99171

Αριθμός τεύχους

3093

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

18/2/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ""«Τι
  ΙΣ ΙίϋΡΠθι
  εΐ ·■—*·._ Ι
  ρ
  -έλλεται,',ό
  ί>ργιος, έ
  * θα
  έπαΓνέλθ
  • είμή μόνον .
  Θ ην Θ*
  *
  ότε,
  ΣΙΝΗ ΑΦΙ1Ι!
  Ι» ΤΟΥ ΝΙ
  1ΝΕΪΑΊ ΤΟΥ
  «ΑΙ 1β
  (.νταποχριτού μ,«Γ'
  τού —
  Μ) φ
  «ΐμαγιερ ις μι,
  δν τής Δ6εθνο«ς01ικ,.
  Έπιτροπής θά
  > πρός την
  νών ύβ
  επί των
  κ.
  συντόμως
  Ιργο,
  ιϊϋΤ
  ίΙΜΙΝ ΗΙΙΙΙΙΙ
  IV
  ΑΙ ι» βρϊρί
  ανταποκμιτοΰ μ»;).-
  χ σημερινά τηλεγραφ·
  ς Σαγγάην οί Ίίηεη;
  ί,ζουν μεγάλας Μ-
  .ί αυταί πληροφορίαι
  >υν ότι ευρισκόμεθα ώ
  ραμονάς Ϊηοφ*βιβ««ή5
  Ι άπω νίκης μάχην
  ΕΥΒ1
  ΡΕΙ.ΤΙΙ Ε1Ι ΤΠΙΝΕΝ
  ■Ν ΑΙ 1 β Φεβρο»»ρΙ·
  » άνταηοκριτοΰ ι»*5Κ
  τέλεοιν των λ
  ις Κυβερνη
  ι απηγορεύθη 1
  κρέατο; κατά τάς
  ί»ίτην, Πέμπτην «ώΒ
  ,ήν. Είς τάς έ««ρχ'*« *
  > θα ισχύση ««ο *
  Μαρτίου
  ΜΙΒΙΙ
  Π
  βΝΑΙ 1β
  οινώθη «
  «νώτατον τ
  .«τιστηρίου
  6«ι τού θα «Ρ
  είς «ράξεις «ΗΛ
  »υαόν.
  ΑΝΟΡΟΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΤΤΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
  ΑΡΙβΜΟΖ ΤΗΛΕΦΟΝΟΥ 1β
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ
  ΠΕΜΠΤΗ
  18
  ΦΕΒ)ΡΙΟΥ
  ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΛΝΑ.ΡΕΑΪ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 19ΐβ
  ΕΤΟΧ 17ον.- ΑΡΙΘ· ΦΥΛΑΟΥ 3.093
  ΤΟ ΖΗΤ1ΜΛ 11» {!«
  Ώς καί έξ δλλης στήλης γράφο-
  μιν ή αντιπολίτευσις μηχανεύβχαι
  μύρια δσα διά νά άποδβ(ξη δτι ή
  Κυβέρνησις άνακινοΰσα ιό ζήτημα
  των έκλογών ένβργεί κατι τό «έ-
  ξαφνικόν» καί πρός χό συμφέρον
  της, «τώρα δτε έλπί£βται ή παροχή
  καΊιοιου δανβίου χαΐ δτβ δέν έ¬
  φθασαν άκόμη βίς τό χβίλος τοΰ
  κοημνοΰ χά πράγματα»! Σύμφωνα
  δηλ. πρός τάς χρίσβις τής αντιπο¬
  λιτεύσεως ή Κυβέρνησις έπωφβ-
  λείται τής έπιβληθιίσης άπό χήν
  οικονομικήν χοίσιν κοινοβουλβυ-
  τικής ·έκβχβιρίας>—ώς την όνομά-
  ζουν οί γοάφονΐβς—διά νά ΰπο-
  χλέψθ την λαϊκήν εμπιστοσύνην
  —φοβουμένη δή χον Σεπτέμβριον,
  όπόχβ ού ν τοίς άλλοις καί ή αντι¬
  πολίτευσις θά £χ«ι διαμορφώση τό
  πρόγραμμά της—ώ; ν α ένήονβι σή¬
  μερον ανευ πραγράμματος! — ή
  λαΐκή έτυμηγοο'α θά χήν άνατρέ
  ψτ> Καί ταυτα κάντα, χαχά την
  άντιπολίτευσιν, καθ* ήν πχιγμήν
  βΐνβ γβγονός επιπροσθέτως, οχι ή
  Αφιξις τοΰ κ. Νιμάγιερ επιβάλλει
  άλλην τακτικήν, ίδιαίχαχα άκβρί-
  σκαστον άπό τάς συνκινήσβις καί
  τάς διαταραχάς των έ*λογικών ά·
  γώνων
  Όμολογονμένως βίνβ νά λυπή-
  ται βαθύτατα κανείς μέ χό χαχάν-
  χημα τουτο των ηαο' ήϋίν πολιτι-
  κων μβθόδων. Διότι προφανώς,
  κοοφανέστατα, δέν βίνβ πλέον
  οϊδέ κδ» σοβαραί ώστβ όπωσδή
  ποχβ νά δικοιολογοδνχαι ώς μαχη-
  χικοΐ τρόποι συνήθεις βίς τα ση
  μερινά κοινοβούλια καί τάς έν αύ
  τοίς ΝθϋτορονλβυτΐΜάς σχέσΕΐς.
  Ποόκβιται έν ένί λόγω ΛβρΙ καιδα-
  ριωδιών καί φαιδροτήχων άνα-
  ξίων διά λαούς μέ συνβίδησιν καί
  αντίληψιν·
  Ή άνχιπολίχβυσις διαρκώς (
  οχυρίζβχαι βΐς τό διακασών δτι ή
  Κυβέρνησις «έφθάρη χβλβίως» καί
  δτι δέν βίνβ δυνατόν παρά νά
  πέση άπό στιγμάς βίς σιιγμτιν.
  Καί διιως μόλις χβθτϊ τό ζήτημα
  των έκλογΔν επί τάπητος άοχίζβι
  νά -ωνασχϋ κα^ *ά διαμαοτυΌβ-
  ται. Ένώ βίνβ βέβαιον ότι ή Κυ
  βέρνησις ουδέ πρός χήν έπίσπβυ-
  σιν των έκλογων άποκλίνβι οϋσια·
  στικώς, ουδέ χήν λαϊκήν έτυμτ>-
  γοοίαν φοβείται βϊχβ κατά Μάϊον
  Σβητέμβριον εκδηλωθή αυΊη,οΰδβ
  επί πλέον έχβι λόνους νά αποβλέ¬
  πη μέ δυσφορίαν ·ίς την τυχόν
  ένχαχάλβιψιν παρ' αΰιής τής
  οχϊς
  Είδιχώτβρον καΐ ώς έκθέχουν
  σαφας τα πράγμαχα οί κυβερνήτι
  χοί χύκλοι—χό ζήτημα χοΰ χαθο-
  ρισμοΰ τοϋ χοόνου των έκλογων
  ίϊνβ άσφπλΦς σχβτικόν μέ χήν
  κρίσιν, άλλ' δχι υπό την φαιδοάν
  έννοιαν ποβ τοΰ αποδίδει ή άρ
  θρογραθφοΰσα αντιπολίτευσις. Τό
  έοώτημα πού έχέθη ενώπιον χής
  ΚυββΒνήσβως βίνβ χοδτο: Έπιτοέ-
  κβχαι έντός ενός καί χοθ αύτοΰ
  έτους χαί δή έχους δβινής οίκονο-
  μικής κρίσεως νά ρΐφθΰ ή χώρα
  δίς, ποώχον κατά Μάϊον χαί έιχβιτα
  κατά Σεπτέμβριον, είς «όν έκλογι-
  κόν σαλον; Καί δέν είνε αντιθέ¬
  τως προχιμότβρον αί Βύο εκλογαί
  νά "συγχοονισθοίν; Ή δέ χνβέρ-
  νησις μέ την συνήθη βύθυκοισΐαν
  της καί άχολουθοΰσα τήνήμεδαπτιν
  χοί χήν (σχύονσαν άπό 'Αμβρικής
  καί 'ΑνγλΙας μέχοις Άλβανίας διβ
  θνή πείραν, χαχά χήν οποίαν χό
  βτος των έκλογων χαί άν άκόμη
  δέν συμπίκττ) μέ περίοδον χρί
  σεως. ώς ή σημβρινή, μβχαβάλλβ-
  ται αυτομάτως βίς Ι τος κρίσεως,
  εσκέφθη ν' άκαλλάξη χον λαόν
  άπό τάς βιπλάς έκλονος καί την
  τβτραπλτ,ν κρίσιν. Καί συνβκως
  νά συγχρονίστι τάς εκλογάς. Άν*1
  δέ νά συνχομβύσχι τάς βουλβυχιχάς
  έκλογάς( αί οποίαι, δπως έπανβι-
  λημμένως εδηλώθη, θά ένεργη
  θοΰν είς τό τέλος τής τβτοαβχίας,
  ήτοι χον Σεπτέμβριον, ν' αναβάλη
  διά χον χρόνον έκβΐνον χαί τάς
  μικροτέρας σημασίας γβρουσιασχι-
  χάς εκλογάς τοΰ Μαΐο«. :
  Αυτή «Ινβ ή άλήθβια ώς την
  παρουσιάζβι χωρίς χαρυκβΰματα
  χαί συμπληρώματα ή άπλή χαί
  λογική σβιρά των ποαγμάτων. "Υ¬
  ποθέτομεν δέ δτι τό φρονιμώχβ-
  ρον διά χήν άντιπολΐτβυαιν είνβ
  νά την ακολουθήση· Διότι—τίς οί
  δβ—αντιθέτως βίς ποίας λύσεις εί
  ναι δυνατόν νά παρασύετ]*νποοκΒΐ
  μένφ χήνΚυβέονησιν—λύσβις Ισως
  τάς οποίας οϋτβ έχβίνη ποοτιμ$
  άλλ' οΰτβ χαί ή άντικολΐτβυσις θέ¬
  λει- Ένδέχβται μαλισχα άπό ίνα
  τοιοΰχον διακανονισμόν χοΰ τρό
  που χαί τοΰ χρόνου "ών έχλογών
  ά προκύψαυν άποτβλέσματα διά
  την άναπολΐτβυσιν, ασφαλώς μή
  έπβυχόμβνα παρ' αυτής.
  ΗΑΚΡΕΩΦ*ΠΑ.
  Με την επιβολήν χΐ): άκρεφγ
  ο( Ηριβφάγοι Θα οβθοθ'. Κ>1 χό λέγο-
  μιν αοτδ διότι ή κατανάλωσις χρέατος,
  ή χδσβν βλαβερά χαχά τοϋ; Ιατρου;, έφ'
  Βοον Ιέ» γΐνεται έν μίτρφ «αί μαλιοτα
  δηό την Ι-νοιαν χοθ ΙλαχΙοιβυ, ουνή-
  θβς ίέν είναι δυνατόν να μιτριβοθΐ
  ανευ βνβτέρας β'.οΐί. 'Β κρι«ναγ(α ι!*ε
  Ιξι| χ«1 οιιχνάχις «ϊευτίρα φύοιι» διτε
  νά είνε ίυαχολώτατον νά την περιορίση
  τις βνιβ θιαταγμΙΙν κ»1 πειριομβν—
  τρ«πόμ·νος κρός χήν τί «ν ωφέλιμον
  χορχοφαγΐαν τ) πιριοριζδμενος τέλοι
  πάντβν έντος τοθ κύκλου των τίοαν αλ-
  λιβν τροφίμβν «ΗνακαΙ Χβ Υβθ'ριμαρ-
  γικβ Ιοτικχα Ιξυκηριτ&Ον **1 τβν δ?-
  γανιομον ώφελοθν Λπειράκις καλύιερον
  χοθ χρέατος. Ένώ Βιά τ*1β έπιίολής χτ]ς
  4χρι»?«γΙας χό Κράτος άποχιί Ινα
  «I-
  8ος Βικτβτορίας ΙλΙ ττ)ς βιαίας μας. Οί
  ίιιιτάτορις ϊί, προφανβς έικΒίλλονται
  πιριοοίτιρον άηδ τςύ
  ,βλ-
  ΓΥΔΡΑΓΟΓΕΙΟΝ-
  Είς τΐν λιβφίρον ΚνωοοΟ
  λ«ς Ιξόδοιις χτΐβ πδλε«ς Ιγινα
  έκοχοΐφαΐ έν άναμονΐ τ,*}β τοβοθετήοεβς
  τβν νέιβν δΒροο»).ή»είν «ΐϊΐ γινιχβς χ«< προόίου τ1)ς έγκβτββτάοΐως «Ο νέου έ- οο.τιρι«0 Βικτΰοιι. Διίρχετβι ·»«ν·Ις 1· Μΐθιν, θιβ««ι ϊ«ί §* λρ ρεΤται χοΰ; λίγους τούτην «αί οταυροχο- τιιΐται ·6χαριατβν τον ύψιστον Βτι τί έοωτεριχόν αΒραγηγιΙαν είνε γεγο^ό;. Ή 5γεία βλέηετε τν)ς ηίλιβς «αί εΐϊικώτε- ρον αί ένΒιςμιχαι' τυφικαΐ μο)ύ<οεις Βέν θα ηα6αουν οδίέ ιίς τόν αΐβνα χον 1· ηαντα εάν II* ίλοκληρβθΐ ή ν,ατασκευή τοθ δϊραγβγεΐοϋ. Ή Ιναρξΐς της συνε- ι.ίες εΐνι 8 τίος χίθι Ιναοξις τδ ήιιοι» το8 καντός *Χλ_ μχΙ *ατι παρακαν» Βιά τού; επί ειη Βοκιμνοθέντας ουμτιολΐτας. ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ- Έβροντοφβνήθτ) είς Βλοος «ί>ς
  τδνους άπο τ&ν έγχώριον τύποι» ν.αί πα¬
  ραταθή μ» Βλην την ίνάργειαν ή χατά-
  ατααις τοθ καλαιοθ 6δραγ»γε[ο» γνωστή
  άλλως τε είς πάντας «αί πάοας Ί± κερί
  υ«ωλή«»ν Ιδίως χαί άλλον ακαθκραι&ν
  Ιηιπλΐδντων είς τδ 05»ρ ανεγράφη·
  ααν ουχνδτατα χαί έχρούοθΐ] δ κώδων
  (οθ Μΐνδίνοιι έηανιιλημμένως Βιά τας
  φθοράς τβν £»?ροσωήνβν είς κολλα οη·
  μΐΐα «αί έντος χαί έκτδς ττ); πόλεως.
  Διά τουτο καΐ νομίζομεν δτι είνε δικαιο¬
  λογήση ή «εριίργιια διά «άς δπ6 τύ-
  ηον άναχαλόψΐως γενομένας τώρα μδλις
  διαπιοτώσεΐΐ τοθ πράγματος διά τάς δ·
  ποίας καΐ δ Δί)μος άΒρανεΐ μολονότι !-
  αως τίς γνωρΕζιι καλύτερον παντός £λ·
  λου χαί μόνον ή χαταοκειιή χοθ νΐου
  «οωτιριικθ ΒΐΜτύοκ φαΐνιται προηριομέ-
  ν τ) νά μ*ί οώαη χιλειωτικβς.
  Δ
  ια τουχ περιοριΐΜθΥΧ.
  Ή«θ69>μΐν %»1 ΙΒβ παράκονα άκβ
  τινάς κύκλοϋς σχετικώς μΐ την φ
  γή» των νίβν πιριορισμβν επί τί)ς ιΐσ-
  αγιογ<)ς οίτινες ποςδλέπονται χα( πολλοί «αί ού)ττ)ρο(. ΚΙνΐ μβ; φαΐνεται «νάγκη να χχτανοηθξ χαί Η-χρ' ημίν Βτι διατρέ¬ χομεν την εποχήν των θκοιών χαί μάλι- σία τβν σκληροτίρων προκειμΐνοιι να Ιξυπηρετήαοομιν χον τίπ^ν χαΐ τδ κοι¬ νωνικόν τού σύνολον. Τοιούτον τι Ιπιζη- τοθν οί έν λδγφ πιριοριαμοΐ διατηροθνιες Ιξ αλλου, ώ; ελπίζομεν, τδν χΐχραιχτήοα ττ]ς προβωρινδτητος. Διά τοθτο είνι 6πα- χρκοιπχή αλλά >>αΙ Βιινατή ή έν χ*θα;>?
  ΐ! συμμετβχή μ*ς είς τάς θιιοΐας.
  κίοϊη Ιδοχιμάσαμε' άλλοτε έν
  α«θον(α «αί διά μιχιον χρονικόν διάστη·
  μχ, δέν είνε λοιπον Ιδικόν νά δοκιμα-
  3»μ«ν τώρα χαί τί ϊόοχολα Ιφ' Βίον
  μάλιστϊ έπβναλνμίάνβμεν φαίνονχαι
  προσωρινά.
  ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ.
  Μέ νη< μονοπώληαιν των ναρχβτι Μβν καΐ Βαα άλλα αυναφί) μΐτρχ θεοπΐ- ζει σχετιχβς τδ Κοάτος είς τδ 6πδ τοθ 6πουργ«!οιι τ<)ς 'Χγιεινΐ]ς καταρτιζόμενον νομοσχέδιον, τίθεται ελπίζομεν τελεία κχΐ ηαθλα είς τδ λκθρεμκδριον τβν ναο κιβτιχβν. Τδ λαθρεμπόριον τοθτο ώ; εί ν« πασίγνωστον άπετέλει την κυρίαν αφορμήν χβν παρουαιαζομΐνων χαί έν τ$ έλληνικ^ Εοινωνΐα αθρόων χαί κα- ταατριπτιν,β* ά«οτελιαμά'βν τί): χρή¬ σεως των διαφόρων δηλητηρίων «αί εί. τρόπον ώίτε νά έπιταχύνιται Βι' α&τβν ή γενική {«λύσις χβν ή3βν χαί νά δη· μιουργοθνται ίπιχΐνδυνα προτιγούμινκ διά την αύξησιν τής έγχληματιχότητος. Είνε συνιηβς αξιον έπαΐνου τδ 6πουρ- γεΐον 'Υγιεινής διά την πρωτοβουλίαν τού, άφορ©σ»ν πρόοδον γενικ»τέραν χ»1 χαραχχη?ιο«Ηήν Βιά χάθε Κρατος ποΰ Ηέλιι νά λέγεται πολιτισμένον· ΟΙ ΧΥΝΕΤΑΙΡΙΧΜΟΙ Μ ΑΣ- Μχνϋάνομιν μετ* ι&χαριοτήσιως Βτι ή "Ενωσις Γεωργιχ&ν Σανιταιριβμβν σιιμ«λτ]εανει τάς προμηθείας της δι" δλα χά ιΐδτ) χά άκαιτηθησδμενα εφέτος είς τοος άμπιλοχτήμβνας χαί γενικώς τοϋς γιωργοί>ς τβν πιριφερειβν μας. Ή δρα-
  οτηριάτης οθτη είνε ηρδς τιμήν βεβαίως
  των Συνεταιρισμόν μ»ς των διεοΐων ή
  αποστόλη είνε κατά μέγιστον λόγον χαί
  προμηθευθή. Καθ* ή*<ι εποχήν μαλιστα δ γιωργ%( είς τδ προμηθευτικδν πεδίον Ιχει ανάγκην πολι» περισσότερον ή άλ¬ λοτε καθι Ιγκο ί?ου ΙφοδιοομοΟ χαί ν.ά*)ε ευκολίας, ή ενεργεια των Γεωργικων Συ νιταιρισμων Ήριχλΐίου «ρίνιται δίκαιον νά σημΐιωθς 16ιαιτέρως. Α Χ ΜΗ ΧΑΝΟΥΝ ΚΑΙΡΟΝ· Ιΐληροφορςύμιθί δτι πληθΰ; φι- λκλιυθέο»ν έκλιγΐων άδρανεΖ ώς κρδς την άηόχτησιν έ«λογιχοθ β^βλιαρίου καί¬ τοι ή δοθείσαι νέ» παράτασις προσεγγίζει εί; τδ χέλος της. 'ϊηενθυμΐζβμεν την ατρατολογίαν έκ μέρους άντιθέτου μερί¬ δος χαί έ« τβν Ιξωθιν περι- φιρειβν έχλογέων χαί μαλιστ» μ! «διπλεγγραφά'.» χ»1 ελπίζομεν δτι θά πειοθοθν ιΕ άδρανοθντες έκλογεΤς νά φροντίσβιιν αχετιχβΐ, Ιφ' δσον μϊλι- στα δ ενταθθα Σ6λλογος Φιλελιυθέρων ανέλαβε νά ακλοαστεύση χαί νά ουντο· μευση Βι' Ιδίας φροντίδος την απαιτού¬ μεν ην διαδικασίαν. "Ας μή χανουν και¬ ρόν λοικόν οί έκλογεΤα χαί α» προοέρ· χωνται εί» χδ Γραφείον τοθ Βιχηγόρου μ. Μιχ. Χριστοφοράκη Γεν. Γραμμα- τεϋ; τοθ Σ^λλ·γο^1 Βιά τα περαιτέρω. ΤΙ ΜΕΤΗ ΑΙΑΤΙ ΕλΜΒΗ τ«0 χ. Μ. Άξιότιμι >.
  ΚΙμαι ύηοχοβαιμίνος νά δαμοοιΐύοαι
  σχβτιχ&ς μέ το ζήκΐμα «"υ ελαίου διά
  τελευταίαν φοοάν ακόμη δύο λβξβις, δια
  νά τβθοΰν «ά ηράγιιατα είς την θέσιν
  ταν.
  Δι» ιΐιιαι δικι,γόοος ιΐίς Κυβεονή'
  οβως ε δ «β ί|το διάθεσιν νά τίΐν ιιροο-
  τατεύω οίαν Ιχβι Ινοχή" ν. 'Αλλα ιΐς ιό
  ζήιημα τουτο ΙΊ.α> λάβιι Ινιογόν μέοος
  άπ' άοΐής χαί γνιυοίζω τας διαθέσβις
  της χαί Ιδίως τοΰ μ. Ποοέδοου Ή υ-
  ηάθεαις ίν κβοιλήψβι §ιβι ώς εξής:
  Εάν αηό ιό ετοώτον Νομοσχέδιον τδ
  δκοΐσν Ιψτιφίσθΐ) ιίιν 24ην Δβκβμβοίου
  δεν βπηλιίφΐτο Α διάταξις, οί Εμκοροι
  νά λαμβανοντ 70 λβκτα κατ' δχδ* δι*
  όσον Ιλαιον δέν ηδύναντο νά κατατα-
  λώσουν «Ι; «δ Έσωιεοικον χαί «ό ο¬
  ποίον ή Κυβέρνησις 011 εξέθετε ιΐςκώ-
  λησιν ποό; βξατοονήν Λσφαλδς δέν θά
  καοουσιάζετο αιιρ.οβυμΙα βχ μέοους
  τάν Ιμκόοων κρός άγοοάν χαί δέν
  θά ΙδηΐΛΐουογοϋντο δίκαια ιεαράιιονα
  Ιχ μέοους τ&ν ιεαοαγωγών.
  "Ωαιι τό κοδτον σκόνταμα Ιδημιονο-
  γήθη άκό τού» μισβμκδοονς Βουλευτάς
  οϊπνβς ενόμισαν δτι θά «λοντΐοουν
  τού; ίμηόοους μΙ τό 70λειετον καί δέν
  προέβλίψΐν την κατάστασιν δΉου Ι-
  κθόκΒΐτο να οημιουογιιβτί Ι« ιούιου.
  Ή Κυβέοτησις μόλις 8ΐαβε γνώσιν
  της αποοθυμία< τδν Ιμπόοσν άμέσαις ίαΜΐυσβ χαί Ιχήουξι μειοδοσίας κρός έξαγογήν μέ την κεκι(θησιν δ»ι οί μειοδότ,αι θα ήγόοαζον αμέαα»ς τα χαταχυοούμενα είς αύιού| κοσα χαί θα ίξίλΒΐιιον «Α «αοάηονα των ιεαοα· γιονδν. Δυστυχδς καθ* δν τοόκον εγένοντο α! μειοοοσΐαιίέν Ιφβοον τό κοοσδοχώ- μ«νον αποτέλβσμα διότι οί μβιοδόιαι καΐ μ«τά τή» δναγγβλίαν Βτι θα Ιγκοι* θοϋν αί μειοδοσίαι δέ* δσιτιυίον να 4- γοοάζουν ελαια καί ιεαοουοιάζετο ή αν- ΐή δυσκολΐα βΐς τού] παοαγωγούς. Ή Κυβέρνησις μέλ ς ίκληοοφοοή· θη χαί την άηοτυχίαν τοΰ μέσου τού¬ του ίξ ύ«αι»ιότητπς τδν εμιιόραν, ά- μέσως ίσκιυσβν ίγΜαταΙΐΙψαοα χαί τδ μέτρον τουτο καΐ Βδαβκεν εντολήν εΙ| ιίιν ΆγοοτΐΗήν να άγοοάσϋ «ά ίξαχθη- οόμινα ποσα άκό τού; ·εαοαγωγούς. Καί ιεοΐα άλλα καοαββΐγματα θέλουν οί χύοιοι 8ι6 να κεισθοθν —«οί τής ιίλιχοινου; διαθέσιας «ή; Κ«βεον^ο«ος νά κοοστατεύστι ιό ϊφβτβινδν εΐαόδη- μα τού ΙλαΙου των καοαγωγδν; Τό ζήτημα βεβαίως (Ινβ δύινολον δι¬ ότι ΰκάοχονν αλληλοαυγκοουόμβνα ουμ- φέοοντα άλλά δυστυχίας χαί τό μέιοον τουτο της αγοοά; Λαοά της "Αγοοιι- χης Τοακέζη; δέν δύναται να είνε α- μέοος συντΒλΕσττχδν τουλάχιστον δια τόν Νομόν Λτιοττθίου οιότι είς τοΰ; λοιπού; Νσμους υιεοθέτα διι δύναΧίΐ ή Άγροιιχτ) ποοχεΐοβοβ ν& «υοΐ άκοθή κάς καί δοχηα Αλλα «Ι; τόν Νομόν Λα¬ σηθίου Ιλάχισια ΰκάοχουν τοιαΰτα δι αθέσιμα καί δοος δτου τ, 'Αγοοτική Ι· ξεΰοη τοιαδτα χαί δογανώση υιετΐοβοΐ· αν θά κΡθΓίσυ βεβαία Αοκετός ΐοδνος, καί Ι* *ω μβταξύ θα Ιξακολουθήσουν τα παοάπονα. "Βνβχα τούτου βτηλΒγοάφτισα Ιπανει· ληιιμέναις «Ις την Κυβέονηοιν «ά εξής διά νά λήξα 4 κατάστασις. Ύπέδίΐξα καί τάς μβιοδοσία; νά χα«ακνοώσουν χαί νά εξαιο,έσουν τα παλαιά Ιλαια χαί ή Άγοοτνχί) να αγοοάοιι τό υπόλοιπον πέοαν τδν μβιο^οσιάν ποσβν, καί τοι- ουτοτοδκος Ιχιός τοΰ ιεοσοΰ κου θά αγοοάζϋ ή Άγοοιιχή θά σπεύδουν καί οί μβιοδόται να βγοοάσουν τό ποσόν τβν ΰκοχοβώσεώ'ν τού χαί θά λήξουν ταχέοο; καί δοισΐκδς χά καοάκονα. Διότι ίάν Ιςραρμδοονν μόνον χό Βν αέιοον τα «αοάπονα θά βξαχολουθή- αουν ΙμΙ πολύ. Μ««ά τιμτΐς ΜΙΧΑΗΛ ΚθβΡΗΪ Βα«λειττ)ς Λασηθίο· Η ΑΛΛΗ ΚΡΗΤΗ ΙΗΑΕΚΤΝΦΙΗΝΕΑΙΙΙίΕΟι ΝΕΑΠΟΛΙΣ (τοΰ ανταιεοχοιτοΰ μας) —Ό ήλΒΗΤοοφεβτιομός Νεαπόλεως ου¬ δεμίαν ποόοοον βογασΐα; παοουοιάζνι καίτοι ίχει παοέλθπ αο«ετό( χαιοός α· ■ό »ήί Ινάοξβαος των ΙογαοιΑν. Ό λόγος βεβαία δι' Ον χαθυοτΐριΐται ή Ηραγματοκοίτισις τής Ιεηθυμίας τής χοινανίας Νιακόλΐΐο; ϊ»α ΙιεΙ τέλονβ ίδη καί αυτή ιήν πόλιν της «Χέουσαν Είς τό φδς, δ λόγος λέγομεν τή; καθυ- σιεοήσβοος Βίν είναι οθιβ αί αοΐαΐ, οΰ- τβ οί κάτοιχοι οΐιινβς πάνο εύχαοΐστ-ς θά Ιβλβιεον συνιβλούμενον τό βογον, Αλλ' οί Ιθύνοντες την εγκατάστασιν. Καί Ιοοοτδμεν: Διατί τόσας χοόνος να παοέοχβ:αι χβο'ις νά βλεποομβν επί τέ- λους τή» ταχείαν άηοπΒοάταοοιν τού !ρ· γου, ή δκοία Λιεοπεοάτοοσις, φανταζό¬ μεθα τουλάχιστον ημείς, βΐνι αναγκαία τώρα τόν (Βΐμάνα ΚΒθΐσσόΤΒθον καρά τό θέρος; Άπαντες οί Νεαπολΐται μβι' •«ΐαοιοτήσιβς ιΐδον νά οτήνονται οί Ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΪ
  1
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
  ΘΈΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Όμιλών
  Κινημα<ογοάφσς.—Σήμερον ή γλνκβία Ό- κειμίΐτσ: «Ποιέ πει* ββ» θ' ό*απήοω» όιιι- λοϋσα «ιΐ άίπηπα 100 ο)ι Γολλική μ έ την Λ(λ>«« Χίρβεϋ, »ό· αναμμένον ιιαο Ζ6λ
  (Άομόν Βε^να^). Το,αγούσια ώραϊα: Ναν-
  «ικσ, α»ίχ( Καονοβίλια τής ΝΙ'σιο.
  Καθ* έ<4σην ά<ΐογβνματινή 5 1(2 μ. μ. μέ τιμάς ήΧαΤΐωμενατ. ΠΑΡΛΑΝ «ΑΠΟΛΛΩΝ». — Σήρβ· οον «Ις Β6ο «αοασ<άσβις ωια 5.30 μ. μ. καΐ ώ )α 9.30 μ. μ. «Ένα Ταγκδ γιό σένα»* σιίλοι οί πό ιοθ'ζθμβνοι >ά
  «Λ
  ς
  τοΰ τού γβγονότος τίκοιε αλλο, δέν ά»·
  τολήφθΐιιιβν να συντβλήιαι ώα«« νά δυ·
  >άα 6» νά έλ<ι ζτμβν δα κολύ ταχέαις δ ήνβκτοοφαΜΐσαός 0ά ίπΒοτοϋιο. ΔικαΐΌιί λπικόν τί Νβιπολΐΐαι ά^Π* μονοΰν να ΐίουν »ή» Ιογασιαν 0<ιί*ου- σαν «οπς τό τέοιια της καΐ ζηττιΰν ά«ό »όν άάδοχον »ή» τακβΤαν έ/αοξιν τή: εργασίας ιής β Η Ζωη που Περνα ΠΕΜΠΤΗ ΦΕΒ)ΡΙΟΥ Ανατολή ηλίου 7,14, δύοις 6,05 Άντίθέια); πρός τή* καοκινοβ «τού- σαν Ιγκαιάσιασιν τοΰ τ)βχ»οοφα>«ισιιοϋ
  ή κατασ>βυή των προίΐυλϋίω* τού Γυ·
  μνασίον Νβϋΐόλριης βιί»8ΐ ταχέως ηρπς
  τό τέομα τη-. Έλπίζοαβν δίι πολύ
  Υθύγοοα τό Γυιινάσιο*, ΐ'ίθ'ϊ βΐς τούε
  Ιθύ'αντα;, θΐ έΐη νά βηιδβίζτ] μίαν «ι ό
  σοψιν καλλιτέχνην χαΐ συγχαονισμέ-
  νη».
  Δια «ό ΌθΦανοτρΐφ·ΐον αΌθέντον,
  μίχοι τοβίε «αλώ; ή «α«αι; άΊιβσιωιή
  ααμβν τος ΰ«0θανθοώπους ποοσχαθεί-
  άς, δ; χατοβάλουν οχβτικβς ιί Ιθύτον-
  ιις, ηοοσκαθβίας άλλτ>α»β ά; ά «ι ■
  λαμβάνβται όλθκ'υθος ι") Κοιτωνία της
  κόλβώς μας. Δι" ούιό χαί δέ* εΊομιν
  τΐποτβ «βθισσόιβοον να πβοοθίασομιν
  'εϊ διτος κου ΐοειάζβται πάντως έ'α
  καοα«ιάνα>, είναι ή Μουσΐιή τον,
  ήΐις κιτά ιός Κυοιακός χαϊ έιοισς ΐα-
  Οΐζιι ώ^σς άναψυιή: εί: τόν άποοοοφη
  μένον άηό τάς δυσχιοβϊς οικονομικάς
  συνθήκας κόσμον.
  Ό ά<ούΌασ«οΕ «αί Ινριβ^σιατπς μο«σι*οδ)λος κ. Ρϊσά'ης χαιώαθαισβ νά παρουσιάση έντός έλαχ'σιου σιβιι- χώ; χοονι«οϋ διασ ήμαιος μίαν όοχή·. στραν τελείως έν εΐολλοΐ; κατηοΐισμέιιΐν δταν λάβη τις ύι·1 όψ.ν «ου δτι «αί οί τοόφιμοι ΐ(νι μι«οοίς ήλιχίας άλλπ καί δλας άσχολίας 8χουν ώηβ νά μίΐ Ι«ιίίδον·ηι μόνον ιίς την μουσικήν. ΚΙί τό ιΰγβ αύιό βεβαία ουμμβιέχπ καΐ (ι καλί) Διοίκησις «ου δθΦανοιο^φβ^Γυ χαίθά ήιο άδικία ά» ηαοέΐβιηα νά 2- έαιοέσα) Β*ουιου ΐ6ν Διευθυντήν ιου μ. Χαρχιανάχην. Ε. Τερζ. Η ΜΟΔΑ Ή μόϊη τής όνοικιής το«»Ικ έχον· οέ μούση ββλο»8ί»ια ή μιταξαοτή φού.ιτα ίφ· Οί τή» μόΐαν τή; ααντελλενιας τοοΊκ. Μισ τοονΐΗ χί'ώαοτοςό'Ο μ·ορ«ΐ νό φσο.ετ)χ| έπίοης μέ φούστα Ηράσινη, μπλέ μαρόν ααράν. Ή 8α»τέλλα γχ.χτΰι μποοβί {πίστις νό ναονίο,υ μιό έχΐσημη βοαΐιινή «οναλε'ττσ. Έ· τοιαύτη κεοιικώσει ατηματίζει ί»ο μανρύ όμπιεσιιόν «ού πτοΧί(ει «ό κιοσηζ χ α) χέφτβι αόν £>α πλαιν κικιν έ οιό ό¬
  πισθεν μέοος τής φούοΐαΐ. Ό Ζάν Πατάν
  καοοοοιάζιι 4Ε άλλοο σςή σνλλπγή τσα 8-
  να «τβλύ Ι&ιόοανθμο φό?εμο όπό 8α»τεΛλα
  βινΙΕ οί χαΜμα βιολΐν κο)ύ άν.-ικ'ό. Ή
  φούατα «α» σιηαατίζει Βύα βολάν παΐ δια-
  τηαεϊ την λιπΐη καΐκομψή γοαμμή «ι υ έπι-
  ή σηιιεοΐνή μόΐα. Τό θαντιλλέτια
  δέ» έπιδέχονται καμ«(α
  ΘΕΑΤΡΟΝ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ϋιι ίνα άνθος στδ καοσαζ, ού.β !»α
  άπλδ κόαμηιια.
  Γιό τί; βριχιοες ήμέο«ς, »"ύ 8ια8<χονται αύ<ή την έποχ4) τό μεγάΐα Κ|)ύ , ή μόΒα κοριυσιάζβι τό νεα όβιαβιηγα κοΐ τίς νίες ό^ιτο^νλες τ-ν κνοιαν. ΟΙ όιι«β·λΙεο είναι από ϋφασμα μπλβ μαςό· ή μαοό· έμποικέ μέ ειανό χοώματος μκεζ. Γδ σχέΒιο «ού ύ· φασματοϊ έπαναλυμβά»·ται καί σιό χ'ρι τής όμκοέΙ/ιΒς, Τό άειαβ^οπι ■αοαχιλονθονν καί ού<ό «ήν ι£έλι£ι κου ·κιβ*λλει ή «ομψ^της. Τα τελευταία είνε όπό τβαιτό μαρή» μέ όμοιό χοαμα κανμπια. Μέ ίνα όΒιόβ^οχο μαοόν θό φοοβθονν γάντια καί Μοτ>κ«ος χβώμα
  τος μχέ( όνοικτοά.
  Ή μόία (εΐχνει γ<ό τό βραΒννό φαρέμα- *α μιό μεγάλη ποαιίμησι στΛ Ιβοιιό το*μη. Τό ύφασμαια «ιιΰ π^αορίζο»ται νιό «ή β^α- 8ο»ή τη«αλ<τ«α ■!»■ >Εα»Λ αατέν σ«βι» ή
  λαμέ μέ χονσό ή ασήμι. Ή £ώ.η «ήν λββ-
  ΜΜν φοοβαάια» ό·τικαΑια ά μ <· λιπτή οει- οά ά «ό μιογαοκάοια. 'Ενα μοιΐφ άπδ μαο* γαβιταβια σ βρεώνβι κάκοτι τό σιανοαιτό Μορσάί ΑΠΟ9ΑΟΊ1 ΤΙΣ ΕΑΜ1Ο2 Α. Ε ΙΙΙΙΙΗΙ ΕΒίϋϋΔΙΛΙΛΙ 1Ι1Ι9ΡΙΣΕΗ ΛΦΟΒΟ_ "Αγ Νκιόλαον,Πα» "Αμμον—Σ»ι- ΐβία». ΜΑ1ΡΗ Μ. Το(τη· 7 μ. μ. καν' εύ3εΐαν Πβιοαιβ, Χ·ον, Μυτιλή- νην. ΑΦΟΒΟΣ Τοννην ίσηέο^ς Ρέ¬ θυμνον, Χανιά, ΠίΐθΊΐά, ΧαλκΙΑα, Βόλο», Θβο)»ίκιιν, Κσβίλλαν, Ά- λβξανδθ'ύηολιν, Μυ·ιλή»ην, Χίον. ΙθΝΐΟΝ11Π«μ«ιτον«.μ. Ρέθυμνον —Ό συναγωνισμός τοΰ Φόρδ. Μ'α ιΐίηοιο ά«ό τό Ν'ητρίϊ»—8ποκ βΐολεύη ώ; γνωατίν, δ Φΐρδ—Ιχει 4- ναστ-χτώσιι 8λην τή< Εύ?«ηοιϊ<ήν βιο- ατΐχανΐαν αύςονιντ^'ων κιί ί5'α τούς "Αγγλοικ «αταοικΐιΐ33^€ τβν μιχρΛν φθτ,νβι —3&Γ'<νήτβ>ν (Μπάμιυ—«άρΐ).
  Ό Φόϊδ Ιφιριν καί αα:ος είς φΛς
  Ινα μπάμπι* ίϊκοθ τοιι τύαου—τριΐ'ίν
  κχί βύτό τ*ΐ£ παγκοσμίου κρΕατω; καί
  ττ]ς ή>»ττ«μίντ): αγοραιτιχ<)ς δυνίμινς τβν καταναλ» ώ ι— μ έ τό όποίβν θά σινχνΜνιαΒ^ ΐίμττηρΛς Βλα τα μικρά α&τοκίνητα Κατα τα έξ Άμιρικτ}ς ττ)- λιγραφήμχτ", τό αύτοκινητϊκι ού ό, λα'σΐοιζόμεναν άπο ττ]ς ηραοιχοθς άνα(- ξ·ω; εί, την ^ι«θ ή αγοράν, θΐ ο:οιχ(ζη χάτιο τΑν 100 λιρβν (*ϊτ)λ. γύρβι απβ τίς 25 000 δρχ ) μολονότι Ιχιι 4 θέ»ΐ(. —Ή πράσινη τράπουλα- Λίγφ Τ"0 Ιν Άμερικξ βχνάτου τοΟ διααήμοο ουγγριφίΐΛς αΐτυνομιχβ' μα- θιοτορτ,μάκην "Εγδ»ρ Οόάλλας Ιμιινι χλΐπτόν, την Πίμπ ψ «ίς το Λονδίνον τό θέατρον Ουΐ·τναμ, 3 τού την προτι- ρχ'αν ά«ρι6·βς, *1<* δοθ^ ή ησεμ Ιοα χοθ Ιργου τού «Ή Πράσινη Τα —λήθ— τΒν διαδττβν Εβΐαμτνα τοΟ χλεΐσ οΟ θεά'ροιι ίσχολίαζϊν πανκ- ειδώ( την τϊροφητιχήν τοιγονόκλήσιν τοΟ οί Ιβγοι-: Ι,λ τεοίστιον "Αβσον η(«α, δ όιχ ΐ?ς Ματά τού; καινόνας τγ]ς χαρτο- μαντεΐας οημ»{νιι ώ, γ αητον τόν θάνα¬ τον. —'ΑδιΙσποτος λέων ΕΙζ τ* ΟύώΧσαλ 1; 'Αγγλιιιής «ο>
  μητιΐας Σ:άφφιρίσηϊρ μ'·χ >υρ'οτ, ή δ-
  κοίβ ίπΐριηατοθοεν την Τετάρτην ιίρη-
  νικώΐατα είς τίν κήπον της, εδρίθη αί
  ςρ-ης Ινώπ οχ έ ό; μεγ£>ο^ .. λίοντος.
  "Βντρομοζ ή κυρίαι ίτβάτιη εί; φυγήν
  άλλ^ »ό θί)6ί>*< ήϊβ ή">»ρον —ή
  ζο«ο»ν γυναΐκα μέχρι τοθ σπιιιοθ τη;.
  Έ*εΤ ?έ *ιί . σιινΐλήφθτ) μ·τ' ολίγον
  άπό τόν θτ/θίθϊοΐμαοΐτ,ν ενός βηριοτρο-
  φείου πεύ Ι5ιδε παραοτάοιις είς τό γω-
  ρίον. Δ (5α άπό τού; χλ~βοώ; τού ιΓχεν
  ΛΛοΐρί^ΐ'.
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
  ΓΑΜΟΙ — Τή» «ΒρεΙθοίσιΐν
  *τε«σβησ«ν έ» Ν·α«όΙ·ι ηΐ ν-ίμοι «ο6 Γ«·
  ωογΐοβ Χ. Ήλιίκτι Μβ«ό »η: »14ος ΗαοΚας
  Γ. ΜπστοροΗτι. Εύχόμεβ» βάβιΐν εύτ-Ια».
  ΚιΤ·^
  Θ1ΝΤΟ'.— Τή·" ηαο«λθοβσ<»ν Κοοιο- »ήν ά»βί»οεν είς Μάλλια Χβηοτόε «οί *. **ρ·«ος ι«οΚ"ϊ, ό ΜιχβίιΙ Γ. ϊ«ωνιι«4οτις. Είς ΐή· οικογένειαν τββ ά «β»θίνομ»ν β·Β- μό συΙλοπη<ήΐ>α, Ε. Τ.
  /Όρςι στην πόλι μα»%_
  Χ»ές χιίλιν αά« νό <«αλο«εβ·νι «αί οα» νό έχιιμώνιαε·. —Έ» πάσι) πεοιπτω-"·! 8ιετη;ηβη «ό ά· νοι£ιά(ΐΝθν «οβ κβ·βι·ϋ -κββγμο εύχαρι- οτο*. — θύβλλαν ΙιαιΐαοΤΒΒΐών βιή-βιοε τό Νο· μοσχε&ιον το« 'ΥποοογιΙοβ Παιβπίας. —Διά τού ό «οίον «ίπαγοοβπβϊαι ό γάμος με«»ίΰ των ■αθηγηΐΒι*·ν τής Γυμναστικήν. —Σχετκήν συΓήΐησιν μεΐσξΰ ένβιαφεο,ιι· μέ»ων παρηκολονθήιαμεν ένΐαϋθα. — Πβιο#ένι·ς 5τι αί ΟιαμαρτυΒίαι καί τόν τοκινόν «αν όνι'κΐοπον. —Έχτδς άίλως τβ τού γάμοι- αί γνμνα- Οΐριαι σΐΒ0οννται καί τής αηντάξβώΕ τον. —"Ωί«· νό βΰναται νό ιΐκτ] τις—εΙ<· εί¬ νε, »ϊιε Βέν είναι «α«ή γΙΑαοα. « —"0<ι καί βΐ; «ό "ααθαναγαογεΐα μβΐ' ο¬ λίγον θά άπομείνοον κ-βιοι τοβ «είίοβ οί γνμνασιαΐ. —Σαιοείαν κα<α5ιχεΐν διά νοθείαν καΑ έδ αΐιχοπκέβθειαν. · — Ά»αγοάφοον αί ««κλοφορτισαααι χθές ΆΟηναΐχ 1 έφημεβίΐες. — ΕΙί τος ΜαταΧκος σπουδαίον ρόλον -ϋίζοον «Α «ββαιμΐνο ναλα, ό νοθβιιμένος ■άφες καί βιιβτυρο «αί οί άχοαπντεθειμένοι Ιχθνς. —Όχι μιγαλα »τ4γμ·τοι >ατ>ώ; βλεκιτε.
  —ΑΙ ΝομαβχιαΗπΙ άβΛψβ.ς είς τό ζή<ημα «ής μειατοοπή; «οά γηπεευυ «ΧανΒαΕ» είς Γυμναστήριον. —Άντιτίβενται κρός «ός άντιλτίψιις «ού καθηγητού «ής Γομναστικής έν »φ Γομνα- σίω Ήρακΐιπΐον. — Ή γν«μη μας εί «β δ (ι τδ Ηράκλειον χρέπει νό όποκτήσυ εϋ*βόσηχον γομνασΐή· Βίον. —ΚαΙ «ατόπιν μαλισ«α τόσην Αν Βέν α- ■αιτήμεθα ηολνιρονΙ»» παΐ όκαΙημαϊ««ν Προχήρυξις Δημοπραοίας , Ή Λιμβνικίΐ Έβιτοοιιή Ήραχλβίου ποΓ.κτιούσσβι δ τι δέϊκιπι ποππτρσοάς διά την ποΊμτίθιιαν 90 ή «αί 360 ιόν· ζητήαεων- —'Ωαιι νό «ύτώμεθα νό σβμ«ραντίοο·ν τελικής αί άντιΐήψιις «ε)ν έ»·ιαφεαομέ*εΜ όΒΐε»ν. — Άοΐίσονν Βέ το σ«νιομείιΐ||ον αί σχι- τιποΐ εργασίαι. —ΟΙ νο—γοΐ τώ» εηοιο;β(βιε·ν μας. — θί βοοίν Βονλειό μέ «ή^» ααοφασι- σθεϊσαν «αοαΐασιν τού κβνιΐγΓσν. —Τής μκε«ο«οβς, τ«ν «σΐ)λώ» «αί τ«ν ύΐοοβίΐα» κτηνειν. —Π·υ1 τής ό «οίας έϊημοσ βόθη οχηκή έιΐμητβντική έγχύκλιος «ού ΔασονομεΙον Ή- 0ακλεΙο# Ν»ΟΝ11Π.μκτονκ.μ. ΡβΛυμνον Χανιά, Π·ιθα,3, Χ,λκίδα, Βόλον, *»» Ο,αθαοτου «,τοβλιΐου συμφωνβς ΘεσΜχην {«οος «ου; δ^υς οχβτικης συγγοπφϋ; " (Έμ τοθ Ποα-οοεΐο») Α^0·4σ·-» ώ» δίναν.™ τα Μρ-οι (Έμ χοθ Ποαχτορβίου)' *«οΐθ·Λσ·-» ώ» δυνανιηι «α Ι Τι,λ. Νο 30 Ι ννβσιν παντβς 11 Ινδιαφεοομβνοι ΟΜΙΛΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΡΤ ΠΕΙΑ ΑΑΠΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΈΙΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ «Λ ΚΩΝ» Ικσσττιν ΤΕΤΑΡΤΗΝ 7 μ. μ. κατ' ινβιΐατ διά Πκΐβαια—Χαλχ{- δα—Α1δ«]»>ήν--Βό1ο·— θεσσαλονίκην
  ΦΩΚΙΩΝ Σάββατον 11 π. μ.
  Ρέθμυμνον, Χανιά, Πειοαιά.
  είς τα Γοαφβΐιι τής Δ·μ>ν.
  γ[ν,η·«πι
  «Τ)« 16η.- Μτοτίου 1932. ώ;αν 12 η μ
  Έν Ή^α.λίίφ ιή 15Φ)αίΐυ 1932
  Ό ΠοόΗδοπς ·>?}; Λιμβν. 'ΕΜΐτροΝτϊ
  Γεώργ. Μιτσοτάκης
  , —————————_________________
  Τυπογραφβΐον «Άνορθώσβως»
  Γλυκειά όπερέττα
  παραγωγής Ο ΥΦ Α:
  Γαλλιχη όαιλοΰσα καί &
  δουσα 100 ο)ο.
  ζ ή Λίλιαν Χάο
  βεΰ, ό Άνρ.Ροάν καί
  ό γνωστός μας ΖΥΛ
  (Άρμάν Μπερνάρ)
  οί οποίαι καί εγγυώνται
  διά τό μουσιχόν αΰτό ,ά·
  ριστοΰονημα.
  Μουσιχή: Μίσα Σπολιάν-
  σκυ. Σ'ηνοθβσία: 'Ανα-
  ιόλ Λιτβακ.
  Τό Θέατρον
  θερμαίνεται επαρκώς.
  ΚΑΤΑ ΘΕΣ ΕΙΣ)
  χαί πάσα έν γένει τροτ
  πεζική έργασία, υπό
  τούς καλλιτέρους όρους
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ:
  μίχρι Δρ. ιοο 000 ελεύθερον καντβς φβροβ.
  ΙΟΝΙΚΗ
  ΤΡΑΠΕΖΑ
  •Γ
  •Ι
  Ή άρχαιοτέρα των έν
  Ελλάδι Τραπεζών έ-
  τος Ιδρύσεως 1839.
  ΟΗΖ2ΑΥ ΡΟΦΥΑΑΚΒΙ ΟΝ)
  Τριβικύοιβιι «εντόκβντ» ββοίίες ■!« την
  βιάΒεοιν τοΒ Νβινββ. Νίοβκμ* μικρόν.
  Ταχύτης, Άσφάλεια
  _ Οίκονομία.
  κεο#.
  —Είς τό Ναταβτισθέν νομοα|έβιον «6 κοο
  βλέ>ο> Βιό «ήν ό^γάναιοιν ίού ά*τιφ«ματι·
  πον άγννο;.
  — υ«0·λομβίνονται πραγματικώς μέ«Β«
  ■ολλό κοΐ λησιΜλή.
  —ΕΙ; Νε(|(κ(αιοι« ά^τΙας έφαρμογή;.
  —Με«α£ΰ «αύτην εΐνπ ή 11ο«οις ϊπΐ »ί-
  ων βαοβαν όν«ιφνμα«ιχΜν ΙατρεΙκν κιΙ
  «τθθακομε(«ν—σανα«ου1ειν·.
  —Τα άνεατέο·· ΙΒοομαια θό λειταοργοΰ*
  καΐά νομόν, νό ονν««|βοη««αι βέ βι' ωρι¬
  σμένην (πιχαοηγήσεην τον Κράιονς.
  —'Ε(ασφαλιΕομέ*αιν Βι' εΙΙιπΜν «ινβν
  φοοολογιβν.
  —Κα«ό «ό νομοσχέδιον, «ό αντιφυματι¬
  κον Ιατρείον 'Ηβα«Α«Ιοο θό έ£ομοιβθή
  «βός νοσβκαμεϊαν— σαναΐόριον.
  —Άνηνγελβη ο«ι ό Ιχνηετος βασιλιύ;
  «ής ΊόΒΐΐίίος |νΖ««α< εί: 'Βλλαδα. —Διό νό έπισ>εφθό *ός αρχαιότητάς της.
  —ΔεΙομένοο δίι ό («πτητος ούι·ς βό
  ταϋϊ εί: Αΐγνκον.
  — ΔΪν ά«οχΧ·(~α· νό «ου κινήση τ|ν
  προσοχήν «αί ή Χ*ο)β ταά ΜΙνηος.
  —Νό λοιχόν κου είχον έχάνεα—πάτεε «όν
  «όκον τω».
  —Τό Ασα άνεγΒάν?ίμεν χεοΐ κινήηοιν
  «Μν Παγκαλικών.
  —ΟΙ α·ββιαποι αύτοΐ Ιχοαν βΐςτός Αθή¬
  νας σύλλογον υπό την όνομασίαν ΣΒά
  ΕΙήβ»
  βήβ.
  —£«νέρχονται βέ κατ' ούιός, άιτούααν
  τιύ; βήτβράς την καΐ έ(ακοστιλΙο«ν άν-
  βββ8ποος «ην εί; τος «ποοχίας.
  —Διό νό μ«ήσοβν....«ού( άμυτ'τονς.
  —Σ«νιχ(ζονται αί χαοαστάαιις τοά θαο-
  μασίαυ φΐλμ «οά θ·ά<ρυυ Πονλαιιάιιΐ) €Πο- τέ πειά οεν θ' ά/ακήση». —Μά «ή χαριταμενη γόησσα ΛΙλιαν Χίρ- β·ϋ ηοΙ «ούς λοιπού^ άσσους «ής όθόνης. _______________· Ρεπβρτιρ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ Β. Ματζαπετόκη ΝΕΥΡΑ-ΖΕΡΒΟΣ Φίρμοχϊν έγκεκριμ.νον 5ι4ι ττ}ς δ π' αριθ. 856 τί); 12—12 1928 γναματεό- αε»ς τοΟ Άν. 'Υγ. ΣυμβαΜοα ·ίδικν]( πρός τίνωαιν τοΟ νειιριχοθ ουοιήματος χορηγβύμινον Ιπιτυχβς |π! τβν Ιξής νΐκρικ&ν νοσημίτιον ήτοι: Νεκραοθενείας, Νευρολγίας, (οχυάδα- Ρευματισμών, άρθριτ.σμβν, φ^χοηαθή■ οετον χαί μετα9αγκειαχβν νειιριχβν νοβη μάτων. ΠωλιΙ:αι εί4 8λα τα φαρμαχεΐα· ΣΤΕΦ. ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΑΤΡΟΣ-ΜΑΕΥΤΗΡ Μετάκηεεν Ιν τ& ββε) ΜβλεβυζΙ βν μ«Ι β*χ·τ«ι Ιν τφ αβλυχλινικο Ήρ«χλ·ίο» κ«β" εΝάβτιιν 10—12 ««Ι 1ν «8 Μΐνιχΐ] κ. Πρινιανακη.
  ΙΩΝΙΚΑ Ι
  ««αι., οί
  ή ί»ος
  Ιόμ.θ, «αοα, ,ύ^
  Γ
  ι τ~ ά «·»ΐβιινΟμ.ν β*ς·
  πόλ* μας.
  «ώ«ι β.ε,η.ή» 6
  ι·βν>1ο. Πβιβ.ΙΒί Νθ'
  « <·ιΐαγοο«*,«β, · ΐτΒι·.ντης ήιομεν ίνιούθα. ' αί βιαμββ»υί!(βι , ιν βν« Κίββον. ι * • »οϋ γαμο. ^ •αί ΐης συντάξεως τ,, »·*■'.,. τις-.ι,,,,. ιο·ή γ1«οοα. ι 'τ·οθινανηγεϊιι μ|(· ι* ν κιβιοι τού «,6(0Ι) "| Ιιπβν διά νοθΐίαν „,, ι! κβκλοφοο^σοοαι ιβ|( ι»1κος ο*ο*βαϊο, βολΜ ιίνο γαλβ, ό νοθ·αμι,0, «■111 άποββνΜοειμένο, ■ϊΛγμβτα «ο<*ώ; βΙεη >1 άπ/ψε.ς είί, «ό ζή«ημ(ι
  β γηπιιυο «Χάνδαξ ε[(
  κρός τας ά—ιΜψιις Ιο£
  ««αστικάς έν «ώ Γβμϊβ.
  ε!«ε δ μ τ» Ήββκλειβν
  Ο ιύ«βόσ«κον γομνοσιή-
  ■λιστο τόσαι* αν οέν ά·
  ΐονίεεν παΐ άκαΐημο'κοτ
  «•μ·«α νά σβμφννήοον·
  ιις τε» ν εν
  «ό σννιομεετιρ,σν αί οχε-
  Αν ΜριφΒ',ΒιΜν ■■(.
  ■λεια μέ τή* άκοφαον
  ι «ού κ·»«ιγίιη).
  ;· τε*ν τσι^λώ» «αί τό»
  α( έΊηαοσ ·ΰθη, οχιιι«τ|
  ΙιΚΗ «όν ΔασονσμεΙον Ή·
  όθεν νομοσχέδιον «δ —«
  (άνεεσιν «ού ά»τιφ«μ»«ι·
  μέΐ||ΐ
  |
  ν άίϊίος έφ«αμογή(.
  ιν εΐν· ή Ϊ1β·στς επί *<· υματικβεν Ιατρείον κιΐ ιεκονΐεεν». Ιβ^μα«α θά Ιπιτ,οοονβί» »τηοο»»»αι ί« ΑΓ ώ}·· ιεεαν τού Κράΐσνς. *ε»ν Οι' ΐΙ)ιχ«ν τι»·* ϊχέΐιον, «ό άνΐιφνμ*·!· ■■•■·ο« θό έΕομοιειθί ■σαναΐόριον. ι ό Ικ«τ—ος ββσιλιβ; •εκ «1; ·Β)ΑΛ*α. ρθυ «ος αρχαιότητος της· ό >Η*«ε*τοί οβιββ ·*
  ια'ι ν* *οχ> κινήοβ ««'
  όίβ «αν Μίνβος.
  ) εΐζαν έκονβ-Μβτεΐ «β»
  κινήβε·»
  ,αφΐμ·ν
  ιβ«οΙΙχοΐ>νβΙϊ«ας 'ή;
  τή* όνομασί·» αϊιδηβ«
  Ιέ «.«' οΐιός. β»·»-·"*
  •(.Ι ·ξακοστίλ*ο·ν β»"
  άς έπαοιίοί·
  »....«οΰί
  ιΐ
  εάτοο»
  ί ΑΟ--ΛΓ
  ίΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  Ιοτζαιεπτακη
  ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
  Ϊ-ΜΑΕΥΤΗΡ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  2ΥΝΔΡΟΜΑ1
  ΈςΌ>τ8θΐχοΰ Ιτΐ,σίοι Δολλάρια 10.
  Άκοιβαιι αί «ηβδείξεις σονδρομδν και
  όΗν φέρβυαι ά.«>Ρ«ιτΑτ«ς την
  τοΰ Διευθυντού μ«Ι Ιδιο
  της «Άνβρ8ώα«·»(».
  ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  Ηράκλειον ^ Φββϊουαρίου 1932
  Ο ΤΕΩΣ βασιλεύς Γ<ώ?γιος φέρεται δηλώσας ό'ιι δέν έηιστρέψο ·ίς τόν θρόνον τού εάν δέν τόν χαλέσσυν όλα *ά κόμαατα. Βιβαίως ι) δήλωσις τού, καθ* ήν στιγμήν ουδέν Ελληνικόν κόμμα, έ«τό( τού Λαΐκού, τόν εκάλεσε Ί} ι)>ψ καλεί, είνε κάχως ποωτότυ·
  ησς. Έν πάση περιπτώσει θέτει τα
  ειράγματα είς %ήν θέσιν των διά
  %ήψ στάσιν τού κόμμανος τούτου
  Να1 άσφα,λώς τό διευκολύνη διτως
  *ηαύ"ν ταύτην τού λοιπού «<κ«ός έιτιφνλάξεων» κα) ίντός ι ού πλα«- αΐον τού πρός «ό Δημσκβατικόν πα· λίτευμα όφκιλομένου σεβοτσμαθ. Έ πικα/οω{ μάλισΐα πρός «άς παασε χεΐς εκλογάς, δ κ._Τσαλδάοτκ &δν γεΐιαι πλησίστιος πρός τ*)ν αντίλη¬ ψιν τίς βνμερινής λαϊκάς πραγμα* ΐικόιητος, ώστε νά παρέλκουν καί αί άπό τούδε διασπειοόμε*αι βε- τού «δτι δέν θά θέση ,κα ί ΑΦΙΧΘΗ λοιπόν δ κ. Νιμάγιερ καί άρχίζει όσονούπω «ό έρ¬ γον τίς επιθεωρήσεως των οικονο¬ μικήν μας. Δέν μάί χωρίζουν δηλ. πολλαί ημέραι άφ' ής θά διαπιστω¬ θη εάν έχωμεν ή όχι ανάγκην οί· Νονομΐκών διευκολύνσεων έκ μέ· οους «ών πισιωτών μας καί συγκ·· κοιμένως ένισχύσεως χρηματικής όμέσσυ. Θά ξέρωιιεν έν όλίνοις πο- λύ γρΐιγορα εάν θά πάοωμεν ή άχι ιι)ν ποοκαταβολήν. Έν τφμειαξύ οί Ικτ;ΐΓθθ(τήσαν««ς—διότιπερΐσκηνοθε οίας επρόκειτο—«ήν ννωστήν άντα- αΟΝρισιν έκ Λονδίνον καθ" ήν δέν θά ελαμβάναμεν ουδέ δίλεπτον ού- δέποτι — ιηρούν ιδγλω«τον σιωπήν. Δ>α% αραγι·; Διότι ή οίίιως 9 άλλως
  θά πάρωμεν «ήν προκατοβολήν;
  "£μι φαίνε«α«/ '>*''- '■·
  ΕΙΝΕ ΛΟΙΠΟΝ γβγονός καί ι)
  άκρεωφαγία καΐά «άς ημέρας
  ϊοί«?ν, Πέμπτην καί Παρασκευήν.
  'Η άΝρεαιφανία γίνεται ώς γνωστόν
  διά την περισιολήν «ής ίΐα^ωγϋς
  σνναλλάνματος, δεδομένου ότι ά
  φθονα σφάγια βίοέρχονται σήμερον
  έξωθεν. Ασφαλώς δέ «ό μέτρον »*;ς
  σκνδυαζόμινον «αί μέ «ούς λοιπούς
  όναποφεύκιους πβριορισμούς τής
  ιΐσαγωγής, θά συνιελέσι; είς «ήν
  ιτ«ρ«φρούβκ7σιν τού δημοσίου χρή-
  μαιος καί «ήν θεΐικήν εξυπηρέτη¬
  σιν τής σ·αθ«ρσποιι}σεως.
  Ι
  —Τό Στρατοδικείον Κρήτης.
  τ '^'μ" ^αν'0|ί έβοββον Στρατοδικείον τής
  V
  . ΜεραβχΕας ΚρήΛης σονεΒοιάσαν υπό
  *5* "βοεβςίαν τού Έφέτοιι κ. Π. Λαγακοο
  ■Εεβίκασε ηροχθές 6 ύνοθίσεις «τ·τι«ος
  μ* τα* παοάβοσιν τοϋ ύ«' άοιθμ. 4.229 Νό
  μ<»Β μ* κλοπας κιαγμάτω", ανηκόντων είς «6 Δημόσιον καίώς κα> μέ καβοβασιν Στοα
  τιωτικής ίντολής.
  Άριβμός 5616.
  <& ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΕ Ο Συμβολαιογοάφος Άγίο» Ηύοω«ος Εμμανονήλ Γιωβγίον Καλυτβασκης ίν Ά- Υΐφ Μύοηνι κατοικαΒΒοεύαιν. ΠοοσειιλΜ πάντας τούς Εχοντος ««χον Βικακβμπτα ή αξιώσεις ί*1 τοά ίκ Βραΐμνν 350 Βθθ ■·>-
  η>ειστηβ·άσματος τειν ίνώ*ιό· μόν χβές
  άναγ.ασιικώς τή ίχισχεύσει τού ίν Ήοα-
  χλεΐψ Αχοκαταστήματος τής Έβνιβή: Τοο-
  «ίΕιΐς τής ΈλλάΙος ίνποιηθίντιαν άχινή·
  τοβν κτημότων τοϋ καταΐιακομίνου όφειλέ-
  το» Εμμανουήλ ΆνΒ0έο» Σκοβ»ά γεοβογο-
  κτηματίου κατοίκηη Στανοα*1»ν ΜαΙββοζί-
  η« κ «ά την ύη' άοιβμήν 5612 καΐ χθεσινήν
  χβονολογΐαν £«θ«σίν μακ αναγκαοτΐΝοϋ
  χλιιστηοιασμοί', ίνα ίνιός τής νομίμον «βπ-
  θιομίας προσαγάγοοσιν ενώπιον τοϋ άομο-
  Βί)« Βι>ασιτ|οίο« ααο' φ γενήσβται ή »αά-
  τάξις Τίϋ; τίτλοος «οί ιό Ιγγραφα έφ' οτη-
  θίζαισι τος άπαιτήσεις των καθ* δσον κά"-
  σα ίκπρόθεσμος κροσαγαιγή άποορ·φθήο«-
  ται. Έφ' »1ς εγίνετο ή χαρονσα Βι' ή»
  ίλήφθη νόμιμον Βικαίαμα δραχμήν είχοσι
  (20) ίν Άγίφ Μύοωνι Μαΐββυίίο» καΙ ίν
  ιφ σνμβηλαιογο,αφΒίφ μο« Ιβιοκτησία Σχΐ-
  ιίίοονος "Ιω. Τοβπογιίννη υήμερον την 15
  Φ'βρουαρΙο» ί«ονς 1932 ημέραν Δβιιτίοαν
  καί ύππγράφη χοο' εμού τοϋ Σΐμβολαιο-
  ιιίφου Άγιον Μύαωνος,
  Ό Σνμβολαιογοσφος Άγίον Μύβαινος
  Εμμανουήλ Γ. Καλυτιραχκς
  ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ
  Πλουτίσατβ τή βιβλιοθήκη τού
  σχολείον οας καί ιό πρόγραμμα
  των σχολικών οας έορτών
  μέ τα 3 βιβλία:
  ΒΕΛ. ΦΡΕΡΗ
  ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ.,
  Δςάμα μέ ύπόθεαι την όλοκαύτειοι
  -— «ου Άοκοδίοβ
  "ΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ.,
  ΚωμνΒΙΐς, Βρομαΐάκισ, μονόλογπι,
  τραγούβια
  "Ο ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΩΝ ΚΑΙ
  ΤΑ ΕΓΓΟΝΑΚΙα ΤΟΥ,,
  ΠαιοΐΝΤΐ ΰ··ΐ)ίτ«α μέ πολλα «ΒαγονΒια
  Πωλοΰνται ο' δλα τα βι·
  βλιοπωλεία.
  'ΕκΒόσεις Δημητβακαιι
  ΣταΒίοα 4 Αθήνας
  ΗΟ'ΒΥΣ ΑΦΟΡΟΥΗ ΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑΙ λΊΕΥΚΙλΥΝΣΕΙΣ
  Παιρίι τοθ υηουρνείο» θΐχβνβμικδν
  εκοινοποιήθη πρός τού; διευθυντάς τ&ν
  ταμείον τεΰ Κοάτους κ>1 τούς βΐκονβ-
  μικούς ίορέρβυς, μικραι έγχύκλιε; Ιδία
  τής οποίας ηκρεχοντοιι έπεξηνημοΐτικαΐ
  ύύηνΐαι βχκτΐΜαΙ μέ τό έαχάτκς δημβ-
  σιιυθέν Ν. Διήτβιγμκ περΐ πνρβχθς
  ΦβρβλβνΐΜ&ν διειικολύνοελΐν «Ις τούς
  οφ«ιλ(τ«ς Ικ φόραιν τβθ Δηιιοαίου·
  Έν αρχ6 τονΐζιτοιι ότι *,[ βφΐιλέτβι
  κρέιει ν« |{«ναγκχσ9ώσιν είς την ηλη-
  ρνμήν τ&ν χρεων την τ&ν χρήαεκν
  1930-31 Ν*) 1931-32. ίνα* μη κ*1 «Ι
  χρήβεις αύτοιι ΜβτβλίιΤΗσιν «Βικιχιολό-
  νητα χαβυατβρΑμ'χΤΒ, δημιουρνηβρ δ'
  έκ τβύτου είς αΰτούς π ίντυκνσις μβλ·
  λουαβν νένν κ«ΐ ί>{ πρό: ταυτα οιευ·
  λόνβΐΐιν. Τβνίζεται «ηίβης ότι δπου
  τό Ν. Διβιτανμ* όρίζιι ανωτάτην προ-
  ββσμΐβν Α ίντίς τής οποΐβί καταιβολή
  τ&ν χρε&ν συν»π«γετ«ι είτε ίχπτΜαιν
  πβσοβτ&ν βιύτ&ν είτε ά«ι»λλοιγΓΐν άπό
  τ&ν συνβπϊΐβν ύπερπμερίας, εύδέλυς
  σπμκί.ει δτι διβρΗβύοος τής πρβθε-
  ομΐακ ταύτης »ν»στΐλλετ«ι κ«1 6ηβ·
  χρίωσις των οφΐιλιτ&ν κρός αμεαον τβν
  χρεάν τνν έ£βφληβ·ν, ατιν« είνε «μ*·
  συς «π*ιτητότ κ»1 είβπροΐΜτέ* κβ-1 δι*
  & έ
  Κ
  ΑΤΑ «άς ποοσφάτους είδήσεις
  ι) πιοίφημος σύμποαξις «ής
  ανιιπσλιτιύβεως ένανιι «ής Κυβερ
  νήσεως ναυογιϊ. '—£ άφοβμή «ού
  νανανίου ηροβάλλεΐαι «ό πολιτεια¬
  κόν. Άλλά μόνον ΐσύιο; Δέν μεσο-
  λαύούν άραγΒ.μεταξύ «ών πσλιτει·!
  Η&ν άίχηγώ* καί άλλα «χάσμα«α»
  —χάσμαεα πολι«ικής καί πρόσω-(
  κικών φιλοδοξιών...ώσ*ε νά δικαιο-
  λογΐ)0@ ή παβοιμία δ π δ «ου κρά
  ζονν πολλαί πειεινοί κλπ; Ή γψώ·
  μη μας είνε ότι καί «αύτα συνετέ¬
  λεσαν σπουδαίως είς «6 «όσον χαρα-
  ΝτηοιστΐΝΟν ναυάγιον «ής ηεριωή·
  μου συμπράξεως.
  ΜΙΑ ΠΟΥΔΡΑ
  ΠΟΥ ΚΡΑΤΑ ΤΟΚΑΛΟΝ
  "Οχι πλέον γναλιστές μύτβς
  Πούδρα Τοκαλδν
  ν μρ
  Α.' Άμΐσβι Φόροι χρήσϊΜν 1919 ευς
  Ι 1925-26: ΟΙ κατά την Ιοχύν τβθ
  Ν. Διατάνμκτος οφκιλίτβιι έκ φόρειν:
  1) Κειβαρ&ν ηροσ6δκιν άνβλυτικών π«-
  οΑν τ&ν χατηνοβι&ν, ίξκιρβσει τ&ν
  Μλκβιαιν α' κ>1 β', τής Γ κατηγβρίος
  η αυνθ»τικου τί»" ο!κονομιν&ν έτ&ν
  1919 έ»ς κ»1 1925-26. 2) Έκτ&ΜΤΜν
  Ν·ρδ&ν τύπ€» Α' κ*ΐ Β' ηαβΒν τ&ν φο¬
  ρολογικόν ηεριόδων. 3) Τέλβοο ίπιτπ
  δ«ύυ«τίς τ&ν έτ&ν 1920—21 'έ»ζ καί
  1925—26. 4) Γ«Μργικπς π«ρ«ν»>νής τ&ν
  έτ&ν 1921-1922 εχς χκΐ 1924-25. 5) ΟΙ-
  Μβδβμ&ν κχ· οΙ«βπίδ»>ν Δυτικης @ρά·
  κης, τ&ν έτ&ν 1920-21 εκς 1924-25. 6)
  Φύρου επιτηδεύματος Δυτικήι ©ρβκης
  τ&ν έτβν 1920-21 ενς καί 1922—23 7)
  Φέρου α{γοπροβάτλ>ν κ«1 χοίρ&ιν τ&ν
  έτ&ν 1919-20 μέχρι κειΐ 1925 -26. Κατα¬
  βάλλοντες μ*χρι τίλβυς Ιουλίου 1932
  έφ' αιταξ τό π«ρ' «ύτβν βφΐιλόιιενβν,
  άηατλλαΐασοντβιι τ&ν ουνΐπειθν 6πιρη·
  μερίχς κ«1 τυγχάνβυν έΜπτύοε&ις Τοης
  πρός τα 50 β)ο τβθ οφειλβμίνβυ πβοβυ.
  Δι* τβο Ν. Διατάνματος τού άνειτέρει
  δικκιώματβς δύνανται ν β τύχναι κ«1
  ίοοι έκ τ&ν όρειλετ&ν, τβν ανβφΐρο-
  μίνόν βΐς τό Ν. Διάτανμα τοϋ Μαρτίο»
  1929, δέν ίκαμον χρήσιν τβς εΰεργετι·
  κης έχεΐνης διατάξεως «νεξκρτΑτνς τβθ
  έαν κχτέβαλον έν τ& μ«τ«{ύ ή μ (ι τας
  ύπβ τοθ Ν. Δ. τβΰ 1929 Μ«βοριαβ((σ«(
  δόσει;.
  —Β' "Ετέροι αμεσβι φβρβι: Τής |μ-
  πτώοενς τ&ν 50 β)ο διχαιοθνται έφ'
  δσον καταβάλωσι τό ϊπρβν Κμιου μ*·
  χρι τίλβυς Ιουλίου 1932 καΐ βΙ ονβιλ··
  ται. Ι) Έν κροβθίτου φόρο» τοθ Ν. 2965
  επί τ&ν χερδ&ν τ&ν άνϊΐνύμΗν καηνβμ-
  κορικ»» βταιριι&ν. 2) Έκ φέρειν βύτο
  μάτου ύκκρτιμ6ματος άχινήτΝν καί υ-
  κεριισβδηματος τβϋ νόμου 1642 κα! 3)
  Έκ φόρου κινητϋς κ«ι ακινήτου μ-
  ριουβίας άνεξαρτάτεις τίίς φορολογιχΙΙβ;
  κιριββου είς ήν ανήκει τό χρεος.
  -Γ' Φέρος γενρνΐΜΓις παράγει νης:
  Τής αυτής ώς αν*» ίκπτώβεΜς βικαιοδν-
  ται καΐ όϊ έφειλίται φύρου επί τής «χα>·
  βαρίοτβιι γΐΜρνικίίς ««οανΜνής τκν
  I-
  τ&ν 1927-28 £Ής κ»1 1929-1930 μέ μο¬
  νην την διαφοράν 4τι τής έΜητύαΐεις
  ταύτης διχαιοθνται κΰτοι εάν κκταβα-
  λοιαι τ ό χρίες τ»ν μεχρι τέλους Δεκεμ¬
  βριού 1932 «Ι τι έφ' αη«{ είτε τμήμα¬
  ς
  Δια την περίπτωσιν βιβαιώβεως φόρβυ
  τινές έκ τ&ν άνκτίρ*» κατηγ«ριων μετ»
  την Ισχύν τβ& Ν. Διατάνματος παρ*χ«·
  ται η εύχβρεια είς τούς όφειλπτας οηεις
  ίντές εξαμήνου άπό τής βεβαιύοιεις
  κατοβπλλονΜς το 1)2 τοθ βιβκΐΝβέντος
  χρίους απαλλαγ&αι τβθ ετέρου ημίσΐος.
  Δ' ΌφειλαΙ έκδόοεων άπο>λλβτρΐΝ«·ν-
  τ*ιν έν οημοκραβία οηυβαίκν χτημα-
  τ«ν: Τα πενταπλααιαοβέντα ΐταλαια
  χρέη 1{ έκποιπσενν δια δημοτρασΐας
  δημοοίιιν κτημάτ«ν, μειοθνται κατα τέ)
  ϋμιου ίφβοβν τα χρ*η ταυτα ήθελον
  καταβληθό μέχρι τής 31 Μαβτίβυ 1933.
  —Ή διανομή των ΔλλοδαπΑν.
  Ποδί την Νομαρχίαν Ηρακλείου υπεβλή¬
  θη παρό τής Διοικήσεως Χωροφνλακής
  Ρεθύμνης ίκδοθείσα νορ' αυτής άστννομι
  κή ίιάιοΕις κατό την οποίαν άκαντι: οί
  ΔιενθονταΙ Ξ·νοΒοχε(αιν, ΟΙιιοτοαφκίων,
  Κλινινών, Σανατουίν*, ίκμιοθωταί οίκιών
  ή έπιηλωμένοαν Βαιματΐων «αί έν γένει κάς
  όκασΒήχοη παρέχαιν τόπον Βιαμονής είς
  ΑλλοΙαπανς ύ«·χοβοίνται όχως ίντός 24*·
  ΒΟΟ άπό τής άφΐξβοος τοΰ Είναυ εΐιοααιοισι
  την άστννοιΐΐΜ^ν αρχήν τού τοπογ, ήν ω¬
  σαύτως όφπΐλονν νά ■Ιβοκοιήσονν καί αερΐ
  της άταχνβήσΕώς «ο«.
  Έλλεΐψιι άοτννομινής άβχής εΐϊοποιβϊται
  ό Πο,όε&βος τής κοινότητος όστις ύποχοβοβ·
  ται κάλι* νά «ΙΒοποιήση την πλησιέστερον
  αστννομικήν άβζΊ* άμίσββς.
  Τ Ο Ε2ΑΦΜΚ0Ν σάλπισμα «ών
  έκλονών, γράφει ήμιβηίαημος
  άντιβενιζελική εφημερίς, μ&6 ευρί¬
  σκει «όσον έν μέσω παντοίων δυσχε¬
  ρειών καί οίκονομολογιών άνετοί-
  μονς, ώσ«ε δέν γνωρίζομεν κάν άν
  πρέπει νά πιστεύσωμεν είς «ό άχου-
  ομά των. Άρκε»ά νομίζομεν εύνλωτ-
  «οι αί άνωνέρω φράσεΐί· Άψ δέν
  άπαιώμεθα δμως όι' εκλογάς ολί¬
  γον πρότερον ^σαν «πανέεσιμσι»
  οί άνιιβενιζελικοί. Τορα οιαιί δι-
  •τθζουν; "Η Νανσνίζουν τάς διαθέ-
  οεις ΐων σύμφωνα μέ *ε)ν ψύχοΐσ-
  *ίαν καί «άς καιασιάσειβ »βί °*·ν·
  μ«ς; Άλλά «ότε, ΛσφαΙΰς πάνιοιε
  ■ι εκλογαί θά έπισπεύδονεαι καί
  «άντοτε.,.θά «άς έπιβραδύνουν οί
  ■νιιπολιιευόμενοι.
  —Οί κληοωτοί 1930 β'
  Εγνώσθη 2τι ο! υπό τα δπλα
  τοΐ τής ακογραφής 1930 β' θ' «κολυθοθν
  ίις συμπληροϋντκ δΒκατκράμηνον θπ·
  τείαν το κρ&τον δεκαήμερον τοθ κρο-
  σεχβυς 'Ακριλίου.
  —Ληξιαρχιχά.
  Τό ύκουργιΐον Δικαιοαύνης άπίστει-
  λε εί; την Νομαρχίαν κρός διανομήν
  ■Ις τα λη{ιαρχεΙα Ικανόν αριθμόν άν·
  τιτόπων, λη{ι«ρχιχβν κρά{ι«ν γεννπ-
  οεΗν.
  ΕΠΙΣΚΕΥΑΣ ηγγυημίνας. μέ ··
  ΟΡΟΛΟΓΙ&Ν (ησφαλισμενα άπβΐϊ-
  λίσματα αναλαμβάνη ο ιΐδιχός τεχνί-
  της Ιωάννης Μ. Μητάκης, έργαζόμινος
  ■Ις τό καρά τό Σανδριβάνι νέον Χρυθο-
  χοιΐον ϊτ. 'Ατοαλάκα.
  Έκίσης κάμνει ηγγυημένας διορθύ·
  σεις γραφομηχανήν παντός συοτηματβς,
  χιλιομετρικΰν ραθμιστηρειν χ λ.π. χα·
  ταακευάζει Α* ίπΙ πλέον γυαλια
  μκρασελέ &ρολογί«ν.
  —-Τό γήπβδον τοΰ Οίνοποιβίου.
  Κ«τα παρασχεθίίσας ημίν πληροφορί¬
  ας, σημιρον ηιβανώτατα θά Ικιοχΐφθβ
  τα ύπβδειχθΐνται νηπεδα ή έκι τοότν
  συσταθιΐβα έπιτροπη έκ τ&ν χ. κ. Διευ¬
  θυντού τής Νομαρχίας, Νομιάτρου. Νο·
  μομπχανιχοθ χαΐ βΐνβλόγου Υνα μ«τα
  την έίέταβιν αΰτ&ν ώρίσο το καταλλη¬
  λότερον έκ τούτ*>ν δια την οΐκοδόμη-
  οιν τού οΐνοηοιείου Ηρακλείου συμφά-
  ν»( «ρ^ς την σχετικήν διαταγήν^τής
  Γΐνικής Διοιχησ(»>ς Κρήτης.
  —ΟΙ κομμουνισταί.
  ΠληροφοΒθύμεθα βΐι ο( κομμουνισταί τειν
  Χανίων εκνκλοφόβησαν την νύκτα «ής
  κροχθές προκηΒύΕεις «άς οποίας μαλιστα
  βββιειτον ίνιός «εον οΙκιάν καί διά «Αν ο¬
  ποίω* έσονίατονν οΐους «ίργάτκς, «σνς χω-
  Ο'άτες ΗσΙ τούς βιοπαλαιστΑς τής Κβήτης»
  νό σννέλθονν εί; σνγ««ντρώσβις καί νά
  ζητήσοον «ήν άπελενθίρασιν τέιν κοατο»·
  μίνοον είς τάς φυλακάς Καλαμΐοα Κομμον-
  νιστών. Ή άαιονομία ένεργεΐ ΒοαβτιΐΒίεις
  άνακρΐσεις Βιό την άνακαλοψιν τε»ν κβκλο-
  Φθο.ησα'ντεεν τάς κοοκηούίιιβ αύ«ε>ν.
  ΑΒΕΔΙΣ
  —Τα έργα Γιόφυρο—Φοινιχιάς.
  Το Οπβυργεϊβν ΣυνχοινΜνίας είς α¬
  πάντησιν άναφβρας τού χ. Νομάρχου
  ώς ηροεβρου τού ύβραυλικοθ ταμβιου
  Γιθφυρο—Φοινιχιβς γνΜρίζβι δτι ουνι-
  στα Επιτροπήν έκ τβν χ. μ. Νομομη¬
  χανικού Ηρακλείου τβθ 'Αβχιτοκονρά-
  Φβυ Γιιιργίβυ 'Αναστασιάδη χαΐ τβδ
  Διευβυντβδ τής Νομαρχίας οΐτινες δέον
  νά περατώβΜβι τον έλεγχον καραλαβής
  τ&ν Ιργκν συντάξεως τοθ τοκογραφΐ-
  χοδ κτηματολογίβυ τής 'Αγροτιχης κι-
  Ρ'οχης Γιοφυρο—Φοινιχιά; μίχρι τής
  15 τού μηνός Μαρτίου.
  —Ό κ. Γβνιχός Διοικητής.
  Κατβι κληροφβρίνς έ{ Άθην&ν, 6 ηα·
  ραμπννν αίς την Λρυτεοουσαν Γενικος
  Διοικητίις Κρήτης χ. 'Αοχουτοης κλην
  τβν αλλκν ζητηματειν διά τα όποϊα ά-
  σχβλεΤταιμεριμΐίί χαΐ δικ τό ζήτημα
  τής φη«(σιε»ς τοθ Νομοσχεδίου κερΐ
  <Φ«δρικ&ν ταμΐίιιν τής Κρήτης, κκβώς καί δια τό ςητημα τοδ Ιλαιολάβου χαΐ διά τό ζατημ» τίς οούμας. —Στρατολογικά. Ή συνΐδρίασις τβν μΐλ&ν τβθ βιαρ- χοθς στρατολογικοθ συμβουλίβυ Ήρα- Μλείβυ διά τόν χαθοριομόν ηλιχι&ν Η¬ τις βα εγίνετο χβές ανεβλήθη. —Πρόσκλησις. Λαβόντες ύκ' όψει την άηό 10 Φε· βρουαρίου ί. Ι. αίτησιν τής ένοριακής επιτροπείας 'ΑγΙου Ίοι&ννου Ήρακλιί- ου χ«1 το αρθρον 78 τοθ Οπ' αριθ. 8148 ΚΜδικοποιηθέντος Ν ομού, κροαχα- λοθμΐντούς βουλομένους να χαταλά- βϋθΐ την χενην θέσιν τακτιχοθ έφημ<· ρίου τής «Ιρημένης ίνορίας χ«ΐ κιχτη· μένονς τα υπό τοθ Νομου άπαιτούμΐνα κροο*ντ«, διηις έντός 15 ήμιρΒν οπο· βάλ*)οινήμΙντ« οχιτικα άκοοειχτικα) αΰτ&ν. Έν Ήρακλιί*» ττ] 1π Φ)«ρ(βυ 1932, ί Ό Κρητπ. Τίΐοβ
  §>
  ι; '
  ε^Π~ρε»—«■Τ»»—1——^| ι Τ !■ ■■'■■> ΙΜΐ-.ιι ιι - — γ ^ι -ι -■■!■■■ -Μ ι Μ ι -————. -ι — .—■.-■_——-—=—-—-=^—----------τ_———^———————-------^——
  III
  1
  II
  ι —ι- .ι---------------------
  Ε1ΔΗΣΕ.Σ -ΤΗΛίΦΗΜΑΤΑ
  π ΕΝΕΡΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΜΑΣ
  Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΗΡΥΣΣΕΙ ιΊΙΟΑΝΩΤΑΤΑ ΧΡΕΩΣΤΑ1ΙΟΝ
  Τό Γραφείον Τύπου διά τηλβ-
  νραφήιατός τού πρός τάς Γενικάς
  ΔιοΐΜήσβι; καΐ Νομαρχίας άνακοι
  τοΐ τα κάτωθι:
  Ό κ. Νιμάγιβο, μέλος τής δή
  μοσιονομικης έπιτροπτίς, δστις τ)ά
  εξετάση τα οίκονομικά τής Ελλά¬
  δος, αφίκετο «6 άπόγβνμα τής πά-
  Οβλθούιη; Τρίτης εί; Αθήνας
  καταλύσας βίς τό Πτί Πάλαι. Χον
  κ. Νιμάγιβο Απεδέχθησαν θβοαό
  τατα οί ύπάΛληλοι ν τής Τραπέζης
  «ής Ελλάδος καΐ τοβ ΓβνΙκοΰ
  Λονιστηοίου·
  Χθές ό κ. Νιμάγιβρ επρόκειτο
  νά συνεργασθή μβτά τοδ Πρωθυ·
  πουογοΰ κ. Βενιζέλου ΑΙ υπηρε¬
  σίαι τής Τραπέζης καΐ τοδ Γβνι-
  κοΰ Λογιστηοίου ήΐοίμασαν τα ά-
  παιτούμβνα λογισακά καί ταμβια-
  κά στοιχβΐα βπΐ τή βάσει των ο¬
  ποίων ό ν. Νιμάγιβο θά διεξαγά¬
  γη «ήν έρευναν επί «ών οί«ονο
  μικών μας. άπό κοινου μβτά «ής
  διββνοΰς Οικονομικάς Έπιτροπής.
  ΤΟΥ
  ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ.
  ΧΡΗΜΑΤΙΕΤΗΡΙΟΥ
  Ύπίοχουν σχετικαί πληοοφοοίαι
  βββαιοΰσαι ότι «ό χρηματιστήριον
  ποόχβιται «ά ανοίξη, θά γίνοιται
  δέ είς αύτό διαπραγματεύοβις μό¬
  νον «οϊς μβτοητίί; βίς ό,ιολογΐας
  «ών εξωτερικών μας δανβίων.
  Κατά «άς αύτάς πληροφορίας τό
  δνοιγμα «ου χοηματιστηρίου έγέ
  νβτο πςός «όν σκοπόν «ής άγο-
  θάί διά λογαριασμόν τή: διβθνοΰς
  οΐκονομική; έπιτροπής όμολογιών
  άποσβεννυμένων
  ΑΝΑΤΙΜΗΣΙΣ! ΕΙΪ ΛΟΝ&ΙΝΟΝ
  ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΞΙΩΝ
  Τα «βλβνττΐα «ηλβγραφήίΐατα
  βεβαίου» δι;, βίς τό Λονδίνον ου-
  νβχιΕβται ή άπό τινος αρξαμένη
  ανατίμησις «ών Ελληνικόν αξιών
  οημβιω^ειοών άγοοών βίς Ιιανο-
  ποιητικήν τιμήν.
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ} ΕΙ£ ΣΑΓΓΑΗΝ
  Τηλεγραφήματα έκ τοΰ έξωτβ-
  οικοϋ άναφέρουν δα βίς «ήν Σαγ·
  γάην συγκβντοοΰνται άπό ημερών
  στρατιωτικαί δυνάμεις Ίαπωνιχαί
  καί Κινβζικαί. Τα αύ τα τηλβ γράφη
  ΐιατα άναφέρουν διι άναμένβται
  διά σήμβοον Πέμπτην, νά δοθή
  άποφασισηκή μάχη
  ΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟϊΕιΣ ΤΗΧ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
  Τα έκ Σόφιας «ηλβγραφήματα ά¬
  ναφέρουν δτι ό Βούλγαρος Πρω
  θυπαυργός κ Μαυσάνωφ έδήλν
  σβν βΐς γενομένας παο' αυτού σχε¬
  τικάς άναχοινώσβις διι ή Βουλ-
  γαοΐα έπιθυμβΐ νά εξακολουθήση
  πληοώνουσα τίς ύποχοβώσβις της
  πρός «ά ξβνα κράτη άλλ,ά δέν δύ¬
  ναται νά προβή *1ε «οΰτο Ό κ.
  Μουσάνωφ, κατά «άς Ανακοίνω¬
  σις «ου ταύτας ζητεί την άναχού
  φισιν «ής χώρας «ου μέ «ην άνα·
  βολήν τή; έκπληρώσβοος των υπο·
  χοβώσεών «ής είς ξένον συνάλ-
  λαγμα.
  Ό κ Μουσσάνοοφ ετόνισεν επί-
  σης δ :ι έφ' δσον δέν θά επέλθη
  σχβτική επί «ου κρ,οκβιαένου συμ
  φωνία ή Βουλγαρία εΐνβ άποφα-
  σισμένη δπως άπό «ής 15 ποοαβ
  χοΰς μηνός Μαρτίου κηούίη ΧΟβ
  ωστάσιον.
  ΝΑΥΑΠΑ ΕΙΣ ΕΥΞΕΙΝΟΝ ΠΟΝΤΟΝ
  Τα έκ τοΰ έίαχβρικοθ «ηλβγοα
  φηματα άναφίοουν δτι βίς «όν
  Εΰζβινον Πόντον προαήοαξαν 3
  φοοτηγά Έλληνικά άτμόπλοια λό
  γφ «ής επικρατούσης σφοδρά; κα¬
  κοκαιρίαν
  Ι Κ. Μ1ΜΠΒ ΚΡβΤΗΙ
  κ !< Χανίων διι δ Ποαθυκονονός κ. Ε. Βι*>ζ«.λος θά
  εχβ— 11; ιήν Κοίΐΐιν κα«Λ τας ίοοιάς
  τοδ Πάαχα παοαμίνων ί«ί δικαημι-
  ρον, είς τή» Ιν Χαλέκβ οικίαν τού.
  II
  Τ.Ι ΔΙΙΔ?ΒΝ
  Τδ δκοϋργΐΐον Έβητιρινβν οι' Ιγχκ-
  κλίου τού «ρδς τάς Νομαρχίΐς κοινο-
  ηοιιΐ σχετικόν Ιγίαφον τοθ &Π3ΐιργεΙθϋ
  ΓεβργΙας χαΐ ηαρακοιλιΐ Βπ«ς θη&-
  8είξβ3ΐν είς «άς Δημοτικάς χαΐ «οινοτι-
  χιις άρχαο, Γ «, δαϊκις ο&:αι Ζϊ' 8ια-
  Θίτουοι ιΐβικοΰ; χλαδιυτάς 8ίνδρ«ν τβ< δ»]μο·τι«6Ιν δινδροοτοιχιδί καί χήπων, αυνεννοοθντο,ι μετί τ*ν «ατα τόττοκς Δααικ&ν 'Αρχβν, δι» τό κλαδευμα των 0€νδρ30Τ5ΐχι*ν χαΐ λοιπήν μεγάλην δίνβρβν «Αν ίίβν μχΙ π,λατειδν. II ΙΙΜΙΙΙΙ ΙΪΜΒ1ΥΔΙΙ ΚΙΙΙΟΤΗΤΙΙ Έ Νομ»ρχΙα "Ηρακλείου Ιχουσχ δη' δ{ΐιν εγκύκλιον τοθ &ηοι·ργι.[αυ Έοιοτ· ρι«Αν γννρΐζιι δι' έγκυκλΐου της «ρες τοΰς χ. ν· Προίδρους τβν κοινοτήτβρν τοθ ΝομαΟ 8τι αί «οινδιη-ις Β6ναντ*ι νά διορΐζουν νομιχου; αυμβοόλους Ιφ' 830ν Ιχουοιν ίχχρεμεΐς Βιχαστιχίς 6<το· θίαεις, διά τή» διεξαγάγη* καΐ διεχτι- ραΐτβοιν ιων οποίαν κρίνεται άΐ τος δ Ιπΐ μιαθφ διοριομός Συμβούλο». Οθ'ος ιΐ'αι &πόχρειβς κιιρ'βς εί, την εξυπηρέτησιν χ1; κοινίτητος έν τ) δι·- ξ»γ»γη τ»ν δφιοταμίνβν έικριμβν δι- Μτϊν ο6χ( δέ πρός παροχήν νομικίιν οιιμ- βιυλβν ή Ναθ·δήτηιιν κρός έπΕλυαιν ιδν έ«βοτοτε ηαρουοιαζομένον νομΐΝβν ζηιημάτιον ,&ια τα ίηαΐα δύνανται β( κοινό.ητεςν* απΐυθό·ιο»ται είς την Νί· μαρχ'αν υ] ις θΐ χορηγή τάς δι&6βχς Οΐμβουλάς ** ό!ηγ'α; ΝΕΑΙ ΔΙλΤΙΜΗΣΕΙΣ Ή ενταύθα Επιτραπή διιτιιΐήαινν διά χθεσινάς ιη; &ηοφ£ο«ο* 1««νένισι «ήν τιμήν τ&ν αλιυριον «ιΙ αρτοι γ5τ<«: "Αλιυρα λευ<ά χ«' δχ*ν δρχ 6,66 » ηυτιροθχ» » * 5,99 "Αρτης λιυκος » > 6,50
  » «υτιροθνος > » 5,60
  Ή ίοχύς της α^χιται «πά σήμιρον.
  ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΑΛΗΤΩΝ
  Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΙΕΩΡίΙΚΘΥ ΠΡΟΙΡΑΜΜΑΤΟΣ
  1 ΙΙΡΙΙΙί Τ Ο Η ΙΕΙΡΠΚΟΗ ΗΚΡβΤΙΗΑΙΒΗ
  Σχετιχ%( πρ&ς ίοβ Ιγράψχμεν χθες
  διά «ά γεοοτηνΐκ* οΐιγχροτήρ»* «ο 6
  «ουργιϊβν Γ««ργ(ας Βι' ·<Ν«χλιοιι τού πρό τάς Νψαρχία; γνβρΐζει 8α ή 6- λοκλήροηι; τοθ δηδ Ιφχρμογήν γεαργι χοθ προγρίμι»ατος τοθ είς την ανάπτυξιν άτάντβν τβν τίίς γ««ργικτ}ς παραγάγη^ ηρ· ϋτ·:βέ-βι καί την Οιαρξιν τ&ν πρόσω *α>ν α'τινα
  8α ενταλθ*3ΐ διά την ίφ,ρμογήν »6:«0
  καΐ εί: τάς ατιυχά άς γβ>»ίας τί); δπαΐ·
  θρου *Ο9ιν «αί ϋν οί γι»ργιχαΙ δ·
  πηριοίαι τοθ Κράίαυς δε«δι*θέτουν μαζύ
  μΐ τδν άναγκϊϊίν ινΗουοηααιι&ν καΐ
  I-
  ηαρχ^ Αριθμόν γιιηπά αι, δεν εί·ε δυ¬
  νατόν αί γνώοιις καΐ αί (*' γέει Ιπιαιη-
  Ιΐβνκαΐ χαθιΒΐ)γή3·ΐ| νά φθίοου* μέχρι
  χαί ττ}ς τελευταίας χιθ5ΐ»ής χΐλύίη;.
  Άπινβνιίις ή ΙπΙδρααις αδβν ά-
  'αχεΤται μίνον είς ώ·ηαμΙ<Όΐ χΐντρα κα' ι μέχρις ίχκΐ Βηου τού; έηιχρέπει νά Ιξι- ΙκνήΤϊΐ δ π«ρι»5ΐ3μίνο; χρονος χαί αί άσχολίαι χχί χυοίιβς λίγφ ιυ ύτ,ητος τ*ν δ;1<β· ττ]ς τβν. Δια τδν λόγον τοθτον τό παραΜ3λ·ΐ Τϊδς μ, ν. ς ΓετβργΙας 8π«ς προΐλθαι» τό ταχύτερον είς ιήν άναγβαι'αν Ιβικνα* |< αυνεννοή- α«ι μ*τ* τβ< κ χ. Γενιχ'ίν Δ χαΐ Νιμ«ρχ&ν καί ΒικιρΙσωΐΐ τάς περιφερείας των εί; ουγκίοτήμΐΛα κοι- νβτήηαν σανβεΐμιναν διά χοιν&ν ουμφε- ρίντιβν οΐκονομικω'. Νά έξαχριδώθιβαι δέ την πρό: τοθτο εΐα^οράν τής κοινί τητ^ί, νά χ>ταρτία«(3ΐ τα αυγχροτήμαι-
  «α δρΐζιντες τάς Ιίρας ο&.&ν »λη. ;
  Τα πβρΐΐματα τής Ιρεόνη; τβν ταύιης
  δέον ο( κ.χ Προϊσίάμτνοι Γειβργίας νά
  δα&6ίλ»3ΐ είς τδ υπουργείον Γεβργ'ας
  δμιθ μ<τά τΐ)ς γ ώμης τιον αχ«τι«&ς μέ τή-πίο «ιιν ήαςθλ πρέπη νά χορη· πρός βυμιλήρβιιν είς βάρος τοθ ^», 1»ζ επιτευχθή δ ώς ανω έριο ΙηΛι<Λ·ί6χ%^ζ οκοπδς. Δέον νά ση»ε[»Η^ 8:ι τα ουγκροτή- μνα δεν δύνανται νά υπερβχΕνουν χά 5 εί Ιίαΐτην ηεριφίρΐι·«ν ή Β| ενίσχυσις ή π^οιχομένη ιί; Ικ*3Τ3ν τΐύτ»ν 6πό Γ Τιΐιε(αυ δέν δύναται νά τάς 12000 ίρβχι&ν Χθές η«ρί ιήν 10Π* ««θωϊνήν ήνοΐ- ΐθη ΙνΦκιον ιων κ. χ. συνέΛοοον τού Ποοοιοδ.κβΙου σννβλθόνιων Ιπί τού»ω ή διαθή<Τ4 «ου ηοοΐβέ; αποβιώσαντος ι* »καοΙτου Εΰαγγέλου Κονιαξάκη «αθ' ήν οΰιο; μβταξύ «Αν χλιιοοδο«τιμάια>«
  ά ιινα κατέλιικιν ιί; την σύζυγον «αν
  κιί διαφόοους συγγβ»6Ϊ; «ου, καιέλει
  κεν κηί «Α Ιϊή{: Είς «όν ναόν «ου Ά-
  γ(ου Μη»ά «ϋ; πόλιάς ιιας 8ν χαιάσιη-
  μα βΐ; την «λιιβΐαν 'Ελ. Βενιζέλου, 8»
  Ηηιήφυτον »ίς τ6ν ναόν τοΰ 'Αγίον
  Ν.κολάου ιοϊ ΐτυοΐου Καμάο· Μαλββυ-
  ζ(ον, «αί ·1ς «δ ΈθνιχόνΌθΦανοιοοφΒΪ-
  ον θυλέων ΉοακλβΙου δρΐ. 2000
  β ΔΓΡϋΤΙΙΙ 1.1 ΔΙ ΚΙΙΙ1ΙΗΤΕΙ
  Πα(θΛ «Αν δογάνοον
  υνίλήιιιθηαιν την νΰοτα τής
  ο τού; 15 αΙή<αι, διαιιίνοντες ιί; τό υπαιθοον χαΐ Ιντός αυιοκιν4<(ον, καί Λκεστάλτισαν ιΐς την ΚΙσαγγβλΙαν, θιό' «ι δβν δχσισι ιιόνιμον χατοιχίαν, θίσ>·
  θέ &ς β ιοιιιο».
  Ή Ν ιμαοΐΐα Ήαακλί'ου
  μέ«(] είς χοογΐνεοιέοις σΐκικας βιαία-
  γάς «η; "βός «άς Κοινόιητας καοαγ
  γέλλει διά ΐβλβυταίαν φοοάν είς αύισς
  8«αις ανβν άναβολης τι οκαιολονΐας
  δί&αιαι τ4; έκάσ«ο«ε καρά ιτ)ί 'Αγοοτι
  κί)ς Τοαηέζπ; ζη«ουμέ*ας πληοοφοοίας
  διόιι άλλως θα εύ^βθτί Ί; ιίι» Ανάγκην
  νά τιμωοήσβ ιτβιθαοχι<«ώς >αΙ διΑ δια
  χοσιοοοάχμου «οο"1μου «ού; τυιόν
  αδιπκρσοτ)σα«τας ή ιεαοακούαανιας
  ποοέοοους Κοινο«4«αν διΛ «ήν παοο
  χ(ΐν «ώ* «αοά ιή; Τοαηέζης ζί
  νων άπδ τας χοινόιςϊαί
  ΤΟ ΓΥΜΙΑ11!!! Χ1ΝΙΒΙ
  Ό Γινιχδς Γραμματεύς «?ίς Γβνιχτΐς
  Διοικήσβακ χ. Κων. Πβοδιχάοης ανβ-
  κοίνοοσβν οί η χ. "Ελντα Βενιζέλου
  Βιίβ·σ« 4 000 λίοας στβολΐνας βΐσέτι
  διά «Λν άειοπβοάιοοσιν «ου Γυμναατη·
  Ο ου Χανίαι». Σχιιικδς δι«τά|θη δ μη ·
  χινικός δ αελβτήσας την <Β»οιχοδόμτ)θιν «ή: Άκαδϊμ'.Γΐς των 'ΑΟηνδν νά χα· «6λτ>ΐ3 αυνιόμω; «Ις «ά Χανιά διά ττιν
  Κχπόνηαιν μ«λ£«-ς σνμκλι,οώαβας τοϋ
  Γυμναθΐτ]θ(ον.
  ΙΊΙιΙΙΗΑΙΝΙ ΗΗΙΡΟΙ
  Τό Άο>Β}οθΜ«ηεΐιν 'ΑθηνΑν διά «υ-
  γοαφήμαιός «ου κοός «ά Γβοοογκά
  Έη.μ^ηττίοια ναί Λιμιναοΐιΐϋ ν»σι-
  θζ«ι 8 ιι ηιθανός χαιοός σήμιοον Πέμ
  «ιττιν φέοβιαι »1; δλόχλτιοσν οχβοόν «ή»
  ;ώοαν λίαν νικολαΐδης τ| νβφοσ»β«ής
  μιτά «ινη* ββσχω* ή χιόναιν άνά ^
  βνοβιον Έΐλάδα κιί δαίΐνά ιβς ονατο-
  λική;_Έλλάδος. Θίβιιοχρασία χαταΐτέ
  οα «ής (Οί;, β«βμοι βόοβιοι 8α>ς δυ
  οικ>1 αΐθεν.ΐ; η μέτοιοι χαΐ κα«ά κε·
  τιοχά; χαί διαλβίμυαια
  277.50
  287,-
  78.-
  4.13
  3.11
  31.57
  39.-
  ΙΙ4Τ
  Μβ· ΆτνΜεις Δβϊ.
  267 50
  ΛΙοβ ΑΙνρει«>Β ν
  275.-
  Δολλάριον ■
  77.60
  Αιοέΐια ■
  Φοαγ—ν ΓαλλΐΗον »
  3.05
  Φιο((νι ΌλλανΚαι *
  Γβόσ» Κ«ν)λι«ί ι
  Μ—
  Φβ«ΥΗβ« 'Βλβε*(Μ »
  11,12
  ΠΡΩΪΝΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ Ο ΝΙΜλΠΕΡ
  ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ
  ΑΙ ΧβΙΣΙΝΙΙ ΐνΝΑΗ Τ ΒΙΕΙΣ
  III
  ΤΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ Ι1^ «1>εβρουα·
  ρίου (τού άνταηοχριτού μας.—
  Αύριον (σήμερον) ό κ. Νιμά-
  γιεο, έγκατααταθείς είς την
  Τράπεζαν τής Ελλάδος, άρχί·
  ζε,ι τό έργον τού, ^ξετάζων τα
  ύποβληθέντ» είς αυτόν βτοι·
  χεία βπΐ τής οίκονομικής μας
  καταστάσεως.
  Σήμερον ό κ. Νιμάγιερ άφήι«ε
  τό έπισκεπτήριόν τού δια τούς
  κ. κ. Βενιζέλον» Μαρήν καί
  Βουρλούμη". Την μεσημ¬
  βρίαν παρεκάθηαεν είς «ρόγευ-
  μα παρά τώ Δΐοικητή τής
  Τραπέζης τής^ Ελλάδος κ.
  Τσουδερφ. Είς τό πρόγευμα
  παρεκάθησε καί ο κ. Βενιζέλος.
  ΓίΫΜΒΐίΙΣ
  Τ3Υ ΕΑΑΙ1Υ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Φεβρουαρί
  ου (τού άνταποκριτού μας).—
  Σήμερον υπεγράφη ή σύμβασις
  μέ την Άνροτικήν Τράπεζαν
  δι' ής προβλέπεται ή παρ' αυ¬
  τής άγορα τού ελαίου.
  ΒΐΡΑΙΤΙΒ' Ι ΙΑΑΑΙΚ1
  ΝΒίΡΧΐΣΙΙ ΑΑ8ΑΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Φεβρουαρί
  Ου (τού άνταποκριτού μας).»-
  Χηλεγράφημα έκ Παρισίων ά-
  ναφέρει ότι ή Κυβέρνησις Λα·
  βάλ καταψηφιβθείσα είς την
  Γερουσίαν, παρητήθη.
  Ώς γνωστόν ή Κυβέρνησις
  Ααβαλ εΐχε συναντήσει αντί¬
  δρασιν διά την μετ«ρρύθμισιν
  τού έκλογικού νόμου.
  ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΝΕΑ
  ΙΕΙΙΝ.1Α ΕΙΣ Σ Α
  II
  ΑΙ
  II
  ■' ΑΘΗΝΑΙ 17 Φεβρου»·
  ρίου (τού άνταποκριτού μας).—
  Κατά τάς^ έκ τού εξωτερικόν)
  είδήσεις αναμένονται γεγονότα
  είς. Σαγγάην. Αί έπιθέσεις των
  Ίαπώνων συνεχίζονται άφι·
  κνουμένων διαρκώς είς αΰτούς
  ένισχύσεων.
  Ι ΑΦ.ΡΜ. ΤΙΣ ΜΕΙΙΣΕΟ!
  ΕΙΣΕΤΙ ΤΟΥ ΚΙΑΐΜΜΙΠίί
  ΑΘΗΝΛΙ 17 Φεβρουαρί·
  Ου (τού άνταποκριτού μας).—
  Τό κάΚυμμα τής Τραπέζης τής
  Ελλάδος εμειώθη είς 33.
  Ή μείωαις αΰιη άποδίδεται
  είς την αγοράν «ών σιτοφορ·
  τί ών.
  Ο ΡΒΣΣΙΚΙ! ΣΤΡΑΤΟΣ
  ΚΑΙ «ΣΙΒΙΕΤΙΚΙ ΚΥΒΕΡΝΙΙΣΐ:
  ΑΘΗΝΑΙ 17 __„__. .
  ου («ού ανταποκριτοΰ μας).—
  Πληροφορίαι έκ Κωνσταντ»·
  νού πόλεως άναφέρουν ότι έ*)·*
  βεβαιούται ή άναγραφείο» υ«ό . „»,„
  των Τουρκικών εφημερίδων {*{
  είδησις καθ* ην κατά την συνέ¬
  λευσιν τοθ Ρώσσικου χομμ-ον
  νιστιχοΰ κόμματος, οί άντ»·
  ηρόαωηοι τού οτρατοΰ ή^ίωοβν
  όπως ο^τοι συμμετέχουν
  λοιπού ένεργώς είς την
  νηβι> .
  01 ΚΛΗΡΟΤΟ1 ΤΟΥ ΝΑΥΤϊΚθΥΐ
  Ή ΝομαοχΙα ΉοικλεΙου δι'
  χλΐου τ-ς ποός «όν Δτϊμον χαί «Ας
  νικητάς καςπΐΜσλβΐ ί5ι»ω; ιτ);
  α* ίλήφβΐ} καο' αντ Αν ή
  χλιος διαιανή «ου ύειουςνϊΌυ
  κεο ποοσκλήΌε—ς ιεοδο
  κλιιοαΐτόιν ναυιιχοΰ 1931 β χαί αν Ιτ< «σ ή δίουαα γνοοαιοειοίτισ>ς «ου
  σχομίνου«Πί είς «ο{ι; Ι·*^ιαΦ·0θΙ*»·/α1ι12'*»ι
  χαΐθ(κσν{ ιή» ■ΐαιφΐοιΐαβ %91, 1 Η
  Κ,
  Β