99166

Αριθμός τεύχους

3092

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

17/2/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΤΑΙΟ ΝΙΜλίΕΡ
  έΑΙΙ
  IV
  Β Μέν
  ριοΰ
  βημερον) χήν
  ι *τιε.ολ
  ίιμάγ,ρ
  κων μ,ας.
  ,μερινήν
  .υργού
  Υ ΟΡΟΒΥ Π
  ί ΟΟΜΪΙΚΟ,Σ
  [«ΑΙ ■ Κ Φε6ρου«ρ|
  «ντα—θκριτού )
  θυπουργός κ. Βε««.
  έσχε σήμερον τή, «/ω>
  ούς πολιτικούς ϊΡϊ.,
  Λβκληθέντας έπΐτούίω,
  ι κ*1 διαφόρους «λ,,ρ
  ιπί της^ οικονομικήν
  ως. Οί πολιτικοί ί
  πεφυλοίχθησαν νά
  ; αντιλήψεςς των.
  ΙΕΧΙΖεΤΑΙ ΟΑΝΤΙΤΕ
  ΙλΡ.Ι.ΐΚ< [Κ Ι ΙΐνΑΙ 1 Κ ι «νταποκριτοΰ , αγγέλλεται, ό μρ ένΣαγγάη έξβ χθλθυθιι') Ι :νέζων ανθισταμένων εί- ί τας περΐ την κάλι» ό· Ιέβεις. Σ ΤΙΥ ΤΕΒ*ΗΚ Ι ΑΙΑΣΚΕΨΙΙ Ν ΑΙ 1» Φι ι άνταποκριτοθ Ι αγγέλλεται έκ ιρόαωηος τής Τορ κ Ρουβδή ομιλή»»*,"! είς την διάσκεψιν «·* ,β εκηρύχθη ύ«έρ Κ! «>ς το* βτρατοθ.
  1ΤΙΦΥΜΑΤΙΚΟΣ Β
  ΙΡΤΙΣΒΙ ΝΙΜΟίΙίΙΙ
  } αρ
  >τίσθη νομοσχέδιον
  , Κια την ενεργεια
  ματικού αγώνος»
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΤΤΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΝ
  III
  ΑΡΐβΜΟΣ τηλεφονου ,β "υΜΑΡΧΙΑΣ β|Εγθ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΑΡΕΑ8 Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ..------------------------ ΜΙ
  ΗΡΑΚΛΕ10 Ν
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  17
  ΦΕΒ)ΡΙΟΥ
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916
  ΕΤΟΧ 17ον.- ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 3.092
  ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μ ΑΣ
  ΚΑΙ Η λΜΛΙΤΕΥΣΙΣ
  Καλόν είνε, ποοκειιιένσυ κιβΐ
  διαφωνιών είς «ά οίκονομικά ζή.
  τήμαια, νά καθσρισθσθν, μιά γιά
  πάντα, «ά πράγμαΐα.
  Οί μ·μν·μοιοούντ«ς κατά «0(
  «Ιανειακής πολιτικάς» δέν *ιο*Ι*«ι
  νά στηρίζωνται απλώς είς θεωρίας
  καθηγητήν τής Πολιτικάς ΟίκοΐΌ-
  μίας καθ* άς ή δανβιακή πολιτική
  άηέβη πρόξενσς δεινών διά «ήν
  Έλλάδα. Έπίσης ουδέ είς είσηγή-
  σιις δψίμων οίκονσμολόγων, οίιινις
  μέ έμβοίθιιαν κήνσοβος «ών όημο·
  σιονσμικών μας πβανμάιων ζηνοθν
  πολυετή αναστολήν ·0ς καταβολάς
  «Αν τοκοχρεωλύσιον. ΚαΙ «ό δια»!
  σέν είνε ασφαλώς δύσκολον νά «Α
  έννοήσπ πάς τις:
  Βεβαίως «ύχής έργον θά #ιο νά
  ■ύοισκώμΐθα πάντοιε είς πλήρη
  πορΐϊ νά πο.σχειο.σλσγ0 καί νά Λη
  μαγανϋ ·ίς «ό οικονομικόν ποάβλα·
  ΐια μιτά 9 άνευ θεωριών καί σχείί-
  αΐν, β «ως «ά έπίσημα ή άνεπίσημα
  σημσσιογβαφικά της ό'ογανα...
  *
  ΟΤΤΟΣ ΔΙΑΒ4ΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  ΣΠΑΝίΟΤΗΣ
  ΟΙ βύαυνβΐδτ,τοι ΐοοτΌγοάφοι συγ-
  ά αΰιάς την Ιίήαιον χαιοβ·
  βέ
  τισαόν της άνθισμένης μυγδαλιάς.
  Πλτιοοφοοοϋμαι Ιπικαΐρσς διι ενας
  Κινίζας ποό ίτών, Ιλθών είς ΈλλάΒα
  διΑ νΑ μβλβτήΌΉ τό σύστημα των ΙΊλη
  νικόν φνλαχδν—φαντασθητβ τί χαλΑ
  που ήσαν ηληοοφοοημίνοι οί α>θοα>-
  ποι δι* 8,τι συνέβαινεν Ιδτ»! — ιιποοατά
  είς τό ξαφνικό λαυλούδιααμα της άνθι·
  σμίνης μυγδαλιάς ήαβανθη την Ανάγ¬
  κην νΑ Ικφοασθΰ μ' ίνα κοίημα. Σε
  χάκοιη αυναναστοοφτ) τό διάβασε ποώ-
  τα στήν ηιοίιογη γλ&σσά τού χαί κα¬
  τόπιν «ό μβτέφοασβ γαλλικά. Τό κιοιτ-
  αύιάρκειαν, διά νά μ») έχωμεν άνάν χόμβνόν «ου ήτο Ιιιάναι κάτβ αυιό:
  Μην εξωτερικών δανείων. Έπίσης «Χβιμάνας, παγαινιά, γύο» Ειοα «α
  Θά τ}το εξόχως εοχάρισιον άν, κα πάντα χιόνια οιά βουνά. ΜΑ ηΐοοο από
  λώς 9 κακτδς συνάψαντες έξωτ«Βικά χ5μοιο ρημαγιιένον τοΐχον ποοβάλλη
  δάνεια, ήμηοβούοαμιν νά μή «ά πλη άκοοσδόκητα ή Ανοιξις σ9 δλη ιή δόξα
  ρώνωμεν ί) «ούλόχισΐον ν" άναστιί· χαί «4 χά οί τη;: — ή ανθιβιιιντι αυγ-
  λωμιν «ήν πληρωμήν των «οκσχο·· δαλιά». Τέιοιις ίοατει>ε; έκτλήξβΐί σα;
  ωλυβίων καιά «ούς δυσκόλους αύ- κιριμένουν, αύιβς «ίς ί*)ΐι*οις, καί ιΐς
  τούς καιρσύς. Άλλά δυστυχώς ή «ά Ιοικά μας ΠΒοίΐωοα. Τό κλέον άχα-
  '£λλά( δέν εΐχε πό τέ μέν Ιδία όμως οο κούισουοο τό δηοΐον ΙβλέπαιτΒ χα-
  κατά τελευταία πσλιμικά καί μ«τα- θηιιβρινδ; να μουνιζώνη τα σύννΐφα
  πολεμικά έτη αύιάρκιιαν. Καί οιά μβ «' αγκάθια τού ίγινιν ίΕαφνα »ύφη
  νά έπουλώβο «άς έκ «Αν πολέμων κενιάμοοΦΐι «αοαμνθιοϋ. Καί μάλισια,
  βαθείας πληνάς «ής, διά νά άναβι· λίγο παοακέοα, κατηφόοιζβ ηρ&ς «ήν
  οογανωθβ «νχνικώς καί διά νά ήμ· οβμματιό, δλόκληοΐ λιτανιίοι λιυχοφό-
  ποοέσο νά έκμειαλλευθ£[ πλ»ιβέσ»8· οα>ν Ηαοθένοαν κου ίηοςίύοντο μέ ίβ·
  οον «άς πλσνιοφόβους πηγάς «ικ, ρατική* μβγαλοηοέΐϊβια ειαός βοοα«ον
  ευρέθη είς «ήν ανάγκην νά ζή «β βαιιιόν.
  βυνιχώς οικονομικήν ένίσχνοιν Ικ Γύοτυ αη& «# μιιαζοοια λουλοΰδισ,
  «ού έξωιερικού. «ού ~έγγουν οίον ηΛιο, χό μιλΐοσι (3ου-
  Όντως ή παγκόσμιος οίΜονομική ΐζβι χαομόουνα σδν «Α τοαγουδάτ] τού,
  κρίσις μάς εΰριν όφΐίλοπας πολλά ύμβναΐους «οον. "Ενας νράγος ψιοός,
  ■ίς «ό έξωιερικόν. Άλλά ειρέπει δι' γβνόΐΐος, μβγαλοιιοβειής λίγο κ*ιό κέοα,
  αύιό ΐραγε ν* άποκρούσωμβν πά- τα βλέηβι μέ «Α βαιθειά χουσίζονϊα μά-
  βαν έξωθεν ενίσχυσιν χαί νά σεα·'-τμι «ου. Καί χαβω; μααουλΐζβι τ-ύ,
  μαΐήσωμεν ή νά άνασ««ίλωμ«ν την κοώϊμους βλααιούς, νομίζιΐϊ κ&ς δια-
  Ικπλήρωβιν πάσης έκ «Αν έξωιιρι- βάζ«ι ψιθυβιοιλ μϊ συγχιντιτιχίιν κατά-
  κΛν δανείων υποχρεώσεως μας; 1ό«· νυξιν γαμ«λ(ονς ευχάς. Λίγο άχόμτι
  «ί Θά εγίνοντο «ά υπό έκ«έλ«σιν' καίί βά άκούαα>μι χό αίώνιο, α«α«άσχ«
  μεγάλα παραγωνικά έρνα καί πώς το χαυιαομπολιό «ής ααφοακιασμέτη;
  θά έστερεώναμεν καλλί«ερον «ήν οοδά";, κου Βίπλα σε μιά ληομονηιιένπ
  σταθερότητα «ού έθνικοΰ νομίσμα-1 ακάφη «ου ίξοχιχου απιΐιοδ, μοιάζβι μέ
  «ός μας; '— μτ}πως θά ήμπορούσα- κλύσιοα φαομαχογλωασοϋ:
  μέν νά ένκαταλείψωμβν ήκιτελβ «ά —"Εχ, κον δ δικός μας δ χαιοόςΐ
  μεγάλα Κβγα, άπό «ά δποϊα «άβα Ξίοαμβ νά ««οιιιένουμί. Δέν βιαζόμα-
  κεριμένομαν, οιά νά καταστραφούν ότε γιΑ κανιοιιές, σά» αΰΐδ «ό «μα-
  καί νά χοθούν «όσσι έκατσντάδες έ- ξοϋμι> κου δέν πρόφΐαοι νά βάλη φού
  κατσμμυρίων πού έδαπανήσαμεν σ»άνι καί ψόφησΒ γιά σιεφάνι. Καλε
  έως τώρα καί ν" αφήσωμεν έρμαιον κΰπαξι, κύτταξβ ς8ΐθΐπα>σιάΙ Κύιιαξβ
  »βί πανκοσμίου οίκονομικής θυέλ·ίκ&ς Ναμσοώνΐι μί «ό νυφικό. Πάιι
  «ής «ό εθνικόν μας νόμισμα; ι χάλασβ» δ κόσμος... Δέ» θέλεις νο σΐΐ-
  Όχι βεβαία. Καί «ά έργα πρέπει χωθοϋνι «Α μυαΙΑ χαί «ή; μηλιας Χαί
  ν' άπσπεραιωθούν καί ή δραχμή τής οοδακινιά: καί «τίς βυοσινιάς καί
  νά σ«αθβ. Άΐλά διά νά γΐνονν αύ («τίς κυδωνιός («ού βΐνβ φοόνιμα ΗθβΙ-
  ιά έχομεν ανάγκην τής έξωθεν ένι-Ιτσια) νά σοϋ ζ-τάνε άκ6 «ώοα γαμ-
  βχύσιως. Καί έφ' όσον έχομεν «ήνά ποούς; Καί ηοιΑ ιεαίον» τοομάοα νά
  βχύσιως
  νάνκην αύιήν,είμβθα ύποχρεωμένοι
  νά διατηρήσωμεν αμείωτον «ήν σίκσ
  νομικήν μας πίστιν καί πρός «ού«ο
  οφείλομεν νά έκπλτίβώ'ωμεν έκ
  παντός «ρόπου καί μέ πλήρη ακρί¬
  βειαν δλας «άς είς «ό εξωτερικόν ύ·
  ποχρεώσεις μας. Αυτή ·ϊναι ή οί-
  κονοαική πολιτική «ής Κυβερνήσε¬
  ως. Καί «ί,ν ποΑι«ικι)ν «αύΐΐ,ν «νέ-
  κρινε καί 4 άνΐιπολίτβυσις, άφού
  ουδέποτε άντετάχθη πρός αυτήν.
  Άν «ώρα αιφνιδίως ι) άνιιπολί-
  «ευσις εσχημάτισε «ήν γνώμην διι
  Ι) Ελλάς σέν έχ«ι καμμίαν ανάγκην
  ένισχύσεως έξωθεν καί ότι ημπο¬
  ρεί μέ «άς ιδίας «ής δυνάμεις νά έ-
  πουλώσ& «άς πληγάς »« καί νά συ¬
  νεχίση «ήν άναδιοργάνωσίν «ής, νά
  συμπληρώση «ά παραγωνικά έργα
  καί νά στηρίξη «ο νόμισμά «ής καί
  δ·ι, σννιπΑς, εμπορούμεν ν άδια-
  Φορήσωμεν διά «ήν Ιν »Φ έί»»ερι·
  ε,φ πίστιν μας καί ν* άνασ.είΛωμεν
  •ήν εκπλήρωσιν πάσης υποχρεώσε¬
  ως μας—«ότε Λ άν«ιπσλί«ινσις ο-
  φείλει νά «ό δηλώση ένκαταλείπου-
  σα «άν κλοιάν τής άναπσφασισ.ικί^
  ιηΐος καί «Αν «ΉιφυΑάξβων,
  Άλλά δέν φαψ%αζόμ·*α Λι 4
  άλ<ί Λμ •ής ϋθθυ αού μάς κάνβι «ήν πρ.ΥΗΐιπέο· ύ άδά "Ε ής θυ μς ή ρ σα καί χοκοο«ύβιαι άδιάντοοιια; "Ενα γέοο,ίνα «κούσαλο», μέ τώνα κόδι οίον ιάφθ—«όν Κουισσφλέβαοσ μέ χ* δνο- μα—ίνα* Μαοδιακό πού ιΐνι μβτουιιί· νβς τί μέοβς τού! ΜΑ «όν καΐονβι βλέ- κεις γιΑ «Α κλούττι «ου... νΑ γι' ανιό ύ ί 8ξ Ου Λ ι γ «ό «υφΐκο ιιού «τίς 8φααξ«. Ου »Λ χα- θή;, κουλΐιμέντΐΙ Αΰίΐο νΑ σέ Ιδδ «ού θάοχβααι νΑ μιΕοκλαϊς. Τότβς θ4 ο«ην κα «Αν παοεμΐα: Άσιιοομουοιακοί γαμ· ■θδς βϊνε άδβιος ασ«αχ6;. "Αμ«1; Δίν 'ΑλλΑ τής μικρης ιεοΰ νΑ τ«5ς ίδοώοτΐ «ό αυΐ·. Είχόνα χαρ,ιταμένη τβν πρωΐ- κοαγματοαοιύσεαν σκοοη(ζβι στό λιτό τοπιΐο «Ας γλυχυιέοας νποσχέαιις. Εάν «ό χαοακιηοιστικόν τί}ς φυτι- «ής φύσεως ώς βΐκόνος καί ώς Ιχφο,β1- σβας,βΐνε δ,τι ήο«μβΐ χαί Ιπαναπαύβται, ή λουλον&ιασμένη μυγδαλιΔ είνε Από τος ώοαιοτέοας μοοφάς. Είνε ή Ανά¬ παυσις στήν ώμοοφιά. Είναι αάν την ■αί την φΐλάοισκη κου ξέρη δτι μηορουν νΑ την φθάσουν κοτέ. Διοιι ίνα βίνι «ό θέλγητοον χαί τό Αχα τανΐχητον δπλον τής μιγάλης ώμοοφιάς: Ή σκανιότης. Καί ανιή Ιμι «ό μονο* κώλ.ον» ΠΑΛΙΝ ΤΑ ΚΡΑΣΙΑ. Παρα τίς ίκφροίόΒείοχί άκο τής Ιδίας οτήλης χΒές ΙληΕ&χς πιρΐ οιιυθι- τήοετβς «οΒ ζητήματος τ&ν βιδλαμμίνων οΐνων διά τ<5; αποαταξιιος δι' αμβύκβν ανωτέρων την 200 χιλιογράιιμην, πλη- ροφορούμιεθα καρ' ενδιαφερομένων πα- ραγωγβν βτι μβλλον βλάβης κχρα ωφε¬ λείας πρόξενον γίνεται το μίιρον τοθιο. Διότι διά την ηραγμντοηοίηοιν τής έν λέγω αποοτάξεως κ»1 χρδνος κολας ά- καιτεΐται καί ειδικόν μηχανημα (μετρη- τής) χαί γενΐΜβς δαπάνη ανατερα τ»ν διιναμιών των, ωΐτε έν ολΐγοις νά πεΙ· θετχΕ τις &τι τό Υπουργείον τβν Οίκο· νομιχων διά τοθ μίιρον τούτο» οοδίλως δι«ιΐΜολ6ν«ι τί)ν θίοίν των, ηρολαμβίνον δεχόμενον οικονομικήν χαταοτροφήν ««ν. ΟΕ ηαραγωγοΐ προσίθεσαν Βτι θ· ήτο καλόν νά διετυπώνετο έκ νίου θερ- μή ευχή πρός τόν συμπολίτην Υπουργόν δπως άναθεωρήίη τάς επί κροκειμένου άοφάαεις, ηρβγμκ δυνατόν χατά την γνώμην των. ΑΝΑΓΚΗ ΤΤΡΑΚΤΙΚΙΣΜΟΥ. Άπ6 τής ατήλης ταύς-ς Ιγράψαμεν πρό ημερών «Ι «πιτάσσιι ή πραγματικό¬ της χ»ί κως ημείς την αντιλαμβχνίμε- θα είς τό ζήτημα ττ]ς δβοαχηίίξιως των προΐόντων μας. Κανονβρχαθντοιι δηλ. Ηαθημερινβς αυατάοιιι χαί προτροηαΐ 6ιέο των εγχωρίων προϊόντων *νώ κατ' οδοίαν τα πραγμαια τρχβοθν τόν δρό μόν των &ιτ«ί κιΐ προηγουμένως: ΙΙρομήθειαι ΙπΙ ηρομηθιιβν ΕΪνων εί» δών, καταφύγη διά χάθε ψύλλου πή!η ■ μα είς τάς ξένας βιομηχανίας χαί ηαρά πάντα νίμ?ν καί «8ιαν Ιπιταγήν χαί τι&ιχν κατάστασιν ίθρία Ιξοδος συναλ- λαγματος χ»1 διοκ^υγή χέρδους χαΐ χρί- νου ιί*ΐ κ»ί ώς Ιτυχε. 'Αλλ' Ι*; πότε; Διότι έ ταναλαμδάνομεν είνε άνάνχη ΙπΙ τίλοιις νά γίνωμεν κρκχτιχοΐ α«- θρωκοι χαΐ χκθ' ήν στιγμήν μάλιατα δ πρακτΐΗΐομδς αύΐος που έννοοθμεν, εί α ηαντοθ άλλοθ δ ουνήθηβ χανώ' διά τό Κράτος, την Κοινωνίαν χαί ειδικώς τούς οΙχονομΐΗβυς ή γεωργιχους δργανι- αμοδς. ________ ΗΚΟΝΣΕΡΒΕΣ. Έξείόθη ή αιτυνομιχή διάταξις ή προβλέπουοχ διά «ήν εμπορίαν χαΐ χατα- οκευήν ταν χαναερββν συμφώνως πρός τ* ηροαηοφααιαθέντα οχετιχ&ς 6κο τοθ Κίντρου διά την κεριφρούρηοιν τί)ς δη· μοαίας δγείας. Ή διάταξις αϋ ΐί) θα απο- τελίοη προφανως σταθμόν είς τα άγορα- νομικ* μίτρα, χά έξαντλοΰμενα ώ| γνω¬ στόν είς τα παρελθόν διά τίς παντός εΐϊους χαί φύΐεως χοναέρβες ιΐς, άλλ' οδΐίποτε οχεδόν ΐκιτοχίντα νά περιστείλουν χατά τί μάλλον χαί ήιτον τάς δηλητηριάαεις τοθ χόαμου. ΆρχεΙ έννοεΐχαι νά κατορθωθή ωιτε νά μή μείνη ή διάταξις «ιΐς τα χαρτιά». Διότι χαί αί»τό πολίι χό φο- ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΝ ΚΟΣΜΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΜΡΩΝ Ή έφΐτιινη ίηρόΐης *ήί χορ,·ν«ικής ά- .ιοοφαΐρας.— Κοομική κίνησις χωρ,ΐΕ... πόσμο.— Ή σιενοχώοια «ών νεορειν— Ά- όο·σ«οι κρ,οβλε'ψεις διά «Ας 'ΑχόκβΒα.— Ή κοοχθβσινή τελεία Ακοτυχΐα τον χοοιυτΐΝον τοαγιοΰ τού Οικονομικόν1 Συασιτίου κου θά Απβτέλβι τι/όκον τι¬ νά τό... βιμιλιο λΐθο τη; ίφβτιινής κοσ μιχής σαιζόν απεχαοδίωσε ώ; ή«ο έ πόμβνσν «ό* βΰοΰ χΰκλσ «όν Ινδιαφΐ- Οομέναν χαί «δν Βύο φύλαν. "Ωατβ λοικόν δβν θαχουμε Ιφίτος χοοούς; Δέν θά χινηθονμι; Δι θά ξβμονΒιάσουμβ; Θά πάνβ... άτβκμιτάλλΒυτβς η ώοαΐις βοαδβιΐς τ&ν ά>ιό*ο«ωι Τί Ιγιναν χι
  μάσκις χαί δέν φα(νον«αι;
  —Έν.ώ γνα>ο·ζα, άκιφάνθρ, άνθρα
  κος μβ... κνιδμαΙ
  —Τί γνα>ο'ζΒ·*ί
  —"Εγειναν καλύμμαναΐ
  ...Πάνταις τΑ πράγμαια Βλν είνε «β-
  οον «οανικΑ δαο ΒΒ,χνουν «ιΒρα στίς
  χ.1 άθφαλώί ή άβοινΐΐα ιοβ ιβα
  γιον τού σνσσιτΐον δέν δφιΐλιται ι^κσ-
  χΙβιστικΑ στήν Αποοθυμΐα τοϋ χοινου
  Ύπάοΐουν κι' άλλα αΐιια σοβαρά κου
  θά τα λέγαμε άν ή χυοίβς κον Ααοτε·
  λονν τό Αξιόλογο άλλαστε χαί πλήρει
  λανθοοκιχης δοάσεως αΦτό σωμα-
  τβΐον δέν μά; ήααν Ιδιαίτατα σνμκα-
  θιΐς... 'ΑλλΑ μιΑ κου Βλν «Α λβμι ΙμβΙ|
  άς Αφήαουμε «Α «Α κΰ δ κόσμος.
  —Έκοιπο, λέγβι δ δνα», ή χνοίβς νΑ
  δοίαουν «ήν ώοα «ου τσαγιοϋ άογότι-
  βα γιΑ νΑ ιιοοφθάση β κόσμος «όν
  ιαφιΐαν... "Εποικι θχόμο ή ΐβιις νΑ
  σχηματίσουν ίνα αυοϋνα Λπό δικούς
  «αν νέους χαί νέας γιά νΑ μην «ρέιιε-
  ται δχόσμοι ιί{ φυγήν κρό το0....χε·
  νού.
  —"ΕχιιςδΙχυο, «ου Απαντδμβν χαοίς
  δισταγιιό.
  —Χοοβοτικό Ακόγβυμα, αν«ι«(θε*αι
  Ινα; άλλος, δέν Ιννοκΐται «όσον βογΑ
  δΊιας λί««... Άχόμη θάταν κολν άν Α-
  καιτούσαμβ Ακό τίς χυοίβς νΑ 8ξυκνή¬
  σου* τ β χ ν ι κ δ ς «Α φΐλανθρακινά
  μας αΐσθήματαΐ
  —Καί ού εΊ,βις δΐκηο άσφαλδς...
  —Τότβ ποίος Βχιι τό άδιχο Ιρωτά δ
  ιθοηκος τού... βνβύματο;;
  —"Εχιις χαί ού δΐκπο νΑ οαια; «ου
  λέμι... χαί κηγαΐνουμε άλλο·....
  Φυσιχά σ' ανιή τή σοβαοοβυτράπι-
  λη κατάστασι ποΰ τσιτσιριζόμιθα δλοι
  ίχουν 8(χηο καί^κανιΐς Βέν δχειΙ Ή στ)
  μεοινή χοΐσις ίιίληξι κνο·ας «ήν Ανα·
  τάτη τάξι χαί «ή χατατάτη ΒηλαΒή τΑ
  Βυό άντΐθβτα άχρα τής χο ινα νίκης μας
  καοατάζιας, μβ άλλα λόγια αύτούς κου
  ςΌδβύο»τας Βιιμιουογοϋσαν χάποια χ(-
  νηοι καί ζωή... Οί Βέκα τέσσεοτ,ς θα-
  μδνις τής Λέσχης ννατάζουν χαί Αντι¬
  θέτως οί πελάται «δν λαϊκόν χοοοδι»
  δασχαλ(αν Βέν ύ«άοχ·ι Ιλπίς νά ξυπνή
  σουν... Καί λογιχΑ άφου «Α Βύο άκρα
  ά «ινητοΰν Βέν υηαοχει ή κιθανόιης νΑ
  »τ)θ'δ ή·.. μέση, ή μόνη ώς γναστόν
  τάξις κον διαθέτβι Ακόμα δκτώ δβχά-
  ρβς:
  —Καί δμως χ ι ν β ϊ τ α ι Ι Ιφώνη·
  σεν ώς άΐλος ΓαλιλαΙος δ άνθρακος με
  «ό κνβΰμαΐ
  —Πδς; Δέν είναι κι' (| τάξις αύιή
  β χ ( ν η » ο ς;
  —Καθόλον! Κινιΐιαι διαοχ&ι γύρα
  σία Ά χ Ι ν υ τ α τής Τραπέζης
  * ♦
  Έν τω μβταξύ στΑ «δναμΐκτου «ά-
  ξιας ντανσιγκ «Πουκέ» καί«'Εθνικό*»
  τού κ. Καοαγιάννη χαί άχοιβδς χάοις
  σιήν «ύουνειΒιισΙα «ου άνθοΦκου αϋ·
  «όν κου ίξησφάλισι μιΑ ιελβΐα δο,χήστοα
  κάτι γίνεται χαί αί λ(γβ$ Ακόμη μέοες
  ασφαλώς «Α χέντοα αΰτΑ θΛ δβΐξουν
  σπουδαϊα σηιιιΐα ζωής.. "Ισως σ' αΰ-
  τό βαούνει κολύ χαί ή κοοτΐμησις τί)ς
  ιοβίθάς νβολιιΐας «ου Ριγοινάχιι» "ου
  ώς γνασιόν, εξέλεξε την «Πουπέ> ώς
  τόπον χοοιυιΐΝής κοοκαοαακευίΐς χαί
  Ιξοομήαοας κοός ιΰοντέρους όοΐζοντας!
  Γεγονός σπουδαιό«α«ον κου δέν άφα-
  σιν ασυγκΐνητο «όν ,αΐβνια άνθρακον
  —κνιυμα:
  ΟΙ γίροι όκοδ «έθαναν...
  Μ*ε οτή «Πονπέ» χαριύονν....
  ΝΑ 8μας χαί ίνα γαλάζιο σημιΐο
  στόν κατασχότιινο κοσμιχό Ούοανό.
  Ορόχ8ΐ«αι γιά τό ΐαρό κου Βιοργανθ·
  νιι τό Σάββαισ στό «Ντοοέ> ή σχολι-
  χή Έκιτροκή χοΙ Ποαχτικου ΛυκεΙου.
  Ό σχοκός—4 κο,ομήθτια βχολιχδν
  δογάναν—άγισς, ή δβγανατική 'Εκι-
  «Οοπή Αξ(α χάθι ΙμΗΐστοσύντκ, οί οΐβ-
  νοί ευιάοιστοι, οί ποοβλίψβις καλαί...
  Ελπίζομεν συιβκδς χαί ιύχόμβθα νΑ
  βπιτύΐιΐ δ χοοό; αυτό| χαβ' δλην «ήν
  ,ιαμμήν γιΑ νΑ μκορέσονμε ΙπΙ «έλους
  νΑ ίγκαινιάσουμε—■ μβ τό καλδ—τή χο»
  σμιχή αυτή σιήλη... ώς «δσο δ φΐλος
  μέ τό ηνιδμα μάς β»οχλεΙ:
  —Ποέπιι νά ηοοσέξουν σοβαοΑ αύ¬
  τοι οί άνθοαποι «ου ΛυκεΙου·
  —'ΑλλΑ κον;
  —Στήν άφθονΐα καί «ή φθήνιια «ου
  κυ—Λ ν χ ε ( ο ν.
  Καί τώοα—γιΑ νΑ τιλβιφνωμβν-—δυό
  λόγια γιά «ίς διαποινΐδβς «Α φιντανά'
  κια «αί «ούς άομοΒίους... Είναι ήλΐθιοι
  αΰιοί κου ύποαττ»οΙζου* δτι διά λό-
  γονς κοιναν,κής σχοηιμότητος δίν
  π» οιή αημιο.νί) κοΐο, ν
  ΑΝΟΡΘ-ΣΙΖ
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
  ΘΈΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Όμιλάν
  Κινηματογβάφας.—Σήμεστ»|ή γλνκΕΪα Ό
  εηοβ'ττα: «Ποΐέ —ιΑ βέν θ'_ά*απή黣ϋ» δι»ι-
  λονσα κηΐ αϊηηαα 100 ο)η Γαλλική μέ τ
  Λίλιαν Χώοβιϋ,'τό* αγαπημένον μας Ζύλ
  (Άομάν ΒβΒνάν). Τραγυύδια ώοαϊα: Να»·
  «ικα, βκ'τς Καρνπβίλια της Νίτσιι:.
  Καθ* έκίσιην άκογενματινή 5 1(2 μ. μ
  μέ τιμάς ήν,ατχοομένα;.
  (Τό θεατρον θεαμαΐνβται έπα()κε>[].
  ΠΑΡΛΑΝ «ΑΠΟΛΛΩΝ». — Σήμβ
  ρον «Ις Βνο «αοασιάσβις ώ}α 5.30 μ. μ
  Μοί ώ?α 9.30 μ. μ. «'Βνα Ταγκδ γιά σίνα»
  μέ ϋτόν φημιομένρν Βίλλν Φόρστ χοακα
  γα>ν»στήν «όν άβισιονβγήματος «Μή ρωιάς
  ια«(».
  καί νά χοοίύουν οί δυνόμενοι. Κάθι
  άΙλο...ΤΛ νά διασχβδάζπ ε»ας κου δύ¬
  ναται, πύιή την ώοα, δβδομένσυ δΐι
  διασκεδάζοντα; χαΐ έΕοδβύονβας ά*α
  «ουφίζβι τόσους άνθοώιιους, είναι επι
  βββλημένον ΠΒ0ΐσαό»Β00 «ώοα άηό κά-
  ββ άλλη Ιποχιί. Χσοός δέν «Ιναι μόνον
  Τθήγοοη κυχλσοροοία οΐματος χαΐ εύα-
  ρέσττον συναισθι,μάτοον αλλά κ >ί κυ*λ
  φποία χρήυατος ποΰ χοοτοοδοτϊΐ τα
  χάΊαι κοινανικΛ θκοα... Φυσι«ά δέ
  είναι ανάγκη ο! δϊσκοινΐδβς μσς νά
  διαθέσουν διι-ς σιό βγγύς παοβλθόν τ'
  άιΐπέ'ια καί τα λποφυτα τού μπόμπα
  των για νά κάμουν μιΛ τουπλέττα χο
  ροΰ. Μβπρηϋν χάλλιστα νάοθουν «αί
  μέ τής παλοέΐ καί νά είναι βέβαιβς οί
  γι'α ύίόδέτ θαναι ολ γώ Β«ον συμ πάθη;
  άοχΒΪ νά πληοώσουν τό βΐσιττίοιό τους
  γ>α τόν Α ή Β Φΐλ »νθοα>ιιι«ό σ<οπό1 Έννοοΰν αΕλλα>θ(Β ότι γνοοιατιίκϊμΒ
  λογισιικως τόσον «αλά μ·ταξύ μας ωστε
  τΐποτβ πβιπ δέν μας βχηλήττει «αί δέν
  μάς θαιιβώιβιΐ Σχετικώς ή στήλη αύιή
  δηλοί άηό «ουδέ—γιά ηάν ίνδίχόμενον
  —πώ; θά ςρπνν άμβίλιχ'ΐ, οέ κάθβ 8«-
  Εεζηιι,αέ*!], άίχοκο, βχτός ίποιτ,ς καί
  σηαεοινή; καταστάσεως ΐίολυτίλβιαν!
  Συνβννοηθήκαμρ;
  Τίλης 'Αλκης
  θεατρον
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ■ ΟΜΙΛΩΝ
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
  ΟΟΤΕ ΠΕΙΑ
  1ΕΝΟΆΓΑΟΗ2Ο
  Γλυκβια
  παραγωγής
  όπερέττα
  Ο ΥΦ Α ι
  Γαλλική όιιιλοϋσα χαΐ ά¬
  δουσα 100 ο)ο.
  Πηίζουν ή Λίλιαν χαρ
  βεϋ, ό Άνρ.Ροάν καί
  ό γνωστός μας ΖΥΛ
  (Άρμάν Μπερνάρ)
  οί όποΐοι καί εγγυώνται
  διά «ό μουσικόν αΰτό ά·
  ριστθύργημα.
  Μουσιχή: Μίσα Σπολιάν-
  σκυ. Σκηνοθεσία: 'Ανα-
  τόλ Λίτβαχ.
  Τό Θέατρον
  Θερμαίνεται επαρκώς.
  Η ΖηΗ αογ Περνλ
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  17
  ΦΕΒ)ΡΙΟΥ
  ανατολή ηλίου 7.16. ύύακ 6,03
  ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΙ
  Είναι οί χιμκάο,σοι τού Βοάΐιατος τή:
  (ωής. Ποόααοκα... άποόοοοπα, βονβί, «όν
  τό (χει <»οώ£ει ή ά»<κινθτης των στό πΐ- οιθώριο. Άοζ'Εει »' άμφιβίλλΐ] ιιανιΐς χερΐ τής ουράνιος δικαιοσύνης καί Ισότητος, β1 ε χοντας τή ιιεροληψίι τού ΟβΙοβ στο κεφά· λαιο αϋ'ό. "Αλλοι είναι Βοοικιομένοι μέ έ- Εα(ο.εια κροσόντα Ικανότηΐοί κ οί Ι«σι ί- χο«ν ειβοοοιοθή νά έηιπΐέπυν. Γιά άλλο»ΐ{ ή φύσις οτάθπ·» *ολΰ φειΒοαλή ηαϊ ΐιΰ; κατβϊίχαοβ ν' άποιελαϋ* αΐωτίαις τόν πά «ο. Τι άίιχία έκ πβώιης όψεο.Ι Άλλα Βέν *οέη·ι νά «ουδιβοζτ] κανιις. άγνοτβντας τί; ά£Ι βΐέ έ β τοό λπάγγεΐμα, κάθε κύκλοε γ«νι«ώ; ' ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ ΕΜΜ». ΣΤΥΛ. Μ&ΤΖΑΠΕΤ1ΚΗ (Πρεΐην Χκριλάου Στιφαν(δπ) Όδος Μαρτύρων (Ιναντι ταχνβρ,ομιΐον) Πλήοης πβιρακατΐθήχτ] χημι· χβν ναΐ ΦζρΐΑαχειιτικβν προΓίντων χ«! Σπισιαλιτί. γγ γ; ίχει τοΰς αποτνχημένονς τοο. Άλλ' έχεϊνοι την έλβυβέρων έκαγγελμάτων είνι σωοιή τραγφεΐα. Διότι ό Βημόσιος ΰβαλληλισμός £:■! την ΙΒιόιηΐα νό «οί β π «ήν ά·ικανό<Τ|- ΐα. Τό ίΐιΙΰ-Πίΐλΰ ό καλός ύπαλληλος »Ο χΐρο μ άς ΙΑιαιτβοα{ βπαλήψβως. Κατό τό αλλα είνε οτήν Ι5ια απολύτως μεϊοα μβ «&ν πΐέσν ανΐκανο καί τιποτένιο. Άβοτβ- λοΰν ηαΐ οί ίύο όαοιόμηοφβς βιΚτοες τής κ^ατικής μηχανής. Ιδού ή μβγάλιι Κ!?ϊασχρβ φή κου έκ φίρΐι ό ϋππλληλιομός οΐΐς έ£α( ρετες βιάνοιες «αί ή ωφελεία κοβ ποοΕενίί οάλληλα σΐΐ; άαηαοτηπηλός
  κόλπμος τον έπαγγελματιχΐϋ ά ιαγοονιομο*.
  Οποίον ή φοσιί δΐβι ίφοδιάοβί μβ τό χε
  λιμοφόβια ΤΜν έμφύιων κοοοόντιην, θά ύ
  ηεαισχύσΐι. ΟΙ αλλοι θά σνρθοΰ» οΐπτρό
  ύύμοτα οτήν άκρη τοβ οτίβου.
  Αύϊοΐ βΙ>β οί αποταχτιμένοι ΛΙΒανν πλή
  ρη την ένιύΐωσιν «ραϋμα<ιε·ν καί άνακή- •ον πολέμου. Σαιαΐό νανάγια. Βαδίζουν οτό δοόμο τής £ωής μέ όόοατα δεκανίκια. Καί τί 3·«οιφοόνησ»ς άχό μεοονς τής «οινοονίας! Δέ* τούς {εικνύεται ό καΒαμι κρος οΐκτος. Κλαιτσοϋνται, χλΐνάζανται, *» Οΐγβλοβνΐαι. Κύριοι θΕΪ,,πούμποαέσαιε νό «νικήοετι «ήν " ήν», λίγο κε ίΐοσόΐΒοον άτθβα σιό αΐοχα ίκιΐνα κλάσματα. Ποίος ξβ ποίων κροπατοβικων άμαο«·ε>ν θύιατα
  βΙ»β. Πισιέψαΐε μβ, Βέ· φυί«« οί ίΐιοι
  Ναθόλον. Διότι μη μόν χή«β γισ έ»γατικό<η τα κιΐ τα χαο,όμοια. Έδώ Βέν ύκάοχονν ά ϋ ή ί άδ 'Αφοπλισμός καϊ έξοπλισμός. Έξ 4»βρμΐ). τή" Δι«9Μ<ψ«·ς «Ο ά· λ Ιλ ' ύ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Ικυνλθφίρτΐθαν 'είδΐκά Τ·6χΤ] 1»ία <|ΐιλανΛΒ·»«ο6 __ Τε-Β __- »■_ Λ...Ζ. —Ι .ί<·«< ΘΑΝΑΤΟΙ. — 'Ακεβανπ κοηχθες ό Βύ· άγγελος Κον«αΕα·ΐ|5 *« «*» ν»βο«βΐίβ«»ν «ν τή «όΛβι μας «ημοτιβν. Ο μιχηαιάς ήοΕ· χηΐ("05 ποΙΙτης, φιλόκονος, Ι σβντηρηιιχδς ώ: ««ηαατΐας κοΙ ά« ' λΟ*σχς ώ ττβ φμ φη τβν διαφόρων Παρισινβν ττεριοδικβν ίβλ " φ ιρωμένα «ίς το πρίβλημί κηρύθ3οντ.«ι υπέρ τβν 4 άλλα δΓέ? τοΟ ά Αλλα καί φ Άκολοιιθοθντα την κΓχτυίθιιντήϋΐον γι- νικήν ηολιτινή» ττβν, ιίλλα χεΐνοιιν ν' &- «οίιίξουν μέ ακΐΊσα, μέ ιίίθρα, μέ στα- έ ί δ βλ δ ί μ , μ χ»1 μέ κίναχας δτι βλος δ κί αμας, προιξαρχεύ-ιτ)ς χ1ς Γερμανίας, Ι ξοττλίζΐται μίχοις ό5ό<τα)ν καί ουνβπβς ή Γιλλία δ^ίίλϊΐ νά μην δατιρή^ εί; τό τοθτ", δλλα Εμνς πάλιν ηρα λ ,μ ιαρ,ά «ρονομιοϋχβι τής φυυΐ μένοι. χ καί άδικη Άλλβς ΑΪΙΟΙΑΟ11 ΤΙΣ ΕΜΜ» 1. Ε. 1.111111 ΕΟ1ΟΜΙ1ΙΛΙ1ΙΙΜΗΡΙΙ2Ε» ΛΦΟΒΟΧ Άν Ν«Λ. ϊβία». ΜΑΙΡΗ ΑΙ. Το'την 7 μ. μ. κατ' βύθβΐαν Πβιοαιβ, Χίον, Μοτιλτί- Κυοιακήν έσηέοας, ■*,Παΐ "Αμμο»—Σΐ]- ΑΦΟΒΟΣ Το'νυν έσπέρτς Ρε¬ θυμνον, Χανιά, Πιιοαιά, ΧηΧηΙϋσ, Βόλον, Θβσ)»ίχυν, Κοβιλλαν, "Α* λεξιινδοούπολιν, Μυ«ιλή»ην, Χίον. ΙθΝΙθΝΠΠίιιιιΤΒνπ.μ. ΡβΛυιινον Χανιά, Πϊιθαιά, Χιλχίδα, Βόλον, θεο)ν(Μΐ|ν. ι (Έκ τοΰ Π Τολ Νο 30 ζήημ , μ ακαθ.Ο' ν' άκοΕιΕςουν ίλιος το έναντί&ν χαΐ ζη'οθν τόν γενιχόν άφοτΐΑΐσμοΛ —Οί ανβργοι διανοούμβνοι. Ό Γάλλϋς·6φιπουργός τ1ζ Εργασίας ν»χθ«!ς τό ΠβεεϊρΐΙον ττ)ς οις τβν «Έργαΐδν τί]; διανοίαΐω;» ?έν ί'ωχε Π9>υ ένθχρρυντιχά: ελπίδας έν
  οχίαει μέ τό ζήτημ» τής βμίσου δ^ηθεί-
  «ών αι έργων διανοουμένιον.
  Έδήλωσΐ δτι ή σιιμμειοχή α&τβν είς
  τί εθνικόν ταμιϊον 1; ϊνιργίας δέν
  προδλέπεται δπί τ-οθ νόμου καί 8τι
  I-
  χουν είς αύ:ο δι*α!»μα μόνον ο Ε εργα¬
  ζόμεναι ή Ιργαβθιντις δπό Ινα δπιύθιι-
  νον ίρ,οίό.ην.
  —Πυρκαϊά βίς εργοστάσιον άσυρ
  μάτου.
  Μίγάλη πυρκϊϊ* άπιτέφ?»σε προ
  ημερών είς τό Σίψθεντ τοΟ Λονδίνου
  Ιν μέγα |ργοατασιονχατασχΐυΐ)ς συοκΐιι-
  βν ασυρμάτου, καί προικάλισι ζημίας
  έκατομμυρΐων λιρβν.
  Σ'οχπΐ'α ι<$ς ηυρχιΐβ; οδι<)ς πλέον τ&ν 1200 έργατώ/ θα παραμεΕνουν Ιερ- γοί μίχρκ ά οιχοίομήαιβς τοΟ ίργοσΐα οί ου, τί ίηίΐΐν ή'ο άλ {ία φΒ νά άοιθμή «λείσχας »»οβ05 κοός ης χαί αλλα ΙΒούματα. Την «ηδβίαν τοο γενο¬ μένην «& αιιόγβυμα 'ής χθές κσρηχολούθιισε πολύς ΗαΙ ·κβκ«ός κόσμος. Είς «ήν χλη- γεϊβαν οί«ογέτβιαν τού μΐταοτάνίος αιει- Θύ·ομεν θεκμα συλλοπη«ήθ">·
  ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ.—Τή» «αρβΐθοδσον Τοίτην
  9ην «οέχοντας άππβ(ωοβν έν Βιάκνφ ή Κβ·
  ριακη Ί». Παβαγια»νάπη βίς ηλικίαν 65 ε¬
  τει* έγχαταλείφασα «6ν σύζυγον της καί
  τού; ββο «ίοώς της μή προφθάσααα να χΒ-
  βδ είς «ήν αποκαχάσιασίν «η-, διά «ήν ο¬
  ποίαν ό κόθος <ης ύκήρΕβν Βιακαής. Ή μκασιάσα Βιεκρ(ν«*ο Βιά «ήν εύθίιηχα «οί χαροκιής,ος τη-, την γλνπύτητα «Μν«οόκα>ν
  της είς «όν οΙκοπ«Β·Βμ·νον Ρ'°* της, θρηνή
  σασα «οό 14 έ«έ>ν τόν θάνατον τού 20«ιΐ'ύ;
  «Ιοδ της ΓβωονΙο» τηΐβγοαφηΐοϋ «ό 1918
  έν ΆβήναΐΓ, "Εμτοτβ Βέν έοΐίγνοοσαν οΰιε
  μίαν ήμέοαν να ναιια χιί διά τόν χαμόν
  «οά αγαπημένον «ής Γιώ,ιγβο ό οποίος ήτο
  «ό παοάδειγμα τε»ν οννηλΐιιων τοο καί ή
  ή *1*Ι: διά «ό μέλλον τεβν γονέην
  ά
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
  Τό Εθνικόν ΌοφινοτοοφΕΪον θηλέ
  σιν Ήοαχλείου κοοχτιούσσβι τάς κάτω
  θι δημοηοασίας β Ι; »ά γοατρβΐα της
  Νομοιοχίας.
  1) Τίιν 15 Μιοτίου ημέραν ΤοΙ»«]ν
  καί ώ^'ΐν 10—11 η. μ διά την ηρομή
  θβιαν άοτου, κοέατος, βί8ά>ν λαχανοκτβ
  λϊίου χαί όηαοοκαλΒΐΌν, ιΐδών Ναντο
  ππιλβίου χαί ■Ιδ'αν γαλακτοη—λβίου.
  2) Την αΰιήν ημέραν χοί ωοαν 11—>
  12 διά την ηοομιίθιια* χαναοζνλαιν
  κα! άνθμάκαν.
  3) Την 16 Μιοτίου ημέραν Τιιάοτην
  καί ώ^αν 10—11 η. μ. διά την ποομή
  θείαν γοαφι*ής υλης είδών Ιαγοχβίοτη»
  καί οαΛΤΐκής »αΙ ίπιδιόοθωσιν Ιφθαο
  μβναον ύηοδηιιάτων των τοΐφίιισιν τοδ
  Ίδούαα·ος άπό 1,4)32-31)3)33
  Έν Ήθ'.ΗλΕίφ τ*] 15Φ)0Ιου 1932
  Ό Ποόεϋοος τού Ίδούματος
  Έμμ. Λυδάκης
  Τυπογραφβίον «'Ανορθώσβως»
  κονφή *1*: ό μ γ
  «ο». Τό άπβΐέλββμα ήτο νά κάβτ] α «ό α
  Βιακό νόσηιια «ό οποίον «αί «ήν έΌορε έ-
  ως «όν τάφον. Την κηδείαν της ουνώΐβοσε
  πολύς Μόσμοί «ής κωμοπόλεως Βιάννον μέ
  «ήν οποίαν Βιεΐήοει κάν«ο«ι καί αύιή κβΙ
  τα τέκνα της ΐίί τα όποϊα εΐχβ Βώσ·ι Λαί'
  οΐην άνατοοφήν, ά«άπην «οί φιλίαν.ΕΙ; «όν
  σύζυγον «ής Ιω. Γ. Παχαγιαννάκην, εΐςΐα
  «•κνατπς 'Βμμανονήλ καί Άκόσιολον · κα¬
  θώς κοΐ εί; όΐόκληρον «ήν ι ίκογίνβιον τή;
  μεταοτάση: ευχόμεθα την <£ ύψ·«€ πααα· μοθίαν. Π.Κ.— * ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. - 2Μόλι6 οπνελθόγ- τβς έκ χή( «ληξάσης ημάς βαρείας σνμφο- κά; επί «φ θανά<φ τής ειολ«κλαύσ«οα ηοΙ λατρβντής μας συζύγοβ κσΐ μητίαας Κνρια- «ής Ίβ. ΠαπανιαννΟΗη έκφβαζομΒ* «Ας α- πιΐοοος ήμοεν εύχαιιιβτΐας εί: «όν διακε¬ κριμένον Ιατρόν Σπανάκην Γεώργιον τού οποίον ή επιστημονικαί Ιεινότης καί ό κ«- «αβληθιΐς κόπος δέν καιώβθαισβ να οΛοα «ήν Βολναγαπημενην μας έκ «οόΛανάτοο μοί ΐούςκαοαιιολοιιθήσανταΐ ι ήν κηδείαν μίχοι «ης^τελειΐταίας της καχοικίας ώς κ&Ι τοΰς δ· πωσδήποτΒ σομματασχόντας είς «ήνσκ ταύτην δοκιμασίαν. ΟΙ ΐύχα[ΐ?τονντ«ί Ό αύΕογοβ Τό τέκνα Ιω. Γ. Παπαγιαννακτ]5 'Εμμανονήν __________ 'Ακόστολοβ ί'ύρφ ατήν ηόλι μας. Χθές ή άομονίι έπτροπή θά έχεσκέχΐι- «ο «ό υποδειχθέντα γήπε6α. —Διά «ήν οριστικήν εκλογήν «ου θ ΟΑ όθό ό ΟΙ ή ρή γή ου χώβο ίνθα ΟΑ όναγεβθό «ό ΟΙνοποιβϊον "Ηοα πλιίοο. — Αναμένομεν «ήν γννμιίηνσιν μετ" ά· ννπομονησίας. —Καί διά «ήν σημασίαν βύιήν καθ* ■■«- ήν «ην ανιγέρσεας «όν θίνοποιείοβ. —Άλλά καί διά «ήν κα<αλληλόΐη«α «ού χώρον, ό οποίας όμολογαομένως κρέπει νά άνταποΗοίνεΐαι είς εΐολλά ■ράγματο. —Είχαμεν α λως «ι τεθή έ£ άυχής κατά ύ ΰΒπθί Μ ά ό ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ "Ενεκεν τής σημερινάς οικονομικάς κρί<3εως]είς τό ΝΕΟΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΝ ΕΜΜΑΝ. Ζ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ (ΠΡΟΗΝ ΪΑΡΑΤΪΟΠΟΥΛΟΥ) Καβώς κκΐ είς <· Ύκ)μ« τής οδβθ ΆμαλβιΙαΐ (Πλατή Χ,οκκάκι) ΘΑ ΠΩΛΩΝΤΑΙ: παπούτσια πρώτης ποιότητος (άνδρικα, γυναικεϊα, παιδι- κά) μέ Εύρωπαΐκά δέρματα είς διαφόρους μοδέρνους χρω ματισμούς καί σχέδια υπό τας εξής τιμάς: Άνδρικά Σκαρπίνια μονόσολα τό ζβθγος δρ. 22Ο » » » λουστρίνΐΛ επί πλέον 1Ο » » δίσολα τό ζεύγος δρ. 24Ο ν Μπότες μονόσολες » » » 235 » » δίσολες επί πλέον )) 2Ο Γυναικεϊα ξύλινα τό ζεύγος βρχ. 215 » » λαμέ καί καστόρια επί πλέον » ι Ο » πέτβινα βροΐτ τό ζεύγος » 195 » » » λαμέ καί καστόρια επί πλέον 1Ο Παιδικα άπό Νο 2Ο—-24 δρ. 7Ο τό ζεΰγος » » » 25—3Ο » 9Ο » » » » » 31—32 )> 125 » »
  » » » 33— 3β » 14Ο Χ» )>
  » 3» » 37-4Ο » ΙβΟ » 9
  Καθώς καί διάφορα άλλα καλαιότβρα σχέδια άπό 50—125 «ό
  ζείγος. Έκτβλοθνται ώσαύτωο «αί παραγγβλίαι επί δλων των
  «βίδών των ύποδημάτων, καθώς καί δια χορούς καί άπό ατλάζια
  καί διαφόρους χρωμαησμονς·
  χμ ς θή
  «ού ΰποΒπιχθίνιοί γηειΜον
  Οον,
  ή
  «όν Οό·
  —ΠερΙ τού όποΐου ώς γνωστόν βό κρίνη
  τελειωτκεΐς ή έν λθγφ «π»τβοπή.
  —Εδημοσιεύθη «ό βιαία γμα βι' ού χά·
  οηνοϋνται ώαισμενα Βκαιάματα ■(( «ονς
  Δήμο«| καΐ «άς Κοινόΐηιας.
  —Δια «ήν παροχήν Οα>βεάν «βοφήί είς
  «ού; άπόρ,ους.
  -Έν *φ μβτοξύ «Α λαΐκό σοσσίιια έ(α·
  κολουβονν είς «ήν πόλιν μα{]
  —Βεβαίως ή άνεργΐα «έν ■αοα«σιάΕ«τ·ι
  «ο; καί ε>οότεο·ν.
  —Πάντως ό θεσμός αύΐών Ιέν κοέ»ι
  ρεθαΐας νό Ηαΐαργηθό.
  —Αφιχθη έν«ανΦα ή <«αλλι«·χνις «αν α- σματοβ Δία Τερέζα ΣιιοαΒάκιι. - Ή ΔΙς ΣειραΒίκη χατάγεται άπό τάς καλυτεοας καί γνε>στοτεβα( Κβπιικ^ε οΙμ·
  γενιίας.
  -Ε1ν· δέ κόρη «ου «ΐα>ί Νομάοχοα Ρε¬
  θύμνης μ. ΣιιοαΙάχη.
  —Μετά «άς έν Παρισίοις ΕύΒσκίμοος χά*-
  λιτβχνικος της σποοδάς, όφειλομένας είς «ό
  ενδιαφέρον «ής χ. Βενιζέλον.
  -Δι·πΒΙθη κολλαχον «ής ΈλλάΒος ■(«
  «Α ααμα, άηοσιιάσασα «ούς ΙχιΕήλονς έ-
  ■αίνονς ««ν μοοσικοκριτιχΑν μας.
  -Μβιά «ά Χανιά και «ό Ρέθυμνον ή 81 {
  ΣειραΒάκη Οά Βώση ρεσιτάλ είς «ήν πόλιν
  μας.
  —Ελπίζομεν ΑΊι ή Κοινωνία μας ΘΑ «ή*
  υποστηρίξη εχθύμως καΐ λόγφ «ής Κοητι-
  κης καταγαιγήΕ «ής άλλά καί έξ <κ«ιμήσ«αις πρός μίαν πραγματικήν καλλιτέχνιβα. - Η Ηβιμιέοα «ού αΠοτέ «οιά Βέν «α αγαηήοωιι χον ΚΒηράλλιι «ό θεατρον Που¬ λακάκη. —Ήτο μία κλήαος έκιβεβαΐιησις «ής Φήμΐς καί «όν όλως άοιστοτεχνικαν «ής ό· μιλούαης ού «ής «αινΐας. —*Ωσι· νά θεωρηθή κινΐ|μα«ονααφιι·ό« γιγανός ή παοβολή της. —Νά <{υπηοετη0οΰν Βέ αί κοο«ιμ(ίσιΐ( καί τειν άπαι«η«ικιο«<ρων ββα«Αν. —Τ* μετβα>ραλογι«άν δελτίον άνήγγβιλι
  ■βοχβές χιόνας.
  ~ΚαΙ γενικώς χθεσινόν Μΐρ,ον «καχόν
  «αί ψνχρόν».
  -ϋ«««χ*β «6 βελιίον Βιεφεύσθη Βιά «ήν
  κολιν μας και «ά •■£(χ(—αι
  —'Βιιι··Ββτΐ)β· μαλιοτα καθ* δλην 0χιΒ6·
  «ήν ήμίβαν θερμϋχι,ασΐα σβνήθηί, κάθε
  αλλο μάλιστα καρά ΗΜατωτιβα «ής κηοτθεσι
  νης».
  έ» Ρεηβρτερ
  ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  Χβ· Ζοβράβη
  ΑΒΕΔΙΣ
  ΝΩΝΙΚΑ
  - 'Αχέβανε
  ς
  τος
  ιδς ώ;
  άς «αί
  πας »«ο
  ΐτα. Την
  —ιω"»·*
  V*0
  αν «β
  ■""Την «αοεΛθοδοα
  ...ρΊωσ.ν ,, Β,ί,
  ά
  ιανιαννάκυ βΙς ήν,χί,'* *··
  ιαοα «όν ουζ«¥6, "*'65 «■
  της μή προα,θαοποβ «Α Ν
  ιαΐάσταοΐν «<■>. |.λ . Ι··
  ,ΐηί ΐ5β1Μ ·'·»·? 4
  οίνβ«ο Οιά τή* ·ύ«4,η'·' Η
  , την γλι>κ<,τητο ,£'»·Ι** >κ«Β.«μένον βίον ,,. * "*!
  ». ιδν θάνατον ,3 ^
  (οο »Τ|»βγροφη10ϋ
  '«"» δέν *«·>„,
  μάτια »ης διό ιδ
  . της Γ.ώ—ηι 6
  «Αν συνήλθον ο
  ό τδ μίλλον τώ,
  ,ομα ήτο νά -ά©»,
  ιό οποίον «αι ιή.
  Τή· κηδ.Ιαν της^,,:^
  :«Ι£ κωμοπόλεως Βιάννον»!
  ιηοε. πάν««· κ«1 „«,,, „»
  Ιί ΐά όποια εΙϊβ βώο·, β0[
  .. άνάΐιην «οί ,,ν1αν.Ει "
  "· «Πβίβ.·:"7*-·'. ■»( *
  βνοβή», καΐ Απόστολον .«
  ίκληοον «ήν ι Ικανένεια* ·«.
  όμεθα «ήν έΕ ύψ,,ς «η:
  ι 35?ς "β*·«4'·
  ήιιας βαοιίας ΟυμΦ0.
  >ά«φ «ής κολνκλαύοτον νοΙ
  σβζύγοι, κσΐ μηιίοας Κναια-
  νιαννάπη έπαιεάζομεν τάς 4.
  ιϋχααιατΐας ιί; τόν 810Η.
  ιν Σπανάκην Γεώογιο» ,04
  ημονική διινότης «οί Α Μ.
  >ς «έν κατώρθωσε το. ΟεΜ]
  μόνην μας έκ «ο»0α*α«ο« μ|
  θήσαν«αβ ι ήν κηδείαν μέ»ι
  της πατοικίας ώς καΐ χοίι; Ι·
  ιμκασχόντας είς τήνσχ ηώ,
  ΐίαν.
  Τα «έπ«ο
  Έμμανο«ήΙ
  Αποστολαί
  :ήν πόλι μας.
  £
  ιαννάκηΕ
  ι6ίι έηιτροπή ΘΔ
  Ιέντο γήκιθα.
  ιστικήν εκλογήν «όν {«{Μ
  ρ,»ϋ «ό ΟΙνοχοιβϊον Έ{ο·
  ■ν «ήν γνωμάτευσίν μιι'4·
  Ίν σηιιοοίαν αυτήν καθ* «Η·
  ■εις «ου Ο1νοκοι«ίοβ.
  διά την καΐαλληλότηια «οί
  )ς όμολογοβμένοος >βιμι 4
  ι ιΙε βολλό πράγματσ.
  λοος «ι τεθή *Ε άοχής κατΐ
  »ιοί γνπέδον ααβό «όν Β6·
  ίχοΐοβ ώς γνωστόν Αί «((«Ι
  έν λβγφ έχιτα,οχή·
  60η «Ο βιάιαγμα δι* οί
  V
  σμ·να Βκαιώματα ·1( «ο*ϊ
  ι Κοινότητας.
  Οα>β·άν
  ττοξίι «α λαΙ*α σ«σσ(«ΐΒ «··
  «ήν εΐόλιν μας;
  ^ άτβο,γία δέν καρβιιοια[εΗΐ
  θϊσμός αύΐάν ·έν «β*»1
  θά
  όρΐ) τού «ίβί ΝομββϊΜ Λ*
  ' βύβθκ1μο·(|«*
  ιαογηθά· , «
  ν«α««α ή «αλλιτέζνΐί «· «
  ιΟές· Σπιραβάπιι.
  Βά χ»«αγ·«οι
  οποίας, όυβ
  ς κ. ΒενιΕίλοβ.
  •εοααχο» της
  ιβκάσασα «ο6ς
  ιοβσικοποιτΐΗ·»* ·»οϊ
  Χανιά «οί τό
  δώση βισιτόλ Αί «Ι» "
  ν δι, ή Κοινωνί» μ·6 ·»
  ις «αιν(·ς·
  θθή
  κβ* »~ *Λ
  ίΕΔΤΣ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
  Έξωτβριχοϋ Ιτιισία Δολλάρια 10.
  Άηαοαι «Ι *«β6·ίϊ·ις βυνδρβμβν κ>1
  οημοσκοσΐΗν φέρουσι άπβρβιτπτ»): την
  ύιχβνΡ«Φπν το& Διευθυντού καΐ Ιδιβ
  κτήτβυ τής «Άνβρβώοβως».
  Ηράκλειον 17 Φββοουαρίου 1932
  Μ Ε ΤΗΝ άναμΐνοαένυν χθές ά
  φιξι» τού κ. Νιμάγιιρ ή οί-
  κονομική έκκρεμόιης ιίσέβχιται «ίς
  αποφασιστικήν περίοδον. Ό κ. Νι-
  μάγιιο θά έξειάσν; «ά οίκσνομικά
  μας. Είνε δέ βέβαιον ότι άπένανιι
  «όσον «ών λονισιικών σιοιχ·ίων
  δσσν καί έκιίνων ά «ινα θά %φ ΐίσ
  ηνηθώσι προφορικαί, ό κ. Ποωθυ
  πουβγός καί οί αρμοδία! Υπουβνοί,
  ό έκ «ών μελών «ής δι;μοσιονομικής
  Έπιτρσπής τής Κοινωνίας «ών Έ
  θνών, θά μσρφώσο άντιλήψιις ά·
  πολύιως ονμφώψονς πρός «ήν πραγ
  ματικόιηια. Κα) διά τής παοεσχη-
  θησσμένης άμα «β άναχωρήοει «ου
  οίκονομικής ένισχύσιως, θά δοθβ
  παγία πλέον καιεύθυνσις είς «ά
  οίκσνσμικά μας καί διά χρονικόν
  διάστημα ύπεοβαΐνον ασφαλώς <*)ν ποοσεχή λήξιν «ής Κυβερνητικάς •ιιοαετίας. ΕΙΣ ΤΗΝ προχθεσινήν σύσκε ψιν πολιτικών άοχηγών— Ποωθυπσυβγού, οί ποώΐσι με«ά τάς δοθείσας είς αύτούς πληροφορίαι «έηεφυλάχθησαν» νά έκθέσουν «άς άνιιλήψεις των. 'Λλλ' επεφυλάχθη «αν καί πρό ημερών—χωρίς έν τσύισις νά έκδηλωσουν έν *φ μ««α ξύ σπουδαίον «ι καί ενδεικτικόν των ννωμών καί «ών άποφάνεών «αν. Τώβα έπεφυλάσσονται πάλιν. "Αοα γίνειαι... «ό χα*0ρι απλώς «ού μ. Τσαλδάβη. Ή «ό πσλύ·πολύ έξω- «ιοικεύκαι διά «ών έπιφυλάξιων ή μύνη επί «ού παρόντος πολκική αυνοχή καί σννιργασία «ών. ΕΝ ΠΑΣΗ περιπτώσει άς ΰηο θέσωμεν δΊι μετ" ολίγον οί ηολιιικοΐ άρχογοί πανουν. νά επι· φνλασσωνται. Τί θά κάμουν; Θά ανΐΐΜβουσουν «ήν δημσσιονσμικήν πολιιικήν «ής Κυβεβνήσιως; Άλλ' ανιά συνδέε«αι απολύτως μέ τήψ μόψηψ οικονομικήν ποαγματικόΐΓντα «αί τάς πλέον ένδεδειγμένας καί έπι- ΐυχιΖς λύσεις. Λύ«ό ·ϊν· κοινήδμολσ νΐα. Καί είνε δύσκολον νά εμφανι¬ σθούν διαφωνούντες πρός αυτήν, μόνον οί πολιΐικοί αο,χιιγοί. Ι-ΐΡΧΙΣΛΛλοιπόν αί «εχνικαί * ' δοκιμαί «ού οιαφιδοψώβον. Αί δθΜΐμαί αυιαι είνε συνεπεία «ής λτΐφθείσης πβσχθές κυβερνητικάς αποφάσεως ήτις θεσπίζει ·*)ν ύηο· χοεωιική»· %ον ζβήσιν. Άς έλπίσω· μέν όιι αί δοκιμαί θά έπιιύχουν όκό«ε καί θά είνε νεγσνός πλέον ι) χοησΐ|ΐοπβίΐ|θ*ις τού θΜαφίδσφώρου, έπ' άγαίφ %οϋ ιόπου άλλά ηλΙ πρός «ών ηοίι·Λψ ιον. Τ Ο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ Υ«ιειν0( κατήρνισε νομοσχέδιον δι' ού θι·πίζον«αι είδικά μέτρα διά «Αν αντιφυματικον άνώνα. Είνε γνωσιή ή βημεβιν*) έν Ελλάδι επέκτασις »βί φυμα*ιβσ«ως παρά «ήν έπιδει- κνυομένην κα«ά τόπους ζηΐβυχήν χ&ηοτι ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν. Τό Κβάτσς έξ άοχής έμιλέτα νά έλ¬ θη έπίκουβσς «ών μέτρον «ούτων >ί( εορείαν άκ«ΐνα καί κατά «ρόπον
  πλέον 9 άποτιλεσματικόν. ΤΑ ύπ'
  ίψιν νομοσχέδιον *ϋ%6μ*9* νά ά-
  ηοβϋ πρός «ούτο, αληθής σταθμός
  υπέρ μιβς πρανματικής περιστολής
  τής έπαράιου νόσσυ.
  1-ΛΡΧΙΣΑΝ ώς μανθάνομεν νά
  ■ ■ δια«υπώνων«αι διαμαρτυρίαι
  καί άντιρρήσεις έκ μέρσυΐ ωρισμέ¬
  νων έμπόρων διά «ούς νέσνβ περιο-
  ρισμούς επί «ού συναλλάγματος.
  Άλλά «ούς περιορισμούς «ούτους
  έηέβαλεν ύ άδι}ρι»σς άνάγκη «ών
  «ραγμάτων. Καί χάριν τής άσ«ΐρί< ιον «αύιης ανάγκας ής ύ έξυπορέ ■ησις άφσβόί άμέσβυς ωφελείας «ού συνόλου, χρειάζεναι καί μ·β (Μ«η •..άδήρι«σς νπφαλιότοί καί μιτρισ ηάθεια. Νομίζομεν; ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ Η ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚ-Ν ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Υκο τβδ υπουργ«(ου Γει>ργ(ας έλη-
  »Βη ακβφαοις βκ*>ς σνβταθβθν γβνκονι
  κ* ουγχρβτηματα κρός ιύχιριατέραν
  «φαρμογην τβθ γιι·ργιχοΟ κρογράμ
  αατβί.
  ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
  ΑΤΡΟΣ-ΜΑΕΥΤΗΡ
  Νετάκηαεν Ιν τ» *δ$ ""Τ""'Ϊη
  οβ καί βέχηαι έν *β Οβλβχλινικβ
  ΉραχλΐΙου χαβ' λκάατην 10-»
  καί |ν τί.κλινιχβ χ. Π·ινι·ν«»η.
  «
  Δι* τ6ν «νΝτέρει σογχρβτημ*τε»ν β*
  ίηιοικχββ χυρΐνς ή άν*κτυ{ις άίτΑντυν
  Τί5ν κλίδΗν τής γ«ι.ργιχής καραγΜγής
  χ«Ι ι*ι γεΗργΐΝή «ν·ηλ«σις τής χύρβς.
  Κ«τ* τίιν ληφβεΐβετν «ιτόϊκΐοιν δύναν-
  τ«ι ν* Ιδρυββθν γιιικονΊΜβι ουγκροτπ-
  μβιτει Ε«ς ιτίντ· «(( έκαστην γΜίργικήν
  «■ριφέρειειν, αΐτινες κεριβιρηαη &ν*ρ·
  χοντβιι έν αηνόλν «Ις 42.
  Ός ηββΤβτάμινοι «&ν γιειιιβνικ&ν οτΰ·
  τβν συγκρβταμαΐτειν β« τβηββιτπΒο&ν
  «πόβοιτοι χ&ν άγρβτικβν βΙκοτροΦείοιν
  κβΙ τοΰτβ διότι κβτβ σχετικήν *ν«·
  ΜοίνΜσιν, «Ι γΐΜΚόνοι βέν δύνβντβι έκ
  τής ίβρας τνν Α δι* κεριοβει&ν νβ δια-
  φωτίζουν κβιΐ νά χκβοδηγοθν άκοτελε-
  σμ«τΐΜ&ς τοϋς γΐνργούς βλα{ τής κΐρι-
  φ(Ρ((«; τι>ν.
  Όσον άφορό} τίιν μιββοβοσΐαν τβθ
  κροσϋΐηχβ& τ6ν σνγχρβταμβΐΤΜν βιιτά-
  χβασ·ν τ* γΐΝργικά τ«μ*Ι« ν* άν«·
  γράφουν «Ις τβϋς ηρο&ηολογισμβός τ«ν
  π(στ»*οιν 100 χιλιάδων δρβχμβν
  Έν σανεχ·(α τβ ύηουργιΐφν Γενργί'
  άς δια βιαταγΑς τον κρός τάς γ·Ηργι·
  κ»ς ύπαριοΐας ζπτ«1 βκνς το& Λνβφί-
  ρβυν: 1) Νέχρι πβίου οημιίου δόνκτοιι
  ναι φθάίο Α «Ιαφβρά έχβστπί χβινβτη-
  τος η συνδίσμυν κοινοτητνν δι* την
  έφβρμογήν τβθ μέτρον. 2) Πόαοι γικπθ
  νικ* ουγχροτΑμαιται ε(νκ βννκτον νατ
  ΙοροΒοΟν ■!( έκάατην έ{ αΰτβν χ«1 3)
  ΠθβΝν άκοφοΐτειν γεβιργιχβν οΐχοτρβ·
  Φ«1»»ν Ιχβυν «ΐνάγχην χαΐ τΐνβς ιΐδικο·
  τατ·ς κρίΐΗΐ ν* εΐνι ο&τοι,
  —Ό κροΰκολογισμός τού Ταμβίου
  Έλαίας.
  Κατ«ρτιοβ«1ς έψηφΐοβη χαιτβ τίιν γε¬
  νομένην κροχβές ουνεβρΐασιν δ«ο την
  ηρβίδρίβν τβθ χ. Άνβγνυατβκη, τοΰ
  ΔιοιχητικβΟ Χυμβουλίου το& Ταμείον
  Έλειιοπαρ«νο·νής Ήρ*ΜλιΙβυ ο κροΰ
  κολονιαμβ! τούτου χρΑαινς 1932-33 κεί¬
  ται τον οποίον το Ταμείον 6* ποβνμβ-
  τοποιησο Ιαοδα μέν δρβχ, 3.522.053,50
  ΧβΙ Ιξούχ Λρ«χ. 3X41X00.
  ΜΟΥΣΕΙΟΝ| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΒΙβοκοΙηαις δια τβνς υκβφαφΐονς {··
  νβγβός: Διά τκλενταίοιν φβράν εΐββ-
  κοιββντβι οί επιθυμούντες ν« ΑκοκτΑ·
  σβυν τβ δΐηλιιμβ τοθ ί«νβγβθ έν βρ-
  χαιολογιχοΐς χώρβις τής Κριίτη; Ιπνς
  προσέλθουν ανυηιρθίτεκ μπχρι τελβνς
  τής βββομκδες κρός αυνΐννοαοιν. Μιτκ
  το περβς τής κροβεομΐχς ταύτης τα α-
  ποτιλίσματα β« άνβκοινιιΒώϊΐν είς τβν
  ΒΟΤ. χκι δέν βλ βΙν« κλεβν δυν«τα!
  &λλ«ι δηλώσ«κ, «Οτι βα διοργεχνιιΒΒ·
  σιν &λλ« μαθπματα κ αί ΙΕιτάοκις κρό
  τής ηαρβλεύοεοίς μΐγβλο» χρονιχοθ δι·
  «οτήματος,
  (Έκ τβθ γραφείον τβθ ΜονοιΙου).
  ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ
  Πλουτίσατβ τή βιβλιοθήκη «ου
  σχολείον σας καί τό πρόγραμμα
  των σχολικήν σας έορτών
  μέ «ά 3 βιβλία:
  ΒΕΛ. ΦΡΕΡΗ
  "ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ.,
  Δράμπ μέ ύπόθεοι «ήν όλαπαύτεισι
  «ο« ΆοκαΒΙοα
  "ΠΑΙΔΙΚΟ~*ΘΕΑΤΡΟ..
  Κωμωδίες, Βραμαχάκισ, μονόλογ·ι,
  ιραγούΒια
  "Ο ΠΑΝΤΑΧΟΥ~ΠΑΡΩΝ ΚΑΙ
  ΤΑ ΕΓΓΟΝΑΚΙα ΤΟΥ..
  ΠαιΙική όπΐΒέττα μέ χολλό «οαγούβια
  Πωλοΰνοαι σ' δλα τα βι·
  βλιοπωλιΐα.
  'Βκβόαεις Δημητράκαν
  Σ«αΒ(ο« 4
  —ΑΙ μολυσμαχικαΐ νόσοι.
  Το ΒκονργιΤον 'Υγι·ινΑ« έκοινβκοί
  ηα* κρός τα 'ΥγιιονβμιΙα τοθ Κο&τβνς
  ΙνΥΡαββν δια τβν βποίου γνιιρΐζιι ίτι
  τΐλευτβίκς έαημκιύθηοκν βΙς τβ έΕειτι-
  ρικόν τα έ{ής χρουσματκ μολνομαηχβν
  νβο*ιν:
  Πανώλης: Είς τας Καναρίονς Νποου;
  8 βανβτηφβρβ χρβύαμκΐα, εΙ{ Αϊγυ
  κτον 2 κρβύαματα έ£ ών Ιν Ββνατηφβ-
  ρον, «Ις Βιλγιχβν Κβγχο Ι χρβνομα. είς
  Όλλανδΐχάς ΊνδΙ·ς Ι κρβθσμα, «Ι;
  Ίνδοχίναν, 1 χρβθμα κ «ι εί; Αργεν¬
  τινήν 10 χρούομαΐα.
  Χολερα: Είς Σιάμ 1 χροθβμα, είς
  ΦιλικκΙνας Νήβον« 5 κρούοματα ε{ ί»ν
  3 ΒανατηφβρΜ, «Ις Βρεττανιχβς ΊνδΙα:
  1 θανατηφόρβν χοβυομ·, ■(( Κίναν 1
  χροθβμα χαΙ «Ις, Ινδοχίναν 1 θ*ν«τη·
  φόρον κροθομα. 'Ε{ανΒηματ·«ος τόνς:
  Είς Βουλγαρίαν 14 χροοσματετ έ£ ών
  1 Β«νατηφόρον χ«1 Εύλογία αίς Ήνκ·
  μένας Πβλιτιίκι 549 χρουβματα.
  —-Ληξιαρχικά.
  Κατα το λή{αν κρβτβν βΐχ«κινθημι-
  ρβν τρέχοντος μηνός Φεβροναρίου έ·
  οημιιύβασαν «Ις το λη(ι«ρχ(Ιβν τβς κό
  λεως μ·ς 55 γεννηβιις, 29 βάνατβι χ«Ι
  3 γάμοι.
  ΕΠΙΣΚΕΥΑ2 πγγυομίνας. μέ έ·
  ΟΡΟΛθΓΐαΝ Εαοφαλισμενα («ποτ«·
  λέβμαΐα αναλαμβάνη 6 «Ιδιχβς «χνί-
  της ΊνΑννης Ν. Μητάκης, έργαζόμινος
  ■1( τβ καρά τβ Σανδριβανι νεον Χροοο-
  χοεΐον Στ. Άταειλοτχη.
  Έκίοης χ«μνιι Αγγυημένας διορθύ-
  οΐι« νραΦβμηχανδν ηαντβς αυατπματβς,
  χιλιβμετριχ&ν ρυβμιστΑρνν χ.λ.η. χα-
  ταοχενάζει δ' ΙπΙ ηλέβγ γκαλια ΡβΓ_β5
  μκραοελέ ί»ρβλογί»»ν.
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΈΙΣ
  ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
  »ΛΕΩΝ» έκαστην ΤΕΤΑΡΤΗΝ 7
  α. α. κατ' ευθείαν διά Πτιοαιβ—ΧαλκΙ-
  βα— ΑΙδβφόν—Βόλη«— Θιβσαλονΐκνν.
  ΦΩΚΙΩΝ Σάββατον 11 κ. μ.
  Ρέθμνμνον, Χανιά, Πιιραιδ.
  —Τα βοηθήματα «Αν άταπήρων.
  Καβίσταται γνειβτόν «Ις τβυς ένβιαφ»·
  ρβμίνβυς δ τι βυνάμ«ι τβθ αρβρβν 3 τβθ
  Ν. Α. τής 27-2-1929 «κιρΐ αώββντι·
  κης έρμηνι(α< τοοκοκοιΑβΐΜς χαΙ βυμ· κληρώοι». τβθ Νόμου 4042» κ«ρΙ προ- στααίας χαΙ *κβχ«τβιστάο«ο»ς τβν *ν«· κηρ«ν χαΙ τβν βΐκογινιι&ν ·υμ·τ»»ν ϋολέμβν, δέν χβρηγοθνται χρηαατιν,α ββΐ»βάμ»τα ·(( τββς άνακαρονς κβλ«- μβν χαΙ τας βΐκονΐνεΐας αύτϋν τβυ« ά· ποΗαταοταβέντας δια τϋς καραχειρήο· νς κ·ρικτ*ρβυ, μιοβώβιιις χαφφινεΐοη διοριομβδ είς δπμβσίας, δημοτικάς Ι, άνκνυμιιν έταιρΐιΒν χαΙ οργανιομοθ Δημβοίον διχβΐβν βέσκς χ·« τούς λαμ- βάνοντας μηνιαίον έπίδομα φυματιχοϋς η κααχοντας ολοχλαριιτιχήν άνακη- ρίαν, £νν«κ«(α τβοτειν κκραχαλοθνται οί *· νάππροι καί αί οΐχβγένειαι αύτβν βΤ· τιν« εζήτησαν η μέλλουν ν* ζηταβν· σιν τοιαθτα χρηματιχα βοηθΑματα ο- κνς &κοβα>ο*βιν «ί{ την 6ηηρ·οΙαν τβθ
  ΠαραρτάμΒΤβς Ταμείον Ουυάτνν Πολέ¬
  μου Νομβν Ηρακλείου—Λασηθίου, κι·
  στοκβιητιχβν έμφαίνειν ότι δέν τυνχ*·
  ν«σιν λκβχατεοτημένοι ονμφώνκς τ»> ά-
  ν·ιτίρο> Δ)νιιατι έχδιββμΐνβο 6κο τβθ
  κροέδρου τής Κοινοτητβς, τβθ Δημ«Ρ·
  χβυ π τής οΐχιΐας Αστυνομικάς Ά·-
  Χθΐ. _____
  —ΑΙ κοινωνικαί άσφαλίσιις.
  Κατα χνβιρνητιχας αναΗβινύσιις 6
  Οκοοργός της 'ΕΒνιχης θΐχονομίας μ·-
  τα τοθ ΙκΙ τΛς 'Υγιηνής σνναδέλφον
  τού ά-ηηοχβληβησαν επί τον «ΙδιχβΟ χ«-
  φαλαΐον τβθ νομοσχεδιον τβν χβινννι·
  χ&ν άαφαλίοευν τβ κραγματευομενον
  την ασφαλισιν χατα τής άαθενιΐας. ΈκΙ
  τβ β*βκι τβν χαταρτισΜΐσβν 6κο τηι
  ύαηρισΐας στατιστιχβν τβν βφβρΜθβν
  την ύφιοταμίνην Ιατρικήν κερΐθαλψιν
  τβν ήβφαλιομ|ν«ιν «(( τε> βιάφορα τα-
  μιια χά Ι τής έςιτααεΗς έ{ άλλον, τί Β»
  ήβύναντβ να συνιιβφέρβυν «Ις την χοι-
  νννιχην άβφαλιαιν — κεφάλαιον άίφα-
  λ(σε«·ς κατα τή; κσθιν·1α(, γηρατβς κ«1
  άνιχκνβτητες— τα οφιοτάμινα χαΙ λει-
  τονργοθντα οημερβν καθ* ίλην την χώ¬
  ραν νβοΐχομιΐα, οανατύρια, ΙατρεΙα
  χαΙ αανλα κατήρτισαν την μελέτην τνν.
  —Καταπολέμησις φυτονόσου.
  Κατα καρασχπβείβας ημίν κλπροφβ-
  ρ(·( οκο τοβ ΦοτοηαθβλβγΐΗβΟ ϊταβ-
  μοθ Ηρακλείου Ινιργιΐται ' *Λβ ήμ··
  ρβν είς Ρογβι&ν χαΙ δι* 6καλλαλ«ν
  χαΐ έργατβν αύτβθ, ή χαταπολΐμηβις
  το& φβνοιχλαδΐβν τβν βιαηολιβν φυτο-
  νβοβν, ήτις Ινέβκοψι άπέ> τινος είς την
  περιφέρειαν ταύτην.
  —Εμφάνισις ζωονόσον.
  Ό Προιδρος τής κοινότητος Γέργερης
  δια τηλιγραφηαατος τβυ κρός την Νο¬
  μαρχίαν γνΜρίζιι δτι έκΐ βοβν τής ««·
  ρΐΦ«ρ«(ας τού καρβυσιάαβη ΚγνεΜΤος
  ζΝβνοαος καί ηαρακαλιΐ οκΗς μεταβΒ
  έχ«Τ ο χ. ΝομοκτηνΙατρος κρός έ(αχρί·
  βιισιν χαΐ κιριστολην τής νΑσου ταό·
  της. _____
  —Ένοριακά.
  Δια τής 6κ' αριθ. 41 Ι. Ι. άκβφάαεΗ(
  τοβ ΜητροκολιτιχοΟ ΧυμβουλΙοο δικρΐ-
  σθα ιΐδιχβς «Ισπρ«χτι»ρ τβν εΐσφοβ&ν
  τβν ένβριτβν τής 'Αγ<ας Τριάβος Ή· ραχλπΐον β Κε»ν. Ν. Νικηφοράκη.· Ι Ή Ικιοτημη ΝαΙ ή !>ιεΤρα μάς "βιδασκβνν
  βπ η βκβνη καί αί (Ιναι ύλαι, άφ' ενός μέν
  ιΐναι Ικιβλειβεΐς «Ις τ6ν υγείαν άφ' έτΐρου δέ
  αλλοιύνουν τα συατατιχα τοθ Ϊιγ»ρ1ττβν, δια
  τουτο έφροντίοαμιν ββτε ν' ά»αιρ«ίτα· δι*
  •Ιδικβν μηχανηματνν χαΙ τβ τελενταΐον μο-
  ριον σχόνης καί |έν»ν ολβν.
  ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Ν0
  Ι
  ϊ
  π—ι—■!—μιι | ι | ι ■■' ".■ ι» ιι '— ρ™ "■........ ' "------------ . .— ■-----------. . ——-----------—------————---------τ ι»ι| Ι. ~ ι ι ι- ι- ■ ■■ ι ■■■■ ■ -ιιι "-------------------
  ΕΙΔΗΣΕ1Σ -ΤΗΛ/ΦΗΜΑΤΑ
  Η ΧΟΕΣΙΝΗ ΑΦΙΞΙΣ ΤΟΥ κ. ΝΙΜΛΠΕΡ ΚΑΙ Η ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΟΝ
  Β ΝΗΣΟΣ ΚΥΠΡΟΣ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ ΥΠΟ ΑΙΜΟΥ
  Τό Γραφείον Τύπον διά τηΧβ-1 σβ «ό άπόγβυμα τη; παρελθούσης
  γροφή'ΐατός χου πρός τάς Γενικάς Ι Λευτέρης άτμοπλοϊκώς μέαφ Μασ
  Διοικήσβις χαί Νομαρχίας άνακοι- σαλίας διά Γενεύην ίνα εκθέση βίς
  νοΐ χά κάτωθι: (την συνεδριάζουσα» έκεϊ Κιάσχβ-
  Την πρωΐαν τής παρελθούσης ·ψ ι ν τοΰ άφοπλισμοΰ τάς έλλην ι
  Δβυτέρας συνεκροτήθη σύσκέψις
  των άοχηγών των κομμάτων υπό
  την ποοβδοίαν τοΰ Ποωθυπουργοΰ
  κ. Ββνιζέλου κατά την οποίαν ε¬
  συνεχίσθη ή έξέτασις τής οίχονο-
  μικής καταστάσεως τής χώρας.
  Εκδοθέν ανακοινωθέν επί τής
  συσκέψεως ταύτης τονίζβι δτι οί
  άρχηγοί των κομμάτων εζήτησαν
  αυμπληραιματικάς πληροφορίας
  επί τής οίκονομικής κολιτικής τής
  Κυβερνήσεως παρά τοΰ Πρωθυ
  πουογου μ. Βενιζέλου δστις καί
  παρέσχε τα άναγκαΐα επί τοΰ
  προκειμένον στοιχβΐα. Οί άρχηγοί
  των κομμάτων έπεφυλάχθησαν νά
  έκφύρουν γνώμην επί τής οίχονο-
  μιχής καταστάσεως μετά την έ¬
  ρευναν έπ' αυτής υπό τοΰ μέλους
  τή: δημοσιονομικής έπιτροπής
  κ. Νιμάγιερ.
  Η ΑΦΙΞΙΣΤΟΥ Χ. ΝΙΜΑΓΙΕΡ
  ΑΙ άρμόδιαι υπηρεσίαι συνεκίν
  τροοσαν ήδη «ά άπαραΐτητα στοι-
  χεΐα προκειμένον νά θέσουν ταθ
  ανεμένετο χθές είς Αθήνας πρός
  εξέτασιν τής οικονομικάς καταστά¬
  σεως τής Ελλάδος.
  Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ
  ΤΟΥ Χ· Μ ΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
  Ό Άντιπβόεδοος τής Κυβερνή¬
  σεως καί ύπουργός των Εξωτερι¬
  κών κ. Μιχαλακόπουλος άνεχώρη
  κάΐ άπόψβις.
  Ό κ. Μιχαλακόπουλος θά συνο-
  μιλήση επί τή βΰ<αιο(α ταύτη, μετά των ξένων ΰπουογών επί των διαφόρων έκκρεμών έλληνι κων ίητημάτων. ΝΕΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΣ ΧΙΝΤΕΜΤΤΟΥΡΓΚ Τα έκ Ββρολίνου τηλβγοαφήιια- τα άναφέοουν δτι ό Γβρμανός πρό- βδρος τής Δημοκρατίας κ. Χίντβμ- πονργκ διά διαγγέλματόί τού κρός τόν γερμανικόν λαόν δηλεΐ δ« ά- ποδέχβται την ποοτβθβΐσαν δι' αΰ τόν ύποψηφιότητα τού πρόεδρον- ΑΤΤΟΧΩΡΕΙ Ο ΜΑΚΝΤΟΝ»ΛΝΤ Τηλβγραφήματα έκ Λανδίνου ά- έ θή γ ναφέρουν ότι ί ώς πιθανή ή παραίτησις τοΰ Πρωθυπουργοΰ τής Αγγλίας κ. Μακδόναλντ, άπο- χωροΰνΐΌς λόω ΰγειΌς καί άντι- καθιστααβ'νου είς την πρωθυπουο- γίαν ύηό τοΰ ύπονργοΰ των Οί· χονομικών κ. Τσάμπερλαιν. Η ΕΝ ΣΑΓΓΑΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ μαχαι Κινέζων. ΠΡΟΕΦΥΛΑΚΙΣΘΗΣΑΝ ΟΙ ΚΟΣΜΑΔΟΤΤΟΥΛΟΙ Κατόπιν τοθ έξαχθέντος σχβτι κου πορίσματος υπό τής διβνβρ- γηθείσης άνακοίσεως προβφυλα- κίσθησαν οί τραπβζίται αδβλφοΐ __ΤΤΡΩΙΝΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ ΑΙ ΔΗΛΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΤΕΩΡΠΟΥ ΔΙΑΤΙ ΔΕΝ_ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΑΘΗΝΑΙ 16 Φεβρουα· Τηλβγοαφήματα έκ Λονδίνου ά-Όυ (τού άνταποκριτού μας).— ναφέρουν δτι ή νήσος Κΰποος ά-|κ.«θ'ά αγγέλλεται,'.ό τέως βα- Κοσμαδόπουλοι ΤΡΛΠΚΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΝ ΛΓΡΟΤίΙΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ πειλ«Ιται λόγω τής άνομβοίας ήτις έπΐχρατεΐ έκβί, υπό λιμοΰ. Χιλιά- δβς ποόβατα καί ύποζύγια έψόφη σαν. Κατόπιν τούτου επετράπη ύ πό τοΰ Άγγλου ΔιοικητοΟ τής νή σου ή βίσα/ωγή έξ 'Αλβξανδρβίας άλβύοων πρός διατροφήν τοΰ πλη θυσμοθ, ό ό ποίος στιιιβιωτέ όν είναι έξηντλημένος οΐκονομι- κώς. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ Τα έκ τοΰ έξωτερικοθ τηλεγρα- φήματα άναφέρουν ότι άπβφασί σθη οριστικώς δπως ή διάσκεψις επί των έπανοοθώσβων οννέλθη τόν προσέχη μήνα Ιούνιον. 'Ανα οροριχώς μέ τό γβγονός τουτο ό "Αγγλος ύπουονός των Έξωτβρι- κων εδήλωσεν ότι ή έπβλθοΰσα σνμφωνία μβταΐύ των Κυββονήσβ ών άποτβλβί καλήν αρχήν διά την λύσιν τοΰ παγκοσμίου οίκονομι- κου προβλήματος· Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΝΟΝ ΚΑΙ Φ1ΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΜ ΕΙ4ΩΗ Υπό τοΰ άρμοδίου ύπουργοΰ ά- αιλεύς Γεώργιος, φέρεται δη¬ λώσας ότι δέ« θά επανέλθη εις τόν θρόνον ειμή μόνον «ις πε< ρίπτωσιν καθ ην θά αυμφωνή- σουν αχε.ικώς πάν τ» τα κόμ- ματα. «Ουδέποτε, προσέθεσεν ό τέ¬ ως βασιλεύς, ειμαι Βιατεθειμί- νος νά συνδέαω την τύχην μόν» μέ Εν κόμμα». Β ΧΒΕΣΙΝΒ ΑΦΙΞΙΣ ΕΙ! Α8ΙΙΝΑΣ ΤΟΪΝΙΜΙΓΙΕΡ ΕΠΙΑλΜΒΑΗΕΤΑ) ΤΟΥ ΕΑΗΧΟΤ ΑΘΗΝΑΙ 16 Φεβρουαρί Ου (τού άνταποκριτού μας).— Σήμερον διά τής γραμμής τού Ιταλικού αφιχθη ό βερ πβφασίσθη δπως καταρτισθούν »"2-1βΛ« ναχβς των είδών των οποίων θά Γ χο*. Όττο Νιμάγιερ όστις μετά των μελών τής Διεθνοΰς Οίχο· νομΐκής Έπιτροπής θά καταρ- τίβη την πρός την Κοινωνίαν των Εθνών ύποβληθησομένην έκθεσιν επί των οίκονομικών Ο κ. Νιμάγιερ θά επι- συντόμως τού ϊργου ναχβς των βΐδων των οποίων θά· έπιτρέπβται ή βίσαγωγή καί Ιδίως! τικών πρώιων ύλών. — ηίΡΑΜΟΝΑΙΙΡΦΑίΙίΤΙΙΪ! ΜίΙΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΑΓΓΑΙΗ Η ΗΙΙΙΟΠβΑπίΙΠΙΙ ΙΔΡΚΩΤΙΚΒΝ Πγηβοφορού^εθΐ 8τι ιίς τί καταρτιζό¬ μενον οπϊ ιοθ δηοαργείοι* 'Υγιΐινήί σχί Βίον νίμ3ϋ πιρι μονοπιολήαε»; τδν ναρ- ΜθΐΐΗβν 6ηό τοθ κρίτουΓ, ηεριελήφθτι διάταξις διά τή; οποίας δ?Ιζ«Λαι 8ΐι ύ η ψή ο ί ή την ψήφισιν τοθ ν ομού κίτοχοι χαοΐς δτΐοχριοθνται νά Πίραϊώσ^υ^ τοθτο εί; τί «ριίτος άηοζημιούμινοι 8ιϊ 350 ίραχμβν κατ' όχ4ν πιρΐ πρώιη; ποιίτητος, διά 200 ί Βέ ' 1 ρ η η μίνου κερΐ Βευτέρας παΐ δι' 100 πιρί τρίτης. Δι' δηυ; δέν θ πρκβλέπονται Έ φ ρβ η ποιναί Έν ουνιχεία είς τό 1/ λίγψ νομοοχέ διον προσετίθηιχν διατάξεις διά τβ- δκιίβν άηαγαριΰιται ή κχλλιίργει» τή. Ινδι«|]ς καννάβιης χαί τής δτιοφί?οιι φοΐνικος 2ίκ εΐδιχτ}; αδείας κα( θί } ζονται ή Ι κια αίς ή' διτοΐίν δΐΜαιοΟΐαι Ιχαοτοί νά Ναλλιιργήαη: ΤΙ ΑΡΧΙΙΟ&ηΠΙΔ___ΓΡ4ΜΜΙΤ0ΣΗΗΑ Πληροφορούμεθα δτι είς ιο δκουρ γιΐον τής Πχιδιίας συνήλθε Ιπαροπτ) δι' ΙπιμελιΙαν τής ίκδίοειος τβν άρχαιολογι χβν γραμματοαήμιον. Κατά την θυνι δρίαν ΜαθωρίΌθηοαν οί ιυκοι τοθ γραμ ματοσήμου, ύ όιιβΐοι θά ιί<ι οί ίξί) : Πΐναγίχ Β^ζαντιντ). Άκρόπολΐ(·, 'ΕΛο χος τβν Δελφών κ»1 4γα>μχ άρχαϊκΟΛ
  Τα τής κοιτασκευής τβν παραατάθιων
  ύ θά Ε ή ίηιτροπή ιί; προ
  ή
  τούιιβν θά
  οεχή συνεδρίαν.
  ΚΑΛΛΙΕΡΓπΓΙίΑ
  Ή Γιωργιχή ηεριφίρεια ΉραχΙιΕσιι
  Ο ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΡΙΘΗΣ
  ΤΗΑ)ΐνΑ κ. ΝΟΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
  Έπβιδή παρετηρήθη δτι πολλοΐ
  έκ των άγοοτΦν τοΰ Νομοΰ άφι-
  κνοΰνται βίς την πόλιν μέ σκοπόν
  νά προμηθευθώσι κριθήν, έκ τής
  άτβλώς είσαχθβίσης πρός διάθεσιν
  βίς τοΰς λόγω τής οικονομικάς κρί
  σβως πάσχοντος άγοότας καί ίνα
  άποφβύγωσι ούτοι άσκόπους πβοι-
  πλανήσβις καί δαπάνας ό κ. Νο-
  ΐιάρχης απέστειλε χθές πρός τού;
  κ. κ. Ποοέδρους των κοινοτήτων
  τοΰ Νομοΰ τηλβγράφημα διά τοΰ
  όποίου καθιστά γνωστά τα εξής:
  Ή Κυβέρνησις επέτρεψε την
  άτβλή βίσαγωγήν διά τόν Νομόν
  Ηρακλείου 200 τόννων χςιθής έ ι
  των οποίων επί τοΰ παοόντος έ
  χουαιν βίσαχθή 100 000 οκάδες
  πβρίπου Έκ τοΰ βίσαχΰβ'ντος τού
  τού ποσοΰ θά χορηγηΰώσιν υπό
  των έμπόρων είς τους όποίους έ-
  πβτράπη ή είσαγωνή καί επί τή
  βάσει δελτίων τα όποία θά έκδί-
  δωνται υπό τής αρμοδίας ύπηοβ»
  οίας τής Νομαρχίας καί αναλόγως
  τής άνάγπης τοΰ γβωογοΰ βίβιι-
  ουμένης υπό των προέδρων των
  κοινοτήτων, ποσόν κριθής μόχρι
  τό πολύ 100 οκάδων δι' εκάστην
  οικογένειαν αναλόγως τοΰ άριθμοΰ
  των μελών της.
  Τιμή λιανικής πωλήσεως τής
  χριθής ωρίσθη παρά τής έπιτρο¬
  πής διατιμήαβων είς δραχμ. 3
  κατ' οκάν* Είς τούς έχοντας άπο·
  δεδειγμένως ανάγκην, κατά προτί¬
  μησιν απόρους θά χοςηγήται υπό
  τοΰ κροέδρου τής κοινότητος Θε
  βαίωσις έφ' άπλοΰ χάρτου συντασ
  σομένη είς την οποίαν θά πιοτό
  ποιήτοι ή άνάγκη καί ό άριθμός
  των μελών τής οίιιογβνείας καί
  ήτις βββαίωοις θά προσχομίζβται
  είς την Νομαρχίαν πρός λήψιν
  σχετικόν δελτίου.
  Ο ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό 'ΑατεροσκοκεΤον 'ΑθηνΑν διά τη-
  λεγραφήαοιτίς τού πρός τα Λιμεναρχ*!^
  χαϊ «ά Γιωρνκά Έηιμελητήρια γνωρί-
  ζει δτι κιθανό( καιρο{ σήμερον φίρεται
  εΙ( το βόρειαν ΑΙγαΐον λίαν νεφελώΐης ή
  γ φη ή
  ^ μΐτά δροχων ή χιόνιον, Ιδία
  είς τα ορεινα, θερμοκραοία χχτ«τ|ρα
  τν]ς χθεοινής ιδία χατά την νύκτα, 5νε-
  Βι' ίγγυίφϊΐι τη; πρός την Νομάρχην 'μιι βόρειοι" ή ρΌρειοανατολιχο! μίτριοι
  γνωρΐζει διιήίξατί ή^η την έκτίλεοιν ή Ιαχαροί. Άνά ι ήν λοιπήν χώραν δ
  τβν καλλιεργτιτκβν έίγαοιίβν έν ιω χκρος φέρεται λίαν νεφελώϊης ή νε«ο-
  κροτύκφ άγροκτήμττι ΚαοτελλΕου Πιδι, οχεπής μ«τά τινοβν δίθχβν, θερμοκρ»ο(β
  άβϊς έπειδή δ! Πϊίίοΐατΐι άνάγχτΐ αρ ' ηερίιιου ώ; χ84;, 4'ΐμοι νοτιανατολι«1
  δεύοιης τούτβυ Βίον 9η«; Βιαταχθς ή τ) βορειανατολ κβΐ ασθενει; ή μέτρ οί.
  ιτ], οχετιχή; μιλίΐης χατα
  ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ
  ΓενομΙννν άρχαιριαιδιν τοθ Συλλόνου
  δπαλλήλιον Τ Τ Τ. Έραχλιίοϋ—Λ
  θίβυ τή» 31 λήξαντα; μηνός ΊινουαριΌιι
  ΟΙΗΝΙΜΙΝΝ ΑΕΛΤΙΟΜ
  ΧΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
  ΛΕ—β ΆνγΜαα Δοΐ>
  έ. Ι ίξελίγηο*) οί 1) Ίιο*ν η; Ρ^αδά- ΛΙβ" Α1γβ«ο· »
  κης τη )ίής (ί' Πϊό»5ρο{, 2) Ίβάννης Δολλαριαν »
  ϋιδιώ η τη))ΐής γ' Γ<·. Γο^μμαΐιύ , Λιοέιια » 3) Ίιοάνντι; Μ^δινος τη>)τ^ γ' ΤαμΕχ, Φβάγ«ον Γαλλιπον »
  4) Έμμ Μ»ριγχ3υδα*ηι;. Φιβκ Χατζι- φ«ορίνι 'Ολλανδίας ■
  Τ Τ. Διευθυνταί ώς έξελεγχτιχή Γοόβ· Κ«εν)1««ς »
  267 50
  277 50
  275.-
  287.-
  77.60
  78.-
  3.95
  4.13
  3.05
  3.11
  81.18
  31.57
  35.-
  39—
  Μ.Ι2
  1147
  1ΙΜΕΝΙΣ Μ1Σ
  ■ε—■^■μ.
  Κατά τό λ«)ξαν πρώτον 159ήμερον
  τρίχοντοί μη^δς Φίβρουαρίοι» χατέκλειι
  ιαν είς τδν λιιιίν» μας το δλον 22 ατ-
  ιιίπλοιαΐ, εξ ί)- 15 Έλληνικί, 5 Ίϊβ-
  λικά, 1 Γερμανικόν ΜβεΙ 1 ΓταυγχοοΑαυ·
  Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΠΑΔΙΑΣ
  Εί; φ Νομαρχίαν εκοινοποιήθη Ιγ-
  νρβφυν τού δπουργεΐου Προνοίας κβΐ
  Άντιλήψιβς πρός τδ ταμίΤον 'Αντβλλα
  ξίμων κοινοτιχβν κχΐ χοινωφιλαν περι
  οϋβιβν, δι' οδ παραχαλεΤϊβι τοθτο δ «ως
  Ινισχύοη τοίς χατο'κους «0 σκνοιχιομοθ
  Μΐϊ^διβς διά τ*> άνέ έλ
  μ
  διά τ*> άνέγεροιν έχχλβοίας
  είς τον συνοικισμόν ταν.
  1Α ΕΡΓΑ ίΟΗΕΙΙΚΙΒ
  Ό χ. Νομομηχανικίς Ήραχλιίοο ε!{
  άν·ΐ)ον Ιγγράφοιι τί)ς ΝνΕ
  ά
  γφ )ς ΝανβερνΕα£
  δτι άναμΐνει βχετ.κάς δι«τ«γάς
  θί Δ.οι«ήσε»{ διά την Ηατα
  απαιτουμένων Ι
  ΑΘΗΝΑΙ 1β <ε>εβρουαρί
  όν» (τού άνταποκριτού μας).—
  Κατά τα σημερινά τηλεγραφή·
  ματα είς Σνγγάην οί Άάπωνες
  άποβιβάζουν μεγάλας δυνά¬
  μεις. Αί αυταί πληροφορίαι
  άναφέρουν ότι ευρισκόμεθα εί;
  τάς παραμονάς χποφασιστικής
  Κινεζοΐαπωνίκης μάχης.
  ΠαΙαΙαοσισ
  του κρεατ1! εοι τριιμεριη
  ΑΘΗΝΑΙ 1β «Φεβρουαρί-
  ου (τού άνταποκριτού μας).—·
  Είς εκτέλεσιν των ληφθειαών
  προχθές^ Κυβερνητικών άηο-
  φάσεων απηγορεύθη ή κατ»νά·
  λωσις κρέατος κατά τάς ήμέ'
  ρας Τρίτην, Πέμπτην καί Πά
  ρασκευήν. Είς τάς επαρχίας τό
  μέτρον θά ισχύση «πό τής
  14ης ΛΙαρτίου.
  ΙΙ1ΙΑΝΗΤΛΤΟΝ ΤΟΑΝΟΙΙΜΑ
  Τ.ϊ ΪΡΙΜΑΙΙίΤΙΡΙυΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Φεβροναρί
  ου (τού άνταποκριτοΰ μας).—
  Ανεκοινώθη αρμοδίως ότι εί¬
  νε πιθανώτατον τό άνοιγμα τοθ
  Χρηματιατηρίου. Πάντως αί
  εργασίαι τού θά περιορισθώσι*
  μόνον είς πράξεις επί δανείων
  είς χρυσόν.
  ΚΑΤΑΡΓΕΙ1ΑΙ 1 ΙίΠΒΪίΙ
  ΦΟΡΟλΟΠΑ_1 ΖΟΘΝ
  ΑΘΗΝΑΙ Ιβ 41>εβρουαρί
  ου (τού άνταποχριτοΰ μας).—
  Κατά τό νέον οικονομικόν 1·
  τος ή φορολογίαν των ζώων»
  αηεφασίσ^θη όπως επιβληθή μό¬
  νον επί των σφαζομένων, κ«·
  ταργουμένης τής ίσχυούαης σή·
  μερον.
  II
  ΙΙΙΙΙΚΙ ΠΡΑΙΙΙΡΕΙί
  ΕΙι «τ,ν 'ΚφϊΐμβοΙδι τής Κυβίθ^'
  Οίτος εδΐ,μοσιβύθτ) τό διάταγμα δια *ο9
  6ηοίου
  «ν ΙπΙ τβν
  'ΑβϊριχβΙου,
  ϊ»ν
  «««(χιβν «ρσοο»·ΝθΟ «Αν καταργουμίνβν Νβν*
  ■ικένν **