τΛς κά«α>
  θι διιιιοιιραο.ας βίς τά γοαφβϊα τής
  Νομαοχίας.
  1) Την 15 Μαοτίου ήμίοαν Το(ιην
  χαί ώ3αν 10—11 κ. μ. δια την ποομή
  θείαν αΌτου, κοέατος, είδον λαχανοκα)
  λείου χαί δποοοιεαιλιίον, ιΐδών κανιο
  ηαιλιίου χαί ιΐδόν γαλαΗτοπαιλΒίου.
  2) Τίίτ αδιήν ήμέοα» χοί ώοαν 11—
  12 διά ιύν κοομήθιιαν χαυσοξύλων
  ΜαΙ άνν^ακαιν.
  3) Τίιν 16 Μαοιίου ήμέοα* Τετάοτπν
  καί &}αι 10—11 κ. μ. δια την ποομή
  θείαν γοαφιχής ΰλη; είδών Ιογοχβίοαν
  χαί οαπτικής καί Ικιδιόοθοααιν Ιφθαο
  μένον ΰποδημάιαιν τώ· ιοοφίμων τού
  ■Ιδούι»α«ος διιδ 1)4)32—31)3)33
  Έν Ηρακλείω τί 15Φ)ο(ου 1932
  Ό Ποόεδοος τοϋ Ίδούματος
  Έμμ. Λυδάκης
  ΔΙΟΡΘΟΣΙΣ
  Είς «6 ,δτιμοσιεοθέν έν τω ύκ' αριθ. 3089
  «ής 13ης τβέχοντος μηνός φύλ>φ «ής Ά-
  νορθώθΕθο';, καόνοαμμα χλεισΐηριασμοβ
  Αχ6 χρονολογίαν 5 Φκββοναοίοΐ) 1932 Άν-
  «ανίου Μαζαρπϋ κατά ΓεαΐΒγίοβ Πονλινόκη
  βίς στοϊχον 28ΐν παοελήφθη ό άριθμός
  «941» «ής «βάξβως αββίας εκτελεοεας τοβ
  κ. ΠροίΒΒθο «ήν Προβτο&ΐΜΜν ΉοοκλεΙοΐι
  «αί κατά τουτο συμπληρούται κα! ϊιοοθοδ-
  «αι «6 εΐοημένον ααόγοαιιμα.
  Έν ΉροιιλίΙφ «ό 14 Φιβοοναοΐοβ 1932
  Ό «οδ ίιορθοϋντος καί έχισκιύβοντος
  ■λΐ)Β»Εούσιος ϊικηγόροε
  Κωνστ. Έμμ. Βαρβεράχης
  —ι
  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ'
  καί πάσα έν γένει τρα-
  πεζική έργαβία, υπό
  τούς καλλιτέρους όρους.
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ:
  μεχρι Δρ. 100.000 ελεύθερον κβντός φίροβ.
  ΙΟΝΙΚΗ
  ΤΡΑΠΕΖΑ
  •Η άρχαιοτέρα των έν
  ♦Ελλάδι Τραπεζών έ-
  τος Ιδρύσεως 1839.
  βΗΪΑΥ ΡΟΦΥ ΛΑΚΕΙ ΟΝ:
  Τριακόβιαι «εντάκβντβ θυρίδες είς την
  βιάθεοιν τβδ Μοινοδ. Νίοθνμα μικρόν.
  Ταχύτης, Άσφάλεια
  Οίκονομία.
  —Ή λαϊκή άγορά Λιγδρτννος.
  Ή Γενικη Διοίκησις βι' έγγραφον της
  κρός την Νομαρχίαν καραχαλεΐ ίιτως
  κρός σύστασιν Ιβδομαβιαίας λαΤκτίς ά-
  γοράς είς Λιγόρτννβν κροχληθβδν σχε¬
  τικαί άηοφάσεις τβν κοινοτικ&ν/ Συμ-
  ββυλίων τβν κοινβτητΗν Νεσοχωρίου,
  Καλυβίων, Τεφελίον, Λιγορτύνου, 'Α-
  χεντριά, £ωχαρκ κλπ.
  —Οί όφβιλέται των Δήμων.
  Τό:υπουργείον των" "Εσωτερικήν |>
  χβινοκβίησεν είς τάς ΝομαρχΙας εγκύ¬
  κλιον τοδ Γενικοδ Λβγιστηρίβυ τβδ
  Κράτονς κρός τβύς χ. χ. Διευθυντάς
  Ταμείων βι' ής έγκρίνει την δίωξιν τβν
  όφειλετβν τβν δήμων καΐΐ κβινοτήτων
  κρός είσπραξιν τβν κρός τούτους όφει-
  λών των, διά πρβσωπικής κρατήσεως,
  κ»ί ανευ τής κερΐ τούτου αΐτηαενς τβν
  ενδιαφερομένων δήμων χαί κοινβτήτων
  έφ' βσον κατά την κρίσιν τβν ταμιβν
  κρβκειται κερΐ δυστρβπούντων όφει-
  λετων.
  —ΑΙ άνακαινίσβις μας.
  Ανεχώρησε κροχθές βι' Αθήνας 6
  Διεηθνντης μας χ. Ανδρέας Ζωγράφος
  κρός συμπλήρωσιν τβν απαιτουμένων
  τνκογραφΐκβν βΐδων διά τάς άκό και-
  ροδ άναγγελθείοας ^άναχαινίσεις τ«ς
  «Άνβρθωσεωί».
  —ΟΙ δημθτιχοί φόροι.
  Τό υπουργείον τ&ν 'Εαωτερικβν βι'
  έγγραφον τβν κρός τάς Νβμαοχίας πά
  ρακαλεΐ βπωςτβθ γνωρίσωσι αν οί Δη¬
  μ οί καί χοινβτητες Ικέβαλβν πάντας
  τβύς άμέσους φβρους βιά τό «ιρβσεχές
  οικονομικόν Ιτβς 1932—33 καθείς κοΐον
  ηοοβοτβν.
  —ΑΙ φιάλαι τοΰ οίνου.
  Τό υπουργείον τβν 'Εσιιτερικων έκοι-
  νβπβίησεν είς τάς Διβιχητιχάς, Τ«λω-
  νειαχάβ κ«1 Δημοτικάς αρχάς τοβ Κρά¬
  τονς εγκύκλιον κερΐ χαθορισμοδ χωρη¬
  τικότητος φΐαλβν κεριεχβνσβν οΐνον,
  κερΐ ών πρβΒλίκει ή κλάσις 144γ τοθ
  βημοτικβΰ βασμβλβγίον.
  —Τά κοινοτικά ίσοδα.
  Τό υπουργείον τβν 'ΕθΜτερικών βι'
  εγκύκλιον τού κρός τάς Γενικάς Διοι·
  χηοεις χαί Νομαρχίας καραχαλεΤ βκ«ι$
  τοδ γνΜρίσΜΟΐ έγκαίρεις τό σύνολον
  τβν 6φ" εκάστου Δημο» Κοινότητος
  χλκ. κρβΰκβλογιαθηαομίνειν ταχτικβν
  έβόδνν βιά τό αρχόμενον νίον οικονο¬
  μικόν Ιτος 1932-33.
  —Ή έπιτροπή τον ξβνοδοχβίων.
  Ή Γενικη Διοίκησις Κρήτης δι" Ιν·
  γράφον της κρός την Νομαρχίαν γνει·
  ριζει ότι ΙγκρΙνει βπ«ς ουμυετάοχη ό
  Διευθυντάς τβδ {ενοδοχεΐου υκνοιι «Μί-
  ν»»(» χ. Ί. Συλιγάρδος είς την συοΐα-
  θεΐσβιν επιτροπήν ηερΐ ευθυνής χαί κρο·
  οταοίας τβν ίενβββχκν, ώς άντικροβε*·
  κος τβν ςενοββχεΐΝν υκνο».
  —ΑΙ ληξιαρχικαί πράξβις.
  Είς τάς ΝομαρχΙας τββ Κράτβυς |χ·|.
  νβκοιηθη καρά τββ οκονργείο» τής Δι-
  χαιοούνης έγκόκλιβς βι' η; καραγγιλλε·
  ται η βημβοΐευσις είς την εφημερίδα
  Τϋς Κυβερνήσεως τβν κερΐ άναθέσε*>|
  καθηκόντειν ληίιάρχειν, κρά{ενν τβν
  Γενικβν Διβικητβν χαί Νομαρχβν.
  —Δωρβαί.
  Ή οΐκογένεια Περβικάρη κκτέίεβε 6·
  κέρ τββ Βρεφοχομείου κ*» είς μνήμην
  τβθ ««ββιώοαντβί Νικολ. Ννοτεράκη
  άντ» βτεφ«νβί δρ. 35β,
  ιΐ
  ι · · ·
  Β^— ^^-------------------
  ΕΙΔΗΣΕΙΕ-ΤΗΛ/ΦΗΜΑΤΑ
  ΣΟΒΑΡΟΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ
  ΜΕΤΑΞΥ ΙΑΠΟΝΟΝ
  ΚΙΙ ΑΓΓ Α Ο Ν ΕΝ ΣΛΓΙΑΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Φεβρουα-
  ου (τού άνταποκρκού μας).—
  Σημερινόν τηλεγράφημα άνα-
  φέρει ότι προεκλήθη έπ«ισό·
  διον μεταξύ των Ίαπώνων κα
  τώ» "Αγγλων έν Σαγγάη.
  Τό επεισόδιον προεκλήθη έξ
  άφορμής έπιθέβεως ενός Ίάπω-
  νος εναντίον "Αγγλου ύπη
  κόου.
  ΠΡΩΪΝΗ
  Ο ΔΙΑΓΟΝΙΣΜΟδ
  ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΤΟΥ Ν Α Υ Τ Ι Κ Ο Υ
  Τό ΛιιΐΒναοχβΐον Ήοακλβίαυ καθισΐι
  γνα)σιόν{τοΐς βνδιααΐΒθομίνοις ότι «αν
  πιν σχΐιική; δκιταγής «ου 'Υιτουογβίου
  ΝαυτΐΝτον ήκυοώθο ή ηοο»«ίρτ)ξις δια
  γοονισμοΰ κρός κατάταξιν 15 μαθπ
  την Σΐαλτ,ς ύηοιςΊαιματιχόν Μηια
  νιχοϋ.
  ΔΑΣΜΟΛΟΠΚΑ
  Πρός τάς Τιληνεΐακζς χΊ
  Αρχάς έκ<κνο«αιήθηΐ3ίν π*ρά τβ3 Υ¬ πουργείον ΈΐατΐρικΦν α κατβθι έγκύ κλιοι: ΟερΙ κοτατάξειος εί; τό δημοτικόν δβ- συολίγιον τβν· χρυαοδίτων ιό,κβν |ς Μεγαλης Ελληνικάς Έγχιιχλοπαιδείαί, πιρΐ τ«ς κ*τ4 τό δημοτικόν δασμολο¬ γιον Χϊτατάξιτης άτήκτου διιιιτύροι», περΐ κατατάξεως είς τό αύΐό δασμολέ γιον φαρμακευτικ&ν περί Ματατάξεως είς τό αύτό δασμολόγιον ε!5ίον ηχοαγαμίνω' εκ τεχνικάς μιτϊζης καί περί κατατά· ς*εως είς τό δημοτικόν δασμολόγιον δηο· λειμματων ίλαΐολάϊων διά τή» Ματα- οχευήν σαπώ ΐύ'. ΟΙ Α1ΜΕΝΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ Ε!{ την ίφημεοίδα τής Κυβερνήσει»; εδημοσιεύθη τί διάταγμ» τρότΐι,ιιτιερΐ δ:ε ξ 6Ε ημ ξ»γωγί)ς διά σιντβν|δπερ των Λτμενιχβν ταμε'ων εισ πραττομίνβν λιμενιχών φίροον χαί τ&£ διχαιώματος επί των έπ.β*τιχαν εισί· ΤΑ Λ Α Ι ΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ Είς την Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως εδημοσιεύθη τό διίταγμχ περί ηαροχτ]ς ρΌηθηματων διά τό τρέχον Ι τος υπο Δή- μων χαί Κοινότητος είς απόρους δημό¬ τας διί τ<5ς"λ«ιτουργ£ας ουασ.τίων ή πά- ροχή; είδνν διατοοφϊ);. ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αναφορικώς μ! την διασχευήν χαί διαρρύθμισιν τοθ γηπέδου «Χανδαξ» £ γυμναστή; τοθ ΓυμνΛσίοα.αορίνων Ή- ρχχλιίου ν. Ίναννη; Κυβερνητάχης υπέβαλε πρός χον κ. Νομάρχην μακρος αχελέ; δπίμνημα διά τοθ ίπο'ου έκθέ- χει τάς άηόψιις τού πι·ί τί]; μετατρο- πής τοθ γτ)πίδ>υ τιύτου είς γομναιτή-
  ριον. Αί έν λόγφ απίψιις δέ ν συμφω-
  νοθν πρός τάς σχετικάς τοιαύΐας τ&0 χ.
  Νομάρχου Ηρακλείου.
  Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΑΟΠΟΓΙΑ
  Χθές χαί «ερΐ τάς μΐοημβίΐνας ώρας
  συνήλθίν ιίι συνεδρίασιν έν τώ Νίμαρ-
  χικκφ καταστήματι τα μέλη τοθ Διοιχη»
  τικοθ 2^μβουλίου τοθ ταμείου επαρχια¬
  κάς όδοποιΐχς Ηρακλείου χαί έλαβον
  διαφόρους αποφάσει;,
  II
  ΕΞ4ΓΒΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑΦΊΣ
  Είς την Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως
  εδημοσιεύθη διάταγμα διά τοθ δκοίου , Λ , . _,
  όρίζετβι ίποκ τα χιβώποι καΐ δοχεΐα έν ™ "Οοσήχβυ είς «ήν ϋΐι
  γένει ή «ερ.βλτίμματα τα περιέχον»! ΠλημμβΐΒΐοδι.δν Χανίων
  ι »«■ κ χ ι· ηπηπανταιιτΐΐ απο Καιιοι
  παντί; εϊϊίυς ξηοΐν σιαφΐδα παραγο-. ϊί,; Ι ΤίΛ α
  , Ιλεμίδιο8) Τροορΐζΐμΐη^^ρο'ς'"8^^81^ ^°ΙώΟ'όν «ου Μαρίαν
  δ«4 των οικείω/Λουγιαί'11 τραυματίσας αυτήν σο
  Η ΕΞΕΥΡΕΣΙΣ ΕΙΔΙΚΟΝ ΣΥΗΔΥΑΣΜΟΗ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΗΗ ΠΡΟ Ι ΑΝ
  δια τνκ συμοαιρβσιν τησ ιροσφυπκβσ ϊΤΕΓΑϊΕαϊ ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ Ο ΝΙΜΑΓΕΡ
  ΕΤ0ΙΜΑΣΘΗ2ΑΗ ΧΟΕΣ
  ΛΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΕΚΒΕ2ΕΙΣ
  Πληοοφοοούμιθα
  ση; τής άθυναμίας τού Κοάτους ύηό
  τάς σι,μεοινάς μάλισια οΙ<ονομκας συνθήας, δηως συμπληρώση »ή» κογ- σφυγινήν σέτασιν Ρχ »ώι διιιΐιθεμέναιν «Ι; νόν ποοϋιολογισμόν ηισιώσβαιν, ή διαιΐισιαιθβ»- γισμφ κιοτώσταιν, χαΐ ?*■ άλλου έιι τού ς ο ου τε Είς λίαν ποο-<Βχ«ς μέλλον ποόν,ιι τα ι να χαιασιή δ «ο· ϋτολογισμός μάλλον (5»ι»ος, ωΐΐβ δι'αύιοΰ να συτ- •ιλβσθή ή δϊοχλήοωαι; ττί; γιχήί άηοκαταστπσΒβις, ήοχισε» γ μβλειώοα σονδυασμού; τινις οΝονομ·- κού;, δι* ών θά καΐασιχϊ δυνατόν, ά νβυ Εΐ^ινίϊς βπιβαού'οεως τοϋ ποΐϋιο λογισμοθ, να συμιληοωθί) ή οτένασι; των κοεσφΰγαν, δσοι άιέμβιναν δσιβ- νοι μετά την Ιξάντλησιν τοϋ κοΊϊόνιος τ£ν «οοσφυγιπόν δαϊΒίων Ή χυβέατησις αποβλέπει είς την ?ν ϊύθέιω Μαιοώ σύνοψιν δανβίου διά την στένασιν τα» κοπσφύ'αιν μέλλοντος να ΙξυπηοΒΤιίθ'δ αφ' ενός μέν διιΊ τά»ν διαιιθβμένπον κατ' διός έν τώ ποοϋτολο θΐς τά>ν εΐσιεοάς'εαιν της Άγρο
  τική; Τοα«έζ«]ί Ικ τδν τοκοιοιαιλυσίτον
  των δανιίοαν αποκαιασιάσΒος «όν
  ποησφύγοον.
  Τα ΝοσΑ ταΰια χοίνονΐαι έπαρκβ
  διά την βξυπιιοέιιισιν ενός δατείου αιε·
  γάσβτος, δβδομένου δ»ι οί άαιβγοι
  ί
  γς, μ
  σφυγιχαί οΐκογένβιαι, άστικαΐ καί άγοο-
  τικαί, δέν ύηεοβαίνουν τας 30 000 μβτά
  τή» Ι/καθάοισιν τέΐν σΐβακών Βΐνάκων
  δια «ή: διαγοαφης των «βλβνταΐΌ); 8η
  μιηυονηθβισόβν *έων οΙ*ογβν«ιαιν.
  Επί τού θέματος τούιου ήσχολήθΐ]
  ήδ»ι ή χυβίο*«ϊσΚ 'ΐί %* *ά>* Τ8λβντ»(α>ν
  ΰηουονιχαιν συιιβονλίαιν, δύναται δέ να
  ΑΘΗΝΑΙ 1Κ Φεβρουαρί
  ου (τού άνταποκριτοΰ μας).—
  (.σήμερον) την πρωΐαν
  Αύριο ΐήμρ) η ρ
  αφικνείται άτμοπλοϊκώς ό κ.
  "Οττο Νιμάγερ προκειμένον
  νά ενεργήση τόν έλεγχον των
  οίκονομικών μας.
  Είς σημερινήν συνεργασίαν
  τού Ύπουργού των Οίκθνθμι-
  κών χ. Αΐαρή μετά των άρμο·
  ώ; βέβιιον. δ«ι ή μβλέΐιι τοϋ βίων ύπηρεσιών, έτοιμάσθηααν
  ; θέλβι «αοαηΒμφθδ βΐς βΐδι- αί ύποβληθησόμεναι^ είς αυτόν
  κάς συγχοο«ουμέ*ιιν εκιτοοκήν ίξ ύ- έκθέσεις επί τής οικονομικήν
  χουογών, Ιφ' διον χαΐ δ ΰασυογός τώ*
  Οικονομικόν ίΰο'σκίΐ ώ; Ιγνώσβτι «όν
  τρόπον «ούτον τής ϊύσβως «ου σιβγσ-
  σιιχοΰ ζηιηματος ώ; ποαχτικόν χαί ί-
  «ωφβλή,
  μας καταστάσεως.
  41 ΤΑΧΥΑΡΙΜΙΚΙΙ ΜΕΤΑΦΒΡΑΙ
  Τό άνταλλαχιικαν Ταχυδοομβΐον Ή
  οακλβίηυ έξίθβσβ βίς ρρονβοον μιιοδοτι-
  Ι Ιθ' 8

  φ Κα«ασττ]»ια«ι «ου Ταιυδοομκίαυ, !
  ώπιον τή; Νομίμου Έιτκοοητϊ;, τίΐν
  28 Φϊβοπυαοίου 1932 ;ήμέααν Κυοια-
  κήν καί ά}αν 10—12 «.μ. την Ινοι-
  χίασιν εάν ταχυδρομιον μβταφΐοών
  Ις «'σς γοαμιιάς οϊιινβς Ιιουσιν άφβ
  «Τ]θ(αν χαί «έομα «ό Ήοάχλβιον διπ
  τό από 1ο: Άΐτοιλίου 1932 μέχθ' 31
  Μαοιίου 1933 ΐοονιχόν διάσιημα.
  Τί ΒΙΒϋΐΒΙΕΙ»! «ΡΑΚΔΕΪΙΪ
  1α«<5κιν »ής δημοσιβυθβίσηβ' ηαο ΐθέ; ιεαο' ήμδν σχβτινής βντολής ΐής Γβνιχης Διοικήσεως Εοήιτις 4 άομοδία έηιτρσηή θά έηισ*βφβϋ αιϊμ«οον τί ύκοδϊΐχθένιο γή-«βοα δια ττΊν άνέγβοσιν «ου οΙνοποΐΒίου Ήοα>λ-ίου ΐ·α «αθο·
  οοιστι«ά)ς πλέιν «ό καταλληλόιβ
  «ούιβν διά «όν α*α«έρη
  Οον §< σκοπόν. ΤΑΣΧΟΛΙΚΑΛΑΧΕΙΑ Εκοινοποιήθη πρός τάς κα«ά τόπους έκπαιδβυτικάς άοχάς «ό παλαιόν διάταγμα πβςί καθιβρώσβ ως σχολικΑν λαχβίων πρός ένίσχυ σιν «ών σχολικΔν έφοριών. Ώς γνωστόν, αί έκ'τών λαχβίων εί¬ σπραξις θά διαχίθβνται διά «όν πλουτισμόν καί την καλλιτέραν όο γάνωσιν των σχολιχών έφοριών καί διά την ενίσχυσιν «ών μαθητΐ- κών ουσσιτΐων. Ι ΡΙΒ1ΙΟΣ »ΙΡ8σ7πΜΪΡ8Ι) Τό 'Αοτιροσχβηεΐον 'ΑΘηνβν διά τη εγραφημΐτός τού προ; τα Λ.μεναρχιΤχ Ά τα Γενργιχά Έιιμελητήίΐί γνιο ζει 8ί πιθανος και^ός οήμιρον Τρίτην ιίριται εί; ολόκληρον οχιδόν την χώ· «ν λίαν νεφιλώϊης ή νπφΐλώδτ,ς μετά ροχβν ή χιόνων άνί «ήν βίριιβν «αί ^ατολιχήν Έλλάδα. θερμοκβασΕα κα¬ ωτέρα τΐ]( χθια»τ]ς ί·ιμοι βίρειοι % 3?ε:β3νατΐ.λι«ιοΙ άσθενεΐί ή μίΐριοι κχ- τά πΐριοχας κ^Ι διαλί'μματα ίσχυροΐ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ Συνελήφθη καρά «ής Χωοοφυλαχής ίθ ί ή Ε1σαγγβλ(αν των Αιεοχοοω εξαγωγήν, έξ προΓί!: δι! τβν λέξιων «Έλλ-νιχ&ν 10ΙΤΑΦ1ΑΒΨΔΜ9Ι ΕΙ! ΤΑ ΣΧΟΑΕΙΑ ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕ1Ζ δια χθβσινης αιΐϋφαθΒαΐς «ής ή λ ς ς Τό ΰπουονεΐον «ής Παιδβίας βι' «ήν τιμήν τής αΐβλώς ϊΐσαγομέντις έγκυ-λίου τού ποός τού: έπιθβω- κοιθης. θητιΐς «Αν οχολβίυν έκθεΐνβι «όν Χονδοιχη; μέν «οός 8ο. 2.90 Μοκ'όκέίν «θότ >ν τής 6ιηδ6σβως τοΰ σταφι· λια*ικδς δέ > > 3 · > »
  Βοψώμου μ6ϊαςύ τώ>ν μαθητών. Ή Ισχύϊ ι1ί Αβΐβιαι άκδ οήμιρο»,
  Η ΑΠ1ΣΪ0ΑΗ ΕΚΠ1ΙΔΕΥΤΙΚΩ1
  ΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΝ
  Δι* έγχυχλίου τε Ο δπουργεΕου Παιδεί'
  <κ ηρό<: τούς έπιθεωρητάς τβν οχολεί» χή; Μίσης έχπαιδεύβεης χαθιαταΐα γνωστόν, 8ίΐ δ Βιαγωνισμός διά παροχή' ί<παιδευτιχβν άδει&ν είς καθηγητάς, α! όποΐοι θά παραχολουθήσουν ανητίοα σπουδάς είς Ευρώκην, θά ενεργηθή έν· τος τοθ τρέχοντος μη«ο<:. Ή αναλογία μιτ»ξύ τοθ άριθμοθ τώ/ 58 άποσιελλομι ν»ν καθηγητήν θά είνε 28 φιλό λογοι, 14 μαθημχτιχοΐ, 14 φυ- αιχοΐ καΐ 2 θεολόγοι. Είς τόν διαγωνι¬ σμόν δύνανται νά συμετάοχουν καί οί προΐαθέντες δπδ τοθ Έχπαιδευτικοθ βι- οΐΗητιχΕθ σι/μβουλίαυ χατά Σεπιέμβρι όν τοθ 1930 καΐ αυμηληροΰντε; μέχρ τ<1ς 1ης προσεχές ΌχταιβρΕου διετή υ¬ πηρεσίαν. ΤΑ ΓΡΩΡΓΙΚΑ ΛΑΣΗΘΙΟΥ Ιχ ϊανίω» είς τί)ν ειεοΐφέ ΟΒΐαν Λασΐ,θίου δ Έκιθιοοοηιίΐς «ής ης ής γς Κμήτης χ. Σαχιλόκουλος διΑ την £ηιθ«ώοΐισιν «άν ΙκβΙ Γε~ονικων ΰιειιοβσιάιν χαί «ήν επίλυσιν διαφοράν β«*ρίμών νβιπογινών ζά ΠΑΡΑΑ.ΒΗ ΔΓΕΑΑΔΒΝ _Κα«όπιν σχβ'ΐκή; διαταγϋς τνϊς Γβνι κης Διοιχήσεσς Κοήιιις καοβλήφθησαν ύτό «ού ΓβαρνΐΝθΰ ταμβ(συ αί διά τοΰ ρ «ο ποοοοιζόμ«»αι 3 άγ»λά γο δις κοίις διασ«αύοα>σιν «ου ιΐδους.
  Β ΑΙΑΝΟΜΗ ΒΕΓΓΚΟΥ ΙΑΑΙ9Υ
  'Γπό τ<|ς 'Αγροτιχΐ]ς Τβαπέζης εγένε¬ το δημοπραοΕα διά την προμήθειαν 3000 τόννων θΐ,νκοθ χαλκοθ κρός ραντισμόν τβν σταφιδαμπέλου. Ήγοράοθησαν 1. 700 τόκνοι θειϊχοθ χαλκοθ άγγλικής προελεύσεως χαί 300 τόννοι 6ΐλγιχί}ς. Ή διανομή τοθ Ανωτέρω θειΐκοθ χαλχοθ είς τοος σταφίϊοπαραγωγοϋ; θα αρχίση 4πβττ)ς 15ΐ)ς Μαριου θά γίνη δέ μέσω των Ένώηων Συνεταιρισμόν. Είς τού; σταφιδβπαραγωγοί»; «υς μή άνήκοντας είς σιινεταισμους ή διαντμή θά γίνη μέσω τβν δΐτοκατχατημάιων τίΐς "Αγροτικάς Τραπέζης. Ό θ.Γί.ό; χαλκίι θά θί ί ΰ λλ ί χι χορη ηί είς τοΰς καλλιεργητάς επί πιοτώ· οιι χχΐ είς τιμήν χατωτέραν τής κερυ οινίϋς ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Ό ύφυκονργός «ϋ; Δικαιοούτιις «ρό ΜΕΐιαι να 8νεογ<ίσυ ίκκαθά φυλάκοον «ών φυλακ4ν «ου Κ καθ* δσον δλαι α! ίχθέσβις «Αν ΙκιΘε ωοητων, οί δκοϊαι ύιΐΕβλήθηοαν είς «ό Ύπουργίΐον, α«αφέοουν ότι οί πλεΐ σιοι έξ αΰ«άν βΙτι άκαΐάλληΧοι διΑ «Αν "νεπιήν εργασίαν »ο€ ςρύλαχος, ί| 3«0{α χαί μόοφωσιν αιεαΐϊε! καί «Ιδικήν διδα χαλίαν δια την χαΐήν ουμπεριφοράν αυχ&ν άεΐέναν«ι «&ν φυλαχιομένρν. ΥΙΙΙΙ ΤΟΥ ΗΡΟΟΥΟΟΥΡΓΟΥ ΕΙ! ΤΙΥ2 ΠΟΑΙΤΙΚΟΥ2 ΑΡΧ1ΠΙΥ! ΑΘΗΝΑΙ ■ 5 Φεβρουαρί ου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Ό πρωθυπουργός κ. Βενιζέ- λος παρέσχε σήμερον την πρω¬ ΐαν είς τούς πολιτικούς άρχη» γούς προσκληθέντας επί τούτω, στοιχεία καί διαφόρους πληρο¬ φορίας επί τής οί«ονομικής κα¬ ταστάσεως. Οί πολιτικαί άρ- χηγοί έπεφυλάχθησαν νά έκφρά· σουν τάς άντιλήψεις των. ΙΥΝΕΧΙΖΕΤΛΙΟΑΝΤΪΤΕ Ο ΒΟΜΒΑΡ1ΙΣΜΙΙ ΕΝ 2ΑΤΓΑ1 1* ΘΗΝΑΙ 1 5 Φεβρουαρί ου (τού άνταποκριτού μας).— Καθ* ά αγγέλλεται, ό βομβαρ- διβμός έν Σαγγάη έξοκθλθυθεί, των Κινέζων ανθισταμένων ει¬ σέτι είς τάς περί την πόλιν ό- χυράς θέσεις. 6 ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΤΕ1Φ1Κ ΡίΥΙΙΒ ΕΙ! ΠΗ ΔΙΑΜ ΛΦΙΟΛΙΙΙΙΙΥ ΑΘΗΝΑΙ 15 Φεβρουαρί (*ού άνταθ ) ου (τού ανταποκριτού μας).— Καθ* ά αγγέλλεται έκ Γενέυης ό άντιπρόσωπος τής Τουρκίας Τεβφήκ Ρουσδή ομιλήσας βή- μερον είς την διάσκεψιν άφο- πλιβμοΰ εκηρύχθη υπέρ τής μειώσεως τού στρατού. Ο ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΟΣ ΙΤΒΝ ΚΑΤΗΡΤΙΣΘΗ ΜΜίΜ ΑΘΗΝΑΙ 15 Φεβρουαρί- ου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Κατηρτίσθη νομοσχέδιον προ- βλέπον διά την ενέργειαν τού αντιφυματικού αγώνος. ΕΝΕΡΠΙΥΗΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΑΟΚΙΜΑΙ ΤΟΥ ΣΤΑΦ'ΛΙΨΟΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 15 «Φεβρουαρί ου(τοΰ άνταποκριτοδ μας).— Ανεκοινώθη ότι ήρχισαν αί τε· χνικαί δοκιμαί αποδόσεως τοθ σταφιδοψώμου . ΑΙΙΝΡΝΙΚΙΠΜΙΙΙΑΙΙΙΟΙΙΔη ΑΘΗΝΑΙ 1« Φεβρουα- >ίου (τού άνταποκριτοΰ μας.—
  Σήμερον τό άπόγευμα ανεχώ¬
  ρησε διά Γενεύην ό κ. Μιχα¬
  λακόπουλος*______
  Η ΤΙΜΗ ΤΗΣΜΙΡΑΣ
  ΠΡΟΑΓΩΓΗ
  α α, ,. --------, ΑΘΗΝΑΙ 1» Φ»6ρουαρί-
  Διά Βιι«(1γμα«ος «οοήιθιι βΙ; ο«ουρ Ου (τού άνταπθχριτού μας).-·
  φράγκ*