99176

Αριθμός τεύχους

3094

Χρονική Περίοδος

01/01-31/03 1932

Ημερομηνία Έκδοσης

19/2/1932

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ϊ1ΝΗ
  ΜΙΚΡ
  ΕΡΝΝ ΤΟΥ
  ΚΜΗβΗιΙ
  ΙΤ Φεβρουα-
  >κριτού μας.—.
  >ν) ό κ. Νιμά-
  ϊαθείς είς την
  Ελλάδος, άρχί-
  4, ^ξετάζων τα
  ίς αυτόν βτοι·
  ίκονομικής μας
  •ίιμάγιερ αφήκε
  Γ>ν τού διά τούς
  », Μ»ρ*> καΐ
  Την μεαημ·
  ηαεν είς πρόγευ-
  Αΐθΐκητή τής
  Ελλάδος κ.
  ;ίς τό πρόγευμα
  Ι ό κ. Βενιζέλος.
  ΡΑΝ ΐϊϊ ΙΗΠ
  "ΐ Τ Φεβρουαρί
  ,ιιοκριτού μας).—
  γράφη ή βύμβαβις
  οτικήν Τράπεζαν
  έπεται ή παρ' «λ>-
  Λ ελαίου.
  ιΙΑλΙΙΟ
  ιιι
  Υ Φεβρον>«ρ{
  )
  κριτού μας)^
  *.<* έκ Παρισίων *· ή Κυβέρνησις Λ«· ,ηφςβθείσα εις την «αριοτήθη. ,τόν ή Κυβίρντ,β·, * βυναντήσει *ντί- 'τήν ρΛ*·Ρρύθμιβιν ιιθύ νόμου. ΕΜΜ! Μ, φεβρο»»· 0 ΑΝΟΡ ΚΑΘΗΜΕΡΙΜΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ν ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΤΤΟΓΡΑΦΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΟ.Ν0Υ Ιβ ΔΙΕΥΘ. ΙΔΙΟΚΤ. ΑΝΑΡΕΑΕ Μ. ΖΟΓΡΑΦΟΣΪ ΦΕΒ)ΡΙΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1916 ΕΤΟΧ 17ον.— ΑΡΙΘ· ΦΥΛΑΟΥ 3.094 ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΝ ΚΑΙ ΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΑΣ ΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ [Σχετικώς μέ τοίις έπιβληθέντας των θίχονομικών καί 'Εθνικής θίκονομίας λεπτομερές ύπόμνημα. Τό ΰπόμνημα τούτο παραθέτομεν κατωτέρω ολόκληρον]: Έξβχώτατβ, ι των ών διαθέτουσι μέσων, ρυθμίζουαΐΛ Έκειδή άπβ τινος μβτββλήθη τό κρα- Ι αποτελεσματικώς τβδν ούοτημα «αρβχή; συναλλάγματβ;' τ* <·™ ·ι*.·ν»η>»<πι έ«ί τρ6Τίμ«ν. χβρηγβυμένβυ τβιβύτβυ αβνβν παρά τή; Κεντρικής Έπιτροπης Άοηνών, πληροφορούμεθα δ' ότι τό συ- «ημ« τούτο θά έπεκταθή κατά τρό- Λβν γενικώτερβν καί έφ' βλων των έκ τβϋ εξωτερικόν βΐσαγβμενων εΐδών, έ- βειυρησαμεν έπιβαλλόμενον νά εκθέσω¬ μεν τάς συναφεΐ; άπόψεις μας, δι' ών άηβσκβπβϋμεν την παγίωσιν βμαλοτη- ΐβς εί; τα; έν ταίς αγοραίς τή; περιφβ- οεί«; μας συναλλαγάς καί την αποτρ© «ήν «άση; έπιζημίου συνεπεία;, δι' 8 λαμβάνομεν την τιμήν νά φέρωμεν είς -----, τ----Γ . . , ι-.— .,......,-»....,..^ τα τβϋ έμπορίου κα- τβδν ούοτημα «αρβχή; συναλλάγματβ; τα την μεταβατικήν ώ; έλπίζβμεν κα- ' τάστασιν τής άνωμάλβυ περιόδβυ Ην διερχόμεθα, δίκαιον δ' είνε νά ένδυ- ναμωθώσι, πρός εκπλήρωσιν τής πολυ- σχιδβΰ; ταύτη; άπβστολης των, έν τή Ιδία περΐφερεία τού έκαστον. Καί διά νά μή νβμισθη ότι αξιούμεν την άνε- ξέλεγκτον διαχείρισιν τή; παρασχεθή σομένης ημίν δικαιοδοσίας, συνιστώμεν τα εξής: 1) Νά προσδιβρισθώσιν έκ των προ¬ τέρων παρά τή; Κεντρικής Έπιτροπη; συναλλάγματο; ή άλλων αρμοδίων βά¬ σει των παρά των Έπιμελητηρίων υπο¬ βληθέντων ατοιχβίων, αί καταναλωτι- καί άνάγκαι των άγορών εκάστη; έπι- μελητηριχκή: περιφερείας, δι' ό'λα τα έκ τβΰ έξωτκρικοΰ εΐσαγόμενα έμπορεύ- ματα καί 2) ΑΙ καθβρισθησόμεναι ούτω βΐσα κτέαι ποσότητβ; έμπορευμάτων νά κα τανέμωνται μηνιαίως μετά ύπεύθυνβν γνωμάτευσίν των βΐκείων Έπιμελητη¬ ρίων μεταξύ των άποδεδειγμενως εΐ- σαγωγέων εκάστου εΐίδβυ; χορηγουμέ- νου τοΰ αντίστοιχον συναλλάγματο; παρά τή; οΐκείας Τβπική; Έπιτροπη; έλεγχον Συναλλάγματο;. | Ούτω καί μόνον ώ; βασίμως πιστεύο θά λυθή οριστικώς τό φλέγον τοΰ- ή δ!ς έζα9ΐλ(!ου. Άοχίτως τοθ πιριορι- αμ·>0 χ-ί,ς .6«γ«γί!; ουναλλάγματος την
  ίηο'αν χυρΕας θά ίξυιηοιτήοη ο περιο-1
  σμός ε.διός, ·<&) Ιπιβίλλουν ηράγμ^τι κιΐ λόγοΐ Κ2ΐν»νιντ;ς οΝοηιοίτητος διίο αένοιι 5τι ίιχ νά πλτιοωθξ 6 τεραστίας δίχολί.γο«μ«ν»ς είς δ/χον χ&ρας τδν πο- λααελΐδίον Ικιστοατιύεται ϊχτΐς των ηα- ραμ>θ(«ν τ<]ς Χκλΐμδς καί τό άιταίοαΐττ] ν φατανριφιχ6ν ρεηορταζ ιίςτδδκοΐον ληλ'γρβνθϋχοηεθνται 5πιθετι«ι·ί δ όμ* ταήία Ϊ5»ν Ιγκλημάτων κχΐ άα'ίριον χ% δθένης παοαπλιύραχ; απο άπλα; εΐκίνα: νών γιιναικθν μόνον χχΐ μίνον δια νλ δ κϊΐθ'ογη·ΐζ £ συνεχή; οκχνδχλι- αμος τβθ ά'βγνώστοΐί. Έ ώ διά τοθ π«- ριοριαι»5.0 «Αν αελίδβν αί &νήθιχοι αυ¬ ταί χαΐ χερδιεκ-'πΐΜΐ! άχρόΐητε; Θ4 ηι- ρίσθ&σι Ιη' ά^αβω φ^ντοιζίμΐθα μ & γενικβΐί^ς ά·.3ΐμ·3ρφώ3ΐ»ς τοθ τ6πο ό διοΐας Ιτοι θά μάθη παντβθ νά Ιηιτη δΐύεται την Ολην τοιι. ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ_ΑΥΓΗΣ_ . Υμών τα -,.., Έφ' όσον περιστασεις αντίξοβι έπέβα- λον τον περιορισμόν των μετά τοΰ έ{ω- τερικοΰ συναλλαγών, πρό; αποσόβησιν ίιαρροής αυναλλάγματο; επί βΐσαγω- «ής είδών δευτερευούσης άναγκης, ο ίαιτορικός κόσμο; άγογγύστω; άπεδέ- χβη τού; έπιβληθέντας περιοριαμβύ;, ηοβς επίτευξιν τβΰ έπιδιωκβμένβυ σκο- «οδ, άρκεσθεί; νά έξυπηρετήται παρα τδν κατά τόπου; καθιερωμένον βίκεί »ν Επιτροπών, άξιώσας δέ μόνον όπως ιίς ταύτα; καθ" βιβν δή«βτε τρόπβν μετέχβυσιν άντιπρόσωπβι των εμπορι¬ κήν καί επαγγελματικήν Όργανωσβων. τί» τοιαύτη; παρακλήσεω; άναγνωρι- μβν «<* η«νμ ~»...#..γ—9 ..,....,.. — οβείοης «ς δρθής, ανετέθη εί; τα Έμπβ- Τβ ζήτημα καί βύδεμία καταστρατήγη; βικά Έπιμελητηρια όπως γνωματεύωσιν σι; η ύπερβασία θά είνε δυνατόν να ίκΐ τδν ύποβαλλομένων αίτήσεων πά- πρβκύψη. Βάσει τβΰ έκ των προτέρων οοχήί συν)τος. Τβΰτβ ανελλιπώς καί πρβσδιβρισμβΰ των βίσακτεων έμπβρευ- εύόυνειδήτω; πράττβντα τα Έπιμελη Ι μάτων, θά καθορίζηται τό εί; εκάστην τήβιιχ προλβιαίνουσι τβ βργβν των έκα-; περιφέρειαν άναγκαιοΰν συναλλαγμα «οαβδ Επιτροπών. Ή εκδοσι; των κ!Χι θ' άσκεΐται β προσήκων^ ελεγχβ| ηιοτβηοιητικών τβύτων, παρ' ημών, δι- (|«ι τη; χορηγήσεως α»τβι] ενεργεΐται μετά φβιδοΰ; κοΛ ημών, .,.,.,...... ,____ Τ___„ περισκέ¬ ψεως καΗ μετά έπιατάμενον έλεγχον της «ν«ν*ης «ρός ΐΐβανωγην τοΰ δι' ό τί· οννάλλαγμα ζητεΐται έμπορεΰμκτος, των τυχόν έν τή άγορά υφισταμένων έμβιιίών άποθεμάτων καί τοΰ πρό; κά¬ λυψιν τής άξίας τβΰ εΐσακτέου έμπο- ρευματο; ζητβυμένου άντιτίμου. Καί¬ τοι διά τη; οικίας άνακοινώσεως τής Τραπέζης τής Ελλάδος δέν παρέχεται ίικαίωμα είς τα Έπιμελητηρια, περιβ- ρισμοϋ τβΰ παρά των εϊσαγωγέων άξιβυ- μίνου ουναλλάγματος, έν τούτοις πολ¬ λάκις έμειώααμεν τάς ζητηθείσας ποσό¬ τητας, διά των ών έξεδώκαμεν πιστο- κοιητικΜν άλλοτε δ' ήρνήθημεν την τοιούτων, διότι αί πρός έκ- ίΕφχ) νά πάη, οτό διάβολο καί θά ύψήσπμβ* μ4 τή φα»τασία μπς σ-ό άπέοαντο χοιαυτΐτίοιο των αίάναιν μιά «ιιναχ(δα συμβολιχίι της άΊταισίας «ου μνήμτΐί: «'ΚνθΛΛε κείται ό χρόνπς φΐίΐι» «Άφηΰιιά; βαύΐηξβ πτό πένθος κήνε» «Επί τελονς κι' αύιός οιό Βιαβολο» Μ ά θά μάς ιϋφίσυ ζαινιανού; ώ; τα τοιβ; Τέλης ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ_ ΑΙ ΑΓΓΣΤΑΜΕΧΑΙ ΑΠ&ΨΕΙΙ ΕΠΤ ΤΟΝ ΕΟΑΝΟΡΟΙΙΣΕΟΝ ΤΙ πΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ II ΧΡΟΝΟΣ ΤΒΥ ΠΕΚΘΟΥί..... καρβχην τοιούτων,------ -- ^ ., ίοοιν αυτών αΐτήσεις πρβέκυφαν βυβι- «οτικώς άδικαιολόγητβι. Έν ολιγβις, ίέν ήρκέσβημβν βΐς την τυπικήν εκπλή¬ ρωσιν τής άνατβθείσης ημίν εντβλης άλλ' ήοκήοαμεν προέλεγχον καί προεγ- κρίοεις τ»ν αιτήσεων, δια νά ευχερα- ν»μεν τό έργον τής «*Ρ' ημίν Επιτρβ- ηή{ Συναλλάγματος, βασισβεντβς βίς τα «τίνα έν άφθονίικ εχομεν μεσα τα έπιτρέπβντα ημίν να διατυπώμεν ααφη καί ύποκβιμβνικην γνώμην βφ εκαστης ΐΜριτώακΜ ΜριπτώακΜς. , "Ομολογούμεν δτι, ίι τακτική μ«ς τη, δύναται νά μάς χαρακτηρίση ως τυπικΐις παρεκκλίνβντας τής δικαιβδβ- οί«ί μας, βί δέ ποιρ' ημίν συναλλασσο- ] μενβι ένδέχβτα» νά μ«ς προσαφωσι μβμφήν πβλυπραγμβσύνης· πλήν ημείς άπββλέπβμεν βίς τα ©ΰσιαβτικά επακώ- λον.θ« καί ρυθμίζομβν την κατα τό δυ¬ νατόν ομαλήν διεξαγωγήν των σαναλ- λαγ&ν, ί'στΜ καί έντός τοΰ πλαισίου της ένεστώσης ΰπβχρβωτικής στβνβτητβς, παρέχοντες έν ελαχίστη άναλογι<* ηι- οτβηβιητικά πρός εκπλήρωσιν ^ίχ^' μέν«ν δπβχρβώσεων ών ή έκκρεμώτης δύν Ε έπιζήμια ««« ΛΚσ"ί ,... τη; χόρηγήσεω; -^ —_ _ . κκρδοσκοπικαί έ^ιχειρήσεις ελλειψε αυναλλάγμκτο; θ' άτονηαωσιν* κα οιερουμενη; ομως τής φειδωλίας, πε ρί την παροχήν συν)τος, ού μόνβν τό εμπόριον των εΐδών ηρώτης άνάγκης Θά διβξάγηται «κροβκόπτω; άλλά καί πολλαί έπιχειρήσεις, μετερχόμεναι την εμπορίαν δευτερευούσης χρησιμότητβς άντικειμένων, διά των ών θά λαμβά¬ νωσι μτκρών έστω ποσβτήτων συναλλάγ ματβς, θά κινώνται όπωσδήπβτε πρός ό'φελβ; τοΰ Κρατικαί» προϋπολογισμόν. Τέλβς, ή τοσοΰσον έξαντλητική άναμο- νή. τη; έκ τοΰ Κέντρου ρυθμίσεω; τοΰ παρασχετέτου συν)τος θά εκ¬ λείψη καί τό ΰγιές εμπόριον, έφ' ου έπίση; έπβκτείνεται ό ατεγκτο; νόμος της έπιλογής, θά δύναται ν' αναμείνη την εΰτυχεστέραν αυριον, Ητις ασφα¬ λώς θά προκύψη, μβτά τό πέρας τής ση¬ μερον κρατούαης παγκβομίου οίκονο- μικής κρίσεως. ' Μέ την βεβαιότητατοο δτι αί άνιδιο- τελεΐς καί σκόπιμοι άποψεις μας. ανω¬ τέρω έξεθέσαμεν, θάέκτιμηΒώσι άς παρ' Υμών προσηκόντως διατελούμεν. Νετά σεβασμοΰ Ό Προεδρος ΑΛ. ΓΕαΡΠΑΔΗΣ ΗΡΑΚΑΕΙΑ μν«ν δπβχρβώσεω έκ δύνκται ν* Εχη έπιζήμια ««,« ί «πόφβως έποτκβλβυθα ίίς βαρβς των ηαρ' ημίν συναλλασσβμένων. Δρωντβς άλλως τβ βίς περιφέρειαν^αύταρκη καΐ πκρουσιάζβυσαν έμπβρικόν Ισβζυγιβν, μέ Ικανά πλεβνάσματα ««ναλλαγΐ**- τες υπέρ τής έξαγωγής μας, βα βοικαι- •ύμββα ϊσως νά φανώμεν &γβνναιοτϊρβι ηερί την πρβέγκρισιν τβΰ παρασχβτε- βν> ουναλλαγματβς, άφβΰ τό ε'ο^Υ^ν»:
  κον εμπόριον μας άξιβϊ έλαττον
  ΦΛΕΓΟΝ ΖΗΤΗΜΑ.
  'Γηΐγραφη λοιπόν ή αύμβχοις μέ
  ήν 'Δγροτιχήν Τράττιζ·»ν διά τί); δ-
  πο(ας ηθιτ] άν«λ»μβάνει την αγοράν
  ο3 ϊλαΐου Σχιιιν.αΙ μάλιοτα άνακοι-
  νώαεις ηρ£ς τάς Κοινόνη'ας άπεσΐαλη-
  σχν 5κό τής τελευταίας ιϊοτι νά μην &
  πχρχη πλέον άμφφολία Β τι τα μέτρον
  έγώθϊ Ιφαρμοζδμενον τιλεσιβΕκος
  Κν κααη ηΐριπχώαει ωρισμέναι άπό-
  ψ<ις καί ωρισμένα παράπονα ηβραμέ- νούν ιίοίτι «νικανοπ&(ΐ)τα—ποαγμΛ τό ώς δτιίϊεΐξ· χθές έξ αλλτις οτί- Δθΐ ν: τοΰ *λλ' ημείς* σκοπίμω; ΐ ««ρφυαιαζομενα; αΐτήσβι;, μενβ τα; συνεπείας πάσης συναφοΰ; όλΒ- ------,Λ114 αΐτινες θά έπιδράσωσιν ίρίως επί τού κβινωνικοΰ συνβλβυ Έφ' δοον τβ η*ρ' ημών έφαρμβΓ ν·ν αύστημα, τηρβϊται, ως ειμεβοο Ραιβι, η«ρ" έλων των Έπιμελητηρίων τβΰΚράτβυς, ουδείς λόγβ; ^συν «Ρ·; τροποποίησιν τή; ένεστωσης Τπν χορήγησιν συναλλάγμβιτβ; >»?;. Ή παρά τφ Κέντρω ι
  των αίτήσεων μόνβν την
  της δυοφβρίας των ηδη απ
  ν«ν έμπόρων θά συνεπάγηται -
  ϊ«λει«τι>ίην νέκρωβιν των _β»ν«**7"β.
  τού
  Τηλεγαάφημα Ληφθέν προχθές
  ανήγγειλε την επίτευξιν συμφωνί¬
  ας μεταξύ των Κυβ«ρνήσεω* ΓαΧ·
  λίας, Αγγλίας, Γερμανίας, ΒβλγΙον,
  Ιταλίας καί Ίαπωνίας έν σχέσει
  μέ «ήν άναβαλ»)ν «ής Διασκέψεως
  «ών Έπανσρθώσιων διά τόν προ¬
  σέχη "Ιούνιον. Είς «ό εκδοθέν !πί·
  ΕΙνπι αζη««αοαττ)οη»ο πόαο χαχός σημον ανακοινωθέν «ονίζεται ότι
  ,ιοάθλιοε καί ΐλββινος εΤναι ό Ιφβΐ8>· «ή ΣυνδιάθΜεψις Θά επιδιώξη «ήν
  νός χοόνος, γιά δλο «όν κ5σμο Φυσιχά, σύναψιν μανΐμον συμφωνίας έφ'
  αά Ιδιαίίατα νιά «ή ειέλι μας.,.Γιιιΐί δλων «ών ζηιηιιάτω* «ών άνακινη-
  άνκξιοττίτως ποία ιίί; «οίαεως, «ής «αγ- θέντων διά «ής Ικθέσβως «ών έμ-
  <οσμ(ου ιιυντέονας Ιπιδημία;, είς «ήν πειρογνωμόι»ων «ής ΒασιλείαΓ, ύ- — ίαν δΚοι—ίηαναλαμβάνα) δλοι οί πσδεικνύσυσα συγχρόνως καί δλα ανβοτοπο·—ποοσορέοομβν καί θά ποο- «ά ενδεικνυόμενα μέτρα διά «ήν Ι- σφ£να>ιιεν (8οόκ< χαί <Λ<λπ, ίμβϊ; ίδώ πίλνσιν «ών οίκσνσμικών καί δη· στό Ήοά»λβιο δοχιμάζουμβ «αί και° μοσιονσμικών δυσχερειών αί*ι- άλλον «ρόιιον τα ίπαχόλουθα τη; λυσσώ- νβς άιτοτελοΰν την αιτίαν καί δύ- δους άπανθοωηίας «ου. .Ά·>οθ»ήσ«ημΒϊ νανται νά παρατείνσυν «ήν ύφι-
  σνχνά,άθοοα,άχαιάπατστΊΐ χτοοΐς δ>αιο- σταμένην οικονομικήν κρίσιν Αί ώς
  ■»<ί,χα)θϊς καμμιά βλ*ί^α μβιοιπσμοϋ τοΰ άνω άναφερόμεναι κυβερνήσβις έ- «αχπϊλέ; καΐ τό φιΐϊι αύιόιιούδ»ομάζβ«αι λαβσν «ήν απόφασιν «αύτην επί «0 «ισβ μέ τίς χαιανθόννίς έλπίδι ό«ι Θά,μετριάσπ «Αν ύφιστα- : . ιοο'ού'Άδον! μένην διεθνή' «ίχονομΐΝήν κατά-' Ωοοτοϋ άκδιϊα «αοι- στησιν.; - - - . _ «ίΐν Ιξουσία άηό τόν ποοχάτοχο Παραμένει ό'μως αμφίβολον εάν αοοτοϋ χτυηήΌβι χαλά χαλά σ«ό χα«ά>- καί ή νέ α Διάσκεψις θά δυνηθή νά
  ςρλιο «ου οπητιοϋ μας δ κηννίβ^λος αύ έπιτύχσ «ού ακοπού, περί «ού ό-
  τος δυ*άσιης Ιϋϊΐξϊ «ά δόντια «ου μέ ποία» γίνβται λόγσς είς «ό δημοσι-
  τόν άποοσϋόκητο θάναιο «ου Σηινθου ευόμενσν ανωτέρω ανακοινωθέν,
  οάκη. Άλλά δ χ»μός «ου αειμνήστου Αίάντιθέσβις μεταξΰ «ών άπόψεων
  ΦιΙτ)ΐιονος κου έθ«οοοή'θ«ι τόιε χαί σω- «ών διαφόρων κρατών είνε «όσον
  σία ώ; άδιχος, άδό·ηιος χαί σχΧτιοος βαθεϊαι καί «ά αυμφέρον«ά «ών τό-
  δέν ή:ο παοά μιά άοχτ), «ό ποά)«ο χ.ύ σαν ριζικώς άφιστάμενα αλλήλων
  ηημα «ής σκακάνης, α«ό 8ουο νή; «α· ώσιε δύναται τις άπό «ούδε νά προ-
  ταστοοφτκ! Ππσοι ουμπολϊιαι σημαί- εικάσκ «ήν τύχην καί «ής νέας«αύ·
  νοντβς ή μή μά; άφισαν χοόνους άηό της Διασκέψεως.
  ιόιε; Μά μήιοο; μετο ϋνται; Οί ποιπ- Ή Γαλλία δέχεΐαι νά παραχω·
  ηάδβς δέ» κάνουν «ίποτι άλλο παρά νά ρήσο είς «ήν Γερμανίαν χρεωσΐάβι-
  εΐΐΒΐφέοα)ν«αι μέ «ά άμφιά «ούς σιούς όν μικρβς διαρκείας. Άπακεί δμως
  δοόμουί, σιίς Ιφημιοίδβς δέν κοοφθιιί- όπως έξακοΐουθήσουν καταβαλλό·
  νουμι να γοάφουμί νβκοηλογίβς, ότου; μεναι αί άνευ όρων δόσεις άπό τό
  δηαόβιους ιόποις των βΐδοποιτίσβαιν δέν Ράϊχ είς «ήν Διεθνή Τράπεζαν ΠΙη
  σιαβάζομϊν κΐιά τίκοτβ άλλο παοά ν β- ρωμών έστω καί εάν «ά καταβαλλό-
  χαώσιαα δγγίλιήουι: μενά ηοαΛ ποόκειται νά έπιστρα-
  —Απέθανε χι' αύιος; Άλλά πάς; φσύν αυθημερόν είς «ήν Γβρμανί-
  Άνο «(; αν υπό μορφήν δανείου. ΔηΙαόή, ή
  Τό <για«1> δέν μποθίϊ νά τό γνοοοΐζυ Γαλλία θέλει νά εξασφαλίση «Α
  ι»βΙς διότι «ό αΐσΐος αΰιό «Φν Ιιών μέλλον. Ή επιτραπή «ών έμπειρο-
  «ό 1932 δέν χάνβι διαντοίσβις ου» γιά γνωμόνων «ής Βασίλειος κατέληξεν
  νέον;, ουιι γιά γέοου;, οΰιβ γιά άοθβ- είς «Α συμπέρασμα δΐι ή Γερμανία
  νικούς, ου ιβ γιά βύοώσιουι! Θ«οΙζ« αδυνατεί σήμερον νά εκπληρώση
  άηλάς γιατί ίχβιιην χακία καί τό δυλη- «άς οποχρεώσεις της ουχί δμως καί
  ««3θΐο μές σιή καρδιά «ου, θβοίζβι άπό διά παντός. Αντιθέτως μάλιστα ή
  σα&ισμό, θβοίζβι ά«ατάπαυσια, μανια- έκθεσις όιαπιστώνει ότι θάκον 9
  χά, χαιοΐς διχαιολογία χαί «οόγοαμ- βράδιον, ή Γβρμανία θά άνανήψσ
  μα 1 θβο'ζβι χωοΐς νά έχΒ »άν καί συνεηώς θά δύναται νά πλη·
  «ό βλαφουντιχόν μιά: γιτινης ρώση.
  §Νΐδημ!ας μιάς ιτανοΰκλας ή Υ0>ηπης Την αγγλικήν άποψιν διέπει «Α
  νά ιτοΰαϊ. Κά«α> άκό «ήν άκαιαία σκέ- πνεύμα «ής ανησυχίας περί «ών
  βη τού είμεθα δλοι ζτονιανοί νεκο°ί· δυσχερειών αί οποίαι βαρύνουν «ήν
  ΊδέατΒ. . Λέν εΐται «ο«ΐ; μ^έθ'ς ποΰ ι Αγγλίαν καί γίνσνιαι αίχίαι όπως
  νάβοιος γβίτονάς μιυ Ιίώ σιδβοάς 8»ας| αϋιη ίπιθυμβϊ δπωσδήπο«ε άμεσον
  οποίον ιχΐί ν*.·^·.«- λ^-* -. __
  λης δ βοϋλιυΐήϊ Δαβηθΐου χ. Κοθρή";
  θ ι εξακολουθήση νά διαιωνίζη ττ)ν οχι-
  τικήν ηιζήτηαιν χαί νά παρουσιάζη χαί
  τί, μέτρον τουτο άλυ3ΐτιλές ώ; ηρος την
  ττροοταοΐαν τοθ ελαίου, λαμβανομένων έν
  σ^έοιιηρος &λας τάς.ένδι»φΐρομίναις τα
  ξεις. Άλλ' άς Ιλπίαιομιν 6τι έν τώ μι
  τβ μέτρα υπέρ τοθ ελαίου θ> οιιμ-
  Ν Α ΘΕΣΠΙΣΘΗ·
  Έπ' ιύκαιρία τί)ς άνακινήαεως κά·
  λιν τοθ ζητήματος τεθ σχήιιατος χαί
  τής τιμ^ς των Ιφημερίδιον, Θ4 Ιλεγι
  χχνεΐς δτι άσφαλβς τυγχάνει τής γενι-
  χί) ίττιδοχιμαοΐας £ πιριορισμίς τβν
  οιλΐδων «αν έαη|ΐιρ(Βε*ν ιΐς «τραοέλΐ-
  Β"ν, μ· σΐΝΒ(«μ:χ Ιχϊίοιβς ξααξ μόνον
  άγαθώτητος δνθοαιβοΓ, β Γαλανάκης,
  καλός καί γβοός μέ παοιχάλτσβ τιά χά- .
  ιχοια ύπόθβσί «ου.... "Ήιιουνα Ειοιμος!
  νά τόν ζητήση σήιιεαα γιά «ήν δπάντη·
  αι δΊαν ξαφνιχά άντί τοΰ ΐδιου βοήκα
  ατή πόοτα «ου μαγαζιοϋ «ου «ό άγγβλ-
  θ «ής χυδείας «ου:
  —Πέθαη;
  ΝαΙ, είχεν ά'οθάνβι «ή νύκτα. Ό
  Ιθόνος—φ·ΐδι βΐχεν άκλώσβι χαί ο°αΰ·
  «όν ονά^Ναλά χαθούμβνα τό χοκχαλιάοι-
  ί
  καί ριζικήν έξυγίασιν «ής άγγλσ-
  γερμανικής οίΜονομικής κα«αστά-
  σεως. Άναμφιβόλως είς «ήν Άν·
  γλίαν ϋαάβχαυν οί Φρσνσύννες ότι
  κανάργησις «ών έπανορθώσεων
  είς τό μέλλον, θά άπΐτέλβι θαυμά¬
  σιον πλιονέκτημα διά «ήν γερμανι¬
  κόν εξαγωγήν, άπό «ήν οποίαν
  πρώτον θά ώφελείτο «ό αγγλικόν
  εμπόριον. Ωρισμένα
  χσ
  ι «ου...
  χίοι «ου...
  Ο,τι δμωο ηι' βνχάμΐΐ «ό άιιμότιοοαύ-
  «ό καιδί «ου ιΙ«οσ·οΰ αίοόνος θά Ιλθ.0
  ίπί «έλους χι' ή ώ 3α τού· Καί «ότβ δ-
  σοι ΙπιζήααιιΐΒν—βν Ιπιζήβομβν— θά
  οτι«ά)θΌνμι άνοιχ«ά «ά ιέρια ι·οδί «ό
  ά ο«,μ»ΐον ιον δρΐζονιος «Ον θά
  δμως άρθρα
  δέν άνιανα-
  «ής δημοσίας
  καί άΐομικαί γνωμαι,
  κλούν «ήν σκέψιν
  γνώμη(.
  Την γερμανικήν άκοψιν διετύπω'
  βεν ό καγκελάοισς Μπρύνιγκ είς
  μίαν ανακοίνωσιν «ου πρός «Α πρα¬
  κτορείον Βόλφ. Τί λέγει ή θέσις αύ·
  «ή; ΉΓιρμανία δίν ίύναται νή
  Ι*-
  ι *
  ΑΝΟΡΘ-ΓΙ-
  ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Όμιλον
  Κινηματογοάφεις.—2,ήμβ|)ον ή γλνκεϊα Ό-
  κ«ο.έ<τα: «Ποΐέ πειά βέ» θ' αγαπήση» όιιι- λαδσα κηΐ αϊοηαα 100 ο)ο Γαλλική μέ την Λίλιαν Χάοβετ), τόν αναμμένον μας Ζΰλ (Άομάν Ββρ.ναο). Τραγούδια ώασΐα: Ναν «ινο, σκίτς Καηνσβίλιη (ής Νίτσ«. Καθ" εκάστη* απογευματιναί 5 1(2 μ, μ. μέ τιμάς ήατ«ωμενας. ΠΑΡΛΑΝ «ΑΠΟΛΛΩΝ». - Σήμε¬ ρον είς δύο παράστασις ώ)α 5.30 μ. μ ■α) ώ}α 9.30 μ. μ. «Ένα Ταγκό γιά σίνα» τίπστε. Καί οΰι« θά δυ¬ νηθή έφόσον δέν μειαβληθούν ι ζικώς αί οικονομικαί συνθήκαι τού κόσμου. Τό σχέδιον Γιών* έβασίσθη επί ενός συνόλου δβδοιιένων, τα ό ποία σήμερον έχουν άνατραπ#. Έ ηαμίνως, τό σχέδιον Γιώψπ δέν έχβ πλέον αξίαν, κσί ή Γεομανία δέν δύναται νά τό έκιιλέσο. Μία πά οάτασις τού χρβωσ»ασίου Χούβερ θά επιβαρύνη άκάμη περισσόιερον «ήν Γερμανίαν. Έπομίνως, χρειά ζειαι όριστικός διακανονισμός τού ζητήματσς των έπανορθώσεων. Μέ «όν όρον δέ «διακανονισμός «ών Ι πανορθώσεων» έννοιΐ πλήρη κα· «άρνησιν των. Ή άμιρικανική άποψις έξεφρά σθη κα·ά «άς τελευταίας συζητή σεις «ού Κσρκρέσσσυ. Είνε βέβαιον δεί ή Άμιρικλ δέν θά άναλάβο πρωτοβουλίαν. Ή οπσδσχή τής δ ■ «οίας έιυχβν ιίς «ήν ΓαΙίίαν ή πρότασις «ού Ποοέδρου Χούβερ, «έ ψύχρανε» «ούς Άμβρικανούς. Ου · τω αί Ηνωμεναι Π'σλιτεΐαι δέν θά κινηθούν «ούλάχιστονν έφόσον δέν κινηθ£ άλλως τις προηγουμένως. Άναμένσυν. Όπως φαίνεται έκ «ών ανωτέρω, ή διαφοοά μεταξύ «ών διαφόρων θέσεων είνε σημαντική, καί διά «ού ■σ αί διαπρανματεύσεις ανεβλήθη σαν, ι) δέ συζήτησις «ών δυσχερών πρσβλημάτων, παρεπέμφθη είς «ό «τέλλσν. Ά πό %ής 1ης ΊουΙίαυ «ό σχέδιον ΓιώγΗ θά άρχίσο καί πά λιν ίσχύον. Καί δμως δέν θά είνε δνψαι&ψ νά εφαρμοσθή. Ποία λύ σις θά δοθ0 εί «ήν κατάστασιν; Επί «ού παρόντος, δύνανται νά νίνσυν αί εξής «έσσαρες ύποθέσεις; Ισν. Πλήρης κατάργησις όλων «ών έκ «ού πολέμου άπσρρβόντων λογαοιασμών, χρεών καί έπανσρ θώσεων. Αϋιη είνε ή αγγλικη θέσις καί—έννοεϊ.αι—ή Γεριιανική. Σν νανιά δύο σοβαράς άντιρρήσεις έκ μέρους τής Γαλλίαί, δ.ι θά θυσια σθβ «ό επί «ών έπανσρθώσεων δι· καίωμά της άνευ άντιβάρου, καί ή Γερμανία με«ά «ήν οικονομικήν κρίσιν θά εύρεέ>^ *ί5 πλβονεχτικην
  θέσιν έναντι «ών «έως πιστωτών.
  2ον. Άναθεώρησις «ού σχεδίου
  Γιώγπ— καί κατά συνέπειαν «ών
  χρεών—διά νά προσαρμσσθσύν αί
  διβθνεϊς πληρωμαί πρός τάς αημε
  ρινάς συνθήκας «ής παγκοσμίου άγσ
  ρβς Ή πραγματοποίησις δμως μιας
  •οιαύιης προσαρμογής είνε δυσχε
  ρήϊ, έν μέσφ κρίσεως, έφόσον όλα
  ■ά βοσικά σ«σιχιϊα ευρίσκονται ά
  κόμη έν διακυμάνσει.
  3σν. Παράτασις «ού χοβωστασίσυ
  Χούβερ. Άλλ' ή λύσις αυτή έπιφέ
  ριι μεταφοράν «ών υποχρεώσεων
  καί κατά συνέπειαν αδξησιν «ού
  γεραανικού χρέους.
  4οψ. Όλικόν χρεωστάσιον άνευ
  «όκων καί μεναφοράς, δηΐαδή, κα
  ■άρνησις διά μίαν δεδομένην περίο¬
  δον «ών διεθνών υποχρεώσεων.
  Όσσνσήποτε όυσάρεστσς καί άν
  είνε μία εκάστη «ών ύποθέσεων αυ¬
  τών, Ιπιβάλλεται δπως «ό «αχύιε-
  ρον καί όιά τής διπλωματικάς όδού,
  φυσικά δέ κατόπιν συμφωνίας γίνρ
  έκλσγή «ής δλιγώιερόν ίπιβλαβούς.
  Μέ όλ/νπν φαντασίαν καί πουλήν
  καλήν θέλησιν είνε δυνατόν νά ύ
  περνικηθούν , αί δυσχέρειαι. Άλ¬
  λως, θά μΑ°ς νικήσσυν αί δυσχέρειαι.
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  ΙΜΝΑΙ. ΠΙί. ΗΑ1ΖΑΠΕΙΑΙΙ
  (Ορύαν Χ.«ριλάο» Στεφανίοα)
  Ό0*< Μαρτυρίαν (Ιναντι «αχυ8ρομ·1ο«) Πλήατ,ς ηαραχαταθήχι; χημΐ" χαΐ ΦαρμαχευΤίΗθν προΐέντον χαΐ Σπεαιαλιτέ. Η Ζωη που Περνα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΦΕΒ)ΡΙΟΥ ανατολή ηλίου 7.14, δύσκ 6.05 ΣΑΠΟΥΝΙ .ιΑΦΡΟ" ΜΗΤΕΡΕΣ Κάκοισ ζχννάοι, κου—ϊέν «άν* οΰίε το(α ϊςόκια—εΐχι ένωβή υπό «ού: καλλιτέρους οΐωναϋς καί μέ ιιιά άγάπη κου θαοοοίσΐ «αν«)ς 9ΐώ: τίποτε βέν <θά μπαοηνσε νά ψοχοάντ], ίμαθα διι λχώριοε. Έκεΐνοι κου είνε ρέ θέσι νά ννοοαΐζον, αίτιήνται τούς γονιίς τού ά«9ρός μέ τοΰς ό «οΐους οί νεό νκμφαι ε[χαν κιτοικήσιι μαζί. Δκσΐαχώ: ϊέν βΙ»« αύιο, οϋιε «ό πόμτο, *ΰ<ε τό «■■ λιοχαίο ζ»υγάΐ)ΐ τού δηαίοο χαλά«* την εύ τυχία οί γονΐίς μοΙ σκχνόΐεοα οί νονεΐς τοό άν&ΒΟς οί όποϊοι βαοέοος φίααπν ότι ό γνιός «αυς άφσαιώνβται σέ μιά γυναΐκα >αύ Ββ*
  8ΐ«ι πολλές φαρές αλλο φταίξιμο καοά τό
  ίιι ένόχνειχ» αυτή τό αίαθημα σι& καιβί
  «ούς. ΕΙ «β Λαοα£β»ο ιαΐ έν «ούΐοΚ τόαο ά-
  ληθιν). Βλβπετε άνθράκανς βηύ μιαοϋν
  τή «ύφη ιοος χα)ςΐ; νά κίνι οέ τίποτε άιαΐ
  ριαστη μέ τό παιδί τοις.
  ΠροσέξβΗ δλες τίς μηιέοες ειόσο ούστη-
  ρ*ς είνε στ6 Βιαλεγμα εκείνης «ού θά κα¬
  ταστή σύ»Τ3οφος «ού γαιοϋ της. Καμμιά
  • έ» εΙ«Β άξια νά γΐτυ γβναΐνα τού. Ή μία
  βέν »Ε·« άοκβτά ηλουσία, ή αλλη Βέν είνε
  άοκετά μοοφημένη ή ίί»*νη ή ώμορφη.
  ΈγνάριΕα μία τέταια μητ<οα κου ή<ο στγ- χρόνως Ναΐ μητβοα Μθοης, την όποιαν μέ καθ* θοοία ήθελκ νά πανΒρέψ]] τό ταχύ¬ τερον. Κάκο«« κ< ν Ι«ν·ε μένεα εναντίον κάκιιιας «ππψηΐίΐς νύφης, εντελώς άΐιιιαι- οΐόγητ', ίέ» μπόρειια νά ■ρατήσα ού;ά «ά λόγια: «Όλβς σχεβόν ή μηιέρβς {χον* ύ«βοβο- λικές άξιώσιις άκθ την μιλλουοα νύφη «ούς ή μάλλον έκ θυμοϋν τα κ)ατά ε ,τά άγόοια τοος δοο «6 δυνατόν «ιεοιαοότιοο «αιβό ά- νύπο«β||σ.Ταΰ<οχοό*αις δμως δΐβς ά<εζαιοέ- τωί ίχοον ίνα πόθι: «ά Ιδούν μιά τόοα άιζήτβαα τα κορΐτσια τονς άποπατβστημέ- να. Μποριϊιβ »ά μού έΕηγήσ««« χε·ς μπα¬ ρέ! νά έχκλη()ώ<ωνται ειαΐ ιί &ύα αϋΐοΐ κόθοι ΐ«ν «μηιίο,00··: Κ αί ή μηΐίρα «ού Βέν εύβισΐΜ γαμπρό γιά την κόβη της ένφ άηικοονε βλες τίς ύφες γιά «ό γ«ιό «ής δέ» βαή*ε τί νά μόν άβαντή™ σ' αύ<ή την «αραιήσηαη. Ή Μβντίρνβ ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΟΜΙΛΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΗΣ Γλυκειά παραγωγής όπερέττα ΟΥΦΑ: Γαλλικτι όμιλοΰσα καί & δονσα 100 ο)ο. Ππίζουν ή Λίλιαν χαρ βευ, ό Άνρ.Ροάν καί ό γνωστός μας ΖΥΛ (Άρμάν Μπερνάρ) οί όποΐοι «αί εγγυώνται διά τό μουσικόν αΰιό ά· Οΐστονργημα. Μουσιχή: Μίσα Σπολιάν- σκυ. Σχηνοθεσία: 'Ανα- τόλ Λίτβακ. Τό Θέατρον θερμαίνεται επαρκώς. —·Κατάδικος — Διευθ» ντής Φυ· λακΔν. £ί( τάς φυλιχας τοθ Χίρριαμπουργ τής Ιΐινοιιλβανίας (Ήνωμίνβν Πελιχιι- &ν) διιορίαθτ) κρό ήμιρβν διευθυντής, Ινας. . ιτίώην χατάϊικος κου Ιμεινιν επί 3 Ιτ- κλειομίνος είς Ινα χελλΐ τής (· λ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ μ δνομα ΜαοΙσ, τδν ανάδοχον φ Πίόκειτυι κερΐ Ινος χ. Έρρΐκου δ δτ&ΐ<ς ιίχε χαταβιχααθ^ τώ 1923 τίς 10 ίτ*ν είρχτήν, ίιίτι ί· 5-γΑν έν μέθις τό ουτοι«[>ητόν τού τίχε
  φονιύσει 3 ίνθρώιτους. Ό Μιτροκ Ιλα-
  6ε χάίΐν ιω 1926 4λλά κατά την διάο-
  «·ιαν τής τριΐτοθς τού φυτλαχΐαιης εΓχε
  θ εί; διαφόρους τΤΕ>θ3Κοιθε{»(
  τή; ζωής τΑ* φϋλανιαμέ-
  νων (θ5γάνβ)3ΐν προύπου έπιατορίου
  χ.λ.π ) Κ*ί μκά την άκβφυλάχισ(ν κ ι,
  ίξηκολούθησε νά δείχνη τ·ιον ενδια¬
  φέρον διά τάς ιργχσίατ; αύτάς, διτι ί-
  ξελίγτ) μίλίζ τοθ Συμβουλίου Έιιθειβ·
  ρήστως τ&ν Φιλακβν Μαί ή5η διιορίσθη
  Διοαηιής ούιιδν.
  — Ό σωτήρ τής άνθρωπόϊητος.
  Ε4ρίθη δ μέγΈχς Σαατήρ *1ς ανθρωπό¬
  τητος είς την μτγάλιιν κρίσιν πού διερ¬
  χόμεθα. ΕΊ νέ τ* ώ?αΤαν φθλον. Εάν
  αί κυρίαι ήθελον, θά ήιποροθσαν νά
  θερατίεΰιουν «ατά μέγα μίρος την Α¬
  μερικήν (χα! ίρα τόν κβαμον 8λοι) άηδ
  την σημερινήν «δκοοατανάλνσιν» Άο-
  μιΙ νά τρώγουν ψωμ!. Αΰτός είνε δ ί-
  οχιιριομϊς είς τ4ν δκοΐον προέβη δ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—Έπανήλθον χθές
  Κβκστ. ΆλεΕανΒρίετις >αΙ Άλ. οης.
  — Έκίσης άφ(χθη έκ* α»«ία ό κ. Γε*βγ.
  Καρτοάκης άνβνιιοφαομαΗΟΝοιόί >α1 ό κ.
  Μαρτίνος Γ·αίντλιΐ.
  ΒΑΠΠΣΕΙΣ.—Τή· «ορελθοβοην Κνρια·
  ■ήν ό ■■ ΜΙμης Σ. ΆΧβ|ίοο έβίπ«ισ« «6
  χαριτημΐνο κασιτσάκι «ου χ. Ιωάν. Καμ
  ΟΒϊου Βώοας ·ίς αύτό «ό δ
  Πό«η. ΕΙ: «ο«ς γο·»ϊς κοΐ
  εΰ'όμεθα «ά τοίς ζήση,
  ΙΘΑΝΑΤΟ1. —Άιιί»α«β οχ
  θα είς νεαρ,ωτάιην ήιχ(αν ό 'Εμμανον^Ι
  Μανοάιιης κβθηγητί|ς το« Παλλαδΐον. Τή»
  πηΒπίαν τοο γενομένην χθές παοηκολούβη-
  σε πολύς κόσμος καθώς χαΐ όλόπληρ,ον ι6
  λιΒάοχον ποοσβιπιβόν «ού ΠαλλαβΙοβ μετά
  ιεϊν ΙΙαθητών καί Ηαθητριών τοΰ ΙΒρύαα-
  τος. Έ «Ι τήί σοοον τοο κατΐθιααν στιφί-
  νοβς οί «αθιιγηταΐ, οί μαθηταί «αί μαθήτρι¬
  αι τοδ Παλλαβίου καί αλλοι. Είς την πλτι-
  γείααν οΐπογένβιαν «όν μπ«αστάν«ος άχει-
  Θ6νοι«·ν θεοιιά σολλνεΐητήοια.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. — Ό «Σύνϊβσμος
  Καφφε«·λΑν Ήοακλβΐοβ» θεωβεί ύποχοε-
  ώσιν «αν έπιβεβΧημένην όπως καί Βιά «οβ
  «ύκον λχφοάσυ τάς θεομοτεοαΕ ΐΜν εύχα-
  ριαιι*ν «ου κοός (όν άποχβοήσανΐα «ής
  ■οοκοο,ία: ούτον, «αΐτοι έκΐεγέντα, β.
  'Εμμαν. Χανιωιάϋην διά τάς μέχαι σήμερον
  κοοσφεβθ·(σας «οός «Αν ΣύνΙισμον τούτον
  λαμπράς ύπηοΒσΙας «"■«·
  Ηράκλειον «ϋ 12 Φεθσοννρΐον 1932
  ό Οι,όεΙοοί ό Γεν. 1 οαμιιαΐΐύ:
  Κιινατ. Πολιτ«καβ Ίαινν. Τζςβ
  ί"νρω στην πολι μας.
  ίό-
  βτι
  Χίνρκ
  —Χθές 8λο «ό ποααΐ «6 κεα,άααμε *
  μενοι άφθόνως.
  —ΚαΙ εύΐαοιστονντες «Ον "Υψιστον
  Ιέν Ικαλήββνσαν αύ«ή* την φαοαν.
  —Ούιβ «ού μΒτεωο,ολσγΐκον βελτία· άλλ'
  οΰτε καί «ών βασιιΜν «άν Άνηγεΐει* αί
  ειοββ».έψεις.
  τ»ν Αμερικανόν αρτβποι&ν χ. ι —ΠερΙ νέας χιονιας.
  Στιιύ<τ, τονΐζον 8τι διά νά μή| —Ό Σόνθεσμος «ών Ίεροψίλ»*» Ήβα- ^ -Διά την ούνιαΕιν «αί αποστολήν κολ χαΐ 60 Ιτβν κάμνουν συστηματικήν δί αιταν άπυφΐάγουααΊ τό ψ»μ', τοιουτο< τρίίτως ίέ, ρΐΊιτβιιν την κατανάλωσιν τοθ οίτοιι χατα πολλάς έκατοντάϊας ίχατομ μυρ(αν «μκοθοε'ς» έττρίαχ. ΆΒιθ. 24473. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Παοσκαλαϋνται πάνΐβς οί «βχ6ν Ιχον«βς βικαιώματα ή άΕιώοβις *π! τού Ικ βροχαώ* ΙκκιΐπενΐΒ χιλιάάοον έ£α»οσ[ων (15600) έ» βλβιοΐηοιασμαιος τώ ν ενώπιον μόν χθές άναγκασιΐΝΜς έϋποιυθέντειν άιιινήτοιν «αν όφειλετον Εμμανουήλ Ν. Κοσ«1νη γεηογον «α«ο(κον «ού χα>οΑο« Σκοπης Στχβΐο;, επι
  οπεύ»ον«ος «όν Ί βιάννου Χ' Γ. Κολνβά-
  Ηη, έμποροιιτηματΐοΐ) Νατο(«ον «ής πεομο
  πόλεως Σητείας, ώς εμφαίνει ή ύπ' άβιθ'
  μόν 24471 χθβσι»ής χβονολαγίας Ικθβοΐς
  μοτ, Ινα έντός «ής νομΐμον π-ροθεσμΐας
  κα,οσαγάνακη τοΰ: «1«λονς χιΐ «ά βικχιολο-
  γητκά ««* άπαπήσεών τον {γγοαφα ένάι-
  χιον ταν ποός ΗοτάταΕιν «οί Βιανομή* «αν
  άνωΐέαω εκπλειστηοιιίσματος άΐμοείον Βι-
  καστηοΐον, Ηθθόσβν ηάία έκπρόθΕαμοί καο
  σαγαιγή ««εν τοιούτων εγγράφων Ιοεται ά
  ■αράβεκτος. 'Βγέιιτο έν τη Νοομπκόλει
  ΣηιεΙα τής Κρήτης σήμεαο» την Βεκάτην
  πεμπιην τού μη«ός Φ«Ρροναρίου ημέραν
  Δευΐε^αν τοτ χιλιοσΐοδ ένβηκοσιοατοϋ «ρια·
  κυοταν λενΐέρου έ «ούς ηαΙ έν τώ ενταύθα
  έ*1 (ής 65ού «Βιΐσένιίου Κοονιίραυ» σβμ-
  βαλαιογραφιίφ μόν, ΙΒιοκτησΙα 'Βλισαβετ
  ΜαΒκαπούλοβ ύπ' έμοϋ «όν σομβολαιογαά-
  φοΒ Σητείας Κ»νστ. Δρακάκη έν «ά «εΐμ£·
  πόλει «αθτη ΜατοΐΗθεΒρεύοντοΕ ή κα|·εΰσα
  Βιά νόμιμα Οικαιώματα «ής οποίας εΐοε-
  ■οάχθιισαν ΙοαχμοΙ 20 καί υπεγράφη καθ*
  εμού νομίμως ώς ίκεται.
  Ό ΣνμΒολαιονοάφος
  Κοινοτ. Δρακΐκης
  Προκήρυξις Δημοπρασίας
  Ή Λιμετικί) Έκιτςοπή Ήοακλΐΐον
  ποχκηούσσει διι οέχβται ποοσφορΑς
  διά ήν προμίθειαν 90 ή χαί 360 ιόν-
  ναν αχαθάοτου κετοβλαΐου συμφώνας
  πρός τούς δοους οχιιιχξς συγγοσφή;
  ΰποΐθίώσίθ)» ών δύνανται *α λάβωσι
  γνάσιν πάντβς 11 Ινδιαφϊοόμβνοι άπιυ-
  θυνόμβνοι είς τα Γοαφβΐα «ής Διμεν.
  Ποοοφοοαΐ γΐνονται δεκταί μχο
  ιής 16ης Μαριίον 1932, ώ^αν 12 η μ.
  Έν Ήοαχλίίρρ τχί 15 Φ)οίου 1932
  Ό Πρ.όβ8οος ιτ)ς Λιμεν. ΈπΐτοοΛης
  Γεώργ. Μιτσοτάιιτις
  ΑΝΑΧΩΡΗΣΈΙΣ
  ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ
  ΦΩΚΙΩΝ Σάββατον 11 η. μ.
  ΡέΘμνμνον, Χανιά, Πειραια1.
  ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΤΑΧΙΝΙΩΝ & ΧΑΛΒΑΔΩΝ
  ιΜΙΣΤΙΛΟΓΛΟΥ
  "Ηςξιτο »δν ίογασιών τού μέ νέας βάσβις ίγκατασιίσπν νέα μ—-
  ΐανήμαια διά ιί)ν άοΐιςοτέοαν Ιμφάνιθιν ΐοϋ ηροΐάνιο; ιίς λ«υχόΐτ]τα
  χαί ηοιόιτ]ΐα.
  Διαρκής «αρακαταθήκη
  ΧΑΛΒΑΔΩΝ ΤΑΧΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙΣΣΑΜΕΛΑΙΩΝ
  Ποιότης άπαράμΐλλος.—Τιμαί άσυναγώνιστοι
  2ΐ)μ. Πώλησις 0ΐ33«μ»λαίβν χονδρΐχή ΜβΙ λιανιχή.
  «αιροϋ είς «ήν Κυβέρνησιν.
  —Τηλεγοσφήματος ύπϋγραφένιος κι) ϋ«ό
  κλείσταιν άλλων σαιματβΐαιν «ής κόλεεϊς μας
  ■αί διά «ου δ «οί ου έζη·βϊΐο ή έ*β*κ<αοις καί έν Κ||ή«ΐ] τον λνο|)ΐα«ον νομόν καί ή Βιννεογεια ένυοιακειν ΙνΐλογΜν. —Άπο<έλεομα «Αν Ανερνειών «ών τού¬ των είς ου: συμμετέσχε κροθύμΐϋς καΐ ό Κλήρος τής χόλεοος ύπήοίε 4 ψήφισις ώς γνωστόν τοβ "χετικοί νόμον 5148. —'ΗΒη ό ΙΙιος Σύνβεσμος ά>*λαβι ποβ-
  τοβονλίαν χαί είς «ήν ύπόθε {ιν των Ματαλ·
  λήλαιν ΚΒοσώχαιν Βιά «6 ά((ημα παρ' ημίν
  «αν ένορ,ιακοϋ έιτιτοόπον.
  — Υποθέτομεν διι «ήν κρωτοβονλΐαν
  «αν ταύτην κοέπβι νά ύποσ<ηο(Εο ή Κοι· νειν(α ιιατ, λειμβανομ<νης ύπ' δψει «ής εί Βικότητας σχπΐιιιως «όν ΣννΒέσ ·ον παΙ «ής σημασίας «ών ΧαοσεχΜν έ «λόγων. —Αύοιΐχιά ή Νοινο*οιηθεΙσα έγιύκλιος Βιά «ήν άπαγόοενσιν «ής σφαγής ν·1 κω- λήοβης οΙονΒήποτε σφαγΐοβ. —Καθ" εκάστην Τετάρτην Πέμεκην «εί Παρασκευήν. —Διά «ούς άοθενείς θά ό^Ιζετοι υπό «ής άοτννομΐας ίνα ιιοΒοκωλεϊον Ηαθ' έκάθίην «ό ό «βίον θά Βααέχυ «Βέας κατόπιν πιοτό· Νοιητι«ον ίατρού. —'ΕπΙσης είς «άς υλικάς θά καρέχ·τ«ι ■ατόπιν έλεγχον «ής άσιννομΐας. —Σημβιβτίον ότι ώς προανηγγιΕλαμεν •Ις «ό ■οοχθεσινόν μας τηλεγράφημα. —Ή Ισχΰς «ής έν λόγω άχαγοοενοε«ς Βιά «άς επαρχίας θά Ισχύου ά πό 14ης Μ·α· «(όν. —Ήτοι άιτό «ής Καθαράς Δβπτερσς. —Σννιστώμεν είς μερικούς—μερΐΝού;. —Οΐτινες έν χλήοο φωτΐ καί έν όβφ. —Πλίκονν καποτε «ό εΐβίλλιά «ών. —Νά φροντίοοβν.,.νά μεταοταθμενοονν. —Όσον άχΟΜντοοι μβΙ αν »1»ε αί όοοί ούιαι καί δσον άγν«ο«οι καί αν είναι οί I- Βιοι είς τοίς γείτονος. —Λόγοι κοινής εύκρππε(ας έπιβάλλονν νά γίνονται άλλαν αί αΙοθημα«ικα! σνναντήΜΚ «ών. —Έννοούμεθα, φανταζόμεθα. —"Ωοτε λαϊκόν άκό «ής ετροχθΐς Τετίο- της. —Ήρχιοεν ή ΒΕκη «ής «(ννωςίδος» όπως θά Ιλεγεν ό μακοΒΐτης μ·ταφα·στής των «Άθλΐων». —Τής τεμαχισάσης «όν Ιογολάθον Άββ· ναοό>ο«λον.
  —Ή βΐβη ΠΒομηνύ~αι Ι|αιο·«ικο0 ένβια
  φεροντος κοΐ διά «ήν κοω«εύο«οαν καί βιά
  «άς επαρχίας.
  —'ΒνΒιαφέοον επ! εΐοοιιιιμένοβ εΐνοι β«ι
  με«α£ύ των Ηατηγοοονμένων ι·οαι|άοζθ«ν
  αί γυναίκες.
  —ΚοΙ δή οί «άμε«ανόητοι» κεθΐοαί...,
  —Είς τάς Αθήνας καπσιος χοροβιβποκα·
  Ιος «άσχων άπό «Μ||ταοφ(αν τοβ ΜθΐΝαο-
  ΒΑον.
  —Απέθανε μόλις Λφησε «ήν ντάμα Μβν
  εχοοχονονσε βΐς τον χοοόν.
  —'ΚΙω βεβαία κάΐι «έτοιοι κ(νΒννοι-κτ·
  μ ίαλο.
  —ΕΙ·· αγνωοτ. ι διά τοίις χοοοθιίασκιί-
  λονς μας, νέονς καί γερούί πάθι άλλο
  II
  βο... ύπερτροφΐκούς.
  —Πλούοιο είς σκηνοθεσΐαν καί &»α*ί
  ένΒιααέοον «ό «Ινα Ταγκό γιά σ«να> «ο·
  «Άπόλλωννί».
  -'ΕπΙσης καί ή μοναιη* ην, νααμμ1«<| ακό «ό Βιάοημο μανοανογο Στόλς, γλ««τι« «άτη. β Ρέκβρτερ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣ ήγγυημέναί, ρέ Ι< βΡθΛθΓΙΟΜ ίποφβιλιομινει -Λΐτίτ*- λέ9μ«ΐ« «ναλαμΡΑνει · εΐοικές τΐχνί· της ΊΜβτννας Μ. Μητάκν(, έρν·(όμβν«ι είς τβ η«ρ* τβ Σβτνδριβιχνι νέον Χρβθο- χβεΐον Χτ. Άτοειλάκη. •ΕηΙσης χ*μνιι ήγγνηιιινοκ οιβρΜ' σεΐί νρβφβΒπχβνίίν κοιντβς «υβ*ΐ>ματ(#ν
  χιλιομετρΐΝβν ρνΙμιβτΑρειν ηΧ.«. **■
  τ«ομ»>Ειι «' Μ ήλιον γβκλια ψ
  μκρκβελ! 6λγΐ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  .*!
  ΑΝΟΡΘΩ2Ι*
  ΣΥΝΔΡΟΜΑ1
  Έξιο.βοιχοΰ' Ιιησία Δολλάοια 10.
  Άπασαι «Ι άποδεΐξεις συνδρομήν χβΐ
  βημοαιεύαε&ιν φέρουσι απαραιτήτως την
  υπογραφήν τβδ Διευθυντού χ«1 Ιδ
  «ήτου τής «'Ανορβώίε»»;».
  Ηράκλειον 19 Φββαουαρίου 1932
  ΟΑΠΟι0ς Τρίτης
  νος είς Αθήνας άνει-
  πρόσωπσς τής Κοινωνίας των Έ
  θνών κ. Νιμάγιερ, ήρχισε τόν έλεν·
  χον αύιού άπό τής χθέ;, ένκα«α·
  σταθΐίς είς <*)ν Τράπεζαν τής Ελ¬ λάδος. Τό πόοισμά τού θά διατυ· πωθβ πρό τοΰ τέλους Φίβοοιιαοίου ώστβ αί μΐΐ'αύΐό ενέργειαι νά συμ· πέσσυν μέ τάς αρχάς Μαρτίου ό ηόιε καί θά πραγματοποιηθή* φυ· σικά καί ή προκαεαβολή. Έν *φ με ναξύ δ άντιπολιτευόμενος τύπος τη- ριϊ πάντοτε σώφρονα άναμονη'ν. «Έπΐφυλάσσονται» δέ καί οί πο¬ λιτικαί άρχηνοί ώατβ ή άναμονή νά έξελίσσεεαι ομαλώς καί συμφώνως πρός την υπάρχουσαν έν προκ·ι· μένφ κοινήν ψυχολογίαν. Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ τής Γαλλικής Κυβερνήσεως έρχεται είς στιγμάς κρισίμους διά ζήψ ιδικήν της άλλά καί την όΊεθνή πολιτι¬ κήν. Θά ήτο δηλ. καλύτερον νά μή έδημισυργεΖτσ ή κρίσις αυτή—ίδίως μάλιστα διά τάς σνζηΐηΊτεις «ού άφοπλισμού αί οποίαι οΰ·ως είνε δυνατόν νά έπιβραδυνθώσι. Σχετι¬ κώς μέ «ά έλληνικά ζητήματα καί την περαιτέρω εξέλιξιν τούτων, δέν φανταζόμεθα, πάνια>(, δτι ή
  κρίσις θά Αηοβϋ πρόξενος ζημίας
  — καίτοι ήκαεαν'7}αΐισις>τ0ς Γαλλικής
  Κυβερνήσεως άιροοςί ζηιήματα καί
  νενικής πολιτικήν
  Α2ΖΟ ΤΗΝ προχθεσινήν συζή¬
  τησιν έν τϋ ΒουΧΰ μεεαξύ
  «ών κ.κ. Βενιζέλου—Τααλόάρι; διά
  την υπόθεσιν Ζάννα καί ίδίως έκ
  τής αγορεύσεως ιού,,π^ώισυ, απεδεί¬
  χθη περιιράνως ή κακοπιστία τής
  αντιπολιτεύσεως είς τό ζήτημα «ού*
  το καί ή άνιισυνταγματικότης των
  ενσρνειών της. Χ7ρβχειμένσυ ίδίως
  διά τ*)ν έπιχειρηματολογίαν της ά
  ηέναντι τής συστάσεως τής κσινσ
  βουλευεικής έπιτρσπής ϋ* εζήτησε
  ή Κυβέρνησις, ή καΝσπισιία είνε
  έκπληκτική. Καί μετά ιήν άνόρευ
  σιν τού κ. Βενιζέλου δνσευχώς ό-
  κότε επηκολούθησε ό ίδιος χαβάς.
  Άλλά πρός τί — άφού μιά φσοά
  ιό «ξετί»ανμα» ιεδν Τσαλδαρικών
  9η0ρς*ε διά τόν «οινοβουλευΐικόν
  κόσμον καί καίριονκαί πρανματικόν;
  Τ Ο ΑΣΤΕΙΟΝ είς ΐ·)ν υπόθεσιν
  Ζάννα είνε καί ιό μικρσεπει-
  σόδισν Τσαλδάρη— Βενιζέλου καθ
  ό ό άρχηγός των Λαϊκών έθεώρη-
  σε τόν εαυτόν τού μβιωμένον διότι
  ό κ. Βενιζέλος είπε ότι δέν έχει ι¬
  σχυράν θέλησιν. Ή,.,ίσχυρά θέλη¬
  σις τού κ. Τσαλδάριΐ είνε γνωστΐ)
  τόσον καί μάλιστα άπέναντι καί «ού
  τελευταίου παράγοντος «ού κόμμα
  τος «ου—ώσ»« δ κ. Βενιζέλος νά μή
  φαίνεται ότι είπε κανένα ψέμμα.
  Άλλά ού «ε καί υβριν, /άν παρα¬
  δεχθώμεν δ ιι είπε «ό νέμμα.
  ΑΙ ΔΗΔΩΣΕΙΣ τού τέως βασι¬
  λέως δέν φαίνεται όιι θά ά-
  ηασχολήσουν «ούς Λαϊκούς οί όπσϊ-
  οι είνε καί οί σμεοώιερον ένδιαα>ε·
  ρόμενοι έξ αυτών. Καί είνε «ό κα¬
  λύτερον, έφ' δσον άπασχσλσύμενοι
  τυχόν είνε δυνατόν νά στραφσύν
  •..καί κατά τού τέως βασιλέως.
  ΑΠϋίΙΙΊΑΤΙΣΕΑΛΑΑΟί Α.Ε
  11111111 [ΟΙΟΜ11ΙΛΙ1ΙΑΗΙΟΡΚΗ1
  ΑΦΟΒΟΧ Κυριακήν έσκέοας,
  "Αγ. Νικόλαον,Παχ. "Αμμον—Ση-
  «■(α*.
  ΜΑ1ΡΗ Μ. Τρίτην 7 μ. μ. καχ'
  εύθβϊαν Πειραια, Χίον, ΜυτΐΑτ)·
  νι,ν.
  ΑΦΟΒΟΣ Τρίτην έΌπέοις Ρέ¬
  θυμνον, Χανιά, Πβιοαιά", Χαλκίδσ,
  Βόλον, Θβσ)νίχί)ν, Καβίλλαν, Ά-
  λβξανδοούπολιν, Μυιιλιίνπν, Χίον.
  ΙθΝΐΟΝΠΠίμιετιινη.μ. Ρέθυμνον
  Χανιά, Πιιβαιά, Χαλκίδα, Βόλον,
  Θ)[
  (Έ« τοθ Πρακτορείον)
  Τταλ. Νο 80
  ' "■■"■■'■'
  II
  ■■ ».... ι ■! ιι,ι _1....... ι, ,1 |Γ~—~-------- ...........---------
  ΑΠΟ ΗΜΕΡΑΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ
  —Τά έργατιχά Εητήματα.
  Η ΕΓΚΥΚΑΙΟΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
  ΤΟΝ ΤΡΟΠΟΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
  θ'βτάξεις τβΰ Νόμου π»οί ορνανώ3ει»ς
  ί.4ΐμ«τος έιτιβιΐίοΓΐσεω; ίργ«3ίκς καρ*
  χ«λ«1 ^πνς τού άποοΐϊίλίΐσι «Ινακβ
  των σημΐΐΜβειβ&ν κ»τ* το Ιχοζ 1931 έν
  τβ κιριφιρπια ·Ηρ*κλΐΙου άη<ρνι>Μών
  κ«) ίργβτιχών βΐΜφβρβν καπχ ιτόλεκ,
  ίπάνγϊλμβ ήιιιρομηνίαν Μ«ι εΐδβς προο
  ςρυγης ώς χαΐ τέ άιτοτΐλισμ* τής δικι-
  τητιχης έηεμ04α«·.ς. ΠινοΗβ χβρηγη·
  Θΐιβ&ν αβπι&ν ύπερβάβΐνς ώρών έργ>·
  σί«ς Ματά Κυριακήν Α άοειΒν έρν«·
  οί*ς μετ» μνεί«ς τοθ εϊίους επιχείρη¬
  σις το& βριθμοθ κ«1 φώλου άηααχο-
  ληοβντκν έρνβτ&ν, μετά χρβνολογιβς
  αρίβως κ*ι λοξΐ»-ς τής αδείας.
  'Βπίσης «ο ύπβυργεϊον π«ρ«κ*λΐΙ 2
  πνς χ*» ώββο&ν στβιχεΐ* περΙ της ύηβρ
  χούοπς τυχόν είς την περΐφ*ρειαν Ή-
  ρβΜλβίου ενεργείας κοΙ τής ίχτάβεώς
  της ως ιτρβς τβν Αριθμόν τ*ιν ανίργΜν
  άνίρών κχΐ γυνχικδν μ«1 έν γεΛει τής
  έΑ ά
  Πρόγραμμα έκουσίου πλβισΐη-
  ριασμοΰ άκινήτων.
  Ό Όργανισμος ΔιοιχήσβωςΜον.
  Περιουσίας Νομοΰ Ήρακλβίου.
  "Εχοντες νη' δψιν ιήν ύη' άοιβ. 67
  «ής 8ης Ιουλίου κ. εΊ. άκόφασιν η
  μόν καί τό ύη' αοιθ. 8 καί χοονολ. 5
  Φίβοουαοίου β. Ι. Ιγγρ ιφον τού Κβι-
  ιοιπηϋ Έιεοηιικοΰ Συμβουλίου Ο. Δ
  Μ, Π. Κοή'ης "ΐοί εκιυιήσΒως τοϋ Ιν-
  τός ιης πόλεως Ηρακλείου «βιμένου ά-
  κινήιου κτήμιιος τής ΊβΓ,ά; Μονής
  Άηϊζανών, Ιιΐίθημβν εί; φανεοόν δη¬
  μόσιον Νλβιστηο,ιασμόνέικοιήσίω; 8*6;-
  αΐθησόμβτον ίν τοίς Γθαφβίοις τοΰ
  Όογανισμϋϋ την 6ο» Μαοι ου Ι. δ. ή.
  μέοαν Κυοιανήν κ αί ωααν 9—12 κ.μ.
  ενώπιον τοϋ Συμβολαιογοάφου Ήοί-
  χλεΐσυ Μιχαήλ Γαλβνιανοΰ ή τοϋ νομί-
  αου ϋύιού άναπληοαιτοϋ καί ύιεό τού;
  οΐους Νθογοάμματός μας ϋλίΐστηοια
  σμοΰ δημοσιευθέντος Ιν ιφ ν π' βοιθ.
  3078 τής 31ης Ίι»ουαο(ου ε. ϊ. φύλ-
  λφ τής Ινταΰθα §<διδομέττις βφημεοί- Βος «Άνόοθαιοι;» ιό χαΊωθι πβοιγοαιρό μβνον κιημα «τίς Ίϋοάς Μονη; Άπβ ζανών 1) Ένιός της πόλ«ω; Ήοακλβίου «αί Ιν τ Ι; συνοιχΙαιβ'Αγία ΠαοασΜευή «αί Χαμπμάχη καί Ιπί τοϋ άοιβξόοου τής όοοϋ Ραδάμανθυς «ειμένιιν οί·ίαν, (ν {| ήδη διαμέ»·ι δ μ. Ζαχαοίας Ι. Δοα- »ά«»]ς, πάιοικος Ήοακλβίου. Π'θΐσσοιέοας ηληοοφοοίας δύνανται νά ζηιήαωσιν οί βουλόμενοι »ά γίνωσι» άγοοασταί Ιν τοϋ ΓοαφβΙου τον Όβγα νισμοϋ Έν Ήοακλε'ω τη 18 Φ)ο(ου 1932 δ Ποόβδοος Τά Μέλη Τ ό Κρήτης Τίτος Γεοάσιμος Κουοούκλης Γεώογιος Συγγβλάκπς Ηλίας Τσαπάρας Παπά 'βμμ. Σπυριδάκης. Τβ ίντ«08» [)ποκ»τ«στημβ τής Άγρβ- τιιιβς Τρα.τιζης τής 'Ελλάδβς κβττβπιν το& ϊΜχκρηβίντος είς την Άγροτικήν Τβάττεζ*ν όιι«αιώμε}τ«ς τή; άγοβά; αιτό τούς έλ«ιοηβρ«ν»Ύου£ »* ε{>γννείς
  είς τέ εσωτερικόν ελαίου ουμφώνυς πρός
  τό Νομοβιτικόν διάτοιγν α πετρΐ προα
  τασίας της έλαιοηαρανννης Απηύθυνε
  πρός τβύς κ. ν. Πρβεδρους κοινοτάτκν
  κ>ί Συνετβιριομων την Μάτκβι εγκύ¬
  κλιον:
  «□ραχΐιμέ^χυ ή ημετέρα Τραπέζα,
  κβτοπιν συμβϊοευς πρός τό Κράτος, ν«
  προβό βΐς την *γορ«ν ελαίου Αη6 τους
  ιταραγνγούς πρός δρ. 14 50 κβτ' οκάν,
  ηβρακοιλοϋμϊν ν« καλέσητε τούς
  κχτοί<ευς τής Κοινότητος σας ή τα μ( λη τού Ε^υνετβιριομοό οας, τα ϊχοντ* ίλβιον πιός πώλησιν καΙ έπιθυμοθντα ν* πυλήσ*αι τοθτο είς ημάς νά ύιτο- γράφϋβι μίαν ίιπιύθυνον δΑλΜΐιν δια τϋ( οποίας βά δηλύνουν: 1) Πόοο λβίι πρός ηωλησιν Ιχουν. 2) αόβΝν βαίμίιν όΕότπτος είνε κ>1 3)
  ΟοΟ το {χούν άποβηκεΰοει.
  "Βντυκ· οχκτικΰν δηλώσεων οάί ά-
  «ποοτίλλβμεν. Τάς δπλώβεις «ύτβς βά
  τοις ουγκεντρώαουν βΙ Ορόεδροι τίιν
  Κβινοτήτνν ίΐ ο! Πρόεδροι τ&ν
  Ευνιιαιριομών (οιά τ€ϋ( ϊνήκοντα; είς
  Συνιταιριαμούς 9 παρανΜγευΐ) Η»1 βά
  ββύ Ν>τ«θι αύτ&ν υπευβύννς
  κβΐ έν γνώσει τ&ν συνΐηει&ν τβθ Νομου
  περΐ φευδβΰς δηλώ»·*; τίιν άκρΐβιιαιν
  τοιίτειν.
  Τάς δπλώσεις αύται, μαζύ μέ ιιιβ κ«-
  τάοταβιν είς την όποίβν Βά νρβφουν
  το ονομβτϊίτώνυμον τοθ ίηλώσβντοί,
  τό χνβίβν έαου μίνβι κβ) τό ποσόν τ&ν
  οκάδων ποϋ εδήλωσε θχ μάς ΰίΐοβΑλ-
  λβυν «Ι Προεδροι τ&ν Κοινοτατνν καί
  « Πρ6«βροι τϋν Συνετοιιοισμβν έγκαί·
  ρυ(, ωοτε νά βύρίοκιτοιι ιΐς τά Γρβ-
  φεΐβ μας τό βραδύτερον μεχρι τΗς έ-
  όπερ α; τής 28ης τρέχοντβς, διότι πρίπει
  νά τηλβγραφήανμιν είς τάς Αθήνας
  βχετικ&ς. Καταβτάσιις πο9 θ» φβάσουν
  είς τά ΓρβςρίΙ» μας άρνύτενον «πό τίιν
  ίοπίραν τής 28ης τρέχοντας βέν θά
  λπφθβύιτ Οπ' όψιν κβΐ δπλοδμεν τβθτβ
  πρός αποφυγήν παρ«πόν»»ν·
  Διά τους αγραμμάτους 8£ νπογρά-
  φουν δΰο μάρτυρις. 'Εριατδμεν Ιοιβι-
  τέρνς την προσοχήν τόσον τβν πβρ«-
  γνγ&ν ίσον κ>1 τ&ν Προέδρνν ν* προ-
  αέίουν νά μή δηλώβουν φϊυδώς λάδι
  {■νβ η αί {έν» ονβματκ' διότι α! κ«τβ-
  στάοβις θ* οταλουν καΐ θά έλεγχββ&ν
  <π! τίπβυ ύΐτο τ6ν αστυνομικον Ιίτββ μαρχ&ν, κιθώς καί ΰηβ τής υππρεβίβς μας, παακ δέ φευδής βηλνσις δέν βά ληφθό υπ" όφιν καιΐ θά μανυβή ιΐς την ΕΙοοιγνελίβν». —-Ένοριακός Ναός 'Αγ. Μηνά. Ή 'Εηιτροπΐίβ τβθ ίνοριαικου Ν«ο0 Άγίου Μηνά γννστοποιεΐ τοίς ένορΐ- ταίς βύτου ότι πρβκειμΐνου ν οί διινΐρ- γηθ&βι συμφώνως κρός την ά«ό 27πν κροχηρυ{ιν τής Ίεράς Μητροπόλεως Κρήτης εκλογαί κρός άνάδειίιν βνορι» κ&ν επιτροπήν τής ένβρίχς ταύτης νβ· βώριαε τόπον φηφοφορί»ς τό έντός τοθ περιβόλου τού Μητροπολιτικώ ΝβοΟ κείμενον Γρκφ«Ιβν. ΠροοκαλεΙ οβεν τοΰϊ ένορίτκς τοΰ ΝβοΟ &κμ; συμφωνως πρός τας διατάίεις τβΰ Ν6μου έππλη- ρώαιααι τας αχιτιχίς βΰτ&ν υποχρεώ- σεις ι ν β δυνηθ&βι νά ένασκήσυσι τά δικαιώματα αΰτ&ν εϊτε ώς Ιχλογεΐς •ϊτε ώ; έκλΙςΊμοι. Τάς εΐθφοράς βύτ&ν δύνβντβι νά καταβάλΝσι είς τόν «Ιδι¬ κόν εΐσπράκτορ» τής ένβίίας ταύτης Κ»ινατα^τΐνον Τζανάκη ν ή άπ' εύθείας είς ήτο Γραφείον τής ίνορΐβς λαμβά¬ νοντες την οχετιχήν διηλότυκον άπο· δει{ιν την Οποίαν πρεπκι άπαραιτητνς νά προσκομΐζκοι κπτά την ψηφοφορίαν. ΑΙ έν λόγω εκλογαί διε{«χβ6σονται την 28αν Φεβρουάριον ημέραν Κορια- κήν καί άπό τής 9ης π. μ. μΐχρι τής δυ- αενς τ^Ο ηλίου. Έφ' ω ί(εδοθη Α παρο&σα ηροσκληαις συμφώνως τώ αρθρω 29 τοθ κ«δικοποιη θίντος Νόμου 5148 χαΐ γνωστοποιεΐται είς τού: ένορίτας τού Νηοΰ Έν ΉρακλΐίΜ τη 17 Φ)ρ<ου 1932 Ή Έπιτροπεί» τού Ναοδ Γεώργιος Κ. Ρασιδάκην Ζαχαρίας Άνυφ>ντάκη(, Νικόλαος Καρίλλη;,
  Εμμανουήλ Νικβλΐτάκης.
  ΑΒΕΔΙΣ
  —'Αγρονομικά.
  Σήμερον Παραακευίιν θά σ»ν·λ*ο είς
  συνεδρΐκιιν έν τώ Νομαρχιακώ μ«τ«·
  οτήματι ύκό τίιν προβδρίαν τβθ κ. Ν·)·
  μάρχβυ τό Εποπτικόν Συμβούλιον Ά-
  γροφυλακής Ηρακλείου πρός λήψιν
  διαφόρων αοτοΦασεΝν.
  — Ή θαλασσία ένωσις.
  Ή Έλλπνικη βαλαοσΐα ενκσις απηύ¬
  θυνε κρός ά τα ντα τά τοηικά τμήματα
  αύτή« ΓβνΐΜην εγκύκλιον διά τής οποίας
  κβθιατα γναιβτόν δτι άιτό τή« πρώτης
  παρελθοντο; Ίιχνουαρίβυ τό μέχρι τού¬
  δε έχδιδέμενον μερΐμνα τβθ ΓενικοΟ
  Έκιτελεΐου ΝαυτικοΟ μηνιβϊβν περιο-
  δικύν «Ναυτικπ '£λλ·ς» θά έκδίδιτ·!
  μερίμνη τής Έλληνικής ®«λ«ΐβ(«ς έ·
  νώσεκς, καθιστάμενον ουνάμα καΐ τό
  μόνον επίσημον ίργανον αυτής.
  —Ή καταπολέμησις των άχρίβων.
  Τό υπουργείον ΓιαιργΙας δι' έγγράφο»
  τού κρός κϋς χ. μ. Νομάρχας τ&ν ά-
  κριδοπλήκτ&ιν καί άρουραιοπλήκτων
  Νβμών παρακαλεΐ £ηνς τοβ ίιποβάλοαοι
  τό ταχύτερον ονβμαατικήν Ματάστασιν
  τ&ν καβ' άπασαν την περιφέρειαν εκά¬
  στου ύκοχρΐΝτΐκ&ς, έργαβθΙντΗν ■!«
  την χαταπολεμηοιν των άκρίδνν χ«1
  άρουραίκν κατά τό λήξαν Ιτος είς Ην
  νά έαφαΐνννται χά) αί ήμερομηνίαι
  καθ άς εΐργάοθα ϊκαβτος Ι£ αΰτ&ν.
  —Ή ΐΐσαγωγ·, χριθής.
  Ή ϋηό τής Νομαρχίας διενεργουμίνη
  διανομή της άτελβς εΐοαχβείσηο χριβής
  είς τβΰς κατοίκβυς τ&ν χκρίων τοθ
  Νομου μας έ{αχολουθ(Ι χανονικ&ι:.
  Ήδη Ιχουσι διατεθή περΙ τάς 30.000
  οκάδας χαΐ πλίον χριθής.
  ΠΑΠΑΧΤΡΑΤΟΣ Ν0
  Η ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Α. Β.Ε. Σ. μπορβί
  νά υποστηρίζη δτι τά σιγαρετα της βΐνε
  τά ΰγιβινότερα σιγαρέχτα πού κυκλοφο¬
  ρούν στήν Έλλάδα καί τουτο γιατί όλό-
  κληρο χμήμα των έγκαταστάσβών της
  δέν δχβι δλλο προορισμό παρά νά κα·
  θαοίζη τόν χαπνό άπό την σχόνη «αί
  κάθβ δλλη ξένη ΰλη.
  ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ Ν0
  Ρ
  ΕΙΔΗΣΕ1Σ -ΤΗΛ/ΦΗΜΑΤΑ
  ΠΟΤΕ ΟΑ ΥΠΟΒΛΗΘΗ Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΜΑΣ
  Ι ΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΙΒΑΝΟΙΠΡΟΟΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΙΣ ΓΑΛΛΙΑΝ
  Τό Γραφείον Τύπου διά «ηλβ-
  γραφήαατός τού πρός τάς Γενικάς
  Διοικήσβις καΐ Νομαρχίας άνακοι
  νοΐ χά κάτωθι:
  Ό άφΐχθβί; 'ήν παρελθούσαν
  Τρίτην βίς Αθήνας κ. Νιμάγιβρ
  μέλος τή; δημασιονομικής έπιτρο-
  πής διά «όν έλεγχον επί των οί«ο
  νομικών «ής χώοας, συνβγβυιιάτι-
  σβ την μεσημβρίαν μβτά τού Πρω-
  θυπουργοΰ κ. Βενιζέλου καί τοΰ
  Διοικτιτοϋ τής Τραπέζης τής Έλ
  λάδος χ. Τσουδβροΰ ουνομιλήσας
  μβτ' αυτών δια μακρών έηί τής ύ-
  φισταμένης καταστάσεως «ών Έλ·
  ληνιχών οί<ονομικών· Είς την Τράπεζαν τής Ελλάδος εγκατεστάθη ήίη Ιδιαίτερον γρα· φβίον δπου άπό χοινοΰ μβτά τής έν Αθήναις διβθνοΰς οίκονομικής έπιτροπής, ό κ. Νιμάγιβρ θά έξβ- τάσχι χά οικονομικαί καί λογιστικά στοιχβΐι χά ό ποία εδόθησαν ήϊη είς αυτόν καί χά όποΐα άφορώσι . δημοσία οικονομικαί τής Ελλάδος χήν συναλλανμαηκήν «ής κατά¬ στασιν ώ; κ αί «ά παραγωγικά έο· γα τής χώρας. Ό κ. Νιμάγιβρ θά παραμβίντι είς Αθήνας μέχοι χέλονς «ου τρέχον¬ τος μηνός Φεβρουάριον όηόιβ καί θά υποβάλη την καταρτισθησομέ- νην παρ' αύτοϋ έ «θέσιν είς «άς ξένας Κυββρνήσβις, την δηαοσιο νομιχήν έπιτοοπήν ώς καί «ήν Ελληνικήν Κνβέρνηοιν. Ο Κ. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΣΚΕΨΙΝ ΤΟΥ ΑΦ)ΣΜΟΥ Τηλβγραφήματα έκ Γενβύης ά-' ναφέρονν δτι ό έκβΐ ευρισκόμενος "Ελλην ΰπουργός των Εζωτβοι κων κ. Μιχαλακόπουλος επρόκειτο νά ομιλήση «ήν παοβλϋοϋσαν Τρί¬ την βίς την διάσκεψιν τοΰ άφο· πλισιιοΰ έκθέτων την Ελληνικήν άποψιν έηί τής λύοβως τοΰ ζητή- ματος τούτου. Ό κ. Μιχαλακόπουλος θά έχό νιζβ την ανάγκην τής ποαγματιχής αλληλεγγύης «ών Εθνών ήηο δέ ποοοιατβθβιμένπς νά υποστηρίξη δτι ή γαλλική ατο·ψις επί «οί ά φοπλισμοΰ είνβ ά^Ια πρπσοχής ώς εξασφαλίζουσα είς την Κοινωνίαν των Εθνών «ό μέσον τής έπιβο- λής «ών άποφάσεών «ής. Ό κ. Μι χαλακόπουλος κατά «ήν όμιλίαν «ου θά έπέμβινβν είς χον καθορι¬ σμόν των άνβχτών όοίων των στοα τιωτικών έφβδρβιών καί των άπο- θβμάτων «ών πνρομαχιχών θά έ* ξτίρβ δέ την προθυμίαν τής Ελ¬ λάδος διά «όν περιορισμόν «ών έξοπλισμών. ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΗΣ ΜΐΚΤΗΧ ΕΤΙΊΤΡΟΤΤΗΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ Ή Κυβέρνησις επιθυμούσα νά πβρα«ωθοΰν δσον τό δυνατόν «α χύτβρον αί εργασίαι τής Μικτής Έλληνοτουρχικής Έπιτοοπής άνέ θβσβ «ήν προβδρίαν «ής Έλληνι κης άντιποοσωπβίας βίς «ήν Επι¬ τροπήν, βίς τόν Διευθυντήν «ου Δευτέρου Πολιτικοΰ Γραφβίου δ στις ανεχώρησεν ή^η μεταβαίνων βίς «ήν Κωνσταντινούκουλιν Ιν· θα θά συνέλθτ] ή έπιτροπή αυτή. Η ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΒΑΛ Τηλεγραφ ήίΐατα έκ Παρισίων άναφε'ρουν δτι ή Γαλλική Κυβέρ¬ νησις χαχαφηφισθεΐσαπροχθές κα¬ τά «ήν συνεδρίασιν «ής Γβρουσίσς υπέβαλεν άμέσως την παραίχησίν «ής. Ό ποόβδρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας διβξάγβι συνβννοή σβις μβτά τοΰ κ. Φρονταί διά «όν σχηματισμόν νβ*ας Κυββρνήοβως Τα αύΐά τηλεγοαφήματα βεβαι¬ ούν δ ΐι πιθανοί ΠρωθυπουργοΙ φέρονται οί κ.χ ΙΙπαοτοϋ. Μπον χούρ καί Σαρώ. ΝΕΟΝ ΙΑΤΤΟΝΙΚΟΝ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΙΝΑΝ Τηλβγραφήματιι έκ «ου έξωτβρι κου άναφέρουν δτι ή Ίαπωνιχίι Κυβέρνησις διά τελεσίγραφον «τις κρός την Κινβζικήν ζητβϊ «ήν ά πομάκρυνσιν «ών Κινβζικών Στρα τβυμάτων 20 χιλιόμβτρα μακράν «ου πβδίου «ής μάχης. Ή Κινβζι κή Κυβέρνησις άρνεϊται νά συμ μορφωθή την πρότασιν ταύτην τής Ίαπωνίας. Σήμερον (χθές Πέμπτην) άνεμέ νε«ο νά δοθή άποφασιστική μάχη μβταξύ Ίαποονικών καί κινεζικών στρατευμάτων. Λέγεται δτι οί Ίά πωνβς χοησιμοποιοϋν άαφυξιογό να. Όβίδες πίπτουν ηΛη είς τή διεθνή ζώνην «ής Σαγγάης. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝ! 5ΪΑΦΙΣ ΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΗ ΤΟΥ [ΕΝΙΧΟΥ ΠΡ9ΞΕΗ0Υ ΪΪΠΑΙΑΑΟΣ Ό Γενικδΐ Πβίξενος ίή, Έλάδο; έν ΑίπΤίβλ'α Βι' έγγρϊφο.ι τού προ; τό Γεωργικδν Έπιμελτμήριο» Ηρακλεί¬ ου κοινοποιεΐ τηλεγράφηιΐχ τού πρός χον ίν Αθήναις Αδιάνομον Σχχφιδικθιΐ "Οργανισμόν, έν οχίαει κρός «ήν ιφε- Χεινήϋ παραγωγήν σταφίδος. Έ * ·φ τηλεγραφήματι αναφιρονται Α; ηΜραχθιΙοαι ποσότητκ διαφόρων ε!- δ& σταφίδος βΙ έξη-: 16 000 ΐόννοι Κορινθιακ^ς ατ>φ!5ο;, 38 ΟϋΟ οουλτα-
  νίνα καΐ €.000 -ό»νοι διαφίοων ε(δβν.
  Έκ τού ιω - ή ιξαγωγή είνε 80 φ
  Εί. ίλίχληρον την ΑυοτοαΧΐν προ-
  οθίτιι τό τηλ·γράφΤ)μχ προήλθον ζημίαι
  έξ ίοχυρβ* παγε ών»ν. Σι;μιι»τίον 8»
  ά ώ; ά.(β άριθμοΐ Ιχουν δύθηκαθ' δ-
  πολογιαμον καθόιον είς Α5πραλ(«ν Ι»
  νι?γ·Ιται άκίμη δ τρυγητό..
  Ό Οιος γεηκος πρίξινος ίιαδ.βί-
  ζ« «αί την 7τ)ν έΐηοΕαν Ικθιβιν τοθ επί
  τιβν ξηοδν κχρπ&ν έλεγκτικοθ Σκμβου-
  λίοα τής ΑοκραλΕας μέ π Λίαν σχετικήν
  λεηιομϊρεια' οπόοχεται 21 νά αποστεί¬
  λη Ι' καιρφ τάς σχετι«·5ς έπιοήμου(
  οΐατιατιχας διά ΐβ Ιιος 1930.
  Ό Γε>ι*ος Ποίξινος πχρακαλε! Βπως
  Τφ γνΜρΙση τό Γεα>μγικβν 'ΐπιμελντή
  ριον εάν μεταχΐιρΐζννται ιί. Κρήτην
  χπμικΐς ιΰιΕας, ποίας χαΐ ηόιχι διά
  την ζβτϊρο'έραν χαΐ δμ ε ΐή άπόχρ»
  θιν τής «Σνυλτίνας Κρήτη >.
  Η ΡΥΘΜΙΣΙΣ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
  ΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΝ0ΙΚΙΣΜ2Ν ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
  Τό ύπουργβΐον Προνοίας »βί
  Αντιλήψεως δι* έγκυκλίου «ου
  ποός τάς Νομαοχίας γνωο·ζβι δυ
  βίί «ήν Εφημερίδα χής ΚνβερντΓ
  σεως έδημοσκύθη «ο διάταγμα
  πβρί διοικήββως 'Αοτιχών Σιινοι-
  κισμών δι* ου ρυθμΐζονται οριστι¬
  κώς ή έποπτβία καί ή διάθεσις
  «ών οίκημάτων.
  Είς «ήν έπιψήφισιν «ου διατάγ-
  ματος τούτου προέβη τό ύπουργεϊ
  όν διότι κατά την γενομένην πα·
  ρά τής τέως Έπιτροπής Άπσκα-
  ταστάσεως Προσφύγων διάθεσιν
  οίκημάτων είς άστέγους πρόσφν
  γας εγένοντο πολλά «ά δχοπα χαί
  έκναμα.
  Τό υπουργείον παρακαλβΐ τού;
  μέν κ.κ Γβνικούς Διοικητάς δκως
  είς πβριπτώσβις όλΐκή; μισθώσε
  ως κρατιχών οίκημάτων προβαί-
  νουσιν είς τάς έκπτώσβις «ών αρ¬
  χικώς άγορασνών χαί «ήν χορήγη¬
  «ών οίκημάτων τούτων κατά
  προτίμησιν είς τού; ενοικιαστάς
  πρόσφυγας, έφ' δσον ούτοι δέν β
  ««χον σ«βγάσεως καί δικαιοΰνται
  τοιαύτης άφοΰ προηγουμένως ά
  ναλάβωσιν νά έκπληρώσωσιν τάς
  υπό τού Κράτους καθοριζομένας
  ύποχρεώσεις. είς δέ «ούς έχοντος
  δύο ή πλείονα χοατικά οίκήματα
  την έκπτωσιν τούτων έκ «ών επί
  πλέον τοΰ ενός οίκημάτων χαί χο
  ρήγησιν τούτων είς άλλας δικαι
  ούχους προσΦΐιγιχάς οίκογενείας.
  Τού; κ. κ. Νομάοχας παρακαλεΐ
  τό υπουργείον όπως γνωρίσωσι χό
  ταχύτερον είς τάς Γενικάς Διοική¬
  σβις εάν ύπάρχωσιν κατηγορίαι
  προσφύγων έκμισθούντων όλιχώς
  χρατικά οίκήματα είς ετέρας προσ
  φυγικάς οικογενείας ή εχόντων
  πλείονα «οδ ενός κρατικά οίκή¬
  ματα.
  Ο ΠΡΟΎΠΟΛΟΠΣΜΟΙ
  ΤΟΥ ΠΑΡΑΡ)Υ\Τ02 ΑΝΑΠΗΡΩΝ
  Τ6 Ιν Αθήναις Κενρκόν τού Τα-
  μίίου θυμά«ων πολέμου δι' έγγραφον
  τού ^ί>ς «ό ίνιαΰθα παοάοιημα αυτού
  «αοακαλίΐ δποτΐί οννιάξο »ο» πο'ΐ»ο
  λαγισμόν της ΐρήσβως 1932—33 «οί
  ναοβίλτΐ είς ούιό τούτον ίγκαίοαις ίνα
  Ιγκοινόμ·νπς ναί δημασΐ'υόμβνος οΰιος
  μέχοι τοΰ'ΑποιλΙυυ δυνηθή χαί λάβη τό
  «εαοάοτημι τάς αχειιχός κ.σνώοεις δια
  ιί)ν τακτικήν λ«ιτουργ(αν ιου.
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
  η δτι παρα τοθ Τιιουρ
  γεΐου τ<]( Π'ΐδιίας εγένετο δεχτή ή πά ρα!ττ]9ΐ( τοθ Γαμναθίάρχο» Έραιιλιίο» ΤΔ ΕΙΟΑλ ΚΔΙ Γ:ΟΑΑ ΪΙΙ ΔΗΜΟΝ Τό ύκουθγβϊον ι&ν Έσοοιερκόν βι είς τάς Γβνικσς Διοικίσβις χαί Νιμυθΐίας 8» ηολλοί βΐδικσΐ χαί Δη- μοιικοΐ ταμίαι δέν τηοοϋσι ιας διαιά- ξβις καθ* ά, δ βυμο·ικδς «ομίας ΰ«ο- χοβοΰται ϊ*α είς τό τέλος έκαστον μη νό. ΰαοβάλχι είς τόν δήμαοχον χαί τί)» δημαυϊ»αχί)ν Ιηκοοπίιν λογαοιασμότ των Ισόδτον καί ίίόδων, δέν δικαιοΰται δέ νά χοαττί ιΙ< τό δημοτικόν ταμβΐο» πΙ£ον τοΰ έιός δοοδικατημοοίου των έν φ Ικτβλισιι ω πο> ϋτολογογισμφ Λνα-
  γβγθομμένσν Κό^τον, τβν ύ<ΐολ"ί«σ)ν Ιοόθαιν κατατ8θβιυ.ίν(Βν είς >ήν Έθνι-
  «ήν Τοάηεζα*, Βι' δ χαί παοαχαλιΐ 5·
  ηαις είς τό μίλ ν μή ιεαοαιηοΐΐθή τό
  ααρουαιαζόμΐνον θιοιτον.
  Ο Π1ΘΑΝ0Σ ΚΑ1Ρ0Σ ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό Άσ«Ε3ησ«οιΐ8ΐον Αθηνών διά
  τηλβγθαφτίαιιπς 'ου ποος τη Λιμβναο
  Ιβΐα χαί Για>ον·«α ΈΐΝΐκλτΐΐήοια γ»ω
  θίζβι δτι Ηΐθανός ■αιρός σίμβοον» φέοβ
  ται βΐς δλόχληοσ* σχβοόν την ΐώοαν
  λίαν νεφβΐώδης τ, εφοσκβ^ής α«ιά τίνων
  ν τ] ^.'.» ι π«ςί τό βόβίιον ΑΙ
  καί ο;β λ. Ρεομοχοασΐα κατστέ
  οα τής χθές, ανεμ-^ι βόο>ιοι ώ; ά»ατολι
  «οί, μένριοι Ι] ΙοΐυροΙ χαί χαιή «ηοιο
  ά ΝαΙ διαλ(,(μμαπα ίί
  Ο 1ΒΜ0Ι ΠΕΡ1 ΙΑΡ1ΙΙΗΜΙΤ
  Τό δαουργεΐον τ(δν Οίχονεμιχβν έ
  κοινοπο η3ε πρός τάς Ν?μαρχΕας καί
  τάς λοιπάς Δημοοΐϊς καΐ έΜχληαιαοτι-
  %}ζ Αρχάς τοθ Κρίτοικ μαχρααχ·λ«]
  εγκΰχλιον αΰτοθ διά τής ίποίας καρέ·
  χει λιπτομιριΐ; Ο5ηγ[ας κερί τοθ τίν»
  Ιγγραφ» Θά ουντάοοβνται 6ποχριβτ.ικ6ζ
  Ιπί φύλλου χαρτοοήμου έ£ 4ρχί)ς άπο
  τής 1 Ό«τ»5ρ!ου τοθ 1931.
  Η ΜΕΔΗ ΙΧΙΑΙΚΙΙΕΦ1ΡΙΙΗ
  Τό ύκουογιΐον Παιδβίας καί Θου-
  σ»ίυμάτίβν δι* Ιγγράτρου τού ποός τάς
  ΝομαοΐΙας γναρίζ» δτι ή άποδοχή
  των ιιβλών τα* δημοΐιν&ν ί) χοινοτ χΑν
  Συμβουλί™ν τ) των Ινος,ιακών Ικιτοο
  ηων τοδ άξιώματης την ιιέλουί ττις οχο·
  ίκης ΙφορΙας δ μ* δ διοοισμός των
  γίνβται υπό τον Νομάρχου, είναι ύκο-
  ΤΤΡΩΪΙΜΚ
  ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
  ΕλΑΙΑΟΣ-ΤΟΥΡΚΙΙΣ-ΒΙΥλΤΑΡΙΙ!
  ΔΙΑ ΤΟ ΖΙΤΗΜΑ ΤΟΝ ΚΑΗΝΟΝ
  1ΙΡΙΙΊΑ (Ι! ΙΕΑΙ11Ι
  ΠΜχθές είς τό χβρΐον "Αγ. ΓιώρΫ[
  ος Πεδιάδος χ»1 είς τί}ν οικίαν Δ-μ. Πι
  ρισινάχτ) Ιξιρράγη πιιρκαΐ* αποτιφρώσ*
  αα τόν «χυρβνα μ[3ν άποΒή^ην «αί %4
  ϊβμίτιον κεμινον δηΐρ την αποθήκην.
  Τό πθρ πριίΐλθιν έκ τ1)ς έ3«(ας παρα
  ϊνΆ Ιηρ/ξινι»ο ?«
  Η 8 Φεβρουαρί
  ου (τοβ άντβιποκοιτού μας)-—
  Ανεκοινώθη έξ αρμοδίας πη-
  νής ότι είνε εξησφαλισμένη ή
  υπογραφή προσεχώς τής τριμε-
  ρούς συμβάσεως δια τα καπνα
  υπό των Κυβερνήαεων Ελλά¬
  δος, Βθΐλγαρίας καί Τουρ.
  κίας. 'Η σύμβασις αυτή θά ά-
  φορ* την ρύθμισιν «οινής «ο-
  λιτικής, άφορώσης τό διενερ-
  γούμενον έκ των τριών χωρών
  εμπόριον των καπνών.
  Ο ΟΑΙΝΑΕΒΕ ΑΝΕΛΑΒΕ
  ΤΟΗ ΣΧ&ΜΙ.ΤΙΣΜ8Ν ΚΥΒΕΡΗΗΪΕ02
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Φεβρουαρί
  ου (τού ανταποκριτού μας).—·
  Τηλεγραφούν έκ Παρισίων ότι
  ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας
  κ. Ντουμέρ άνέθεσε χον σχη¬
  ματισμόν τής νέας Γαλλικής
  Κυβερνήσεως είς τόν χ. Παιν¬
  λεβέ. ,
  ΕΞΕΤΑΖβΗΤλΙ 1110 Χ8Ε2
  ΤΛ ίϊΒΙΙΕΙ» ΤβΥ ΟΡ&ΥΙίΜΟΥ
  ΑβΗΝΑΙ 18 «Ι»εβρουαρί-
  ου (τού άνταποκριτού μας).—-
  Άπό σήμερον ό κ. Νιμάγιερ
  ήρχισεν έξενβαζων τα ύποβλη-
  θέντα είς αυτόν ατοιχεΐα τοθ
  προυπολογισμόν .
  ΗΟΜΟΪΧΕΑΙΒΗ ΛΙΑ ΤΙ ΑΝΙΙΤΜΛ
  ΤΟΥ ΧΡΗΜΑ1ΙΣΤΗΡΙ8Υ
  18 «Φε£ρουοχ·
  ρίου(τού άνταποκριτοΰ μας).—
  Ό Ύπουργός τής Έθνικής
  Οίκονομίας κατέθεσεν σήμερον
  νομοσχέδιον βι' ου ίπιτρέ-
  πεται τό άνοιγμα τοδ Χρημα-
  τιατηρίου δια την διαπραγμά-
  τευοιν των εξωτερικών δα¬
  νείον.
  ΙΡΧΙΣΕΝ Ι ΙΙΚΙ
  ΙίίΤΡίϊ ΜΟΣΚΙΟΥ ΚΙΙ ΣΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Φεβρουαρί
  ου (τού ανταποκριτοδ μας).—
  Ενώπιον τού Κακουργιοδι
  κείου Αθηνών ήρχισεν σήμε¬
  ρον η δίκη κατα των Άρτέμι-
  δος Κάστρου, Φούλας Μο-
  ακιού καί λοιπών αυγκατηγο·
  ροομένων βιά τόν τεμαχισμόν
  τού Άθανααοπούλου. Την δί¬
  κην παρακ,ολουθεΐ πολυπληθές
  ακροατήριον.
  Ο Κ ΜΑΡΗΣ ΥΠΕΣΤΗ
  ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΕΓΧΕΙΡΗΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Φεβρουαρί
  ο» («ού άνταποκριτοΰ μας).—·
  Ό Ύπουργός των Οικονομι¬
  κωσ κ. Μαρής υπέστη νέαν έ-
  λαφράν εγχείρησιν. Έκ τοβ
  «Εύαγγβλισμοδ» έξέρχεται ό·
  ρΐστιχώς μ»τά δεκαήμερον.
  15000 δραχμάς,
  ΑΓΟΡΔ ΤΙΥ
  (Β. ΤΗΣ 1ΤΡΟΤΙΙΗΣ_ΤΡ1ΒΕΖΙΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ !8Φεβρουαρί
  Ου (τού άνταποκριτοΰ μ<*ς).·— Σήμερον («εκανονίσθησαν αυμ- πληρωματικαί τίνες λεπτομέ¬ ρειαι έν τή'Αγροτική Τραπέ- ζ*ί δι* την αγοράν παρ' αυτής τού ελαίου απ' εύθείας έκ των παραγωγών. Η ΤΙΜΗ ΤΗΣΛΙΡΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 19 Φεβρουαρί' ου (τού άνταποκριτού μας).—* •Η αγγλικη λίρα ετιμάτο «Α· φράγκ* ·Τ·4«?·